NOORD-HOLLAND De Germaansche Levensruimte REDE „Offensief in N* Afrika DAGBLAD VOOR is TWEEDE FRONT" 1055 lé% 1940 Strijd in sneeuwstormen Uitg.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratieburriuuc: SCHAGEN: Laan 201. Tel. (2 lijnen*. - DÉN HELDER: Konin^str 78. Tel. 2345 (2 lijhen). - ALKMAAR: Voordam 9. TeJ. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courantverschijnt dagelijks Advertentie-tarief/ Gewone advertenties 11 ct p. mjn. Bij contract, binnen een iaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt 87ste Jaargang. No. 11950 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar WOENSDAG 11 NOVEMBER 1942 door Prof. dn JAN DE VRIES 1. \X7 ANNEER wij spreken over d« Germaansche levensruimte, dan bedoelen wij hiermede niet een aardrijkskundig heigrip, dat voor alle tijden vaststaat, integen deel: in den lo^>p der eeuwen, heeft dit sjerk gewisseld, zooals diit trouwens ook met talrijke andere volkeren het geval geweest is. Nu eens was die ruimte grooter, d%n weer kleiner; soms lag het zwaar- tepunt in het Westen, soms echter ook in het Oosten. Maar voor wij daarvan enkele voorbeelden geven, willen wij eerst nagaan, wat wij onder het woord „levensruimte" moeten verstaan. Wat is levensrnimte? Levensruimte noemen wij diit gewoonlijk, al zou het woord „leef ruimte" beter aanduiden, wat men eigenlijk bedoelt. Het is namelijk de ruimte, waarin een volk leeft en die het voor zijn leven behoeft. Die rtnmte is niet aan te geven met een bepaald aantal vierkante mijlen op een, willekeurige plaats Van de aarde,' want zij is onver anderlijk door den loop der ge schiedenis bepaald. Terwijl de Germaansche leefruimte in het Noorden en Westen \van Europa zijn zwaartepunt heeft, breidt ziclh die der Slavische volken Juist over het Oosten van ons wereld deel uit. Maar die ruimte is geen statisch begrip. Men kan niet in het jaar 1920 bepalen, hoe groot, voor alle komende eeuwen de ruimte moet zijn. waarin de Duit* schers of de Germanen zich moe ten kunnen bewegen, om zich in hun levensuitingen niet belemmerd te voelen; men kan dat alleen doen voor dat jaar 1920 en zaT het aan de geschiedenis moeten over laten. om te bepalen, hoe groot die ruimte in het jaar 2000 of 3000 zal moeten zijn. Verschil tusschen primitieve en kultuurvolken. Die leefruimte is bovendien van talrijke factoren afhankelijk. Daar is allereerst de grootte van een volk: natuurlijk moet de bodem groot genoeg zijn om de bewoners direct of indirect te voeden. Maar verder speelt ook het kuituur- niveau een belangrijke rol: een hoog ontwikkeld volk heeft voor de bevrediging van de talrijke behoeften, die boven de elemen taire noodzakelijkheden van voe- ding en voortplanting uitgaan, naar verhouding veel meer ruimte noodig, dan een primitief volk. De leefruimte is voor een in hoofd zaak agrarisch volk geheel anders 1 dan voor een ander, dat in hooge mate geïndustrialiseerd is: heeft het. eerste goeden akkergrond noodig, het laatste behoeft die ge- biedep, waar dje grondstoffen voor zijn ^piulustrie gevonden worden. Duizenden jaren geléden woon den dé Germanen op een gehie'd, dat. niet meer omvatte dan het Zuiden van Zweden, Denemarken en een smalle strook aan de Zuidkust der Oostzee. Of hier die Germanen altijd gewoond hebben? We weten, het niet. Wel kunnen wij zeggen, dat zij natuurlijk eerst ra den ijstijd, toen heel Noord- Europa vergletsjerd was, zich in ■dit gebied hebben kunnen vesti gen. Maar waar zij vandaan ge komen zijn, wanneer zij hei zoo éven omschreven gebied binnen gedrongen zijn, dat zijn vragen, De U-boot is op haar steunpunt aan dé Atlantische kust teruggekeerd. Dadelijk is de post uit het vader land voor de bemanning aan boord gebracht en van de inhoud der brie ven wordt ter plaatse gretig kennis