NOORD-HOLLAND Verduister OPENHARTIGE TAAL DAGBLAD VOOR Duitschland Verstrekking van inlichtingen van A tot Z berecht Amerikaansche belangstelling voor Afrika Belangrijke terreinwinst in Uit*.: N.V. Uit*. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaax: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. - DEN HELDER-. Koningstr 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 333Q. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks Adverfeentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct d. m.m. Bij contract, binnen een laar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt. 87ste Jaargang. No. 11924 4 Dagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar ZATERDAG 10 OCTOBER 1942 na 3 jaar oorlog VI (Slot) X7 RIJ vluchtig, maar nu en dan toch zeer uitvoerig en in ieder geval vrijwel elk terrein omvattend, heb ik deze reeks artikelen kunnen schetsen, hoe ik Duitschtand na drie jaar oor log heb aangetroffen: een land, waar men met vreugde werkt voor de toe komst, .juist om die toekomst! Dat is dan het huidige Duitschland en niemand, zelfs niet de anti-man, zal willen ontkennen, dat dit het werk is van dien eenen grooten man, die te rechter tijd in Duitschland de leiding gekregen heeft: Adolf Hitier. Want vóór de Führer aan de macht kwam, was Duitschland volkomen an ders een land, dat meer en meer naar den afgrond ging en nauwelijks meer tegen te houden was in den ne- derwaartschen gang. Hitler's meesterlijk ingrijpen is even krachtig als heilzaam geweest, Hoe het land was.toen hij de leiding nam, be hoef ik niet te beschrijven dat is alom bekend. Hoe het thans is niet in een normalen, doch in vollen oor logstijd liet ik hiervoor uitkomen. Moet men, van die ongelooflijke presatie kennis nemend, nog vragen wat het nationaal-socialisme is? Men kan hoogstens vragen, hoe het moge lijk is, dat in luttele jaren iets derge lijks opgebouwd kon worden. Wat een verschil met ons land, dat zich reeds eenige eeuwen lang in neer gaande lijn bevond, terwijl ons verle den bewijst, dat óók Nederland toch iets te beteekenen kan hebben in de wereld. Kan men dan nog afzijdig blijven en die grootsche revolutie zonder meer aan zich voorbij laten gaan? Neen, dat zou landverraad zijn. Wie de historie kent en het heden ziet, kan niet aarzelen, maar bouwt mee. Sloopers zijn nimmer in de ge schiedenis vermeld, tenzij zij wangé- bouwen sloopten bouwers worden echter altijd met gouden letters opge schreven. Nogmaals, men verraadt zijn* volk eerder door te blijven voortgaan op den'weg van ndfergang, dan door te bouwen aan de toekomst van zijn Va derland volgens het groote voorbeeld dat Duitschland ons gegeven heeft en nog dagelijks goeft. Dit besef en de onverbiddelijke waarheid der werkelijkheid om ons heen heeft gelukkig velen tot bou wen gezet. Ook Nederland zal herrijzen! A. R. Jonker. Op economisch gebied verplicht gesteld Strafmaatregelen bij verzu im Met ingang van heden treedt in werking een Verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, houdende verplichting tot hetverstrekken van inlichtingen op economisch gebied. Daarin wordt bepaald, dat een ieder gehouden is aan den Rijkscommissaris of aan de door hem aangewezen in stantie inlichtingen te verstrekken aangaande: a. de benoodigde of aanwezige werk krachten. b. de benoodigde grondstoffen, ïha- terialen, producten, machines of appa raten, de voorraden van elk, alsmede het doel, waarvoor zij worden ger bruikt; c. de benoodigde steenkool of ener gie dan wel de.productie daarvan; d. de benoodigde, de werkelijk ver richte of de mogelijkerwijze te ver richten economische prestaties; e. de urgentie van de onder a. tot en met.d. genoemde behoefte, in zoo verre zoodanige inlichtingen door de bovengenoemde instanties voor het ontwerpen