NOORD-HOLLAND VOORTGEZETTE AANVALLEN op Welikijc Loeki afgeslagen OMGEVINGNIEUWS DAGBLAD VOOR BUITENLAND Keuringen voor de Waffen-S.S. en het Legioen Uit*.N.V. Uit*. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redaetia- en Administratiebnreartz: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 12 lijnen. - DEN HELDER: Konin<str. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Voordam 9. Tel. 3330. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bii^ contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. opl. op aanvr. 87sle Jaargang. No. 11996 2 Pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar VRIJDAG 8 JANUARI 1943 VAN DE FRONTEN. De militaire medewerker van het DNB verklaarde, dat het hardnek kig zwi.jgen van de opperste Duit sche legerleiding voortsproot uit het feit. dat men geenerlei aanwijzing wenschte te verschaffen omtrent de standplaats van geisoleerde Sowjet- eenheden. Om deze reden ook wfer- den officieele tegenspraken achter wege gelaten, zelfs waar de vijand over successen spreekt onder opga ve van plaatsnamen. Overigens is de temperatuur veel hooger dan verleden jaar. Waar in Jan. '42 reeds temperaturen heersch ten van 50 gr., is deze nu vaak om het vriespunt. De wegen zijn vaak ware modderbeken en de toe voer is het meest urgente vraag stuk. Wanneer nren bedenkt, dat van 20 Nov. j.1. tot 31 Dec. 5000 vij andelijke pantserwagens werden vernield, is het begrijpelijk, dat de Duitsche legerleiding niet de onge rustheid vertoont, welke de tegen standers kenmerkt. In Noord Afrika blijven hevige regenbuien de gevechtsactie belem meren. De regenmaanden zijn No vember tot Februari. De maanden Juni tot Augustus zijn geheel vrij van regen, doch dan gaat de tem peratuur de 50 gr. soms nog te bo ven. Inmiddels wordt de Duitsche toevoer, via het dichte spoorwegnet, stelselmatig voortgezet. NIEUWJAARSBOODSCHAP VAN BOSE. In een radiorede tot zijn landge- riooten. verklaarde de Indische vrij heidsstrijder Soebhas Chandra Bose. dat geen twijfel kan bestaan aan de komende ineenstorting van het Britsche wereldrijk. De Anglo-Ame- rikaansche agitatie heeft slechts ten doel de z.g. onoverwinlijkheid van het empire te handhaven. Indië zal onder den oorlog blijven lijden, zoolang het zijn menschen. zijn geld en zijn grondstoffen laat uitbuiten tan bate van het Engelsche impe rialisme. Hi.j herdacht de bombarde menten op Indische steden, raadde aan de plaatsen in de nabijheid van wapenfabrieken te evacueeren en wekte zijn geboorteprovincie Ben galen op den stoot te geven tot de bevrijding van Indië van het Brit sche juk. HET WITBOEK VAN ROOSEVELT Gelijk men weet hebben de Ver een igde Staten onlangs een witboek uitgegeven, waarmee men blijk baar het bewijs tracht te leveren, dat de Amerikaansche regeering slechts werd bezield door den wensch den vrede te bewaren. Dieckhoff. de vroegere Duitsche ambassadeur in de U.S.A.. verklaar de in een radiorede dat niemand Amerika in den oorlog heeft gedre ven. Roosevelt echter wilde de aan dacht afleiden van de z.g. Roose- velt-depressie en maakte zijn land- genooten bang voor de gevaren, welke hen van de Japanners. Italia nen en Duitschers zouden dreigen. Er bestond echter niet zulk een ge vaar en het witboek toont aan. dat het bewijsmateriaal ten aanzien van Duitschland ontbreekt. Roosevelt had daarom geen recht zich in zijn land aan Duitschland in den weg te plaatsen. Toen al zijn maatregelen geen conflict veroorzaakten, stuurde hij met geweld daarop aan. Roose- velts bloedschuld is niet uit te wis- schen. Hij verzuimde den vrede te bewaren, aldus ambassadeur Dieck hoff. omdat hij den oorlog wenschte DE ENGELSCH—AMERIKAAN. SCHE WRIJVING. Volgens een bericht uit Stockholm zoji de stemming in de V. S. ge prikkeld zijn wegens het „merk- DUITSCH WEERMACHT BERICHT Ia Lybië versterkte activiteit van stoottroepen HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 7 Jan. (DNB.