NOORD-HOLLAND Verduister i - OMGEVINGNIEUWS van grasland DAGBLAD VOOR Massale aanvallen der bolsjewisten afgeslagen Het bombardement van Berlijn Terrasvogels l-D.T.S. I 4-5 Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: Schager editie: Schagen Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). Heldersche edi tie: Den Helder. Koningstraat 78 Tel. 2345 (2 lijnen). SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prüs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. oer m.m. Bii contract binnen een jaar te ge bruiken belangriike korting. Ta rieven v. de geh. ooi. op aanvr 87ste Jaargang. No. 12005 Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar DINSDAG 19 JANUARI 1943 DU1TSCH WEERMACHTBERICHT Loonden zwaar gebombardeerd HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 18 Januari. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In het Zuiden van het Oostelijke front duurt de sedert 2 maanden aanhoudende, verbitterde winter staf? met onverminderde felheid voort. De met nieuw gebruik van strijdkrachten uitgevoerde aanval len van den vijand werden in zwa re gevechten in hoofdzaak afgesla gen of in bewegelijke oorlogvoering door tegenaanvallen en hardnek kig verdedigde steunpunten opge vangen. De onder uiterst moeilijke omstandigheden strijdende Duit- sche troepen in het gebied van Sta- lingrad hielden in taaie volharding en verbeten strjjdwil stand tegen over sterke aanvallen. Bij plaatselijke gevechtsactiviteit in den centralen sector van het front en ten Zuidoosten van het Ilmenmeer werden acht tanks kapot geschoten. Door geconcentreerde aanvallen van sterke Duitsche luchtstrijdkrachten en snelle Italiaansche gevechtsvliegtuigen leed de vijand op de zwaartepunten der gevechten in den Zuidelijken en cen tralen sector van het Oostelijke front weer zware verliezen aan menschen, wapens en voertuigen van allerlei aard Massale vijandelijke concentraties wer den uiteengedreven en verscheidene troepenonderkomens werden vernield. Des nachts bombardeerden gevechts vliegers de vijandelijke ravitaillee- ringslijnen ten Noordoosten van Mos kou. Tien transporttreinen bleven na treffers liggen. Ten Zuiden van het. Ladogameer du ren de zware afweergevechten voort. Sedert 12 Januari 1943 zijn hier 229 bolsjewistische tanks vernietigd of bui ten gevecht gesteld. Het Duitsch-Italiaansche pantser- leger In Noord-Afrika weerde ook gisteren in bewegelijke oorlogvoe ring sterke vijandelijke infanterie- en tankaanvallen af met zeer zware verliezen voor den tegenstander. Twintig vijandelijke tanks werden vernield. Formaties van het lucht- wapen steunden de afweergevech ten. Des nachts werden ravitaillee- ringshavens in Cyrenaica gebom bardeerd. In Tunis werden hier en daar vijan delijke aanvallen van plaatselijke be- teekenis bloedig afgeslagen. Het lucht- wapen bestreed overdag de haven van Bone en des nachts een convooi ten Noorden van Bougie. Zeven groote transportschepen met tezamen een in houd van 25.000 brt. werden hierbij zwaar beschadigd, twee daarvan, met een inhoud van rond 10.000 brt., kun nen als verloren beschouwd worden. Gisteravond en -nacht heeft het Brit- gche luchtwapen bij militair zonder ef fect zijnde aanvallen op Noord-Duitsch gebied en op de rijkshoofdstad zware verliezen geleden. Nachtjagers en af weergeschut schoten volgens tot dusver ontvangen berichten 25 vijandelijke vliegtuigen, hoofdzakelijk viermotorige bommenwerpers neer. Bovendien