NOORD-HOLLAND DE KOPZIEKTE BII HET r— Verduister --- OMGEVINGNIEUWS DAGBLAD VOOR Zware vijandelijke aanvallen afgeslagen Indië Moeilijkheden veer Roosevelt GOERING EN ROSENBERG VIJFTIG JAAR' Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: Schager editie: Schagen Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). Heldersche edi tie: Den Helder. Koningstraat 78. Tel. 2345 (2 lijnen). SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks Advertenfie-tariel. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven vj de geh. opl. op aanvr. 87ste Jaargang. No. 12000 2 Pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar WOENSDAG 13 JANUARI 1943 DUITSCH WEERMACHT BERICHT 89.000 B.R.T. in den grond geboord In Tunis plaatselijke gevechten HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 12 Jan. (DNB). Het opperbevel der weermacht maakt bekend: - Tusschen Kaukasus en Don. in het gebied van Stalingrad en in het Dongebied heeft de vij and. wederom met gebruik van sterke strijdkrachten, op de tot dusver bestaande zwaartepun ten aangevallen. Hij werd in verbitterde gevechten, deels in tegenaanvallen, afgeslagen en verloor 63 tanks. 45 alleen bij Stalingrad. De zware verliezen der Sowjets zijn in overeenstem ming met het massaal gebruik van infanterie. In tegenaanval len is een divisie infanterie van den vijand ingesloten en ver nietigd. Ruim 1000 gevangenen werden binnengebracht. Een Duitsch tankcorps heeft sedert 6 December 1942 in de groote bocht van den Don 511 tanks vernield. Bij plaatselijke aanvalsacties in den centralen sector van het front zijn sterke stoottroepen de vijande lijke stellingen binnengedrongen, •hebben ze over een breedte van meer dan een kilometer opgerold en gevangenen en buit gemaakt. Ten Zuidoosten van het Ilmèn- meer heeft de vijand met sterke in fanterie- en tankstrijdkrachten/Ziin vergeefsche aanvallen voortgezet. 24 tanks werden bij de felle gevech ten vernietigd. Het transport verkeer op de Moer- mansklijn is ook gisteren door lucht aanvallen zwaar getroffen. In Libye heeft het Duitsche en Italiaansche luchtwapen in herhaal de acties Britsche vliegvelden en concentraties van troepen en vracht auto's met bijzonder succes bestre den. Jagers en afweergeschut scho ten 19 vijandelijke vliegtuigen neer. In Tunis ziin plaatselijke gevech ten met vijandelijke strijdkrachten, die de stellingen onzer gevechts voorposten aanvielen, aan den gang. In de haven van Bougie is een koop vaarder van 5000 brt. beschadigd. Artilleriestellingen en concentraties vrachtauto's in Noord Tunis waren het doelwit van andere luchtaanval len. Vijf vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. Laat in den avond heeft de vijand lukraak storingsaanvallen gedaan op West Duitsch gebied. De ontsta ne verliezen en schade ziin gering. De vijand verloor twee vliegtuigen. In onophoudelijke aanvallen, zooals in een extra bericht is medegedeeld, op de laatste, reeds zwaar beschadigde, maar no% drijvende schepen van het tanRconvooi. waarvan reeds 13 schepen met 124.000 brt. ver nietigd waren, hebben de Duit sche duikbooten nog twee tank schepen met een inhoud van 17.000 brt. in den grond geboord en nogmaals het derde getorpe deerd. welks ondergang door den zeer sterken afweer niet kon worden waargenomen. An dere. duikbooten hebben in het Noorden en Zuiden van den Atlantischen Oceaan voor het grootste deel uit convooien. 