NOORD-HOLLAND Hooger brood- en vleeschraitsoei Verduister i De mislukte landing DAGBLAD VOOR in Duitschland bij TOBRÖEK Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebuieaux: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tariet Gewone advertenties 11 ct p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt 86ste Jaargang. No. 11903 i pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar WOENSDAG 16 SEPTEMBER 1912 Veroverde Oostelijke gebieden werpen thans eerste vruchten af Oogst in Duitschland valt zéér mede BERLIJN. 15 Sept.. (D.N.B.) Krachtens een verordening van Rijksmaarschalk Göring worden van 19 October 1942 af de rantsoe nen brood en vleesch verhoogd. Het broodrantsoen wordt in vollen om vang weer op den stand gebracht, die voor de rantsoenbeperking op 6 April 1942 bestond, dit komt hierop neer. dat de normale verbruiker bo ven den leeftijd van 20 jaar weer 2250 gram brood per week krijgt. Het vleeschraritsoen wordt per per soon en per week verhoogd met 50 Sram, voor arbeiders, die langdurig es nachts, zwaar of zeer zwaar Werk moeten verrichten, met 100 gr. Deze verbetering der rantsoenen voedingsmiddelen vindt haar oor zaak in de volgende beweegrede- - nen: 1. Dank zij den möed en de offer vaardigheid van den Duitschen sol daat is het gelukt, de bekrompen heid van leef- en voedingsruimte, die ons volk sinds een eeuw heeft neergedrukt, te boven te komen. De door de Duitsche weermacht ver overde vruchtbaje gebieden in het Oosten beginnen thans, dank zij de energie der Duitsche landbouwlei- ders. die aldaar het wérk van den wederopbouw hebben aangepakt en dank zij de toenemende uitbreiding van het verkeer, ook overschotten van voedingsmiddelen op te leveren voor het Duitsche vaderland. 2. De Duitsche oogst is dank zü de buitengewone inspanning van den Duitschen boer in het voorjaar en als gevolg van de gunstige om standigheden voor den* groei in de laatste maanden, beter uitgevallen dan aanvankelijk na de zware win- •terschade gevreesd moest worden. De vermindering van de bebouwde oppervlakte als gevolg van winter- schade wordt opgevangen door de -voorbeeldige aflevering van den' Duitschen boer en door her gebruik van gerst als broodgraan. 3. De in heel Europa, naar het voorbeeld van den Duitschen en Italiaanschen productieslag geno men maatregelen tot opvoering van de landbouwproductie, beginnen meer en meer hun uitwerking te doen gevoelen. Duitschland kan dientengevolge zijn leveranties van graan aan verschillende Europee- sche gebieden aanzienlijk verlagen, vergeleken bij den geweldigen om vang der laatste twee jaar. De Ver. Persbureaux schrijven hier- over nog: Het wekelijksche vleeschrantsoen, 'dat momenteel voor normale verbrui kers 300 gram bedraagt, wordt verhoogd tot 350 gram. Het brood rantsoen, dat in April werd verlaagd tot 2000 gram per week, zal met in gang van dien datum weer op den vroegeren stand van 2250 gram worden gebracht. Het vetrantsoen, dat thans 206 gram per week voor normale ver bruikers bedraagt, blijft onveranderd, terwijl het wekelijksche aardappel rantsoen, dat het vorige jaar twee en een halve kilo bèdroeg, en dat thans vier en een halve kilo bedraagt, 'gedu rende den-^geheelen winter onveran derd zal "blijven. In de tabakscentrale te Diepenveen, waar men zich belast met het fer menteeren van tabak onder deskun dige leiding van den oud-Deli-ta- baksplanter. den heer-G. Weveling. komt men thans handen te kort bij het wegen en sorteeren der talrijke zendingen, welke uit alle deelen van het land binnenstroomen. VNP-Zeijlemaker-Pax