wer den overdag aan de kust van de bezet te Westelijke gebieden vier, in het Noordzeegebied drie verdere Britsche vliegtuigen vernietigd. Gisteravond en hedenochtend hebben sterke strijdkrachten van ons lucht wapen Londen met brisant- en brand bommen aangevallen en vooral ln het gebied ten Westen van de groote bocht ven de Theems omvangrijke vernielin gen en branden veroorzaakt. Zes vlieg tuigen keerden niet terug. Zware Flak »n de wlnterstelllng. De bedieningsmanschappen hebben htin post betrokken en de eerste granaten eliegen het doel tegemoet PK Koltzenburg-Atl-H-P m Bevolking toonde grootst mogelijke discipline Italiaansch Weermachtbericht ROME, 18 Jan. Het 968ste commu niqué van het Italiaansche hoofdkwar tier luidt: „In het Oosten van Tripolitanië wor den levendige gevechten geleverd, waarbij onze sterke achterhoede deta chementen den strijd aanbonden met aanzienlijke vijandelijke afdeelingen. Twintig vijandelijke pantserwagens werden buiten gevecht gesteld. In Tu nis zijn plaatselijke vijandelijke aan vallen afgeslagen,. Afdeelingen Ita liaansche en Duitsche vliegtuigen heb ben herhaaldelijk Algerijnsche havens aangevallen. Twee koopvaardijschepen van middelbare tonnage werden, ge troffen en moeten verloren geacht worden. Duitsche jagers hebben twee vliegtuigen neergeschoten. Ook de ba sis la Valetta is met zichtbaar resul taat door onze vliegtuigen aangeval len". In het kamp „Waterloo" van den Nederlandschen Arbeidsdienst nabij Amersfoort zijn, evenals ln alle andere kampen de jongelieden aangekomen, om hun arbeldsdienstpilcht te vervullen. Nadat de nieuw aangekomenea Zijn Ingeschreven en bij den dokter voor de keuring zijn geweest, gaan ze bij den fourler hun uniform halen Polygoon-Zeijlemaker-Pax m Bommen op Londen De ANP-correspondent meldt: Berlijn beleefde in den nacht van Zaterdag op Zondag en in den daar- opvolgenden nacht twee luchtaan vallen. waarmede een lange periode van nachtelijke rust in de Duitsche hoofdstad ten einde ging. Zoo uit de offieieele mededeelingen blijkt en zooals men ook met eigen oogen kan constateeren. hebben de Engel- sche vliegtuigen hoofdzakelijk de woonwijken in de millioenenstad aangevallen, waardoor verschillen de branden ontstonden en eenige openbare gebouwen waaronder de Deutschlandhalle, waarin een cir cus gevestigd is. en het Urbanzie- kenhuis. door brand- en brisant bommen getroffen werden. Van offieieele zijde wordt voorts nog meegedeeld, dat de aanvallen der Engelsche luchtmacht heviger waren dan de aanvallen, die Berlijn in 1940 en 1941 beleefd heeft. De luchtdoelartillerie legde evenwel een dicht spervuur. waardoor slechts een deel van de vijandelijke vliegtuigen het centrum van de stad kon bereiken. Volgens Duitsche schattingen zijn de aanvallen van Zaterdag en Zondag met ongeveer gelijke krachten ondernomen. Het feit. dat Zaterdagnacht slechts 2 en Zondagnacht twintig viermotori ge machines werden neergeschoten, is voor een groot deel te verklaren door de weersgesteldheid. Zondag nacht werd ongeveer twintig pro cent der aanvallende vliegtuigen naar beneden gehaald. Discipline der Berlijners. BERLIJN. 