14 schepen in den grond geboord met een inhoud van 72.000 brt. Hiermede heeft de vijandelijke transportvloot weer in totaal 16 schepen met een inhoud van 89.000 brt. verloren. Oproep van 200 prominente Amerikanen DE V.S. IN INDIë. Dat Engeland ook de resultaten der samenwerking met de V.S. in Indië. begint te bespeuren, moge blijken uit het volgende bericht uit Bangkok. Volgens interinf doet het laatste nummer van de in Madras, resp. Bombay verschijnende Hindus en Bombay Chronicle. zien. dat de Amerikaansche px-opaganda in Indië dagelijks terrein wint. De Indische bladen publiceeren een over vier kolommen breedte afgedrukte aan kondiging. die o.m. zegt: „De Ame rikaansche strijdkrachten zijn naar Indië gekomen om bij de verdrij ving en vernietiging van invasiele gers te helpen, welke de vrijheid der geheele wereld vernielen Zij publiceeren ook een Amerikaansche oproep aan Roosevelt en Tsjangkai- sjek. die onderteekend is door 200 prominente hoogleeraren. redacteu ren en schrijvers. De oproep behelst de aanspraak, dat Indië een aange legenheid (business) van Amerika is „aangezien wij de jnillioenen van Indië aan onze zijde noodig hebben tegen Japan". Verder wordt gezegd: Handelend optreden is thans nood zakelijk en geen beloften. Alles gaat verkeerd in Indië. Onze Chineesche bondgenooten worden zeer in het nauw gebracht en ziin bevreesd voor de geallieerde zaak in Azië. Thans is de tijd gekomen voor een bemiddeling in Indië. Wij eischen derhalve van Roosevelt en Tsjang- kaisjek. dat zij het belang der Vcr- eenigde naties (in den oorspronke- lijken tekst „nations" en niet „sta- tes") in het Indische dilemma er kennen en optreden als pleiters bij Bekanntmachung MUSTERUNG DER GEBURTS. JAHRGaNGE 1901. 1902 UND 1903. Alle mannlichen Reichsdeutschen der Gebirtsjahrgan#e 1901. 1902 und 1903, auch die,lenigen, die bereits vor oder* wahrend des Kricges ge- dient haben oder durch Wehrer- satzdienststellen der Heimat erfasst. gemustert. unabkömmlich. bereit- gestellt oder zurückgestellt worden sind haben sich zur Musterung wie folgt zu melden: a) Aus den Provinzen Südholland und Seeland in Den Haag. Schule. Frederikstraat 28: am 25.1.1943 vorm 8.30 Uhr die Buchstaben A—.1: am 26.1.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buch staben KR; am 27.1.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben SZ. b) Aus der Provinz Nordholland in Anjsterdam-O.. Schule. Iepenweg 33; am 28.1.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben A—J; am 29.1.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben K R; am 30.1.1943 vorm. 8.30 Uhr'die Buchstaben SZ. c) Aus den Provinzen Friesland. Groningen. Drente und Overijssel bei der Wehrmachtkommandantur Zwolle. Royensingel 13; am 1.2.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben A O; am 2.2.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben PZ. d) Aus den Provinzen Gelderland Utrecht und Nordbrabant in Eind hoven. Schule. Den Boschstraat 18: am 4.2.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben AH: am 5.2.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben 1 R; am 6.2.1943. vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben SZ. e) Aus der Provinz Limburg bet der Wehrmachtkommandantur Maastricht. St. Martenspoort nr. 2: am 8.2.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben AE; am 9.2.'43 vorm. 8.30 Uhr die Buch staben F—"H, am 10.2.1943 vorm, 8.30 Uhr die Buchstaben IL, am 11.2.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben M—P; am 12.2.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buch staben Q—S; am 13.2.