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: De gevechten in het Don- en Kalmukkengebied en in de streek van Stalingrad duren voort. Daarbij hebben Duitsche divisies infanterie en tanks in samenwerking met sterke for maties van het luchtwapcn en Roemeensche. gevechtsvliegers alle aanvallen der bolsjewieken afgeslagen. In tegenaanvallen werden op één plaats 20 vij andelijke tanks vernietigd. Stoottroepen hebben in den cen- tralen sector van het front talrijke vijandelijke gevechtsposities ver woest. Voortgezette aanvallen op Welikije Loeki en ten Zuidoosten van het Tlmenmeer werden afgesla gen. Concentraties werden voor een deel reeds door artillerievuur uit eengeslagen. De vernietiging van een daar ingesloten groep van vij andelijke strijdkrachten is ophan den. In felle luchtgevechten boven den centralen en' Noordelijken sector van het. front hebben onze jaeht- vliegers 44. afweergeschut 12 vijan- waardige diplomatieke spel" in Nd. Afrika. Gewezen wordt op geruch ten. volgens welke Eden waarschijn lijk een bezoek aan Roosevelt zou, brengen om het Engelsche stand punt uiteen te zetten. In latere ge ruchten wordt Churchill genoemd in plaats van Eden. DE STRIJD TEGEN HET BOLSJEWISME. In de Popoio d'Italia roept Appe- lius ieder volk op in den strijd te gen het bolsjewisme, want Moskou is op het punt gekomen, waar het om alles gaat. De Sowjetunie kan niet langer wachten. Den strijd te gen het bolsjewistische Rusland te winnen is voor Europa de levens kwestie. Moch nl. het bolsjewisme winnen, dan is de rol van de ge- heele wereld, ook van Engeland en de Ver. Staten uitgespeeld. Mat specials handvijzels worden vaar- en aiwatertngsslooten Is Noord-HoL land bij gedeelten drooggemalen en uitgediept Polygoon-Kurper-P m delijke vliegtuii;een neergeschoten en zelf slechts leéty enkel vliegtuig verloren. Het ravitailkjeripgsverkeer over het ijs op het .Ladogameer is over dag en des nadljts raoor luchtwapen en artillerie dactltreffend bestreden. In Libye versterkte activiteit van stoottroepen) Snelle Duit sche gevecht^lieigtuigen heb ben gemotoriseerde strijdkrach ten en een Elritgch luchtsteun- punt met goed effect aangeval- len. ]- In Tunis zijr» aanvallende vij andelijke strlï tlkrachten in een tegenaanval ojp bun uitgangs stelling teruggeworpen. Het vliegveld van Bdne is overdag en des nachtsr gebombardeerd, de vijand verJloot- zes vliegtui gen. In het Westen, zijn twee Britsche vliegtuigen neergeschoten. Gevechtsvliegtuigen hebben voor den oorlog beliarigrhke installaties aan de Oostkust ya(n Engeland aan gevallen. Italiaan sch Weerm.achtbericht ROME. 7 Jan. Het Italiaansche weermachoerictyt van heden luidt: Nadrukkelijker verkenningsacti viteit in de Syrt.e. De druk van overmachtige strijdkrachten op on ze garnizoenen iin de Lybische Sa hara gaat voort. In Tunis hebben vijandelijke tegenaanvallen, uitge voerd met steun 'Wan belangrijke af- deelingen infanterie, geen enkel re sultaat behaald. Overal werd de vijand op zijn vertrekstellingen te ruggedrongen. Escadrilles van ons luchtwapen hebbien de Engelsch Amerikaansche havenbases in Fransch Noord Afrika gebombar deerd en in het lliijzonder de instal laties van Bone. \waar zware bran den in de