NOORD-HOLLAND Koeban en Kaspische Zee doorbroken 1— Verduister DAGBLAD VOOR Stellingen tusschen Lord Winster aan het woord De Jeugdstorm viert zijn achtjarig bestaan Trouw en offervaardiBheid Myron Tailor bij den Paus Het generaal pardon van hei N.A.F. loopt af Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. j Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330. SCHAGER EDITIE DezeCourant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m, Bij contract, binnen een iaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij- zeq. worden op aanvraag verstrekt 86ste Jaargang. No. 11909 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar WOENSDAG 23 SEPTEMBER 1942 In Stalingrad strijdt men man tegen man Meter voor meter wordt stad ingenomen HOOFDKWARTIER VAN DEN FüIIRER, 22 Sept. Het opperbe vel van de weermacht maakt be kend „Ten Noordwesten van No- worossAk trachtte de vijand in den nacht van 20 op 21 Septem ber met motortorpedobooten en duikbootjagers aan land te gaan. Vaartuigen van de Duit- sche marine 'sloegen deze po ging af. De luchtmacht bom bardeerde vijandelijke stellin gen rondom Gelendschik, als mede schepen In de haven van Toeapse. Bij de operaties tusschen den Eoeban en de Kaspische Zee slaagden Dnitsche troepen er in een diep met mijnen bezaaid stellingsysteem te doorbreken. De stad Deiskoje werd stor menderhand gehomen. In'den strijd om Stalingrad wer den in hevige gevechten van man tegen rrfan ondanks verbitterd vijande'ijk verzet verdere versterk te huizenblokken genomen en ge vangenen gemaakt. Ontlastings- aanvallen op de grendelstelling ten Noorden van de stad mislukten onder zware verliezen voor den Vijand, die daarbij 21 tanks verloor. Aan het Donfront trokken Duït- sche stoottroepen over de rivier en vernielden op den Oostelij kep' oever 35 .gevechtsstanden. Hon- gaarsche troepen sloegen plaatselij ke aanvallen af. Onder den druk van de zware verliezen zette de vijand zijn aan vallen op de stad Woronesj giste ren ni<jt meer voort. Ten Noorden van Woronesj\ stortten herhaalde vijandelijke aanvallen in het sa mengebundelde afweervuur van al le wapens ineen. Bij Rzjef hervatte de vijand zijil aanvallen met vrij sterke strijd krachten. Zij werden deels reeds in de kiem, deels in een tegenaanval afgeslagen. Hierbij werden 28 tanks vernietigd.. In het Oostelijke dee 1 van de Middellandsche Zee bracht een Duitsche duikboot een transport zeilschip van 500 brt. tot zinken. Bij vluchten van enkele Britsche vliegtuigen boven de kust van de bezette gebieden in het Westen en bij nachtelijke storingsvluchten bo ven de wateren rondom Denemar ken verloor de vijand 6 vliegtui gen. Lichte Duitsche gevechtsvliegtui gen bestookten óverdag aan de De Daily Sketch meldt, dat de Sov- jetreegeering de regeering der V. S. formeel verzocht heeft, de diplomatie ke betrekkingen met Finland te ver breken. Men heeft aldus het blad, Willkie tijdens zijn verblijf te Moskou ondubbelzinnig te verstaan gegeven, dat dit de wensch der Sowjetregeering is. Tien Albaneesche steden zijn volgens Stefani wegens de voorbeeldige hou ding der bevolking tijdens den Ita- liaansch-Griekschen veldtocht onder scheiden met het Italiaansche oorlogs- kruis van verdienste. Een afgevaardigde der agrarische partij heeft bij het Finsche parlement een voorstel ingediend, volgens het welk de ambtsperiode van den tegen- woordigen president der republiek zon der nieuwe verkiezing met. twee jaar dus tot 1945, verlengd zou worden. Het parlement zal dit voorstel