Holland m Telegrammen van Ffihrer en Dnce aan Europeesche jeugd WEENEN, 15 Sept. (D.N.B.) De voor de stichting van den Euro peeschen Jeugdbond te Weenen bij eengekomen jeugd van Europa heeft den Fü'hrer en den Duce telegrammen gezonden. De Führer heeft daarop met het volgende telegram geantwoord: „Ik dank u en de te Weenen aanwezige leiders der Europee sche jeugd voor de mij gezonden groeten van de sticiitingibij een- komst. van den Europeeschen Jeugdbond en beantwoord deze met de beste wensohen voor een volledig succes tier bijeenkomst." Het telegram van den Duce luidde als volgt: „Ik heb mij zeer verheugd over den groet, dien gij mij in naam van den Europeeschen Jeugdbond hebt gezonden. Haar groote tradi tie levendig mede voelend wensch ik de Euroeesche jeugd het groot ste succes bij haar geloofëzending, tot het vervullen waarvan zij ge roepen is". HARRY PIEL VAN EEN OLIFANT GEVALLEN. De „Lokal-Anzeiger" publiceert eenige bijzonderheden over een ongeluk van Harry Piel. Het on geval gebeurde tijdens de opna men van een opwindende scène voor de film „Paniek". In deze scène worden leeuwen, nadat hun hokken door een bomaanval zijn beschadigd, teruggedreven. Hier toe vormt een kudde olifanten een levenden muur. De olifant „Scha- ri", de leider van de kpdde, .wordt opgewonden en wild en moet Har- ry Piel afwerpen. /„Schari" speel de zijn filmrol goed en met de noodige realiteit, doch Harry Piel kwam daarbij zoo ongelukkig te- recht, dat hij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Zijn toestand biedt, naar verluidt, geen reden tot ernstige ongerustheid. VERBRUIK UIT EIGEN BOOM GAARD TOEGESTAAN. 's GRAVENHAGE, 14 Sept. Het is gebleken, dat het bericht, waarin on der meer werd bekend gemaakt, dat in boomgaarden of fruitteeltbedrijven de eetgelegenheden van fruit niet meer zijb toegestaan, alsmede dat de ver koop van fruit door teelers rechtstreeks aan consumenten thans in het geheele land is verboden, tot misverstand aan leiding heeft gegeven. De meening heeft namelijk post gevat, dat het den telers nu niet meer is toegestaan van hun oogst een deel voor eigen gebruik te' bestemmen. Uitdrukkelijk wijst het Rijksbureau voor de Voedselvoorzie ning in Oorlogstijd er op, dat dit on juist is. De telers kunnen over dat ge deelte van hun oogst, dat zij voor ei gen gebruik noodig hebben, vrijelijk beschikken. Het jonge Duitsche duikbootwapen BERLIJN. 15 Sept. (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt nog mede. dat aanvallen op het Engel- sche konvooi op den Atlantischen Oceaan niét zijn uitgevoerd door oudere, in den strijd beproefde duik bootbemanningen, toaar door jonge commandanten en bemanningen, die oen treffend bewijs hebben geleverd van hun zorgvuldige opleiding, hun capaciteiten en hun strijdlust. In weerwil van de zeer zware zee slaagden de duikbooten overdag en des nachts er in. het eene schip na het andere tot zinken té brengen. Bedrijfsvergadering in 's Rijks Mant Gistermiddag had te Utrecht in het gebouw van 's Rijks Munt een bedrijfsvergadering plaats, waar als spreker optrad de heer J. Ph. van Kampen van het N.A.F. Nadat 's Rijksmuntmeester de heer Pey een kort inleidend woord had gesproken, was het woord aan den heeT van Kampen, die aller eerst een overzicht gaf van het tijd perk dat achter ons ligt. het tijd perk van het individualistische ka pitalisme, dat ons leerde, dat er maar één macht in de wereld was. die van het geld. De arbeiders beschouwde men als bijzaak/liad men ze niet meer noo dig. dan werden ze gewoon aan