NOORD-HOLLAND De Rijksvergoeding bii Evacuatie iwsR Hütet DAGBLAD VOOR Wanneer mèn in aanmerking komt voor financieele tegemoetkoming Geévacueerden verplicht tot Staat Turkije dicht bij des oorlog Pr/%t C'"~ fin iiü Aanvatten bij Stalingrad Vijand aan El Alamein- afgeslagen frsnt teruggeslagen Uitg.N.V. Uiig. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administtfetiebureaiue: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. DEN HELDER: Koningstr 78. Tel. 2345 (2 lijnen).ALKMAA-R: Voordara 0. Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. A d v r t e,n t i e-t r i f. Gewone advertenties 11 ct. p. rmm. Bij contract, binnen een jaar ta ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag v.erstrekt. 87ste Jaargang. No. 11943 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKEF Alkmaar DINSDAG 3 NOVEMBER 1942 De Engelsche weg neerwaarts Ï2TEER dan ooit tracht Engeland zich in de Ver. Staten van een goede pers te verzekeren. Ontegenzeg gelijk trachten Londensche bladen; als de 157-jarige „Times", en de met 170- jarige „Morning Post" gecombineerde „Daily Telegraph" evenals de 150-jari- ge „Observer" zich aan te passen aan de eischen van den modernen tijd.-' Oolc de liberale „News Chronicle", de oude „Manchester Guardian" en de bij na honderdjarige „Economist" doen hun uitefste best. De laatste drie bla den zijn nog een overblijfsel uit den tijd, toen Engeland's groote liberale pers in het' buitenland als gangmaker voor humanitaire ideeën gold. Sinds echter de populaire „Daily Mail" van Lord Northcl'iffe en Lord Beaver- hrooks „Daily Expres" hun lezers naar goed Amerïkaansch voorbeeld over stroomden met sensationeele koppen en foto's heeft Engelands ,gele' of „jin- go" pers veel van haar vroegeren in vloed buiten het veréenigd Koninkrijk verloren. Wat interesseerde tenslotte het buitenland de imperialistische ideeën van een Cecil Rhodes of de ta rief-actie van een Joe Chamberlaih? De financieele belangen van de con servatieve perskóningen hebben alleen maar belang voor de Londensche City en meer in het bijzonder die kringen, die hun zakelijke successen met een phantaktische Lordstitel qn een zetel fin het Hoogerhuis plegen te bekronen. Zelfs in de V. S. zijn de bewonderaars van deze Britsche „aristocraten" tegen woordig sterk inde minderheid. TL LS gangmaker Van de Engelsch- Fransch-Russische Entente stookte Lord Northcliffe gedurende den von- gen oorlog tegen Duitschland en later in het Verre Oosten tegen Japan, tot dat hij in 1922 aan hersenverweeking overleed. Thans is het Harold Butler, ex-directeur van het internationale arbeidsbureau, die met zijn staf de al- lerchristelijkste Tory Halifax in Was hington ter zijde staat. Het is jammer, dat Lord. Halifax naar Washington ging, voordat iir Wilmott H. Lewis zijn „Notes for your Guidance geschreven had. Daarin zet de vertegenwoordiger van de „Times" in Washington de En- gelschen uiteen hoe men zich in het land der Yankees gedragen moet. Lord Halifax de vossenjagende grootgrond bezitter uit Yorkshire is ondanks alle journalistieke moeite geen populaire figuur te maken. DE Engelschen moeten thans voor zichtiger zijn met de keuze van hun vertegenwoordigers in Noord-Amerika dan gedurende den eersten wereldoor log. Want hun politieke en publicisti- sche invloed aldaar heeft hevig jg lij den onder het feit, dat hun matërieele machtspositie thans aanzienlijk inge-_ krompen is. In Amerika zijn realsti-' sche overwegingen belangrijker