NOORD-HOLLAND FRANKRIJK EN HEI NIEUWE EUROPA Zware afweergsveehten aan Gestelijk front Verduister i DAGBLAD VOOR KORTEBAANWEDSÏRIJDEN voor beroepsrijders De dubbele moord te Amsterdam Bewakingsdienst tegen sabotage Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administraliebureaux: Schager editie: Schagen Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). Heldersche edi tie: Den Helder. Koningstraat 78. Tel. 2345 (2 lijnen). SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. Der m.m. Bij contract binnen een jaar te ge bruiken belangrnke korting Ta rieven v. de gen. odI. od aenvr 87ste Jaargang. No. 120C3 4 pagina's Hoofdredacteur- A. R. JONKER Alkmaar ZATERDAG 16 JANUARI 1943 DUITSCH WEERMACHTBER1CHT Aanvallen bij Welikije Loeki mislukt Oplevende luchtactiviteit in Libye HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 15 Januari *(DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mode: De zware afweergevechten in het Zuiden van het Oostelijke front du ren met onverminderde hevigheid voort. In het gebied van Stalingrad heb ben de Duitsche troepen zich in ver bitterde gevechten verdedigd tegen voortdurende, zware aanvallen van den vi.iand. 75 tanks der bolsjewie ken werden vernietigd, waarvan 35 alleen bij Stalingrad. Ook bij Welikije Loeki zijn vijan delijke aanvallen mislukt. Ten Zuidoosten van het Ilrnen- meer en ten Zuiden van het Lado- gameer zijn de Sowjets in harde ge vechten afgeslagen. Een Duitsch le gercorps heeft de laatste drie dagen 141 vijandelijke tanks vernietigd. Het luchtwapen heeft overdag en des nachts de formaties van het le ger gesteund. De vijand verloor 67 vliegtuigen tegenover 4 verloren eigen toestellen. Bij oplevende luchtactiviteit in Libye hebben Duitsche jagers^, in Italiaansch Weermachtbericht HOME. 15 Jan. Het 965ste com- muniqué van het Italiaansche hoofd kwartier luidt: „Boven Libye is de bedrijvigheid van den vijand gisteren aanzienlijk toegenomen. Sterke formaties wer den opgevangen door esca dies Duitsche jagers, die in herhaal, e en heftige gevechten 28 vliegtuigen, waaronder talrijke zware bommen werpers. neerschoten. In Fezzan hebben onze Sahari- eche afdeelingen succesvolle gevech ten geleverd tegen gemechaniseer de troepen van den vijand. Krachtige plaatselijke aanvallen van den vijand werden opnieuw af geslagen in den Zuidelijken sector van het -front in Tunis, waar de aanvallende troepen aanzienlijke verliezen leden. Vijandelijke vlieg tuigen hebben Sfax gebombardeerd en geringe schade veroorzaakt. Twee vliegtuigen werden vernield. en Wel één door het luchtdoelgeschut en een door onze jagers, een der bestuurders werd gevangen geno men. Bij een actie tegen schepen heb ben Duitsche vliegtuigen twee vaar tuigen. w&aronder een oorlogsschip, getroffen en beschadigd. Van de operaties der laatste dagen zijn 2 onzer vliegtuigen niet op hun ba- Bis teruggekeerd." Sauckel over den arbeid in Duitschland BRUSSEL. 15 Jan. (DNB). De gevolmachtigde voor den arbeid, gouwleider Sauckel. heeft zich te Brussel tegenover persvertegenwoor digers gekeerd tegen de Engelsche en Amerikaansche bewering, vol- Êens welke in het kader van de luitsche arbeidsorganisatie men schen naar Duitschland ..gedepor teerd" zouden worden. De tewerk stelling van Europeesche arbeiders in Duitschland. aldus Sauckel. ge schiedt volgens nationaal-socialisti- sche beginselen en volgens aanwij zingen van den Fuehrer. Deze vor men het meest moderne, hygiëni sche en rechtvaardige, wat men zich op dit gebied kan voorstellen. Sauckel noemde de houding der Belgische