NOORD-HOLLAND Een dag met verrassingen Coöperatieve Veeafzet—i Zware afweergevechton aan alle fronten i— Verduister DAGBLAD VOOR Rumor in Noord-Afrika DE VOETBALUITSLAGEN Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: Schager editie: Schagen. Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). Heldersche edi tie: Den Helder. Koningstraat 78 Tel. 2345 (2 lijnen). SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. ooi. op aanvr. 87ste Jaargang. No. 12084 2 Pagina's. Hoofdredacteur' A. R. JONKER Alkmaar MAANDAG 18 JANUARI 1943 DU1TSCH WEERMACHT BERICHT Bezetting van citadel van Welikije Loeki uitgebroken Britsche bomaanval op Berlijn UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 17 Jan. Het opperbe vel van de weermacht maakt bekend: In het Zuiden van het Oostelijke front hebben de Duitsche troepen ook gisteren sterke aanvallen van den vijand, ten deele in bewegelijk gevoerden afweer, afgeslagen en den vijand in de felle, bö strenge vorst uitgevoerde gevechten, zware verliezen toegebracht. Op 15 en 16 Januari werden zestig Sovjet pant serwagens kapot geschoten. Sterke formaties van de luchtmacht schermden de verdedigingsfron- tèn af en ondersteunden eigen te genaanvallen. In het gebied van Stalingrad bleven onze troepen in zwaren afweerstrijd staan tegen hernieuwde massale aan vallen van den vijand, die wederom mislukten, dank zij den vastbesloten geest van verzet der dappere verdedi gers. In den centralen frontsector succes volle bedrijvigheid van verkenners en stoottroepen. De bezetting van de cita del van Welikije Loeki heeft zich vol gens bevel al vechtende een weg ge baand naar de voor het ontzet aanval lende gevechstgroep. In felle gevechten verloor de vijand bij tegenaanvallen 47 pantsergevechtswagens. Gevechtsvlie gers bombardeerden overdag en des nachts tusschen de boven Wolga en de Lowat het aanvoerverkeer van de Sov jets. Jachtvliegers, luchtdoelartillerie van de luchtmacht en van het leger schoten 41 vijandelijke vliegtuigen om laag. Nu en dan ondernomen aanvallen ten Zuidoosten van het Ilmenmeer wer den afgeslagen. Bij de herhaling zijner aanvallen ten Zuiden van het Ladoga- meer leed de vijand hooge bloedige ver liezen. 26 Pantserwagens werden ver- Mededeeling Het SS-Ersatzkommaodo verplaatst 'S-GRAVENHAGE, 16 Jan.— Vlet ingang van 15 Jan. is het SS-Ersatzkommando van de Stadhouderslaan 132 naar de korte Vijverberg 5 verplaatst. Belanghebbenden wordt ver zocht hiervan goede nota te nemen. Voor de eerste maal werd Donderdag te Soest een premiekeuring van Shetland-ponny's gehouden. De beste dieren uit verschillende provincies waren hier bijeengebracht. De bekroonde exemplaren opgesteld na afloop van de keuring J. /k. Stevens-Pax m Biljarten DE LEEUW NEDERLANDSCH KAMPIOEN GROOT BILJART ANKER KADER. Zaterdag en Zondag zijn de laat ste partijen gespeeld van den wed- striid om het kampioenschap van Nederland, groot biljart anker ka der 45/1. Van de Pol is er niet in geslaagd het kampioenschap op nieuw te behalen, daar de Leeuw hem te sterk was. De Alkmaarder Hoogland moest zich met de laatste plaats tevreden stellen, doch heeft bewezen, dat hij niet zoo heel ver bereden dit gezelschap slaat. De eindstand is als volgt: gew.p. p. car. aant. b. h.s. alg gem. De Leeuw 7 14 2100 135 218 15.55 Sweering 14.58 5 10 1911 131 120 Van de Pol 14.57 5 10 1967 135 117 Vreeswijk 47 6.37.6 3 6 1490 202 Dommering 52 7.37.1 3 6 1607 218 Jacobs 9.71 2 4 1593 164 86 Gehrels 8.92 2 4 1821 204 68 Hoogland 47 6.72 1 2 1418 211 De voorzitter van den N.B.B. ihr. Mollerus. reikte na afloop de pru- zea uit.. - nietigd. De zware afweergevechten van het Duitsch-Italiaansche pantserleger in Noord-Afrika duurden ook gisteren voort. De vijand, die