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben T—Z. Die Meldepflichtigen haben Wehrpass und sonstigeAusweisepapiere sowie drei Passbilder 37X52 mm. in bürgerlicher Kleidung, ohne Kopfbedeckund. Bril- lentrager das Brillenrezept, mitzubrin- gen. Inhaber eines Wehrpasses haber, diesen, sofërn sie ihn nicht bei sich führen, umgehend anzufordern und zur Musterung mitzubringen. Juden haben nicht zu erscheinen. Den Meldepflichtigen wird das Fahr- gëïd, 3. klasse gegen vorzeigeh der Fahrkarte bel der Meldung zurücker- stattet. Sie erhalten ferner bei einer Abwesenheit vom Wohnort von mehr als 8 Stunden ein Zehrgeld. Den Haag, den 12 Januari 1943. Der Reichskommissar für die bezetz- ten Niederlandischen Gebiete, der Generalkommissar für das Sicherheitswesen, gez. RAUTER, SS-Gruppenführer und Gene- ral-leuntnant der Polizei. de Britsche regeering. in het Indi sche nationale congres en bij an dere leiders ten behoeve van het opnemen van nieuwe onderhande lingen. ROOSEVELT EN DE BINNEN- LANDSCHE OPPOSITIE IN DE V. S. Inzake de jongste rede van Roo sevelt schrijft de Daily Herald: Geen Engeland moet zich nu verbeelden, dat Roosevelt door zijn rede de vij anden tegen zijn binnenlandsche politiek heeft bekeerd. Integendeel. Te verwachten is, dat hij in het nieuwe congres aan het voortdurend toenemende oppositie het hoofd zal moeten bieden. Wat men van Brit sche zijde eventueel te zeggen zou hebben over de tegenstellingen op het gebied der buitenlandsche poli tiek in Amerika laat iederen Ame rikaan koud en heelemaal de vijan den van Roosevelt. Zouden zich de tegenstellingen in de Ver. Statpn Bö onze vrijwilligers. Moeilijke omstandigheden zijn voor man en paard geen leeswaar. SS PK Keinzel-O-H-P m Te» Utrecht had Zondag de plechtige herdenking van het 10-jarig bestaan der oude W.A. plaats. Op de Mariaplaats werd door den commandant van de W.A., A. J. Zonder van. aan de leden der oude W.A. het strijdersteeken uit gereikt. Polygoon-Zeijlemaker-Pax m Wat is .100 milhard Honderd milliard dollar zoo vin# word't het gelezen, aldus de, Tel. naar aanleiding van het Ame rikaansche hegrootingscijfer, Maar het voorstellingsvermogen staat et- volkomen bij stil, de manisch kan zich evenmin 1 milliard als 40 milliard voorstellen. Het is in waarheid een „astronomisch" cij fer. Bezien wij het eens astrono misch, dan maakt honderd milli ard nog niet eens zoo'n bescheiden figuur. Honderd milliard is een 1 met elf nullen, dus 100.000 .000.000. Ne men wij aan, dat een dollarbiljet 15 $.M. lang is, dan zijn honderd milliard dollars aan elkaar gelegd dus lang 100.000.000.000 maal 0.15 M. 15.000.000.000 Meter of 15.000.000 KM. De gemiddelde af stand tusschen de aarde en de •maan is 384.000 K.M. De 15.000.000 K.M. gedeeld door 384.000 K.M. geeft, als resultaat 39, hetgeen dus zeggen wil, dat het dollar-lint bij na 40"maal den afstand van de aarde naar de maan omspant en dus bijna 20 maal van de aarde naar de maan heen en weer zou kunnen gaan. echter toespitsen en dit dient men in Engeland goed voor oogen te hebben dan bestaat op zekeren dag voor de geallieerden geen hoop meer op een uniforme strategie, met behulp waarvan men kans heeft de spilmogendheden te verslaan. De News Chronicle houdt Roose velt voor oogen. dat een toenemen de productie van oox'logsmateriaal wel goed en mooi is. doch dat een oorlog alleen door daadwerkelijk te strijden gewonnen kan worden. Wat nu de-gevechten betreft, hebben de geallieerden den tijd nog lang niet aan hun zijde. In dit verband zou. men wellicht ook kunnen wijzen op het bericht van het DNB. uit Stockholm, vol gens hetwelk in de V.S. de opwin ding over de benoeming van Flynn tot gezant in Australië voortduurt. De senator Bridges heeft verklaard, dat de benoeming een beleediaing voor het Australische volk is. Will- kie verklaarde, dat de benoeming zoo cynisch is. dat ieder fatsoenlijk