arbeiders. Waalsche zoo wel als Vlaamsche. voortreffelijk, het werk. door hen in Duitschland gepresteerd, is over het algemeen» uitstekend. Deze arbeiders hebben begrepen, dat er maar één levens verzekering voor de toekomst der Europeesche volken is. het werken voor Duitschland. dat natuurlijk, aangezien Duitschland in het belang van Europa vecht, werken voor Europa is. Duitschland brengt, door znn beste menschen tegen het bolsje wisme te doen vechten, het zwaar ste offer voor Europa. Het gelooft daarom het volkomen recht en den plicht te hebben, den Europeeschen arbeid te mogen en te moeten mo- biliseeren in dezelfde mate als waar in het bloed offert. In alle tijden der wereldgeschiedenis is het het onbetwistbare recht van den over winnaar geweest en het zal dat blijven de krachten te mobilisee- ren. die hij zelf noodig heeft om te leven. felle luchtgevechten 28 toestellen neergeschoten. Sterke vijandelhke aanvallen in Zuid-Tunis werden on der zware verliezen voor den tegen stander afgeslagen. Bil een lucht aanval verloor de vijand twee vlieg tuigen. Snelle Duitsthe gevechts vliegtuigen hebben in de haven van Bone een torpedobootjager bescha digd. Na een bomaanval op een vij andelijk luchtsteunpunt werden uit gebreide branden geconstateerd. Kosten van een luchtaanval De luchtvaartmedewerker van de „Observer" schrijft, volgens VPB.. dat elke aanval op Duitschland het Engelsche luchtwapen meer dan vier millioen pond kost. Elke groote aanval in de herfst had het verlies van gemiddeld 50 vliegtuigen me degebracht. Elke bommenwerper kost ruim 40.000. deze toestellen samen dus twee millioen. Nog be langrijker was het verlies aan vlie gend personeel, dat gemiddeld zeven man per bommenwerper bedroeg, in totaal dus 350 man. De opleiding per man kost 5000. totaal dus 1.750.000. Hierbij komen nog de kosten van bommen en brandstof: voor elke vlucht is 3500 ton benzi ne noodig. Indien dus jaarlijks 90 groote raids op Duitsche steden wor den ondernomen, zou dit Engeland op een verlies van 450 millioen pd. komen te staan. Bovendien gaan 4500 vliegtuigen, 30.000 man en 270 duizend ton benzine verloren. Ontstemming onder de emigranfen-regeeringen Ook NecHrlandsche emi granten gesplitst. Aftonbladet wijst in een artikel op groote ontstemim.ingen onder de Londensche emigranlcnregecrin- gen. Vooral tusschen de z.g. Pool- sche en Tsjechische regeeringen zijn de tegenstellingen groot. Maar ook de emigranten uit het vroege re Oostenrijk en uit Nederland zijn gesplitst fh eevr'reëkV groe pen, die elkander bitter bestrijden. Uiterlijk vinden deze oneenighc- den haar uitdrukking in een veel vuldige verandering van de z.g. ministerposten. Slachtoffer van hef gedrang Een ernstig ongeval met noodlottigen afloop toont opnieuw de noodzakelijk heid ervan, dat mij zich toch beheer- sche bij het instappen in openbare vervoermiddelen. Dagelijks worden slachtoffers gemeld en desondanks brengt men nog voortdurend eigen en andermans leven in gevaar. Ten koste van wellicht slechts een half uur ver traging. Gisteravond om half zeven kwam een trein voor de richting Rotterdam het station H.S. te Den Haag binnen rijden. Terwijl het treinstel nog in beweging was, drong het publiek der mate op, dat de 21-jarige L. van Dal- sum van het'perron werd geduwd en tusschen wagens en perron bekneld raakte. Hij liep éen bekkenfractuur en inwendige kneuzingen op. Kort na aan komst in het ziekenhuis Westeinde is het slachtoffer overleden. Veel beloven, weinig geven... De Nederlandsche Volksdienst belooft niets, doch geeft alles. Blijft geen