NOORD-HOLLAND OMGEVINGNIEUWS i— Verduister DAGBLAD VOOR Sowjets lijden zware verliezen Bij wsturfig gebruik ken men met weinig gas veel deen Uitff.N.V. UitK. Mij. Hollandh Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebuxeao*; SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. DEN HELDER: Konin^str 78. Tel. 2345 {2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deae Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bii contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. opl. op aanvr. 87ste Jaargang. No. 11993 2 Pagina's. Hoofdredacteur: A. R JONKER Alkmaar DINSDAG 5 JANUARI 1943 DU1TSCH WEERMACHT BERICHT HULL GEBOMBARDEERD Franscbe strijdkrachten in Tunesië teruggeslagen HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 4 Jan. (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In verschillende sectoren van het front in het Dongebied en in het gebied van S talingrad leden de Sowjets bij de voort zetting hunner aanvallen zware verliezen. In een Zwarte Zeehaven aan de kust van den Kaukasus werd een koopvaardijschip van middelbare 3rootte door bomtreffers bescha- igd. Eenige stoottroepen onderna men in den centralen frontsector succesvolle acties. Vijandelijke aan vallen werden afgeslagen. In het achterwaartsche gebied van een le ger werden Sowjet-benden omsin geld en ruim 1400 bandieten vernie tigd. Voorts werden 65 kampen en een groot aantal barakken vernield, talri.ike wapens alsmede groote voorraden munitie en ander mate riaal buitgemaakt. De taaie plaatselijke gevech ten ten Zuidoosten van het II- menmeer duren voort. Voor het Visscherschiereiland brachten snelle Duitsche gevechtsvlieg tuigen een koopvaardijschip van 5000 brt. tot zinken. Een tweede schip werd zwaar be schadigd. In Zuidelijk Tunesië sloegen Duitsch-Italiaansche troepen Fran- sche strijdkrachten naar het Westen terug. De luchtmacht viel met krachtige uitwerking het transport- verkeer van den vijand op spoorlij nen en wegen aan. In een vijande lijke luchtbasis ontstonden branden door bomvoltreffers. Vergezellende jagers schoten vijf vijandelijke vliegtuigen omlaag. Een Duitsche duikboot boorde ten Noordoosten van Oran een tot een krachtig beschermd konvooi be- hoorend schip van 5000 brt. in den grond. Na een overdag ondernomen aan val door een Britsche formatie vliegtuigen op het Westfransche kustgebied werden 16 meermotorige vliegtuigen neergeschoten. Aan eigen zijde werden geen verliezen geleden. In de late avonden onder namen Britsche vliegtuigen een storingsaanval op het Westduitsche gebied. De bevolking leed verliezen. Twee vliegtuigen werden neerge haald. Na succesvolle aanvallen overdag door snelle Duitsche gevechtsvlieg tuigen op de Engelsche Zuidkust bombardeerden Duitsche gevechts vliegtuigen des nachts in verschei dene golven aanvallend de haven stad Huil. waar uitgestrekte bran den ontstonden. BOLSJEWISTEN VERLOREN IN DECEMBER 3522 TANKS. BERLIJN. 4 Jan. (DNB). De bolsjewistische tank verliezen tij dens de zware gevechten aan het Oostelijk front waren, naar 't DNB. verneemt in Dec. bijzonder groot. De Bolsjewisten verloren in den tijd van 1 tot 31 December 1942 in to taal 3522 tanks. SPOORWEGONGELUK IN DUITSCHLAND. BERLIJN, 4 Jam. (D.N.B.) In den nacht van 3 op 4 Jan. is in die vroege oclhteniduren tuaechen Hannover en Wunstorff een snol- trein op ©en anderen sneltrein ge reden, die voor een signaal ge stopt had. Door de botsing werden wagons van beide sneltreinen ver splinterd, resp. zwaar beschadigd. Tot dusver zijn er twintig dooden en twintig zwaar gewontlen te be treuren. De gewonden werden naar het reservelazaret Hannover en naar het ziekenhuis Nordatadt te Hannover vervoerd. /'jcC Schroot uit Engeland. De meeantcleM ven een verzamelplaats voor schroot in Nederland demonteeren een door Duitsche lagers neergeschoten Britsche Vtekers, .Wellington"-bommenwerper PK Nlemeyer-St-P m Regen, sneeuw en vorst aan het Oostfront Sedert veertien dagen is er nage noeg geen verandering in den toe stand aan het Oostelijk front geko men. melde de Berlijnsche ANP.