genomen. PK Schlemmer-Ttl-H-P H m. LJ ET begrip „Germaansche leef- of levensruimte wadrover in dezen tijd zoo veelvuldig gesproken wordt, blijkt volgens de vele vragen die daarover herhaaldelijk bij ons binnenkomen, voor tal van lezers zoo niet onbekend dan toch volkomen onduidelijk en daardoor onbegrijpelijk te zijn. Wat is toch eigenlijk die Ger maansche leefruimte? Wij prijzen ons gelukkig prof. dr. jan de Vries, hoog lee- raar aan de Universiteit te Leiden, bij uitstek deskundig op dit terrein, bereid gevon den te hebben speciaal voor de lezers van het Dagblad voor Noord-Holland een uiteenzet ting te geven over dit actueele onderwerp. Daarbij is prof. de. Vries in het bijzonder ingegaan op enkele concrete vragendie ons van de zijde onzer lezers gesteld werden. Hiernaast publiceer en wij het eerste deel van depe interes sante en leerzame beschouwing. merkend door blond haar, blauwe oogen, rijzige gestalte en langen, smallen schedelvorm. Daarom wérd wel de meening Uitgesproken, dat het Indo-Germaansdhe oervolk'ook gewoond zou hebben in hetzelfde gebied, waarin de zuiverste af stammelingen der Germanen, zich nu nog bevinden. Maar gelijk ge zegd, daaromtrent bestaat geen zekerheid en voor de vraag, die ons nu bezighoudt, is dit ook van on dergeschikt belang. Niet nlt pnre lnst avontuur. tot waarop d$ wetenschap geen een stemmig antwoord heeft kunnen geven. De groep der Indo-Ger manen. -De Germanen behooren tot een groote groep van volkeren die ver wante talen spreken en met elkan der dus ook wel nader verwant zullen zijn. Wij noemen deze groep Indo-Germanen met welken term alleen aangeduid wordt dat de hier toe behoorende volkeren in het Westen door de Germanen, in het Oosten door de Arische bevolking van Voor-Indië begrensd worden. Waar deze Indo-Germanen ent- staan zijn, kunnen wij alweer niet met zekerheidzeggen. Vroeger nam men algemeen aan dat Azië hun bakermat was, tegenwoordig zoekt men hun oorsprong liever in Europa. Bovendien is niet elk volk, dat tot de Indo-Germaansche groep behoort, van vreemde smet ten vrij gebleven; vaak is het ver- ih'engd met allerlei andere volksele menten, die het op de lange zwerf tochten in zich opgenomen heeft. v De Germanen, schijnen echter het' oude Indo-Germaansche type nog het best bewaard te hebben, want men mag wel aannemen, dat dit het JJoorsche ras was, zich keri- Aan de hand van de gegevens, drie de arcliaeologie ons ter beschik king stelt, kunnen wij in groote trekken de geschiedenis der Ger manen vervolgen. Gedurende de laatste eeuwen voor het begin van onze jaartelling bemerken wij een steeds wassender drang naar uit breiding. Verschillende stammen, zooals de Bourgondiërs, Wandalen. Bastarnen béwegen zich in Oostelij ke richting eji bezetten de Weich- sel-delta. Romeinsche geschied schrijvers vertellen ons van de zwerftochten, die de Kimbren en Teutonen ondernamen; zij trok% ken links en rechts door Europa, duiken nu eens op in Hongarije, dan weer in Frankrijk en Spanje en worden eindelijk door. de Ru- meinsclroilegioenen in het Noorden van Italië vernietigd. Als reden wordt npgegeven, dat geweldige stormvloeden hen uit hun oor spronkelijk stamland in het Noor den van Jutland zouden hebben verdreven; er schijnt ook sprake te zijn van een achteruitgang van het klimaat, zoodat de bewoners in- Noord-Europa in hun" levénsbe- staan bedreigd werden. In elk ge val mag men aannemen, dat al deze volken niet uit pure lust naar avontuur er op uitgetrokken zijn, maar dat alleen behoefte aan land hen buiten de oüde grenzen gedreven heeft. Voorspel der volksver- huizing. De voorbeelden, die wij hier noem den, vormen het voorspePvan de Volksverhuizing. De Germaansche volken dringen zoo krachtig in Europa op, dat het toch al bouw vallige Romeinsche Rijk ineenstort