NOORD-HOLLAND hm afweerslag gaal voort BEWAKINGSDIENST TEGEN SABOTAGE Verduister DAGBLAD VOOR Keuringen voor de Waffen-S.S. Student ter Uitgave: Dagblad voor Noord Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: Schager editie: Schagen. Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). Heldersche edi tie: Den Helder. Koningstraat 78. Tel. 2345 (2 lijnen). SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bü contract binnen een jaar te ee- bruiken belangrijke korting. Ta- j rieven v. de geh. opl. op aanvr. 87ste Jaargang. No. 11998 2 Pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar MAANDAG 11 JANUARI 1943 DUITSCH WEERMACHTBERICHT Groot Duitsch duikbootsucces Aanvallen bij Ilmenmeer ineengestort UIT HET HOOFDKWARTIER VAN' DEN FiiHRER. 10 Jan. (D. n.b. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De afweerslag in het Zuiden ■Van het Oostelijke front gaat met onverminderde hevigheid verder. Alle aanvallen van den vijand wei den afgeslagen. Hierbij en bij te genaanvallen van Duitsche troepen .werden 26 vijandelijke pantserwa gens kapotgeschoten. Formaties infanterie en pantserstrijdkrachten verdreven den vijand in samenwer king met sterke formaties vlieg tuigen uit talrijke plaatsen en ver nietigden op een plaats een vijan delijk regiment. Te Stalingrad plaatselijke bedrij Vigheid van stoottroepen. Jacht- vliegers schoten, zonder zelf ver liezen te lijden, 12 Sovjetvliegtui gen omlaag. In den centralen frontsector ver overden gevechtsgroepen eener di visie infanterie stormenderhand 75 gevechtsstellingen en hakten de sterke bezetting daarvan in de pan De bezetting van Welik.j Loeki bood ook gisteren heldhaftig verzet aan sterke vijandelijke, aanvalleji. Nieuwe aanvallen dor Sovjets ten Zuidoosten van het Ilmenmeer stortten na een hardnckkigcn strijd onder verlies van 17 pantserwa gens ineen. Nachtelijke uitvalspo- gingen van een ingesloten vijande lijke gevechtsgroep werden bloe dig afgeslagen. Aan het front van de IJszee zet- Nanking verklaart den oorlog TOKIO, 9 Jan. De zender To kio meldt, dat de Chineesche natio nale regcering op 9 Januari te 10 uur den oorlog heeft verklaard aan de Vereenigde Staten en Enge land. De meening van Berlijn. De oorlogsverklaring van Nan king aan Groot-Brittanmë en de Ver. Staten wordt in de Wilhelm- strasse beschouwd als een uiting van het onwrikbare geloof aan de o\crwinning der mogendheden van het pact van drie. De door meer dan 250 milliocn zielen bewoonde, geografisch en economisch belang rijkste doelen van China scharen zich, naar in de Wilhelmstrasse wordt verklaard, zoodoende in de rij van vijanden der Anglo-Amert- kaanschc mogendheden. Voor het eerst sinds langen tijd zijn Japan ners en Chineezcn thans in een strijdgemeenschap vereenigd. Dit is 'n trotsrh succ es van'de Japan- sche politiek in China en van de Janansche conceptie van de wel vaartssfeer in een grooter Azië. Het SS-Ersatzkommando deelt ons mede. dat vrijwilligers voor de Waffen-SS en het legioen zich op onderstaande data bii de genoemde adressen kunnen vervoegen ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd en wel speciaal voor hen. die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te vervul len. dat thans de mogelijkheid be staat. om dienst te nemen in een speciaal wachtbataljon. De oplei ding vindt in Nederland plaats, ter wijl de inzet van dit bataljon ook in Nederland zal blijven. Tijdens de keuringen voor de Waffen-SS en het legioen kunnen zich ook diege nen melden, die tot de Germaan- sche-SS in Nederland willen toer treden. 