NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR VIJANDELIJKE AANVALLEN IN WESTKAURASUS HERVAT Sauckel over de inschakeling van arbeiders OMGEVINGNIEUWS Verslag tarweproefveld Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: Schager editie: Schagen Laan 301. Tel. 444 (2 lijnen). Heldersche edi tie: Den Helder. Koningstraat 78. Tel. 2345 (2 lijnen). SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties irr deze Editie 11 ct. per m.m. Bü contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. opl. op aanvr. 87ste Jaargang. No. 12001 2 Pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar DONDERDAG 14 JANUARI 1943 DUITSCH WEERMACHT BERICHT Duitsche aanval tot ontzet van Welikije Luki vordert HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 13 Jan. (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mede: In den Westelijken Kaukasus heeft de vijand £ijn plaatselijke aanvallen, die hij sedert gerui- men tüd gestaakt had. hervat. Herhaalde pogingen om in de stellingen van Duitsche en Roe- meensche troepen binnen te dringen, mislukten door het af weer vuur met zware verliezen. Aan het front in het gebergte werden door stormtroepen tal rijke vijandelijke stellingen ver nietigd. Aan de rest van het Zuidelijke front duren de ge vechten voort. Achtentwintig Sowjetpantserwagens werden kapotgeschoten. Na krachtige artillerievoorberei ding gingen de bolsjewisten in een sector van Hongaarsche troepen tot den aanval over. In verbitterde ge vechten werden zij afgeweerd met medewerking van Duitsche troepen. Duitsche en snelle Hongaarsche ge vechtsvliegtuigen opereerden dag en nacht op vernietigende wiize te gen gereedstaande vijandelijke strijdkrachten en op marsch zijn de troepen. Bij de voortzetting van een eigen aanvalsoperatie in den centralen sector vielen vele honderden gevan genen en een aantal pantserwagens en kannonnen ons in handen. Het steunpunt Welikije Loeki bleef zich met heldhaftige dapperheid verde digen. terwijl de eigen aanval tot ontzet van het steunpunt vordert. In het gebied van het Ilmenmeer en het Ladogameer viel de vijand heftig aan. -Alle aanvallen strand den met zware verliezen op den hardnekkigen tegenstand der Duit sche troepen. De bolsjewisten ver loren in deze gevechten 52 pantser wagens. Bü de heftige luchtgevech ten van dezen dag schoten Duitsche jagers 52 vliegtuigen neer. waar van 36 in den Noordelijken sector. Een eigen vliegtuig wordt vermist. In Tunesië verloor de vijand bij de nog voortdurende plaat selijke gevechten tot dusverre 14 pantserwagens. 2 gepantser de verkenningswagens en een Oberleutnant Z.S. W. keerde van een succesvollen tocht naar het vijandelijk gebied met zijn duikboot behouden terug op bet steunpunt aan den Atlantischen Oceaan PK Stephan-We-Po-P m groot aantal auto's. In Noord- Afrika waren overdag en des nachts aanvallen van de Duit sche en Italiaansche luchtmacht gericht op vijandelijke vlieg velden met sterke bezetting en stellingen van het luchtdoelge schut. Vier vijandelijke vlieg tuigen werden neergeschoten. In den vroegen ochtend van he den ondernamen Britsche vliegtui gen wederom svsteemlooze storings- aanvallen op West Duitsch gebied. De verliezen aan menschenlevens en de schade zijn gering. Aan de Kanaalkust verloor de vijand gis teren twee vliegtuigen." Nieuwe maatregelen op komst Op een veïgadering van de sta ven van den algemeen gevolmach tigde voor de