in behan deling nemen. Op 83-jarigen leeftijd is te Breslau gestorven de generaal der infanterie Walter Freiher'r von Luettwitz, ridder van de „Pour"le Merite" met het eiken loof. Von Luettwitz wa» tijdens den eer sten wereldoorlog chef van deru staf van de legergroep van den Duitschen kroonprins en daarna leider van het derde legercorps aan de Somme. Reuter -verspreidt een doorade Mos- kousche radio verspreide oproep om. „de autobus niet te missen". Woordelijk wordt gezegd: „Hitier nu en op alle punten te tref fen is veel beter dan zich te verlaten op generaal Winter. Wanneer de auto bus gemist wordt, dan kan dit voor langen tijd van beslissende beteekenis zijn". Naar te Istanboel verluidt, zijn gis teren drie Duitsche doktoren te An kara aangekomen. Zij begaven zich on middellijk naar het ziekbed van den TdT~,~'"en b-'itenlandsche uZidkust van Engeland militaire doelen met bommen en de boord- wapens. Kapitein Graf behaalde als jacht- vlièger "op 21 September zijn 182ste tot 185ste overwinning in de lucht. Meter voor meter. De Moskousclie correspondent van de „News Chronicle", Paul Winterton, schrijft volgens het „Hamb. Fremdenblatt", dat Stalins bevel om door een tegenoffensief op het laatste oogenblik de voltrek king van het lot aan Stalingrad op te houden, slechts plaatselijk kon* worden uigevo'erd. De ononder broken Duitsche vliegtuigaan val len op de stadswijken, weike nog in handen zijn van de'Sowjets, als mede op de achtenvaartsche ver bindingen (waardoor de ravitail leering steeds moeilijker wordt) hebben de Sowjet-strijdkrachten ge ïsoleerd. Ondanks de wanhoopige inspan ning der Sowjet-troepen verliepen de gevechten ook jl. Vrijdag in het voordeel van de aanvallers, alduA méldt Winterton. De Duitschers veroverden in gevechten van man tegen man opnieuw eenige belangrijke straten, waardoor wederom stadswijken werden afgesneden. r Het gevaar werd ieder uur groo- ter. De activiteit der Duitsche luchtmacht nam nog steeds toe. De Duitsche toestellen vlogen voortdurend boven de stad. Sterke Duitsche vechtwagen- en infanterieformaties. die in t Noord-Westen der stad waren binnengedrongen, rukten meter voor meter op. De Duitschers, aldus Winterton, gebruikten hun zwai'e vechtwagens als barricadebrekers. Achter de vechtwagens kwamen pioniers met pantserafweergeschut en* artillerie, die onmiddellijk uit de overal in het rond liggende puinhoopen nieu we barricaden bouwden om de ver overde straten onmiddellijk af te sluiten. De krijgsgeschiedenis heeft nog nooit zoo iets verbitterds en verbetens gekend als deze mate riaalslag in een stad. Een Duitsche artillerie-waarne mingspost ten Zpiden van $talingrad. PK-Helm-DV-R-P H m. Italiaansch Weermachtbericht ROME. 22 Sept. In zijn ileer- machtbericht no. 848 maakt het Ita liaansche opperbevel het volgende bekend: In den ochtend van 16 Sept. wer den onze troepen in de oase Djalo in hevige gevechten gewikkeld met numeriek sterkere vijandelijke van pantserwagens voorziene strijd krachten, die afkomstig waren uit de Libysche Sahara. Nadat de eer ste aanval, die gesteund werd door krachtigé artillerie, was afgeslagen, zette het Italiaansche garnizoen de volgende dagen den tegenstand hatd hekkig voort, gesteund door het herhaalde optreden van Italiaansche en Duitsche formaties vliegtuigen, die den vijand zWare verliezen toe brachten aan ihenschen en gemoto riseerde strijdmiddelen. Gisteren, bij de nadering van onze gemotoriseerde colonnes, die als versterking waren uitgestuurd, ont trok de vijand zich aan het gevecht en week hij snel terug naar het Zuiden, achtervolgd en 4>e^tookt door formaties vliegtuigen van de as. Aan het Egyptische front geen enkele gebeurtenis van belang. Een Britsch vliegtuig werd neergehaald door het luchtdoelgeschut van een onzer groote eenheden. Twee ande-, re vijandelijke machines werden neergeschoten bij Tobroek. resp. door de verdediging van de vesting en d<5or een van onze nacht jagers. Weinig malsche critiek op Britsche vlootleiding BERLIJN. 