NOORD-HOLLAND Duitsche successen in den Kaukasus Een nieuw wapen OMGEVINGNIEUWS DAGBLAD VOOR BUITENLAND Keuringen voor ie Waüsn-S.S. en het Legioen RADIOPROGRAMMA Uitje.N.V. Uit*. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebnxeaax: SCHAGEN: Laan 201 Tel. 444 (2 lijnen. DEN HELDER: Konin*'str 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9 Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deae Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken belangriike korting. Ta rieven v. de geh. opl. op aanvr 87ste Jaargang. No. 11994 2 Pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar WOENSDAG JANUARI 1343 DU1TSCH WEERMACHT BERICHT Zware afweergevechten in Dongebied Vijandelijke vliegtuigen voor de Nederlandsche kust neergeschoten HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 5 Jan. (DNB). Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In het Westen van den Kau kasus is in een verrassenden aanval een vijandelijk steun punt genomen. Gevechtsvlie gers vielen de haveninstallaties van Gelendsjik aan en dreven transportcolonnes langs den kustweg uiteen. Vijandelijke aanvallen in het gebied van den Terek werden afgeslagen. De zware afweergevechten in het pongebied duren voort. In den centralen sector van het front hebben de Sowjets bij de ge vechten om Welikiie Luki weer 14 tanks verloren. Aanvallen van de vijandelijke in fanterie ten Zuidoosten van het II- menmeer en uitbraakpogingen van vrij zwakke vijandelijke strydkrach ten. die tijdens de afgeloopen ge vechten waren ingesloten, stortten ineen. Ook aan den Wolchow en voor Leningrad werden hier en daar vijandelijke aanvallen afge slagen. Aan het Kandalaksjafront zijn aanvallen van de bolsjewieken on der bloedige verliezen mislukt. Ver scheidene vijandelijke gevechts groepen onder meer een skibataljon werden ingesloten en vernietigd. Talrijke wapens werden als buit binnengehaald. In Tunis werden bij stoottroepon- dernemingen steunpunten van den vijand veroverd en Engelsche ge vangenen binnengebracht. Het lucntwapen zette zijn aanvaHen op vijandelijke luchtsteunpunten voort en veroorzaakte daarbij omvang rijke vernielingen. Ter begeleiden de bescherming in den striid ge brachte jagers schoten zonder eigen verliezen acht vijandelijke vlieg tuigen neer. Aanvallen van Britsche vlieg tuigen op West-Duitsch gebied veroorzaakten schade aan ge bouwen en verliezen onder de burgerbevolking. Vier meermo- torige vliegtuigen werden neer geschoten. Snelle Duitsche gevechtsvliegtui gen hebben overdag militaire in stallaties aan de Zuidoost kust van Engeland aangevallen. Beveiligings «rtriidkrachten der mrine en afweer geschut der marine hebben voor de Fransche en de Nederlandsche kust op 3 en 4 Januari drie vliegtuigen neergeschoten. Italiaansch Weermachtberieht ROME. 5 Jan. Het 955ste com muniqué van het Italiaansche hoofd kwartier luidt: Aan het front in de Syrte werd ook gisteren de bedrijvigheid te land en in de lucht belemmerd door het aanhoudende slechte weer In dé Zuid-Libysche woestijn nam de druk op onze vooruitgeschoven pos ten toe. In Tunesië wordt de versterking der onlangs veroverde stellingen voortgezet. Bij de gevechten van 3 Januari hebben wij 300 gevange nen gemaakt, onder wie o officie ren. In een geslaagden overval heeft een Duitsche stormtroep twee ver sterkingen vernield en 2 Britsche officieren en 28 manschappen ge vangen genomen. Bij levendige luchtgevechten hebben Duitsche es cadrilles 8 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. 