en voor de uitvoering van maatregelen op economisch gebied noodzakelijk worden geacht. Hij, die opzettelijk of door schuld de bedoelde inlichtingen niet, niet tij dig of niet volledig, dan wel bij zijn inlichtingen onjuiste opgaven verstrekt wordt gestraft met tuchthuisstraf, met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of met geldboete tot een onbe perkt bedrag, terwijl in ernstige, ge vallen vrijheidsstraffen en geldboeten beide kunnen, worden opgelegd. Hij, die zich voor de inwerkingtre ding van deze verordening wegens on juiste, niet, niet tijdig of niet volledig 'vestrekte inlichtingen als bovenbedoeld overeenkomstig andere strafbepalingen aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, verkrijgt vrijdom van straf, wanneer hij de onjuiste opgaven bin nen een maand na heden bij de instan tie, waaraa i hij deze opgaven heeft verstrekt, -herstelt of aan^deze instan tie alsnog de niet, niet tijdig of niet volledig verstrekte opgaven doet toe komen. Het voorgaande is niet van toepas sing, wanneer tegen den dader reeds een vervolging is ingesteld of 'n voor onderzoek is aangevangen. Tcrt berechting van de bovengenoem de strafbare féïten is het Duitsche Hooggerechtshof als bijzonder gerecht bij uitsluiting bevoegd. De voorschrif ten betreffende de bevoegdheid van den Duitschen Krijgsraad en van de bijzondere rechtbank voor strafzaken voor leden van de S.S. en voor de le den der politie-organlsat'es met een bijzondere taak blijven Onaangetast. Economische rechter Hoofdfiguren tot vele maanden gevangenisstraf veroordeeld Ook de kleine afnemers gestraft Alkmaar, Vrij dag. Een complete handel- in fraudu leus vleesch is hedenmiddag door den economisclien rechter te Alk maar. barccht: de koopers der koeien, de slachter, de distribuee- rende melkboer en de afnemers van het vleesch, zij allen versche nen op de vertlachtenniat en op één uitzondering qa werden zij al len veroordeeld, hetzij tot gevange nisstraf, hetzij tot geldboete. De verzekerigsagent A. Tijm uit Warmcnhuizen en de veehande laar N. P. Kossen, eveneens uit Warmcnihuizen hadden in April van dit jaar in elk geval tot twee keer toe een koe gekocht en beide runderen laten slachten in een schuur van den tuinder N. Kossen te Sint Maarten. Als slachter, fun geerde de tuinder M. Dekker uit Harenkarspel, die vroeger knecht bij een slager geweest was en dus verstand had van het vak! I-Iet vleesch werd opgeslagen bij een zekere P. Put uit Warmenhui- zen, die toendertijd ambtcaar bij den Luchtbeschermingsdienst was en dus volkomen op de hoogte met veduisteren en zoo... Tenslotte had men een Alkmaarsche melk boer, P. Stroet, bereid gevonden, om het vleesch onder de menschen te brengen. Stroet had dus niet alleen melk-, maar ook vleesch- en velklanten! Bovendien leverde hij zijn kostbare waar aan niet- klanten af. Stroet verkocht het vleesch voor f 4.50 per kg., terwijl hij er zelf f 1.50 voor betaald had. Hij maak te er 'dus een aardige winst op. Het vet kostte hem 14 gulden per kg., terwijl hij er f 20.voor maakte, wat ook de moeitd waard Stroet werd echter op zekeren dag in Alkmaar aangehouden. Zij konden toen niet alleen den oor sprong van het vleesch ontdekken, maar bovendien namen zij het z.g. klantenboekje van Stroet in he?lag en daarin waren de namen der afnemers netjes genoteerd! De berechting. Stroet was de eerste, die voor kwam. Hij bekende, maar deed het om er wat bij te verdienen, omdat het met den melkhandel «oo slecht ginf?