NOORD-HOLLAND positie van Europa i— Verduister -i DAGBLAD VOOR bij de jaarwisseling EEN ARTIKEL VAN DEN RIJKSCOMMISSARIS Uit*. N V. Uit*. Mij Holland» Noorderkwartier Radactie- én Admlnistratlebuieaa*: SCHAGEN: Laan 201 Tel. 444 '5 lijnen. DEN HELDER: Koninaatx 78. Tel. 2345 (2 lijneni. - AIJ4M AAli: Voordam 9 Tel. 3330 SCHAGER EDITIE Deze Courant verschilnt dagelijks Advertentie-tarief. Priis der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. Der m.m. Bii contract binnen een iaar te ge bruiken belangrijke korting Ta rieven v. de eeh. ooi. od aanvr 87ste Jaargang. No. 11992 4 Dagina's Hoofdredacteur: A. R JONKER Alkmaar MAANDAG t JANUARI 1943 Offervaardigheid tegenover verburgerlijkt materialisme. DE PHASEN VAN DE WORSTELING De rijkscommissaris, rijksmi nister Seyss-Inquart schrijft: Met de jaarwisseling 1942/'43 zijn wij een nieuw tijdvak, maar tevens een nieuw hoofd stuk van den strijd ingetreden. Een blik terug, een vergelij king van den militairen toe stand bij de jaarwisseling 1941 1942 met de situatie van dit. oogenblik, bewijst voldoende in welken omvang het den spil- mogendheden mogelijk is ge weest in den loop van dit jaar haar fronten en haar militaire situatie zoozeer te versterken, dat zij nauwelijks meer recht streeks kunnen worden aange vallen. Voorjaar 1942. Uitgangspo sitie. De verstijving van de in het Oos ten in opmarscli zijnde Duit.sche en verbonden divisies, tijdens een win terkoude zooals die sedert 150 ja ren niet was voorgekomen, bracht als uitgangstoestand voor het jaar 1942 een positie, die men zich niet riskanter kan denken. Den Fuehrer den Duitschen soldaat en het Duit- sche volk was een beproeving op gelegd, zooals door het lot slechts wordt toegedacht aan hen, die zijn uitverkoren en machtig werktuig te zijn der toekomstige ontwikkeling. In ieder geval werd het. winter- front in het Oosten, dat tót óp dat oogenbhk in vulie beweging was geweest, Zonder mogelijkheid tot tijdvergen de voorzorgen en on danks alle moeilijkheden in stand gehouden. Daarmede werd een taak vervuld en tevens de voorwaarde "geschapen voor de zegevierende be ëindiging dezer worsteling, zooals tot dusverre nog nooit was gelukt en bij de poging waartoe Karei XII en Napoleon gestrand waren. De zomerveldtocht in het Oosten. Dank zij de tijdens deze winter- veldslagen bewezen dapperheid en taaiheid der Duit.sche en verbonden soldaten konden toen in den zo merveldtocht van 1942 het geheele Donetz-, Don-, Krim-, en Koeban- gebicd aan dc Bolsjewieken ont rukt worden, kon de opmarsch tot aan de-Wolga worden voortgezet en werden belangrijke deelen van den Kaukasus bezet. Door het verlies van deze essentieele industrie-, grondstoffen- en levensmiddelenge- bieden en door het verbreken van de belangrijkste verkeersaders, te gelijk met het verlies van bijna de helft zijner inwoners, is het thans resteerende Sowjet-Rusland im mers toch nog slechts een romp structuur, die beslissende voorwaar den... van haar militaire prestatie vermogen heeft verloren. Noord-Afrika. Tefwijl in het Westen dc situa tie in hoofdzaak ongewijzigd is gebleven, voor zoover men niet re kent met de voortdurende uitbrei ding der kusl versterking en de overtuigende afweer van een lan dingspoging bij Dieppe ten gunste van de spilmogendlieden, zijn aan het Zuidelijke front buiten Europa in Afrika, veranderingen ingetre den. Wij herinneren ons echter, dat ongeveer voor 'n jaar de Engel schen ook reeds tot aan de groote Syrte waren gekomen, zonder dat het hun mogelijk was deze in hoofdzaak uit woestijngebieden be staande terreinwinst op den duur te behouden. Intusschen zijn Fransch-Marokko en Algiers onder begunstiging van Fransche generaals door troepen uit Engeland en de Ver. Staten bezet. Aanvankelijk moge men de ze bezetting als winst voor de vij andelijke mogendheden boeken. Daar staat' tegenover, dat thans Tunis, Corsica en het onbezette Zuiden van Frank rijk met Toulon door de troe pen van de