NOORD-HOLLAND r 108.000 B.R.T. Verduister i Distributienieuws DAGBLAD VOOR tot zinken gebracht Bij. Staiingrad opnieuw terrein gewonnen Het Duitsche duikbootwapen De oerlog in de lucht Uitf?.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureanx: SOHAGEN: Laan 301, Tel. 444 (2 lijnen. - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9, Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Adve'rtentie-tariel. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt 86ste Jaargang. No. 11891 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) DINSDAG 8 SEPTEMBER 1942 Vijand weert zich met alle middelen i Wederzijdsche Weer machtbericht luchtbombardementen HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 7 Se]*. (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mede: „Duitsche duikbooten hebben aan de Oostkust van Amerika, op den Atlantischen Oceaan en voor de Westkust van Afrika in zwate gevechten 17 in kon vooi of alleen varende schepen met een gezamenlïjken inhoud van 108.000 ton tot zinken ge bracht." Churchüls strategie t(Van onzen Haagsclien Redacteur) IN zijn lange rede na den val van Singapore voerde Chur- ichili als verontschuldiging aan, dat hij opzettelijk niet de noodige .versterkingen naar het Verre Oos ten gestuurd had, oni ai zijn krach ten op liet Nabije Oosten 'te kun^ nen concentreeren. Als gevolg vair dezen maatregel waren Libye en Egypte behouden gebleven en zoo doende bevond de sleutelpositie van het Britsche Empire op het snij punt van drie continenten zich ,vast in Britsche handen. Slechts .vier maanden later vernam het Eihgelsche volk, dat bij het ver lies van de vestingen in het Verre Oosten nu ook dat van Libye gekor men was en dat de heide zege vie rende Aspartners reeds den drem pel van Egypte, „de wervelkolom van het Britsche Empire", zooals iBismarck het eenmaal noemde overschreden hadden. Zij staan klaar, deze wervelkolom te breken. iLhurcliiü's strategie staat voor een vcilledig bankroet. 1 NDIEN Generaal Wavell gelijk heeft met ajjn bewering, dat de strategie slechts weinig te be- teekenen heeft hij de oorlogvoering (the principles of strategy themsel- jves wltich can he apprehended in a very short time by anj normal in telligents" sprak hij bij de eerste lezing voor de Lees-ivnowles Lectu- res, gelioud enin het Tmity Colle ge, Lambridge 1939) en tevens met zijn vast geloof in de waaide van een werkelijk gezonde kennis van het mechanisme van den oorlog, te weten topografie, beweging en ver zorging, dan heeft de Engelsche minister voor de Coördmation of Defencie op misdadige wijze tegen deze eerste regel van strategische wijsheid gezondigd, want: het voor Libye bestemde oorlogs materiaal werd naar de USSR ge stuurd, zooals minister Burgin me dedeelde. In^ië en Australië werden op kos: ten van Libyë versterkt; de vlieg tuigen, die in Libyë mankeerden, werden in zinneiooze aanballen "te gen Keulen, Lübeck, en Rostock verspild, zooals het lid van het La gerhuis Stokes naar voren bracht. De gevolgen van deze grove orga nisatorische fouten (Daily Herald) waren dan het prijsgeven van ge heel Libyë, het verlies van twee volledig uitgeruste pantser- en in fanteriedivisies, het doodelijk ge vaar voor Egypteeen gruwelijk contrast tegenover de lichtvaardige profetie van den Engelschen pre mier van 2 Juni dat hij „generaal Rommel volledig in een tang htfÜ en dat de overwinning zoo goed als zeker was". STRATEGIE is iets meer dan min of meer geestrijk gepraat of fantastische .improvisaties van een, op het parlementaire parket geoefende eri ervaren politicus, die in de strategie wel een geestdrif tig, doch ongelukkig amateur is. Of, zooals Lloyd George zegt, „samen- Jlikken is nog geen strateie". Trou wens, maarschalk Foch heeft in den vorigen oorlog al eens gezegd: „Churchill schijnt ^zich te verheel* den, dat in den oorlog een plan, een idéé, hoe goed dan ook, alleen al voldoende is. 