NOORD-HOLLAND Betrekkelijke rust in Noord-Afrika OMGEVINGNIEUWS i— Verduister De moord te Lunteren DAGBLAD VOOR BUITENLAND Keuringen voor de Walfen-S.S. en het Legioen Wt*.N.V. UHr. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratleboreaox: SCHA GEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen. DEN HELDER: Konin«tstr 78. Tel. 2345 (2 lijnen).ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschiint dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bii contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. opl. op aanvr. 87ste Jaargang. No. 11995 2 Pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar DONDERDAG 7 JANUARI 1943 VAN DE FRONTEN. Blijkens een ANP. bericht uit Berlijn hebben de bolsjewisten bii hun aanvallen sterk te lijden onder de slechte weersgesteldheid. Er valt veel regen en sneeuw en telkens weer invallende vorst maakt het gevechtsterrein onbegaanbaar. Gezegd kan worden, dat de groote afweerslag aan het Don-front nog geen beslissend stadium heeft be reikt. Te Stalingrad is eveneens geen verandering in den toestand gekomen: de bolsjewisten kunnen de stad slechts uit het Oosten be reiken. In de Kalmukkensteppe kan slechts met kleine afdeelingen wor den geopereerd, de Duitsche troe pen bevinden zich nog steeds in net gebied aan den Terek. De val van Welikije Luki. welke door Moskou is bekend gemaakt, wordt van Duitsche zijde pertinent gedementeerd. VERWARDE POLITIEKE TOE- STAND IN NOORD-AFRIKA. Uit Stockholm wordt vernomen, dat de politieke toestand in Noord- Afrika buitengewoon gecompliceerd is. De verschillende partijen voeren een strijd, niet alleen om de poli tieke beheersching van Noord Afri ka. doch uiteindelijk om de poli tieke beheersching van Frankrijk na den oorlog. Inmiddels heeft de Britsche minister in Noord-Afrika een bezoek gebracht aan generaal Giraud. terwijl de Gaulle over de zender Brazzaville een lijst heeft gepubliceerd van Franschen. die ..zooals Darlan van de aarde moeten verdwijnen". De gezant der Unie van Zuid Afrika heeft, volgens Reu ter. uiting gegeven aan zijn hoop, dat men zal kunnen komen tot een vorm van „Vereenigde Staten van Afrika." Overigens zijn de grond stoffen uit N. Afrika aangewezen voor export naar Engeland en naar de Ver. Staten. Het voorstel van de Gaulle om in Noord Afrika een voorloopige regee ring op te richten, waarin alle sym pathie voor Vichy zou worden ge weerd. beschouwt men volgens de ..New York Times" als een bron voor verdere verwarring. Men be twijfelt verder of Giraud het zal aanvaarden, terwijl Washington niet in staat is den laatste een gedrags lijn op te dringen. MOEILIJKHEDEN YOOR ROOSEVELT. Naar United Press meldt, wordt verwacht, dat het congres, dat gis teren. 6 Januari, is bijeengekomen, meer zeggenschap in de Ameri- kaansche oorlogspolitiek voor zich zal opeischen en voorts, dat Roose; velt de uitgaven voor het op 1 Juli beginnende belastingjaar zal ramen op 100 milliard dollar. Men is er verder van overtuigd, dat Roosevelt volmachten zal vragen de douaneta rieven en de immigratiewetten bui ten werking te stellen, waar dit in het belang der oorlogvoering ver antwoord is. In een voorbereidende vergade ring der republikeinen werden de richtsnoeren voor de oppositie te gen Roosevelt reeds vastgelegd. De partij zal een onderzoek verlangen naar het leen- en pachtprogramma. alsmede naar de uitgaven, die voor den oorlog niet van belang zijn. Aangezien de krachten, tegen