dan Engelsche stamboomen of adelijke ti tels en het aanzien van de Engelsche generaals is zelfs zeer gering. Daar om tracht b.v. de uitgever van het Ca- nadeesche blad de „Financial Post" in de „Daily Telegraph" Engeland's rol bij de Amerikaansche bewapening in een gunstig daglicht te gtellen. De kern van de zaak wordt echter door volgen de tirade uit het artikel naar voren gebracht: Engpland had een saldo in de Vereenigde Staten van 41/2 mil- Jiard dollar; hiervan zijn tot 1 Sept 1941 meer dan 3 1/3 mililard in Ameri ka uitgegeven, de rest is zeer moeilijk vlot te maken. Met andere woorden: Engelandis zijn positie als .schuldei- scher_kwijt. Thans zijn het de Amerika nen, die de Engelschen crediet geven. De Engelsche ambassade en haar ove rige hulptroepen overtreffen aan ge talsterkte zelfs de Engelsche troepen die in 1812 het Capitool in brand sta ken. Hun indelicatie pogingen de cri- tiek op Engeland uit Amerikaansche bladen te weren» leggen hoogstens den nadruk op het feit dat de materieele heerschappij over de Engelsch spreken de volkeren van Londen op Washing ton overgegaan is. Hoe men de huren, kosten inlichting nieuwe woning, enz. regelt Van vele zijden worden thans vragen gesteld, omtrent de te gemoetkomingen, waarop ge-, ëvleueerden aanspraak kunnen maken. Van bevoegde zijde wordt hieromtrent het volgende medegedeeld: I. Transportkosten. Wanneer ontruiming van een be paald gebiedsdeel of oepaalde wo ningen wordt gelast, komen de uit gaven, vallende op het vervoer van personen en bagage van de woon plaats naar het aangewezen evacu atie-oord voor rekening van het Riik. Aan geëvacueerden. die zelf in hun huisvesting voorzien, worden op aanvrage, gericht tot den burge meester van de gemeente. waar men onderdak vindt, van rijkswege vergoed de kosten van vervoer in de laagste klasse van het door hen ge bezigde openbaar middel van ver voer. alsmede van medegenomen lijfgoederen en huisraad, mits tot geen grooter gewicht dan bij de re geling van de evacuatie werd toege staan. Dit vindt"1 overeenkomstige toepassing bij verplaatsing binnen de gemeente. IL Waar iedere geëvacueerde recht op heeft. Indien de verplaatsing geschiedt op overheidsbevel (dus n i e t in ge val van eigenmachtig uitwijken), heeft de betrokkene aanspraak op de navolgende tegemoetkomingen: a) kosten opslag inboedel. Uitgaven wegens opslag inboedel worden door het rijk vergoed tot een maximum over een jaar be rekend van 20 pet. van de huur waarde van de ontruimde woning, vastgesteld overeenkomstig de wet op de personeelbelasting 1896*9 b) Vergoeding huurwaarde der verlaten wonir ZOON VAN LORD HALIFAX GESNEUVELD. Naar de Engelsche nieuwsdienst uit Washington meldt, is Peter Wood, de tweede zoon van den Britschen ambassadeur te Was hington Lord Halifax bij de ge vechten in Egypte gesneuveld. Als officier van de luchtmacht was hij opgesteld aan het front in de woestijn. Voortdurend wordt door de pioniers en infanteristen gewerkt aan den verderen houw van loopgraven en bunkers en ontstaan nieuwe loop graven, verbindingsloopgraven tus- sehen gevechtsposten en reserves, wisselstellingen voor machinegewe ren en defckingsgaten. PK Ohlenbostel-PV-R-P M m. Ongeveer 500 jongens en meisjes uit het gewest Noord-Holland z\m te Haprlem als lid van den Nationalen Jeugdstorm geïnstalleerd. De staf leider,* opperbanheer QuispeL nam de gelofte af. Een overzicht tij dens het spelen van het volkslied. Reehts: de nieuwe leden van dén Nationalen