doelen' werden gesticht. Luchtaanvallen dipden eenige scha de ontstaan in die centrale wijken van Tunis. Ook te Kairoean werden eenige arabische 1 huizen vernield. Geméld wordt. d;'\t er slachtoffers zijn gevallen oni.yer de bevolking. Vijf toestellen werden in gevech ten neergeschote::j door Duitsche jagers, een door afweergeschut. In ae wateren van Pnntelleria hebben twee snelle Italii|,*ansche marine- vaartuigen op zee.' een vliegtuig neergeschoten, terwijl zij tevens den aanval van eenige.'andere toestellen afsloegen. Een vlo^pteenheid onder bevel van luitenainit ter zee Saverio Marotta heeft een'^vijandelijke duik boot in het midden deT Middelland- sche Zee tot zinkdlh gebracht. d« vrijwilligers. Een machinegeweer Is In dekking gegaan SS PK Fritsch-O-H-P m W Vroege Lentebode? Op de boerderij van Gebr. Roos onder Emmikhuizen bij Veenendaal is het nieuweiaar al op heel bijzondere wijze inge zet. Een kip kwam nl. met elf jonge kuikentjes het erf van de boerderij op wandejen. Moeder en kinderen waren in uitsteken de conditie. Bij onderzoek bleek, dat de kloek gebroed had in den boomgaard, tusschen sneeuw en ijs. De boer heeft de koudkleumertjes op een warm, beschut plekje van de deel neer gezet. DOODELIJKE AANRIJDING ONDER HIEERLEN. Woensdagavond ',is de 65-jarige weduwe S. ondenaian den steilen Schaesbergèrweg bij Heerlen aan gereden door een ;auto. Zij werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar zij aan de bukomen verwon dingen is overledeili. LIJK OPGEHAALD. Te Hoogezand is (Hit het Winscho- terdiep het lijk opgehaald van de 53-jarige Mej. A. die sedert 3 weken werd vermis,t. Zij was moe der van 4 kinderen; SCHAGEN DE SCHAGER MARKT. Het oude jaar is voorbij en we ziin weer begonnen met het nieu we. Op»de eerste markt in het nieu we jaar was er al heel weinig te doeii. Beste geldekoeien waren er nreL. zoodat de noteering niet hoo- s t kwam dan f 500. De tijdkoeion liepen tot f 600. In beide soorten flauwe handel. Vaarzen niet aange voerd. Aan de Centrale werden ge leverd 71 koeien, waaronder stieren en vaarzen. 18 graskalveren en 42 nuchtere kalveren en 69 vette scha pen. Men ziet het: de aanvoer van graskalveren wordt heel wat min der die van nuchtere neemt toe. Voor de laatste breekt de tijd weer aan. Veel biizonders in overhouders waren er ook niet aangevoerd, deze golden f 60—120. Op het oogenblik lagere prijzen, maar wat een ver schil bij een jaar of 5 terug! Toen kocht men een overhouder voor den prijs die men nu voor een best ko nijn betaalt. Bokken en geiten prijs houdend. weer tot f 80.-Wel waren er beste biggen aangevoerd, maar- geen verhooging van prijzen. De konijnen weer heel duur. SCHAGEN-NIEUWS. Programma Zondag 10 Jan. '43. QSC 1—SCHAGEN 1. Vertrek en aanv. zie bord. J. J. Slikker G. Anneveldt Ab. de Wit G. C. Anneveldt T. Schoorl S. Grootes J. v.d. Ben J. Kater Chr. Rijnders G. Boontjes P. Stam Res. H. Volten. SCHAGEN 2—GEEL ZWART 1. Aanvang 2 uur. P. Schoorl N.Ti. A. v.d. Bijl - H. Grimme Th. de Weger R. v. Haren D. Schoorl .1. Kuilman J. Peetoonv P. Smit J. Slikker Res,: J. Weeland. ALCM. V. 5—SCHAGEN 3. P. Kort J. v. Til P. Slik J. Slagter Th. Moransart H. Kaper Jb. Ypey C. de Jager P. Dekker A. v. Nieuwkoop Jb. Molenaar Res.: A. Molenaar SCHAGEN 4—KOEGRAS 2. Aanvang 10 uur. R. Coevert Th. v. Rooy W. Rezelman N.N. W. Servaas H. de Jong H. Naber J. Berkhouwer Jb. Schoorl G. Vel Res.: P. Verra. Joh. de Nus. TRAINING. Vrijdagavond wordt de training weer hervat. De clubavond wordt altijd flink bezocht. Waarom de trainingsavond niet? Komt allen ter