NOORD-HOLLAND Sowjet-aanvallen overal afgeslagen i— Verduister - OMGEVINGNIEUWS DAGBLAD VOOR ROOSEVELTS WITBOEK ZEVENDE KERSTMARSCH VIN DE W.A. rn Het Departement van Financiën Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: Schager editie: Schagen Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). Heldersche edi tie: Den Helder. Koningstraat 78, Tel. 2345 (2 lijnen). SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. opl. op aanvr. 87ste Jaargang. No. 12002 2 Pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar VRIJDAG 15 JANUARI 1943 DU1TSCH WEERMACHTBERICHT Luchtaanvallen op Engeland en Duitschland HOOFDKWARTIER VAN DEN .FUEHRER.#14 Jan. (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt ai ede: Na de verliezen van den vorigen dag heeft de vijand in het Westen van den Kaukasus 'slechts hier en daar zonder verband aanvallen uit gevoerd. die werden afgeslagen. Tusschen Kaukasus en Don en in het Dongebied mislukten de voortgezette aanvallen van de Sowjets met verlies van 26 tanks. In het gebied van Sta- lingrad sloegen de Duitsche troepen sterke aanvallen van infanterie en tanks in heldhaf tige. zware gevechten af. Het luchtwapen greep op de zwaar tepunten der gevechtshandelin gen op den grond in. Vijandelijke aanvallén ten Zui den van Woronesj op d^ stellingen van Duitsche en Hongaarsche troe pen stortten ineen. De gevechten ten Zuidoosten van het Ilmenmeer en ten Zuiden van het Ladogameer duren voort. In Libye hebben Duitsche en Ita- liaansche jagers tegenover twee Duitsche verliezen. 11. afweerge schut 3 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Herhaalde aanvallen van vijandelijke strijdkrachten in Tunis werden afgeslagen. Duitsche en Italiaansche formaties van het luchtwapen hebben ravitailleerings- colonnes en troepenconcentraties van den-vijand uiteengedreven. Op luchtsteunpunten werden aanzien- lilke vernielingen veroorzaakt. Bij aanvallen overdag van Brit- Bche luchtformaties 'op de bezette Westelijke gebieden werden 5. in het gebied van de Noordzee 2. vij andelijke vliegtuigen neergeschoten. In de late avonduren deden Brttsche vliegtuigen aanvallen op Westduitsch gebied, vooral Italiaansch Weermachtberieht ROME. 14 Jan. Het 964ste com muniqué van het Italiaansche hoofd kwartier luidt: ..Hoewel gehinderd door zand stormen was de bedrijvigheid in de lucht in Libye gisteren aan weers kanten zeer levendig. In herhaalde gevechten werden 11 vliegtuigen neergeschoten door jagers van de Spil. en wel 5 door Italiaansche' en 6 door Duitsche jagers. Ons vierde regiment jachtvliegtuigen droeg tot dit succes bii door twee viermotorige vliegtuigen te vernielen, waardoor het ziin 500ste overwinning behaal de. Voorts werden 3 vliegtuigen door den Italiaanschen en Duit- schen luchtafweer neergehaald. Vij andelijke luchtbombardementen op bewoonde plaatsen veroorzaakten verliezen onder de bevolking, de schade is niet ernstig. Aan het front in Tunesië misluk ten herhaalde vijandelijke aanval len. ondernomen met steun van gepantserde afdeelingen. verschei- dere tanks werden vernield. Esca drilles van onze luchtmacht hebben in opeenvolgende golven troepen colonnes en concentraties van mo torvoertuigen met succes aangeval- lei?. een tiental van deze voertuigen werd in brand geschoten. De havenwerken van Algiers en Bone werden eveneens krachtig ge bombardeerd. Een vliegtuig, dat in het communiqué van 12 Januari als vermist werd oogegeven, is op zijn basis