burger er pijnlijk door getroffen is. Wederom volgens een DNB. be richt uit Stockholm hebben de con gresleiders verklaard, dat de ont- werpbegrooting van president Roo sevelt. die 100 milliard dollar be loopt, zorgvuldig bestudeerd zal worden, opdat geen gelden verspild worden. De plaatsvervangende "voorzitter van de voteeringscommissie van den senaat, de democraat McKeller uit Tennessee. zeide. dat de commissie voornemens is iederen post nauw keurig te bekijken, ook al zouden de leden daardoor geen tiid hebben om zich met andere congreszaken bezig te houden. Overigens verneemt DNB. uit Madrid, dat de steenkolenmaat- schappiién te New York hebben me degedeeld. dat tengevolge van een staking in de steenkolenmijnen van Pennsylvanië de kolenvoorraden slechts tot het einde van deze week voldoende zullen ziin. De stakende mijnwerkers eischen een loonsverhoogmg van twee dol lar per dag. Dit alles bijeen wijst duidelijk op toenemende moeilijkheden voor den president. BERLIJN. 12 Jan. (DNB). De Duitsche pers wijdt vandaag foto's en hoofdartikelen aan den 50sten verjaardag van rijksmaarschalk Goering en minister Rosenberg. De Voelkischér Beobachter her innert er aan. dat Goering. de eer ste medewerker van den Fuehrer in ziin handen een groot aantal sleutelposities van het nationaal-so- cialistische Duitschland vereenigt. Die vereeniging in één hand krijgt een historisch unieke beteekenis door het feit. dat de man. bii wien deze draden samenkomen. Hermann Goering heet. De Deutsche Allgemeine Zeitung schrijft: „Zonder Goering en het vierjaarplan hadden wij den oorlog niet kunnen volhouden tot de ver overingen van onze troepen in het Oosten en de verdedigingsmuur in het Westen de vijandelijke blokka de definitief teniet gedaan hadden". De „Berliner Boersenzeitung" schrijft: „Ieder weet. dat een man als Goering tot de garanten van de Duitsche overwinning behoort. Naast den Fuehrer zai hij in de ge schiedenis geboekstaafd worden als een der onsterfelijken van het Duit sche volk." Over Rosenberg schrijft de Voel- kischer Beobachter: „De bekroning van zijn publicistischen werkzaam heid mag de nationaal-socialist zien in de ..mythe van de 20ste eeuw", die met haar oplage van meer dan een millioen door vriend en vijand besproken wordt vanwege haar be teekenis voor de wereldpolitiek. Zoo is Rosenberg de tolk van de wereld beschouwing van het nationaal-so- cialisme geworden." De Berliner Boersenzeitung wijst er op. dat Rosenberg als minister voor het bezette gebied in het Oos ten het veroverde gebied admini stratief moet opbouwen en fevens de gezagsdrager der nationaal-socia- listische beweging in dit gebied is. VERMICELLI De distributiedienst vestigt er de aandacht op dat op bon 472 niet 125 gram vermicelli beschikbaar ge steld wordt, zooals in de bonnenlijst vermeld werd. doch 10 0 gram. TOESLAG O? STAANPLAATSEN IN D-TREIN. UTRECHT. 12 Jan. Tot nu toe werd bii het gebruiken van een D- trein geen toeslag boven den prijs van een gewoon plaatsbewijs ge heven. indien geen zitplaats be schikbaar was of indien men zich tevreden moest stellen met een zit plaats. die verkregen werd door het opslaan van een armleuning. Maar doordat er meer en meer een te groote ophooping van reizigers in den D-trein zich voordeed, hebben de spoorwegen besloten, ook toeslag te heffen op reizigers, die een staan plaats innemen of een zitplaats ver kregen door opgeslagen armleunin gen. Maun Maan op vanavond om onder 12.23 |A co 0-41 13Jan. 16.52 uur 29Jan E.K. tot' morgenochtend L.K. 21 Jan. q Ag? 5 Febr. v.m. o.45 uur n.m. Niet beschermde vogels In de Ned. St.Crt. verscheen een besluit