spilmogendheden zijn bezet. Hierdoor is de mo gelijkheid geschapen tot de kortste en derhalve veiligste verbinding dwars door de Mid- dellandsche Zee ten gunste van de spilmogendheden en de on zekerheidsfactor het onbe zette Frankrijk, zij het op het Europeesehe vasteland, zij het in Noord-Afrika is in het mi litaire bereik der spilmogend heden getrokken» Met deze bezetting is bovendien een nog doeltreffender grendel dan tot dusverre over de Middcllaud- sehe Zee geschoven. De ontwikke ling van het Zuidelijke front bui ten Europa laat derhalve op zijn minst alle mogelijkheden open, wanneer men niet aan de spilmo gendheden de beste strategische positie wil toekennen. De duikbootoorlog. Met bijzonder veel succes is in 1942 de duikbootoorlog voortgezet. Wij moeten ons voor oogen hou den, dat de Ver. Staten met een ongeveer 4 mill. ton omvattende voor de vaart in volle zee geschik te koopvaardijvloot dezen oorlog zijn ingegaan en in den loop van dit jaar ongeveer een even groote tonnage, in hoofdzaak door den duikbootoorlog, hebben verloren. Wanneer men zich dit feit voor oogen houdt, dan legt dat meer gewicht in de schaal dan profe tieën en mededeeiingen over de be weerde aanvulling van tonnage, aagezien het nu eenmaal niet zon der meer denkbaar lijkt, dat een schecpsbouwindustrie, op welk hoog peil ook, binnen den tijd van een jaar evenveel kan inhalen als tevoren in den tijd van vele jaren werd gebouwd. De Engolsche pers heeft in een jaaroverzicht zelf ge constateerd, dat de vijandelijke mogendheden met een koopvaardij tonnage van ongeveer 25 millioen het jaar 1942 zijn ingegaan en dat zij aan het 'nde van dit jaar nog slechts 20 millioen ton ter beschik king hebben, dat wil dus zoggen, dat zij toegeeft, dat de transport- scheepsruimte van onze tegenstan ders ondanks alle nieuwe schepen' met ongeveer 5 millioen ton is ver minderd. Men moet toegeven, dat de houw van nieuwe koopvaardij- tonnage nog opgevoerd kan wor den. Ook het aantal convooivaar- tuigen kan vermeerderd worden. Zeker is echter, dat het aantal duikbooten stijft, en wel zeer aan zienlijk en Onafgebroken stijgt. Wanneer wij aan al deze facto ren gelijke kansen geven, komen wij tot het eindresultaat, dat wij voor het jaar 1943 toch met de mogelijkheid van een vermindering der vijandelijke koopvaardij tonna- ge met nog weer netto 5 millioen ton kunnen rekenen. Deze overweging doet het be grijpelijk voorkomen, dat de Engelschen, maar thans ook reeds de verantwoordelijke mannen in de Ver. Staten de duikbootoorlog de. gevaarlijkste situatie noemen. Daarbij is het veronderstellen van gelijke kan sen ongetwijfeld een voor on ze tegenstander gunstige wij ze van beschouwing, want ie dere ton staal, die gebruikt moet worden voor den aan bouw van vervangende sche pen in de koopvaardij, kan niet meer gebruikt worden voor de productie van kanon Bij onze vrijwilligers. Belangstellend kijken de manner. naar de prestaties van hun kameraden Orbls-Holland-Pax m nen, tanks en andere oorlogs wapens, ook niet voor de ver vaardiging van oorlogssche pen. Ergens ontbreken dus het mate riaal en de arbeidskracht, die ge bruikt zijn voor de in den grond geboorde, resp. vervangen tonna ge, in ieder geval. In liet geheel geen rekening is echter gehouden met liet probleem van het bijeen brengen der scheepsbemanningen, vooral bemanningen, die opgewas sen zijn tegen de eischen van den duikbootoorlog. Japans successen in het Verre Oosten. Is op die wijze een zeer nuchter overzicht over de militaire gebeur tenissen van 1942, voor zoover wij die hier uit bet Westen overzien, volkomen gunstig, daiy is de ont wikkeling, die door de deelneming van Japan in deze wereldworste- lng in het Oosten tot stand ge bracht werd, waarlijk overweldi gend gunstig. Uit Üost-Azië en het Westen van den Stillen Oceaan zijn alle tegenstanders van de spilmo gendheden weggevaagd, zij hebben daarmede op een voor hun bewa peningshuishouding buitengewoon pijnlijke