den kant gezet. Zoo zagen wii de steeds toenemende ontrechting van den werker, die immers niets anders be zat dan zijn arbeidskracht. En men zag in het toenmalige socialisme den weg naar lotsverbetering. Helaas beschouwde het marxisme den ar beid ook als koopwaar en zoo zag men twee kampen tegenover elkaar staan, het internationale kamp van het kapitalisme en het internationa le kamp van de macht van den ar beid. Na den oorlog van 1914'18 kwam het nieuwe idealisme «n de tegenstanders die dit niet konden verdragen, ontketenden een nieu wen oorlog, welke zal moeten be slissen of de arbeid in de toekomst opnieuw als ..voetveeg" van het ka pitalisme zal moeten worden be schouwd of niet. De werker is de drager van de volksgemeenschap, dat is de grpote revolutionnaire boodschap van de zen tijd. En wij van het N.A.F. staan voor-de taak om den arbeider in de organisatie te brengen, die zijn rechten en plichten kan bescher men. Dit socialisme zal het N.A.F. verwezenlijken. Wij hebben recht op een voortvarend Nederland, daarom moeten wij man voor man. vrouw voor vrouw en ook het per- i soneel in overheidsdienst, inzetten, opdat de toekomst van ons volk I niet meer wordt bepaald door gok kende beurzen alleen. De ring om Leningrad blijft gesloten. Geen oogenblik verliest de post aan den zwaren mitrailleur de vijandelijke stellingen, waaruit plotseling, zooals reeds vele malen geschiedde, de Bolsjewisten hun massale aanvallen tegen de Duitsche linies kunnen ondernemen, uit het oog. SS PK Nuszbaumer-O-H-P H m. ZWEEDSCH COMMUNISTISCH BLAD IN BESLAG GENOMEN. STOCKHOLM, 15 Sept. D.N.B.) Naar het Zweeasche Persbureau meldt heeft de minister van justitie voorloo- pig beslag laten leggen op de num mers van het communistische blad „Norrlandsfolket", te Kiruna van 12 September en op nummer 9 van het orgaan van den syndicalistischen jeugd bond „Storm", Bijzonderheden zijn niet bekend gemaakt. DE VLUCHTEN NAAR BEZETTE GEBIEDEN. Geen succes vor R.A.F. BERLIJN, 15 Sept. (D.N.B.i De ook in September tot Rusver door de Britsche luchtmacht ondernomen vluch ten naar de bezette gebieden in het Westen hebben geen positief resultaat voor den vijand opgeleverd. De aan de kust van het Kanaal gestationeerde Duitsche jachteskaders verdedigden met bijzonder succes het luchtruim en schoten sinds het begin van de maand September in totaal 93 Engelsche ma chines omlaag. Daar er aan Duitsche zijde in hetzelfde tijdvak slechts 22 vliegtuigen verloren gingen, wordt hiermede opnieuw de superioriteit van de Duitsche vliegers aangetoond. De keurcorpsen van het N.G.V. De keurcorpsen van het N.G.V. zijn voor het seizoen 1942/43 uit de volgende bondsleden samenge steld: Dames: T. RoskampPaezens te Amsterdam, Rietveld—«Wolzak te Amsterdam, G. J. Bonnet te Am sterdam, Ter HeidePieters te Amsterdam, G. HuiLasschuyt te Den Hang, C. BakkerOcks te Rotterdam, C. de Vries-Westeitbof te Terwispel, L. F. Knickman te Amsterdam, T. Cornelisse—de Wit te Oosterbeek, A. Fieseler te Am sterdam, S. A. StuytKoster te Rotterdam, J. Kat te Koog a.d. Zaan. Heeren: J. Molenaar te Noord- sdharwoude, J. de Graaf te Koog a.d. Zaan, J. J. Munten te Blerick G. J. C. Linde te Hengelo, G. J. Wiethaar te Haarlem, G- B. J Schlosser te Enschedé, Th. Müller te Rotterdam, F. F. Schonk te Delft, M. Ridderhof te Rotterdam. A. Linde te Hengelo, A. Bagvn te Rotterdam, H. Fabritius te Koog a.d. Zaan. Doodelijk ongeluk bij voetbalwedstrijd Gisteren heeft de Haagsche rechtbank een zaak behandeld te gen den 24-jarigen Haagsche kan toorbediende Th. R. H., wien