22 Sept. (V.P.B.) In de Picture Post geeft Lord Win ter onder het motto ..Engeland is een belegerde vesting" een uitvoe rig beeld van de situatie der geal lieerden ter zee. dat verrast door zijn groote openhartigheid. Lord Winster begint met tê constateeren: „Wij moeten het feit onder de oogen zien. dat onze situatie voortdurend slechter wordt. Wij zijn uit den Stil len Oceaan verdreven en controlee ren voorts noch de Middellandsche Zee noch het Kanaal". De schrijver herinnert er verder aan. dat de be voorrading yan Malta reeds zooveel scheepsruimte heeft gekost, dat het de vraag is of men deze kan voort zetten. Over hetgeen zich afspeelt op de zeeroutes om Kaap de Goede Hoop. naar de Roode Zee. de Perzi-' sche Golf -en Britsch-Indië WQrdt in Engeland nauwelijks iets bekend. Ket lij<Jt, even wel geen twijfel, dat de Britsche scheepvaart in het Zui delijk deel van den Atlantischen Oceaan zware verliezen lijdt. Frag mentarische berichten doen door schemeren. dat deze weg slechts ten koste van groote cijfers opengehou den kan worden. Wanneer het ooit zoover zoft komen, dat het niet lan ger mogelijk is om de Engelsche strijdkrachten in het midden-Oosten langs dezen weg te bevoorraden, dan zouden deze in een hopelooze situatie komen te verkeeren. Aangaande den. toestand in de Noordelijke IJszee schrijft Lord Winster: „Over den weg naar Moer- mansk. die voor de Sovjetunie vi-. taal is. ontvangen wii zelden berich ten. Wat gebeurt daar? Minister Littleton sprak onlangs over hoe veelheden materiaal, die wij naar Sovjet-Rusland hebben verscheept. Verscheept en afgeleverd zijn echter twee verschillende begrippen. Duitschland beweerde in een ver- klaring van 10 Juli 35 tot 38 sche pen op de Noordelijke route tot zin ken te hebben gebracht. De Brit sche admiraliteit heeft daaromtrent niets feitelijks medegedeeld. Daar men in déze wateren momenteel dag en nacht zonlicht heeft en zij door Duitsche bombardementsvlieg tuigen worden gecontroleerd, is de vraag gerechtvaardigd, hoelang de^ ze vitale lijn opengehouden kan worden." De slag op den Atlantischen Oceaan. Lord Winster behandelt vervol gens den slag op den Atlantischen Oceaan, dien Engeland niet mag verliezen, omdat het dan ook den oorlog verloren zou hebben. Hij zegt: „Volgens geruchten verloopt deze slag gunstig voor ons en-.on gunstig voor de Amerikanen. Of dit zoo is of niet. in elk geval géven de Amerikanen toe. dat er meer ton nage tot zinken wordt gebracht, dan er in totaal nieuw gebouwd wordt en dat het aantal nieuwe Duitsche onderzeeërs dat der geallieerde nieu we onderzeeërs overtreft. Dit is mo gelijk". Te Medemblik werd Maandag een jubileum-harddraverij gehouden. De favorieten „Diabola" (links) en „Absyrtus" in den strijd. VNP-De Haan-Pax Holl. m. Ten tweede male thans ROME, 22 Sept. (D.N.B.) De Paus heeft hedenochtend voor de tweede maal den eenige dagen ge leden in Vaticaanstad aangekomen persoonlijken ambassadeur van pre sident Roosevelt, Myron Taylor in audiëntie ontvangen. Het onder houd heeft