NOORD-HOLLAND Strijd om Welikije Loeki Verduister i DAGBLAD VOOR OMGEVINGNIEUWS De verwarde toestanden in Noord-Afrika Voor 10 jaar marcheerde de W.A. voor het eerst RADIOPROGRAMMA Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: Schager editie: Schagen, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). Heldersche edi tie: Den Helder. Koningstraat 78. Tol. 2345 (2 lijnen). SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. opl. op aanvr. 8?sta Jaargang. No. 11999 2 Pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar DINSDAG 1? JANUARI 1M3 DU1TSCH WEERMACHT BERICHT In deze maand 624 Sowjet-tanks vernietigd Zware strijd gaat voort HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 11 Jan. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In Noord-Kaukasië, bij Stalingrad en in het Dongebied zijn voortge zette aanvallen van numeriek su perieure infanterie en tankstrijd krachten der bolsjewieken in zwa re gevechten bloedig afgeslagen. Het Duitsche luchtwapen greep met sterke strijdkrachten in de gevech ten in. Infanterie- en tanktroepen vernietigden in tegenaanvallen vij andelijke formaties. Door leger en luchtwapen werden 136 tanks, waar van alleen in het gebied van Sta lingrad. vernietigd of buiten ge vecht gesteld. Jachtvliegers schoten bij een verlies van twee eigen toe stellen. 20 bolsjewistische vliegtui gen neer. Stoottroepen hebben in den cen- tr.alen sector van het front een vrij groot aantal gevechtsposities ver woest en gevangenen en buit bin nengebracht. De gevechten om We likije Loeki en ten Zuidoosten van het Ilmenmeer duren voort. In den tijd van 1 tot 10 Januari zijn aan het Oostelijk front 624 Sov jet-tanks door formaties van het le- 100 Mdliard Roosevelt dient de oorlogsbegrooting in. LISSABON, 11 Jan. (D.N.B.) Naar de Amerikaansche nieuwsdienst meldt, heeft pre sident Roosevelt aan het con gres de oorlogsbegrooting voor liet dienstjaar 1943 voorgelegd dat op 1 Juli begint. De be grooting bedraagt honderd milliard dollar. Roosevelt heetf daarbij medegedeeld, dat de maandelijke uitgaven voor oorlogsdoeleinden terstond na Pearl Harbour twee milliard dollar bedragen, doch thans reeds meer dan 6 milliard be dragen en in het dienstjaar 1944 gemiddeld ruim 8 mil- liai'd per maand zullen bedra gen. Velen achten een derge lijk program fantastisch, al dus Roosevelt, doch mijn ant woord luidt, dat dit program uitvoerbaar is. De vaststelling van de oorlogsbegrooting voor 1942/43 op honderd milliard dollar beteekent een gemiddel de verlaging van het verbruik voor burgerdoeleinden van 25 procent. ger vernietigd, buitgemaakt of bui ten gevecht gesteld. Bi) de voortzetting der luchtaan vallen op de Moermansk-li.in heb ben de bolsjewieken een talrijk rol lend materiaal verloren. Snelle ge vechtsvliegtuigen hebben in de ha ven van Moermansk een koopvaar der van 4000 brt. tot zinken ge bracht en een vrachtschip zwaar be schadigd. In Noord Afrika plaatselijke ge vechtsactie. Het Duitsche en Itali- aansche luchtwapen heeft vijande lijke luchtsteunpunten. stellingen en marschbeweging .en bestreden. Duitsche jagers schoten 5 vliegtui gen neer. Rijksmaarschalk Goering viert op 12 Januari 1943 zijn 50sten verjaar- dag. Hoffman-Stapf Pax m. Ook de fiscus eischt zijn deel... Er was een tijd, dat de clandes tiene slachters er af kwamen met een flinke geldboete. Het