11.1.43 10.00 uur Amers foort. Dienstgebouw. Leusderweg: 12.1.43 10.00 uur Den Haag. café den Hout Bezuidenhoutscheweg. te de luchtmacht de verwoestingen van belangrijke inrichtigen aan de spoorlijn naar Moermansk voort, in luchtgevechten werden 8 vijan delijke vliegtuigen neergeschoten. Aan Duitsche zijde werden hierbij geen verliezen geleden. In Noord-Afrika geen gevechts handelingen van beteekenis als gevolg van ongunstige weersge steldheid. De luchtmacht bestookte tentenkampen en gemotoriseerde strijdkrachten van den vij and. Britsehe vliegtuigen vielen in de late avonduren West-Duitsch ge bied aan. De bevolking leed verlie zen. Hierbij werden vijf vliegtui gen neergeschoten en overdag aan de kust van het Kanaal nog drie toestellen. Zooals in een extra berftcht is be kend gemaakt, heeft het optreden van een groep Duitsche duikbooten tegen een van Trinidad naar Gi braltar onderweg zijnd konvooi een volledfig succes opgeleverd. Het zwaar beschermde konvooi bestond uitsluitend uit groote tankschepen, die brandstof naar Noord-Afrika moesten overbrengen. In hardnek kige gevechten werden 13 tankboo ten met tezamen 124.000 brt, tot zinken gebracht en drie andere getorpedeerd. Het konvooi werd volkomen uiteengeslagen. Het ver lies der lading bestaande nit 174.000 ton brandstof is een zware slag voor de oorlogvoering der Engelschen en Amerikanen in Noord-Afrika. dood veroordeeld Beestachtige moord op vrouw van N.S.B.er 's-GRAVENHAGE. 9 Januari. Het Duitsche hooggerechtshof heeft den 19-jarigen student J. H. H. Kievit ter dood veroor. deeld wegens moord, gepaard gaande aan sabotage. Genoemde jongeman had in den avond van Vrijdag 27 November 11. een bezoek willen brengen aan zijn overbuurman C. J. A. van der Reep met de bedoeling hem te vragen, waarom hij lid van de N.S.B. was geworden. Hij trof echter van der Reep dien hij nauwelijks kende niet thuis, doch geraakte in ge sprek met diens 30-jarige vrouw, die in het vertrouwen, dat een goe de bekende van haar man aan de deur had geklopt, had opengedaan. Er ontstond een korte woordenwis seling. waarna Kievit de vrouw (moeder van twee kinderen en in verwachting van haar derde), op den grond wierp en haar met tal rijke messteken van het leven be roofde. Inmiddels waren de beide kleine kinderen, die op een bovenkamer te bed lagen, gaan schreien. Kievit zeide. dat hij dit niet kon aanhoo- ren en dat hij toen naar boven was gegaan om aan de kinderen te zeg gen. dat ze rustig moesten gaan sla pen. hetgeen inderdaad gelukte. Verder verklaarde Kievit, de vrouw niet te hebben willen dooden omdat ze tot de N.S.B. behoorde. Echter had hij onmiddellijk nadat het feit was gepleegd, om de ge dachte aan een politieken moord te ontgaan, uit een muurkast in de wo ning van van der Reep eenig geld en eenige distributiebescheiden weg genomen. Het misdrijf had aldus een roofmoord moeten schijnen. Psychiatrisch onderzoek van den verdachte had diens toerekenings vatbaarheid opgeleverd. De echtgenoot van het slachtof fer. van beroep postbeambte, ge tuigde nog. dat hij in Augustus 1940 lid van de N.S.B. was geworden, dat in in 1941 twee dreigbrieven had ontvangen en in Februari 1942 nog een. waarin was geschreven dat hij om hals zou worden gebracht. Ook was eens voor zijn woning een soort galg opgericht. Getuige was Btj de