wijze de belangrijkste grondstofgeineden der aarde aan hun tegenstanders moeten afstaan. De militaire ineenstorting vun onze vijanden in Ousl-Azié ka:, niet beter verduidelijkt worden dan door bet-feit, dat liet al dezen vij andelijken mogendheden te za aien niet mogelijk is Japan en zijn onmiddellijke bondgenooten mili tair anders bezig te houden dan in gevechten om 't*op den grootst mogei ijken afstand van liet Ja- pansche moederland liggende vliegveld op het eiland Guadalca- nar. Dc strijd om dit vliegveld en om een posiiie op de Oostelijke punt van Xieuw-Guinea zijn de heel? som der militaire operaties tegen Japan, bij welken strijd het grootste deel der Zuidzee-vloot dei- Ver. Staten verloren is ^ogaan. Economische vooruitgang. Wanneer wij de ontwikkeling van 1942 overzien, mogen wij naast deze militaire gebeurte nissen den belangrijken voor uitgang op economisch gebied, dus van bet binnenlandsche front, niet over bet hoold zien welke ontstaan is, doordat thans de rijke levensmiddelen gebieden van het Oosten, voor al de Oekraïne, in de Europee sehe voedingsruimte zijn op genomen en hun effect begin nen te doen gevoelen. Het dieptepunt van den voedings toestand van Europa is achter den rug. Grooter wordende rantsoe nen. Het. belangrijkste is in het geheel niet de omvang van de vooral met recht aan het Duitsche volk gege Po!yaoon-M*ljei-Paz m ven vocdingsverbeteringen, die al naar den oogst verschillend kun nen zijn, maar het belangrijkste is, dat de voortdurende dalng der levensmiddelenrantsoenen, die in een geblokkeerd midden-Europa onvermijdelijk is, tot staan is ge komen en kon omslaan in een te genovergestelde ontwikkeling, aan gezien thans die ruimte ter beschik king staat en geëxploiteerd wordt, wélke niet slechts tijdelijk, maar voor de duurzame vorming van het nieuwe Europa voor een voldoen de voeding van zijn bevolking toe reikend is. Wij herinneren ons nog duidelijk hoe ernstig de oorlogswil en de oorlogsvastbcradenheid in het Duitsche rijk en de Oosten- rijksch-IIongaarsclie monarchie tij dens den eersten wereldoorlog le den door de toenemende ellende zijner bewoners, hoe juist mede door deze ontwikkeling de psycho logische invalspoorten ontstonden, waardoor de ontbindende vijande lijke propaganda mede door de be staande volkomen onbekwame politieke leiding, kon binnendrin gen in den strjjdgeest en wil tot tegenstand der centrale mogendhe den. Wat blijft thans van deze laat ste hoop onzer tegenstanders nog over, nu er een duidelijke, elk com promis afwijzende politieke leiding en een beveiligde voedingsbasis zijn! Het wan-succes der Amerl- kTansche productie. Wanneer men onze tegenstanders goed begrijpt, zal men inzien, dat zij hun hoop op succes eigenlijk nog slechts baseeren op de ver wachte bewapeningssuccessen der Ver. Staten. Deze moeten stellig niet onderschat worden, ofschoon de bewapeningsindustrie der Ver. Staten langs den weg van de pacht en leenwet een behoorlijke aan looptijd achter zich had, toen zij van ongeveer een jaar af gebruikt werd voor den oorlog van eigen land en toch tot op heden geen re sultaten toont, die aanleiding kun nen geven tot bijzondere ongerust heid. Integendeel, de kwantitatieve productie, welke men steeds van de Amerikaansche industrie ver wachtte, heeft haar wansucccs reeds binnengehaald. Wij weten uit den mond vun Roosevelt zelve, dat hij de kwantitatieve productie heeft stopgezet en thans een po ging doet tot kwalitatieve produc tie. Daarvoor zijn echter vooral er varingen noodig en dc op dit ge bied geoefende vereischtc vaardig heid der constructeurs en meester knechts. Het is mogelijk, dat met tertijd op dit gebied in de Ver. Sta ten het een cn ander zal worden gepresteerd. De eigen technische vervol making. liet is echter zeker, dat de onder Duitsche leiding staande bewape ningsindustrie van Europa reeds in 1942 buitengewone prestaties heeft geleverd. Wij herinneren slechts aan de nieuwste automatische