de ..New Deal" aanzienlijk in de meer derheid zijn. verwacht men. dat het nieuwe congres Roosevelt slechts zeer beperkte volmachten zal ver- leenen. Inmiddels zou. volgens de Britsche berichtendienst. Roosevelt de vorming van een bijzonder oor logskabinet overwegen, bestaande uit een kleine commissie van zijn naaste raadgevers. ENGELANDS ECONOMISCHE POSITIE. Terwijl eenerziids uit Londen wordt gemeld, dat verschillende goederen niet meer zonder export licentie mogen worden geëxpor teerd. maakte de woordvoeder van het ministerie van de voedselvoor ziening. volgens Reuter. melding van het feit. dat de voedselpositie in Engeland in de komende zes maanden „beslist niet beter zal worden.. Integendeel zijn nieuwe beperkende maatregelen te ver wachten. DE VERLIEZEN DER AMERIKAANSCHE WEERMACHT Volgens Exchange Telegraph heeft het Amerikaansche ministerie van oorlog medegedeeld, dat de totale verliezen der Amerikaansche weer macht sedert het uitbreken van den oorlog 61.126 man bedragen. Steeds weer wordt door de OKW- berlchten de nadruk gelegd op de hevige gevechten, welke slch ten Zuidoosten van bet Ilmcnmeer af spelen en waarbi) de Sovjets zware verliezen lijden. Onze foto van dezen sector toont een zwaren granaat werper bij het beschieten van bolsje wistische stellingen PK Pospischlll-Sch-F-P m Vierentachtig jaar geleden, toen het eiland Schokland werd ontruimd, braken de eilandbewoners hun huizen at en bouwden die voor een deel op in de Schokker buurt te Kampen. Het eiland Schokland bectaat reeds lang niet meet en thans Is ook deze laatste herinnering eraan gedoemd te verdwijnen. De Schokker buurt aal namelijk worden afgebroken VNP-Tertwtra-Pax m DU1TSCH WEERMACHTBERICHT Vijandelijke aanvallen op Welikije Luki afgeslagen HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 6 Jan. (DNB). Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In het Dongebied duurden ook gisteren de zware afweergevechten met onverminderde kracht voort. Aanvallen der bolsjewieken werden onder zware verliezen voor den vij and afgeslagen. Een pantserdivisie schoot daarbij 31 tanks kapot. In tegenaanvallen vernielde een ge motoriseerd regiment grenadiers nog 25 bolsjewistische tanks en twee batterijen, benevens 22 pantseraf- weerkanonnen. Elders sloeg een Duitsche tegenaanval twee vijande lijke bataljons uiteen. Het luchtwa- pen bestreed het ravitailleerings- verkeer en troepenconcentraties van den vijand. In den centralen sector van het front werd een vijandelijke formatie cavallerie tot den strijd gedwongen en vernietigd Vijandelijke aanvallen op het steunpunt Welikije Luki en ten Zuidoosten van het Ilmen- meer werden afgeslagen. Jacht vliegtuigen en afweergeschut schoten boven het centrale en het Noordelijke Oostfront 20 bolsjewistische vliegtuigen neer Installaties van de Moermanskliin zijn door Duitsche gevechtsvliegtui gen en jachtkruisers. des nachts ook het stationsterrein van Kandalaksja aangevallen. In Noord Afrika zijn slechts ge vechtshandelingen van geringen omvang voorgekomen. In Tunis we- derzi.jdsche levendige verkennings activiteit. Het luchtwapen heeft een vijandelijk luchtsteunpunt. stellin gen afweergeschut en tankconcen- Iraties aangevallen. In luchtgevech ten werd drie vliegtuigen neerge schoten. Een Duitsche duikboot heeft op de Noordelijke ijszee een ravitail- leeringsschip van 5000 brt. tot zin ken gebracht. FRANSCHE REGEERING WEER NAAR PARIJS? PARUS. 