18 Jan. (DNB). De Berlijnsche pers wijst er op. dat de bevolking der Duitsche hoofdstad tijdens den Engelschen luchtaanval de grootste discipline getoond en de grootste kalmte bewaard heeft. Overal in de getroffen wijken kwam de eigen luchtbescherming der be volking onmiddellijk in actie, ter wijl weermacht, politie en andere staatsorganen onverwijld hulpmaat regelen namen. Daardoor kon de aangerichte schade beperkt worden. Overigens constateert de Duitsche pers. dat ook ditmaal Churchili's hoop door een nieuwen terreuraan- val het weerstandsvermogen van het Duitsche volk en vooral van dat van Berlijn te kunnen verlammen, iidel is gebleken. Ook deze aanval op de hoofdstad heeft, zooals der Montag schrijft, veeleer bijgedra gen tot versterking van den weer- standswil der bevolking. De Voel- kischer Beobachter schrijft: „In het Arbeidsdienst en niet-geslaagde scholieren Naar ons van de ziide van den Nederl. Arbeidsdienst wordt mede gedeeld. moeten de leerlingen van een instelling voor voorbereidend hooger en middelbaar onderwijs, die thans in de hoogste klasse zitten, van plan zijn aan een der univer siteiten te gaan studeeren en zich naar aanleiding daarvan hebben opgegeven voor het vervullen van hun arbeidsdienstplicht, indien zü niet slagen voor hun eindexamen, dit uiterlijk 10 Juni 1943. dus na de keuring, door middel van een een voudige kennisgeving opgeven bii het aanmeldingsbureau van den N.A.D. Zij worden dan weer van de lijst afgevoerd tot het volgend jaar. De categorie jongelieden, die van wege hun leeftijd worden opgeroe pen en dus niet op grond van het feit. dat zij a.s. student zijn. moeten, indien zij niet voor hun eindexamen slagen, een officieel verzoekschrift indienen, waarin uitstel van de ver vulling van de arbeidsdienstplicht wordt aangevraagd. Tevens wordt ,er nog eens aan herinnerd, dat zij. die dit jaar eind examen doen en aan een universi teit willen gaan studeeren. zich vóór 1 Mei a.s. moeten opgeven bii den N.A.D. Wees zuinig met gas en electriciteituw spijzen in een hooikist dus bereid Westen en aan de kust. in Berlijn of in andere gouwen, welke de lucht- terreur van Churchill geldt, overal is de hardheid van dezen oorlog een aansporing om het uiterste te ge ven. Het thuisfront draagt dezen last als een even natuurlijke zaak als het strijdende front zijn onver gelijkelijk veel zwaarderen plicht vervult. De Duitsche luchtaanval op Londen. Naar het DNB. verneemt, hebben in den laten avond van den 17den Januari sterke formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen brisant- en brandbommen laten vallen op het stadsgebied van Londen. Bij goed zicht drongen de zware gevechts vliegtuigen tot boven de citv door. Volgens de mededeelingen van de verkenners braken er aanzienlijke branden uit. Tezelfdertijd opereerden andere afdeelingen Duitsche gevechtsvlieg tuigen tegen een haven aan de En gelsche Zuidkust en doelen aan de Oostkust. Vele tonnen brisant- en brandbommen richtten bii deze aan vallen groote verwoestingen aan. Het ruimen vao sneeuw 's-GRAVENHAGE. 19 Jan. In verband met de sneeuwruimveror dening van 29 October 1942. die des tijds in de Staatscourant 211 afge kondigd en door de dagbladen ge publiceerd is. wordt met grooten nadruk op het volgende gewezen: De bevelhebber der weermacht en de rijkscommissaris verwachten, dat de bevoegde instanties de noo- dige voorzorgsmaatregelen zullen nemen voor de sneeuwbestri.iding op grond van deze verordening, op dat zoo noodig aanstonds kan wor den ingegrepen. Om redenen van voedselvoorziening en verkeer en op strategische gronden moeten de verkeerswegen steeds berijdbaar worden gehouden. Onder alle om standigheden moet er zorg voor worden gedragen, dat de misstan den van den vorigen winter zich niet herhalen. In de eerste