over een breed front met sterke strijdkrachten, pantserwagens en infanterie aan stormde, werd onder zeer zware bloedige verliezen afgeslagen. Duit sche duikbommenwerpers en slag vliegtuigen grepen in de gevechten in, vernietigden o.a. tien pantser wagens en beschadigden een nog grooter aantal pantserwagens. De luchtaanvallen op de haven van Bone werden voortgezet. Hier wer den zware verwoestingen teweegge bracht. In luchtgevechten werden in het gebied van de Middellandsche Zee drie Britsche vliegtuigen neergescho ten. Britsche bommenwerpers vlogen in de avonduren het gebied van het Duit sche rijk binnen. Behalve lukrake sto- ringstaanvallen op eenige plaatsen liet de vijand ook brisant- en brandbom men vallen op het gebied van Groot- Berlijn. De bevolking leed verliezen in woonwijken en openbare gebouwen, waaronder ziekenhuizen, leden overwe gend brandschade. Twee vliegtuigen •erden neergeschoten. Bij de gevechten tusschen Kaukasus n Don heeft de 16e divisie gemotori seerde infanterie zich bijzonder onder scheiden. Als honden vechten om het been .Gemakkelijke overwinning" na twee maanden strijd nog met in het verschiet (Van onzen Haagschen correspondent). rjpOEN op 3 November j.L de An- glo-Amerikaansche overval op liet Noord Afrikaansche Frankrijk plaats vond. waren er slechts wei nigen in den lande, die niet hun hand in het vuur wilden leggen voor een geallieerde overwinning. Ja. er waren er zelfs, die zoo over tuigd waren van een overwinning met Kerstmis, dat zij hun voorraad jes vreugdevol verteerden. Thans, twee maanden later, ziet de toe stand er in Noord Afrika voor de geallieerden hopeloos verward uit en zelfs de grootste optimist is nu wel terug gekomen van het idee. dat de verovering van Tripolis en Tunis slechts een kwestie van da gen is. Zooals Churchill bekend maakte, heeft de voorbereiding van den overval vele maanden geduurd. Ree-ds in het voorjaar van 1942 had den de eerste onderhandelingen plaats tusschen de Engelschen en de Amerikanen. De moeilijkste taak viel hierbij den Amerikanen toe. Im mers. zij beschikten nog over een gezant te Vichy en deze had tot opdracht, de stemming bij leger en vloot en bfj de burgerbevolking van Marokko voor te bereiden op de groote gebeurtenis. De bedoeling was. dat de Anglo-Amerikanen met een expeditie-leger in Noord-Afri ka zouden landen en dat dan het Fransche leger den Afrikaanschen bodem bezet zou houden, resp. zou zuiveren van de resten der door het achtste Engelsche leger vernietigde legerscharen van Rommel. Het be stuur zou dan in handen zijn der ..vrije" Franschen; de Anglo-Ame- rikanen zouden op deze wijze ont heven zijn van de kleinere beslom meringen. die de bezetting van zelfs een loyale landstreek toch steeds medebrengt. Voor de Franschen was deze kwasi-zelfstandigheid te vens een lokmiddel; immers, op de ze wijze zou het Fransche imperi um in Noord-Afrika gehandhaafd blijven. DR zijn echter ook onder de dis- ■®-' sidente Franschen méér par tijen. evenals in het bezette Frank rijk. zooals gisteren in ons artikel ..Frankrijk en het nieuwe Europa" uiteengezet werd. Op de eerste plaats de trouwe volgelingen van Churchill onder leiding van De Gaulle. Daarnaast is er een groe peering van die Franschen. die er van overtuigd ziin. dat Amerika het niet alleen van de Asmogendheden. cioc.i co,: van Engeland winnen zal. Deze groep siond onder leiding van Darian en Guaud en was in feite steruer dan de De Gaulle-groep. En ten slotte waren er nog de Fran schen. die wel sympathiek stonden tegenover de Anglo-Amerikanen. doch die hun eigen imperium eigen lijk het belangrijkst vonden. Deze groep is uitgebreider dan de mees ten wel denken. De tegenstellingen kwamen direct bij de landing der