- correspondent. Brandpunt van den strijd is nog steeds het Don-Wolga gebied, waar de Sovjets hun aan vallen dag in dag uit voortzetten en zeer sterke strijdkrachten in het ge vecht brengen. Behoudens enkele plaatselijke sectoren hebben de Duitsche en de met hen samenwer kende Italiaansche, Hongaarsche en Roemeensche troepen geen duim breed grond prijsgegeven. De Sov jets hebben daarentegen zeer groote verliezén aan menschen en materi aal geleden, terwijl de Duitschers er tevens in slaagden op enkele der bovengenoemde locale strijdtoonee- len een ring om de doorgedrongen Sovjettroepen te leggen en deze reeds ten deele te vernietigen. De Sovjets zelf hebben bij hun aanval len sterk te lijden onder de buiten gewoon slechte weersgesteldheid. Er valt op het oogenblik veel regen en sneeuw en de telkens weer inval lende vorst maakt het gevechtster rein moeilijk begaanbaar. Over het algemeen kan gezegd worden, dat er in den grooten af- weerslag aan het Donfront nog steeds geen beslissend stadium be reikt is. De offensieve afweer van de Duitsche troepen heeft tot nu toe aan alle sectoren tot het gewensch- te resultaat geleid. Van Duitsche zijde houdt men rekening met het feit. dat de bolsjewisten zoodra een aanhoudende vorst dit mogelijk maakt, zullen trachten groote troe pencontingenten over de Wolga ten Zuiden van Stalingrad te zetten. In Stalingrad ia eveneens geen veran dering in den toestand gekomen. De bolsjewisten kunnen slechts uit het Oosten, dus over de Wolga. de stad bereiken. Publicatie van het Vaticaan 24 Encyclieken in het licht gegeven 24 Sociale encyclieken, te begin nen met den cyllabus van Pius IX en eindigend met de radioboodschap van den Paus op Kerstmis 1941 zijn thans gepubliceerd. Volgens het voorwoord behandelen deze ency clieken: 1) de menschelijke per soonlijkheid. haar waardigheid, vrij heid en haar geestelijke vorming. 2) het gezin, zijn zelfstandigheid te genover de maatschappij en het hu welijk als sacrament, niet als over eenkomst volgens het burgerink recht. 3) onderwijs en opvoeding. 4) den arbeid (recht op voldoende loon. vereenigingsvrijheid. en sa menwerking der klassen) 5) het kapitaal (de rechtvaardiging van zijn bestaan en zijn plicht tot steun van de werknemers. 6) de eigendom volgens het beginsel van het chris telijk gebruik van het bezit voor het algemeen welzijn en voor de ver mindering van het klasse-onder scheid. evenals de eigendom als le vensruimte van het gezin. 7) de so ciale betrekkingen die den bijstand der rijken voor de minderbedeelden eischen. 8) de positie van den staat volgens de beginselen der christe lijke ethiek en zijn samenwerking SCHAGEN NIEUWJAARSAPPèL TEN GEMEENTEHUIZE. In de Burgerzaal van het Ge meentehuis was het gemeenteper- eoneel, uitgezonderd onderwijzens en onderwijzereseen, aanwezig voor het aanhooren van de Nieuw jaarsrede van den Burgemeester. De<ze begon zijn toespraak met de be6te wenschen voor het be gonnen jaar voor zijn medewer kers en arbeidskameraden uit te spreken. Iemands waarde wordt bepaald door zijn ijver en püchts- betradli-ting. Wanneer fouten ge maakt worden is dit niet erg. Wel te verfoeien zijn karakterfouten en de Burgemeester wilde de gele- genlheid te baat nemen