NOORD-HOLLAND Roosevelt's boodschap De Oorlogsproductie der Vereenigde Staten Verduister DE NIEUWE MEHSCH OAGBLAD VOOR Keuringen voor de Men-S.5. en het Legioen ZWARE MAAR SUCCESVOLLE DUITSCHE AFWEER Het probleem der barmhartigheid Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: Schager editie: Schagen Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). Heldersche edi tie: Den Helder. Koningstraat 78. Tel. 2345 (2 lijnen). SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. oer m.m. Bii contract binnen een jaar te ge bruiken belangrnke korting. Ta rieven v. de geh. ooi. od aanvr 87ste Jaargang. No. 11997 4 pagina's Hoofdredacteur* A. R. JONKER Alkmaar ZATERDAG 9 JANUARI 1943 Wordt 1943 een belangrijk /aar? Enkele bewapeningscijfers President Roosevclt heeft niet zijn gebruikelijke boodschap het ?8sjtc Congres der Vereenigde Sta ten geopend. Aan zijn rede kan het volgende worden ontleend. Roosevelt begon met een over zicht van wat er in het afgeloopen jaar door de Vereenigde Staten is gedaan. Wat de ontwikkeling der militaire situatie betreft, noemde hij „de gebeurtenissen aan het Rus sische front en wel in het bijzonder de verdediging van Stalingrad en het nieuwe offensief der Sovjets" den belagrijkstcn factor. In den Stillen Oceaan, aldus Roo sevelt, is de zeeslag bij de Midway- eilanden de belangrijkste Ameri- kaansche overwinning geweest. Deze slag is van zulk een histori sche bcteekenis, omdat hierdoor de verbindingswegen der geallieerden over den Stillen Oceaan verzekerd zijn. De president legde er den na druk op, dat deze zeeslag, evenals die bij de Salamonscilanden en in de Koraalzee, een defensief karak ter had en een onderdeel vormde van de strategie, welke er op ge richt is „in den Stillen Oceaan tijd te winnen". Op het Europeesohe oorlogstoo- neel is liet allereerst de taak der Amerikanen geweest den druk op de Sovjet-Unie te verminderen, door de D\ptschers te dwingen een deel hunner strijdkrachten naar andere fronten te zenden. Uit gaande van deze overweging heeft men het plan voor de operaties in Noord-Afrika gemaakt en niet zeer geringe verliezen ten uitvoer ge legd. Reeds nu heeft deze expedi tie res' taten afgeworpen. De uiterst ongunstige weersomstandig heden cn dc betrekkelijk gebrek kige e. bi.idingswcgen hebben de afsluiting der operaties vertraagd. Daarna heeft president Roosevelt cok over het probleem Frankrijk gespcoken: „Door de operaties in Noord-Afrika. zoo zeide hij, hebben wederom eenheden van het Fran- sche leger en van de Fransche luchtmacht actief aao den strijd deelgenomen. „Natuurlijk kan ik niet voorspel len" aldus dc Amerikaansclie pre sident, „hoe de gevechten zullen verloopen en ben ik niet in staat te zeggen, waar en wanneer de eerstvolgende slag in EuPopa gele verd zal worden. Eén ding staat echter vast: De superioriteit in de luciht is definitief voorbij." In dit verband verklaarde de president, dat de luchtmacht der Engelschen, Russen en Amerikanen onverzoen lijke slagen zal uitdeden. Roosevelt zei niet te willen voor spellen, wanneer de oorlog ten einde zou zijn. Hij geloofde echter, dat het jaar 1943 den geallieerden een aanzienlijken voorsprong zal geven op de wegen, die leiden naar Berlijn, naar Rome en naar To kio. Het SS-Ersatzkommando deelt ons mede. dat vrijwilligers voor de Waffen-SS en het legioen zich od onderstaande data bij de genoemde adressen kunnen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd en wel speciaal voor hen. die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te vervul len. dat thans de mogelijkheid be staat, om dienst te nemen in een speciaal wachtbataljon. De oplei ding vindt in Nederland plaats, ter wijl de inzet van dit bataljon ook in Nederland zal blijven. Tijdens de keuringen voor de Waffen-SS en het legioen kunnen zich ook diege nen melden, die tot de Germaan- sche-SS in Nederland willen toe treden. 