hieip niet.. Er kwam spoedig daarop een tijd, waarin de clandestiene slach ters en hun helpers een minimum straf van 6 maanden kregen. Het clandestiene vleeseh werd duurder. Toen kwam de tijd, dat deze min. straf slechts sporadisch werd toegepast: Een jaar in 't gevang is tihans heel normaal geworden. En er wordt lustig voortge- slaciht. Thans eischt ook de fiscus zijn deel! SCHAGEN ZWIJNTJESJAGER. Toen de heer K. Bakker, knecht bij slager Raat alhier. Zaterdag avond een moment zijn fiets achter de schutting in de steeg aldaar liet staan en even later terugkeerde, kwam hij tot de onaangename ont dekking. dat het rijwiel verdwenen was. Ongetwijfeld is de fiets door diefstal van eigenaar veranderd. STOPZETTING STEUN. Met ingang van 1 Januari 194=3 wordt in deze gemeente de steun aan de z.g. kleine boeren en tuin ders niet meer uitgekeerd. STAND DER WERKLOOSHEID EN ARBEIDSBEMIDDELING. Op Zaterdag 7 Januari s*>nden geen werkloozen ingeschreven; op dien datum stond bij het bijkan toor Schagen van het gewestelijk arbeidsbureau 1 dienstbode al: werkzoekende ingeschreven. In de overeenkomstige week in 1942 be droeg dit aantal 50, in 1941 111, in 1940 101. in 1939 135, in 1938 149 en in 937 141. KLOMPENVERKOOP. Hun, die een aanvrage voor klompen bij den burgemeester hebben ingediend, wordt medege deeld, dat nu uitsluitend kinder- derklom.pen zijn te verkrijgen, hoofdzakelitk maat 6; dit is voor kinderen van ongeveer 4 jaren. Inlichtingen op Vreeburg van 's morgens 910 uur. LANGED1JK BURGERLIJKE STAND 1 t.m. 7 Januari 1943. Geboren: Petronella Klasina. d. v. A. van Vuure en G. Eiland: Corne- lia Hendrika. d. v. B. C- de Waal en A. Bekhuis. Huwelijksafkondiging van: Frans N. Badenhuizen te Diepenveen en Cornelia Kist: Rense ten Wolde te Sint Pancras en Uilkje Visser. Getrouwd: Arijan de Boer en Maartie de Waard. Overleden: Ar ie Leiien. oud 64 jaren, echtgenoot van Grietje Oot- ijers. POLITIE. Gevonden: Twee portemonnaies met inhoud; 2 paar wanten: 1 paar regenpijpen; een gebreide muts. een sjaal en een kinderwantje. Inl. bij den gem. veldw. te Noordscharwou- de. SCHAAKMAT. Noordscharwoude. De uitslagen van de voor de wintercompetitie gespeelde partijen luiden als volgt: le klasse: D KoornK. Bierman 01; J. KlinkertG. Goudsblom afgebr.; J. OotjersK. Bierman 10; H. HartJ. Ootjers VoV'»: J. KamperW. Kaan 01; J. Ootjers H. Hart 10: C. WitsmeerJ. Kroon V->V:,; 2e klasse: G. van LoenenA. v. d. Lubbe 01: S. PrangerN. Kaan 01; T. de Jong J. Smit 10; 3e klasse: N. v. d. AbeeleLindeboom 01. Drie le den van Schaakmat, de heeren W. Kaan. C. Witsmeer en G. Keppel zullen deelnemen aan het Hoogoven tournooi op 16 en 17 Jan. a.s. NED. HERV. GEM. Broek op Langendijk. Tot ouderling werd gekozen de heer J. M. Aartsen, tot diaken de heer P. den Hartigh. PREDIKBEURT OP BEROEP. Zuidsr.harwoude. Zondag a.s. zal candidaat de Hoest uit Zutfen, die geen onbekende is te Zutfen en de Niedorpen, op beroep prec- ken te Zuids-charwoude. BILJARTEN. Zuidscharwoude. Zondag j.1. begon een massakamp tusschon O.K.K. uit Zuidscharwoude en A. D.O. uit. Haarlem. 7 Leden van O. K.K. gingen naar Haarlem. Na een spannenden strijd was bet resul taat,, dat. O.K.K. 73 winstpunten wist te behalen. Op 17 'en 24 Jan. komen 7 A.D.O.-leden naar Zuid scharwoude, Op 31 Jan. gaan weer 7 O.K.K.