buitenstaander, slnit U aan als lid. De stem dér SS Luistert op Zondag 17 Januari van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I, op golflengte 415 meter, naar de stem der SS. Onderwerp - „Vi king, vroeger en nu". Aangifte van auto's Door de Dienststelle van den Gene- ral-komm. fuer. Finanz und Wirtschaft wordt er op gewezen, dat de door be kendmaking van 30 Dcc. 1942 voorge schreven aangifte van auto's betrek king heeft op alle auto's en aanhang wagens in de bezette Nederlandsche gebieden. De aanmeldingsplicht geldt dus ook voot auto's en aanhangwagens, die door een Duitsche militaire of civiele of door een Nederlandsche Dienststelle in beslaggenomen, gevrijwaard, buiten bedrijf gesteld, in huur genomen of op andere wijze in gebruik zijn. De aangifte moet geschieden zonder er acht op te slaan, of het een auto is van een overheidsinstantie of parti culier, of de auto door de politie toe gelaten is of niet, of zij een rijvergun ning heeft of niet in gebruik is. Het is ook onverschillig, of vroeger reeds een aangifte is gedaan. Niet aangegeven behoeven alleen te worden de in eigendom van het Duit sche rijk zijnde auto's en aanhangwa gens der weermacht, der SST., der Duit sche politie en der Duitsche rijkspost. Met'het oog op de hierna nog te ver richten aangiften zal in het algemeen afgezien worden van het toepassen van strafmaatregelen wanneer de aangifte op zijn laatsti voor 25 Jan. ingehaald wordt. Er wordt nogmaals op gewezen, datr degene, die niet voldoet aan zijn aan meldingsplicht, gestraft wordt met ge vangenisstraf of boete tot 100.000 gul den. Duitsche Dienststellen kunnen for mulieren (met opgave van het aantal) aanvragen bij de „Zentralkartei des Wehrmachtsbefehlshabers in den Nie- derlanden fuer zivile Kraftfahrzeuge, Amsterdam, de Lairessestraat 145." Bekanntmachung MUSTERUNG DER GEBURTS. JAHRGaNGE 1901. 1902 UND 1903. Alle mannlichen Reichsdeutschen •der Geburtsjahrgange 1901. 1902 und 1903. auch diejenigen. die bereits vor oder wahrend des Krieges ge- dient haben oder durch Wehrer- satzdienststellen der Heimat erfasst. gemustert. unabkömmiich. bereit- gestellt oder zuriickgestellt worden sind haben sich zur Musterung wie folgt zu melden: Aus der Provinz Nordholland in Amsterdam-O.. Schule. Iepenweg 33; am 28.1.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben AJ; am 29.1.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben K— R; am 30.1.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben SZ. Die Meldepflichligen haben Wehrpass und sonstigeAus.weisepapiere sowie drei Passbilder 37X52 mm. in bürgerlicher Kleidung, ohne Kopfbedeckund, Bril- lentrager das Brillenrezept, mitzubrin- gen. Inhaber eines Wehrpasses haben diesen, sofern sie ihn nicht bei sich führen, umgehend anzufordern und zur Musterung mitzubringen. Juden haben nicht zu erscheinen. Den Meldepflichtigen wird das Fahr- geld, 3. klasse gegen vorzeigen der Fahrkarte bei der Meldung zurücker- stattet. Sie erhalten ferner bei einer Abwesenheit vom Wohnort von mehr als 8 Stunden ein Zehrgeld. Den Haag, den 12 Januari 1943. Der Reichskommissar für die bezetz- ten Niederlandischen Gebipte, der Generalkommissar für das Sicherheitswesen, gez. RAUTER, SS-Gruppenführer und Gene- ral-leuntnant der Polizei. Vijf en twintig jaar postcheque- en girodienst Van 4009 tot ruim 400.000 aangeslotenen. Heden is het 25 jaar geleden, dat de postcheque— en girodienstzijn taak be gon met 4000 rekeninghouders. Thans zijn meer dan 468.000 rekening houders ingeschreven. In 1942 zijn in hun opdracht of te hunnen gunste