4 op den grond staande vijandelijke toestellen ge raakten in brand. AMERIKA VERDRINGT ENGELAND. De berichten omtrent Engelsch Amerikaansche rivaliteit beperken zich niet tot Noord-Afrika. Volgens het Am. tijdschrift .Time" zijn de U.S.A. bezig verschillende bedrijven naar Zuid Amerika en Mexico over te plaatsen. Het betreft hier in hoofdzaak artikelen, die vroeger uit Engeland kwamen. De enorme hitte, die in den Bra- ziliaanschen staat Rio Grande do Sul tot 44 graden Celsius is geste gen. schijnt, niet bij* machte te ziin de concurrentiegeest tusschen de beide rivalen te blusschen. EEN FRANSCHE NATIONALE RAAD. De Fransche schulden. Uit Frankrijk wordt medegedeeld dat door Laval een ontwerp wordt bestudeerd voor een reorganisatie van den Franschen Nationalen Raad De voornaamste taak van dezen Raad zal zijn de behandeling der staatsuitgaven. Hoe noodig het i«. dat. hier orde op zaken wordt ge steld blijkt uit een ander bericht, volgens hetwelk de Fransche staats schuld bijna het astronomische be drag van 1000 milliard francs heeft bereikt. De schulden van gemeen ten of spoorwegen zijn in deze som niet opgenomen. TURKSCHE JOURNALISTEN NAAR INDIë. Blijkens een bericht uit Istanboel heeft de Indische regeering een aantal Turksche journalisten uitge- noodigd een bezoek te brengen aan Indië. De delegatie, die 8 Jan. ver trekt. zal bestaan uit vijf vooraan staande Turksche krantenmannen. In den afgeloopen nacht zijn de havenwerken en de opslagplaatsen in de haven van Algiers door onze vliegtuigen aangevallen. Een onzer duikbooten is niet op haar basis teruggekeerd. De bloed verwanten der bemanning zijn op de hoogte gebracht. Bij een luchtaanval op Lampedu- sa werd geen ernstige schade aan gericht." Uitvaart van Gino Ambrosetti 'S-GRAVENHAGE, 5 Jan. De rouwplechtigheden voor den leider van den Koninklijken Italiaanschen consulairen dienst, comm. Gino Abrosetti, die door een ongeluk om het leven is gekomen, hebben Dins dag 5 Jan. plaats gevonden. Even na 10 uur kwauacn de deelnemers bijeen in het vroegere Kon. Itali- aunsche gezantschap in dc Sophia- laan, waar het stoffelijk overschot was opgebaard. Talrijke kransen werden hij de kist neergelegd, o.a. door dc familie van den overlede ne, voor den Italiaanschen minis ter van buitcnlandsche zaken door De Nieuwjaarsreeepfee bij den Ritkscotnmissaris. Nieuwjaarsbijeenkomst van den Jeugdstorm in de Rijksminister dr. Seyss Inauart. Genetwlkommissar Koopmansbeurs te Amsterdam. 200 jongens en meis- Hauptdienstleiter Schmidt brengt den Nleuwjaarsge- jes werden als Bd geïnstalleerd in tegenwoordigheid lukwensch van deN.S.D.A.P. over. van den burgemeester van Amsterdam, den beer E. Polygoon-Zeijlemaker-Pax m. J. Voute. VNP-De Haan-Pax m. SCHAGEN 8TAND DER WERKLOOSHEID EN ARBEIDSBEMIDDELING. Op Zaterdag 2 Januari stonden peen werkloozen ingeschrevcen. Op dien datum stond bij het bii- Ikantoor SChagen van het geweste lijk arbeidsbureau 1 dienstbode als werkzoekende ingeschreven. In de overeenkomstige week in Ü94bedroeg dit aantal 45; in 1941 100: in 1940 102; in 1939 139; in 3938.151 en in 1937 147. OPENSTELLING POSTKANTOOR. Met ingang van 2 Januari J.l. ie Let postkantoor alhier als volgt opengesteld: van 8.3013, van 14— 17 en van 1819.30. Tot siangeinleider bij de brand weer is door den Burgemeester, be noemd de heer N. G. Raven alhier, ter voorziening in de vacature wegens het op zijn verzoek aan Jb. Boonacker verleend eervol ont slag. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Cornelia Josephus Jo hannes, zoon van Dirk Jacobus Tiinotheus Kokkelkoren en van Martina Catliarina van der Kroon; Jan Gijsbert Hendrik, zoon van Evert Pieter van Barneveld en van Maria Reinie Vnejink. Overleden: Hiliigje Klazina de Vries, oud 56 jaren, ecihtgenoote van Salomon Luider; Cornelis Goedhart, oud 1 maand, zoon van Arie Goedhart en van Clasine Jo- hanna Dekker. POLITIE. Gevonden: een blauw-rood kin- élerwantje en een bruin leeren riem. Verloren: een groene hoed, een paar groene wanten en een bruin leeren met bont gev. handschoen. LANGED1JK UITREIKING BONKAARTEN. De uitreiking van de nieuwe bon kaarten voor ae 2e periode zal op onderstaande dagen en uren ge schieden: Zelfverzorgers voor brood, vleesch en melk van Noordscharwoude. in de O. L. school te Zuidscharwoude. op Woensdag 6 Jan. van 9.3012.30 u.; id. van Zuidscharwoude van 2 4 uur. In hetzelfde lokaal op Vrii- dag 8 Jan. van 9.3012.30 zelfverz. van Broek op Langendijk. van 2 4.30 zelfverz. van Oudkarspel. Zelfverzorgers van aardappelen van Noordscharwoude in de O. L. school te Zuidscharwoude op Maan dag 11 Jan. van 9.3010.30 de let ters A t.m. G; van 10.30—11.30 II tm. M: van 11.3012.30 de letters H tm. K. Gewone consumenten voor Noord scharwoude in de O. L. school te Zuidscharwoude op Maandag 11 Jan. van 23 uur de lett. A en B; van 34 uur H t.m. L; op Dinsdag 12 Jan. van 9.30—10.30 lett. S. t.m. V; van 10.30—11.30 C t.m. G en W t.m. Z: van 11.3012.30 L tm. R. Zelfverzorgers voor aardappelen van Zuidscharwoude in de O. L. school op Dinsdag 12 Jan. van 23 uur de lett. A t.m. J; van 3—4 uur K t.m. Z. Gewone consumenten van Zuid scharwoude op Vrijdag 15 Jan. van 9.3010.30 uur lett. A en B: van 10.30—11.30 C t.m. H: van 11.30— 12.30; L t.m. R: van 23 u. I t.m. K: van 34 uur S t.m. Z. In het lokaal achter het betaal- kantoor der LGC te Broek op Lan gendijk. Zelfverzorgers v. aardap pelen van Br. op L.'diik op Maan dag 18 Jan. van 9.3011 uur de let ters A t.m. K: van 1112.30 L t.m. Z Gewone consumenten van Br. op L.'dijk op Maandag 18 Jan. van 2 3 u. de letters A en B; van 3—4 u. de lett. C t.m. J. Op Dinsdag 19 Jan. van 9.3010.30 u. de lett. K en L: van 10.30—11.30 M t.m. T; van 11.30 —12.30 U t.m. Z. In het café van den heer C. Jan sen te Oudkarspel. Zelfverz. voor aardappelen v. Öudkarspel op Dins dag 19 Jan. van 23 uur A t.m. K: van 34 uur L t.m. Z. Gewone consumenten v. Oudkars pel op Woensdag 20 Jan. van 9.30 —10.30 u. de letters A t.m. C; van 10.30—12.30 D t.m. L; van 2—3 M tm. R; van 34 uur S t.m. Z. Zelfverzorgers voor aardappelen, die ook nog voor andere artikelen zelfverzorger zijn. dienen te ver schijnen op de data voor de zelf- veTzorging voor brood, vleesch en melk. Na-uitreiking zal geschieden op Vrijdag 29 Januari tusschen 9.30 en 12 uur in de O. L. school te Zuid scharwoude. AANVRAGEN RIJWIEL- EN RIJ- WIELBANDENBONNEN. Aanvraagformulieren voor de ver krijging van rijwiel- en rijwielban denbonnen kunnen in het vervolg gedurende de eerste tien dagen van elke maand worden afgehaald aan het kringkantoor te Zuidscharwou de en de kantoren van de agent schappen. Deze formulieren behoe ven dus niet meer schriftelijk te worden aangevraagd. Het kringkan toor is 's Zaterdags voor het pu bliek gesloten. ALKMAAR. NUTSSPAARBANK. Vergelijkend jaaroverzicht 1941—1942. Bij de Nutsspaarbank te Alkmaar werd in 1942 aan spaargelden ontv. f 2.188.776.04 (v. i. f 1.814.404.39). en terugbetaald