en ons werelddeel 'n geheel nieuw aanzien krijgt. Aanvankelijk schijnt het zwaartepunt zich vooral Oost waarts. te verplaatsen. In het ge bied van het huidige Rusland ves tigen zich de Gotheh, die uit Zuid Zweden gekomen waren; zij sticht ten hier zelfs een groot Rijk dat onder den beroemden koning Er- manarik zich van de Oostzee tot aan de Zwarte Zee uitstrekt. Maar dan komt de inval der Huncn op het eind der 4de. eeuw, waardoor dit Gotische rijk vernietigd wordt en de Gothen zelf een goed heen komen in Westelijke richting moe ten zoeken. Nadruk verboden. Het inwonertal van Enkhuizen werd dezer dagen door de geboorte van Pieter Willem Zwier weei/ op 10.000 gebracht. De 10.000ste Enkhni- zenaar met drie broertjes, die danig in hun schik zijn met deze gebeur tenis. Polygoon-Zeijlemaker-Pax Holl. m. Churchill Roosevelt Pétain opperbevelhebber CANADA en'MEXICO verbreken betrekkingen Naar de Engelsche nieuwsdienst uit Washington meldt, heeft Roosevelt verklaard, dat de bijzonderheden van het offensief in Afrika in Juli waren uitgewerkt. De plannen voor de actie waren tusschen hem en Churchill on geveer twee weken1 na Pearl Harbour besproken. Toen Churchill zich in de V. S. bevond. Tijdens het bezoek van Churchill aan Moskou is het offensief ook met Stalin besproken. Roosevelt gaf weliswaar als zijn mee ning te kennen, dat het offensief blijk baar goede vorderingen maakt, maar waarschuwde toch voor ongerecht vaardigd optimisme en pessimisme. Men heeft, volgens Roosevelt moe ten inzien, dat het pprichten van een tweede front in Europa voor het vol gend jaar niet uitvoerbaar is. Met Churchil en den gecombineerden ge- neralen staf is de mogelijkheid bespro ken van een uitgebreiden frontalen aan ▼al over het Kanaal in verband met de kwestie der toereikende verzorging van troepen, munitie, schepen en an dere hulpmiddelen, Hoe nauwkeuriger men zich met deze kwestie bezig hield des te duidelijker werd het, dat een dergelijk offensief niet in het jaar 1942 zou kunnen worden uitgevoerd. Vervolgens bestempelde Roosevelt het offensief in Noord-Afrika als „tweede front". Voorts verklaarde Roosevelt, nog geen antwoord te hebben ontvangen voor zoover hij wist, op zijn boodschap in zake den doortocht van Am. troe pen- d. h. gebied van 'Tunis. Ook over Darlan zeide hij geen berichten ont vangen te hebben. ORAN BEZET. Naar Havas-Ofi aanvankelijk meld de waren de gevechten in en om Oran gisterochtend met nieuwe he vigheid ontbrand. De begonnen wa penstilstandsonderhandelingen wa ren mislukt door de onaannemelijk heid der Amerikaansch-Engelsche voorwaarden. Naar later op den dag gemeld werd hebben de Amerikaansche troepen Dinsdagochtend kans gezien ter aanzienlijke sterkte Oran bin nen te dringen en de stad te bezet ten. PÉTAIN OPPERBEVELHEBBER. Officieel wordt medegedeeld, dat maarschalk Pétain het opperbevel over de strijdkrachten te land', ter zee en in de lucht op zich heeft ge nomen. DE „JEAN BART" IN ACTIE. Ten aanzien van den toestand meldt Havas-Ofi. dat bij Casa- blanca voor de eerste maal het Fransche slagschip Jean Bart in actie is gekomen, terwijl tevo ren -de kust slechts door. torpe dobooten was verdedigd. Voorts Roosevelt de geestelijke vader der Atrika-expeditie STOCKHOLM. 10 Nov, Naar de Britsche berichténdienst meldt, heeft Churchill vandaag aan den jaarlijkschen maaltijd van den Lord Mayor van Londen met «betrekking tot de operaties der Ver. Staten in Noord-Afrika verklaard, dat Roose velt ..auctor intellectualis van deze onderneming" is. Hijzelf zijn ..ac tieve en ijverige plaatsvervanger". Overigens, zoo zeide, Churchill. heeft Groot Brittannië geen plannen tot het verwerven van gebied, noch in Noord-Afrika. noch ergens anders ter wereld. De Engelschen willen echter houden wat hun toebehoort. Churchill heeft voorts verklaiard: ..De twee Afrikaansche ondernemin gen vormen een onderdeel van een enkele strategische politieke concep tie. welke wii reeds langen ti;d heb ben voorbereid, opdat zij vruchten zou dragen. Deze gebeurtenis zal een nieuwen' band vormen voor de Engelsch-sprekende volken." Het vriest aan 't OOSTELIJK FRONT BERLIJN. 