6 Jan. (DNB). De voorzitter van den Parijschen ge meenteraad. Trochu.. verklaarde te genover een journalist er van over tuigd te zijn. dat de regeering reeds op den verjaardag van Pétain. 24 April naar Parijs zal zijn terugge keerd. VLEESCHDISTRH5UTIE IN DE VEREENIGDE STATEN. Uit Washington wordt gemeld, dat de vleeschdistributie. welke op 1 Febr. a.s. in de Ver. Staten zal worden ingevoerd, het normale vleeschverbruik met ongeveer 15 pet. zal verminderen. Italiaansoh Weermachtbericht ROME. 6 Januari (Stefani) Het 956e communifué van het Italiaan- sche hoofdkwartier luidt: „Geen gebeurtenissen van betee- kenis in den sector van de Syrte. Aan het front in Tunesië levendige bedrijvigheid van verkenningspa- trouiiles aan weerskanten. Door Duitsche toestellen werden drie vliegtuigen neergeschoten. In het gevecht van 3 Januari, waarbij, zoo als reeds gemeld, gevangenen wer den gemaakt, zijn bovendien negen kanonnen, eenige machinegeweren en talryke infanteriewapenen buit gemaakt en 30 motorvoertuigen ver nield. Onze bommenwerpers hebben met succes havens en opslagplaatsen van Algiers. Bougie en Philippeville aangevallen. Amerikaansche vlieg tuigen hebben een aanval gedaan op Keroean in Tunesië, er zijn vier dooden en zes gewonden onder de burgerbevolking. Tijdens een vlucht boven het Westen der Middelland- sche Zee werd een watervliegtuig van onzen marine verkennings- dienst door twee Britsche jagers aangevallen, het slaagde er in beide na verwoede gevechten neer te schieten, waarna het getroffen toe stel op zijn basis terugkeerde met een gewonde aan boord." Onthulling over de Gaulle PARIJS. 6 Januari (DNB). De Matin publiceert een verklaring van graaf de Mauduit. die zich oorspron keliik had aangesloten bij de Gaulle Hieruit blijkt, dat de Gaulle het Fransche imperium systematisch aan Engeland versjachert. Hij. Mauduit. was n.1. op de hoogte van een geheime overeenkomst tusschen de Gaulle en Churchill. waarbij de Gaulle aan Engeland niet slechts zekere koloniën uitleverde, maar den Engelschen voor een beperkten tijd ook bepaalde deelen van de Fransche kust langs het Kanaal be reid is af te staan, welke zouden fungeeren als Engelsche belangen- zones. Uit een onderhoud van de Mau duit. met brigade generaal Shearer. den lateren propagandaleider voor het nabije Oosten, blijkt dat de emi- grantenregeering in Londen slechts werktuigen zijn van Engeland voor eigen expansieplannen. Graaf Mau duit zegt ten slotte, dat in Engeland de joden en vrijmetselaars vol strekt een leidende rol spelen en ook in het kamp van de Gaulle den doorslag geven. KATOEN ALS GRONDSTOF VOOR KRANTENPAPIER. MADRID. 6 Januari (ANP). De stijging van den locokatoenpriis te New York werd o.m. toegeschre ven aan de plannen voor het ge bruik van katoen als grondstof voor de vervaardiging van krantenpapier De hooikist bewaart de warmteMaakt er een nuttig gebruik van Geen klokken en toch klokgelui Nu op bevel der bezettende macht beslag is gelegd op luiklokken en klokkenspelen in den lande, dreigt een gemis te ontstaan, waarin kan worden voorzien. Het is namelijk zeer wel mogelijk het klokgelui te doen opnemen op gramofoonplaten. Door een eenvou dige pick-up-installatie kan men dit tijdens den kerkdienst doen weer klinken. Het effect verschilt in geen enkel opzicht van het gelui der klokken in den toren. Ten slotte bestaat nog (sporadisch) gelegen heid tot aanschaffing van een ver sterkerinstallatie. die in den toren wordt