training! Het wordt dan even ge zellig als des Maandagsavonds. HARENKARSPEL ONDER WIJSMUTATIES. Aan mevr. Lucassen-Kan. onder wijzeres aan de R.K. meisjesschool te Tuit.ienhorn is eervol ontslag verleend wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd. In de ontstane vacature is in middels voorzien door het benoe men van Mej. M. Heiwig. onder wijzeres te Rotterdam. ïn de vacature voor onderwijzer aan de R.K. Jongensschool te Kerk buurt ontslaan door het vertrek van den heer K. Plat naar Edam is be noemd de heer A. Jacobs, onderwij zer te Loosduinen. GEEN FILMVOORSTELLING. Dirkshorn. De liefhebbers van de rolprent, die zich er deze weck op gespitst hadden om de maande- lijksche voorstelling van het film bedrijf Nederland bij te wonen, moeten hun geduld nog een, week op de proef stellen, daar de aange kondigde voorstelling door onvoor zien^ omstandigheden niet kan doorgaan. RIJ WIELDE® VEN GEARRESTEERD. Eenige dagen geleiden werd aan het Bureau van Polillie. alhier, aan gifte gedaan van dhïfstal van een rijwiel. Toen de recHierche vernam, dat in een café rijwielbanden wer den verkocht, vermoedelijk van diefstal afkomstig, wicrd een onder zoek ingesteld. Daarbij bleek, dat een 22-jarige los arbeider het rij wiel had ontvreemd. UDe man is in gesloten aan het Buweau van Poli- Door de Alkmaar^che recherche werd een rijwieldief aangehouden, toen deze trachtte eim rijwiel te stelen uit een fietsenstalling. Ook deze zwijntjesjager wlprd ingesloten WINKEL. BILJARTEN. De uitslagen van 'fte gehouden handicap-biljarlwedsLciid waren als volgt: 1 P dë Beurs 2. P. Honingh Jr.. 3. D. Visser. 4. H't. Groes. 5. P. Honingh Sr. SCHOOL VRIJGEGEVEN. De school te Winkifel is vrijgege ven. zoodat de kinderen nu weer hun intrek daarin kuplnen nemen. \V I EfiiN(!h.\ filmavond. Vanwege de Ned. Afer. van Die renbescherming te Dqfn Haag zal binnenkort een prop,p.ganda»-avond worden"' gehoude^ in Cinema De Haan alhier. O.m. zal! de bekende film ..SOS voor het v'flier" worden gedraaid. oprichting mo nument. Alhier is op initiatie f van de hee- ren J. Doves Sz,. J. llllein Cz.. M. Kooi.i Sz. en J. Tijsen Jz. ingesteld een commissie tot opirichting van een gedenkteeken voor nu wijlen den heer Okko Bosker.. ondekWTts. Tot tijdelijk onderwijzer aan de O. L. school te Hippolvtushoef. ter vervanging van den iVeer J. J. R. Groos. aan wien ziekte reerlo.f is ver leend. is benoemd de: heer D. J. Wassink. De moord onder het viadnet te Amsterdam Naar wij vernemen heeft het po- litie-onderzoek naaf aanleiding van het vlijden van een lijk van een 61- jarigen man onder het viaduct te genover de Spaarndammerstraat te A'dam op 30 Dec. jl. uitgewezen dat hier van moordaanslag sprake is. Het slachtoffer moet met een hard voorwerp, vermoedelijk den botten kant van een bijl. op het hoofd ziin feslagen en daarna ziin beroofd. ijn vest was opengescheurd en uit de binnenzak daarvan is een waarschijnlijk tamelijk groot be drag aan geld gestolen. Nabij het slachtoffer lagen nog twee bankbil jetten van f 10 en enkele zilverbons. hetgeen erop wijst, dat de dader in groote haast zijn misdrijf heeft vol voerd. DEPARTEMENTEN HOUDEN SPREEKUUR. 'voortaan zal iederen Donderdag van 17.15 tot 17.30 uur over den zender Hilversum 2 een radiopraatje worden uitgezonden onder den ti tel: „Departementen houden spreek uur" „Nederlandsche ambtena ren geven antwoord op vragen van het. Nederlandsche volk". In deze rubriek zullen departementsambte naren antwoord geven op vragen, die kunnen worden toegezonden aan den Nederlandschen omroep, afd. ontwikkeling en ontspanning, post bus 2. Hilversum. De praatjes zul len worden ingeleid door den heer Ingerman. Benzinescbaarschte in de V.S. STOCKHOLM. 