teruggekeerd." op de stad Essen. De bevolking leed verliezen. Er ontstond hoofdzakelijk schade aan gebou wen. Nachtjagers en afweerge schut van het luchtwapen heb ben vijf vliegtuigen doen neer storten. Duitsche gevechtsvlieg tuigen hebben overdag installa ties aan de Zuidoostkust van Engeland aangeyallen. des nachts vielen zij het stedelijk gebied en de werven van Sun- derland aan. Uitgebreide bran den werden waargenomen. Sowjets lijden ontzettende verliezen De militaire correspondent van het D.N.B. stelt in een beschouwing over den toestand aan het Oostelijke front de vijandelijke frontberichten tegenover het weermachtberieht. Hierbij komt hij tot de conclusie, dat de ontwikkeling van de groote bolsjewistische operaties toch heel anders verloopt dan uit de vijandelijke berichten blijkt. De toestand aan het Oostelijke front heeft zich vergeleken met de vooraf gaande dagen op geen enkel punt noe menswaardig veranderd. Evenals voor heen loopt het bolsjewistische offensief storm tegen de voornaamste Europee- Een slechte propagandastunt (Van onzen Haagschen medewerker.) ]M[ EN is in de Ver. Staten nu niet ■LTA bepaald tevreden met den gang van zaken. Het publiek begint hoe langer hoe meer te betwijfelen, of deze oorlog wel zoo'n triomftocht voor de geallieerden is. als bij de oorlogsverklaringen verzekerd werd Een zeker symptoom van dezen arg waan was de nederlaag van Roose- velt bij de verkiezingen voor. het Congres in de maand November. Dit symptoom is niet aan des hee- ren Roosevelts aandacht ontsnapt en kort yoordat dit.nieuwgekozen Con gres voor de eerste maal bijeen kwam. heeft de Amerikaansche re-, geering een witboek uitgegeven on der den titel ..Oorlog en Vrede", waarin betoogd wordt, dat de bui- tenlandsche politiek van de Ver. Staten de'laatste tien jaren gericht was op het handhaven van den vre de. Volgens dit witboek heeft Roose- velt de laatste tien jaren een poli tiek van goede nabuurschap en van vredesbemiddeling gevolgd. Merk waardig genoeg wordt er in denzelf den tekst verklaard, dat hij de tra- ditioneele isolationistische en neu traliteitspolitiek der Ver. Staten heeft laten varen. En reeds deze verklaring logenstraft ziin overige beweringen ten aanzien van zijn vredesbemiddelingen. Vanaf het be gin van zijn eerste amtsperiode in 1932 heeft Roosevelt gestreefd naar een wereldconflict. Reeds de in 1935 vermoorde Huey Lon^ een der felste tegenstanders van Roosevelt. voorspelde, dat Roo sevelt het Amerikaansche volk den oorlog .zou injagen onder het mom van een veldtocht tegen het fascis me. Voortdurend heeft Roosevelt dan ook stelling genomen en ge- hetst tegen de autoritaire staten. In 1937 verklaarde hij in een rede te Chicago. dat men de autoritaire sta ten onder quarantaine stellen moest In den loop van 1938 begint zijn in terventie in de Europeesche poli tiek. De Engelsche onderhandelin gen in München werden geken schetst als verraad aan de democra tische zaak. Nieuwjaar 1939 ver klaart Roosevelt in zijn boodschap aan het Congres, de totalitaire sta- .ten te willen bestrijden met alle middelen: ..all methods short of warj' Bemoeiingen met Europa. Tengevolge van Roosevelts A instructies aan ziin gezant te Pari.js. Bullitt. mislukten de Duit sche onderhandelingen met Polen en \werd de Fransche regeering gestijfd in haar voornemen Duitschland den oorlog te verklaren. Het ligt een ieder nog versch in het geheugen. hoe de Amerikaansche regeering op alle mogelijke