f 1.580.19S.36. (v. i. f 1.819.494.79). zoodat meer werd ingelegd dan terugbet. f 608.579.68 (v. j. minder ingel. dan terugbet. f 5.090,40). Voorts werd over 1942 aan rente op de spaarrekeningen bijgeschre ven totaal f 85.782.22 (vorig iaar f 72.551.65). Het spaarderskapitaal, bij den aanvang van 1942. groot f 3.489.937.78 bedroeg aan het einde van het jaar f 4.184.299.15. waaron der f 17.826.66 verschuldigd aan op school sparende kinderen. In 1942 bedroeg het aantal pos ten van inleg 21913 (vorig j. 17112) dat van terugbetaling 12012 (v. i. 14281) tezamen 33925 (v. j. 31393) In 1942 werden uitgereikt 1706 nieuwe boekjes (v. i. 1407). waar onder 338 aan schoolspaarders (v. j. 550). terwijl 798 boekjes (v. j. 907) werden ingetrokken. Bij den aanvang van 1942 bedroeg het aantal in omloop zijnde boekjes 14458. Dit aantal vermeerderde in 1942 met 908 tot 15366. waaronder 2177 van op school sparende kinde Bij onze vrijwilligers. In looppas voorwaarts Orbis-HoIIsnd-Pax m Het SS-Ersatzkommando deelt ons mede. dat vrijwilligers voor de Waffen-SS en het legioen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen kunnen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd en wel speciaal voor hen. die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te vervul len. dat thans de mogelijkheid be staat. om dienst te nemen in een speciaal wachtbataljon. De oplei ding vindt in Nederland plaats, ter wijl de inzet van dit bataljon ook in Nederland zal blijven. Tijdens de keuringen voor de Waffen-SS en het legioen kunnen zich ook diege nen melden, die tot de Germaan- sche-SS in Nederland willen toe treden. 6.1.43 9.00 uur Arnhem. Wever straat 16B; 1500 uur Hengelo. Deut- sches Haus; 7.1.43 9.00 uur Zwolle. Hotel Peters. Markt; 15.00 uur As sen. Frieslandkazerne, vaart Zuid zijde; 8.1.43 9.00 uur Groningen Con certhuis. Poelestraat; 14.00 uur Leeuwarden, huize Schaaf. Breed- straat; 9.1.43 9.00 uur Amsterdam school. lepenweg 13; 10.1.43 10.00 uur Utrecht. Wehrmachtheim. Ma- riaplaats; 11.1.43 10.00 uur Amers foort. Dienstgebouw. Leusderweg: 12.1.43 10.00 uur Den Haag. café den Hout. Bezuidenhoutscheweg. den gezant Cosmelli. In opdracht van den rijkscommissaris rijksmi nister Seys Inquart door regeerings president dr. Piesbergen, in op dracht. van het Ausvvaertige Amt door gezant Bene, voor den bevel hebber der weermacht, in Neder land door Generalstabsartz dr. Wagner, voor het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P.. Door Oberbereislei- ter Eftger, voor de commissarissen generaal door de door hen gezonden vertegenwoordigers. Namens den leider der N.S.B. legde graaf d'An- sembourg een krans neer. Voorts werden kransen neergelegd namens de grenzen dclli aftari ronsulari d'Italia, namens de Italiaansche kolonie, namens de collega's der Italiaansche ambassade te Berlijn, de Italiaansche school, de fascio in Nederland, enz. Tegen half elf werd de rouwstoet voor 't ge1>ouw opgesteld om zich vervolgens door de Sophialaan en over Plein 1813 naar de St. Jaco- buskerk in de Parkstraat te bege ven. Uit Italië gekomen familieleden van den overledene, alsmede de vertegenwoordiger van den Itali aanschen minister van buitenland- sche zaken, gezant Gosrnelli, de vertegenwoordigers van den rijks commissaris. van het Auswaerlige Amt, van de commissarissen-gene raal en van de weermacht, de ambtenaren van den Italiaanschen consulairen dienst, de vertegen woordigers van de N.S.B. alsmede de Italiaansche