om karak terfouten als roddelen en lasteren over collega's, die lid van de N.S. B. geworden zijn, ten scherpste te yeroordeelen. Het jaar 1943 zal ons weer dich ter bij een nationaal-sooialistiseh vaderland brengen, aldus spreker. Dat nog niet alles op sociaal ge bied zoo geregeld kan worden, als de N.S.B. wii, is een gevolg van den oorlog. De nieuwe tijd is echter niet te remmen, het nationaal-socialisme wint meer en moer veld. Van groot belang voor de toe komst van ons volk is, dat het al gemeen belang voor het persoon lijk belang zal worden gesteld. De eigen ikheid zal plaats moeten ma ken voor het wij. In dit verband wees burgemeester Buitenhuis op de 4 punten door den Führer ge steld, die o.a. inbonden dat wij Nederlanders: 1. niet als overwon nen volk behandeld zullen worden; 2. volkomen gelijkgerechtigd aan den omhouw van Eu -opa 7>»H»n me dewerken; 3. dat de N.S.B. de draagster is der politieke ontwik keling, die ons volk in de komen de tijd zal moeten volgen; 4. dat Mussert is erkend als de Leider van het Nederlandsche volk, met hem zal de Führer overleg plegen over zaken die ons vaderland be treffen. De burgemeester eindigde *ijn rede met den wensch uit te spre ken, dat ook in het Nieuwe Jaar de samenwerking in alle opzichten prettig zal zijn. HARENKARSPEL v.y.o. Dirkshorn. De voorz. van WO. mocht Zondagmiddag een voUe zaal het welkom toeroepen. Dat VVO in een behoefte voorziet moge bliiken uit >et feit dat het ledental de 250 rt is gepasseerd. Het bestuur ha.. Louis Noiret geëngageerd, die met zijn gezelschap een cabaret-re vue voor het voetlicht bracht. Louis Noiret opende met een liedje en een praatje, waarna de beurt was aan Bob Steffin. humoristisch gooche laar en buikspreker, die. evenals de twee Wolpe's, accordeonisten, groot succes had. Louis en Polly Noiret voerden een paar schetsen op en al met al was het een middag, waar over het publiek zich voldaan be toonde. HERBENOEMD. De heer H. Kuiper alhier, ia her benoemd als lid van het bestuur van den polder Koetenburg. BENOEMD. De heer K. Plat. onderwijzer aan de buurt - school te Edam. POLITIE. Verloren: een dameshandschoen (wol), gaande van de Stroet naar Dirkshorn en een heerenhandschoen Inl. bii de gem. politie. HEERHUGOWAARD R.K. jongensschool te Kerke- mrt is benoemd aan de R.K. GEKOCHT. Naar we vernemen heeft de heer F. J. Feld alhier, nabij Rustenburg het tuindersbedrijf gekocht van mevr. de wed. J. Buishand te Ben- ningbroek. Dit bedrijf beslaat woon huis. schuur, en pl.m. 2 ha. lande rijen. SCHOORL. VERDUBBELING VAN ONZEN VEESTAPEL MOGELIJK? Aan de hand van verschillende proeven en berekeningen komen de heeren Ir. M. L. 't Hart en Ir. J. F. v. Riemsdijk in het maandblad v. h. Nederl. Genootschap voor Land bouwwetenschap tot de slotsom, dat het bij volledige uitbuiting van al le kansen mogelijk moet worden geacht, de productie van ons gras land zoo hoog op te voeren, dat per H.A. gemiddeldf 1.8 melkkoe plus het er bij hoorende andere rundvee gevoed zou kunnen worden, voor zoover het de eiwitbehoefte betreft In de laatste jaren vóór 1940 kon van 1 ha. slechts 0.9 melkkoe plus het er bij hoorende andere rundvee gevoed worden. Om het tekort aan zetmeelwaarde te dekken, zou per h.a. grasland 20 a 25 are aardappe len of voederbieten beschikbaar moeten zijn. Zonder verderen toe voer zou dan onze veestapel ver dubbeld kunnen worden. Schrijvers wijzen ten slotte op verschillende middelen, die tot ver hooging van de productie kunnen leiden: bemesting, moderne weide- techniek. zorgvuldiger methoden van wintervoerwinning. karakter verbetering van verschillende gras landen door ontwatering, zodever