inschakeling van ar beidskrachten heeft de Duitsche gouwleider Sauckel richtlijnen ge geven voor den toekomstigen ar beid van hen. die aan deze staven zijn verbonden. In een rede noem de Sauckel als doel van de inscha keling de mobiliseering van alle denkbare reserves in den grootsten omvang der wereldgeschiedenis. Dit beteekent. aldus Sauckel. inschake ling van alle krachtreserves van het vaderland en mobiliseering van alle beschikbare krachten in de bezette §ebieden, alsmede in de verbonden. evriende en neutrale staten op grond van de principes der Euro- peesche solidariteit. Voor hun toekomstigen arbeid vermaande Sauckel zijn toehoorders met idealisme aan den arbeid te gaan. Bü de werving van buiten- landsche arbeidskrachten moeten zij als propagandisten van het natio- naal-socialistische leven naar de principes van Duitsche correctheid handelen. Ook den laatsten Duitscher is het duidelijk, aldus de ..Münchener Neueste Nachrichtcn" waaraan de Telegraaf dit verslag ontleent, dat de oorlog thans in een stadium ge komen is. dat ook de weinige nog bestaande burgerlijke gemakken ter zijde zal stellen en waarin het leven van den enkeling en van de gansche natie nog slechts bepaald wordt naar het eene doel: den oorlog met de overwinning te beëindigen. Alle andere overwegingen verdwijnen daarvoor. Wij moeten ons geheel instellen op de eischen van den oorlog, waarvan wij thans nog niet kunnen weten, welke vormen hij nog zal aannemen en waar hij zich nog zal afspelen. De gevolg trekking voor het front is duidelijk: strijd. Voor het vaderland beteekent inzet van den arbeid, die uit moet gaan boven alle tot dusver volbrachte prestaties en die de laatste voorhanden arbeidskracht voor de zege en alleen daar voor mobiliseert. De rede van den algemeen gevol machtigde voor de inschakeling van ar beidskrachten, aldus het blad, laat er geen twijfel over bestaan, dat in over eenstemming met de door den Führer in zijn nieuwjaarsrede aangekondigde opvoering van de arbeidsprestaties op bewapeningsgebied, de verantwoorde lijke instanties thans alle nog bestaan de mogelijkheden zullen uitbuiten, om de totale mobiliseering van det Duti- sche arbeidskrachten tot stand te bren- MARGARINE IN PLAATS VAN BOTER OP BOTERBON „84". 's-GRAVEN'HAGE, 12 Jan. Op de bonnen „boter 04" van de bon kaart voor voedingsmiddelen, wel ke geldig zullen worden verklaard van 23 Janunuri tot en met Woensdag 3 Feibruari 1013, zal men uitsluitend margarine kun nen krijgen. Boter zal men op deze 'bonnen dus niet kunnen koopen. Wel zullen uiteraard zij. die van 30 December tot en met 3 Jan uari j.I. een of meer bonnen „01" bij hun slager hebben ingeleverd, ter verkrijging van rund'vet, te zijner tijd rund-vet ontvangen. Ter ver-" 'krijging van margarine op do bonnon „04". dient men dezë uiterlijk op Zaterdag 16 Januari a.s. bij don winkelier in Ie leve ren, desgewensch togen ontvangst bewijs. De winkelier wordt aan dc hand van het door hem ontvangen aantal bonnen bevoorraad, zoodat hij met ingang van 23 Januaüri in staat is, margarine aan de klanten, die bonnen „04" hij hem hebben ingeleverd, af toeleveren. Aflevering vóór 23 Januari is verboden. Voor wat betreft schip pers, woonwagenbewoners en an deren, die niet in staat zijn hun bonnen tevoren bij een winkelier in te leveren, zullen te zijner tijd nadere mededeelingen worden ge daan. Troonrede van Koning Gnstaaf van Zweden In zijn