wijze materieelen en moreelen steun verleende aan En-, geland en Frankrijk. De in Maart 1941 onderteekende Leen- en Pacht wet is er het meest karakteristieke voorbeeld van. Amerikaansche oor logsschepen patrouilleerden. lang vóór het uitbreken van den oorlog tusschen Amerika en Duitschland. ten gunste van Engeland: kortom. Amerika heeft met alle ter beschik king staande middelen getracht in te grijpen in het conflict. Totdat dan eindelijk na alle mogelijke pro vocaties op 8 Dec. 1941 de feitelijke oorlogstoestand tusschen de Ver. Staten eenerzijds en de Asmogend- heden anderzijds een feit werd. De Deutsche Dipl.-Pol. Korres- pondenz schrijft dan ook zeer te recht. dat het methodisch slechte en in zijn argumentale ondocumentai re verdedigingswerk van Roosevelt punt voor punt te weerleggen is. Waar is. dat Roosevelt zooals hij in zijn Witboek toegeeft de tra- ditioneele isolationistische politiek heeft laten varen en de openbare meening in de Ver. Staten tot een willoos object maakte van zijn oor logspolitiek. J-T IER komt dan nog de gerucht- xx makende verschijning bij van het boek van den voormaligen ge zant der Ver. Staten te Tokio: ,.Re- ports from Tokio". Uit dit boek blijkt zonneklaar, dat Roosevelt vol komen op de hoogte was van het Japansche oorlogspotentieel. lang voor het uitbreken van den oorlog. De bewering, dat men in negentig dagen Japan liouideeren zou. is dus een bewuste verdraaiing der feiten geweest. Men vraagt zich in Ameri ka nu opgewonden af. hoe de oor logsverklaring aan Japan mogelijk geweest is. Ongetwijfeld heeft dit boek de toch al groeiende ontevre denheid in de Ver. Staten in hevige mate doen toenemen. Hierin, èn in het bijeenkomen van het nieuwe Congres, moet men derhalve de re denen zien van deze slechte propa gandastunt". Ve. Een best braadje .1 MADRID, 14 Jan. (D.N B.) Aan ae kust van de Middelland- sche Zee bij Almeria is een dol fijn van 1800 kilogram gevangen. Oe ongewoon groote visch is naar Madrid gebracht, waar zij in een nuseum tentoongesteld zal wor den. sche gevechtslinie, evenals voorheen ligt het zwaartepunt van den strijd in het uitgestrekte gebied van den Zuide lijken sector. De verliezen van den vijand zijn precies zooals in den vo rigen winter ontzettend hoog, ja zij overtreffen de verliezen van het vori ge jaar nog aanzienlijk als gevolg van de nieuwe Duitsche automatische snel vuurwapens, die speciaal voor den oor log in wintertijd gefabriceerd zijn. De operaties zelf echter bevinden zich in een fluctueerenden toestand, die zeer duidelijk door de opperste Duitsche lei ding begunstigd wordt. Hulsmoeders controleert op gezette tijden uw geweckte winterprovisie. Mocht het deksel van een der flesschen zijn losgegaan en dit wordt tijdig be merkt. dan is wellicht nog de geheele nhoud of een gedeelte ervan voor consumptie te gebruiken Schlpper-Pax a MEER WALVISSCHEN IN DE ZUIDE LIJKE IJSZEE. Een merkwaardig nevenverschijnsel van den oorlog wordt uit Santiago de Chile gemeld. Er valt nl. een sterke vermeerdering van het aantal wasvis- schen in de Zuidelijke IJszee waar te nemen, Zoo werden aan de Chileensche kust onlangs enorme walvischscholen waargenomen. Zondag 17 Januari zal het de ze vende maal zijn, dat door de W.A. de Kerstmarsch wordt gehouden, een marsch waaraan vooral voor de leden der oude garde vele schoone herinneringen zijn verbonden. Want by deze marsch kwamen de weer mannen uit alle streken van ons vaderland naar Utrecht, om