'Dat is onzin". En de- „Empire Review", het be kende Engelsche blad, schreef in April 1942' reeds: „de ondervinding van Antwerpen tot Rangoon h^eft reeds bewezen,- dat de heer Chur chill als strateeg niet op zijn best isHet is inderdaad een merk waardig commentaar op onze me thodes van oorlogvoering, dat het college, dat. uiteindelijk de volle verantwoording draagt, n.1. liet oor logskabinet, geheel en al samen gesteld is uit amateurs". HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 7 Sept. Het opperbe- vel edr weermacht deelt mede: „Zooals in een extra-bericht is medegedeeld, is de land- en zeeves ting Noworossiisk, de laatste oor logshaven van belang, die nog over gebleven was voor de bolsjewisti sche Zwartezeevloot, gevallen. Wur tembergsche, Badenschc, Franki sche en Hessisclie divisies hebben, met medewerking van formaties Roemeensche cavallerie, in dagen lang durende, zware vcstinggevech- len onder de moeilijkste terrein omstandigheden dit trotsclie wa pensucces bevochten. De buit is nog niet tè overzien, In den slag om Staiingrad heb ben Duitsche en Roemeensche troepen in zware gevechten op nieuw terrein gewonnen. De vijand hernieuwde -met ge bruikmaking van sterke infan terie- en gepantserde formaties zijn hevige ontlastingsaanval- lep uit Noordelijke richting op de Duitsche grendelstelling. Alle aanvallen werden bloedig afgeslagen en 108 vijandelijke pantserwagens vernield. Pant serwagens en gemotoriseerde infanteriedivisiés, gesteund door afdeelingen vliegtuigen en luchtdoelgeschut hebben hier in een beslissend aandeel. De luchtmacht deed overdag en des nachts aanvallen op de stad. Bovendien werden in den loop van den nacht vliegvelden ten Oosten van de Wolga gebombardeerd. Ten Noordwesten van Medyn zijn herhaalde vijandelijke aanval len, deels in tegenaanval, afgesla gen. Bij nachtelijke bomaanvallen werden vliegveldinstallaties ten Noordwesten van Moskou en de vijandelijke aanvoer effectief ge- trof f erf Ten Zuiden van het Ilmenimeer mislukten plaatselijke Sowjet aan vallen. Ten Zuiden van het Lad'o- gameer werden eveneens verschei dene vijandelijke aanvallen met zware verliezen voor den vijand afgeslagen. Bij een tegenaanval werden vij andelijke strijdkrachten ingesloten en vernietigd. De bolsjewisten ver loren hierbij ruim 1200 man aan dooden. Op het Ladogameer wer den door bomtreffers een, bewa kingsvaartuig en een sleepboot tot zinken gebracht, een ander 'bewa kingsvaartuig .en 3 sleopbooten be schadigd. In den centralen sector van het front in Egypte werd een vijande lijke aanval afgeslagen. Gevechts vliegtuigen en stuka's opereerden ook gisteren, met goede uitwerking tegen Britsche artilleriestellingen, concentraties van tanks en auto's en tegen een vliegveld aan de Arabische golf! Duitsche jagers schoten in luchtgevechten 15 vij andelijke vliegtuigen neer. Een 16e vliegtuig werd boven de wateren ten Zuiden van Korfoe neergescho ten. •Na enkele vruchtelooze, overdag ondernomen storingsvludhten de den ^afdeelingen der Britsche lucht Niet minder dan 400 zangers en 200 musici namen deal aan het eerste natio nale zangfeest, nat Zondag op