ten laste gelegd was, dat hij tijdens den wedstrijd S.V.G.E.R—P.T.T. op 23 November 1940 den doelverdedi- ger van eerstgenoemde vereeni- ging- een zoodanige trap tegen het hoofd heeft gegeven, dat hij aan de gevolgen hiervan is overleden. In deze zaak, waarbij verscheidene spelers van loeide elftallen en des kundigen van den N.V.B. werden gehoord, eischte het O.M. wegens dood door schuld een gevangenis straf van 6 'weken. De verdediger van H. concludeerde tot vrijspraak. Tijdens het tweed aagsch athletiek- tournooi in het stadion te Oslo werd Osendarp op de 100 meter winnaar in den tijd van 10.6 sec., waardoor hü in het bezit kwam van den eere- prijs. welke door den Noorschen minister-president Quisling beschik baar was gesteld. Osendarp neemt de trofé in ontvangst! VNP-Heukels-Pax Holland m Deze keurcorpsen zullen demon straties geven, teneinde het peil van het turnen in ons land te ver- hoogen. Dé teohnisehe leiding be rust bij den heer K. Meyeri 0 Zware verliezen voor den vijand 0 In snellen strijd was aanval afgeslagen HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 15 Sept. Het opperbe vel van de Weermacht maakt be kend: „Ten Zuidoosten van Nowo- rossisk werd een als een ves ting versterkt fabrieksterrein in weerwil van taai vijandelijk verzet veroverd. Aan de Terek mislukten ster ke vijandelijke tegenaanvallen. De zegevierende stormloop op Stalingrad door de Duitsche troepen, door formaties van de luchtmacht schitterend ge steund, wint verder aan ter rein. Twintig tanks werden bij deze gevechten vernietigd. Ra- vitailleeringsverbindingen en vliegveldinstallaties van den vijand werden overdag en 's nachts gebombardeerd. Op de Wolga is een sleepboot door bomtreffers tot zinken ge bracht. Ten Noorden van Rzjef her nieuwde de vijand met gebruikma king van zware artillerie zijn aan vallen. Hij werd overal' bloedig af geslagen. Een pantsertrein der bol sjewisten werd door een bomaan val vernietigd. Aan het Wolchof front werden bij een succesvolle plaatselijke ac tie talrijke gevechtsstanden ver nield, terwijl ten Zuiden van het Ladogameer plaatselijke aanvallen van den vijand in het afweervuur ineen stortten.. Op het Ladogameer brachten ge vechtsvliegtuigen een- vrachtschip tot zinken. Drie ande er schepen werden beschadigd. In den afgeloopen nacht bestook ten gevechtsvliegtuigen Moermansk en vliegvelden in de omgeving der stad met bommen van zwaar kali ber. Van 12 tot 14 September wer- dtfa 227 bolsjewistische vliegtuigen neergeschoten. In dezelfde p.eriode gingen aan het Oostelijke front 23 eigen vliegtuigen verloren. Enkele Britsche bommenwerpers vlogen gisteren overdag boven Noord-Duitschland. Enkele brisant bommen richtten slechts geringe schade aan gebouwen aan. In den afgeloopen nacht viel de Britsche luchtmacht het Noord- Duitsche kustgebied aan. De bevol king leed verliezen. Vooral in woon wijken van de stad Wilhelmshaven ontstonden branden, materieele schade en schade aan gebouwen. Nachtjagers en luchtdoelartille rie schoten vier der aanvallende vliegtuigen neer. Zooals reeds- in een extra be richt is medegedeeld, stootten op 9 September Duitsche duik booten midden op den Noorde lijken Atlantischen Oceaan op een krachtig beschermd van Engeland komend convooi. In ononderbroken hevige gevech ten hebben voor het grootste deel jonge duikbootbemannin gen het convooi achtervolgd en aangevallen en er 19 schepen met een gezamenlijken inhoud van 122.000 brt., alsmede twee torpedojagers en een korvet van de vijandelijke bewakirfg tot zinken gebracht. Zes