betering door inzaai, besproeiing, speciaal in warme perioden. KOEDIJK. ST. NICOLAASFEEST. Woensdag 30 Dec. nam. 2 uur had in de zaal Jac. Schuit voor alle schoolgaande kinderen het St. Ni- colaasfeest plaats. De voorz. van het comité, de heer P. Hart sprak het openingswoord en vermeldde dat de medewerking was ontvangen van den N.V.D. Den burgemeester en diens echtgenoote heette hij van harte welkom. Piet Visser verzorgde het muzi kale gedeelte. Na een toepasselijk praatje van het hoofd der school tot den Sint en een toespraak tot de kinderen door Sint Nicolaas, werden de kinderen één voor één uitgenoo- digd op het tooneel te komen en kregen ze een mooi cadeau van den goeden Sint en versnaperingen van Pieterbaas. Enkele kleintjes waren zoo moedig dat ze geheel zelfstan dig een liedje zongen voor den Sint. Na een tractatie op chocolade en koek werd een poppekastvertooning gehouden, uitgevoerd door meester Oproep van Hermann Goering Zonder offers geen succes! Rijksmaarschalk Goering richtte op 1 Januari den volgenden oproep tot het Duitsche volk: Duitsche volksgenooten. Weer k een jaar van de krachtigste inspan ningen en zwaarste gevechten ver streken. Als onoverwinnelijke wal ter bescherming van volk en vader land heeft zich de aan overwinnin gen zoo rijke Duitsche weermacht opnieuw roemvol gehandhaafd. De grootste moeilijkheden en ontberin gen in zomersche hitte en tijdens sneeuwstormen in den winter, ver bitterde veldslagen en gevechten overdag en 's nachts tegen een dik wijls numeriek superieuren vijand, dappere wapenfeiten in de lucht en op de wereldzeeën zijn een bewijs voor de onvergelijkelijke houding en voor de nooit versagende dapper heid van deu Duitschen soldaat. Hetgeen aan unieke geestdrift en offervaardigheid in het Duitsche ka rakter aanwezig is. is in het afgeloo- pen oorlogsjaar weer zichtbaar ge worden. En wanneer wii op dit uur terugzien en denken aan den. hel denmoed aan alle fronten, dan worden wij bewogen door een ge voel van diepen en onuitwischbaren dank aan allen, die in dezen vrij heidsstrijd hun gezondheid en hun leven op het spel hebben gezet. Hun offer zal niet tevergeefs zijn. want daarvan zijn wij heilig overtuigd: het Groot-Duitsche rijk zal voort bestaan en zegevierend alle stor men en gevaren van dezen tijd trot- seeren. In onwrikbare vastbesloten heid en in een onvergelijkelijk ver trouwen op de overwinning baant zich ons volk al strijdende een weg naar het licht. 1943 staat voor de deur. Wij al len. hopen dat het het jaar van de overwinning en van den vrede zal zijn. Wij allen weten echter ook. dat opnieuw zware offers van iede- ren volksgenoot, niemand uitgezon derd. geeischt zullen worden. Want zonder offers is er geen succes en zonder moedig optreden en zelfop offerende overgave geen overwin ning. Zonder uithoudingsvermogen, taaiheid en discipline kan nooit een strijd gewonnen worden. Laat ons daarom de rijen nog nauwer slui ten. eensgezind in willen en han delen. sterk en gestaald in offer en daad willen wij als een gezworen strijdgemeenschap in onwankelba- ren trouw onzen geliefden Fuehrer Adolf Hitler volgen en het ons een eer achten, zijn bevelen getrouw onze beste krachten te geven. De vermaning, die de groote Clausewitz in den vrijheidsstrijd van Pruisen gebruikte, geldt ook voor ons: de tijd is aan u. Wat hü brengen zal. brengt hü door u. Daarom luidt het parool voor het nieuwe jaar: de overwinning. Hermann Goering. Rijksmaarschalk van het Groot-Duitsche rijk. met de kerk. 9) de kerk en haar recht op onafhankelijkheid. In het voorwoord wordt gewe zen op den eeuwenouden strijd van het pausdom tegen het