9.1.43 9.00 uur Amsterdam, school. Iepenweg 13; 10.1.43 10.00 uur Utrecht. Wehrmachtheim. Ma- riaplaats: 11.1.43 10.00 uur Amers foort Dienstgebouw. Leusderweg; 12.1.43 10.00 uur Den Haag. cafe tien Hout. Bezuidenhoutscheweg. Omtrent de Amerikaansche oor logsproductie verklaarde president dat van de critiek. die van veie zii- cien op de Amerikaansche werxwij- ze is uitgeoefend, wel degelijk goe de nota wordt genomen en dat van de opbouwende elementen hierin een dankbaar gebruik wordt ge maakt. Daarop gaf Roosevelt toe. dat de productie van vliegtuigen en tanks, wat het aantal betreft, niet zoo groot is geweest als aan het be gin van 1942 was geschat. Wat de Ver. Staten in de bewapeningspro ductie tot &J,and gebïacht hebben is relatief niet meer geweest dan het geen de Russen. Engelschen en Chi- neezen hebben volbracht. Met dat al zijn echter toch 48.000 militaire vliegtuigen gebouwd. Al leen reeds in December zijn 5500 vliegtuigen geconstrueerd en de productie stijgt nog steeds. Het ach terblijven van de productie van tanks berust voornamelijk hierop, dat de ervaringen van het slagveld het noodig hebben gemaakt van den seriebouw van eenige tvpen tanks af te zien en in pteats daarvan ge motoriseerde artillerie te bouwen. In totaal beschikken wij op het oogenblik over 56.000 strijdwagens, waarbij ook de gemotoriseerde ka nonnen zijn begrepen. De sterkte van het Amerikaan sche leger is ten slotte door den president becijferd op 7 millioen man. tegenover 2 millioen een jaar geleden. Hiervan bevinden zich anderhalf millioen buiten de Vereenigde Sta ten. ..Er zijn fouten gemaakt." al dus de president. ..en in de toekomst zullen zonder twijfel nog meer fou ten worden gemaakt. De president hield zich vervol gens bezig met het probleem ..De wereld na den oorlog". Hij zeide. dat het doel der Amerikanen is een be hoorlijke en duurzame vrede. In den tijd na den vorigen wereldoor log heeft zulk een vrede niet be staan. Roosevelt zeide daarop dat hij reeds twee jaar geleden op dezelfde plaats van vier vrijheden heeft ge sproken. waarvan de laatste twee de „vrijheid van vrees" en de „vrij heid van behoeftigheid" waren. Het is de taak van de Amerikaansche regeering aldus de president, den soldaten deze twee vrijheden te ga randeeren. Ten slotte verklaarde Roosevelt. dat den geallieerden nog zeer kost bare en langdurige taken te wach ten staan. Men kan van Amerika geen eiland maken, noch van mili tair. noch van economisch standpunt Uit bezien. Het arbeidsvraagstuk Vrouwen aan het werk Het centrafe probleem in de oorlogsmateriaalproductie der Vereenigde Staten is volgens een uiteenzetting van het Engel- sche weekblad „Economist" nog steeds dat van de materiaalvoor ziening voor de oorlogsindustrie. De ongestoorde toevloei naar de fabrieken der oorlogsindustrie wordt nog steeds onmogelijk femaakt door de talltpoze moei- ijkheden en hindernissen van allerlei aard. De materiaalvoor ziening is dan ook een der grootste zorgen