-ers naar Haarlem, waar dan tevens de prijsuitreiking plaats heeft. W1ER1NGEN POLITIE. Verloren: een licht gekleurde vulpen en een dubbele zeildoeken rijwieltasch. Inlichtingen gemeente bode. De verschuldigde accijnzen moe* ten ook van clandestien geslechte runderen betaald worden. En waar deze accijnzen niet be taald waren, werden de volgende boeten opgelegd: J. N., slagersknecht te Hoorn, 3 keer f 20. tuinder te Hoorn, 2 keer P. N., 1 20.—. C. D., fruitkoopman te Hoorn, 1 keer f 20. Britsche luchtaanvallen op Nederlandsch gebied 's-GRAVENHAGE, 11 Jan. Door aanvallen van het Britsche luchtwapen heeft de Nederland- sclie burgerbevolking in den loop van de vorige week de volgende verliezen geleden: 9 dooden, 6 zwaar- en 14 lichtgewonden. Voorts worden twee personen vermist. Italiaarisch weermachtsbericht ROME. 11 Jan. Het 961ste com muniqué van het Italiaansche hoofd kwartier luidt: Verkenningsbedrijvigheid aan het front in de Syrte. In Tunis hebben wij vijandelijke groepen afgeslagen, eenige wapenen buitgemaakt en eenige gevangenen gemaakt. In twee sectoren hebben afdeelin- gen Italiaansche en Duitsche vlieg tuigen in weerwil van het slechte weer vooruitgeschoven linies en op marsch zijnde colonnes van den vij and herhaaldelijk met zichtbare re sultaten aangevallen met bommen en machinegeweervuur. Vijf vlieg tuigen werden in luchtgevechten door Duitsche jagers neergeschoten. Luchtaanvallen op het eiland Lampedusa en Tripolis maakten geen slachtoffers; de schade is ge ring. In de nabijheid van Kaap San Vito (Palermo) zijn de overblijfse len gevonden van een tweemotorig Engelsch vliegtuig dat bij een vroe- geren aanval door het afweerge schut was getroffen en in brand ge raakt; ook de lijken van zes inzit tenden werden gevonden. Bolsjewistische wanverhoudingen Nemen de Ü.S.A. de mili taire controle in N.-Afrika in handen DE VERWARDE TOESTAND IN NOORD-AFRIKA. De stroom van berichten omtrent den toestand in Noord-Afrika blijft aanhouden. Volgens een DNB-be- richt uit Madrid geeft men zich zelfs te Londen in het geheel geen moeite meer om den nederlaag dei- geallieerde troepen in Tunesië te verbergen. A. J. Cummins schrijft in de News Chronicle: ..Wanneer het geallieerde opperbevel heeft ge faald, moet het onverwijld worden vervangen." De oorzaak van dezen eisch ligt in de overweging, dat er geen reden was voor de geallieerde voorbereidingen, waardoor de Spil in staat werd gesteld strijdkrachten in Tunesië te concentreeren. Een bericht uit Stockholm ver meldt zelfs, dat de toestand aan het Noord-Afrikaansche front tot ge volg zou kunnen hebben, dat net strategisch voorjaarsplan der geal lieerden niet meer kan worden uit gevoerd. Overigens meldt een DNB.bericht uit Berlijn, dat van Engelsche ziide wordt toegegeven, dat de strijd in Noord-Afrika niet tot het gewensch- te doel heeft geleid, wijl Rommel niet geslagen is. zoolang men hem over een paar honderd K.M. woest- tiin jaagt. Rommel heeft vrijwel zijn geheele legermacht Voor om singeling en vernietiging weten te bewaren, terwijl het achtste Brit sche leger tot nu toe heeft afgezien van een hernieuwde aanval. De Gaulle heeft een derde verzoek om een ontmoeting tot Giraud ge richt. Giraud stemde weliswaar toe in een onderhoud, doch het noemen van een datum bleef tot dusverre uit. Al deze onzekerheid en deze te genstrijdigheden. voerden er blijk baar toe. dat de