kolonie, fascio, Italiaansche school en vrienden van den overledene volgden den stoet. Op weg naar de kerk werd de eerewacht gevormd door de dienst- gruppe der N.S.D.A.P., dr. H. J. en door den nationalen jeugdstorm. In de kerk, waar de mis van requiem opgedragen en het fascis tische appèl werd gcihouden, zag men behalve vorengenoemde, deel nemers nog meer vertegenwoordi gers van de Duitsche en Neder landsche autoriteiten en van de N.S.B. Als vertegenwoordigers van de secretarissen-generaal waren o.a. aanwezig dr. Hirchfeld en dr. Goedewaagen, voorts de burge meester en de politiepresident van Don Haag, alsmede gezant ridder Huyssen van Kattendyke. Het groote aantal aanwezigen, dat den leider van den Italiaanschen con sulairen dienst den laatsten groet bracht, bewees, dat hij zidh tijdens de vervulling van zijn taak in Ne derland vele vrienden gemaakt heeft. Na de uitvaart werd het. stoffe lijk overschot voorloopig bijgezet. Later zal het lijk naar Italië wor den overgebracht. NOODLOTTIG SPEL. Daags voor de Kerstdagen speel de de achtjarige Keesje Flink uit de Hamerstraat te Bussum met een stekker. Hij verbrandde een deel van een zijner handen en sloeg te gen den grond. De knaap werd naar De Majellastichting overgebracht, waar het zich liet aanzien dat hij er goed af zou komen. Er trad ech ter mond-infectie bij op en gisteren is de jongen overleden. ren. Het gem. tegoed per spaarder, (de schoolsp. buiten besch. gelaten) bedr. thans f 315.91 (v. j. f 282.76.) Het, aantal spaarbusjes in omloop is thans 2989 (v. j. 2632). Het aan tal ledigingen bedroeg 2426 (v. jaar 1804): waarbij bleek, dat in de bus jes gespaard was f 22.693.93 (v. j. f 20.712.72). SINT PAN CR AS. UITREIKING BONKAARTEN. De uitreiking van nieuwe bon kaarten zal geschieden in het ge- bpuw naast de Ned. Herv. kerk te Sint Pancras op Woensdag 13 Jan. Van 9.3012.30 uur zelfverzorgers voor brood, vleesch en melk. Van 23 uur zelfverz. v. aardappelen met de letters A t.m. M. Van 34 uur zelfverz. v. aardappelen met de letters N t.m. Z. Gewone consumen ten van Sint Pancras op Donderdag 14 Jan. van 9.30 tot 11 uur de let ters A t.m. G; van 11.30—12.30 H. t..m. M; van 23 N t.m. T; van 34 uur U t.m. Z. LOOP DER BEVOLKING OVER DECEMBER 1942. Geboren: Hendrik Jan, z. van C. Veldhuizen en O. Drupsteen. Cornelia, d. van J. Deutekom en A. Beentjes. Gehuwd: Simon de Jong, te Nieuwe Niedorp en Neeltje Bakker. Pieter Beek, te Koedijk en Krelisje Hoog land. Willem Dirk Ootjers en Anna Kalma. Overleden: Johannes Kooij, oud 77 jaren, echtgenoot van M. de Geus. Ingekomen personen: Willem Groen, grentenventer, van Hoorn, Bagijnen- str. 12 naar Bovenweg 238. Tjitske Vel- linga, hulp in de huish., van Lands meer, Stoombootweg 85 naar Boven weg 279. Johannes H. van Horick, boe renknecht. van Heerhugowaard H 63 naar Achterweg 341. Vertrokken personen: Tetje Meijer, z. b., van Benedcnweg 79 naar Em- men, Hoofdstr. 67. Neeltje Bakker, z. b., van Benedenweg 103 naar N. Nie dorp, B 193. Johannes van Capelle, schoenmaker, van Bovenweg 177 A naar Duitschland. Krelisje Hoogland, z. b., van Bovenweg 267b naar Koe dijk, Kanaalkade 136. Dirk Keizer, tuinbouwer, van Benedenwegg 32 naar Heerhugowaard G 208. Willem D. Oot jers, bakkersknecht, van Twuijverwej 173 naar Leeuwarden, van Asbestestr. 