vrijwilligers. IWHwIfWKl w,- ve« den vijand worden r>K Fricsch-O-ïl-P m Nederlandsche krijgs gevangenen op Malakka 's-GRAVENHAGE, 9 Jan. Het informatie-Bureau van het Neder landsche Roode Kruis, Korte Voor hout 14 te 's-Gravenhage, heeft uit Japan de eerste telegrafische op gave ontvangen van Nederland sche krijgsgevangenen op Malakka voor zoover mogelijk is daarvan bericht gezonden aan de familie. Wegens het ontbreken van adres sen en verminking der namen kon over een aantal geen bericht ge zonden worden. Hun namen wor den hieronder met de telegrafi sche verminkingen overgenomen. Marine, land- en luchtmacht: Commander J.J. Vvijk de Woeff, lieutenants 1IH. Gerlings W. Lotesy Fiyinff officier Gn. Versbeeg Mi<l- shipman J. Grippeling, sergeants Pc. JacobJs G. Wanneer Willem D. E A. Wooslman corporal TG. Berg mans quartermaster Hollander den coj-porals A. Treboied C. J. B. Hon- teiro W. Takema J. S. Zuaan Sail- lors H. F. Akkerman privates eh Van der Bent Sailor W. H. Berg man privates H. H. A. Beroen H. L. Bock fireman H. Deane fireman Dalmiker C. fireman G. Dij Dijks- ha J. Dijksra conscript W. L. Feldman privates Godefroy Goer- vie Grohr Groot M. Groot Haber- land Ileppeser privats Havenaar I-Ieyne Jonrdan Kappers Klans Koppenhol Van der Lans La vieren vandrig J. D. Maskis Marlens sai- lors M, J. Speek J. Thu Mann consript Ti. Zantvoor. Koopvaardij: apprentiee J. de Jong ordinary Sailor Th. W. van der Bergh. Familieleden enz. gelieven zich onder opgave van zoo volledig mo gelijke gegevens omtrent deze per sonen tot bovengenoemd informa tiebureau te wenden. Scherpe reactie op Londensche „Plunderaofa" Een speciale correspondent van het Volk bericht, dat de verklaring, welke Groot-Brittannië en de re geeringen der 16 z.g. vereenigde na ties over de veronderstelde uitplun dering der door de Spil bezette of gecontroleerde gebieden, in de Wil helmstrasse op scherpe wijze van de hand wordt gewezen. Men ver onderstelt. dat men eenerzijds de Spilmogendheden wil belasteren, anderzijds den indruk wil vestigen of de betreffende 16 naties een ge sloten blok vormen. dien avond even naar een buurt schapsvergadering van den Ned. Volksdienst gegaan. In zijn reqisitoir deed de General- staatsanwalt. dr. Seiler, uitkomen, dat een vrouw wier huwelijk gelukkig was, op beestachtige wijze om het leven is gebracht, nadat de moordenaar zijn an- ti-Duitsche gezindheid had doen blij ken. Verder staat vast, dat de dader op listige wijze bij de S S. in dienst was gegaan, met de bedoeling te zijner tijd als vlieger naar Engeland te komen en zich dan bij het vijandelijke leger aan te melden. Dit geeft aan het mis drijf het karakter van sabotage. Naar het oordeel van spreker kan hier alleen de doodstraf worden toegepast. Nadat jhr. mr. P. Ja. W. de Brauw voor den verdachte had gepleit en op tuchthuisstraf had aangedrongen, ver oordeelde het Hof Kievit wegens moord, gepaard gaande met sabotage ter dood. Zelfs indien men geen sabo tage in aanmerking wilde nemen, zou toch de doodstraf dienen te worden toegepast. Centraal bestuur voor de hippische sport Bij besluit van de secr.