rond 09 millioen betalingen tot een totaal be drag van ruim 19 milliard gulden ver richt. Tachtig percent daarvan ge schiedde zuiver giraal, door overboe king. Gezegd mag dus worden, dat de postcheque- en girodienst in de eerste kwarteeuw van zijn bestaan van groo te beteekenis is geworden voor het geldverkeer. Deze ontwikkeling is niet zonder moeilijkheden gegaan. Velen zijn de sluiting in 1923'24 nog niet vergeten. Na de centralisatie is echter de groote bloei gekomen. Op elke duizend inwo ners telt men in ons land thans 50 re keninghouders, een zeer hoog verhou- dingseijfer. De ontwikkeling van den dienst heeft haar eindpunt nog niet bereikt, al moet met tegenspoeden rekening wor den gehouden. Een snel, goed en eco nomisch werkend giro-instituut is in de toekomstige volkshuishouding on misbaar. Voor een tak vari staatsdienst is een tijdperk van 25 jaar belangrijk. De huidige omstandigheden hebben echter doen besloten den dag riiet te vieren Het is evenwel het voornemen een be knopt geschriftje uit te geven, waarin de belangrijkste geberutenissen bij de oprichting en de ontwikkeling van den dienst zijn vermeld. In verband met de reorganisatie in de Nederlandsche schaatssport heeft de landelijke commissie voor de kortebaanwedstrijden voor be roepsrijders in Utrecht vergaderd. Na ampele besprekingen werd besloten: le. van 13. Januari 1943 af moeten beroepsrijders en -rijdsters in het bezif ziin van een startkaart, zonder welke zij niet mogen uitkomen od wedstrijden. De rijders kunnen deze week inschriifformulieren aanvra gen bii de leden der commissie in hun provincie. 2e. in elke provincie zal men dit seizoen nog rilden onder de regie menten van de betreffende provin ciale organisatie. 3e. de organiseerende ijsclubs ziin verplicht na afloop van eiken wed strijd een proces-verbaal van den wedstrijd, alsmede een volledig in gevulde rijdersliist op te zenden aan den secretaris der prov. orga nisatie. 4e. het kampioenschap van Ne derland voor mannen wordt in het seizoen 1942/43 verreden in Gronin gen en dat voor vrouwen in Fries land. !>e. de provinciale organisaties in Groningen. Friesland. Drente. Over ijssel. Noord Holland en Zuid Hol land organiseeren in haar eigen pro vincies de prov. kampioenswedstrij den voor mannen en vrouwen. Het adres voor Noord Holland is: J. Werkman Rippingstraat 33. Alk maar. tel. 2491. Deze is tevens secr- penningmeester der landelijke com missie. Maun Maan •>p vanavond om onder 16.56 uur s4e°b4r. V M tot morgenochtend N M 29 Jan o a o l2Fcb lk 8.43 uur ek Maan Zondagavond om Mo„ 16 58 uur 14.15 tot Maandagochtend 5.07 8.43 uur Mededeeling aan de familieleden van de vrijwil ligers in de Waffen SS en het legioen. Het SS-Ersatzkommando dee.lt ons mede: de leider van het Neder landsche Arbeidsfront heeft het vol gende bepaald: Alle vrijwilligers in de Waffen- SS en het legioen hebben, evenals hun familieleden, vrij toegang bij alle uitvoeringen van Vreugde en Arbeid. Voor het afhalen van toe- gangsbewitzen kan men zich wen den tot de plaatselijke kantoren van het N.A.F.. afdeeling Vreugde en Arbeid. Men dient paoieren mede te bren gen. waaruit bliikt, dat men inder daad recht heeft op gratis toegangs bewijzen. Op de Rotterdamsche veemarkt werd een hengstenkeu- ring gehouden. Het défilé der kampioenen. C. Kramer-Pax m Niettegenstaande koude en sneeuwjachten zyn dc bestuur ders" der ravitailleeringsvoertuigen onvermoeid in de weer om de verzorging van het front te verzekeren. PK Etzhold-Atl-H-P m Op 24 Februari v_an het vorige jaar werden in een "perceel aan de