troonrede gehouden bij de opening van het Zweedsche parle ment, heeft koning Gustaaf ver klaard. dat Zweden, in weerwil van de nieuwe verscherping van den po- litieken wereldtoestand in het afge- loopen jaar, zün vriendschappelijke betrekkingen met de andere mo gendheden heeft kunnen handhaven Niettemin moet het. zoolang de oorlog duurt, rekening houden met gevaren, welke een voortdurende waakzaamheid noodig maken, en daarom zullen in de eerstvolgende maanden maatregelen voor een mi litaire versterking worden bevolen. I}e koning vermaande het Zweed- èche volk. de grootste voorzichtig heid te betrachten in woord en ge schrift en alles te vermijden wat in het buitenland twijfel zou kunnen doen rijzen aan het vaste besluit van Zweden, zün neutraliteit tegen een eventueelen aanval te verdedi gen. De oogst is betrekkelijk goed geweest, maar alleen door vrijwil lig bezuinigen en hard werken kan men den toestand meester worden. Het is noodzakelijk, dat de eischen van loons- en priisverhooging ge- matigd worden.f gen. Hoe groot het aandeel der buiten- landsche arbeidskrachten aan dit reus achtige proces ook mag zijn en in de toekomst nog zal worden, doorslagge vend blijven de kracht en de prestatie van het Duitsche volk zelf. Welke maat regelen genomen zullen worden, kun nen wij niet zeggen. Zonder twijfel zal menige maatregel als ingrijpend wor den gevoeld, doch het doel, alles voor de overwinning in den strijd te bren gen, daar anders een zekere ondergang het einde zou zijn, wettigt ook harde en schijnbaar ondraaglijke beperkingen van het leven van den enkeling ten gunste van het leven der natie. VERPLICHTE OPGAVE verplaatsing van bedrijven Nog eens wordt uitdrukkelijk de- aandacht gevestigd op het besluit houdende voorschriften tot het doen van opgaven naar aanleiding van het verplaatsen van zaken. Krach tens dit besluit is een ieder, die een bedrüf vn welken aard ook. gele gen in een der na te noemen ge meenten. hetzij binnen die gemeen te of naar een andere gemeente ver plaatst. hetzij opheft, verplicht daarvan binnen één dag na dien der verplaatsing of opheffing aan de K. v. K.. en F. of het betrokken plaatselijk kantoor, opgave te doen op een daarvoor vastgesteld formu lier. dat bij de kamer verkrijgbaar is. Deze opgave dient ook te geschie den door zaken, welke niet in het handelsregister staan ingeschreven. Deze voorschriften zijn van over eenkomstige toepassing ten aanzien van bedrijven, welke voor 7 Dec. 1942 doch na 1 Oct. 1942 zijn ver plaatst of opgeheven. Aangezien vele zaken zich niet aan deze voorschriften hebben ge houden. wordt hun in overweging gegeven, alsnog onverwijld de bo venbedoelde opgaven! te doen. Mocht hieraan geen gevolg worden gegeven, dan zal proces-verbaal te gen de nalatigen worden opgemaakt waardoor deze.het risico loopen tot een hooge geldboete te worden ver oordeeld. De hierboven bedoelde gemeen ten zijn: in Noord Holland: Bennebroek, Bergen. Beverwijk. Bloemendaal. Castricum. Egmond aan Zee. Eg- mond binnen. Heemskerk. Heem-' stede, Heiloo. den Helder. Koedijk. Limmen. Schoorl. Velsen. Zandvoort en de Zijpe (ten Westen van het Noordhollandsch Kanaal.) FAMILIEDRAMA TE ASSENDELFT. Gistermorgen werd door omwo nenden een sterke gaslucht waarge nomen bij den heer Zwart aan de Willem Sypesteynstraat te Assen delft. Toen de gewaarschuwde ge meenteveldwachter de woning be trad. deed hij een afschuwelijke ontdekking. Drie kinderen, een meisje van J2 en twee jongetjes van 9 en 7. werden dood op bed gevon den. terwijl de vader zich het leven had trachten te benemen door de polsader door te snijden en de gas kraan open te zetten. In zorgwek kende toestand is de 50-iarigè man naar het gemeenteziekenhuis te Zaandam vervoerd. Vermoedelijk is hier van een familiedrama sprake, daar de vrouw het gezin reeds eeni- ge weken geleden had verlaten. Bespaart op uw rantsoen met een hooikist 's GRAVENHAGE. 