daar tezamen te getuigen, dgt de W.A. leéfde en dat de nationaalsocialis- tische revolutie verder ging. on danks de terreur in die dagen en ondanks'de bepalingen en verboden der overheid. De W.A. is bliiven le ven en werken, en groeide tegen de verdrukking in. Want telkens wer den de zwarte vendelè grooter. zoo groot, dat de weerafdeelingen te sterk en zoodoende verboden wer den. A.s. Zondag zullen wederom de beermannen marcheeren, door de heide ert de velden om Utrecht, tezamen met de leden van de ande re organisaties der beweging» met politie en brandweer en met de Duitsche kameraden. De zevende kerstmarsch is een bewijs, dat de W.A. heeft gewerkt in de jaren van haar bestaan, en dat de marsch naar het licht ook nu niet heeft op gehouden. maar met een onver traagd tempo zal worden verder ge- loopen. De hooikist maakt uw spijzen gaar, met minder gas en electii- citeit is uw maaltijd klaar Ter dood veroordeeld 's-Gravenhage. 14 Jan. De Nederlander Bob Hellenberg. uit Amsterdam, is bii vonnis van het Deutsche Obergericht van 6 Nov. 1942 wegens moord en verboden be zit van wapens ter dood veroordeeld Hellenberg heeft in strijd met alle oproepen tot inlevering van wapens een pistool met scherpe munitie en een cylinderrevplver in ziin bezit gehad en een 7T-jarigen man dood geschoten. Het vonnis is na bestu deering der kwestie van gratiever- leening voltrokken. Maan Maan op vanavond om onder 13.11 fjr 3.00 21 Jan. 16.55 uur 5febr. V M tot morgenochtend N.M. 29Jan q a»j 12Feb lk 8.43 uur ek Distributienicuws KEUZE TUSSCHEN SINAASAP. PELEN EN MANDARIJNEN. Bon reserve 4-03. waarop men 350 gram mandarijnen of sinaasappelen kan verkrijgen, geeft met ingang van heden desgewenscht recht op sinaasappelen. Men moet genoegen nemen met hetgeen de handelaar voorradig heeft, daar het niet mo gelijk is. de bevoorrading zoo te doen geschieden, dat aan een ieder mandarijnen of sinaasappelen naar keuze kan worden geleverd. 's-G ravenhage. 14 Jan. De generale thesaurie van het dep. v. Financiën, werkt, voor zooveel de afdeelingen begroOtingszaken. geld wezen en riiksbetalingsdienst be treft. van Woensdag 13 Jan. 1943 af zeer beperkt in verband met ver huizing. De afd. begrootingszaken en geld wezen zijn van 14 t.m. 18 Jan. 1943 gesloten. Te beginnen met 19 Jan. 1943 is het adres voor correspondentie, waarvan de behandeling tot een van die afdeelingen behoort: De partement van Financiën te Deven ter. De afdeeling riiksbetalingsdienst is gesloten van 22 t.m. 25 Jan. '43. Te beginnen met Dinsdag 26 Jan. 1943 is deze afd. eveneens te Deven ter gevestigd. Omtrent de afdeeling algemeene zaken zal een nader bericht volgen De correspondentie voor die afdee ling bestetnd. kan voorloopig ge richt blijven aan: het Departemènt van Financiën te 's-Gravenhage. Links: De zware afweerslag in het Oosten: het Terekfront. Een stad onder de stad. Vroeger stonden hier aan de Terek de hutten der kozakken. Sedert lang ziin ze door de artillerie der Sovjets met den bodem gelijkt gemaakt. Het bouwmateriaal echter, bestaande uit harde steenen, die gevormd zijn uit slib. is door de Duitsche pantsergrenadiers, die deze plaats verovèrden en sedert weken tegen den vijand houden, opnieuw gebruikt. Van de steenen werden daken gemaakt, waaronder zich -de woonbunkers en gevechtsstellingen der Duitsche soldaten bevinden. PK Bernd Lohse-DV-R-P m. Rechts: Nieuwe troe. pen in Tunesië geland. In minder dan geen tijd zijn de vliegtuigen met