- De eisch luidde drie maanden gevangenisstraf. Verdachte Stroet vond dat wel _,een beetje hoog", wat mr. Meijer heelemaal niet met hem eens was. Hij veroordeelde Sroet dan ook conform. Stroet ontving hot vleesch bij een zekeren Put in Warmenhuizen die er een soort opslagplaats op na hield. Geldelijk voordeel had deze niet van zijn medewerking;/ alleen kreeg hij zoo nu e» daA wat vleesch. Mr. Feitsma vroeg hier drie we ken gevangenisstraf, wat Put heel erg vond. Welnu, mr. Meijer wel de het nog eens met hem probee- ren en - veroordeelde hem toen tot f 300— of 60 dagen hechtenis. Tijdens de hevige afweergevechten ten N.W. van Woronesj vernietigde de Obergefr. Kurt Schalldach met zijn pantserafweerkanon 13 vijande lijke pantserwagens door voltreffers en beschadigde er 5 zwaar. De dappere schutter werd daarvqpr be loond met het ridderkruis en bevor dering tot onderofficier. Schalldach vertelt van zijn strijd. PK Müller-Schwanneke- PBZ-R-P H m De hoofdfiguren op de mat Nu was het de beurt aan de hoofdpersonen, om te verschijnen; t.w. de koopers der koeien, de slachter en de verhuurder van de schuur, waarin geslacht werd. Zij kwamen er heel wat slechter af: zware gevangenisstraffen en directe gevangenneming... Allereerst A. Tijm, verzekerings agent te Warmenhuizen. Tijm vertelde dan, hoe hij met Nic. Kos sen de koeien gekocht had en ze naar de schuur van een neef van dezen Kossen gebracht had, waai de dieren des nachts geslacht werden. Hij vertelde ook, dat Stroet een gedeelte van 't vleesch gekocht had. Mr. Feitsma noemde dezen verdachte en diens compagnon de eigenlijke aanstichters van de heele zaak. Daarbij komt, dat verdachte al eens eerder werd' veroordeeld voor het handelen in hammen. Tijm heeft de zaak blijkbaar op dezelfde wijze voort gezet, zoodat spr. hier een gevan genisstraf eischte van 8 maanden. Mr. Catz, raadsman van verdach te. bepleitte clementie. Mr. Meijer vond echter de straf nog niet hoog genoeg, veroor deelde verdachte tot 1 jaar gevan genisstraf met bevel, hem on middellijk gevangen te nemen. Den compagnon van Tijm, N. P. Kossen, uit Warmenhuizen, vee handelaar van beroep, werd het zelfde ten laste gelegd. In dit ge val vroeg mr. Feitsma eveneens 8 maanden en nadat mr. Catz ook hier clementie had gevraagd, ver oordeelde mr. Meijer hem tot 10 maanden gevangenisstraf met on middellijke gevangenneming. Vervolgens kwam de slfyjhtcr, M. Dekker, tuinder te Wafman huizen, op de verdéchtenmAt. Hij Italiaansch Weermachtbericht ROME, 9 Oct. Het Italiaansche weermachtbericht van heden luidt als volgt: Aan het front van El Alamein geringe gevechtsactiviteit. Gisteren is een Hurricane door het vuur der automatische wapens van in fanteristen der divisie Folgore neergeschoten. De Zuid-Afrikaan- sclie vliegtuigcommandanat werd gevangen genomen. Een ander- vliegtuig is door infanteristen der zelfde formatie getroffen. Het stort te in de omgeving van Himat neer. In den middag van 7 October heb ben Britsche vliegtuigen in scheer- vlucht ondanks het zfchtbare her- kenningsteeken sanitaire afdeelin- gen van de divisie Folgore onder mirailleurvuur genomen, waardoor drie dooden en twaalf gewonden onder de patiënten vielen. vertelde, dat hij per slachting 6u gulden had verdiend en dat hij. voor het# geldelijk aanbod bezwe ken was. De eisch luidde hier 7 maanden en ofschoon mr. Berkhouwer ver zachtende omstan digiheden had naar voren gebracht, luidde het vonuis conform. Tenslotte stond een neef van den veehandelaar Kossen terecht, t.w. N. Kossen. uit Harenkarspel. Hij had de schuur van zijn tuin- dersbedrijf ter beschikking gesteld voor het slachten. Geldelijk voor deel had verdachte er niet van gehad. Mr. Feitsma meende, dat in de ze gevallen precies dezelfde straf fen moeten volgen als voor slach ters, maar aangezien verd. gun stig bekend is, vorderde hij 4 maanden. Hét vonnis luidde con form. De afnemers op de mat. Toen volgden 15 afnemers van vet en vleesch, die naar gelang van de omstandigheden en van de gekochte' hoeveelheden vleescih of vet, werden veroordeeld tot straffen varieerend van 