waarbij wordt bepaald, dat in het geheele rijk niet zullen be- hooren tot de beschermde 'vogels in den zin van de vogelwet 1936: A. gedurende het tijdvak van 1 Jan. '43 t.m. 31 Dec. 1944: de schol levaar, de ekster, de vlaamsche gaai. de bonte kraai er* de roek. B. In de jaren 1943 en 1944 ge durende de tijdvakken van 1 Jan. '43 t.m. 31 Maart en van 1 Aug. t.m. 31 Dec. '43: de blauwe reiger, de sperwer, de. houtduif, de zilver meeuw. C. gedurende het tijdvak van 15 Juni t.m. 31 Oct. in de jaren 1943 en 1944 de spreeuw. Voorts bevat de St.Crt. een besluit waarbij wordt bepaald, dat voor het tijdvak van 1 Jan. tot 21 Dec. '43 de hoofden van plaatselijke politie vergunningen kunnen verleenen tot het' gebruiken van geweren bij het dooden van niet beschermde vogels. Het vee tijdens de koude Door voedselschaarschte komt het veelvuldig voor. dat het jonge'vee zoo lang mogelijk in de weide wordt gehouden. Het hoofdbestuur der Nederl. Ver. tot Bescherming van Dieren vestigt er ook nu de aan dacht van belanghebbenden op. dat de dieren bi.j net intreden van vorst of bij langdurigen regen -nadeel van een dergelijken weidegang onder vinden. Het is daarom gewenscht. de dieren niet dan bij matig weer buiten te laten of anders voldoende bedekking en bij voedering te geven. Bij niet-behoorlijke verzorging kan een proces-verbaal het gevolg zijn. Verschillende burgemeesters zeg den reeds eerder hun medewerking toe en bevorderden het plaatsen van noodstallen in de weide. MELKPRIJS VOOR DEN BOEB VERHOOGD. Dank zij het onvermoeid streven van den Landstand Gelijk reeds door den Boerenlei der en den Directeur-genetaal van den Landbouw op Nieuwjaarsmor gen voor de radio werd aangekon digd en eerdaags officieel zal wor den gepubliceerd, zal de veehouder met ingang van 1 Januari j.1. per kg. melk 1 Vo cent meer ontvangen, aldus ontleenen wij aan „De Land stand". Dit zal geschieden in den vorm van een toeslag, zoodat de consu ment daardoor geen hoogeren prijs behoeft te betalen. De actie van den Nederlandschen Landstand is dus in dezen, met suc ces. zij het nog niet volledig, be kroond. SCHAGEN Prof. Seekles. die Maandagmid dag voor den bond van oud-leerlin gen der R.L.W.S. over bovenstaand onderwerp sprak, begon met te ver halen. hoe de kopziekte reeds se dert 15 jaar zijn belangstelling had gehad en hij' toonde aan de hand van enkele gegevens omtrent de ernst van deze runderkwaal gemak kelijk aan. dat de ziekte die aan dacht zeer wel waard was. Er zijn verschillende soorten van kopziekte. Zoo werden b.v. onder scheiden de voorjaars-, de najaars- e/x de op het oogenblik nogal eens optredende stalkopziekte. Sympto men zijn o.a. onrustigheid, onregel matige ademhaling en. wat vaak kenmerkend is. heftige krampen. Inmiddels komen deze symptomen ook bij andere ziekten voor. terwiil omgekeerd aard en vorm van kop ziekte zeer verschillend kunnen zijn Voor een leek is dit alles zeer in gewikkeld en hij adviseert daarom altijd zoo spoedig mogelijk den vee arts te halen. Op grond van de resultaten der gedane onderzoekingen mag men wel zeggen, dat de ziekte verband houdt met den scheikundigen toe stand der organen. Bü kopziekte kon men steeds vaststellen een ver- la? gd gehalte o.a. van magnesium Inleiding van prof. dr. Seekles voor den Bond van Oudleerlingen der R.L.W.S. en van calcium. Door deze veran derde chemische samenstelling kun nen zoowel organen gis zenuwstel sel worden aangetast. Vandaar de verscheidenheid van symptomen. De oorzaken dezer verandering houden vermoedelijk verband met allerlei omstellingen in het natuur lijke leven van het rund. Men be denke daarbij, dat het