-gen. van de dep. van Landbouw en Vissche- rij en van Opvoeding. Wetenschap en Kuituurbescherming is een cen traal bestuur voor het draf- en ren- wezen ingesteld, ter bevordering van de draver- en volbloedfokkerij en van het draf- en renwezen. Het organiseeren van openbare draverijen en rennen is voor taan slechts toegestaan, wan neer dit geschiedt met vergun ning van het centraal bestuur, dat eveneens de reglementen vaststelt. Aan het hoofd van het centraal bestuur, dat zijn zetel te 's-Graven hage zal hebben, komt een voorzit ter te staan, die wordt geassisteerd door twee plaatsvervangende voor zitters. De voorzitter wordt bijge staan door een Raad van Bijstand voor het drafwezen en de draver- fokkerij. alsmede een dergelüken raad voor het renwezen en de vol bloedfokkerij. Reeds in het nieuwe seizoen, zal het centraal bestuur met zijn werk zaamheden beginnen. Joor Oc verrassend sneIngezette overstroomingen in de dalen van den Noordwestelijken Kaukasus worden bij het ravitallleeren der vooruitge schoven stellingen zware eischen ge steld aan mensch en dier. Slechts in voortdurenden strijd met het natuur geweld kan de aanvoer worden door gezet Langs smalle vonders worden de paarden onbepakt over het water geleid PK Koch-DV-R-P m Ter voorkoming van strafmaatregelen In verband met het feit. dat in den laatsten tijd het aantal sabota- gegevallen aanmerkelijk is toegeno men. waren tegenmaatregelen van de zijde der bezettingsautoriteiten te verwachten, dit heeft o.m. tot ge volg gehad, dat in verschillende ge meenten de bevolking het slachtof fer is geworden van ingestelde be wakingsdiensten. geldboeten en an dere strafmaatregelen, die terecht ;n Goud heeft Duitschland nergens aangetroffen, daar de regeeringen der thans bezette landen dit reeds eerder hadden overgebracht naar Engeland cn de V. S. Zonder dit goud zouden deze overigens fictie ve regeeringen nu niet meer kun nen bestaan. Het gebrek aan ge bruiksgoederen in 't Westen is ver der uitsluitend en alleen het gevolg van het feit. dat de geallieerden be slag hebben gelegd op de handels vloot. der betreffende landen, zoo dat het gebrek juist is ontstaan door Anglo-Amerikaansche maatre gelen. Roof van kunstschatten wordt ten slotte fel van de hand gewezen. In tegendeel hebben Duitsche soldaten tijdens den opmarsch dikwijls hun leven gewaagd tot behoud er van. 63 Mille voor ons volk Een gunstig voorteeken voor de komende maanden. In de week waar in de jaarwis seling viel, hebben onze volksgc- nooten een bedrag van f 03.151,53 voor hun minder bedeelde volksge- nooten bijeengebracht. In dit be drag is een gift begrepen van niet minder dan 25 mille, geschonken door een fabriek in het midden van ons land. Winterhulp, die dit bedrag aan de daarvoor in aamncr king komende gezinnen zal uitkce ren, ziet in deze mooie som een gunstig voorteeken voor de komen de maanden. hooge mate de ontstemming hebhen opgewekt jegens hen. die de bedrij vers waren van onverantwoordelij ke en veelal kinderlijke daden van sabotage. Instelling van bewakings diensten. Om onheilen en onnoodige be lasting der bevolking zooveel mo gelijk te voorkomen, heeft daar om de bevelhebber van de Duit sche weermacht den wensch uitgesproken, dat in alle ge- meenten een „bewakingsdienst" zal worden ingesteld, die belast zal worden met de bescherming van nader aan te wijzen objec ten. De dienstneming bü deze nieuwe instelling berust in be ginsel op basis van vrijwillig- heid, waarbü men bedenke, dat het hier zeker ook gaat om een Nederlandsch belang en men de gelegenheid krijgt om zichzelf en zijn gemeentenaren te bevei- ligen tegen harde strafmaatre gelen. In aanmerking voor vrijwilliger in dezen dienst kunnen alleen zij komen, die uit hoofde van hun ka rakter en politieke levensbeschou