21/? gid. tot 150 gld. Eén werd vrijgespro ken. Volksduitschers met verlof in het- vaderland. De eerste verlofdag van den SS-schutter Peter M. is een Zondag. Zijn eersten gang geldt het veülcta. waarvoor hij een bijzonde re genegenheid koestert. SS PK Fink-Trans-R-P- H m. (Van onzen Haagschen redacteur) C EDERT geruimen tijd kan men vaststellen, dat Amerika zich in toenemende mate interesseert Voor Afrika. Dit staat op de eerste plaats in verband met de verkeers- mogelijkheden met het Afrikaan- sche oorlogstooneel. Op de tweede plaats berust déze interesse op Afri ka als leverancier van bepaalde grondstoffen en maar dan na tuurlijk in verre toekomst als af nemer. Dan komt hier in den laat- sten tijd bij de belangstelling voor de Westkust, als basis voor steun- Sunten. hoofdzakelijk bedoeld als ases voor den strijd op den Atlan- tischen Oceaan. Eigenlijk is Amerika al sinds lan gen tijd min of meer geïnteresseerd Dij de Westkust van Afrika. Dit stamt nog uit den tijd van de sla- ven-emancipatie. Reeds in 1822 werd de republiek Liberia met de hoofdstad Monrovia (ter eere van Monroel gesticht en werd in 1847 ook door Europa als een zelfstandige staat erkend. In 1912 hamen de US. de regeling op zich van de financiën, de militaire organisatie, den'land bouw en de grenskwesties. En in 1927 werd door de finance Corpo ration of America een belangrijke leening met Liberia afgesloten. Het is begrijpelijk, dat dit land sedert deze maatregelen geheel en al onder Amerikaansche controle staat. Hiermee heeft Amerika de beschikking over een kustlijn van ten naaste bij 500 km. op een zeer gunstige plek aan de Westkust van Afrika, daar waar de Atlantische Oceaan het smalst is. en tegenover de Noordkust van Brazilië. Grootsche plannen. U ET behoeft dan ook geen ver- wondering te baren dat Liberia een belangrijke rol speelde in de vluchten van de Pan Air Line. Het was tusschenstation op de lijn Tri- nidad (een eiland aan de Oostkust van Zuid-Amerika) en de stad Kar- thoum in Anglo-Egypte. Vóór den oorlóg lag het in de bedoeling, om parallel aan den luchtweg dwars door Nóord Afrika een grooten weg aan te leggen. Aanvankelijk heeft men dit plan weer laten varen, daar Verbitterde gevechten KclllkclStlS bij ILMENMEER Repressailles fegen BRITSCHE krijgsgevangenen HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 9 Oct. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In het gebied van den Kaukasus Zijn de aanvalstroepen strijdend opgedrongen en hebben in verbit terde boschgevechten niéuwe reek sen "hoogten genomen. Aan het frorit aan den Don heb ben Roemeensche en Italiaansche troepen aanvallen van den vijand afgeslagen. In den centralen sector werden bij succesvolle acties van stoottroe pen talrijke bunkers en gevechts-* posities met hun bemanningen ver nield en is een aantal gevangenen binnengebracht. Ten Zuidoosten van het Ilmen- meer hebben troepen van het leger, de Waffen-SS en veld- eenheden van het luchtwapen, schitterend gesteund door vlie gende lormaties van het lucht wapen, in harde aanvalsge- vechten van verscheidene da gen een belangrijken terrein sector veroverd en daarbij vijf bolsjewistische divisies en twee brigades infanterie uiteenge slagen, resp. vernietigd. Sedert 27 September zijn 3288 gevan genen binnengebracht, 13 tanks 108 kanonnen, 400 machinege weren, 123 granaatwerpers en talrijke andere infanteriewapens buitgemaakt of vernietigd. On geacht de overige zware, bloe dige ^verliezen bedragen alleen de getelde dooden der bolsje wieken meer dan het drievou dige van het aantal gevange nen. fl Na een vr uchteloozen storings- aanval overdag van eenBritsch vliegtuig boven gebied van den Saarpfaïz zijn in den afgeloopen nacht enkele vijandelijke vliegtui gen naar de Duitsche Bocht gevlo gen. Een