is geworden tot een producent van steeds meer en hoogwaardiger melk. dat naast het voeder voor het lichaamsonder- houd steeds meer noodig was voor de melkproductie, dat bovendien de keuze der voedermiddelen die voor het dier toch zoo uiterst be langrijk is niet zelden wordt bepëald door geheel andere omstan digheden dan de behoefte van de koe. b.v. door den prijs. Dit geldt vooral voor bijvoer in den staltijd. Bij bemesting van het land met kunstmest kan het evenwel gebeu ren. dat de koe groote hoeveelheden kaliumnitraat naar binnen krijgt. Ook de teeltkeus, de behandeling als b.v. in het spoelingdistrict ziin van invloed. Bij dit alles moet. gemiddeld 12 15 maal per dag. een groote calciumtoevoer plaats hebben van het voer. door het bloed naar de uier naast de gewone regu leering. Wat hierbij van calcium werd gezegd, geldt uit den aard der zaak ook voor andere stoffen als magnesium, eiwit. enz. Er is sprake van een belasting van de koe .tot het uiterste en dat soms ongèmakken ontstaan, een in éénstorting plaats heeft, is het een wonder? Wat bii kopziekte optreedt is in middels geen gebrekziekte, het is een verkeerde resuleering. Inleider topnt aan. aan de hand van een aantal illustraties, dat ten deze niet de minste twijfel bestaat. Aan welke omstandigheden moet nu een uiteindelijke inéénstorting worden toegeschx-even? Spreker wijst in dit verband op-het procédé, dat in de darmen plaats vindt met het voedsel. Er heeft daarbij een vergiftiging en een ontgifting plaats. Normaal heffen deze pro- cesen elkaar op. Bii overvoeren indigestie kunnen echter vergif- tigingsgevalleh optreden. Hetzelfde kan plaats hebben bij het vreten van verkeerd voer. b.v. gras met iis. Een darm „kan komen vast te lig gen". Bacteriën, die op een bepaal de plaats thuis behooren. gaan zich daarbij verplaatsen, er worden ex tra vergiften geproduceerd, het dier wordt ziek. Hierbij behoeft het altijd nog niet te komen tot de catastrophe. maar het kan. In het bijzonder, wanneer belangrijke organen als hersenen, zenuwen of hart door de vergiften worden aangetast. Als inleider tot hier is gekomen, pauseert hij om dgarna de kwestie onder oogen te zien. hoe men. ge bruik makend van de opgedane kennis, de ziekte tracht te bestrij den. Zoolang de koe productiedier blijft, zal er kopziekte bestaan. De bestx-iiding er van is zeer moeilijk. De boer kan veel voorkomen door doelmatigheid t.e betrachten bii het voederen. Ook moet hü goed op zijn dieren letten en. wanneer hij iets bijzonders bemerkt, onmiddellijk den veearts waarschuwen. Deze kan in het begi nstadium vaak „nog met succes ingrijpen. Het bloed van elk rund bevat een zeer giftige stof. de histamine. Bii dieren, die liiden aan kopziekte. is een grootere hoeveelheid histamine - achtxge stoffen aangetroffen. Het onderzoek van den laatsten tijd heeft aangetoond, dat de ziekte in zjjn oorzaak kan worden aangetast door het gif te vernietigen. Dit is mogelijk, aangezien stoffen zijn ge. vonden, die de histamine neutrali seeren. Hiérmede eindigde spreker. Men is er nog niet. doch men zal verder komen bii samenwerking tusschen boer. dierenarts en scheikundige. Nadat nog enkele vragen waren beantwoord kon de heer Lakeman de bijeenkomst sluiten met een woord van hartelijken dank aan den spreker. ALKMAAR. RADIOTOESTELLEN Eenige maanden geleden werd uit den trein van Alkmaar naar Den Helder een tweetal radiotoestellen gestolen. Dank zij het regelmatig speuren van de recherche gelukte het thans den. dader te achterhalen. Een radiotoestel kon reeds inbéslag genomen worden: naar het andere wordt het onderzoek nog voortgezet ZOO WAS hET NIET