23a. Anna Kalma. dienstbode, van Bovenweg 281 naar Leeuwarden, van Asbesteslraat 23a. POLITIE. Gevonden: een bruine glacéhand schoen. zoo goed als nieuw; een want; een grijze kindershawl; een zilverbon. Inl. ter gem.secr. VOETBAL. Voor de adspiranten zal voortaan tusschen 6 en 7 uur en voor de ove rigen tusschen 7 en 8 uur gelegen heid bestaan tot training. PLUIMVEE TENTOONSTELLING. Op Zaterdag 9 en Zondag 10 Jan. a.s. zal door de Pluimvee- en Ko nijnenver. Winkel en Omstr. in de zaal van den heer Laan te Winkel een konijnententoonstelling worden georganiseerd, waarvoor bijna 150 dieren zijn ingeschreven. De ten toonstelling zal op Vrijdagavond om 7 uur door den burgemeester wor den geopend. SCHOORL. BURGERLIJKE STAND over de maanden Nov. en Dec. '42. Geboren: Gerrit. z. v. D. Stoel en G. Z. Zuidersma; Petronella. d. v. S. Damiaans en C. J. P. Beukers; Alexander Karei. z. v. A. K. Bosman en A. Sanders: Elizabeth. d. v. A. de Boer en H. M. Luider' Else. d. v. W. J. J. Oort en W. E. Flipse; Johannes Joseph. z. v. P. Delis en M. A. Roozendaal: Margaretha Ma ria. d. v. J. Kaandorp en M. C. Lie- vendag. Gehuwd: Klaas Raven, boekhou der te Texel en Geertje de Vet. z.b. te Schoorl; Albertus Jacobus van Veen tuinbouwer te Heerhugowaard en Catharina van de Kamer. z.b. te Schoorl: Simon de Jong. broodbak ker te Schoorl en Giisbertha Wijn tje Both, z.b. te Schoorl: onlangs te Alkmaar: Jan Meijer, winkelier te Schoorl en Johanna Cornelia Keur- schot te Schoorl. kraamhulp. Overleden: Cornelis Schotvanger, 61 j.. wed. van Margaretha Martha Schut; Jan Hakof. 86 jaren. wedn. van Aafje Jonker: Petrus Giisber- tus Wever. 54 j.. echtg. van Trijntje van Assem; Maartie Kuiper. 51 ia- ren. echtg. van Gerbrand Kieft; Jannetje Krom. 66 jaren, echtg. v. Klaas Honig: Antje Tesselaar. 78 j.. echtg. van Pieter Timmer: Aafje Schavemaker. 67 jaren, wed. van Willem Goudsblom: Jan Kramer. 25 j.. echte, van Elizabeth gchoorl. r— Verduister - Maan Maan op vanavond om onder 822 IA /O 17.04 G Jan. 16.42 uur 21 Jan. n.M. tot morgenochtend v' M 13 Jan. q Af\ 29 Jan ek. 8.49 uur lk Duikboot-tankschip der Duitsche marine BERLIJN. 5 Jan. (DNB). Een Duitsche oorlogsverslaggever meidt interessante bijzonderheden om trent een nieuw wapen in den duik bootoorlog. Verleden jaar zijn in steeds toe nemend aantal duikboot-tankbooten overal op den Atlantischen Oceaan verschenen, die de belangrijke taak van ravitailleeringsbasis in den vol- ledigsten omvang vervullen. Zij voorzien de duikbooten van brand stof of proviand, varen van boot tot boot. en zoeken als een ..drijvende herberg" hun „klanten" op. Kunstig uitgedachte constructies maken het. mogelijk ook bij hooge zee een snelle verbinding tusschen tankschip en duikboot tot stand te brengen. Urenlang loopt dan het kostbare vocht door de slangen in het oorlogsvaartuig. Duikt aan de horizon de mast van een torpedo jager op. of verschijnt een vijande lijk vliegtuig, dan zijn beide booten in den kortst mogelijken tiid van de oppervlakte der zee verdwenen. Geen vijand, die over zee vaart of er boven vliegt, vermoedt, dat zich vele meters onder hem een steun punt bevindt van de Duitsche oor logvoering ter zee. Tot op zekere hoogte kan dit vaartuig ook de tweede taak van een steunpunt, herstelplaats te zijn. vervullen. Een vrij groote werk plaats maakt herstelwerkzaamheden mogelijk, die het oorlogsvaartuig zelf niet altijd kan verrichten. Ver der controleert een marinedokter den gezondheidstoestand van de le den der bemanning van alle bezoch te vaartuigen en neemt het vaartuig zieken en gewonden aan boord, om deze naar het vaderland over te brengen. Tenslotte neemt het tank schip ook de post