Haarlemmerstraat te Amsterdam, waar een schoenenwinkel gevestigd was. een 38-jarige man en zijn 63- jarige moeder op beestachtige wijze vermoord. De 25-jarige werklooze broodbe zorger C. van V.. die jarenlang in den schoenwinkel brood had be zorgd cn die de situatie ter plaatse goed kende, "kwam op den bewusten morgen met zijn vriend, den 26-ja- rigen bakker W. P.. om 8 uur den winkel binnen en terwijl de een den baas aan de praat hield, probeerde de ander de kas te plunderen. De winkelier merkte dit en de brood bezorger van V. greep een breek ijzer. dat in den winkel lag en sloeg hem daarmee bewusteloos. Voor de man ineenzakte, gilde hij. De oude moeder kwam toen toegeloopen. Zij werd eveneens "bewusteloos gesla gen. P. hield daarna de beide men schen vast en van V. maakte met een mes dat hij op tafel vond. den Grootmoedig gebaar van den Führer VICHY, 15 Jan. (D.N.B.) Met betrekking tot de verordening van den Führer, volgens welke Fransche krijgsgevangenen in \d.- Afrika niet als krijgsgevangenen behandeld mogen worden. ver klaart men in bevoegde kringen te Vidhy, dat uit dit. grootmoedige gebaar van den Führer het begrip spreekt, da at de Führer heeft voor den toestand der Fransche bevol king in Noórd-Afrika. Adolf Hitier blijkt daarmede rekening te hou den met. het feit, dat de van het vaderland geïsoleerde Fransche bovolking van Noord-Afrika ten offer gevallen is aan de leugens van trouwloozg leiders. Jongere generatie wijst den weg naar samenwerking (Van onzen Berliinschen (correspondent). ïn de Parijsche Sorbonne heeft men dezer dagen, onder leiding van Henri Labroue. een specialen leerstoel voor de geschiedenis van het joodsche volk in het leven ge roepen. Totdusver werd *in de Fran sche universiteiten alleen maar de antieke geschiedenis van het jood sche volk in behandeling genomen en dan veelal vanuit religieus stand punt bekeken. Henri Labroue/ pro fessor in de geschiedenis en geogra fie, vertegenwoordigde een tijd iang het departement Gironde irj het Fransche parlement. Van zijn ge schriften is vooral zijn actueele stu die „Voltaire als anti-semiet" be kend geworden. Zou men zich nu ook in Frankrijk voor het toekom stige Europa gaan interesseeren? Briand was er op uit om den status quo. die ia 1919 te Versailles was ontworpen, voor Frankrijk te hand haven. Een door Frankrijk be- heerscht Europa zweefde menigen vooraanstaanden Franschman na den vorigen wereldoorlog voor oogen en beheerschfe ook de bc sprekingen, die in 1919 te Vers-bl ies werden gevoerd maar tenslot te bleek de Duitsche eenheid toch sterker dan men toen veronderstel de. Toen de door Poincarê voorge stelde en aangenomen maatregelen onuitvoerbaar bleken, trad Briand op den voorgrond met de vorming van Pan-Europa. Men vergat ech ter. dat men den vrede niet kan verwezenlijken, zoolang men dit nieuwe Europa op de basis van het onrecht, op den status quo van Ver sailles wilde stabiliseeren! De combinatie van den wellicht goed bedoelden Volkenbond met den zoogenaamden Vrede van Ver sailles. heeft ook de Pan-Euröpee- sche gedachte van Briand den gena- déstoot toegediend. Inmiddels heeft Adolf Hitier het onrecht v.an Ver sailles overwonnen en de gedachten eener nieuwe Europeesche orde aan gekondigd. welke de volken van Europa naar een betere toekomst zal'leiden. Zoodoende is thans ook Frankrijk voor de vraag gesteld, of het aan het toekomstige Europa ziin deel wil bijdragen, of het op den duur een Europeesch denkend Frankrijk zal worden. Het zal moei lijk blijken. Want het Fransche volk behoort nu eenmaal tot de meest