aangebracht en het klokgelui ook in de open lucht doet hooren. Hiervoor dient men zich echter eerst te wenden tot de plaatselijke autoriteiten. Over de Luntersche moordzaak kunnen wii nog het volgende mede- deelen: Het slachtoffer, de 85-jarige al leenwonende A. Veenvliet. stond goed bekend. Hii was nog krachtig en fietste nog naar de nabij gelegen plaatsen Lunteren en Bar'neveld. V. stond niet bekend als iemand, die eenig bezit van beteekenis zou heb ben. Zijn hoofdbezit was een koe. Hii trad vriendelijk en gastvrij op jegens menschen die hem bezochten De naaste buurman was de heer Spelt, die dan ook den moord heeft ontdekt. Zondag tegen twaalven vond deze buurman het vreemd, dat hij V. nog niet gezien had en ook kwam het hem verdacht voor. dat de verduistering zich nog steeds be vond voor de ramen van V. Daar om stelde hij een nader onderzoek in. De achterdeur stond open en op zijn luid geroep werd geen ant woord gegeven. Verder gaande zag S. de klompen van V. naar gewoon te in de keuken staan. Doorloopende naar de kamer trof hii daar een ont stellend drama aan. waarop hii oogenblikkelijk terugkeerde om de politie te Lunteren te waarschuwen. Het lijk werd aangetroffen bij de trap. De beenen waren tezamen ge bonden. de schedel was op meerde re plaatsen ingeslagen. Het SS-Ersatzkommando deelt ons mede. dat vrijwilligers voor de Waffen-SS en het legioen zich op onderstaande data bii de genoemde adressen kunnen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd en wel speciaal voor hen. die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te vervul len. dat thans de mogelijkheid be staat. om dienst te nemen in een speciaal wachtbataljon. De oplei ding vindt in Nederland plaats, ter wijl de inzet van dit bataljon ook in Nederland zal blijven. Tijdens de keuringen voor de Waffen-SS en het legioen kunnen zich ook diege nen melden, die tot de Germaan- sche-SS in Nederland willen toe treden. 7 Januari 1943 9.00 uur Zwolle Hotel Peters Markt: 15.00 uur As sen. Frieslandkazerne, vaart Zuid zijde; 8.1.43 9.00 u. Groningen. Con certhuis. Poelestraat; 14.00 uur Leeuwarden, huize Schaaf. Breed- straat; 9.1.43 9.00 uur Amsterdam, school. Iepenweg 13; 10.1.43 10.00 uur Utrecht. Wehrmachtheim. Ma- riaplaats; 11.1.43 10.00 uur Amers foort. Dienstgebouw. Leusderwee: 12.1.43 10.00 uur Den Haag. cafe den Hout. Bezuidenhoutscheweg. Bij d« vrijwilligers. ken verkenningstroep gaat goed uitgerust op weg, om contact met den vijand te zoeken SS PK Frttsch-O-H-P m SCHAGEN KLOMPENVERKOOP. Belanghebbenden worden er op gewezen, dat zij, die een klompen bon hebben ontvangen en deze nog niet bij den winkelier hebben ingeleverd, zich voor inlichtingen kunnen wenden tot het kantoor van gemeentewerken, „Vreeburg", Loet F 14 alihier. Z1JPE BRIDGEWEDSTRIJD. 't Zand. De plaatselijke bridge club Up and Down hield in het café G. A. de Wit een onderlingen wed strijd. De uitslag was als volgt: Noord—Zuid A: W. de Wit Pz.— G. Bosman 18 p.. T. BloklandW. Sieuwers 11 p.. 2e prijs; J. Walle- boomC. M. A. Driehuis. 