van eiken Ame- rikaanschen bewapeningsindu strie. De grondstoffen. Veel schuld aan dezen toestand heeft het oorlogsproductiebureau te Washington. Ondanks alle plannen op het gebied der grondstoffentoe- wijzingen is het dit bureau nog steeds niet mogelijk geweest de grondstoffen aan de industrie op zoodanige wijze te leveren, dat een regelmatige productie verzekerd was of voor de toekomst verzekerd werd. Bovendien hebben fouten in het Amerikaansche grondstoffenap- paraat verder bijgedragen tot de moeilijkheden. Een duidelijk voor beeld hiervan vormt het verschijn sel. dat de bedrijven, welke in de oorlogsindustrie afgewerkte fabri katen vervaardigen als gevolg van hun productiecapaciteit en het pi-o- ductietempo veel meer materiaal verbruiken dan de grondstofver- werkende industrieën, zooals b.v. de staalfabrieken kunnen leveren. Het arbeidspiyïbleem. Een even ernstig probleem vormt het arbeidsvraagstuk. Hier komt 't. DE MOORD OP DAkLAN De naam van den dader. PARIJS. 8 Jan. (DNB). De Pe- tit Parisien meldt, dat de moorde naar van Darlan. Bonnier de la Gha- pelle. 20 jaar oud is. De familie woont sedert 1928 in Algiers. De vader heeft, als sportverslaggever aan verschillende Noord Afrikaan- sche bladen medegewerkt, hij heeft een tweede huwelijk gesloten met een jodin. De moordenaar en zun broer zijn student te Algiers. Sedert den wapenstilstand waren vader en ^zoons bekend wegens hun Gaullis tische gezindheid. In begin 1941 heeft de politie bij hen meermalen een huiszoeking verricht. De wereld in weinig woorden Bij de vrijwilligers. Onder dekking van de mannen voorwaarts pantserwagen gpan S PK BfcdreM) m Besprekingen tusschen Catroux en de Gaulic? LISSABON. 7 Jan. (D. N.B.) Te Londen verluidt, dat gene raal Catroux zoo juist in Engeland is aangekomen. Men verwacht, dat hij besprekingen zal gaan voeren met de Gaulie. Ambassadeur Halifax heeft verklaard, dat Casey zich thans te Washington bevindt -om aanvoerpro- blemen te bespreken. De aanvoer heeft vooral betrekking op het achtste Brit- sche leger in Noord-Afrika. Binnenkort onderhoud Giraudde Gaulle. LISSABON, 7 Jan. (D.N.B.) Generaal Giraud zou zich, naar de Britsche berichtendienst meldt, in prin cipe bereid verklaard hebben op „Fransch grondgebied"' een onderhoud te hebben met de Gaulle. Men gelooft echter, dat Giraud verzocht heeft dit onderhoud tot einde Januari uit te stellen. Nieuwe overeenkomst Ver. Staten en Canada. GENEVE, 1 Jan. (D.N.B.) Öe V. St en Canada hebben naar ra dio New-York meldt, een nieuwe over eenkomst gesloten betreffende de ont wikkeling der betrekkingen tusschen de beide landen op landbouwgebied. Krantenstaking in Indië. STOCK HOLM, 7 Jan. (D.N.B.) Naar de Engelsche nieuwsdienst uit New-Del- hi meldt, zijn 150 Indische couranten gisteren uit protest tegen de drastische censuurmaatregelen der Engelschen niet uitgekomen. De toekomstige functie van de Indi sche vorsten. STOCKHOLM, 7 Jan. (D.N.B.) De minister voor Indië Amery heeft, volgens een bericht van den Britschen berichtendienst, ver klaard, dat de Indische vorsten in de toekomst in Indië een belangrijke rol moet-.i spelen, een rol, waarvan Groot Brittannie geen afstand kan doen. Bulgaarsche minister van oorlog bjj Hitier. HOOFDKWARTIER van den Führer, 8 Jan. (D.N.B De voor een langdurige bezichtigingsreis in Duitschland vertoevende Bulgaarsche minister van oorlog, it.