conservatieve naties van ons we relddeel. Een duidelijk voorbeeld. Wanneer het conservatieve blad van Charles Maurras. de ..Action Fran- 'Caise". het devies draagt ..La Fran- ce seule". dan beteekent zulks dat men in deze kringen, waar men ook thans nog het testament van Riche. lieu als de eenige richtsnoer der Fransche politiek is blijven beschou wen. slechts één doel kent: de ver wezenlijking van het Fransche Europa zooals Lodewiik XIV het trachtte te realiseeren. of een volko men op zichzelf aangewezen Frank rijk. dat iedere samenwerking met de overige Europeesche staten van de hand wijst. Jongere generatie. *7 IJ. die van den huidigen tijd niets willen leeren. scharen zich om mannen als Charles Maurr ras. die de dooden het liefst zou mobiliseeren om kroongetuigen te ziin van Richelieu's testament, dat voor hen een eeuwige wet een on veranderlijk dogma beteekent. Deze politiek zal nimmer den weg ter verzoening en samenwerking met Duitschland inslaan, zelfs niet. als het daarbij om een nieuwe orde in het toekomstige Europa gaat. waar bij ook de toekomst van Frankijrk nauw betrokken is. Maar gelukkig is er ook een jon gere generatie in Frankrijk, die dit onnuttig gekijf allang beu schijnt te zijn.. Zij is gaan begrijpen dat er onder de huidige omstandigheden voor Frankijrk nog maar één moge lijkheid voor een bevredigende op lossing in dezen bestaat: nauwere samenwerking met het Duitschland onder Adolf Hitier dat na de over winning van den klassenstrijd in het eigen land ook den eeuwigen- broederstrijd .in dé overige landen van Europa uit den weg wil ruimen. Dat is de geest, die deze iortee ge neratie van de door maarschalk Pé tain en minister-president Laval ge volgde politiek verwacht. Zij berust als het ware on de gedachte, die reeds vroeger door vooraanstaa^^ Franschen als Victor Hugo en Ré ran *ot uiting is gebracht, idealis ten die een niemv Furooa aanVo^ di'fden. waarin Fran'-^'k de olaa*1 zou innemen, d<e het Fransche volk onder de andere volken van Europa toekomt! man en zijn moeder op beestachtige wijze af. Vervolgens doorzochten zu het huis en namen f 75. een gouden horloge, een kistje snuisterijen en wat tabaksartikelen weg. Door het vinden van het horloge, dat door de mannen verkocht was. gelukte het. de politie na eenigen tiid de daders op te sporen. Vandaag stonden zij terecht voor de rechtbank te Amsterdam. Zij ont kenden. de menschen te hebben vermoord. De een zeide. zich slechts een worsteling te herinneren, ter wijl de ander beweerde, van plan te zijn geweest, om te vluchten. De getuige-deskundige. dr S. P. Tammenoms Bakker, die een psy chiatrisch onderzoek had ingesteld achtte de beide verdachten volko men normaal. Dr. J. P. L. Hulst, die een sectie op de lijken had verricht, kwam tot de conclusie dat de slachtoffers aan de steekwonden waren overleden. Uit het onderzoek van de politie was komen vast te staan, dat er f 600 in huis was geweest, waarvan slechts f 60 is teruggevonden. Hier uit zou moeten worden opgemaakt, dat de moordenaars dus een be langrijk grooter bedrag zouden heb ben gestolen, dan de vermoedde f 75. Een incasseerder van een levens verzekering-maatschappij had van P. toen hij de premie kwam innen, tabak gekocht. Hij had toen ook het gouden horloge gezien. P. had bij die gelegenheid verteld, dat hij een nare week achter den rug had. Hij had een kraakje gezet ot> de Haar lemmerstraat, zoo zeide hij. waarbij twee lijken waren gevallen. De buit was echter tegengevallen. De in casseerder had het toen iemand an ders verteld, en die was naar de politie