mede naar het vaderland. Aldus worden de oor logsvaartuigen vele maanden onaf hankelijk van elk steunpunt, te land en kunnen zij zich wekenlang vele duizenden zeemijlen van het vader land ophouden. GEMEENTESECRETARIS VER. DUISTERDE 3500 GLD. Op 23 Dec. stond B. L. v. H. te recht voor het Bossche gerechtshof. Hij had ruim 3500 gld. uit de ge meentekas weggenomen en was door de Bossche rechtbank veroor deeld tot 10 maanden gevangenis straf. Hoewel verdachte zijn vroegere bekentenis herriep en beweerde dat de gemeentobode het geld wel zou hebben gestolen, werd hij door het hof veroordeeld tot 11 maanden, een straf gelijkstaand met den tijd in voorarrest doorgebracht. DONDERDAG 7 JANUARI. Hilversum I. 416.5 m. 7 16 Ouverture (gr.), 7.30 BNO' Nieuwsbe richten. 7.40 Spel en zang igr.i. 8.30 BNO: Nieuwsberichten. 8.40 wy brengen U heden. 8.50 Morgenconcert (gr). (Van 9.30—9 37 Spiegel van den dag (opn), 10 00 Oregor Serban en zUn Roeir.cenech orkest. 10 30 Nederlndsche volkevertellers. 10 45 Oregor Serban en zjjn Roemeensch orkest. 11.15 Zang en plano. 12,00 Almanak. 12 05 Klaas van Beeck en ztfn orkest. 12.45 BNO: Nieuwsbe richten. 13.00 Otto Hendriks en zUn orkest en gramofoonmuziek. 14.00 Oevarieerd program ma (opn 15.00 Zonnestilstand ln gebruik en symbool, lezing. 15.15 Oronlnger Orkest vereniging en solist. 16 45 BNO: Nieuwsbe richten. 17 00 Theo Dden Mosman en z-jn (Jansorkest. 17 30 Van heinde en verre klinkt het nieuws 17,45 Bertus vn Dlntcren en zijn orkest. 18 30 BNO: Nieuwsberichten. 18.40 Orgelconcert. 19.00 Brandende kwesties. Vanaf 10.15 alleen voor de Radio-Centrales, die over een lijnverbinding met de studio beschikken. 19.15 Hector Berlloz' 8ymphonie fantnstlque, lezing 19.31) Omroep-Symphonie orkest. 20 30 Orgelconcert (opn 21 00 Beroemde senaten van Ludwlg van Beethoven (gr.). 21 45 BNO: Nieuwsberichten. 32 00 Avondcomposities voor "viool (gr.). 22.20—24.00 Bekende film- en operette-componisten (gr.). Hilversum II, 301.5 m. 7.15—7 40 Zie Hilversum I. 7,40 Ochtend- gymnastiek. 7 50 BNO. Gesproken Blnncn- landsch overzicht (opn,). 8.00 Dc Jonge boer ln den strijd'voor boerenstand en volksgeheel. 8.15 Balletmuziek (gr.). 8.30 BNO: Nieuws berichten. 8.40 Licht klassieke orkestmuziek van Cherublnl en Grétry (gr.l. 9.00 Symphonie orkesten spelen (gr (Van 9.15—9.20 Voor de huisvrouw). 10.00 Godsdienstige uitzending. 10.30 Planovoordracht (gr). 11.00 Voor de vrouw. 11.20 Kinderkoor „De Krekels" (opn.i. 11 30 Orkest Jack der Kinderen, en gramo foonmuziek. 12.30 Zelf tulnieren. 12.45 B?TO: Nieuwsberichten. 13 00 Programma-overzicht. 13 05 Zang met pianobegeleiding en piano voordracht. 14 00 Godsdienstige uitzending. 14.30 Plet van Dijk en z|jn orkest en gramo foonmuziek. 15.30 En hier is de koffergiamo- foon. 16.00 Voor de Jeugd, 16.30 Marschi"i:z>ek (gr.). 16.45 BNO: Nieuwsberichten. 17.00 Voor' de Jeugd. 17.15 Distributie-Vragenbus. 1 Koorzang uit Tesslno (gr.l. 17 45 Spiegel van den dag en BNO: Persoverzicht. 18 00 Accor deons spelen. Bartocs zingt (gr. en opn 18.15 Spiegel der W A. 18 30 Omroep Sym phonie orkest en soliste. Vanaf 19.15 alleen voor de Radio-Centrales, die over een l(jnvcr- binding met de studio beschikken. 19.15 Lied- Je van verlangen. 19.45 BNO: Nieuwsberichten. 19 55 Orgelconcert. 30.15 Gastorkesten-revue (opn.). 2145 BNO: Nieuwsberichten. 22 oo BNO: Actuccle beschouwing. 22.10 Avoutf» wijding. 33.20—34.00 zio Hilversum L

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1