V. S. voornemens zijn de geheele militaire controle in N. Afrika over te nemen. Door de W1ER1NGERMEER BEROEP AANGENOMEN. Wieringerwerf Ds. Gennans uit Kubaard heeft het beroep naar de N. H. gemeente (rechtzinning gedeelte) alhier aangenomen. Door de aanneming van dit beroep is Ds. Germans de eerste rechtzinni ge predikant die in deze gemeente zijn intrede doet. Zooals bekend is de voormalige N.H. Evangelisatie met ingang van 1 October 1942 door de stichting van de tweede predikantsplaats opgeheven. Nadat aanvankelijk 2 beroepen tevergeefs werden uitgebracht heeft deze predikant, die ook el ders een beroep had ontvangen^ de moed gehad, deze gemeente als' zijn arbeidsterrein te kiezen. De gemeente ziet met dankbaar heid vervuld, de komst van haar nieuwen herder tegemoet. INTREDE. Middenmeer. De nieuwbe noemde hulpprediker der N.H. ge meente, randidaat Bloemhof, zal Zondag 17 Januari a.s. te' Midden meer, des voormiddags 10 uur zijn intrede doen. Des namiddag6 3 uur predikt candidaat Bloemhof te Wieringerwerf. HEEMRAADSCHAP «DE WIERIN- GERMEER". Door het Heemraadschap de Wic- ringermeer is opgemaakt een leg ger. houdende aanwijzing van de in het Heemraadschap gelegen per oeclen, welke legger tot de voegen de vaststelling doorloopend voor belanighebbenden ter inzage zal liggen ter secretarie van het Heemraadschap. Ir. Smedingplein le Wiéringorwerf, op alle \vrk- dagen van 912 uur. BEGROOTING 1943. De ontwerphegrooting voor het dienstjaar 1943 van het Heemraad schap de Wieringermeer ligt voor belanghebbenden t*r inzage op de secretarie aldaar van 11 tot en met. 24 Januari a.s. op alle werk dagen van 912 uur. bladen in het tot dusverre onbezet te Frankrijk althans werd dit be richt groot opgemaakt gepubliceerd WANTOESTANDEN IN RUSLAND. Volgens een DNB bericht uit Ma drid schreef een bijzondere corres pondent van het Amerikaansche tijdschrift ..Time" over 'zijn erva ringen in Rusland het volgende: Men kan in Sovjet-Rusland een kilo aardappelen of een liter melk krijgen, wanneer men in staat is als tegenprestatie een edelsteen of een gouden munt te geven. De arbei dersgezinnen krijgen als belooning voor den langsten en hardsten werk dag dien men zich denken kan. 500 gram brood en flinke rantsoenen aardappelen, meel. vet en vleeseh. maar alleen in den vorm van bon- Rijksminister Alfred Rosenberg. viert op 12 Januari 1943 zijn 50sten verjaardag. Hoffmann-Stapf Pax m nen. want de artikelen zelf behoo- ren tot het rijk der fabelen. Zonder ordening, zonder plan. zonder ge lijkmatigheid zijn de huizen wanneer men ze zoo noemen mag neergezet. Bekleeding voor deu ren en ramen bestaat practisch niet. Verwarming is niet aanwezig. Alle kolen voorraden zijn in beslag geno men. Er zijn geen artsen en geen geneesmiddelen. RUSLAND EN JAPAN. Op een vraag van buitenlandsche journalisten heeft de woordvoerder der Japansche regeering. aldus het DNB. verklaard, dat de onderhan delingen tot verlenging van het eind 1942 afgeloopen Visscherijverdrag met de Sowjet Unie zeer waarschijn lijk weer gaande zijn. De verlen ging van dit verdrag is sedert lang een jaarlijksche aangelegenheid der bevoegde instanties. Ook nu is het aan weerskanten de bedoeling een permanent verdrag te sluiten. Overigens meldt United Press volgens DNB uit Stockholm dat de plaatsvervangende volkscommis saris van Buitenl. Zaken. Losofskv. den