de aankomende troepen" uitge» laden. Zij maken zich dadelijk gereed, om naar de operatiegebieden gebracht te worden. PK Boerner-Sch-F-P m SCHAGEN VERGADERING N.S.B. Naar wij vernemen, vindt op Don derdag a.s. in zaal van Erp alhier een besloten groepsvergadering der N.S.B. plaats. Spreker is de heer J. M. Meiiers uit Leiden. VERGADERING SCHAGER HOCKEYCLUB „U.V.O." Gisteravond vond een algemeene vergadering plaats van de Scha ger Hockeyclub „U.V.O." De op komt was helaas niet zoo groot als .verwacht mocht worden. De héér Mos opent niet een woord van welkom en deelt mede, dat de heer deT3ie is benoemd tot vice-voorzitter. Er zijn 5 hockeyballen .aange kocht. Voor den heer Boxmeer is een boek gekocht, terwijl een tweede boek is gekocht voor de vereena ging om gegevens uit te putten voor Het ophoogen van het ter rein. In Februari wordt een filmavond georganiseerd ter versterking van de kas. Er zijn een tweetal dames aan gewezen voor werving van dona teurs. De opbrengst van de filmavonden wordt bekend gemaakt. Het over- 'schot bedroeg f 304.54. Vastgesteld wordt het reglement voor het, Hulpfonds ter bestrijding van onkosten bij ongevallen. In do commissie van beheer wopden gekozen de dames Middelbeek en Weijer en de heer Klaver. Het donatiegeld wordt vaste* steld op f 1.50 per halfjaar, of f 3 per jaar. Besloten wordt tot aansluiting bij den Ned. Hockeybond. Mej. Wardenaar vraagt of het niet mogplijk is, tot zaaltraining over te gaan. Dit punt heeft de aandacht van het bestuur,. Er is echter nog geen zaal beschikbaar. Hierna sluiting. DE SCHAGER MARKT. De marktdag van Donderdag j.1. was al niet veel beter dan de vorige week. dus weinig aanvoer en wei nig bezoek. De gelde koeien werden genoteerd van f 500600 en de tijd- koeien van f 600700. Dus wel hoo- ger dan een week geleden. Handel kalm. Vaarzen waren niet aange voerd voor den vrijen handel. Voor de centrale^waren er 65 koeien. 15 graskalveren. 47 nuchtere kalveren en 29 vette schapen. Overhouders tot f 120. weinig handel. Van mage re schapen viel niets te vermelden. Bokken en geiten tot f 90. duur. De biggenhandel is den laatsten tijd laag. niet rooskleurig, hoofdzakelijk door gebrek aan voer. zoo heet het. Weer hoogste noteering f 35. Konij nen weer duur. niet veel aange voerd. Van kippen heelemaal geen aanvoer. LOOP DER BEVOLKING. Ingekomen personen gedurende de maand December 1942: Klaas Grei- ner. Veldstraat 11 van Wieringer- waard; Hermina Tol. C 96 van Den Helder: Jacob A. van Scheijen. C 162 van Callantsoog: Catharina G. Smit. C 195 van Wieringeuwaard; Jan Markus. E 133 van Den Helder; Joannes W. J. A. Korstjens. C 161. van Den Helder: Cornelis A. Blaau- boer, J 6 van Beverwijk: Antonius C. J. van Baren, H 62 van Scher- merhorn; Adrianus A. W. van Zuii- len. B 29 van Vleuten; Sebastianus Prins en vr. C 8 van Den Helder: Gerrit van Roon en gezin. E 35b. van Schiedam; Eldert H. Vrciibloedt en gezin. C 56. van Den Helder; Pieter Schuurman en vr. B 102 van Den Helder; Jacobus C. van As en gezin. A 109 van Den Helder: Wil- 1 helmus G. Trap. F 21 van Den Hel der: Hendrikus C. Latjes. A 17. van Den Helder; Maartje van der Wal (wed. A. C. van Dijk) D 125 van Den Helder: Gerard D. J. Kok. F 51 van Den Helder; Trijntje Klik (wed. M. Pieterse) F 35 van Den Helder. Vertrokken personen gedurende de maand December 1942: Gijsber- tha C. S'wart van D 43 naar Am sterdam. van Woutstraat 87 II; Ali- da Walraven van C 17 naar Wierin- gerwaard