Jeugdstorm. Polygoon-Sagera-Pax Holland m. In verband met de toenemende woningschaarschte verdient het aanbeveling de ontruimde wo- ning, voorzoover de door de Duitsohe weermacht genomen maatregelen dit toelaten, aan te houden, zoodat men bii terug keer weer zijn eigen woning ter beschikking heeft. De huur wordt gedurende den tijd. dat de evacuatie duurt, van rijks wege vergoed. Bij eigen woningen wordt ver goed de huurwaarde, berekend op aen voet van de wet op de perso- neej belasting 1896. De vergoeding zoowel van huur als van eigen wo ningen bedraagt echter óver een jaar berekend niet meer dan vier maal het belastingvrije maximum, genoemd in artikel 12 van deze wet. c) kosten inrichting nieuw^ wo ning. In de kosten van inrichting van een nieuwe woning als tijdelijke huisvesting wordt van rijkswege een tegemoetkomingf/verleend, die afhankelijk is van ae huurwaarde der woning en varieert van f 40 bij" een minimum huurwaarde van f 150 of lager tot f 100. bij een van f 500 of meer. met dien verstande, dat nooit een hoogere bijdrage wordt verleend, dan de werkelijk gemaak te kosten, terwijl eventueel in min dering wordt gebracht hetgeen van overheidswege in natura werd ver strekt. Ook hier wordt de-huurwaar de bepaald op den voet van de wet op de personeel belasting 1896. Worden de vorengenoemde ver- foedingen verleend aan iederen ge- vacueerde. die op overheidsbevel zijn woning verlaten moet. daar naast voorziet het riik. ingeval van evacuatie. doch alleen bij geble*- ken behoefte in de kosten van huisvesting en verzorging. Hiervoor gelden de volgende re gelen: 1) Bij huisvesting: in een afzonder lijke woning gepaard gaande met het voeren van een eigen huishouding, wordt voor rijksrekening e«n steunbe drag uitgekeerd berekend volgens de in de gemeente van hulpverleening gel dende steunregeling voor verzekerde werkloozen, verhoogd voor het geval de geëvacueerde is ondergebracht, in een gemeente van lagere steunklasse dan die der gemeente vin herkomst, met het halve verschil tusschen beide klassen. Daarenboven bestaataanspraak op uitkeering van B-steun, op brandstof- i'enbijslag, melkbonnen voor kinderen, verstrekking van goedkoope levens middelen en andere emolumenten op den voet, als geldend voor verzekerde werkloozen. 2) By onderbrenging in gezinnen van derden wordt voor rijksrekening een inkwartieringsgeld uitgekeerd, dat varieert al naar gelang huisvesting met voeding, hulsvesting zonder voeding en voeding zonder huisvesting wordt verstrekt. 3) Bij huisvesting in gestichten, in richtingen en noodverblijven, wordt in dergelijke gevallen omtrent de te be talen vergoeding een afzonderlijke re geling getroffen tusschen het bestuur der inrichting en den directeur van het evacuatiebureau, waaronder de ge meente van hulpverleening ressorteert. 4) Zakgeld. In geval van onderbren ging i.n gezinnen van derden of in ge stichten wordt aan de geëvacueerden daarenboven een zakgeld uitgekeerd. 5) Zieken en «iekenhuiaverpleging. De onder 1, 2 en 3 genoemde geëva cueerden worden door de zorg van de gemeente van hulpverleening verze kerd tegen ziekte-, ziekenhuisverple- ging daaronder begrépen. De premie komt voor rekening van het rijk. Kosten wegens ziekte, die in derge lijke gevallen niet uit verzekering kunnen worden bestreden, neemt het rijk eveneens xoor zijn rekening. Zie- kenhuisverpleging kan echter uitslui tend op medisch voorschrift plaats heb ben. Op de uitkeeringen wegens huisves ting en verzorging worden eigen (of gezins) inkomsten binnen zekere gren zen in mindering gebracht. Op da van rijkswege gesteunde geëvacueerden, die tot arbeid in staat zijn, rust de plicht passen den arbeid te aanvaarden, zoodra de gelegenheid daartoe zich voor doet of men daartoe wordt aange wezen. Zij, die daarvoor in aaqmej> klng komen, dienen bij het gewes telijk arbeidsbureau ingeschreven te worden en te blijven. OTcrbrnffgifigssteuB- Een belangrijke sociale maatregel, die ia ée praktijk reeds menigmaal een nuttig effect heeft opgeleverd, ie de zoogenaamde „overbruggings- steun". Deze jtteun wordt verleend ten behoeve bedrijven hetzij van geëvacueerden, heteij van der den die door ontruimingsmaat regelen in moeilijkheden geraken. De vorenstaande uitkeeringen en vergoedingen zijn geregeld in een rondschrijven van den Secretaris generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken van 1 Sep tember 1942. Nadere inlichtingen daaromtrent zijn te verkrijgen bij de gemeentebesturen, alsmede bü de gewestelijke evacuatie-bureaux.. Strijd om S taling rad. Korte rust in de beschutting van een schoorsteen van de geschutfabriek „Roode Bar ricade". PK Herher-Atl-H-P H m Aanval wordt onder 't oog gezien Bij de opening van de zesde wet gevende periode van het Turksche parlement heeft de president van den staat, Inönü, voor de afgevaar 'digden van de Groote Nationqje Vergadering een rede, gehouden, waarin hij zeide, dat de vergade ring dit jaar bijeenkomt onder omstandigheden, die vooral vastbe slotenheid en wil tot leidiing van het volk dragen. Ook in het vol gende jaar zullen wij, aldus Inönü loyaal en strict over de geheele wereld bekende richtlijnen van on ze nationale politiek in het binnen land en naar buiten handhaven. Trouw aan onze verdragsverplich tingen, onze bondgenootschappen en vriendschappen, zullen wij on ze politiek der nationale veiligheid verder voortzetten. .Vervolpens zeide de president, dat Turkije thans dichter bij het tooneel van dezen wereldoorlog is gekomen dan ooit sedert het uit- breken daarvan, 'n „Wind van ver warring en moreel lijden" waait thans over Turkije en overscha duwt de werkelijke krachten en tU solide positie van Turkije. Dit feit kan een voik echter ziek en zwak doen schijnen. „Om die reden is het een v.er- eischfce, dat de Groote Natio nale Vergadering ernstig de mogelijkheid van 'e^eh aanval op Turkije onder de oogen ziet, die den een of anderen dag kan geschieden" uit een riöhting, die men niet. Jtan we ten en om voorwendsels, die «veneens onbekend zijn. Feest in de koeienstal Dc Dejftsche politie heeft een inval gedaan in een oude koeienstal) aan den Rotter- damscheweg, waarin den laatsteh tijd regelmatig fees ten werden georganiseerd. Een groot gezelschap, dat zich tegoed deed aan bier, limonade, gebak en bonbons, wend aangetroffen, terwijl bij gramofoonmuziek ©en dansje weid gemaakt. Alle bezoekers dertig in getal van wie de helft uit Den Haag afkomstig Is. wenden pqr overvalwagen naar het politiebureau over gebracht. De eigenaar van den stal weid eveneens ge arresteerd. In rijn woning ia een groote hoeveelheid bier en limonade in beslag ge nomen. Later zijn de gearresteerden op vrije voeten gesteld. De gedragingen van een gewe- tenlooze handelswereld en het on geluk van een duurte, die alle ge rechtvaardigde motieven verre te boven gaat, hebben het land in nood gebracht. De regeering aal echter de ihiddelen aangeven om dit alles te verhelpen. Het ergste kwaad' is de vergiftigde