BEDOELD. Jongens in de Langestraat wier pen met sneeuwballen naar een 18- jarig meisje. Het meisje, dat hard *veg liep kwam te vallen tengevol ge waarvan zij haar knie bezeerde en bovendien een hersenschudding kreeg. De politie verleende haar de eerste hulp. Zij werd bij omwonen- nen binnengedragen, vanwaar zii later per ziekenauto naar haar wo ning werd vervoerd. SINT MAARTEN. KLOMPENVERSTREKKING. In aansluiting aan ons berichtje van voor enkele dagen vermelden we nog. dat aanvraagformulieren uitsluitend bii de winkeliers ver krijgbaar zijn, zoodat men zich hier voor niet kan vervoegen op het ge meentehuis of bü de commissiele den. UITSLAG SCHAAKCOMPETITIE. Ie klas: B. JonkerJ. Krijgsman 10: K. NumanB. Jonker 0—1: B. JonkerC. Krijgsman 10: M. v. d. SteenR. Kooiman 01: 2e klas: Wim KoordesP. Heneweer; 10; C. SchrijverJ. Groet 01: A. BoontjesK. Boontjes 10; J. JonkerC. Dirkmaat 01; DIE ZAL RENDEEREN. Valkkoog. Op de te Winkel ge houden Konijnententoonstdlling be haalde onze plaatsgenoot, de heer M. Bijpost Rz. niet minder dan 4 prijzen en wel. 1ste en eerepr. voor een ram plu§ le pr. van het mer kenbureau benevens een 2e pr. voor een voedster. W ARMENHUIZEN TOEZICHT BIJ DE VEILING GEWENSCHT. Van betrouwbare zijde vernemen we. dat de betrouwbaarheid onder ling bij de tuinders hier ter plaatse vaak zoek is. Herhaaldelijk komt het voor. dat tuinders, die een vaar tuig met Aool in de veiling hebben liggen, soms drie ja vier keer kij ken of dit vaartuig nog wel vast ligt. Het is gebeurd dat eenzelfde vaartuig twee maal op een dag drij vende werd aangetroffen. Nu heeft het geval zich voorge daan. dat een tuinder verleden Woensdag een praam kool had ge veild cn wegens een tekort aan spoorwagens niet kon lossen. Dit vaartuig nu werd in de veiling ge deponeerd tot den Vrijdagmorgen, waarop hij de kool zou kunnen los sen. Tot zijn ontsteltenis lag de schuit toen niet in. doch buiten de veiling in- het ijs vast gevroren. De koopman accepteerde de kool niet. aangezien ze bevroren was. De eige naar heeft onmiddellijk den veiling leider met het geval in kennis ge steld. maar de dader is natuurlijk niet te vinden. Om kloeten (vaarboomen). dek- kleeden e.d. op de schuiten te laten liggen is niet raadzaam. Dit alles komt voor de tuinders van buiten de gemeente neer op groote last. Het valt niet mee om alles op de fiets mee naar huis en naar de vei ling te moeten sleeoen. In deze schijnt voor het veiling- bestuur een taak te zijn weggelegd. die neerkomt op het treffen van af doende maatregelen. WINKEL. POLITIE. Verloren: een aluminium duim stok. Inl. bij de politie. KONIJNENTENTOONSTELEING. De beste praedicaten zijn gege ven aan: G. Kromkamp. Vlaamsche Reus. konijngrijze. ram. jong. met 3 eereprijzen: Idem. Vlaamsche Reus. voedster, jong. met 2 eerepr* A. v. d. Velde, Weener Wit. voed ster. oud. met 3 eerepr.: K. Groen. Klein Chinchilla, ram. oud. met 5 eei'epr.: A. Rempt, klein Zilver, licht bruin, met 3 eex-epr.: Idem kl. Zilver, voedster met 1 eerepr.: j. T. Hannema. klein Zilver, midden geel L. Jansen. Castor Rex. ram, jong met 2 eerepriizen. Als bijzonderheden kunnen we nog vermelden, dat het hoogste aantal punten voor de beste collec tie. werd behaald door den Weer J. F. Hannema te Winkel. J. Pool-Wit te Wierin(gerwaax-d won den collec- tieprijs èen ras. èèn kleur met de witte Vlaamsche reuzen. De heer* A. v. d. Velde te Aartswoud won den eereprijs voor de beste inzen ding van een "Jeugdlid. Tiidens de tentoonstelling werd een 20 tal dieren verkocht. De hoog ste prüs voor een Vlaamsche Reus bedroeg f 30.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1