wing waarborg geven hun taak naar behooren te zullen vervullen. Slechts in gevallen, waar het aantal vrijwilligers onvoldoende mocht zijn om den bewakingsdienst naar behooren te doen functionee- ren. zal moeten worden overgegaan tot het vorderen van deze diensten, waarbij dan de daarvoor door den burgemeester geschikt geachte per sonen een mededeeling ontvangen dat zij door den bevelhebber der Duitsche weermacht verplicht wor den dienst te nemen bij den bewa kingsdienst en te zijner tijd in wer- kelijken dienst kunnen worden op geroepen. De in actie zijnde leden van den bewakingsdienst staan onder bevel van het hoofd van de plaatselijke politie, dat controlemaatregelen voorschrijft, rekening houdende met locale omstandigheden. De vraag of en in hoeverre de bewakingsdienst moet optreden, wordt uitsluitend beoordeeld door den ter plaatse be voegden Ortskommandant of bü ont stentenis door de daarvoor in aan merking komende weermachtsin stantie. SCHAGEN Coöperatieve aankoop van laodbouwbenoodigdheden Lezing van Ir. D. in 't Vold. Zaterdagmiddag vond de derd« cursusvergadering plaats in een serie georganiseerd door de „Com missie voor Landbouwcoöperatie". De heer v. d. Oord spreekt in zijn openingswoord zijn spijt uit over de geringe opkomst, waarna Ir. in 't Veld het woord verkrijgt voor zijn causerie „De coöperatie ve aankoop van landtbouwbenoo- d'i gd>he den". Spr. begint met de misstanden in den landbouw omstreeks 1880 te schetsen. In 1886 werd een Staats commissie in het leven geroepen, die advies uitbracht, hoe de boe renstand weer omihoog zou kunnen worden' gebracht. Gewezen werd op een gebrek aan samenwerking en zoo ontstonden de coöperaties Reeds in 1877 werd een aankoon- co.ipcratie opgericht., doch eerst in 1890 nam dit soort coöperaties een hooger vlucht. Aanleiding van de oprichting was de knoeierij in den kunstmest handel. Gezamenlijk waren de on. derzoekkosten geringer. Bovendien kon een aanmerkelijke reductie op de prijzen worden bedongen, doordat met grooter hoeveelheden ge'ijU werd gekocht. Geleidelijk werd dc organisatie ingewikkelder. Begon men met een eenvoudige bcstelvefeenigin*1, later breidde het bedrijf zich uit. zoodat hèt type van de coöperatie ve aankoopvereeniging thans ook maalderijen en mengbedrijven met geregelde voorraden heeft. Gebleken is, dat de bestelvereeni gingen niet hebben voldaan, voor al na het intreden van den oorlog. Vele plaatselijke vereenigingen hebben 't bijltje er bij neer gelegd omdat de distributie-moeilijkheden te groot zijn geworden. Het jaar 1900 was voor de aan- kooncoöperaties zeer belangrijk, omdat toen het Centraal Bureau zijn werk begon, waarmede men onafhankelijk werd van den parti culieren handel. Aanleiding tot de stichting was de oprichting van bet kaïironsor- tlum, dat mededeelde, dat de im porteurs zouden afleveren tegen denzelfden prijs op analyse van de mijn en niet op analyse van het. landbouwproefstation. Het C. B. importeerde toen zelf dc kali cn de prijs daalde sterk. De ontwikkeling van het. C. B. is zeer gunstig geweest. Moer dan 500 coöperaties hebben zioh in den loop van 40 jaar vereenigd en zoo heeft zich een machtig lichaam gevormd, dat. pal staat voor de belangen van den boer, Naderhand vereenigde bet Cen traal Bureau zich niet buitenland- sche Coöperaties tot een internatio naai lichaam. Spr. geeft dan eenige interessan te getallen over dn ontwikkeling en omzet van het C. B. Al naar de