vijftig minuten geduurd. Na deze audiëntie heeft Taylor zich naar het staatssecretariaat begeven, waar hij een onderhoud had met den vertegenwoordiger^ van den afwezigen kardinaal-staats" secretaris Montini. De Vaticaandienst verklaart, dat deze tweede audiëntie niet als iets bijzonders beschouwd moet worden, aangezien Taylor ook verleden jaar driemaal door den Paus werd ont vangen. Taylor had gisteTen twee uitnoo- digingen aan den Engelschen ge zant bij het Vaticaan ontvangen.' De kardinaal-staatssecretaris, Mag- lione, die zich te Castoria bevindt, zal Doderdag naar Rome terugkee- rëh in verband met de voor dien dag vastgestelde audiëntie van de hertogin van Aosta bij den Paus. Men merkt in dat verband op,, dat de aankomst van Taylor voor den kardinaal geen aahlciding was om naar. Rome te komen. Zooals gebruikelijk is, weigert het Vaticaan elke verklaring over het verloop van Taylors onderhoud met den Paus. In het bijzonder weigert men zich uit te laten over de Engelsch-Amerikaansche ge ruchten, volgens welke Myron Tay lor in opdracht van Roosevelt den Paus een programma van de oor logsoogmerken van Engeland en de V. S. jjou hebben voorgelegd. In welihgelichte kringen te Ro me wordt de indruk echter sterker dat Taylor den Paus in kennis heeft gesteld van Roosevelts stand punt ten aanzien van de oorlogs problemen. Het eigenlijke doel van. de reis De stoottroep der toekomst Acht. jaren jeugdstorm, acht ja ren styd tegen alles, wat de krach ten der jeugd trachtte te ondermij nen,, tegen halfheid, slapheid en lamlendigheid. Acht jaren strijd voor een herleving 'der jeugd, voor ware vaderlandsliefde, voor moed, eer en trouw. Ziedaar in een paar woorden de in houd van acht jaren strijd van den „Nationalen Jeugdstorm", waarin thans reeds eenige duizenden Nederlandsche jongens en meisjes de. vervulling van hun jeugdig élan en Jonge geestdrift vinden, omdat deze jeugdbeweging in al zijn uitingen jong is en volkomen wortelt in voelen en denken der jeugd. t De weg van het hart. Wanneer Max Blokzijl er toe gedwon gen wordt het in menig praatje te heb ben over de jeugd, die hunkert naar den jeugdstorm, maar nog slechts dotr volwassenen gehinderd wordt dén weg van het hart te volgen, dan is dat wel het overtuigende bewijs voor de groo te plaats die de jeugdfetorm reeds thans in de harten der jeugd van Nederland inneemt. Met een onmetelijk verlan gen volgen zij *de flinke jongens en meisjes, met hun wapperende vlaggen, hun fiere blik en hun frissche zang. Het is nog maar een kleine, onbelang rijke groep der jeugd, die slechts nog kan leven bij de tonen van opzweepen- de negermuziek en bij de borrel. En het is gelukkig gelukkig niet het beste deel der jeugd. De jeugd, die later het welzijn der volksgemeenschap op haar schouders gelegd zal krijgen, is gewonnen voor dén jeugdstorm en daarbij vooral de jeugd van 10 tot 14 moet men volgens de meening van Romeinsche kringen zoeken in overwegingen, v^ui propaganda en binnenlandsche politiek. De regee ring te Washington, zoo zegt men, acht het blijkbaar nuttig, het pu bliek der Zuidamerikaansche lan den te kunnen wijzen op goede be trekkingen tusschen Roosevelt en "den Paus. Taylors tweede bezoek, zoo zegt men in genoemde kringen, ver sterkt in ieder geval den reeds lang bestaanden indruk, dat Roose velt alles doet om het Vaticaan te beinvloedeir in den zin der En gelsch-Amerikaansche oorlogvoering met het doel het gezag van der> Paus voor eigen' belangen te ge bruiken; Duitsche onderzeeboot op weg naar de U.S.A.