atmosfeer waarmee men sedert twee jaar in het openbaar bezig is de inspan ning der Turksche regeering te dwarsboomen. In deze tijdeh mag geen gelegenheid zijn, oorlogswinst te maken. Het doel is veeleer het lijden te verazchtcn de weerstands kracht van het volk te versterken, buiten den oorlog te blijven, of, wanneer men in den oorlog is ge komen, daaruit eervol en behou den terug tekeeren. Het eenige middel is echter, met alle krach ten diegenen te helpen, die een qpenbaar ambt bekleeden en in de eerste plaats de regeering. De president keerde zich vervol gens tegen de speculanten en die politici, die al deze moeilijkheden als een buitengewone gelegenheid zien om hun politieke hartstoch ten te bevredigen en van wie men niet weet voor welke vreemde na tie zij werken. Wij kunnen geen enkelen persoon en geen clique het recht toekennen het volk te berooven onder» het voorwendsel van de vrijheid van handel en eco nomisch handelen. Wij mogen nooit toestaan, dat politici uit hartstocht een binnenlandsche of buitenlandsohe poitiek voeren, die boven den nationalen wil uitgaat. Het is thans noodzakelijker dan ooit ons dappere, kostbare leger gereed te houden. Wij zijn op e§n tijdstip aangekomen, waarop wij alle ontbering evenzeer op den koop toe moeten nemeri als wan neer wij in den oorlog waren tfe- Jvomen. Het is noodzakelijk, dat de Groote Nationale Vergadering en met haar liet geheele volk de re geering ter zijde staan. Vervolgens werd de president door de Groote Nationale Vergade ring herkozen. Maan Maan op Tanmrond om onder 0.58 «r 15.17 SNov 17.09 uur jg Nor N.M. tot aorgeflochteid V.M 1 Dec. L.K. 15 Nov. m Ag\ e.k. 7.40 uur •- I'>!5 Vi ij» tv f is': In opdracht van het gemeentebe stuur van Wieringermeer is door den glazenier J. Valstar te De Bilt een gebrandschilderd raam vervaar digd, dat als geschenk aan het Rijk zal worden aangeboden voor het do* raeinkantoór te Wieringerwerf. Een detail van het 10 M2. groote raam. A. Ph. de Keijzer-Pax Holland m. Kerkelijke plechtigheid voor gestorven zeelieden In de R.K. Zeemanskerk van Ne derland. de St. Nicolaaskerk aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam, is vandaag, ter gelegenheid van Aller zielen. een kerkelijke plechtigheid gehouden voor de gestorven zeelie den. De hoofdaalmoezenier ter koopvaardij, de weleerwaarde heer K. Vosskühler geassisteerd door de kapelaans der St. Nicolaaskerk. de Wel eer v/aarde heer en A. Oeverhaus en \f. de Nijs. droeg een plechtige requiemmis op voor de zielerust van alle zeelieden ter wereld, die tijdens dezen oorlog den dood hebben ge vonden. Hoofdaalmoezenier Vosskühler hield een predikatie, waarin hij erop wees. dat Allerzielen de algemeens rouwdag is voor de katholieke kerk. die al haar kinderen op dezen dag herdenkt. De liefde, zoo zeide hij o.m. is sterker dan de dood en door de liefde blijft de vereen iging met onze afgestorvenen bestaan. Da daadwerkelijke liefde voor de doo- den toont de katholiek door het bid den voor de zielerust van de over ledenen. Op dezen dag en bij deze kerkelijke plechtigheid gaan de ge dachten vooral uit naar de zeelie den van de koopvaardijvloot. De plechtigheid werd o.m. bijge- oond door de havenautoriteiten van Amsterdam, de jonge matrozen van het opleidingsschip ..Pollui de familieleden der zeelieden. Hongaarsche troepen bereidën winter- stellingen voor HOOFDKWARTIER VAN DEN FöHRER, 2 Nov. Het opperbe vel van de weermacht maakt be kend: In een aware maar succesvolle worsteling