plaats worden de hoofdbewoners en -gebruikers van bebouwde erven er op opmerkzaam gemaakt, dat sneeuw en üs op de voetpaden voor de huizen moeten worden verwijderd en dat bij glad heid gestrooid moet worden. De sneeuw moet van het voetpad ver wijderd worden of zóó op den uitersten rand van het voetpad ge bracht worden, dat het riiverkeer geen hinder kan ondervinden. Iedere betrokkene moet zich aan deze regeling, die in het belang der geheele bevolking is. op de meest nauwgezette wijze houden. Over tredingen geven aanleiding tot strafrechtelijke gevolgen en poli tiemaatregelen. Ia de warenhuizen ln de omgeving van Hoorn is men druk .bezig met hel snoeien van de druivenboomen. Alleen de stammen blijven over. Al het andere wordt weggeknipt Polygoon-Kuiper-Pax m MaanMaan op vanavond om onder 15.37 -j r\j 6.54 21 Jan. 17.Ü1 UUr 5Febr. V-M (ot morgeoochtcnd N-M 29Jan Q A(x 12Feb lk o.40 uur e k Distributienieuws WIE ALSNOG VOOR EEN BRANDSTOFFENBON IN AAN- MERKING KOMEN. Allen, wien gedurende Januari 1943 een „DV -kaart voor vaste brandstoffen is of wordt uitgereikt, waarop de bonnen ..01 BV" tot en met „05 BV" ongeldig gestempeld zijn. komen, naar van bevoegde zij de wordt medegedeeld, alsnog vpor een rantsoenbon ..brandstoffen één eenheid" in aanmerking. DE GELDIGHEIDSDUUR VAN KAARSENBONNEN VERLENGD. De geldigheidsduur van de met ..22 verlichting" en 34 verlichting" gemerkte bonnen der petroleum- kaarten. resp. S 108 en S 208. wel ke van 3 Jan. 1943 af recht geven op het koopen van één rantsoen kaarsen, is voor onbepaalden tijd verlengd. VASTE BRANDSTOFFEN VOOR KAMERVERHUURDERS MET MINDER DAN TIEN GASTEN. Kamerverhuurders en pension houders. die aan minder dan tien gasten huisvesting verleenen. kun nen van 1 tot en met 13 Febr. 1943 een aanvraag indien ter verkrijging van brandstoffenbonnen. Deze aan vragen moeten worden gesteld op formulieren MD 33311. welke van 18 tot en met 30 Jan. verkrijgbaar ziin. BETERE ANTHRACIET VOOR DE GENERATOREN. Maximum 3.5 pet. asch. Van bevoegde zijde vernemen wii. dat ingaande 18 Jan. j.1. een betere generator-anthraciet op de markt gebracht is. Dit beteeken t zeer waarschijnlijk een einde van de moeilijkheden, welke zich tot nu toe vaak voordeden. Deze nieuwe ge- nerator-anlhraciet ondergaat een speciale behandeling, waardoor een lager asch-gehalte (maximum 3.5 pet.) verkregen wordt. Daardoor zal in de anthraciet-gasgeneratoren de zoo hinderlijke slakvorming in belangrijk mindere mate optreden. HARENKARSPEL CENTRALE RIO. Dirkshorn. Het filmbedrijf Ne derland heeft niet over belangstel ling te klagen. Vrijdagmiddag j.1. hebben de kinderen genoten van Sneeuwitje en Rozerood, terwijl des avonds voor een volle zaal het film werk Centrale Rio. werd gedraaid. ONDERSHANDS VERKOCHT. Het woonhuis aan de dorpsstraat bewoond door den heer J. Groothui zen en eigendom van den heer P. Slotemaker is bü ondershandsche verkoop overgegaan aan den heer J. Timmerman te Hippolytushoef. AUTO IN DE SLOOT. Waarland. Donderdagmiddag kwam een groote motorvrachtwa gen van den heer H. v. d. Heerik te Broek op Langendiik over de ka- naalbrug met een flinke gang de helling afgereden en moest even verder een vrachtauto met kool passeeren. Of het nu kwam doordat de cabine te vol was men verze kerde ons dat er minstens 3 a 4 per sonen in zaten of doordat de draai te kort genomen is. de wagen kantelde en kwam deels in de weg sloot terecht. Dat er geen persoon lijke ongelukken