ande re schepen werden door torpe dotreffers zwaar beschadigd. Slechts kleine uiteen geslagen Duitsche pantsertroepen achtervol gen den vijand in den Kaukasus. De voorhoede is op weerstand ge stuit. Pantserafweergeschut wordt opgesteld om den weg vrij te ma ken. Kruitdamp en stof vermengen zich tot een dichte wolk. die zich op de bezweete gezichten der man schappen vastzet en zich na korten tijd tot een dikke korst vormt. SS Bildberichter Fritsch-O-H-P. Hm deelen van het convooi kon den ontkomen. Luitenant ter zee 1ste klasse Rolf Mützelburg, commandant van een duikboot, drager van het eiken loof, behoorende bij het ridderkruis van het iizeren kruis, is in den strdij tegen den vijand gesneuveld. Met hem verliest het duikbootwa pen een schitterenden comman dant en succesvol strijder. De duik boot zet onder bevel van den oud sten wachtofficier de operaties voort. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 15 Sept. (D.N.B.) Het Hoofdkwartier der Duitsche Weer macht meldt in een extra weer- machtbericht: „De Britsche troepen, die in den nacht van 13 op 14 September met gebruikmaking van lucht-en vloot- strijdkracihten bij Tobroek geland 'waren, zijn in nauwe samenwer king tusschen Duitsche en Itali- aansche strijdkrachten na eèn zwa ren, snellen strijd vernietigd of gevangen genomen. De vijandelijke oorlogsschepen werden door kustlbatterijen en luchtdoelgeschut onder een welge richt vuur genomen, waarbij drie torpedojagers, eenige korvetten en talrijke landingsbooten tot zinken werden gebracht. De daarna in Oostelijke richting wijkende sche pen werden aangevallen dooraf- deelingen van de Duitsche en de Italiaansche luchtmacht, die twee kruisers, een torpedojager en ver- Maan Maan op vanavond om onder 13.23 a 23.43 17Sept 19.54 uur 20ct E.K. tot morgenochtend L.K. HvSt 7.16 uur 10 Oct N.M. Italiaansch Weermachtbericht ROME. 15.. Sept. Het Italiaan sche weermachtsbericht luidt: „De in den nacht van 13 op 14 September met aanzienlijke lucht- en vlootstrijdkrachten on dernomen landingspoging bij Tobroek iiie 9 uur des ochtends volkomen tenietgedaan. De door vlootstrijdkrachten en vliegtui gen aan land gebrachte troepen werden binnen 5 uur volkomen vernietigd of gevangen geno men. Door het onmiddelijke ingrijpen van het bataljon San Marco onder bevel van luitenant ter zee le kl. Giacomo Colotto en andere afdee- lingen. die door Duitsche strijd krachten uit de vesting Tobroek dapper gesteund werden, wer den de vijandelijke troepen, waaronder ook valschermjagers, die er in geslaagd waren, vasten voet te krijgen, na korten, verbitterden strijd overweldigd. Kust- en lucht doelbatterijen der Italiaansche en Duitsche verdediging namen de Maar kleinigheden en toch Wanneer men 'sa vonds na zonson dergang door onze steden en dorpen gaat, constateert men vrijwel overal, dat door de lange lichte zomeravon den de menschen vergeten hebben dat er verduisteringsplicht bestaat. Er blijft licht branden in een achterka mer, waar men in een kast in een don kere hoek iets moet opbergen. Het licht straalt een uur later door de voorkamerramen breeduit op straat. Het was een gezellig avondje. Reeds om 8 uur verdreven de schemerlamp jes de naargeestige regensfeer van buiten. Al pratende werd het tijdstip van zonsondergang vergeten en het licht schijnt in de donkerte ongehin derd naar buiten. Het was warm geweest binnen. Tot laat in den avond was men achter goed verduisterde ramen' bijeen ge weest. Niemand had echter gedacht aan het groote openstaande tuimel raam, waardoor fel licht naar buiten scheen. Gasten werden uitgelaten. Even maar knipte de vriendelijke gast heer zijn ganglicht aan, meende de be zoeker een dienst te bewijzen. Even maar golfde een breede lichtbaan over den weg, die allen verblindde. De slaapkamer verduisteren zij niet, daar had men practisch geen licht noodig. De dunne overgordijnen sluiten was genoeg. 