7 Jan. (DNB). De Amerikaansche commissaris voor de prijzen. Henderson, heeft alle pleiziertochten en niet-noodzakelii- ke autoriteiten in de 17 Oostelijke staten en het district Columbie ver boden. Men gelooft, dat door dezen maatregel 8.400.000 automobilisten worden uitgeschakeld. ANNA PAULUWNA MET SEPTEMBER NAAR SCHOOL. De scholen voor U.L.O., M.O. en V.H.O. vangen de nieuwe cursussen op 1 September aan. Om hierbij aanslui ting te krijgen, is het cursusjaar der openbye scholen daarmee in overeen stemming gebracht en 'zal dit niet meer van April' tot April, maar ook van September tot September loopen. Voor alle klassen wordt'dus de cursus dit jaar met een half jaar verlengd. Een ingrijpende maatregel, die, gezien de stagnatie, welke ovefal is geweest, zeker nu het beste doorgevoerd kan worden. Behalve dat dus voortaan op 1 Sep tember de kleinen worden toegelaten, en de verhooging plaats heeft, zal de maatregel misschien ook nog tot ge volg hebben, dat de groote vacantie een wijiiging ondergaat. WIERINGERMEÉR BURGERLIJKE STAND Over de periode van 18 Dec. 1942 t.m. 5 Januari 1943. Geboren: Anne Guurtje, d. van S. P. Bakker en A. J. Breesme. Theodorus Johannes Maria, z. van A. H. A. Reijers en G. W. J. Smit. Jan Siebren, z. van A. v. Dellen en Sj. de Vries, Jacob Dirk, z. van P. Kaan en E. Stammes, ^oanncs Petrus Adrianus, z. van J. P. A. Bosman en A. M. Komen. Frederika Cornelia, d. van N. J. Blom en C. C. Alders. Jochem, z. varv I-I. Grin en K. Blaauboer. Antje Hendrika, d. van A. C. van Nieuwenhuijzen en A. Gijzcn- berg. Maria Alida, d. van H. J. van der Werf en M. Brcucken. Sjoerd, z. van H. Meijer en-B. Aartsma. Filippo, z. van H. J. Noorden en J. Stuit. Willy, d. van G Venema en D. Witkop. Jan, z. van G. Stroo en K. Simonse. Johan- na, d. van E. W. Wolffensperger en 11. v. d. Schoot. Gehuwd: J. R. Kloosterman, staats- boscharbeider, Middenmeer en W. Brugman z. b., 's-Gravenhage. A. v. Lippens, ou d 27 jaar. landarbeider, Beemster en Pauwels, Mathilda Louisa, oud 21 jaar, Middenmeer. Overleden: de Schutter, Antonius Jo- hanijes Maria, oud 3 maanden, te Mid denmeer. Bakker. Anne Guurtje. oud 4 dagen, wonende te Wieringerwerf. Het SS-Ersatzkommando deelt ons mede. dat vrijwilligers voor de Waffen-SS en het legioen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen kunnen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd en wel speciaal voor hen. die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te vervul len. dat thans de mogelijkheid be staat, om dienst te nemen in een speciaal wachtbataljon. De oplei ding vindt in Nederland plaats, ter wijl de inzet van dit bataljon ook in Nederland zal blijven. Tijdens de keuringen voor de Waffen-SS en het legioen kunnen zich ook diege nen melden, die tot de Germaan- sche-SS in Nederland willen toe treden. ,8 Jan. '43 9.00 u. Groningen Con certhuis, Poelestraat; 14.00 uur Leeuwarden, huize Sfchaaf. Ëreed- straat; 9.1.43 9.00 uur Amsterdam, school. Iepenweg 13: 10.1.43 10.00 uur Utrecht. Wehrmachtheim. Ma- riaplaats: 11.1.43 10.00 uur Amers foort. Dienstgebouw. Leusderweg: 12.1.43 10.00 uur Den Haag. café den Hout. Bezuidenhoutscheweg. De strijd aan het Oostelijk front De ANP-correspondent meldt: De verdedigingsoorlog., dien de Duitsche troepen in de Zuidelijke sectoren van het Oostelijk front voe ren. heeft thans een geheel nieuw karakter aangenomen. Ze is voor den eersten keer in een elastischen strijd