geallieerden tot uiting. Het vrij lauwe enthousiasme van de derde groep bracht met zich mede, dat de opmarsch niet snel ge noeg ging. dat de Asmogendheden den tijd kregen zich van een brug- gehootd in Tunis te verzekeren en dat de inlandsche bevolking zich als gevolg van een aantal stommi teiten der Anglo-Amerikanen niet bepaald geestdriftig toonde over de nieuwe ontwikkeling. Het offensief liep dan ook al spoedig dood en de beide partners gingen uit om een zondebok te vinden. Ieder voor zich wierp natuurlijk de schuld op den ander' èn op de Fran schen. Met het gevolg, dat de tegenstel lingen zich ook tusschen de Fran sche groepeeringen gingen toespit sen. Darlan trok hierbij in den be ginne aan het langste eind en zijn invloed die indirect tevens de Amerikaansche invloed was nam zulke afmetingen aan, dat de Engel schen en Gaullisten een gevaar in hem gingen zien. Op 24 December werd Darlan neergeschoten door den jongen Bonnier de la Capelle. die evenals zijn vader, een bekend Gaullist was. Dit bracht allesbehal ve een oplossing; integendeel, de tegenstellingen verscherpten zich in hevige mate. Daar kwam nog bij. dat er. behalve de reeds genoemde, nog twee groepen Franschen aan het werk waren. nl. de royalisten aangevoerd door den graaf van Pa rijs. en de aanhangers van Vichy. „Er zullen hoofden rollen" AL deze groepen veroorzaakten een heillooze verwarring in den lande, met het gevolg, dat zelfs de Amerikaansche radio-commen tator Collingwood er over den zen der Algiers voor meende te moeten Maarschalk Antonescoe bij den Führer Telefoto Hoffmann-Stapf-P s waarschuwen, dat de onderlinge strijd der Franschen zeer kritieke gevolgen kon hebben voor den strijd der geallieerden. Ondertusschen wierp Eisenhower de schuld van de vertraagde mili taire operaties op den Engelschen generaal Anderson. die volgens Eisenhower niet voldoende reke ning gehouden had met de ravitail- leering en de terreinmoeiliikheden. Dit had ten gevolge, dat de Ame rikanen redenen te over hadden on tevreden te zijn met den gang van zaken en te eischen. dat de heele zaak onder leiding van de Amerika nen moest komen. Beweerd werd. dat de heerschende verwarring de opdrachten der militairen op onver- dragelijke wijze bemoeilijkte. Men nam daarom het besluit, alle vech tende instanties uit te schakelen en eens en voor al een Amerikaansche militaire regeering in te stellen. Hiervoor voelde Engeland niets. Daar het echter op eigen houtje afhankelijk als het is van den ..good will" der Amerikaansche leveringen niets ondernemen kan. droeg het De Gaulle op. zich met Stalin in verbinding te stellen. Waarop deze prompt antwoordde en De Gaulle alle mogelijke ondersteuning toe zegde in zijn strijd en in ziin onder handelingen met Giraud, die als Darlan's opvolger de Amerikaan sche interessen op zich genomen heeft. Het gevolg hiervan is geweest dat Giraua de grenzen van Noord- Afrika gesloten heeft. Waarop En geland meende te moeten aankon digen. dat de gebeurtenissen een uiterst snel tempo aannamen en dat men' binnen eenige dagen hooren zou. dat er hoofden rolden en dat er nieuwe mannen aan het bewind kwamen. Het wachten is nu maar weer op de dingen die komen zullen. De hooikist is een uitkomst De hooikist is een welkome ver schijning in de huishouding, want de huisvrouw kan met behulp daar van er belangrijk toe medewerken om in haar eigen belang het gas- en electriciteitsverbruik zoo laag mo gelijk te houden. De toegewezen rantsoenen mogen niet worden over schreden en zonder de hooikist zou de naleving van dien eisch heel wat meer moeilijkheden opleveren. Men bedenke evenwel, dat de hooikist niet gebruikt mag worden voor ge rechten. waarin veel vitamine C voorkomt zooals aardappelen en groenten