communisme, tegen de vrijmet selarij. tegen het agnostische li beralisme, tegen het marxisme en tegen het atheisme. Tenslot te wordt gezegd dat het paus dom de vormende krachten steunt en de satanische wet bestrijdt, die tracht de men schen uit te leveren aan tegen natuurlijke eigenschappen. In het Concertgebouw te Amsterdam werden Internationale bokswedstrijden gehouden. Tijdens de partij tusschen Loc van Dam en den Duitschen bokser Walther Muller, welke iooe Van Dam (links) werd gewonnen Polygoon-v. Bilsen-Pax m RADIOTOESPRAAK VAN DR. GOEBBELS. Minister Dr. Goebbels heeft op oudejaarsavond een radiotoespraak tot het Duitsche volk gehouden, waarin hij het afgeloopen jaar ken schetste als een jaar van verdere beveiliging van de Duitsche over winning. Al is het een der gevaar lijkste geweest, zoo zeide hij. het zal toch in de geschiedenis geboek staafd worden als een der grootste en meest beslissende jaren. Ten aanzien van de hoop van den vijand, dat het Duitsche volk mo reel niet zou zyn opgewassen tegen een langdurigen oorlog, verklaarde spreker, dat de vijand zich vergist, wanneer hij gelooft aan een herha ling van het wonder van November 1918. Wii hebben, zoo zeide hij. als volk in dezen oorlog zooveel bewij zen van onze moreele standvastig heid gegeven, dat daaraan eigenlijk in het geheel geen twijfel kan be staan. Duitschland heeft een front dat tegen elke belasting is opgewas sen. Onze soldaten vormen de meest trotsche en betrouwbare man nelijkheid. waarover het Duitsche volk ooit beschikt heeft. Voor dit front heeft het vaderland slechts een gevoel van trots en diepe dank baarheid. Zoo zim dan ook front en vaderland volledig met elkander sa mengesmolten. Het verdere verloop van den oor log kan Duitschland met rustige ze kerheid tegemoetzien. omdat het Duitsche volk in zijn geheel, aan het front zoowel als in het binnen land. een onoverwinnelijke verdedi ging heeft opgebouwd, die zelfs door de stompzinnige taaiheid van het bolsjewisme niet aan het wankelen gebracht kan worden. MOORD TE LUNTEREN. Zondag werd ten huize van den alleenwonenden 85-jarigen A. Veen- vliet. wonende aan den Barneveld- scheweg een gruwelijke ontdekking gedaan. In de nabijheid van de trap vond men nl. het lijk van den ouden man. Zijn hoofd was ingeslagen, zijn been en waren vastgebonden, zoodat een misdrijf in het spel is geweest. Het onderzoek is nog in vollen gang. Schut en juffr. Landman. De fruit handel van gebr. Butter had ten slotte voor elk kind een groote ap pel beschikbaar gesteld. Onder luid gejuich werd afscheid genomen van den goeden Sint en de voorz. dankte allen, die hadden medegewerkt om dit feest te doen slagen. ZIJPE HERBENOEMING. Burgerbrug. De heer C. Smit al hier. die aan de beurt van aftreding was als regent van het Burgerlijk Armbestuur van Ziipe, is als zoo danig door den burgemeester her benoemd en heeft deze herbenoe ming aangenomen. MOND. EN KLAUWZEER. Het aantal gevallen van mond en klauwzeer neemt in deze ge meente toe. In totaal is reeds een 20-tal gevallen geconstateerd. DRANKWET. 't Zand. De commissaris der pro vincie Noord Holland heeft den heer A. van Woesik alhier voor waardelijk toestemming verleend tot het verkoopen van zwak-alco- holische drank zonder verlof in een houten tent staande naast de ijs baan alhier, ten behoeve van de schaatsenrijders. 26 JAAR SCHOOLHOOFD. 