13 Jan. Het eten goed warm houden en toch weinig gas gebruiken, is eén heele puzzle. Vooral in den winter heeft men graag een goeden warmen maaltijd. Üns gasrantsoen zou dit eigenlijk niet toelaten, wanneer er met nog zooiets bestond als een hooikist. die een practische oplos sing voor het kookprobleem vormt. Ten eerste hebt u alleen maar brandstof noodig om het eten 1/6 van den normalen kooktijd vóór te koken en het daarna tenminste twee- a driemaal den kooktijd in de hooikist te laten. Wanneer u geen hooikist hebt. is een pak kranten ook voldoende. Let er dan echter op. dat de kranten alles goed afsluiten vooral bij de tegenwoordige klei ne kranten verlieze men dit niet uit het oog en een voldoende dikke laag vormen, zoodat zoo weinig mo gelijk warmte verloren gaat. De hooikist is bijzonder geschikt voor peulvruchten, gort e.d.. meel- producten. mits in water gekookt. Elke huisvrouw, die het koken in de hooikist toepast, zal heel goed kun nen bemerken, dat zij gas bespaart. Dat is heusch noodig. want er moet heel zuinig met onze kolen "omge sprongen worden. De gasbedrijven krijgen er niet te veel van. Wanneer de gasfabriek geen gas meer heeft, bent u hiervan de dupe. Houdt u daarom aan het parool om met weinig gas veel te doen. r— Verduister Muan op 12.46 21 Jan. V M 29 Jan L K vanavond om onder 16.53 uur 5pe5b2r. tot morgenochtend N.M o aa 12 Feb 8.44 uur e.k Controle op tabakssurrogften Zooals talloozen tot hun groote ontgoocheling zullen hebben gecon stateerd. is op het gebied van dg vervangingsmiddelen voor tabak en tabaksproducten een groote ver scheidenheid artikelen voorhanden, die echter grootendeels. niet aan de verwachtingen voldoen. Om een inzicht te krijgen m de fabricage van de vele soorten bla dermengsels. papier enz., is den fa brikant van tabakssurrogaten de plicht tot het geven van inlichtin gen en het inzenden van monsters opgelegd, ingevolge een voorschrift van den gemachtigde voor de prü- zen. De hooikist maakt uw spijzen gaar, met minder gas en electri- citeit is uw maaltijd klaar Dc «cormeri en «tormsters. die bun Kerstverlof la eigen land hebben doorgebracht zijn Maandag weer vertrokken, om hun plicht ic vervullen in den Germainschen LanddlenM. Voor hun Vertrek uit Amsterdam werden zij op den Dam toegesproken en geïnspecteerd door Bannführer Voss en den «tafleider van den Jeugdstorm, oppetbanheer C. Qutspel VNP-De Haan-Pa* a SCHAGEN BURGERLIJKE STAND. Geboren: Johan Cornelis. z v. Jo- han Dirk Dubbeld en van Grietje Brouwer: Jtfhanna Lena Jacoba. d. v. Jurrie Hooiue en van Geertje Brouwer (woonpl. Den Helder). Getrouwd: Cornelis Jan Bleek en Gerarda Rong; Petrus Korver ea Geertje Kok. POLITIE. Gevonden: een zwarte paraplue. eenige radio-zegels en een ketting met slot. Verloren: een handtasch. een bl. sportriem, een want. éen kindersle de. een zwarte vulpen en een bruine portemonnaie met inhoud. „De Prof. Dr. J. M. van Bemmelenhoeve" der