vuur wapens en tanks. En wij mogen derhalve met recht hopen, dat in onze constructiebureaux en werk plaatsen ijverig verder gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de, onze bewapening, die door een steeds volmaakter organisatie van het gebruik van arbeidskrachten en van productiewijze een stijging be leeft. die rustig de concurrentie kan opnemen met hetgeen men op het oogenblik aan den anderen kant mag verwachten. Overzien wij de gebeurtenis sen van 1942 juist, dan kunnen wij zeggen, dat zij de verstevi ging en uitbreiding, dus de con solidatie van de strategische en economische situatie in het nieuwe Europa evenals in het verre Oosten hebben gebracht. Wij behoëven ons voor 194" niet meer te wenschnn dan da het ons de successen van 194' laat herhalen. In dit geval zou den wij het einde van dez< worsteling kunnen verwachter welker afloop zich thans be gint af te teeltenen, aangeziei onze tegenstanders nu voltallig en met hun reserves duidelijk zichtbaar aan het front getre den zijn en groote verrassingen zich niet moer kunnen voor doen. Iedere gebeurtenis op de verschil lende oorlogstooneelen in 1942 was op zichzelf geweldig en toch is zij slechts een schakel in e*n wereld gebeuren, dat thans sedert meer dan drie jaar niemand meer op aarde onberoerd en afzijdig laat. Ja. ook deze wereldworsteling is, zooals wij thans zien, slechts het weliswaar meest in het oog vallen de en indrukwekkendste deel van een ontwikkelingsproces, dat thans reeds in de tweede generatie de geestelijke, politieke en economi sche grondslagen, waarop het be staan der afzonderlijke volken, ras sen en gemeenschappen en hun betrekkingen onderling waren op gebouwd, schokt. Het vergaat ons als den wandelaar die zijn weg zoekt door de dalen en de nabije heuvels, of den schipper dit zijn koers zoekt door de stroomingen der kusten en de eilanden. Zij heli- ben eerst, wanneer zij hoogte eti afstand krijgen een overzicht, van het zinrijke en doelmatige van hun weg en vooral van den koers, dien zij moeten houden om tot het doe te komen. Zoo vergaat het ons wanneer wij hij de jaarwisseling 1942-'43 terugzien, de gebeurtenis sen van den eersten wereldoorlog onderzoeken en ons de zwaarte cn noodzakelijkheid bewust worden van den weg, die het Duitsche volk moet gaan. Waarom de strijd gaat. Het onrechtvaardige verdrag van Versailles heeft het volk uit een verburgelijkte en materialistische wereld gestooten. maar in het Duit sche volk als laatste overblijvende waarde het bewustzijn achter ge laten van zijn eigenschappen als soldaat en strijder. Zoo werd liet Duitsche volk. gewekt cn geleid door bet genie van den Führer noodzakelijkerwijze tot den gebo ren en getogen strijder en vooral ook op politiek gebied en daarme de tot den voorvechter van een volksche waanle-ordening tegen dc internationale machten, die al le tezamen in de laatste instantie- steeds slechts dit resultaat opleve ren. dat zij de volksche, dus door het ras bepaalde waardc-ordeniny waarop wij. Europeanen, in hel bijzonder ons cultureele leven heb ben opgebouwd, ontbinden en ver nielen. Om deze beslissing gaat het thans in deze wereldworsteling, aangezien de eerste wereldoorlog do voorwaarde ertoe jSëöchP wu> heeft, dat de strijders voor deze worsteling konden ontwaken en zich concentrecren. De strijd voor een volksche waarde-ordenine geordend Europa beteekent het zelfde als strijd tegen de materia- Maan M.ian •>p vanavond om 'ndtr oïln. 16.36 uur j'j". YM roi morgenochtend 13 Jan 0 29 Jan ek 8.51 uur ik De Balkanoorlog het einde der eerste phase. Met het einde van den Balkan oorlog was deze eerste phase der wereldworsteling om een nieuw Europa, namelijk de voorbereiding der militaire situatie. geëindigd. Teneinde het tegelijkertijd binnen vallen van den in tiet Oosten en W esten staanden vijand te voorko men, zette de Führer den aanval op den Sowjct in met het uitslui tende doel. de onbehouwen men- schënniassa uit Binnen-,zie