17 p.. P. BosmanJn. Sli.ikerman Az.. 10 p.. Ie prijs; P. StrooperW. de Vries 19 p. NoordZuid B: N. D. M. DekkerOosterkamp 13 p.. P. de Wit Pz.Jb. Bommer 8 p.. 2e prijs. D. de BrasemC. v. Nereijne 12 p.. C. v. BeusekomCorrie Schilder 7 p.. Ie pr. OostWest A: P. Slii kermanA. Strooper 18 p.. Truus de WitNel Tuin 17; A. Tuin Trien Schilder 15 p.. R. Zoetelief Nic. Verberne 14 p.. 2e pr.; Jn. v. DuinL. Volkers 11 p. Ie pr. OostWest B: A. DeutekomW. Veldman 9 p. Ie prijs: A. Bakker ij. Veul 10 p. 2e pr.. G. SusH. Manderveld 11 p. G. Zomerdijk Pz. T. v. d. Linden 10 p. DAMMEN. Burgerbrug. Dezer dagen trok ken eenige damliefhebbers van hier er op uit om hun oude tegenstan ders uit de Noord Zijpe te 't Zand in een vriendschappelijken wed strijd te bekampen. De uitslag was: A. Sliikerman Sr. (Z.)B. Dapper (B.) 02: A. Sliikerman Pz. (Z.)— A. Mul (B) 2—0: P. Sliikerman (Z.) J. Mosch (B.) 0—2; P. de Wit (Z.) G. Rademaker (B.) -O2; P. Hoedjes (Z.)—S. Hoek (B.) 20; G. Zomerdijk (Z.)N. Mosch (B.) 0—2; A. Blokker (Z.)—A. v. Eg- mond (B.) 11. Zoodat Burgerbrug won met 59. LANGED1JK BURGERLIJKE STAND 25 tot en met 31 Dec. 1942. Geboren: Margaretha Johanna. d. v. K. Wilbrink en H. Spierenburg: Ondertrouwd: F. N. Badenhuizen te Diepenveen en C. Kist: R. ten Wolde te Sint Pancras en Visser alhier. Getrouwd: A. Overpelt te Egmond Binnen en M. D. Henselmans. al hier; J. Mulder te Heiloo en G. Wijte. alhier; C. van Etten te Koe dijk en Th. Winder alhier. Huwelijksafkondigingen van: P. Vijn te Medemblik en M. Barten. alhier; P. Korver alhier en G. Kok te Schagen; Overledn: C. Kloosterboer. 58 j.. echtgenoot van M. Glas; S. Com mandeur. oud 87 jaren, echtgenoot van A. Ekhart; A. Butter. oud 83 jaren. wed. van D. de Jongh; C. Glas. oud 33 jaren, zoon van J. Glas en H. van der Molen. BEROEP AANGENOMEN. Noordscharwoude. Dr. P. J. Ri chel te Noordscharwoude heeft zijn beroep naar de gereformeerde kerk te Oosterbeek aangenomen. WIERINGEN JAARVERGADERING ZANGVER. EXCELSIOR. Den Oever. Op Dinsdag 5 Jan. j.1. hield het gemengd zangkoor Excelsior haar jaarvergadering in de concertzaal van D. Lont. Na ope ning en goedkeuring van notulen en jaarverslag waren aan de orde de rekening en verantwoording. De ontv. hadden bedragen f 1804.73 de uitg. f 1430.49. batig saldo was dus f 374.24 De aftr. bestuursleden, nl. penningm. J. Bruul. secr. A. v. Yob- ben werden herkozen. Omtrent het concours 1943 zal nader worden beslist. De voorjaars uitvoering werd vastgesteld op ein de Maart, opgevoerd zal worden 't tooneelspel „Liefde" van J. v d. Pol Ook werd besloten om in het voor jaar een operette in studie te nemen nl. De klokken van Corneville. Na de rondvraag richtte de voorz. een woord van dank aan den dir. den heer v. Glabbeek. voor zijn uit nemende leiding. De heer v. Glab beek van zijn kant dankte alle le den voor de gogde samenwerking. Hierna sluiting. HARMONIE APOLLO. Den Oever. Voor de voorjaars uitvoeringen heeft Apollo enkele mooie muziekwerken in studie ge nomen. nl. de dramatische ouvertu- rë van Langlois „2de Grand ouvert." Voor tooneel is in studie genomen „De poets van akkerlust". een gees tig blijspel. POLITIE. Gevonden: een paar kinderschoen tjes en een bruine heerenwant. Inl. genubode. KOEDIJK. BURGERLIJKE STAND over Dec. Geboren: Cornelia. d. v. K. Kui per en N. E. de Vries; Maria Lou- rentia. d. v. J. Louwen en C. M. Ursem: Gerrit Pieter. z. v. J. A. Bak ker en H. A. Schorsii: Jakob. z. v. M. ten Wolde en N. Kosscn; Klaas- ke. d. van J. de Waal en A. Kossen. Overleden: Cornelis Volkers, oud 74 jaren. geh. m. L. Vethaak; Eli- sabeth Scheltis. oud 77 jaren. geh. met J.