wieringermeer. De proef wérd genomen met de 4 zomertarwes: van Hoek. Mansh. Witte. Carma en Blanka en de 3 overgangstarwes: Bersée. Chante- claire en Picardie. Bovendien werd ook de wintertarwe Juliana gezaaid. Door omstandigheden kon niet eerder gezaaid' worden dan 9 April, welke datum vo'or de zomertarwe reeds te laat eh 'voor de overgangs tarwes natuurlijk veel te laat is geweest. Zomer, en overgangstarwes Wm. 626. Grondsoort: zware zavel Voorvrucht: haver, waarna een bes te hopperups als groenbe- mestirjg. Bemesting: 250 kg. -kas p. ha. (21 April); 200 kg. super 16% p. ha. (7 April). Grootte der veldjes; 10 x 3 M. is 30 M2. Aantal herhalingen: twee. Zaaitijd: 9 April. Bü de opkomst was Juliana het laatst (30 April); Carma. Picardie en van Hoek het vroegst (25 April), terwijl voor de andere rassen 27 April werd genoteerd. Half Mei was de ontwikkeling van van Hoek het weligst. Begin Juli waren van Hoek en Mansh. Witte in ontwikkeling nog steeds voor. Juliana vertoonde een kruiperig gewas, dat niet meer gaat schieten. Chanteclair gaf een mooi vol gewas. Bü Picardie kwamen en kele afwijkende planten voor. Blan ka en Carma hadden een meer don kere kleur dan de andere rassen. Plantenziekten. Bü Picardie telde het eerste veld je 29 en het tweede 19 stuifbrand aren. Van Hoek had in zeer ernstige mate te lijden van gele en later van bruine roest. Veel bruine roest had ook Mansh. Witte; tameliik veel en in afnemende mate: Chanteclair. Picardie, Blanka en Bersée. Zeer weinig roest had Carma. Juliana had hevig te lijden van gele roest. Het proefveld werd op 14 Sep tember binnen gehaald en ge- dorseht. Van de Juliana is op dit. door omstandigheden te laat gezaaide, proefveld niets terechtgekomen. Het bleef een kruipend gewas, waarin slechts enkele planten gingen schie ten. Opbrengsten zijn van dit ras niet bepaald, zoodat het verder bui ten beschouwing wordt gelaten. De volgende cijfers werden ver kregen: De uitzaaiverhoudingsciifers wer- genoemd: de late zaaidatum. de zeer den berekend op van Hoek 125 slechte weersomstandigheden en kg. per h.a. Door de fiine korrel is vooral ook de roestaantasting wei van Carma nog geen 100 kg. zaai- ke bij sommige rassen- vrü hevig is zaad per h.a. gebruikt. Toch werd» geweest. hiermee een mooi vol gewas verkre- pe schotgevoeligheid werd in de gen. De stand van Blanka. met 109 tabel in cijfers vastgesteld. Een laag kg. zaaizaad, was te dun. Dit ras cjjfer beteekent veel schot. De ver- stoelt minder goed uit. schillen waren hierbij niet groot. Bij het in aar komen was Carma het vroeest. De beide overeangs. Beschouwingen, tarwes Chanteclair en Picardie wa ren evenwel het eerst rijp; Bersée Van de zomertarwe maakt Blan- het laatst. ka de beste indruk. Door dit jaar in Van de zomertarwes heeft Blan- opbrengst bovenaan te komen toont ka de hoogste zaadopbrengst gege- ditras naast een zeer goede produc- ven. ondanks een te dunnen stand. 