die weer eens. zooals herhaaldelijk in de voorbije tientallen eeuwen, het avondland wilde binnenrukken, af te weren. De tweede phase, de oorlog tegen Rusland, staat voor een succesvol einde. Thans mag gezegd worden, dat ook deze tweede phase voor een succesvol einde staat, vooral daar het den tegenstander niet gelukt is het in den vorigen winter door dc cüniatologische omstandighe den bepaalde culminatiepunt der uiterste inspanning in het Oosten of in het Westen uit te buiten. Dc afweer der menscheninassa's uit Binnen-Aziö is een historisch feit geworden. Het is kenmerkend, dat het den bolsjewieken in dezen win ter nergens gelukt is meer dan tij delijk en plaatselijk binnen te dringen in één van de fronten, die in den veldtocht van 1941 bereikt" en sindsdien geconsolideerd wer den. Dat bewijst, dat het er in het Dosten thans om gaat de ruimte te ovenvinnen en dat met de over winning, dat wil zeggen do organi satie van deze ruimte, ook de on wrikbaarheid van dit front ge waarborgd is. Wanneer wij con- stateeren met welke energie en arbeidsvreugde juist dit werk in de nieuwe bezette gebieden verricht wordt en in welke mate de krach ten van deze nieuw verworven men mei weinig ges veel doen Het ziekenhuis Pammatone te Genua werd door Britsche lucht- piraten volkomen vernield Luce-Holland- Pa* m listische krachten der raslooze massa's van het Oosten en der grootknnitalistische en door jo den geleide mogendheden van het Westen. De phasen van de worsteling In deze wereldworsteling kunnen wij tot dusverre twee phasen In haar verloop en de derde in haar begin nagaan, welke met fatale noodzakelijk op elkander volgen. De eerste phase van deze worsteling bracht de militaire concentratie van het Europee sehe vasteland en daarmede de voorwaarde om weerstand te kunnen bieden aan de on ontkoombaar over dit Europa losbrekende aanvallen van het Oosten resp. van het Westen. In een weergalooze zegetocht heeft de Duitsclie weermacht deze laken in hoofdzaak vervuld door dat zij de militaire grenzen tot aan het gebied van Sowjet-Rus land, tot de Noordkaap, langs de Westkust tot de Golf van Uis-ayi- en tenslotte tezamen met den Ita- liaanschen bondgenoot over den gehceleo Balkan afbakende c j: de door het Romeinsche Rijk ge stelde aanspraken van Europa op de Afrikaansche gebieden mede ondersteunde. Wij hegrijnen thans hoe belangrijk het is. dat al deze gebieden in onze handen zijn en hot onzen tegenstander niet moge lijk is deze kustgebieden te maken tot opmarschgebied tegen Europa. gebieden voor het geheele oorlogs potentieel der spilmogendheden, natuurlijk vooral voor de onder steuning der nabijgelegen fronten, gebruikt en vooral de verkeerswe gen beveiligd en verbeterd worden, dat is het duidelijk, dat na den thans nog noot'zakelijknvijze wis- selvalligen strtfd aan het Zuidelij ke front, na dezen winter een Oost- wal zal zijn opgericht, die den de- finitieven en duurzamen afweer van B.innen-Azië door Europa be teekent, en dat een situatie in het leven is geroepen, die reeds door ziehzelve een voortdurend voort schrijdende verzwakking met zich •mede zal brengen van nl'-- pogin gen om weer naar het Westen op te rukken. Heldendom! Strategisch is de strijd in het Oosten beslist. Dit ontneemt aan de gevechten, die thans aan den Terek aan de Wolga, ann den Don of bij R.-jef geleverd worden, niets van hun voor onze toestan den hier in het Westen ondenkba re hardheden en zwaarte, waarbij de Duitsche soldaat en ziin hondee nooten een nauwelijks—tf, beschrij ven be'denrlom aan den dag leg gen. DitHeldendom, dat Europa blijft beschermen, heeft reeds den striid in bet Oosten beslist. Thans is d"ze strijd de nroef. \vaamit al- leen de mannen te voorschijn zul len komen, die met de politieke krachten van Europa, welke den tocht naar het Oasten mogelijk hebben gemaakt, de toekomstige leiders van dit werelddeel zullen zijn. Zie vervolg pag.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1