hunner werd neergescho ten. Een tweede bommenwerper werd bij een aanval op de kust van West Frankrijk neergeschoten In de ochtenduren van vandaag zijn eenige vijandelijke vliegtuigen naar West Duitsch gebied gevlogen. In gering aantal neergeworpen bri santbommen veroorzaakten geen schade. Op de bekendmaking van het op perbevel der weermacht van 7 Oct. 1942, waarin tegenmaatregelen wa rén aangekondigd tegen liet boeien van Duitsche krijgsgevangenen aan het strand van Dieppe en op het eiland Sercq, heeft de Britsche re geering slechts gebruik gemaakt van uitvluchten eri zich beroepen de moeilijkheden te groot waren. Thans echter wil men door het Gaullistische Equatoriaal-Afrika heen een soort tweeden E%rmaweg aanleggen. Nu zijn deze plannen geenszins nieuw. Reeds sedert langen tijd worden spoorwegen aangelegd van de Westkust, n.v.1. van Belgisch- Congo uit naar het binnenland en er zijn met behulp van hoofdzake lijk Amerikaansch kapitaal twee lijnen gelegd van Portugeesch West Afrika naar Portugeesch Oost-Afri- ka. die Ahgola rechtstreeksch met Mozambique verbinden. Maar men wil blijkbaar een snellere verbin ding met de Engelsche étappe van het Egyptische frontt .De weg zou dan direct Zuidelijk vap de Sahara komen te loopen en de'snelste ver binding vormen van Amerika via den Atiantischen Oceaan en de kust van Liberia met Zuid Egypte. Stijgende activiteit. IN verband met dit alles kan men een stijgende ac tiviteit bemerken van geallieer de troepen, die in hoofdzaak uit Amerikanen bestaan op alle mogelijke punten van Afri ka. Op de eerste plaats natuurlijk overal aan de Westkust, waar En gelsche. Gaullistische en Belgische bezittingen te vinden zijn. In den Congo vooral treden de Amerika nen al op. alsof zij het gebied ge heel en al in eigen bezit hebben. Verder heerscht er in Zuid-Afrika en vnl. in Kaapstad, een koortsach tige bedrijvigheid van Amerikaan sche ondernemingen. Er worden vliegvelden aangelegd en werven gebouwd en de Amerikaansche ge nerale, staf geeft voortdurend acte de présence. Interessant is overigens, dat aan de Oostkust van Zuid-Amerika, en wel hoofdzakelijk in Pernambuoo, een Bra- ziliaansch expeditiecorps geconcen treerd is van troepen, die uitgerust zijn met Amerikaansche wapenen en die in hoofdzaak gerecruteerd zijn uit streken met hetzelfde klimaat als in tropisch-Afrika. Het Amerikaansche interesse in hoofdzakelijk van strategi- schen aard, temeer, daar de bezette gebieden economische, althans v. Ame rika, niet veel te beteekenen hebben. Het is vrjf duidelijk, dat Ame rika den ov.ergang over den At iantischen Oceaan daar wil be- heerschen, waar deze het smalst is. Tot voor kort was dit punt te vens het punt, dat het verst, van de Duitsche duikbootsteunpunten afgelegen was, zoodat deze route, afgezien van zijn kortheid, boven dien nog vrii veilig was. Nu echter Japansche duikbooten in toenemen de mate op den Atiantischen Oceaan verschijnen, heeft deze rou te aanzienlijk aan veiligheid inge boet. op de verklaringen van Duitsche krijgsgevangenen, die niet geboeid waren, en verklaard, dat zij het boeien van krijgsgevangenen, die op het slagveld gevangen genomen zijn, niet goedkeurt en niet zal goedkeuren. Op het feü, dat on- .danks de vroegere en de Huidige schijnheilige verklaring van het Britsche ministerie van oorlog Duit sche, krijgsgevangenen op ruwe wij ze geboeid zijn, is de Britsche re geering niet ingegaan. Derhalve zijn op 8October om 12 uur 107 Britsche officieren en 1269 Britsche onderofficie ren en manschappen, die bij Dieppe gevangen genomen zijn, na bekendmaking der redenen, in de boeien geslagen. Niet ge boeid werden .veldpredikanten, sanitair personeel, gewondrti en zieken. Op 8 October des avonds heeft het Britscht ministerie van oorlog bekend gemakt, dat vanaf 10 October des middags hetzelfde aantal Duitsche krijgs gevangenen in handboeien en ketenen zal worden geslagen. Wanneer dat' geschiedt zal het opperbevel der weermacht van af 10 October des middags het drievoudige aantal Britsche krijgsgevangenen in de boeien slaan. i Maan Maan op vanavond om onder 7.55 i o 19-31 iooct. 