00^ voldoende oogstzeker- Carma kwam in zaadopbrengst heid. Bovendien kan het blijkens zelfs nog iets (zii het ook slechts deze proef ook nog vrn goed tegen zeer weinig) beneden van Hoek. laat zaaien. Carma beantwooidde Mansh. Witte heeft het leelük laten met aan de verwachting. Een bnna zitten even hooge opbrengst als van Hoek is men de laaste jaren van dit ras De_ beide overgangstarwes Chan- 7eker njet gewoon. Omgekeerd kan teclair en Picardie brachten even ,nen oo)t zeeBpn dat van Hoek deze veel op en kwamen zelfs met een vrij groote voorsprong 90 Blank;' op de eerste plaats. Bersée bleef ver achter. De stroo-opbrengsten zijn abnor ceer een goede beurt heeft gemaakt 'Iansh. Witte laat het leeliik zitten. )e groote gevoeligheid voor de aan tasting door bruine roest is dit jaar noodlottig geweest. De korrelkwali- maal hooe Dit zal erootendeek ziin teit is van alle rassên slecht, ten ge- éerooStdoor de v?.i zware abnormaal slechte groenbemesting (roode klaver), wel ke onder het gewas groeide volge van de abnormaal slechte weersomstandigheden. Van de overgangstarwes brachten waarvan een gedeelte is meegeoogst Picardie en Chanteclair evenveel Door het zeer slechte oogstweer is op. Zij overtroffen de zomertarwes deze niet voldoende droog geworden aanmerkelijk in opbrengst. Bersée De kwaliteit van het zaad is bij kon dit jaar niet heelemaal meeko- alle rassen niet mooi. De korrels men. hetgeen grootendeels aan de te zijn niet voldoende uitgegroeid. Als late zaaitijd zal moeten worden toe oorzaken hiervoor kunnen worden geschreven. Datum van in aar* rijpheid 12 van Hoek Blanka Mansh. Witte Carma Chanteclair Picardie Bersée 124.8 109.2 124.8 988 136.5. 131.3 123.5 8 Juli 7 Juli 8 Juli 29 Juni 6 Juli 4 Juli 9 Juli 31 Aug. 4 Sep. 2 Sep. 3 Sep. 29 Aug. 29 Aug. 4 Sep. zaad stroo Opbr. rel. c .3 le 2e zaad stroo v ►J ,1 C/3 kw. kw. le kw. 123 8 28.5 1.43 87.5 100 100 110 5 29.6 2.20 69.6 102.8 79.5 123 7 21.9 1.36 69.7 73.3 79.6 U8 5 28.3 1.55 71.0 99.2 81.1 108 6V, 31.9 1.55 81.5 111.9 94.2 105 5 31.9 1.08 78.7 111.9 89 9 110 8 29.1 1.43 70.5 102.1 80.5 >"2 V ëj O." C/3 7 7 7 Opmerkingen b. d. korrelkwaliteit. Roode. matig gevulde, niet mooie koTrel. Blanke, lange, magere korrel. Blanke, gerimpelde, niet volgroeide korrel. Roode. kleine en fijne onregelmatige korrel. Bruine, misvormde, matig grove, niet mooie korrel. Blanke, ongelmatige. gerimpelde niet mooie korrel. Bruine, grove, onvolgroeide korrel. DIPLOMA-UITREIKING E.H.B.O. Dinsdagavond werden in de O. L. School te Zuidscharwoude ds diplo ma's aan de geslaagde E.H.B O.'ers uit gereikt. De heer J. Visser, voorzitter der af- deeling, bracht Zusier Gorissen en Dr. de Wit dank voor hun toewijding bij het geven van de lessen. De burgemeester reikte hierna met een toepasselijk woord de diploma's uit aan de geslaagden, er zijn verheugenis over uitsprekende dat zoovelen zich voor dit liefdewerk beschikbaar stellen. De geslaagden waren de dames M. Greeuw, A. J. Vis, G. Leijen, R. Vis ser, E. Feller, allen te Oudkafspel, N. N. Jonf Noordscharwoude, A Rutsen, Zuidscharwoude, E. Wagenaar en J. Kouwen te Broek op Langendijk en de heeren J Visser Jz„ Broek op Langen dijk, Joh. Mol, St. de Rijke, J. Visser Mz., P. van der Mars te Noordschar woude en mevr. Frielink—Nalis te Alk maar. De burgemeester gaf hierna een toe lichting van de taak van de E.H.B.O., bij den Luchtbeschermingsdienst. Er komen twee colonnes, Oudkarspel en Noordscharwoude, onder leiding van Dr de Wit, Zuidscharwpude en Broek op Langendijk, onder leiding van dr. Verdonk. Dr. Weterink zal zich belasten met de behandeling van ev.entueele patiën ten in het noodziekenhuis. De E.H. B.O.'ers zullen een instructie thuis ge stuurd Rijgen. Daarna bleef men nog eenigen tijd gezellig bijeen. MET PENSIOEN. Zuidscharwoude. De heer N. Grotjes, die in den loop der jaren een bekende persoonlijkheid op ons dorp is geworden, is, na