'sNachts komt er „luchtalarm". Zij staan op en ontsteken licht, dat door de dunne gordijnen overvloedig in de duisternis dringt.-Een lange rij van nalatigheden van handelingen leidt overal tot ernstige ondoordachte verduisteringspvertredingen. Al deze tekortkomingen leveren voor uw omgeving een ernstig gevaar op. Dan wordt het, nu het donker weer vroeger invalt, thans tijd om zich voor het ontsteken v&n licht, eerst zich er van te overtuigen, dat ramen én deu ren lichtdicht gesloten zijn. Het „eerst-even-licht", een verschijn sel, dat zoo vaak geconstateerd wordt, voordat men de lichtafscherming aan brengt, is reeds door de felheid van het vrij uitstralende licht in dit oogen blik een ernstige gevaarsfactor voor uw geheele omgeving. Waarschuwt elkaar, als goede buren, wanneer er „per ongeluk" licht zou branden. De politie heeft strenge or ders, 'Zij waarschuwt niet meer. Eiken avond vermeldt uw krant, .wanneer gij moet aanvangen te verduisteren. Ver geet dit dan niét. Een gewaarschuwd mensch telt voor twee. Deze week is de ▼erduisteringsweek Niet alleen voor U, 'maar ook voor Uw medeburgers of dorps genooten dient gij te zorgen, dat Uw woning 's avonds goed verduisterd is. Wij leven in een tijd van oorlog, d.i. 'n tijd van sterk vergroot levensge vaar. Goed verduisterd, goed be schermd. scheidene motorbooten tot zinken brachten. Andere kleinere scihepen werden zwaar beschadigd. Duit sche mijnvegers braohten een Brit sche motortorpedoboot met 117 ge vangenen in de haven van To broek. Negen vijandelijke bommen werpers werden neergeschoten. In totaal werden 567 gevangenen ge maakt, onder wie 34 officieren. Bovendien verloor de vijand een groot aantal dooden. Een omvang rijke hoeveelhèid oorlogsmateriaal wérd buitgemaakt. Onder de ge vangenen bevinden zich talrijke schipbreukelingen van de tot zin ken gebrachte Britsche oorlogs schepen. De eigen verliezen zijn gering". vlootstrijdkrachten. welke de lan dingsoperaties steunden, onder een welgericht vuur en brachten drie torpedojagers, eenige Aviso's en tal rijke landingsbooten tot zinken. De vlootstrijdkrachten. die zich naar het Oosten terugtrokken, wer den vervolgens aangevallen door Italiaansche en Duitsche afdeelin- gen gevechtsvliegtuigen en bom menwerpers. die een kruiser, een torpedojager en verscheidene mo- tortorpedopooten tot zinken brach ten en een lichte kruiser en andere kleinere schepen zwaar beschadig den. Bij deze gevechten heeft zich de 13de gevechtsgroep onder bevel van den majoor der vliegers Ren go Viale bijzonder onderscheiden. Zij maak ten 576 gevangenen, onder wie 34 officieren. Het aantal dooden en ge wonden bedraagt verscheidene hou derden. Een aanzienlijke hoeveel heid oorlogsmateriaal werd buitge maakt. Het grootste deel van de schipbreukelingen der tot zinken gebracht schepen werd door onze vlootstrijdkrachten met veel moeite gered. Onze verliezen zijn naar ver houding bescheiden. Gelijktijdige aanvallen van lichte Britsche pantserwagens op vlieg velden 1 in de omgeving mislukten door het onmiddellijke ingrijpen der plaatselijke garnizoenen, die talrijke auto's vernietigden en eeni ge gevangenen maakten."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1