den Dam te Amsterdam wérd gehouden. Een overzicht vau den rijk met vlaggen en wimpels versierden Dam tijdens de uitvoering. Stapf-Borrius-Pdx Holland m. macht in den afgeloopen nacht een aanval op West-Duitsohland. De burgerbevolking leed verliezen, In woonwijken van verscheidene plaatsen, vooral van Duisburg, ontstonden materieele schade en schade aan gebouwen. Volgens de tot dusverre ontvangenberichten werden 11 <$er aanvallende vlieg tuigen neergeschoten. Zeven ande re vliegtuigen verloor de vijón(lbi.j vluchten naar het bezette gebied in liet Westen. Lichte Duitsche gevechtsvliegtui gen hebcn gisteren overdag voor den oorlog belangrijke doelen in Zuid- en Midden-Engeland en ha venwerken aan de Noordkust van Engeland met zware bommen be stookt. Des nacht 0)orrubardeerden gevechtsvliegtuigen werven inSun- derland. Talrijke ontploffingen werden waargenomen. Zooals .in een extra-bericht is medegedeeld hebben Duitsche duik booten aan dc Oostkust van Ame rika, op den Atlantischen Oceaan en voor de Westkust van Afrika in zware gevechten 17 ih konvooi of alleen varende schepen met een. gezamenlijken inhoud van 108.000 ton tot zinken gebracht. De Nederlandsche Volksdienst lelt reeds 35.000 vrijwillige me dewerkers en duizenden leden. Blijft geen buitenstaander, sluit U ook aan. Italiaansch Weermachtbericht ROME, 7 Sept. Het 833ste com muniqué van het Italiaansche hoofd kwartier luidt; „In de centrale zone van het Egyptische front is gisteren een ge vecht geleverd, waarbij den vijand gevoelige verliezen werden toege bracht. In luchtgevechten werden 15 vliegtuigen neergehaald door Duitsche jagers, en 2 door luchtdoel batterijen van het landleger. Een ander vliegtuig, dat door het afweer geschut van Tobroek werd getrof fen. viel bij Bardia in zee. Drie vij andelijke bommenwerpers Werden vernield boven het eiland Sira (C.y- claden). In het centrale bekken der MiÜ- dellandsche Zee stortten bij een aanval op een van onze convooien 4 Engelsche torpedo vliegtuigen in zee tengevolge van de snelle reac tie van ons escorte. Een vijandelijke duikboot, die door onze oorlogssche pen werd getroffen, kapseisde en »onk met den neuls naar beneden." RADIOREDE VAN DEN PAUS. ROME. 7 Sept. (D.N.B.) De Paus heeft een radiorede voor de deelnemers aan het Eucharistisch Congres te Sao Paolo in Brazilië uitgestoken. Hij vermaande de ge- loovigen in hun geloof aan Chris tus te volharden in den schoot van het groote katholieke gezin veree- nigd te blijven. VOORWAARDEN VOOR DE VRIJ LATING VAN GANDHI. STOCKHOLM. 7 Sept. (A.N.P.) - Naar de Britsche berichtendienst meldt, zijn aan Gandhi de voorwaar den bekend gemaakt, waaronder de Indische regeering bereid is hem vrij te laten. De Indische regeering. zoo Wordt in het bericht gezegd, kan Gandhi slechts in vrijheid stellen, wanneer- hij zijn dreigement, een massabe weging tegen de regeering te orga- niseeren. intrekt. Wanneer Gandhi dit niet doet. dan zal hij tot aan het einde van dén oorlog geïnter neerd bliyren. Na den omsimrelingsslag in de groote Don-bocht. Bolsjewistische gevangenen in een kamp midden in de Donsteppe', na de succesvolle beëindiging van den omsingelingsslag bij Kalatsch. PK Jesse-O.-H.-P.-H.(m) WILLKIE AAN HET WOORD. W^NKARA. 