daar deze schade on dervinden van een langdurige ver warming. Deze gerechten worden trouwens met weinig water opgezet, vlug aan de kook gebracht en ge kookt totdat zij gaar ziin. De kook tijd van aardappelen en de meeste groenten is niet langer dan 25 a 30 minuten en dus zal het gebruik van de hooikist hier niet veel besparing geven, vooral niet wanneer men z. .oodra de gerechten koken de gasvlam laag draait of den electri- schen stroom uitscnakelt. Ook dit is een middel om niet onnoodig gas en electriciteit te verbruiken. Daar ook melk door langdurige verhitting in waarde achteruit gaat. moet men evenmin melkgerechten in de hooikist bereiden. Men kan echter zeer goed grutterswaren als gortmout. vermicelli, enz. eerst in de hooikist gaarmaken in water en er dan op het bord kokende melk overgieten. Z o bespaart u op uw gas- of electriciteitsverbruik Maan Maan op vanavond om onder 2uL. 17.00 uur 5C. V «M tot morgeaochtead N.M. 29Jan q a% 12Feb LK 8.41 uur EK. NADERE VOORSCHRIFTEN VOOR ADVERTENTIES. De Secr.-Gen. van het dep. van Volks voorlichting en Kunsten heeft bepaald, dat advertenties in nieuwsbladen en tijdschriften, waarin gebruikte roeren de goederen te koop worden aangebo den, een opgave moeten bevatten van den naam en het adres van den aanbie der en van den prijs der aangeboden goederen. Advertenties, waarin gebruikte goe deren te koop. worden gevraagd, moe ten een opgave bevatten van den naam en het adres van den aanvrager. Dit besluit is op 15 Jan. in werking getre den. Wees zuinig met gas en electriciteit: uw spijzen in een hooikist dus bereid Distributienieuws DE NIEUWE BONNEN VOOR PETROLEUM EN KAARSEN. Van 17 Jan. tot en met 27 Febr, 1943 geeft elk der met „28 verlich ting" der bonkaarten S 208 en elk der met „08 verlichting", „09 ver lichting" en „10 verlichting" der bonkaarten S 108 gemerkte, bon nen recht op het koopen van 2 li ter petroleum. In hetzelfde tijdvak geeft elk der met ..04" genummer de bonnen der bonkaart „EA" voor kookdoeleinden recht op het koopen van 1 liter petroleum. Op deze bonnen zal dus niet meer zoo als voorheen 2 liter, doch slechts één liter mogen worden afgeleverd. De hoeveelheid, af te leveren op verlichtingsbonnen, blijft 2 liter per bon. In hetzelfde tijdvak geeft elk der bonnen „21 verlichting" van de bonkaart S 108 en „33 verlichting' van de bonkaart S 208, recht op het koopen van 1 rantsoen (300 gr.) kaarsen. SPORTNIEUWS Vreemde uitslagen tn de 3e klasse A Bijna kunnen Enschede en Feyenoord de kampioensvlag hijschen. In district 1 ligt de beslissing nog ver. De span ning is hier wel zeer groot. In het Zuiden gaat Willem II recht op het kampioenschap af doch de beslissing zal hier nog wel eenige weken op zich la ten wachten. In de 2e klasse A heeft O.S. V. opnieuw de leiding genomen, terwijl Alkm. Boys de laatste plaats verlaten heeft. In de 3e klasse A was het voor de clubs uit den kop van de provincie een zwarte dag. EERSTE KLASSE. District I. De spanning is hier nog steeds volop, hoewel het ein de in zicht komt. Hermes D.V.S. heeft zich door een overwinning op Xerxes aan den kop geplaatst, dank zij het beste doelgemiddelde, daar A.D.O. het tegen Sparta niet verder bracht dan gelijkspel. Vole- wijekers klopte D.F.C. en verbeter de daardoor zijn positie. H.B.S. leed zijn tiende nederlaag tegen D.W.S. District II. Feyenoord bleef tegen V.S.V. meester van het ter rein en thans scheidt nog slechts één overwinning de Rotterdammers van het kampioenschap. Blauw Wit klopte 't Gooi en heeft daardoor theoretisch nog een kansje. Ajax won van Emma, t.erwijl R.F.C. de punten bij Haarlem weghaalde. D. H.C. kon het tegen V.U.C. niet bol werken. In de serie lezingen, georganiseerd door de commissie van