-.iachtgebieden. Tijdens den langen tocht worden de kanon nen geregeld verzorgd. Hier in de vrije zeeruimte kunnen ook de man schappen, die vrij van wacht zijn. volop genieten van zon. bries en zeelucht. PK Frank Transo-F-P H m jaar. Eri dat dit geeij holle en grove demagogie is, bewijenz de honderden brieven, ontvangen door Max Blokzijl. „Geeft ons den jeugdstorm! Wanneer wordt de jeugdstorm toch "eindelijk verplicht gesteld?" Uit menigen brief klinkt deze hartekreet van een jeug dig Nederlander, die geen antwoord weet op de groote strijdvraag: Moet ik die laaiende inneftijke drang volgen, die mij drijft naar den jeugdstorm of ben ik mijn ouders gehoorzaamheid verschuldigd, ook hier, waar zij blijk geven niets te willen zieir of hooren? Loutering door terreur. Is de jeugdstorm dit verlangen der jeugd waard? Het antwoord moet vol mondig „ja" luiden. In acht jaren strijd, waarin de jongens en meisjes van den jeugdstorm niets gespaard is gebleven, waar zij de volle maat der democratische terreur, terreur tegen jeugd kregen te slikken, is de jeugd storm gelouterd, heeft hij die innerlij ke kracht, die positieve grondslag ge kregen, die hem in staat zal stellen, straks de Nederlandsché jeugd die op voeding te geven, die haar toekomt om als lichamelijk en geestelijk door en door gezonde en ipnerlijk en uiterlijk geharde volwassenen den levensstrijd aan te kunnen. Het ware Oranje-ideaal. f De jeugdstormleiding is zich hier volkomen van haar verantwoordelijk heid bewust, wetend, dat elke fout aan de jeugd bedreven, zich voor het geheele verdere leven wreekt. De de mocratische je.ugdopvoeding heeft maar al te zeer bewezen, welk een levens houding zij voor het latere leven, aan kweekt. In den jeugdstorm wordt een ware vaderlandsliefde beleefd en be leden. In den jeugdstorm leeft het wa re oranje-ideaal. Oranje, de kleur, waar. de reactie, - die zich in het verle den niets aan oranje gëlegén liet 'lig gen, thans bij zweert. Zuiver en rein wordt dit. oranje-ideaal behoed, In het Kader vormingsblad van den jeugdstorm lezen wij: „Zonder Willem van Oranje is onze natie niet denkbaar, zonder dat oran je zal ook de jeugdstorm niet denk baar zijn. Wij voeren het oTanje met ons mede, ook nu we voor de. poorten staan van een nieuwen tijd. Dien tijd zullen we moeten scheppen, met onze eigen krachten. Ook ons jonge Nederland is niet denkbaar zonder oranje als grond legger van onze natie en zoo blijft dat oranje voor ons de zichtbare gelofte, dat we in trouw en offer vaardigheid niet de minderen wil len zijn van hen die drie eeuwen voor ons leefden. Aan den grootsten Oranje zijn wij eeuwig verplicht dit schoone vaderland niet verder te roen verzinken, maar het op te beuren door onze jonge kracht en het te leiden op nie'uwe wegen van glorie en roem". De jeugdstorm heeft bewezen met het volste recht der wereld het oran je symbool verder te mogen dragen en voor ons vaderland te behoeden. Welke machtmiddelen voor de tiende Mei 1940 ook tegen den jeugdstorm werden gebruikt, hoe valsch en on waarachtig ook de redenen waren, waarom men tegen deir jeugdstorm meende te moeten optreden, het hand jevol jongemannen en vrouwen, kinde ren nog, bleven trouw aan hun gege ven woord en trotseerden alle haat en yerdachtmaking, aanvaardden alle moeilijkheden, die hun lid-zijn van den jeugdstorm vaak allesbehalve „ple ziertje" deed zijn. (Zie vervolg pag. 2.) MaanMaan op vanavond om onder 19.25 rx n 5.43 24 Sept 19.38 uur looct. V.M. tot morgenochtend N.M. 2 Oct. pj aq t 17 Oct. L.K. 7.Zo uur F..K. Bestraffing wegens jodenbegunstiging 's-GRAVENHAGE. 