Japanschen ambassadeur Sato voor een onderhoud van een half uur heeft ontvangen. Mussert over verleden en taak der W.A. Met .Alles voor het Vaderland" en .Eendracht maakt macht" gaan wij voort Zondagmiddag is in den Stads schouwburg te Utrecht de plechtige herdenkingsbijeenkomst gehouden naar aanleiding van het feit. dat op 7 Januari 1933 dé W.A. voor het eerst in het openbaar optrad. In het N.V. huis aan de Oude gracht werd allereerst een eenpansmaaltijd ge houden. Onder commando van heerban leider C. J. Huygen volgde hierna een opmarsch van de oude W.A. naar de Mariaplaats. waar de com mandant der W. A. Mr. Zondervan. aan de aanwezige weermannen het strijdersteeken uitreikte. Om drie uur precies begon de herdenkings bijeenkomst in de Stadsschouwburg Banleider J. J. van der Hout sprak het openingswoord uit. Ver volgens gaf commandant Zondervan een overzicht van de opkomst en den opbouw van de oude W.A. waar na de plaatsvervangend leider. G. van Geelkerken een toespraak hield Voordat de leider sprak. zong men staande het Oostlandlied. MUSSERT SPREEKT. Mussert noemde deze bijeen komst de herdenking van den marsch door Utrecht gehouden op 7 Januari 1941. Hij kenschet ste als een historisch feit. het ontluiken van den nieuwen geest. De 32 weermannen die toen marcheerden, beseften dat het van hun houding zou afhan gen of het Nederlandsche volk een nieuwe toekomst zou tege- moetgaan en tegengehouden zou worden op den weg naar de ondergang. De leider betoogde, dat de geschiedenis van ons volk nu reeds 700 jaren oud is en gevuld is met den strijd tegen twee erfvijanden, nl. Frankrijk in zijn opdringen naar het Noor den en Engeland, dat een rol wilde spelen op het vasteland Europa. Door den voortdurenden onder- lingen strijd in Midden-Europa moesten wij ons in die eeuwen uit sluitend naar het Westen richten. Nu is Duitschland sterker dan ooit te voren, en twee groote volksche gemeenschappen staan in Duitsch land en Italië. Midden-Europa is weer het hart van ons werelddoel geworden. Wij leven nu aan den rand van Europa. Het nieuwe tijd perk is begonnen in Augustus 1914 toen het oude tijdvak werd afge sloten. Sedertdien leven we temid den van de geboorteweeën van den nieuwen tijd, begonnen met den wereldoorlog, waarop een wapen stilstand is gevolgd, en die nu is overgegaan in den eindstrijd, waar in beslist wordt over het voortbe staan van Europa. 1920 een keerpunt. Nog in 1920. aldus Mussert. heeft de toenmalige Nederlandsche resee ring geweigerd mee te doen aan de verminking van het Duitsche rijk en heeft zij het aanbod tot annexa tie van het land van Kleef afgewe zen. Na 1920 is de weg naar bene den begonnen en is het Nederland sche volk. naar den afgrond geleid, door lieden, die gecommandeerd werden vanuit Washington en Lon den. en die geen plichten meer kenden ten opzichte van hun eigen volk. De rijkdommen van ons voor geslacht werden onvoldoende gewaardeerd en verwaarloosd. De dwazen rekenden op Enge land om Indië te verdedigen. In een onverantwoordelijk dwaze politiek lachte een rijk. maar zwak volk om de levensbehoef ten van sterke, maar econo misch arme volken als Duitsch land en Japan. Het volk is onschuldig. Ons volk in zijn groote massa is daaraan onschuldig, maar het draagt de lasten en wij dragen die lasten mede. Individueel is ons volk altijd goed geweest. Mussert