- Oosterman. LOOP DER BEVOLKING. Ingekomen: Jan Rampen, van Am sterdam; Maria Mes. van Alkmaar; Krelisje Hoogland, van St. Pancras. Maria C. Kuiper van Bergen; Ja- cob Kerkmeer van Duitschland: Afra G. Reus van Berkhout; George L. E. Strijder van Schagen; Johan- nes F. Triest en gezin van Den Hel der. Vertrokken: Grietje A. Haring huizen naar Oosthuizen: Cornelis Th. de Waard naar Alkmaar: Jentie Reins naar Zuidwolde: Jacoba Boer naar Alkmaar: Corhelis Bakker n. Alkmaar. HOOGWOUD POLDERLASTEN. Aartswoud. De omslagen van onze polders zijn als volgt vastgesteld. Weelpol der f 8. Kolk van Dussen f 5. Braak- polder f 4.50. alles per H.A. WAARNEMEND DIJKGRAAF. Aartswoud. Daar tot heden nog geen dijk graaf van de Vier Noorder Kogge is benoemd, treedt als waarnemend thans op onze plaatsgenoot de heer P. Helder. WINKEL. POLITIE. Gevonden: een damesceintuur en een pijp. Inl. bij de politie. INKWARTIERINGSGELDEN. Nogmaals wordt er nadrukkelijk de aandacht op gevestigd, dat de inkwartieringsbiljetten voor den vijfden van iedere maand ter ge meentesecretarie moeten zijn inge leverd. BERGEN UITKEERING UIT OPBRENGST MOTORRIJTUIGEN. EN RIJ. WIELBELASTING. De uitkeering uit het aandeel van de provincie Noord Holland in de opbrengst van de motorrijtuigen- en rijwielbelasting over 1941 is door den Commissaris dezer provincie voor de gemeente Bergen bepaald op f 12.059.19 (over 1940 f 16.144.29) UITKEERING UIT GEMEENTE. FONDS. Door den waarnemend Secr.-gen. van het Dep. van Financiën is de uitkeering uit het Gemeentefonds ingevolge art. 3 sub. c der Finan- ciëele Verhoudingswet over het tijd vak vanaf 1 Mei tot 31 Dec. 1941 voor de gemeente Bergen vastge steld op f 18.254.59. ONDERWIJS. Voor de vacature van onderwijzer aan de openbare ULO-school. al hier hebben zich 12 sollicitanten aangemeld. vanavond om onder Maan op A O 18.18 13 Jan. 16.43 uur 2SJan E.K. tot morgenochtend L.K 21 Jan. Q AQ 5 Febr. v.m. o.4V uur n.m. Zoo moet U de hooikist gebruiken Ter besparing op brandstof, stroom of gas. De hooikist is een uitstekend mid del om te besparen op het brand- stoffenverbruik. op stroom of gas. maar men moet dan met kennis van zakén met dit nuttige huishou delijke voorwerp omgaan. In de eerste plaats dient men een pan met een goed sluitend deksel te gebrui ken en ervoor te zorgen, dat zij in de kist of mand past. Bliift er eeni ge ruimte over. dan vuile men deze op met proppen papier of houtwol. De pan moet voor minstens drie kwart gedeelte gevuld zijn. daar de inhoud anders teveel afkoelt. Voorts neme men minder vocht dan voor een gewone bereiding noodig is. De spijzen dienen een zesde van den normalen kooktijd te worden vóór- gekookt en driemaal den gewonen Kooktijd in de hooikist te worden gehouden. Gerechten met een langen kook tijd kunnen het beste na twee tot drie uur nog eens worden doorge kookt om ze daarna weer in de hooikist te plaatsen. Zóó voorkomt u overschrijding van Uw electriciteits- of gasrant- soen! ONTHEFFING LUISTERBIJ. DRAGE. Zij. die ontheffing van de luister bijdrage 1943 willen vragen, moe ten in de maand, waarin de luister vergunningen van hun naamletter worden omgewisseld, aan het post kantoor een aanvraagformulier af halen en dat inzenden bii het ge meentebestuur van hun woonplaats In afwachting van de beslissing moeten de voor 1942 uitgereikte vrijstellingsluistervergunningen niet worden omgewisseld. Aangeslotenen op rijksradiocen- tralen ontvangen de aanvraagfor mulieren thuis. Nadere inlichtingen verstrekken de postkantoren en de kantoren der radiocentralen. De opgegraven strijdbijl SANTIAGO CHILE. 