om kazematstellingen ten Noorden van de lijn naar Toe- apse heeft de infanterie m migei- lijöc bergterrein verdere vorderin gen bevochten. Deel en van den vijand werden ingesloten en ver nietigd, verscheidetie tegenaan vallen afgeslagen. Teil Westen van de Terek wierp d« eigen met élan uit gevoerde aanval in uiterst moeilijk terrein den hardnek kig strijdenden vijand over taJkriJke beeksectoren terug. De stad Alagir werd ingenomen en daarmede de belangrijke Oseêetische heerweg afgeslo ten. Het luchtwapen onder steunde de gevechten van het leger en Viel troepenkwartie ren en spoorweginstallaties der stad OrdJonlkidze aan. Ten Zuiden van Stalingrad zijn nieuwe door afzonderlijke tanks ondersteunde aanvallen van den vijand mislukt. Ten Noorden van de stad hebben de Sowjets we derom zonder succes getracht te landen. Twee kanon neerbooten en verscheidene groote landings booten werden inden grond ge boord, een kanonneerboot werd beschadigd en verscheidene hon derden gevangenen werden bin nengebracht. Roemeenscihe gevechtevliegers hebben spoorwegtrajecten in den sector van den Don doeltreffend met bommen bestreden. In den centralen en Noordelij ken fronteector wederzijdsehe ac tiviteit van verkenning* en sloot troepen. De tegenaanval der Duitech- Italiaansche troepen in den Noordelijken sector van het t front bij El Alamein is giste ren voortgezet en heeft deri binnengedrongen vijand onder uiterst zware verliezen, vooral bij een Australische divisie, teruggeworpen. Aanvallen van het Duitsche en het Italiaan- sdhe luchtwapen werden voor al gericht op batlerystellingen van den vijand. Door bointreL fers werd een vrij groot aan tal kanonnen tot zwijgen ge bracht. Ter begeleidende be scherming opgestegen jagers schoten zonder eigen verlie zen yier Britsche vliegtuigen neer. In den tijd van'11 tot 31 October verloor het Britsche luchtwapen 306 vliegtuigen, waarvan 1S?7 bo ven de Middelaadschc Zee en Noord-Afrika. In dienselfden tijd gingen in den strijd tegen Groot- Brittannië 88 eigen vliegtuigen verloren. Hongaarsche troepen berei den win terstellingen voor. De Honvediminister, generaal Nagy, die dezer dagen van een- bezoek aan het Oostelijke front is teruggekeerd schrijft in de Maga- orsag dat de Hongaarsche troe pen bèzig zijn met de voorberei ding hunner winterstellingen. Dezen winter zal de vorst hen in voltooide stellingen vinden, hetgeen een groot voordeel betee- kent vergeleken met verléden jaar Sowjets geven verlies ren Naltsjik toe. Volgens een extra-bericht Van den Engelschen nieuwsdienst uit Moskou, hebben de Sow jets in hun legerbericht het verlies van Ngiltsjik toegege ven. ROME. 2 Nov. Het weermacht ier icht luidt als volgt: In den Noordelijken sector van het Egyptische front hebben de ver dere ontwikkeling en de gunstige tegenaanval, ontketend door de as troepen. de gevangenneming van een 100 Australiërs en de vernieti ging van meer dan 40 motorvoertui gen ten gevolge gehad. Nieuwe aan vallen op onze stellingen in den zelfden sector, voorafgegaan en ge steund door artillerievuur, werden terstond afgeslagen. Een landings poging. m den afgeloopen nacht ach ter onze linies ondernomen, werd eveneens onmiddellijk verijdeld. Italiaansche en Duitsche vliegtui gen hebben herhaaldelijk en met succes aanvallen gedaan op de vij andelijke linies. Duitsche jagers schoten vier toestellen van den te genstander neer en beschadigden talrijke op den grond.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1