-generaal Mi- choff, is door den Führer in zijn hoofdkwartier ontvangen. er vooral op aan de juiste verhou ding/ te vinden tusschen de ver- eischte productie van materiaal en de behoefte aan arbeiders. Volgens voorzichtige ramingen bedraagt de aanvullende behoefte aan arbeids krachten voor 1943 ongeveer 7 mil lioen man. De normale bevolkings aanwas waaruit geput kan worden bedraagt, in het gunstigste geval een millioen. terwijl door nieuwe slui tingen van andere niet voor de oor logsvoering belangrijke bedrijven nog een millioen werkkrachten zou kunnen worden vrijgemaakt. Het in dienst stellen van vrouwen wordt daarom als onvermijdbaar be schouwd. DUITSCH WEERMACHT BERICHT In Noord-Afrika plaatseiijke activiteit HOOFDKWARTIER VAN DEN FUlHRER. 8 Jan. (DNB). Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend: In het gebied van den Mid- den-Kaukasus. van den Don en ten Noordwesteh van Stalingrad hebben de Duitsche troepen ook gisteren een zwaren. maar suc cesvollen afweerstrijd geleverd met sterke infanterie- en tank strijdkrachten der bolsjewieken In tegenaanvallen werd de vij and op verscheidene plaatsen teruggeworpen en leed zware verliezen. 32 tanks werden ver nietigd. Ten Zuidoosten van het Ilmen- meer deed de vijand weer vergeefs aanvallen met steun van talrijke tanks en verloor daar'oii 15 tanks. Jagers schoten in felle luchtgevech, ten boven het centrale en Noorde lijke front, zonder zelf verliezen te lijden. 32 bolsjewistische vliegtui gen neer. De bestrijding van het ravitailleeringsverkeer op het La- dogameer werd voortgezet des nachts werd het stedelijk en haven gebied van Moermansk aangeval len. In Noord-Afrika plaatselijke ge vechtsactiviteit. De vijand leed bii verrassende aanvallen van snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen in Li- bye gevoelige verliezen aan vracht auto's en gereedschappen en ver loor 3 vliegtuigen tijdens luchtge vechten. In de haven van Bone zijn 2 vijandelijke bewakingsvaartuigen beschadigd. Bomtreffers hebben op. een vijandelijk luchtsteunpunt in het. Zuiden van Tunis omvangrijke vernielingen aangericht. Des nachts hebben Duitsche gevechtsvliegers voor Bougie van een convooi 2 koopvaarders in den grond geboord met een gezamenlijken inhoud van 16.000 brt. 5 koopvaarders werden zwaar beschadigd. Bovendien bracht een Duitsche duikboot ten Oosten van Algiers een vijandeliiken duik bootjager tot zinken. Dezelfde duik boot torpedeerde later een groot vrachtschip. In de vroege ochtenduren van .heden hebben Britsche vlieg tuigen storingsaanvallen onder nomen op West-Duitsch gebied. De bevolking leed verliezen. Er ontstond geringe schade aan gebouwen. Italiaansch Weermachtbericht ROME, 8 Jan. Het Italiaansche weermachtbericht van heden luidt als volgt: Matige militaire bedrijvigheid aan de fronten in Syrte en Tunis, waar wij plaatselijke aanvallen van vijandelijke cvkachementen hebben afgeslagen en eenige krijgsgevangenen hebben ge maakt. Italiaansche luchtformaties hebben opnieuw de haven van Bone aangevallen en in samenwerking met Duitsche escadrilles aanvallen gedaan op colonnes gemotoriseerde strijdmid delen. Ruim 50 hunner werden buiten gevecht gesteld cn talrijke andere be schadigd tijdens herhaalde aanvallen in scheervlucht. 