1 Sept. (D.N.B.) - Tiidens een ontvangst.van jour nalisten heeft Wendell Willkie in de Amerikaansche ambassa de verklaringen - afgelegd. Hij zeide o.m. dat naar 'zijn mee- mng het vaak genoemde ..twee de front" reeds aanwezig was en wel in Noord-Afrika. Voorts jezig was zeide hij. geen schriftelijke bood schap voor Turkije te hebben, doch dat hij alleen mondelinge mededeelingen had te doen. En zijn onschatbare waarde voor den strijd ter zee De drukke tijd voor den molenaar is thans weer aangebroken. Tientallen zakken graan van den pas verworven oogst worden dagelijks tot meel ver werkt ten behoeve van de voedselvoor ziening van ons volk. VNP-De Keijzer-Pax Holland m De duikboot verkeert (vooral bij den aanval onder water) tegenover de grootë snelheden van vijandelijke sche pen weliswaar in een moeilijke positie, waarbij van den commandant een groote tactische handigheid en geluk kige omstandigheden worden vereischt om in èen gunstige aanvalspositie te komen, doch de duikboot is in staat de groote afstanden op de oceanen te overwinnen, op zee te blijven en we ken lang in ver afgelegen zeegebieden zelfstandig te opereeren. (Bewijs: de successen der Duitsche duikbooten voor de Amerikaansene kust, in de Caraïbi- sche Zee, in de Golf van Mexico, in de Noordelijke IJszee, in het Zuidelijke deel van den Atlantischen Oceaan en in de Middellandsche Zee). Men moet dus overal met het duikbootgevaar re kening houden. De torpedotreffers kun nen tot den onmiddellijken ondergang leiden. (Royal Oak, Courageous, Ark Royal, Barham, Eagle). Reeds deze mo gelijkheid op de oceanen brengt de heerschappij ter zee van den vijand, voor zoover deze tot dusver bestond, voortdurend en practisch overal in ge vaar. Dit kan hij een voldoende aantal uiteindelijk tot het verlies van Jfe heerschappij ter zee van den vijand lei den. Heerschappij ter zee beteekent: vrij heid, het overwinnen van de afstanden door de eigen schepen en voor zoo ver dit noodzakelijk is door de eigen zeetransporten, en controle en uitschakeling van de vijandelijke oor logsscheepvaart" en koopvaardij in het zelfde zeegebied. Inderdaad is voor Groot-Brittannië—Ver. Staten het transport over zee een levenskwestie en de heerschappij ter zee vormt hier voor eef»:| noodzakelijke voorwaarde. Voor Duitschland is het transport over zee dank zij het vierjarenplan van den Fueh^er en de intusschen ver overde grondstof-, en levensmiddelen bases geen levenskwestie. De controle en de uitschakeling van de vijandelijke oorlogsscheepvaart en koopvaardij in bepaalde zeegebieden door de Duitsche duikbooten is echter een onloochenbaar feit. Waarom mii- den anders (met de zwaarste offers voor de binnenlandsche voorziening en de dringend noodzakelijke transporten van oorlogsmatariaal en troepen) onze vijapden bepaalde gebieden van den Atlantischen Oceaan? De prestaties '*an de Duitsche duik booten zijn mogelijk door haar verras senden actieradius, door het aantal tor pedo's, dat mei ;gevoerd wordt, door het schitterende kunnen en den hel denmoed van commandanten en be manningen alsmede door de geestdrif tige operatieve strijdlust van het duik bootwapen. Aanval op Rouaan. PARIJS, 7 Sept, (DNR). De stad Rouaan en Omgeving^ Zaterdags door Engelsche vliegtuigen -aangevallen. Er werd een vrij groot aantal bommen neergeworpen. De burgerbevolking leed verliezen en er werden huizen vernield. Luchtgevechten boven Fran- sche kust. BERLIJN, 7 Sept. (DNB). Gistermid dag verscheen een gemengde afdeeling Britsche vliegcuigen boven de Noord- Fransche kust. Duitsche Focke-Wulfja- gers dwongen de Engelschen tot lucht gevechten, welke zich tot boven het Kanaal op groote hoogte uitstrekten. Zes Britsche toestellen werden 'neerge haald. Op 250 kilometer ten Westen van Brest werd een zevende toestel door een Duitschen verkenner neerge schoten. De weinige Engelsche bom men richtten slechts geringe materi eele schade aan. Luchtalarm in Bulgarije. SOFIA, 7 Sept. (DNB). Volgens een officieele mededeeling is in den nacht van 5 op 6 September, in eenige streken van Bulgarije luchtalarm ge maakt. Duitschland gaat stroom besparen BERLIJN. 