22 Sept. De Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden (de com missaris-generaal voor de. veilig heid) deelt mede^ De volgende personen zijn wegens begunstiging van joden gearresteerd en naar een concentratiekamp over gebracht: De expediteur Hendrik Kamphuis uit; Epe en Jose Ravesteijn uit Rid derkerk wegens het verbergen van joden. De expediteur Johannes Suijker- buijk uit Nispen. wegens het smok kelen van joden over de Belgische grens. De kleermaker Franciscus van Beurden uit Rotterdam wegens het verstrekken van vervalschte per soonsbewijzen. De verzekeringsagent Otto Isak Hofman uit Rotterdam wegens ver- duistèring van joodsche vermogens waarden. - Het geheele vermogen van de ge noemde personen is verbeurd ver klaard. 1000 arbeidsmannen rooien 25 milli- oen Kg. aardappelen. Het 3de korps van den Nederlandsche^ Arbeids dienst is voor den aardappeloogst in Drente ingezet. Onder het devies „lek dien" zullen de mannen zich gedurende anderhalve maand wij den aan de voedselvoorziening. VNP-Folkers-Pax Holland m NIEUWE REGELING VAN DE TUCHTRECHTSPRAAK VOOR DE VOEDSELVOORZIENING. De St. Crt. van 21 Sept. 1942 bevat een besluit van de secr.-gen. van de dep. van L. en VisSch. en van Just., het „Besluit tuchtrechtspraak voedsel voorziening", waarbij een nieuwe rege ling is vastgelegd voor de tuchtrecht spraak voor de voedselvoorziening. Deze nieuwev tuchtrechtregeling, die in de plaats zal treden van de thans bestaande tuchtrechtspraak, voorheen crisis-tuchtrechtspraak geheeten, is noodzakelijk geworden door de instel ling van de hoofdbedrijfsschappen en bedrijfsschappen op het gebied der voedselvoorziening krachtens het orga- nisatiebesluit voedselvoorziening .1941. De centrale persdienst van het Ned. Arbeidsfront meldt: Ter gelegenheid' van de stich ting van het Ned. Arbeidsfront op 1 Mei 1942 is door den leider van dit front een generaal pardon af gekondigd. Door dit generaal pardon is voor hen, die op 15 Juli 1040 nog lid van een erkende vakorganisatie waren, doch sindsdien uittraden, de mogelijkheid geopend op zeer gunstige voorwaarden alsnog toe te treden als lid van het Ned. Arbeidsfront. Voor hen zullen na melijk ter verkrijging vaji de rechten, die bij de" reglementen van het Ned. Arbeidsfront zijn omschreven, de jaren, welke zij lid waren van bun vakorganisatie, bij de berekening van de uitkee- ringen ten volle meetellen. Op 1 Oct. a.s. zal de mogelijk heid om van dit generaal pardon gebruik te maken onherroepelijk voorbij zijn. Aanvragen, welke 11 30 Sept. op de kantoren van het Ned. Arbeidsfront worden ontvan gen, zullen dan ook als nieuwe aanmeldingen worden be schouwd. Wij willen- allen, die dit aangaat, het volgende in overweging geven Sinds vele jaren wellicht hebt gij in rnv oude vakorganisatie uw bij dragen voldaan. Te zijner tijd kun* neu deze bijdragen worden omge zet in uitkeeringen, die het Ned. Arbeidsfront aan zijn leden toe kent. Deze uitkeeringen nu betee- kenen in vele opzichten niet al leen een voordeel voor u zelf, doöh zij dienen ook de belangen van uw gezin. Aansluiting op .dit oogenblik is dus een ge z i n s b e- 1 a n g. v Niemand, die op 15 Juli 1940 nog lid van een erkende vakorganisa tie was. blijve dus in gebreke zijn plicht te doen. De tijd dringt. De Nederlandsche Volksdienst kent geen medelijden of barm hartigheid. Hij kent alleen volksche plicht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1