5 Jagers van den vijand werden neergeschoten tijdens luchtgevechten overdag. Voor de Alge- rijnsche kusten hebben Duitsche vlieg tuigen met succes een convooi aange- llen. 2 Schepen van 8000 ton elk werden getroffen en in den grond ge boord, 5 andere werden mét stelligheid getroffen. Amerikaansche viermotorige bom menwerpers hebben gisteren talrijke brisantbommen geworpen op de haven wijk en de centrale wijken van Paler- mo, waardoor particuliere woningen instortten. De bevolking leed verlie- j tot dusverre zijn 46 dooden en 262 gewonden geteld. Er werden ook eeni ge brandbommen geworpen op Licata. Gemeld wordt, dat er lichte schade aangericht aan eenige gebouwen en dat 1 persoon werd gewond. (Van onzen Berlijnschen correspondent). y WITSERLAND heeft sedert het uitbreken van den oorlog niet slechts onder voortdurende schen ding zijner zorgvuldig gehandhaaf de neutraliteit door Britsche vlieg tuigen. maar minstens evenzeer on der de gevolgen zijner traditioneele gastvrijheid tegenover al of 'niet Joodsche emigranten in toenemen de mate te lijden. Men discuteert en schrijft over het traditioneele asyl rechten de voorgeschreven barm hartigheid voor onschuldige slacht offers van den oorlog'; in parlemen taire debatten en op protestverga deringen valt men de regeering aan wegens haar tekort aan medelijden en humaniteit, men vormt hulpeo- mité's en houdt inzamelingen en men beweert, dat dit alles wordt gedaan ten behoeve van personen die buiten hun schuld het slachtof fer zijn geworden van hun politie ke overtuiging. De door talrijke re devoeringen en geschriften bekend geworden theoloog, professor Barth. neemt hierbij een vooraanstaand^ plaats in. „Bij deze Joodsche emigranten zoo merkte hij o.m. op gaat het vnl. om waardevolle en sympathie ke menschen". Herinnerd wordt aan soortgelijke gebeurtenissen Uit de 16e en 17e eeuw. aan de Hugenoten, die hun toevlucht in Zwitserland. Duitschland. Nederland en andere landen zochten en vonden. Zij be antwoordden de.hun betoonde gast vrijheid met een ijver op industrieel en commercieel gebied welke hun tweede vaderland ten goede kwam en van Duitsche zijde wordt thans de vraag gesteld, of dit ook ten op zichte van de huidige emigranten gezegd kan worden. Het emigrantenprobleem. UIT officieele verklaringen kan worden afgeleid, dat 't huidig aantal der in Zwitserland vertce vende emigranten 14.500 bedraagt. Zwitserland in de branding van den tijd Daar komen dan o.m. nog 12.000 geïnterneerde Polen bij. Sedert 31 Juli 1942 zijn ongeveer 7500 emi granten uit het bezette en tot voor kort onbezette deel van Frankrijk langs illegalen weg Zwitserland binnengekomen, waaronder voor malige ministers en hooge functio narissen van het Fransche volks front en uit het links georiënteerde Spanje. Sedert dien is het emigran- tenprobleem in Zwitserland nauw verbonden met het Jodenvraagstuk. In tien jaar tijds is dit nl. de derde golf van Joodsche emigranten, die naar het neutrale Zwitserland is overgeslagen. Onmiddellijk na de ..Machtübernahme" door Adolf Hit- Ier in 1933 begon de eerste-stroom van links georiënteerd prominen ten. die zich hier niet meer op hun gemak gevoelden. De tweede volgde in 1938. nadat Oostenrijk zich bii Duitschland had aangesloten en in totaal zullen er in de jaren wel 12 tot 13.000 personen uit het Riik en uit Oostenrijk naar Zwitserland ziin gevlucht. Tallooze arische vluchte lingen znn later weer naar Duitsch land teruggekeerd en staan thans in militairen dienst, terwijl vele Joden met hun kapitaal naar Amerika zijn vertrokken. Zoodoende bevonden zich in 1939 nog slechts 7100 emi granten in Zwitserland. Ingrijpende maatregelen. AT