7 Sept. (D.N.B.) De bladen publiceeren een oproep van Rijksmaarschalk Goering als gevol- maohtigde, voor het vierjarenplan, waarin hij de autoriteiten, bedrij ven en huishoudens j/erzoekt. elk onnut verbruik van gas en electri- schernetroom te vermijden, daar dit voor de bewapening en daarmede voor de overwinning van belang is. In de landen van onze vijanden, zoo verklaarde de Rijksmaarschalk hierbij o.a.. wordt overal een actie gevoerd tot besparig van gas en stroom, waarbij streng wordt opge treden. Ik vertrouw op. onze vrij- Maan Maan op vanavbnd om onder 4.21 0A10 1920. 10 Sept 20.13 UUr 04 c,ept N.M. tot morgenochtend V.M. 17 Sept T -Oct E.K. /.Uo uur L.K. ren. 1921. 1928 en 1938. dienen alvo rens bun bonkaarten in ontvangst te nemen, hun inlegvellen te rui len. De aandacht wordt er op geves tigd. dat men terstond bij het in ontvangst nemen der kaarten dient •"te controleeren. of men alle be scheiden. waarop men recht heeft, heeft ontvangen, aangezien -latere reclames uiteraard niet in behan deling kunnen worden genomen. Ook moet men er op toezien, dat slechts één bon van het inlegvel en wel degene, waarvan het nummer overeenkomt met dat der uit te rei ken bonkaart, rwordt verwijderd. Tevens dient men na te gaan of op de distributiestamkaarten de af- kruising der vakjes op de juiste wijze heeft plaats gevonden; Bii de uitreiking van een bonkaart ..voe dingsmiddelen 11e periode 1942" K 108. 208. 308 of 408 moet het vakje K 14 worden afgekruist. bij ,de uit reiking van één of meer aardappel- kaarten het vakje L 14. willige medewerking. De oproep tot inzicht en hulpvaardigheid van het Duitsche volk zal ook hier voldoen de zijn. OEFENING MET NIEUWE REDDINGSBOOT.^ REDpi Dezer dagen werd te Schiermon nikoog met de nieuwe strandred- dingsboot „Johan de Witt" voor de eerste maal geoefend. Deze boot komt hier in de plaats van de tot'nu toe gebrluikte roeireddingsboot. Zoo wel de plaatselijke commissie der Noord- en Zuidhollandsohe Redding Mij alhier als de schipper en beman ning waren opgetogen ovef de ca paciteiten dezer nieuwe boot. waar een sterke Kromhout-Diesel-motor ingebouwd is. Deze eerste oefening met boot en wagen geschiedde onder leiding van den heer H. Th. de Booy. secreta ris der N.Z.H.R.M.. en W. Taat. fir mant van de firma, die de wagen met rupsbandwielen voor het ver voer van de boot leverde. Hoewel dit een eerste oefening met dit nie*rwe materiaal betrof, verliep dank zij de voortvarendheid en interesse van commissieleden en bemanning alles uitstekend. UITREIKING NEUWE BON KAARTEN. De distributiediensten der gémeen Iten. waar men in h%t bevolkingsre gister is opgenomen, zullen op na der te bepalen tijdstippen geduren de het tijdvak van 14 September tot an met 3 -October 1942. tegen overlegging van de distributiestam kaart en tegen in ontvangstneming van een bon van^het inlegvel, bon kaarten ..voedingsmiddelen 11e pe riode". alsmede nieuwe aardappel- kaarten uitreiken. Evenals voor de vorige periode zal ook ditmaal on derscheid worden gemaakt tus- schen stad- en landkaarten. De diensten zullen uitreiken: Aan houders van inlegvel KI of LI een bonkaart K 108 en twee aardappelkaarten N 108; Aan houders van een inlegvel K2 of