overgegaan. Het front bestaat thans uit een diep vóórterrein, waar de infante rie en de gepantserde strijdkrach ten de aanvallen der bolsjewisten afslaan en. zoo noodig. tot tegen offensieven overgaan, en een zeer diep achterterrein, waar een steun puntensysteem is opgebouwd. Uit deze laatste worden nieuwe reser ves in den strijd gebracht, andere troepen worden er geravitailleerd. Hoewel men zich in bevoegde kringen te Berlijn vol vertrouwen toont, neomt men, zooals gebruike lijk. een afwachtende houding aan. Plaatsnamen en voorloopige resul taten worden slechts schaars be kend gemaakt. Men wijst er op. dat het geheele front thans terdege voor den winter is uitgerust. De tempera tuur bedraagt op het oogenblik echter gemiddeld slechts zes graden onder nul. Hinderlijk zijn slechts de sneeuwstormen, die de operaties der luchtvloot; ten deele verhinde ren. De bolsjewistische aanvallen ten Zuiden van het Ilmenmeer zijn tot nu toe alle "zonder resultaat ge bleven. Na het mislukken dezer aanvallen trachtten de roode troe pen het bendewezen achter het front weer nieuw leven in te bla zen. Ook dit is mislukt. De toestand in Noord-Afrika In kringen, die in nauw contact met generaal Giraud staan, vreest men. aldus meldt Dagsposten uit Tanger. nieuwe aanslagen. De Fran sche autoriteiten hebben uitgebrei de maatregelen genomen om Gi raud tijdens zijn bezoek te bescher men. Volgens mededeelingen van den zender Algiers heeft Giraud reeds vele arrestaties laten verrichten, vooral onder de aanhangers van de Gaulle. r— Verduister - MaanMaan op vanavond om onder 10 03 IA ACZ. 19-37 13 Jan. *6.45 uur 29Jan E.K. tot morgenochtend 1 K 21 Jan. Q 5 Febr. v.m. o.4o uur N.M. Distributienieuws UITREIKING VAN DISTRIBUTIE. BESCHEIDEN AAN GEËVACU- EERDEN. Alleen, zij. die behoorfen tot de volgende categorieën, kunnen hun distributiebescheiden ontvangen in een andere gemeente dan die waar men in het bevolkingsregister is in geschreven. 1. Zij. die verplicht zijn hun wo ning wegens redenen van militairen aard of in het belang der burger bevolking te verlaten. 2. Zij. die uit vrees voor oorlogs handelingen hun woning vrijwillig verlaten hebben; 3. Zij. die hun woning hebben moeten verlaten, aangezien deze tengevolge van oorlogsgeweld on bewoonbaar geworden was. Deze personen dienen hun per soonsbewijs. tezamen met hun stam kaart en inlegvel, aan te bieden aan de afdeeling bevolking van de gem. secr.. ten einde daarop een desbe treffende aanteekening te doen stel len. Zoodra zij in de nieuwe ge meente van vestiging aankomen, dienen zij zich. wederom met de genoemde bescheiden, tot de afdee ling bevolking van die gemeente te wenden. Veehouders betalen hooge boeten De tuchtrechter te Alkmaar had een veehouder te Amsterdam, die gedurende geruimen tijd groote hoeveelheden melk aan haar wet telijke bestemming had onttrokken, veroordeeld tot. een geldboete van f 2000. Het centraal college voor de tuchtrechtspraak achtte het feit echter zoo ernstig, dat het deze boete in hooger beroep verzwaarde tot f 4000. Een landbouwer te Ois- terwijk eveneens f 2000. boete. o.m. wegens het in voorraad hebben van kaas en boter, zonder daartoe ge rechtigd te ziin. TIEN JAAR VOLK EN VADERLAND. Gisteren. 7 Jan. was het tien jaar geleden, dat het eerste nummer van Volk en Vaderland verscheen. Volk en Vaderland van deze week bevat een aantal artikelen, waarin o.a. verschillende oud-redacteuren van hun ervaringen verhalen. De hooikist bewaart de warmteMaakt er een nuttig gebruik van RADIOPROGRAMMA ZATERDAG 9 JANUARI. Hilversum I. 415.5 m. 7.15 Wiener Sangerknaben (gr 7.30 BNO: Nieuwsberichten. 