een 45-jarig dienst verband bij do firma G. Kramer Zonen, met pensioen gegaan. TERUGGETROKKEN. Zuidscharwoude. Cand. de Hoest uit Zutfen. die Zendag a.s. op be roep zou preeken voor de gecombi neerde gemeenten Koedijk en Zuid scharwoude. heeft zich teruggetrok ken. KOEGRAS JULIANADORP. „VEEVERI.OSKUNDE" KOEGRAS. Dinsdagmorgen hield bovengen, ver. haar alg. verg. in het café ..'t Centrum". Na opening door den voorz. J. J. Kistemaker en lezing der notulen, bleek uit het verslag over 1942. dat de ver. 100 leden telt met 1454 koeien, dus 224 koeien minder dan'in 1941. De verloskun dige werd 61 keeren gehaald, de ontv. bedroegen f 1384.54. de uitg. f 1368.95. voordeelig saldo derhalve f 15.59. De veestapel verminderde steeds en ook dit jaar zal men nog dieren moeten missen. Nadat de comm. tot nazien der rekening was gehoord, werden ver slag en rekening goedgekeurd, waar na de voorz. den secr.-penningm. A. Schoorl Jz. dank bracht. Bij de bestuursverkiezing werden den aftr. heeren A. Schoorl' Jz. en Th. A. A. Terra herkozen De omslag werd bepaald op 50 ct. per koe en het salaris voor den ver loskundige op f 600. Tot verloskun dige wordt de heer A. de Hoop her benoemd. Tot lid der comm. tot het nazien der rekening over 1943, aftr. de heer P. Pluister Jr. werd be noemd de heer M. Gouwenberg. Bij de rondvraag vraagt, de heer Rampen of het niet mogelijk is. dat de heer de Hoop bij afwezigheid een adres achterlaat. Hierna sluiting» RA RSJNGERTfORN. GEMEENSCHAPSVIJAND. Het is de politie te Barsingerhorn mogen gelukken de hand te leggen op een zwarten handelaar in klompen. Het was een inwoner van Kolhorn, die de ze artikelen verkocht tegen den prijs van f 6 per paar. Een ieder, die met het huidige klompenvraagstuk op de hoogte is, zal het er mee eens zijn dat tegen individuen als de hierboven ge noemde niet streng genoeg kan wor den opgetreden. HOUTDIEFSTAL. Hoewel de brandstoffentoestand op het oogenblik zoo is, dat men best wat ihout erbij kan gebruiken, mag dit toch geen aanleiding zijn om te dezen op zichte alle begrippen omtrent het „mijn en het dijn" te laten varen. Een inwo ner van Kolhorn, hierover blijkbaar andere gedachten koesterende, werd door de politie op heeterdaad betrapt, toen hij trachtte zich wederrechtelijk een paar palen toe te eigenen. Men zij dus gewaarschuwd! ZIJPE WIJ GAAN OP TOURNEE. St. Maartensbrug. Zondag jl. gaf het revuegezelschap Jan Buisman in zaal Kossen. alhier, een nonstoppro- gramma, getiteld „Wij gaan op tour neeDat het gezelschap er niet ge heel in slaagde het publiek te bevredi gen, bleek wel uit het matige applaus. Waarschijnlijk zal het gezelschap zich hierdoor niet laten ontmoedigen en een programma van beter gehalte probee- ren te brengen. HARENKARSPEL GIEN HEERKOEKEN. Dezer dagen ging de heer J. P. te Waarland met 30 kg. tarwe naar den molenaar om het te laten ma len, Onderweg heeft hü deze kost bare lading verloren en hoewel hii alles heeft afgezocht. bleek de grondstof voor de a.s. ..heerkoeken" spoorloos verdwenen. De eerlijke vinder heeft zich tot nog toe niet aangemeld. VAN DE FIETS GEVALLEN. Maandagmorgen is Mej. J. S. te Dirkshorn. toen zii langs den Oos- terdiik fietste, gevallen. Zii werd bii den heer D Strijbis binnengedra gen. De dokter moest er aan te pa» komen. Hoewel zii over inwendige pijn klaagde, is de val nog betrek- kelük goed afgekomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1