deze Joodsche emigranten de Zwitsersche autoriteiten veel zorg gebaerd hebben, blijkt uit den onlangs genomen ingrijpenden maatregel alle langs cl?ndr"tvanen weg binnengesmokkelde emi"vrnten in speciale werkkp^opn o-'"r t« brengen om zatvJo- --)<■* i~ - re ooi1' tieke act'-e cn o-Nr.::l 1" oer komen. Eo d'r":l von S.e'ger hoofdcommissaris der politie, ver- Berlijn over Roosevelt's rede In Duitsche politieke kringen be schouwt men het spel met de be wapeningscijfers. waarvan de open bare meening in de V.S. en van de wereld blijkbaar onder dèn indruk moeten komen, als karakteristiek voor Roosevelt's boodschap aan het Congres. Meer dan eens heeft men. niet alleen in het verloop van dezen oorlog, ervaren, dat de bluf voor de heeren van het Witte Huis de plaats moest innemen van een van werke- liikheidszin getuigend politiek in zicht. Daarom wordt ook het jong- leeren met de bewapeningscijfers als voorbeeld van dezen bluf. voor kennisgeving aangenomen. De bewering van Roosevelt. dat de Japansche macht van dag tot dag minder wordt, die van de V. S. daarentegen voortdurend toeneemt noemt men In dezelfde Duitsche kringen een van de overdrijvingen, waarvan de leiding der V.S. sedert lang heeft geleefd. Bijzonder be lachelijk vindt men de bewering, dat de V.S. de Japanners eindelijk tot den strijd willen dwingen, die herinnert aan de verklaring, dat men de Japanners binnen negentig dagen uit den Stillen Oceaan zou hebben geveegd. f De stem der SS Luistert op Zondag 10 Januari van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum 1 op golf lengte 415 meter, naar de stem der SS. Onderwerp: „Saxo Fri- sia". Distributieaicuws SPECIALE PUNTEN VOOR AANSTAANDE ECHTGE- NOOTEN. Verklaring van ondertrouw vereischt. Met "ingang van 1 Januari 1943 wordt aan personen, die in onder trouw zijn gegaan, op hun verzoek en op vertoon van het door den ambtenaar Y»an den burgerlijken stand afgegeven bewijs van onder trouw. een verklaring van onder trouw uitgereikt. De uitreiking ge schiedt door den burgemeester of door den daarvoor aangewezen amb tenaar van het bevolkingsregister. Behalve het bewijs van ondertrouw moeten ook de distributiestamkaar ten worden getoond. Aanstaande echtgehooten moeten deze verklaring van ondertrouw overleggen aan de •distributiediens ten bij het indienen van aanvragen ter verkrijging van speciale punten en/pf vergunningen voor het aan schaffen van diverse artikelen en extra rantsoenen voedings- en ge notmiddelen. Aan de verklaring van ondertrouw is ook een vergunning gehecht voor het aanschaffen van gouden ringen. Deze vergunning moet bij de afle vering van de ringen aan den win kelier worden afgegeven, nadat de achterzijde er van door den ontvan ger (aanstaande echtgenoot) is af- geteekend. <pK> TGf r-ïc' .v ?S*3 D« nieuwe Nederlandsch» postzegel van 10 cents, uit te geven op 15 Januari naat aanleiding van het Europeescb P.T.T.-congres te Weenen gehouden VNP-PTT-P m klaarde onlangs in het parlement: Het emigrantenprobleem mag ons niet boven het hoofd groeien!" Dat de Joodsche emigranten overigens bii de Zwitsersche bevolking geen al te groote populariteit genieten, kan worden afgeleid uit de op- r* "~i van een collecte die sDeci voor vlucht") in werd gehot' De bo-'dc."1"! loeld hot voor r-n ainvul1 end krediet van 3.5 millioen franc voor een nieuw vluchtelingenkamp toe te staan. Maan >p vanavond om onder 10.40 a A. 20.57 13 Jan *6.46 Ulir 2o Jan