streek, waar de- vereoniging geves tigd is, zal de taak verschillen. In de veenstreken zullen de benoo- cügdheden anders zijn dan op de klei. De aankoopvorecnigingen zullen dikwijls ook als verkoopverceni- ging dienst doen en zich belasten met de afzet van landbouwproduc ten. Spr. somt de verschillende werk zaamheden van de vereeniging op en gaat dan over tot bespreking van de werkzaamheden van het C. B. Naast het importeeren, ope reert. het C. B. ook op de binnen- landsche markt en fungeert daar als groothandelaar. Ook bemoeit het zich thans met de export. Te vens is eerst kort geleden een groote veevoederfabriek in Rotter dam tot stand gekomen ten behoe ve van de kleine vereenigingen. Op het gebied van de veevoeding kan de Nederlandsche boer nog veel leeren en daarom is te Amers foort. een Instituut voor moderne veevoeding gevestigd. Te Hoofddorp bezit het C. B. een veredelingsbedrijf. Naast deze werkzaamheden neemt het B. nog deel in andere vereeni gingen, o.a. in afzetvereenigingen. Ook in de toekomst zal de coöpe ratie paraat zijn, zoodat de boer vertrouwen kan stellen in z ij n vereeniging. Spr. schetst, de invloed van de coöperatie op de prijzen en stelt daarna de vraag, wat de coöpera tie nog kan doen. nu bedrijfsschap pen en bedrijfsgroepen dc taak hohbon overgenomen. Ir In 't Vold licht dan toe, dat de coöperaties ook vertegenwoordigd zijn in de bedrijfsschappen, hoewel het nog niet voldoende is. Vervolgens gaat spr. over tot be handeling van den toestand van de coöperatie en besluit dan met de r.;ad aan de jongeren, het gave erfstuk dat zij verkrijgen, verder op te houwen en te vervolmaken. Na dc pauze was gelegenheid tot vragen stellen, waarvan geen ge bruik werd gemenkb slui ting volgde. Maan Maan op vanavond om onder 1135 16 49 uur 23'30 13 Jan. UUr 2g jan E K. tot morgenochtend I.K 21 Jan. q a'7 5 Febr. v.m. 0.4/ uur N.M. Eenige wenken voor de huisvrouw Met de hooikist bezuinigen op gas- en electriciteitsver- bruik. De hooikist is bij uitstek geschikt om te bezuinigen op het verbruik van gas en electriciteit. Men moet haar echter met overleg gebrui ken, wil men het nuttige effect er van niet verloren laten gaan. Zoo moet. men er voor zorgen, de pan zoo vlug mogelijk in de buil kist zetten en haar direct te slui ten. Voorts zette men de hooikist vlak bij de plaats, waar men ilë spijs voorkookt, opdat men deze handeling vlug kan verrichten. Ook verdient het aanbeveling het deksel van de kist even warm te laten worden, daar meti anders een te sterke afkoeling kivigt. Het verplaatsen van de gevulde kist moet voorzichtig geschieden, daar een vochtige kist of natte kranten niet meer isoleerend werken cn de gerechten daardoor niet gaar \vo Jen. Gebruikt de hooikist, maar goed. Zwaardere straffen bü sa- botage. In geval van sabotage aan of bij bewaakte objecten kunnen de bewakers bij nalatigheid hun nerziids niet alleen aansprake lijk worden gesteld, maar be staat de mogelijkheid, dat bo vendien de gemeente door de Duitsche autoriteiten verplicht wordt genoegdoening te geven in den vorm van schadevergoe ding in geld of zoo mogelijk zelfs in natura ter vervanging van het verloren gegane. in welk laatste geval de vergoe ding in mindering zal kunnen worden gebracht op aan de ge meente en hare inwoners toege kende toewijzingen terzake. Ver waarloozing van den bewakings plicht kan dus zeer ongewensch te gevolgen hebben zoowel voor de bewakers zelf. als voor