herinnerde hier aan de prestaties van de lucht vaart. de koopvaardij, de zeesleep vaart en het reddingswezen. Wat ons ontbrak was de eensgezindheid, de saamhoorigheid van de natie en de wil om te handhaven. Wij hebben ais volk gefaald omdat wij geen of fers wilden brengen, in de naïeve veronderstelling, dat de anderen ons met rust zouden laten. Wij zijn nu een volk zonder macht en zon der bezittingen en de taak om de herrijzenis te bevechten is op onze schouders gelegd. Voor deze herrii- zenis is allereerst .nopdig een juist inzicht in het wereldgebeuren. Er wordt gestreden om het bestaan van Europa tegen de vernietigingswil van de Russen en de veroverings- wil van de Amerikanen. Op den achtergrond staat de greep van het iodendom naar de wereldmacht. Al les wat wij voor de oorlogvoering kunnen doen is goed. alles wat daaraan afbreuk doet is fout. Als tweede noodzakelijkheid voor Neerlands herrijzenis noemde Mus sert de nieuwe geest, die ingaat te gen de versplintering en die de een heid wil bevorderen. Noodig'is dc eendracht van het volk. van alle Germaansche volkeren en van het Europeesche continent tegen alle be lagers van buiten. Het is noodig het begrip eendracht weer in daden om te zetten. De tweede uiting van den nieuwen geest is het verzet tegen de tuchtloosheid van het egoïsme. Daarnaast komt de wil tot sociale gerechtigheid en eenheid voor den arbeid. Zii geven tezamen het fun dament voor de wederopstanding van de Nederlandsche natie. De taak der weermannen. Tot zijn weermannen zeide de leider, dat zij dit juiste besef moe ten uitdragen. Handelt fanatiek, weest goede en hulpvaardige zwar te soldaten, dan zijt gij de stoot troepen van het nationaal socialis me. Gij hebt het recht dien naam te dragen door de offers die gij ge bracht hebt. Wat een Nederlandsche regeering ons aan vrijheid ontno men had. hebben wij teruggekre gen van den rijkscommissaris. Wii hebben daarin naast de eenheid van het bloed ook de verbondenheid van den geest gezien (instemming). De leider bracht hier onder luiden bijval van zijn oudstriiders dank aan den S. A. Oberfuehrer Siebel. Maan Maan op vanavond om onder 13 L. 1650 UUr 28l7n E.K. tot morgenochtend L.K 21 Jan. Q 5 Febr. v.m. 8.4o uur n.m. WOENSDAG 18 JANUARI. Hilversum I. 414,5 in. 7.15 Meistersextet (gr.). 7.30 BNO: Nieuws berichten. 7.40 Ochtendconcert (gr.). 8.30 BNO: Nieuwsberichten. 8.40 Wi) brengen U heden850 Melodieën van Werner Boch- mann (gr.). 10 00 Orgelspel (opn.l. 10 30 Re portage „Molenwieken draaien In Amster dam". 10.45 Ork,est Lajos Veres. 11.30 Cello en plano. 12 00 Almanak. 12.05 Piet van Dijk en zijn orkest. 12.45 BNO: Nieuwsberichten. 13.00 BNO: Actueele beschouwing. 13.10 50 Minuten in de balletwereld (gr.). 14.00 Pranz LehAr, radiopotpourri (opn.l. 14.55 Symphonie orkest (gr.». 15.15 Melodie en rbythme. 16.45 BNO: Nieuwsberichten. 17.00 Kerkorgelconcert. 17.30 De legende van de Amerikaansche democra tie. luisterspel. 17.45 Gerard van Krevelen en zijn orkest en soliste. 18.30 BNO: Nieuwsbe richten. 18.40 Kerkorgelconcert. 19.00 Wat niet In de krant staat. Vanaf 19.15 alleen voor de radio-centrales, die over een lijnverbinding met de studio beschikken. 19.15 Trioconcert. 19.40 Zang met pianobegeleiding (gr.). 20.15 8ym phonisch concert met piano (gr.). 21.45 BNO: Nieuwsberichten. 22.00 Zlgeunerspel (gr.). 