Groote Buurt A 13; Jan netje Koole van D 118 naar Oudorp ZH.. Molenblok A 91: Anna E. Hui-, berts van B 137 naar Naarden. Amers'foortschestraatweg 32; Jan Kuiper van A 140c naar Zijpe. Scha- gerbrug F 35: Johanna M. Wit van A 140c naar Zijpe. Schagerbrug E 35: Grietje Benjamin (wed. C. Dub- beld) van E 45 naar Harenkarspel. Schagerwaard C 41; Hermina G. Jansen van B 88 naar Géldermalsen Kerkstraat B 155a; Klasina Hoitingh van E 91 naar Alkmaar. Kruislaan 14; Hendrik G. Beneder van C 113 naar Baarland A 25; George L. E. Strijder van C 129 naar Koedijk, Ka naaldijk 30; Neeltje Feenstra van D 14 naar Hindeloopen. Tuinen B 46: Maartje Mink van J 44 naar An- diik. Krimpen 415; Cornelia Nes van C 119 naar Amsterdam. Bloem gracht 85 lhg.; Johanna H. te Wie- rike van B 15 naar Raalte. Enkweg A 670: Johan G. Kottman van E 57 naar Amersfoort. .Lombokstraat 4; Triintje A. Bijvoet van B 8 naar Haarlem. Lambrecht van Dalelaan 44; Geertruida Groot van J 8 naar Opmeer. G 2. KOEGRAS EEN ZILVEREN AMBTS JUBILEUM. Julianadorp. In het jaar 1909 gingen in het be stuur van de ver. „Koegrasser Be lang" stemmen op. om in „Het Koe gras" een instelling in het leven te roepen, die de werknemers in geval van ziekte een geldelijke uitkeering zou kunnen geven. Het was vooral de heer Jac. Ruyter. die rusteloos ijverde om dit doel te verwezenlij ken. Na vele voorbereidingen zij nerzijds werd op 10 Juni 1910 in het café de Blauwe Keet een verga dering belegd. Na de uiteenzetting door den heer Jac. Ruyter ver klaarden zich 11 personen bereid om als lid tot de op te richten vereeni- ging toe te treden, die den naam kreeg van ..Vooruitgang zij ons sti*e- ven". De zaken werden zeer be scheiden opgezet, de contributie be droeg in den beginne 10 cent per week. en de uitkeering bij ziekte .f 6 per weck voor volle, en 5 cent per week en f 3 uitkeering per week voor halve en vrouwelijke leden. De ver. had spoedig gelegenheid haar nutte tooncn en mocht zich weldra in veler belangstelling ver heugen. Na eenigen tijd werd een ledental bereikt, dat lang stabiel bleef, echter de ver. had trouwe le den. In den loop der jaren heeft de contributiebetaling en de uitkeering talrijke wijzigingen ondergaan, ze werden zooveel mogelijk aangepast aan de loonen. In 1928'29 verdub belde plotseling het ledental. door dat de werkgevers er hun schouders onder zetten. Dat was een prettigen tijd. De belangstelling groeide met den dag. Toerf kwam de fatale da tum 1 Maart 1930, waarop de Ziek tewet in werking trad. De helft der leden ging heen.,men was nu im mers wettelijk verzekerd! Deze le den echter vergaten dat nog steeds een vijfde deel van hun inkomsten ongedekt bleef. Dat de vereeniging toch haar nuttig werk kon blijven voortzetten, is te danken aan een kern van menschen. die de moeilijk heden niet uit den weg gaan. Er zijn er al eenigen die naast hun zilveren lidmaatschap, ook hun zilveren jubileum als bestuurslid mochten herdenken. Op het oogen- blik jubileert als zoodanig de secre taris. de heer I. J. Gaakeer. thans tijdelijk gevestigd te Helder. Wee- zenstraat 65. Lid geworden op 15 Sept. 1915. gekozen tot bestuurslid op 26 Jan. 1917. werd hij op 18 Jan. 1918 belast met het secretariaat. Nu zal het Maandag 18 Jan. a.s. 25 jaar geleden ziin dat hij het administra tieve gedeelte van de ver. V.z.o.S. op zifch nam. Hij kweet zich var* ziin taak op een voorbeeldige wijze en gaf zich ten volle aan de ver., die hem zeer na lag. Aan bliiken