de betrokken gemeente, ja zou in ernstige gevallen kunnen leiden tot het verlies van levens en gij zelaars. Doet uw plicht als goed Nederlander. Daarom juist is het de plicht van ieder goed Nederlander niet alleen er aan mede te werken, dat sabo tage daden worden voorkomen en dat bewakingspersoneel niet in wer. kelijken dienst behoeft te worden geroepen, doch ook als bewaking onverhoopt noodig mocht blüken. door vrijwillige krachtige medewer king aan den bewakingsdienst, mo gelijke onheilen voor de eigen be volking te helpen voorkomen. ..Meldt u vrijwillig bij den bewa kingsdienst tegen sabotage, u doet daarmede in het belang van het algemeen een goed werk." RADIOPROGRAMMA DINSDAG 12 JANUARI. Hilversum I. 414,5 m. 7,15 Gramofoonmuziek. 7.30 BNO: Nieuws berichten. 7.40. Vlotte muziekjes (gr.). 8,05 Duitsche taalcursus. 8.30 BNO: Nieuwsberich ten. 8.40 Wij brengen U heden.... 8,50 Rhnp- sodle en fantasie igr.). (0,30—9.37 Spiegel van den dag (opn. I. 10.00 Sylveslre Trio. 10.30 KrimpvrU, luisterflits. 10.45 Sylvestre Trio. 11.15 Orkest Rentmeester. 12.00 Almanak. 12.10 Muziekcorps van de Duitsche Weer macht. 12.45 BNO: Nieuwsberichten. 13.00 Pianovoordracht en zang met pianobegeleiding 14.00 „Franz Lehkr", radiopotpourri, (opn.i. 15.00 „Het brandende hart", religieuze po6zie. 15.20 Steaelijk orkest van Maastricht en so liste. 16.45 BNO: Nieuwsberichten, 17,00 De lichte toets. 18 00 Viool en plaho. 13.30 BNO: Nieuwsberichten. 18.40 Het zoete der aarde, klankbceldenreeks. Vanaf 19.15 alleen voor de radio-centrales, die over een lijnverbinding met de 'studio beschikken. 19.15 Composities voor kamerorkest van Handel en Haydn (gr.). 19.50 Duitsche taalcursus. 20.15 Orgelspel, Gerard van Krevelen en zijn orkest en gramofoon muziek. 31.45 BNO: Nieuwsberichten. 22.00 Suite uit ,,Der Rosenkavalter", Rlch. Strauss (gr.). 22.20 Muzikale indrukken (gr.). 23.15— 24.00 Avondcomposities (gr.). Hilversum II. 301,5 m. 7.15—7.40 Zie Hilversum I. 7.40 Ochtend gymnastiek. 7.50 Politiek weekpraatje (opn.). 8.05 Musette (gr.). 8,30 BNO: Nieuwsberich ten. 8.40 Symphonleorkest (gr.). 9.00 Johann Strauss en Pranz von Suppé (gr (9.159.20 Voor de huisvrouw). 10.00 Godsdienstige uit zending. 10.10 Pianovoordracht. 11.00 Vrouwen mozaïek. 11.20 Het Matrozenkoor (gr.). 11.30 Symphonlsche gedichten (gr.l. 12.30 Wat doet de Directie van den landbouw? 12.45 BNO: Nieuwsberichten. 13.00 Programma-overzicht. 13.05 Otto Hendriks en gramofoonmuziek. 14,00 Godsdienstige uitzending. 14 30 Bertus van Dlnteren en zijn orkest en gramofoonmuziek. 15.30 Voor dc zieken. 16.00 Orkest Malando. 16.45 BNO: Nieuwsberichten. 17.00 Voor de Jeugd. ,17.30 Omroep-Jeugdkoor (opn.). 17 45 Spiegel van den dag en BNO: Gesproken bin- nenlandsch overzicht. 18.00 Omroep-Jeugd koor (opu.). 18.15 Neérlands stem van het Oostfront. 18.30 Kleine wer.schen van groote monschen (gr.). 19.00 BNO: Engelsche uit zending: „Holland and the economie reorga- nisatlon." Voor de radio-centrales: Walsen (gr.). Vanaf 19.15 alleen voer de radio-cen trales. die over een lijnverbinding met de studio beschikken. 19 15 Dlck Willebrandts en zijn dansorkest. 19.45 BNO: Nieuwsberichten. 19 55 De Melodlsten (opn,). 2"'. 15 Kwnrtetcon- cert. 20 35 Rotterdamse!) Phllharmontsch or kest (opn.). 21.45 BNO; Nieuwsberichten. 22 00 BNO: Actueele beschouwing. 22.10 Avondv,ij- ding. 22,20—24.00 Zie Hilversum I.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1