18.59 uur v.m. N.M. tot morgenochtend 24 Oct. 17 Oct. mg- lNov.' e.k. 7.56 uur L.K Zondagavond om M„T 18.57 uur Z™ 9.13 tot Maandagochtend 1*68 7.58 uur in Amerikaansch blad „Forum" ficht zichtot Engeland GENEVE, 9 Oct. (D.N.B.) Het Amerikaansche weekblad „Forum" publiceert een open brief aan hét*** Britsche volk, waarin, nadat er op gewezen is, ddt de V. S. Engeland wenschten te helpen, o?a. het vol gende wórdt gezegd: Wij zouden graag duidelijk we ten in hoeverre gij Engelschen u hebt voorbereid orn ons te helpen. Wat wij noodig hebben is iets, dat wij bijna nooit van het Engelsche yojk hebben gekregen, toezeggin gen op politiek gebied. Indien uw plannen er op gericht zijn hgt wereldrijk bijeen te hou den dan zullen uw strategen vroeg of laat bemerken dat zij met hun strategie volkomen alleen staan. In een oorlog waardoor men net imperium bijeen wil houden is het tweede front wellicht niet zoo be langrijk, doch in een oorlog „tot verzekering van de overwinning voor de vereenigde volken" schijnt het toch buitengewpondringend te zijn. Dit is dus (le concrete toe zegging, die wij van u verlangen. Het gevonden geraamte te Naarden Slachtoffer geïdentificeerd Het geraamte, dat enkele we ken geleden door spoorwegarbei ders in een naast de spoorlijn gelegen sloot bij Naarden werd gevonden, is thans aan de hand van een nauwkeurig onderzoek geïdentificeerd als te zijn het stoffelijk overschot van het 14- jarige meisje Mientje Bakker uit de Spijkerstraat te Bussum, dat op 13 September van het vorig jaar spoorloos verdween. Het meisje moet op laaghartige wijze zijn omgebracht, waarschijn lijk door schedelinslag. De bedrijver van dit vreeselijke misdrijf heeft het crigelukkige kind daarna in een zak gebonden en in de spóorsloot geworpen. Aan het geraamte ontbreken en kele deelen, waaruit geconstateerd moest worden, dat het meisje in stukken is gesneden. Zoo ontbra ken o.m. het bekken en de bee- nen, welke tot nu toe niet terug zijn gevonden. Mientje Bakker was verleden jaar in September met«een ander meisje uitgegaan om vlierbessen te zoeken op de Lambertus Hor- tensiuslaan. Later is het kind nog gezien in een sigarenwinkel in Naarden en in 'een snoepwin kel in Bussum. Het kind was in het bezit van een heerenfiets, die later werd teruggevonden bij den Fransohe kamp weg te Bussum. ♦Vanaf het moment, dat het kind in de snoepgoedwinkel is gezien,^ontbrak elk spoor en ble ven ale nasporingen vruchteloos. De zaak is thans opnieuw .in onderzoek. Nieuwe punten van de textielkaart geldig Ook nieuwe kousenbonnen aangewezen. 's-GRAVENHAGE, 10 Oct. Met ingang van 12 October '1942 kunnen van alle textielkaartcn, welke per 1 November 11941 zijn uitgegeven, de punten 21 t.rri. 40 veto:- den aankoop van textiel producten worden gebruikt .(zoo als bekend zijn de textielkaarten voor kinderen beneden den leef tijd van 1 jaar reeds volledig geldig). Bovendien kunnen met ingang van 12 October, tegen gelijktijdige afgifte van het vereisebte aantal punten, kousen en sokken worden gekocht op alle niet geldig ver klaarde kousenbonnen, welke be stemd zijn vcfcr den aankoop van kousen en sokken, met uit zondering van skisokjes en van kousen en sokjes voor kinderen beneden den leeftijd van 3 jaar. Skisokjes en kousen en sokjes voor kinderen beneden de 3 jaar moeten in alle kwaliteiten, welke vooradig zijn, worden afgeleverd alleen op punten dodh zonder kousenlbonnen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1