zijn voorgevallen mag een wonder heeten. Eerst Zaterdag slaagde men er in het vehikel weer op den weg te krijgen. JAAP WAS GOED WAKKER. Kerkbuurt. Jaap kom ie d'r uit 't is taid hoor. riep zijn moeder op één der werkdagen van de vorige week. Nadat Jaap zich nog éénmaal had uitgerekt sprong hij het bed uit en begon zich aan te kleeden. Plotseling voelt hij wat in ziin hals kruipen. Ondanks ziin moeite om het wriemelende gedierte te be machtigen. zakt dit al dieper in Jaap ziin kleeren. Br.... denkt hij wat mag dat nu tóch wel zijn. In een ommezien is hij van den zolder in de woonkamer aangeland en ziin morgengroet is: d'r loopt wat in m'n hemd. Fluks worden de kleeren weer uitgetrokken, en als tenslotte het hemd over 't hoofd gaat. en de aan wezige huisgenooten benieuwd ziin welk ..monster" Jaap ziin rug in den vroegen morgen heeft bewerkt, springt er eensklaps een muis uit het onmisbare kleedingstuk. Of de poes de muis gevangen heeft, of dat het diertje veilig en wel weer in een onzichtbaar gaatje is terecht gekomen vermeldt de his torie niet. maar dat Jaap dien mor gen goed wakker was. behoeft geen betoog. GESLAAGD. Onze plaatsgenoot de heer Joh. Schotten slaagde voor het examen boekhouden van de Nederlandsche Associatie voor practiikexamen. Gistermiddag sprak Ir. M. L. 't Hart uit Wageningen in het theater Royal voor den Bond v. Oud-Leer lingen der R.L.W.S. over boven staand onderwerp. De schouwburg zaal was ruim bezet, toen voorzitter Lakeman de bijeenkomst kon ope nen. In 1939 werd uitgerekend, aldus spr.. dat de voeding van het vee voor 75 gedekt werd uit het grasland. Thans raamt spr. dit cijfer op 80 a 90 Hieruit springt het belang van het grasland duidelijk naar voren. De opbrengst kan het best worden uitgedrukt in kg. zetmeelwaarde. aangezien de benoodigde hoeveel heid hiervan per koe bekend is. Men noemt dit de netto-opbrengst. Alvorens de mogelijkheden te beschouwen, meent spr. de bestaan de basis te moeten nagaan. Statis tieken ontbreken, men moet zich derhalve bepalen tot schattingen en gedane proefnemingen. Frankenaar kwam in 1938 tot ca. 2500 kg. zet meelwaarde per HA. Aardappelen of bieten geven hooger rendement, granen en peulvruchten echter ongeveer dezelfde opbrengst als grasland in zetmeelwaarde, In de afgeloopen ca. 60 jaar. is de pro ductie van het bouwland gestegen van 100 op ongeveer 180. Ten aan zien van grasland ontbreken we- Inleiding van Ir. M. L. 't Hart voor den Bond van oud- leerlingen der R.L.W.S. derom de statistieken. Men zou kunnen trachten de productie uit te drukken in het aantal koeien, dat er op werd gehouden. Spr. heeft dit eens getracht en vond. dat de op brengst voor den oorlog. 1914'18 met ongeveer 0.4 pet. per jaar steeg. Na 1918 was de stijging sterker. De ze bedroeg toen op grond van ziin berekeningen omstreeks 1.2 pet. per jaar. Andore calculaties maakten 't aannemelijk dat dit cijfer te hoog was. Deze laatste toch leverden ca. 0.7 pet. en inl. acht dit cijfer waar schijnlijker. De verhoogde productie is groo- tendeels toe te schrijven aan het verbeteren der minder goede gras landen. De opbrengst der betere landen, zooals we die hier hebben, is vermoedelijk vrijwel stabiel ge bleven. Stikstofbemesting op wei land intusschen geeft uitstekende resultaten en er is daarom volgens spr. nog veel te doen. Wat nu de mogelijkheden betreft, spr. wil deze bezien in algemeen verband over het geheele land. Veel van wat hii zal zeggen, is hier