E K tot morgenochtend I. K 21 Jan. q aci 5Febr. v.m. o.4o uur n.M. Zondagavond cm Mon 16.47 uur «r 11.09 tot Maandagochtend 22.14 8.48 uur Reproductie van een wandplaat, ver vaardigd door den schilder Van der Velde. Deze plaat wordt door de Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden uitgegeven Polygoon-Pas a Deze symbolische voorstelling van „De nieuwe Mensch" werd in het jaar 1933 voor den leider ver vaardigd-door den kunstenaar H. v. d. Velde. Het werk hangt thans in de werkkamer van Mussert. Het onderschrift van dit schilde rij luidt: De heldenfiguur met het vlam mende zwaard heeft datgene ter aarde geworpen, wat Europa ander halve eeuw als koning heeft gere geerd: het rationalisme, afkomstig uit ds Fransche revolutie. Het bleek dat de koningsfiguur, hoewel uiter lijk gaaf cn voorzien van kroon en scepter, reeds uitgeteerd was tot een geraamte. Opziende naar het licht, vragende om bezieling en rein inzicht, wor den hem nu de werkelijke vijanden, die hij te bestrijden heeft, voor oogen geplaatst: aan zijn linkerhand het kapitalisme, aan zijn rechter hand het communisme. Het kapitalisme is de aanbidding van het gouden kalf. waarom de grooten der aarde zich verdringen met den moloch op zijn geldzakken en de geheime machten daarntast en de hoogburchten van het kapi talisme op den achtergrond. Het communisme wordt uitge beeld door den bolsjewiek met re* volver en zweep, die zich op een kar laat voorttrekken. "De dood loert om zijn schouder. Het wijf heeft de kerk in brand gestoken, zij steekt de tong uit tegen het Chris tusbeeld: de priester ligt vermoord voor het .altaar. Duisternis blijft daar. waar de bolsjewiek is geweest. Het volk trekt, naakt uitgeschud de kar. Hoe harder het trekt des te eer der is het in het moeras verzonken. Hij besteedde zijn vrijheid slecht Een ergerlijk geval van oplich ting kreeg het gerechtshof te Arn hem Donderdag te behandelen. De 33-jarige accountant J. v. d. B. uit Nijmegen had eenigen tijd geleden in de strafgevangenis te Schevenin- gen gezeten. Toen hij weer vrij kwam. begaf hij zich in Juni van het vorige jaar naar een vrouw te Nijmegen, wier man eveneens in de Scheveningsche gevangenis zat. V. d. B. deed zich voor als recherche ambtenaar en zeide tegen de vrouw, dat haar man kleeren noodig had en dat hij wel kon zorgen, dat haar man die kreeg. De vrouw gaf hem daarop een koffer met een regen jas. een paar costuums. ondergoed en overhemden. De verd. verkocht de kleeren en wendde het geld ten eigen bate aan. De Arnhemsche rechtbank ver oordeelde hem tot drie jaren met aftrek, van welk vonnis de man in appèl ging. Zoowel de president als de advo caat-generaal bij het Arnhemsche hof laakten de minderwaardige wij ze. waarop de verdachte misbruik had gemaakt van de ellende van anderen. De advocaat-generaal vond het onbegrijpelijk, dat een man met een opvoeding als verdachte, tot iets dergelijks laags kon komen. Reke ning houdend met alle omstandig heden eischte hij vermindering van de straf tot 2'/> jaar met aftrek. On 21 Jan. a.s. zal het hef arrest wijzen. VAN EEN 7 METER HOOGEN STEIGER GEVALLEN. Bij het verrichten van herstelwerk zaamheden aan het St. Agnictcnkloos- ter te Elburg- is de bijna GO-iarige Kooiman, doordat een balk brak, van een 7 meter hoogen steiger gevallen. De man is in zorgwekkenden toestand naar een ziekenhuis te Zwolle overge bracht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1