zuivelcoöpe- ratie uit den Bond van Zuivelfa brieken sprak Zaterdagmiddag in hotel Igesz dr. H. J. Frietema uit Rotterdam, In het verleden stond de coöpera tie in een samenleving, waarin voor al de staatsonthouding werd voorge staan. De belangen van den boer werden onder dat stelsel niet in voldoende mate waargenomen. Op elk gebied, als voorziening met ma terialen en grondstoffen, crediet- voorziening. afzet ontstonden mis standen. die voerden tot de tallooze productie- en afzetcoöperaties. wel ke we kennen. Eigenaardig is het. dat de coöpe ratie op sommige gebieden, zoo ge- makkeliikear wortel schoot, terwijl dit bij den afzet van vee stellig niet het geval was. Voor den oorlog wa ren er 4 coöp. slachterijen met daar naast een aantal veeafzetorganisa ties. Deze waren echter van betrek kelijk weinig belang. Bij de particulieren kon men een steeds toenemende concentratie aan schouwen en vlak voor den oorlog was men het er over eens dat groot gevaar dreigde, dat de coöp. be drijfjes zouden worden weggespoeld Men zag het gevaar, doch men had niet de middelen om iets te doen. Het wachten was op den promotor die werd gevonden in het Centraal Bureau te Rotterdam. Een half mil- lioen gulden werd in een reserve fonds gestort. Een gevormde commissie was van Inleiding van dr. H. JFrietema voor den Bond van Zuivelfabrieken oordeel, dat een nationale vereeni- ging diende te worden gegrondvest. Door allerlei bezwaren kon een der gelijk plan echter niet worden vol voerd. Toch is men begonnen. De Coöp. Vleeschcentrale te Rotterdam werd opgericht, daarop volgde een coöp. afzet in de Hollanden en in Utrecht. Na deze inleiding legt spr. ver band tusschen de afzetcoöperaties en de thans opkomende ordenings gedachte. Spr. herinnert hier aan de concurrentie tusschen boter en mar garine. tusschen binnen- en buiten- landsch graan, tusschen biet- en rietsuiker. Allengs verliet men daarbij den weg der vriie concur rentie en begon die der ordening te begaan. Spr. herinnerde aan den striid tusschen de centrsfle landbouw maatschappijen en de particuliere industrieën. Merkwaardigerswiis kwamen de laatsten dooreen geno men beter beslagen ten ijs dan de eersten. En zoo was men in boeren- kringen voor den oorlog reeds lang tot de conclusie gekomen, dat het verplicht lidmaatschap van een standsorganisatie voor den boer noodzakelijk was. Men had dit zelfs geregeld bü de grondwetsherziening van 1938. waarbij de wet verorde nende bevoegdheid kon toekennen aan bedrijfsorganisaties op allerlei gebied, ook op dat van den boer. Inmiddels zijn nu soortgelijke be drijfsorganisaties opgericht, waar aan onder invloed van de bezetting, o.a. het leidersbeginsel is toegevoegd Spr. behandelt de motieven, welke de vroegere Nederl. regeering aan leiding hadden gegeven tot het in voeren dezer bedrijfsorganisaties en constateert, dat ze er thans zijn op elk denkbaar gebied. Daarnaast wijst spr. op een typisch oorlogs product. het bureau voor de voed selvoorziening in oorlogstijd. Er zijn zoodoende twee organisaties op het gebied van den landbouw. Spr. be kijkt beide nader en komt dan te rug op de coöperatie in dit verband. Immers, het is onmogelijk, om de belangen van den boer te dienen, indien zijn vertegenwoordiger in het bedrijfschap niet een organisa tie achter zich heeft, welke hem ten dienste staat met de noodige gege vens. Nu zal het bureau voedsel voorziening zich na den oorlog wel vanzelf oplossen, de bestaande or dening in den vorm van bedrijfsor ganisaties zal echter naar sprekers meening onmisbaar blijken. Hij licht dit toe met verschillende voor beelden. De volstrekte vrijheid, hoe zeer ook gewenscht zou wellicht de ondergang kunnen beleekenen van den Nederlandschen boer. Het zou getuigen