't Zand. Den eersten Januari herdacht de heer A. Kager den dag waarop hü voor 25 jaar als hoofd der R.K. school werd aangesteld. Op 1 Jan. 1918 begon hij als 23-ja- rig jongeling met een viertal leer krachten en ongeveer 160 leerlin-» gen. Twee jaar later werd het aan tal leerkrachten uitgebreid tot zes. op het oogenblik zijn er ongeveer 250 leerlingen. In 1920 begon de heer Kager een jaar lij ksche land en tuinbouwcursus. die steeds be langstelling heeft gehad. Dat de heer Kager zich hier veler sympa thie heeft verworven, mag blijken uit het feit dat hij vele functies in vereenigingen bekleed. Altijd kan men op zijn medewerking rekenen. Velen hebben dan ook op den lsten Januari de gelegenheid waargeno men om op de receptie in café G. A. de Wit hun belangstelling tc toonen. Er was een commissie samenge steld uit oudleerlingen, drie er van behoorden nog tot zijn eerste leer lingen. Er werd gesproken uit naam van oud-leerlingen en leerlingen van den land- en tuinbouwcursus en van verschillende vereenigingen. Er werden mooie cadeaux en bloem stukken aangeboden, waarna de heer Kager sprekers en aanwezigen dankte voor de betoonde belang stelling. WIERINGERMEER SCHAAKWEDSTRIJD. MIDDENMEER—AARTSWOUD. Middenmeet. Bij de tweede ontmoeting in dit seizoen werden wederom de meeste punten behaald door onze Meerbewoners. Wordt op 18 Jan. a.s. bij de laatste ontmoe ting in deze competitie de partij door M.Meer gewonnen, dan is de wisselbeker voor dit jaar weer in het bezit van onze polderclub. De gedetailleerde uitslag luidde als volgt: Chr. v. SplunterH. Berg- mans VoVol P. J. SmitJ. P. Pool 01; G. VeenhuisP. Langendiik 10; R. Roolvink—C. den Das 01: J. StevensC. de Jong 01; P. J. KoopmansP. Blom 10; W. ten KateN. Keesman 01; F. Schaaf - stra—A. v. d. Welle 1—0: C. Kar man—S. de Vries 10; E. Braak A. Kooger 10. totaal Middenmeer 5'/o p.. Aartswoud 4% p. De eerste naam is van M.Meer. WIERINGEN AANBESTEDING. 13 Januari a.s. zal worden aanbe steed het onderhoud gedurende '43 van den afsluitdijk van de Zuider zee tusschen Wieringen en de Frie- sche kust nabij Zurig en van bijbe- hoorend hoofd, gebouwen en aan sluitende terreinen met bijkomende werken: de uitwateringssluizen in den afsluitdiik te Den Oevfer en Kornwerderzand er. van biibehoo- rende dammen en gebouwen: de havens en havendammen te Korn werderzand. Breezanddijk en Den Oever en aansluitende terreinen: de schutsluizen en bruggen in den af sluitdijk en van bübehoorende ge bouwen: het op den afsluitdiik ge legen gedeelte van Rijksweg no. 9. OVERDRACHT ZAAK. Den Oever. De exploitatie van de bekende concert; en vereenigingslo- caliteit. zaal „Wiron" te Den Oever is door den eigenaar den heer Jurr. Lont. aldaar, overgedragen aan zijn zoon D. Lont. Maan Maan op vanavond om onder 7.15 Ay 15.59 6Jm. 16.41 uur 2lJan N.M. tot morgenochtend v.m. 13 Jan. o —/v 29 Jan ex. 8.50 uur lk INWISSELING DER LUISTER. VERGUNNINGEN. De omwisseling der luisterver gunningen zal over 10 maanden van het jaar worden verdeeld: in Jan. 1943 de letters A cn B. in Febr. C en D; in Maart E. F en G. in April H. I. en J; in Mei K. in Juni L en M. in Juli N. O. P. Q en R. in Sept. S. in Oct. T. U en V. in Nov. W. X IJ. en Z. De verdeeling dezer letters over bepaalde dagen zal per advertentie worden bekend gemaakt. Zij. die later dan in Januari hun nieuwe luistervergunning moeten halen, moeten voortgaan met het plakken van zegels en wel op de achterzijde van de luistervergun ning in de rubriek ..belangrijke me dedeelineen" en zoo noodig op de adreszijde boven den regel „zich bevindende enz.". Er wordt op gewezen, dat alle houders van een luistervergunning deze op een postinrichting (geen postagentschap) moeten inwisselen, dus ook zij. die vorig jaar door middel van de giro hebben betaald. Distributienieuws MANDARIJNEN VOOR KINDEREN. Op de aan kinderen, geboren tus schen 30 Nov. en 28 Dec. 1938 uit gereikte bonkaarten, komen de