22 20 Met z'n tweeën op één stoel (gr.). 33.45— 24.00 Nocturnes van Frédérlc Chopln (gr.). Hilversum II. 301.5 m. 7 157.40 Zie Hilversum I. 7.40 Ochtendgym nastiek. 7.50 Sportnieuws. 8.00 De plattelands vrouw. 8.15 Twee ouvertures van Pranz Lehftr (gr.). 8.30 BNO: Nieuwsberichten. 8.40 Plano- spel (gr.). 9.00 Omroeporkest en soliste (opn.). (9 159.30 Voor de hulsvrouw). 10.00 Gods dienstige uitzending. 10.40 Zang en piano. 11.00 Voor de kleuters. 11.20 Berner Slngbuben (gr,). 11.30 Orkest Joan Lancé en gramofoon- muziek .12.30 Landbouwreportage. 12.45 BNO: Nieuwsberichten. 13.00 Programma-overzicht. 13.05 Pianoduo Buker en Denijs (opn 13.18 Werkpauzeconcert door Theo Uden Masman en zijn dansorkest. 14.00 Godsdienstige uitzen ding. 14.30 Klarinet en piano. 14.50 Orkest concert (gr,). 15.30 Voor de vrouw. 15.45 Am- sterdamsch Kamermuziekgezelschap en plano- voordracht. 16.45 BNO: Nieuwsberichten. 17.00 Voor de Jeugd. 17.30 Een koor van den Ne- derlandschen Arbeidsdienst (opn.). 17.45 Spie gel van den dag en BNO: Actueele beschou wing. 18.00 Het Schurlcke Trio (gr.). 18.15 Iets over de oude kranten ln Nederland. 18.30 Om roeporkest. en solisten. Vanaf 19.15 alleen voor de radio-centrales, die over een lijnverbinding met de studio beschikken. 19.15 Muziekinstru menten melden zich (gr.). 19.45 BNO: Nieuws berichten. 19.55 Halfweg, gevarieerd program ma .31.45 BNO: Nieuwsberichten. 3Ï.00 BNO: Actueele beschouwing. 22.10 Avondwijding. 22.20—24.00 Zie Hilversum I. Te Edam zal de vereenlging „Hendrick de Keyser" tot behoud van archi tectonische of historisch belangrijke oude gebouwen, het perceel Doelland No, 5 restaureren die veel heeft gedaan voor de we deropbouw van de W.A. Met groote waardeering herinnerde de leider zijn mannen aan de welwillende toestemming, die de Reichsfuehrer. S.S Himmler aan Nederlandsche na- tionaal-socialisten heeft gegeven om hun plicht te doen in de Waffen S.S. Eveneens bracht de leider dank aan Korpsfuehrer Kraus van de N.S.K.K. Honderden zijn gevallen, met het devies van de W.A. voor oogen „Alles voor het vaderland". Het Nederlandsche legioen is zon der de W.A. niet denkbaar en ook aan het N.S.K.K. en de Nachrich- tentruppen en aan de Kriegsmari- ne zijn velen afgestaan. Dit verlies is slechts schijnbaar, eens keeren zii terug en zal de W.A. sterker dan ooit tevoTen opmarcheeren. Alles voor het vaderland Ons doorstroomt een groot ge voel van dankbaarheid dat al deze moeilijkheden op onzen weg zijn gelegd, omdat wij daardoor slechts sterker wor den. De W.A. is de belichaming van het offerende nationaal-so- cialisme. Uw eer is uw offer. Zooals Adolf Hitier en Benito Mussolini door God gezonden ziin. zoo willen ook wij. aldus besloot Mussert. dienaren ziin in Gods hand om ons volk te helpen in den grooten nood. Met het oude devies ..Alles voor het Vaderland" en het nieuwe devies „Eendracht maakt macht" gaan wii voort voor volk en vaderland. (Langdurige toejui chingen). Na Musserts rede reikte de leider nog enkele strijd- en offerteekens uit aan verdienstelijke leden of hun plaatsvervangers, waarna met het zingen van het zesde couplet van het Wilhelmus de bijeenkomst werd gesloten. Nadat de leider de zaal had verlaten vond de afmarsch der vlaggen plaats. ..De dag der oude W.A." is od indrukwekkende wijze herdacht. i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1