L2 een bonkaart K 208 en drie aardappelkaarten N 108; Aan houders van een inlegvel K3 of L3 een bonkaart K 308 en twee aardappelkaarten N 108; Aan houders van een inlegvel K4 of L4 een bonkaart K 408 en een aardappelkaart N 108: Houders van L-inlegvellên ont vangen bovendien een toeslagkaart voor aardappelen.N 208. In een aantal gemeenten dient men ter verkrijging van een aard appelkaart een formulier MD 32 in. te vullen, de plaatselijke distribu tiediensten zullen hierover nadere mededeelingen doen. Van zelf verzorgers voor aardap pelen. brood en vleesch zullen on derscheidenlijk de verschuldigde aardappel-, brood- of vleeschkaar- ten worden ingehouden. Wat de melkveehouders betreft, zullen van de bonkaarten K 108 en K 208 onderscheidenlijk de reserve bonnen 1-57 t. en m. 1-60 en 2-57 tot en met 2-60 verwijderd worden, ter wijl van kinderen van melkveehou ders de melkbonnen worden inge houden. Zij. die geboren zijn tusschen 6 September en 5 October van de ja- VERLENGING VERGUNNINGEN IN VERBAND MET AFLEVE- RINGSVERBO D TEXTIEL PRODUCTEN. y De geldigheidsduur van die spe- eiale vergunningen, leveringsver- funningen vöor textielproducten en ousenmachtigingen. waarvan de vervaldatum is gelegd in de perio de van 6 September 1942 t./m. 13 September 1942. worden verlengd t./m. 24 September 1942. Deze ver lenging geschiedt automatisch, zoo dat men zich hiervoor niet meer tot de distributiediensten hoeft te wen den. UITREIKING VERSNAPERINGEN- KAARTEN ENZ. AAN PATIËNTEN IN ZIEKENHUIZEN. Patiënten in ziekenhuizen en an dere bijzondere instellingen, aan wie als regel de nieuwe distributiebe scheiden eerst bij hun ontslag uit de inrichting door de distributie diensten ter hand worden gesteld, zullen in den vervolge de nieuw uitgereikte versnaperingen- onder scheidenlijk tabaks- of sigaretten- kaart reeds tijdens hun verblijf al daar ontvangen. Deze kaarten worden door de dis tributiediensten. onder afkruising vah een bon van het inlegvel van de distributiestamkaart, aan de ad ministratie van het ziekenhuis uit gereikt. die de kaart dan aan den patiënt ter hand stelt. Deze regeling geldt ook. indien de patiënt in een andere gemeente woont, dan waar het ziekenhuis is gevestigd. DE SCHOENEN WORDEN GOED- KOOPER. Ook de sandalen vallen onder deze regeling. Tot nu toe heerschten er vrij zonder linge toestanden op prijzengebied in den schoenenhandel. De nieuwe regeling (welke in de Staatscrt. van 7 September 1942 gepu bliceerd is) zal er ongetwijfeld toe lei den, dat de prezen voor schoeisel lager worden. In deze regeling worden de marges vastgesteld, welke de winke liers berekenen mogen, zoodat thans aan de hand van de inkoopfacturen op eenvoudige wijze de prijzen gecontro leerd kunnen worden. In deze rege ling zijn alle soorten schoeisel begre pen. TERMIJN INLEVERING EIEREN VERLENGD. De termijn, waarin het verplicht te leveren aantal eieren moet worden ge leverd door de houders vlan pluimvee, die geen voedertoewijzing ontvangen, is thans, naar net Rijksbureau #oor de voedselvoorziening mededeel?; ver lengd tot 20 September 1942. De ter mijn was aanvakelijk gesteld op 31 Augustus 1942. De ee'rste vrijwilligers'van hA Neder landsche Legioen met het IJzeVën Kruis ïste klasse. Voor de bijzondere wijze, waarmede zij zich bij de laatste ge vechten aan het Oostelijk front hebben ingezet, is aan een aantal vrijwilligers van het NedeHandsche Legioen het IJzeren Kruis uitgereikt. Fellinga-SS PK Brantsen-Pax Holl. m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1