bon nen res. 3-73. res. 4-03 en res. 4-04 niet voor. Deze kinderen zouden dus geen appelen, mandarijnen of sinaasappelen kunnen krijgen. Voor hen worden daarom 1200 gram mandarijnen beschikbaar ge steld op bon res. 3-02 van de bon kaart voor de le periode 1943. Deze bon moet daartoe, onder overleg ging van de stamkaart van het kind. bij den plaatselijken distributie- dienst worden ingeleverd, waar de bon op een verklaring wordt ge plakt met de vermelding: „geldig voor 1200 gr. mandarijnen. OUDE MAN VAN RIJDENDE TRAM GEVALLEN EN GEDOOD. ..Zondag is op den Middenweg te Amsterdam een 74-jarige man van een rijdenden tramwagen gevallen, waardoor hii zoo zwaar werd ge wond. dat hii tijdens het vervoer naar het O. L. Vrouwegasthuis RADIOPROGRAMMA WOKN8DAG fl JANUARI. Hi!v«rsam I. 415,5 tr. *7.18 Het Meistersextet (gr.). 7.30 BNO: Nieuwsberichten. 7.40 Een vroolfyke morgen groet (gr.). 8.30 BNO: Nieuwsberichten. 8 40 WIJ brengen U heden8.60 Mcrschen »n walsen van groote componisten (gr.). (Van 9.309.37 Spiegel van den dag (opn.)). 10.00 Barnabag von Geczy en zijn orkest (gr.). 10 30 Arsenaal der apothekers, reportage. 10.45 Wtm Rlpkeo en etyn orkest. 11.30 Viool en plano. 12 00 Almanak. 13.06 Dick Wlllebrandts en aijn dansorkest, 12.46 BNO: Nieuwsberichten. 13.00 BNO: Actueele beschouwing. 13.10 Kamerorkest „Ars Nova et Antiqua" (opn.). 14.00 Bertus van Dlnteren en zijn orkest en gramofoonmuzlek. 15.00 Driekoningen. 15.15 Halfweg, gevarieerd programma. 10.45 BNO- Nieuwsberichten. 17.00 Pianovoordraclit. 17.30 De Dtctatrlce van Hollywood, luisterspel. 17 45 Amusementsorkest en soliste. 18.30 BNO: Nieuwsberichten. 18.40 Oerard van Krevelen en z«n orkest. 19 00 Wat niet In de krant staat. Vanaf 19.15 alleen voor de Radio- Oentrale, die over een lijnverbinding met de studio beschikken. 19.15 Noord- en Zuid- Europa ontmoeten elkaar (gr.). 20 25 Kwln- tetconeert (gr.). 21.00 Minder bekende werken van W. A. Mozart (gr. en opn.). 21.45 BNO: Nieuwsberichten. 23.00 Hora en Czardas (gr.). 22,20—24.00 Met lied en dans (gr.). Bflvergam H. 301.6 m. 7.167.40 Zie Hilversum I. 7.40 Ochtend gymnastiek. 7.50 Sportnieuws. 8 00 Voor de rijpere Jeugd van het platteland. 8.15 Twee ouvertures (gr.). 8.30 BNO: Nieuwsberichten. 8.40 Walsen (gr.). 9 00 Allerhande (gr.). (Van 9.169.30 Voor de huisvrouw). 10.00 Gods dienstige uitzending. 10.40 Het Driekoningen feest in de muziek en de beeldende kunsten, voordracht met muziek. 11.00 Voor de kleuters. 11.20 Kinderkoor (opn.). 11 30 Orkest Rent meester en gramofoonmuzlek. 12.30 Flitsen uit het werk van den veearts op het platte land. 13.45 BNO. Nieuwsberichten. 13.00 Pro gramma-overzicht. 13.05 Oerard van Krevelen en zijn orkest, soliste en gramofoonmuziek. 14.00 Godsdienstige uitzending. 14.30 Zang met planobegeleiding en pianovoordracht. 15.30 Voor ie vrouw. 15 45 Symphor.lsch middagconcert: Schumann-Sibellus (gr. 116 45 BNO: Nieuwsberichten. 17 00 FJlmmelodieèn (gr.). 18.15 De heer K. Millart; waarnemend Hoofd der Afdeellng Cultureele Propagnnda het Departement van Volksvoorlichting Kunsten spreekt over zijn werk. 18.30 Italiaansche operafragmenten (gr.i. Vanaf 19.15 alleen voor de Radio-Centrales, die over een lijnverbinding met de studio beschikken. 19 16 Marschmuziek (gr.). 19.30 Vreugde en Arbeid, gevarieerd programma. 19 45 BNO: Nieuwsberichten. 19.55 Vreugde en Arbeid, gevarieerd programma. 20.30 Accordeon- en vibrafoonsoll (gr.). 20 55 Vreugde en Arbeid, gevarieerd programma. 2145 BNO: Nieuws- berichten. 22.00 BNO: Actueele beschouwing. 2210 Avondwijding. 22 20—24.00 Zie Hilver sum I.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1