10 November. Aan het Oostelijke front is. naar het DNB. verneemt, de vorst ingetreden Terwijl in de Kaukasus de tempera tuur met vijf graden onder nul nog betrekkelijk mild is. neemt de kou de koude, naar het Noorden aan zienlijk toe. Hier geeft de thermo meter een stand aan van 12 graden onder nul. De Don en de Wolga voe ren in den bovenloop reeds drijf ijs méde. Kleinere rivieren en beken zijn reeds dichtgevroren. Wanneer deze temperaturen voortduren zul len de moerassige gebieden in den, Noordelijken sector spoedig door in fanterie en artillerie te gebruiken zijn. Dit jaar géén tweede front Lissabon. 10 Nov. Vol gens een extra bericht van den Britschen nieuwsdienst uit Washington, heeft presi dent Roosevelt Dinsdag ver klaard, dat Churchill en hij besloten hebben, dat een Tweede Front vóór het 'vol gend jaar niet uitvoetbaar is. meldt Havas-Ofi. dat ook Lyau- tey door de Amerikanen is be zet. ..MARECHAL LYAUTEY" KEERT TERUG. Het Fransche passagiersschip ..Ma- rech'al Lyautey". dat zich met 900 passagiers aan boord op zee bevond, is per tadio naar zijn haven van uit gang teruggeroepen'. GEVECHTEN BIJ PORT LYAUTEY. De Fransohe zender Rabat heeft meegedeeld, dat in de nabijheid van Port Lyautey zware gevechten zijn ontstaan en dat de situatie te Casa- blanca dreigend is. De aanvallers hebben de stad zonder rekening te houden met de bevolking, onder he vig vuur genomen. CANADA EN MEXICO VERBREKEN BETREKKINGEN. Canada en Mexico hebben de be trekkingen met Frankrijk verbro ken. Deze stap wordt ermede gemoti veerd. dat de regeering Laval niet heeft toegestemd in de bezetting van Noord-Afrika. Terwijl de, laatste Stuka-bommen tot ontploffing komen, begint de Duitsche infanterie den aanval, wel ke overrompelend moet zijn. voor dat de vijand tot bezinning kan ko men. PK Ebert-0 H-P H m Kaart van Pelt Op bovenstaande kaart van Noord-Afrika zijn veïrscheitfene plaatsna men te vinden die in de berichtgevingen zijn bekend gemaakt. Speelde Darlan dubbele rol 1 THANS GAST VAN AMERIKAAN- SCHEN GENERAAL. Van Darlan ontbreekt te Vichy momenteel el<k spoor, hoewel de kabelverbinding tusschen Algieitf en Vichy functionneert. Nu het Reuterbureau openlijk verklaard liéeft, dat Darlan zich als gast van een Ameriaanschen generaal in Algiers bevindt, schijnt men te Vichy niet meer eraan te twijfe len, dat hier iets niet op de juiste wijze istoegegaan. Dinsdagmiddag 12.30 uur maakte het kabinet van het staatshoofd "bekend, dat Péi tain met ingang van heden het opperbevel over de strijd krachten te land, ter zee en in de lucht op zich had geno men. Admiraal Darian moet ge acht Worden, van rijn post te zijn ontheven. De teleurstelling over het falen juist van den man, op wiens energie en absolute loyautedt de maarschalk en Frankrijk gerekend hadden, is enorm. Het optreden van Darlan in de regeering gedu rende meer dan een jaar moet echter ook aan hen, in een dui delijker licht komen te. staan, die zijn politiek van laveeren tusschen „collaboration" en „attenjisme" uitsluitend, daaraan meenden te moeten Rijten, dat Darlan een ad miraal en niet een politicus was. In kringen te Vichy, steekt men zijn afwijzend oordeel over d® hou ding van Daxlan niet onder stoelen en banken. Darlan, zoo zegt n^en; 'ieeft de Noord-Afrikaansche kwes- '"*e tot een persoonlijke aangelegen heid gemaakt en gebruikt om een rinds lang gekoesterde wraak te nemen. BHjkbaar heeft bii de mis- '"kking van zijn