6 Jan. In den Chaco van Paraguay aan den Rio Timatranos woedt tusschen 2 Idianenstammen. de Chamacocos Mansos en de Chamacocos Bravos. een heftigen strijd. Aanleiding was een groote veediefstal, die werd ge pleegd door de Bravos op 1 Janu ari. Ook de aangrenzende stam der Tinnaru. die in het merengebied woont, is in de vijandelijkheden be trokken geraakt. De Mansos sticht ten brand in eenige dorpen der Bra vos. die van hun kant. om zich te wreken, de bronnen vergiftigen, waaruit de Mansos hun water haal den. Aan beide kanten vielen tal rijke slachtoffers. De Indianen vech ten met vergifdigde pijlen. Para- guaysche troepen zijn per vliegtuig naar het tooneel van den strijd ge bracht om de rust te herstellen. Ook missionarissen trachten den vrede te doen weerkeeren. RADIOPROGRAMMA VRIJDAG 8 JANPARI. Hilversum I. 415.5 m. 7.15 Salonorkest. een volksmuziekkwartet en een Jeugdkoor (opn.). 7.30 BNO: Nieuwsbe richten 7.40 Opgewekte melodietjes (gr,). 8,30 BNO: Nieuwsberichten. 8 40 wy brengen U heden8.50 Walsencyclus A-Z (Slot) (gr,). (Van 8.30—9.37 8piegel van den dag (opn.i. 10.00 Orkest Wiliy Eberlé. 10.30 Nieuw getij, voordracht. 10.45 Orkest Wtlly Eberlé. 11.15 Zang. met planobegeleiding en pianovoor dracht. 12.00 Almanak. 12.05 Omroep-Sym- phonie orkest (opn.). 12 45 BNO: Nieuwsbe richten. 13 00 Tussen de bedrijven, gevarieerd programma. 15.00 Klaar voor opname Draaien! gevarieerd filmprogramma. 17.50 Omroep-Harmonle orkest. 18.30 BNO: Nieuws berichten. 18.40 Sportrevue van de week. Van af 19.15 Alleen voor de Radio-Centrales, die over een lijnverbinding met de studio beschik ken, 19 15 Pianovoordracht. 19.50 Duitsche taalcursus. 20.15 wy presenteeren Ueen oabaret-revue. 21.00 Zanger6 en zangeressen paradeeren (gr.). 21.45 BNO' Nieuwsberichten. 22.00 Orgelspel (gr.). 22 20 Concert m.m.v. vlooi en planosolisten (gr.}. 23.1524.00 Op de maat (gr.). Hilversum II. 301.5 m. 7.15—7.40 Zie Hilversum I. 7.40 Ochtend gymnastiek. 7.50 Sportnieuws. 8 00 Reportage- flitsen over het boerenleven In het westen en noorden van Friesland. 8 15 Voor de binnen schippers. 8 30 BNO: Nieuwsberichten. 8 40 Piano en viool (gr 9.00 Gramofoonmuziek. 9.15 Voor de huisvrouw. 9.20 De Melodlsten en soliste (opn.). 10.00 Godsdienstige uitzen ding. 10.30 Pianovoordracht (gr 1100 Voor de kleuters. 11.20 Omroep-Melsjeskoor (opn 11.30 Wiener Bohème orkest en het Schuricke Trio (gr.). 11.55 Orgelspel, zang en de 10 Vrooiyke Meisjes (opn). 12.15 8treek- programma. 12.45 BNO: Nieuwsberichten. 13.00 Programma-overzicht. 13.05 Arnhemsche Or kestvereniging en solist. 14.00 Godsdienstige uitzending, 14.30 De Arnhemsche orkestver- eenlging en solist. 15.30 Voor de vrouw. 16.00 Sopraan en plano. 16 45 BNO: Nieuwsberich ten. 17.00 Voor de Jeugd. 17.30 Krontjong orkest van de Indische Club (gr.). 17.45 Spiegel van den dg en BNO: De Jordaner vertelt over sociale nooden. 18.00 Marsch- muziek (gr.). 18.15 Reportage. 18.30 VBUde- ville-orkest en solisten. 19.00 BNO: Engelsche uitzending: Holland's political aspects. Voor de Radio-Centrales: Die 4 Richter s Gesang- Gitarristen (gr.i. Vanaf 19.15 alleen voor de Radio-Centrales, die over een lijnverbinding met de studio beschikken 19.15 Een Strijk orkest. 19 45 BNO: Nieuwsberichten. 19.55 Een Strykorkest. 20 15 De wetenschap dient de menschheid. luisterspel. 20.45 Operafragmen- ten (gr.). 2145 BNO: Nieuwsberichten. 22.00 B.N.O.: Actueele beschouwing. 22 10 Avond- Wijding. 22.20—24.00 Zie Hilversum I.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1