7.40 Vroolijke wijsjes (gr.). 8.05 Duitsche taalcursus. 8.30 BNO. Nieuws berichten. 8.40 Wt) brengen U heden..,.. 8.50 Lichte morgenkost (gr.). (Van 9.309.37 Spiegel van den dag (opn.t. 10.00 V^l 'Glnhé en zijn orkest (opn 10.30 Journalistiek wcckpraatje. 10.45 Orkest Malando en solls:. 11.30 Pianovoordracht. 12.00 Almanak. 12.C5 Theo Uden Mnsman en grnmofoonmuzlek. 12.45 BNO: Nieuwsberichten. 13.00 Otto Hen driks en zijn orkest. 13 45 Karl Schmltt- Walter (gr 14.00 Vierhandig pianospel. 14.30 Europeesche tijdschrlftenschouw. 15.00 Bonte middag. 18 45 BNO: Nieuwsberichten. 17.00 Frans Wouters en zijn orkest. 17.30 Strijd om de schat, luisterspel. 18.00 Orgelspel. 18.30 BNO; Nieuwsberichten. 18.40 Ra-ra-ru, Radlo- raadsel-rubriek. 19.90 BNO: Politiek weekover zicht. Vanaf 19.15 alleen voor de Radio- Centrales, die over een lijnverbinding met do studio beschikken. 19.15 Amusementsorkest en gramofoonmuzick. 20.15 Twee violen en piano. 22,05 Orgelconcert (opn.i. 21.10 Jranck- Debussy-programma (gr.). 21.45 BNO: Nieuws berichten. 22.00 Francisco Canaro en zijn orkest (gr 22.20 Liederen van heimwee en verlangen (gr i. 23.00—24.00 Instrumentale opera-fragmenten (gr.). Een bijzondere postzegel van 10 cent Bij de oprichting van de Europeesche P.T.T.-vereeni- ffing. Van 15 Jan. t.m. 15 Maart a.s. zal een bijzondere postzegel in de fran- keerwaarde van 10 cent worden uitgegeven, zonder toeslag en naast de gewone postzegels. Aanleiding daartoe is de overeenkomst betref fende de Europeesche P.T.T.-Ver- eeniging op 19 Oct. 1942 te Weenen gesloten. Deze postzegel draagt het eenigszins vergroote beeld van den 2Vo cents postzegel, uitgifte 1923 type posthoorn, ontwerper S. H. de Roos. De zegel is geel en is voor zien van een opdruk in goud. lui dende .Eui-opeesche P.T.T.-Ver- eeniging 19 October 1942. 10 cent". De verdere gegevens zijn: beeld grootte 21 x 28.5 m.m.; uitvoering in rotogravure; vellen van 100 stuks, geldig voor frankeering. ook in het verkeer met het buitenland t.m. 31 December 1943. De exemplaren, die op 16 Maart 1943 niet ziin verkocht, zullen worden vernietigd. Hilversum II. 01.5 i 7.157.40 Zie Hilversum I. 7.40 Ochtend- K.vmnastlek. 7.50 Brandende kwesties (opn 8.05 Gcorges Bizet-proeramma (gr.). 8 30 BNO: Nieuwsberichten. 8.40 BerlUnseh Plnl- harmonisch orkest (gr.). 9,00 Drie minuten voor elk instrument (gr (Van 9.15—9 30 Voor de huisvrouw)10 00 Godsdienstige uit zending. 10.30 Cello en piano. 11 00 Voor do Jeugd. 11.20 Kinderkoor (opn 11.30 Suile- concert (gr.). 12.30 Het kwartier voor de vls- schers. 12.45 BNO: Nieuwsberichten. 13.00 Programma-overzicht. 13.05 Het Rbntgenkwar- let. 14.00 Godsdienstige uitzending. 14.30 Rond den Stephanstoren. een programma uit Weenen. 15.00 Het Residentie orkest. 15.45 Liederen van Edvard Grieg en Claude Debus-y (gr.). 16.15 Het Jonge hart, dichtende Jeugd aan het woord. 16 45 BNO: Nieuwsberichten, en spiegel van den dag. 17.00 BNO: Uitzen ding voor Nederlandsche zeelieden. 17.30 Jan Hensen's Dameskoor en gramofoonmuzick. 18.00 Als ik "t voor 't zeggen had. 18.10 Landmans Lust (opn.). 18.30 Nederlandsche volksklanken. Vanaf 19.15 alleen voor ae Radio-Centrales, oic over een lijnverbinding met de studio beschikken. 1915 Spaansclie muziek (gr). 19 45 BNO: Nieuwsberichten. 19.55 BerlUnseh Kamerorkest (gr.), 20 15 Van de eene melodie in de andere (gr.), 21.45 BNO: Nieuwsberichten. 22.00 BNO Actuecle beschouwing. 22.10 Avondwijding. 22.20 24.00 Zie Hilversum I.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1