politiek niet kunnen verkroppen en het Laval n'tet kunnen vergeven, dat hii In Anrlü van dit jaar door diens lus- schenkomst ten val gebracht werd. r— Verduister i Maan Maan op vanavond om onder 15 Nov. HUP 1 Dèc. E K. tot morgenochtend L.K. 22 Nov. m s a 8 Dec. v.m. 7.54 uur n-.m. W eermachtbericht Dover en Folkestone beschoten HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 10 Nov. (D.N.B.) Hét opperbevel van de weermacht maakt bekend: Bij plaatselijke gevechtshande lingen in het gebergte tusschen Noworossijsk en Toeapse werden enkele hoogten veroverd en' op ver- scheidene plaatsen Vijandelijke aan vallen afgeslagen. In den Tereksect'or beïnvloed den bijzonder moeilijke terrein omstandigheden de aanvalsge- vechten van de Duitsche en Roemeensche troepen. In weer wil van krachtige tegenaan vallen werden in hevige ge vechten vorderingen gemaakt. Ten Noordoosten van Mosdok werd in een hevigen sneeuw storm een cavalerieregiment in een eigen aanval uiteengesla gen. In Stalingrad activiteit van stoottroepen. Aan he Donfront sloegen Roe meensche troepen den aanvallen den vijand in een tegenaanval te rug. Stoottroepen vernietigden ten Noordwesten van Woronesj een aantal vijandelijke kazematten met de bezettingen. In den centralen en den Noorde lijken sector van het front zetten sterke formaties gevechtsvliegtui gen in geconcentreerde aanvallen den strijd tegen' het vijandelijke ravitailleeringsverkeer voort. Vol* le stations werden vernield, ver scheidene treinen en opslagplaats sen van levensmiddelen getroffen. Des nachts wierpen gevechtsvlie gers installaties van het station Toropez in brand. In Noord-Afrika hebben de Duitsch-Italiaansche troepen zich verder naar het Westen verplaatst. De achtervolgende vijand Werd in hevige achter hoedegevechten opgehouden. D.uitsche jachtvliegtuigen scho ten vijf Britsche jagers neer. Eskaders gevechtsvliegtuigen en duikbooten hebben bij de aanval len overdag en des nachts, die zich over een grooten afstand uitstrek ten, op de Amerikaansch-Britsche vlootstrijdkrachten en transport schepen voor de Fransche Noord* Afrikaansche kust nieuwe succes sen behaald. Gevechtsvliegers wier pen een kruiser in brand en be schadigden een anderen kruiser door bomtreffers. Bovendien wer- denacht groote koopvaardijschepen, waaronder een passagiersschip,van 19.000 brt. en een transportschip van 10.000 brt. verscheidene malen - zwaar getroffen. Duikbooten brach ten een groot troepentransport- schip van 14.000 brt. tot zinken beschadigden een troepentransport schip van 18.000 brt. door twee torpedotreffers efi vernietigden een korvet. In een nachtelijken aanval op een beschermde formatie krui sers werden twee vijandelijke oor logsschepen getorpedeerd, waarvan er een in de lucht vloog, terwijl de ondergang van het andere schip door de sterke rookontwikkeling niet kon worden waargenomen. Brirtsche bommenwerpers wier pen in den afgeloopen nacht brand en brisantbommen op enkele plaat sen in Noord en Noordwestduitsoh land. De bevolking leed geringe verliezen. Bij deze aanvallen en bij aanvallen overdag op de kust van de bezette gebieden in het Westen verloor de vijand twintjg vliegtui gen', waaronder ook verscheidene viermotorige bommenwerpers. Batterijen verdragend geschut, van de Duitsche marine en het le ger beschoten Dover, Folkestone, vijandelijke batterijatellingen aan de Kanaalkust en doelen, in het Kanaal. De Ji o o i k i s t is Uw spaarpot DE ENGELSCHE VERLIEZEN OP MADAGASCAR. Churchill heeft in het Lagerhuis medegedeeld, dat de Britten op Ma- dagascar tusschen 7 Sept. en 17 Oct. 17 man aan dooden en 45 gewonden hebben verloren. Omtrent de ver liezen sedert 17 Oct. is niets naders bekend, doch deze zijn uiterst ge ring.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1