van sympathie zal het hem dien d£g stellig niet ontbreken. ZIJP E KERKVERKIEZING. Tot kerkvoogd van de Ned. Herv. kerk werd herkozen de heer W. Bos te Oudesluis en tot notabelen de heeren G. Schuilt Kz. te St. Maar tensbrug en W. Eriks te 't Zand. POLITIE. Verloren: een portefeuille, o.m. inhoudende een bedrag aan papier geld. SCHOURL UITKEERINGEN. De stichting Winterhulp Neder land en Maatschappelijk Hulpbe toon deden elk aan een dertigtal gezinnen verschillende uitkeeringen in totaal resp. f 305.50 en f 150. BEVOLKING TOEGENOMEN. Het aantal ingezetenen van 2572. nl. 1278 mannen en 1294 vrouwen, steeg in het jaar 1942 tot 2614. nl. 1310 mannen en 1304 vrouwen. Het aantal geboorten bedroeg 54. terwijl er 38 overleden. 21 Huwelijken wer den gesloten, echtscheidingen kwa men niet voor. LANGEDIJK GEITENFOKKERS BUEEN. In het lokaal van den heer Joh. Jansen te Zuidscharwoude hield de Geitenfokver. aan den Langedijk haar eerste vergadering. Er was een flinke belangstelling van de zijde der geitenhouders. Teleurstellend was. dat de heeren Verschuil en Wit bericht van ver hindering hadden gezonden. De heer B. P. Meima uit Broek op Lan- gendijk. heeft het nut van het hou den van geiten vooral van veel- melkgevende uiteengezet, daarbij wijzende op het belang van het ge organiseerd zijn. Spr. gaf voorts een aagtal raadgevingen voor de goede verzorging van de thans zoo kost bare dieren. Medegedeeld werd. dat de ver eeniging een stamboekbok heeft aangekocht. Men besloot de aan- schaffingskosten van den bolj ponds pondsgewijs over de leden om te slaan. Nieuwe leden zullen een entree geld van f 1.50 betalen. De rekening sloot op een totaal bedrag van f 117. bii een kassaldo van f 94.79. Voor het komende seizoen werd het dekgeld voor niet-leden bepaald op f 1.50. leden betalen f 0.5Q. Aan het gemeentebestuur zal ver zocht worden, het houden van ..wilde bokken" tegen te gaan. Tot bestuursleden werden de heeren B. P. Meima. A. Tuinman. K. Schoen. Jac. Fèijter en A. Leegwater. De vergoeding aan den bokhouder werd op f 75 bepaald. Men besloot ir. Verschuil uit te noodigen voor het houden van een lezing met lichtbeelden. Het houden van een geitenkeu ring wordt overwogen. De onderlin ge verzekering van de geiten zal in beraad gehouden worden totdat de heer Wit hier heeft gesproken. AFSCHEID. Dr. P. J. Richel zal op 31 Jan. a.s. wegens vertrek naar Oosterbeek af scheid nemen van de Geref. gem. alhier. WINKEL. VERGADERING IJSCLUB. De iisclub Winkel vergaderde j.1.' Maandag ten huize van den heer D. A. de Bruijn. Na opening door den voorz.. den heer D. Brugman, brengt de heer Honingh verslag uit van de algemeene vergadering van IJ.H.N. Er zal naar worden gein- formeerd of de film der dorpgntoch- ten te Winkel zou kunnen worden vertoond. De inkonlsten bedroegen f 236.30. de uitgaven f 311.99. ra- deelig saldo dus f 75.69. Aldus goedgekeurd. De heer K. Groes Dzn. wordt gekozen ip de kascommissie. Bij de gehouden bestuursverkiezing werden Herkozen de heeren K. Bart Pzn.. W. Keetman. G. Blaauboer en J. C. Wit. Hierna sluiting. EEN MOOI SUCCES. Op de Zondag j.1. gehouden ko nijnententoonstelling behaalde onze nog jeugdige plaatsgenoot Joh. van Delft niet minder dan 5 prijzen op een inzending van 4 dieren en wel in de afd. Japanners een eerepriis, en een le en een 3e prijs voor een ram. in de afd. Alaska een eerepriis een een le prijs voor een voedster.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1