gegaan. Veeziektenbestrijding cn melkcontróle VERPLICHTINGEN VOOR DEN RUNDVEEHOUDER. Bij de noodzakelijke beperking der rundveehouderij is het van groote be teekenis, dat de verkleinde veestapel bestaat uit dieren van zoo hoog moge lijke kwaliteit. Daardoor zal de pro ductie nog het best op peil kunnen blij ven. Tevens laat zich uit die eerste klasse kërn in normale tijden op de meest succesvolle manier weer een grooteren melkveestapel opbouwen. Bovendien is verbetering van de kwali teit van ontyen op zichzelf reeds prima rundveestapel van belang om daardoor ook in de toekomst in aanmerking te komen voor vee-export tegen behoor lijke prijzen. Een en ander heeft de directie van den landbouw doen besluiten thans over te gaan tot de verplichting voor den rundveehouder zich in te schake len bij de veeziektenbestrijding en bij de productiecontrole Op die wijzen kan ook zelfs in oorlogstijd onze rpelk- veestapel nog worden vervolmaakt. Voor wie Voor den bewakingsdienst tegen sa botage, die weldra in alle Nederland sche gemeenten georganiseerd zal wor den. komen zooals reeds eerder werd vermeld in de eerste plaats in aan merking zij, die zich uit vrijen wil voor dit doel opgeven. Men verwacht, dat het er velen zullen zijn. zoodat zij de groote meerderheid zullen vormen en verplichte indeeling slechts een be trekkelijke uitzondering zal zijn. De vrijwillige aanmelding moet ge schieden met gebruikmaking van een formulier, dat van gemeentewege gra tis ter beschikking wordt gesteld en verkrijgbaar is op het politiebureau of de gemeentesecretarie. De beoordeeling der gegadigden geschiedt door het hoofd der- plaatselijke politie, waarbij hoofdzaak is. dat de aan te nemen per sonen lichamelijk en geestelijk verant woordelijk kunnen worden geacht voor de hun op te dragen werkzaamheden. Een geneeskundig onderzoek kan achterwege blijven en ook behoeven geen bepaalde leeftijdsgrenzen te wor den in acht genomen. Zeer belangrijk is de bepaling, dat de bewakingsdien sten ook kunnen worden uitgeoefend bij wijze van nevenfunctie en dat geen personen tot het verrichten van deze diensten mogen worden aangewezen, die ten gevolge daarvan (b.v. door den duur der wachtdiensten) in de onmo gelijkheid komen te verkeeren hun da- gelijksch beroep naar bchooren te ver vullen. Evenmin komen vrouwen in aanmerking. In verband daarmede zal het natuur lijk aanbeveling verdienen de den be wakingsdienst uitoefenende groepen zoo ruim mogelijk samen te stellen, hetgeen bovendien ook het voordeel biedt, dat de diensten minder drukkend zijn en de verantwoordelijkheid door het in te deelen personeel gemakkelij ker kan worden aanvaard. Het ideaal zou vanzelfsprekend zijn, dat het personeel in alle ge meenten des lands geheel uit vrij willigers zou zijn samcngestled. Ge heel en al mogelijk zal dit wel niet blijken, maar het zal zeker in het belang zijn van een goeden gang van zaken. Indien het aantal vrij willigers groot wordt. Met klem wordt daarom een beroep gedaan op allen, die daarvoor tn aanmer king komen, om hun volle mede werking te verleenen bij het tot tot stand komen van een vlot wer kenden bewakingsdienst als af weermiddel tegen onheilen die eventueel zouden kur.nen voort vloeien uit sabotagedaden van menschen zonder verantwoorde lijkheidsgevoel. wier bedrijf in vele gevallen in den letterlijken zin van het woord slechts „kwajongens- werk" bleek. ..Meldt u vrijwillig bij den bewakings dienst legen sabotage. I.' doet daarmee in het belang van het algemeen een goed werk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1