van naïviteit, indien men de behartiging der eigen belangen maar overliet aan anderen. Daarom blijft de coöpei'atie noodig als voor heen. De handel en de verwerking ook van vee en vleesch dient men te houden in eigen hand. District III. Nog één gelijk spel en Enschedé kan de kam pioensvlag hijschen. Daaraan heeft Go A'head niets kunnen verande ren. Slechts A.G.O.V.V, heeft nog een heel klein kansje doch dat kansje is tot een minimum geslon ken door de nederlaag tegen Wa- geningen. Heracles klopte Quick even met 72. Tubantia bracht, door van N.E.C. te.winnen, P.E.C. op de laatste plaats. District IV. Willem II moest tegen N.A.C. een punt laten doch blijft onbedreigd aan den kop gaan. Ook Spek'holzerheide speelde gelijk tegen Roermond. Maurits kraakte N.O.A.D. (7—1) terwijl M.V.V. met Picus ook niet veel moeite had. P.S.V. kon het tegen Eindhoven niet bolwerken ONS DISTRICT. Tweede klasse A. O.S.V. be haalde een overwinning op K.F.C. en veroverde daardoor weer de eerste plaats. Alkmaarsche Boys verraste vriend en vijand door van Z.F.C. te winnen en daardoor de laatste plaats aan Santpoort te bezorgen. Ook de Kennemers zorg de voor een verrassing door een overwinning op West Frisia. Alc- maria boekte een overwinning op R.C.H. Santpoort moest het tegen H.B.C. afleggen. Derde klasse A. Zaandijk maakte H.R.C. ongezouten in en nadert langzaam maar zeker de eerste plaats. Ook Succes verloor van Beverwijk, terwijl Schagcn met de kous op den kop thuis kwam uit Wormerveer, waar Q.S.C. den geel zwarten een 103 nederlaag Het slikken. Onze vertegenwoordigers begin nen na het goede begin leelijk af te takelen, terwijl de Zaansche clubs er boven op komen. Derde klasse B. H.F.C. liet tegen T.IJ.B.B. geen steek vallen en hield daardoor een kleine voor sprong. Helder verbeterde zijn po sitie door een overwinning op Bloemendaal. D.T.S. boekte tegen Terrasvogels reeds zijn tweede overwinning in het nieuwe jaar. Echter ook Halfweg won, zoodat de Deetjes op de onderste plaats blijven. Vierde klasse A. Oudesluis moest. Vrone met een flinke over winning naar huis laten gaan. Het gevolg daarvan is, dat Watervogels dat als favoriet startte, thans d« onderste plaats bezet. EERSTE KLASSE. District L H.DVSXerxes V'olew.DFC HBSDWIS SpartaADO District n. Haarlem RFC BI. Wit—'t Gooi EimimaAjax DHC—VUC Fevenoordv—VSV District IIL Ensoh. BoysPEC 10 NEC—Tubantia 2—3 Wag.—AGOVV 2—1 Heracles—Quick Go A'headEnscl District IV. MauritsNoad PSVEindhoven Spekbolzerheid e - Roermo. 1 MW—Picus 0 Willem II—NAC 2 District V. GVAV—Acihilles -ifp DISTRICT I. Tweede klasse A, Alkm. B.—ZFC 3—1 Santpoort—HBC 3—4 2—1 2-0 1-2 2-2 21 1-2 0-2 1-0 7-2 14i 7-1 1-1 West-Fr.Kenn. RCHAl cm. V KFCOSV Derde klasse A. Zaandijk—HRC QSG—Schagen Beverw.Succes KW—GVO Derde klasse B. Schoten—Halfweg Helider-Bloemend. Terrasv.—DTS 4—5 HFCTIJ.IBB 5—0 Vierde klasse A. W.waardLSVV afg. Oudesl.—Vrone 1—5 Vierde klasse C. Vitesse 1922Ui tg 3 -2 VVBBergen Res. tweede klasse A. Alcm. V. 2—Helder 2 afg ERO 2—RCH 2 1-4 Kenn. 2-AFC 3 2 -1 WFC 2—HFC 2 2-5 Res. derde klasse A. Alcm. V 3—WFC 312 Assen d. 2Alkm B 2 8-2 OSV 2QSC 2 3—0 IIRC 2—Zaand. 2 afg ZFC 3-iKVY 2 U—1 0-2 1-2 2-3 9-1 10-3 afg. 25 1—0 Afd. Noord-Holland. 1D: Helder 3-Alkm. B 8 8-3 Winkel—SVW 4—2 Alcm. V. 4—Waterv. 4 afg. HRC IVOudorp afg. IE: BerdosPetten 2—1 SdhoorlMeerv. 12—8 2C: Bergen 2-Schoorl 2 2—2 2D: DTS 2—Con Zelo afg. LSVV 2—Winkel 2 nfg N. Nied. II—Hugo B. 4-8 Holl. T—HOSV Dirksh.—VZV 2E: KoegrasBKC 2 Succes 2—SRC Schagen 2—G.Z. 3F: Alcm. V 5—Schagen 8 4H: 3-3 Con Zelo 2—Holl. T 2 afg. DTS 2—Dirksh. 2 afg. VZV 2—N. Nied. 3 7—1 T.SW 4—LSVV 3 afg. 4J: Alles afgekeurd. afg. afg. afg. afg. 2-0 f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1