wellicht reeds bekend en uitge voerd. Hij beschouwt dan verschillende factoren, die van invloed ziin. Eerst het water. In tal van streken is vooral des winters de stand te hoog. Bij groote droogte werden goede resultaten verkregen met berege ning. De kosten daarvan zijn hoog. geheel onmogelijk Hikt het in de practijk echter niet. De tweede factor, die spr. wil be handelen. is de bemesting. Van groot belang ziin daarbij de stal mest en de gier. waarmee vaak nog zeer zorgeloos wordt omgesprongen, zoodat veel verloren gaat. De kall en fosfaatbemesting heeft in de ach ter ons liggende jaren, vooral op de beste gronden, te wenschen overge laten. Bij de minder goede gebie den was men van de noodzakelijk heid der bemesting meer doordron gen. Spr. toont aan. hoe men tot een kwaliteitscijfer van den grond kan komen aan de hand van de botani sche samenstelling er van. Bii het geven van zulke cijfers bleek goed land soms zeer lage waardeering te kunnen halen, ook in deze omge ving. zij het ook. dat de toestand hier nog betrekkelijk gunstig was. Bii de bemesting heeft spr. de stik stof tot het laatste bewaard, omdat stikstof een heel andere werking heeft dan kali of fosfaten. Stikstof kan in veel grooter hoeveelheid worden gegeven zonder dat de pro ductievermeerdering afneemt, ook is ze goed voor vrijwel alle gebie den. Spr. illustreert een en ander met voorbeelden. In 1914 werd op het grasland prac. tisch nog geen stikstof gebruikt, se dert dien echter is ze in zwang ge raakten. Inl. toont aan hoe het voor al de stikstof is. waaraan de pro ductiestijging moet worden toege schreven. Al te ver dient men hier mee echter ook niet te gaan. aange zien de eiwit-zetmeelverhouding te nauw kan worden. Inl. staat dan stil bii het omwei- den. waarbij verliezen aan gras aan merkelijk kunnen worden beperkt. Hii behandelt zeer beknopt het hooien en het inkuilen, waarbij al weer belangrijke verliezen aan zet meel en eiwit kunnen optreden. Bij het kunstmatig drogen ziin de ver liezen zeer gering, de kostpriis is echter vrii hoog. zoodat het nog weinig gebeurt.. Spr. meent, dat bij in acht neming van alle genoemde factoren de opbrengst met 66 pet. kan worden verhoogd. De 2500 kg. zetmeelwaarde zouden dus kunnen stijgen tot ca. 4100 kg. Resultaten uit de practiik bevestigen dit. Spr. besluit met het uitspreken van de hoop. dat spoedig tiiden zullen aan breken. waarin de boer in de gele genheid zal ziin de productie van het grasland ook metterdaad op te voeren. LANGED1JK GESLAAGD. Voor het diploma boekhouden van de Ned. Associatie van Practijkexa- mens slaagden de heeren J. Ooiie- vaar en S. Leenstra te Broek op Langendiik. G. Keppel te Zuidschar woude. C. Kuilboer te Oudkarspel, voor het diploma Nederl. Handels correspondentie de heer W. Vonke- man te Noordscharwoude en voor het diploma Duitsche Handelscor respondentie de heeren B. Hene- weer te Zuidscharwoude en Jb. Moeijes Fz.. Oudkarspel. KERKELIJKE VERKIEZING. Oudkarspel. In de plaats van den heer J. Kramer Pz.. die voor ziin benoeming bedankt heeft, werd de heer J. IJff Gz. gekozen als diaken van de Ned. Herv. gemeente alhier. HERKOZEN. Noordscharwoude. De heer F. Smit is herkozen als diaken van de Ned. Herv. gemeente alhier. NIEUWE PRIJZEN GROENTEN EN FRUIT. Voor verschillende tuinbouwpro ducten zullen met ingang van Dins dag a.s. nieuwe veilingprijzen gel den. Deze zijn voor roode kool f 6.80 gele kool f 6.40. witte kool f 4.60. groene kool f 6.70 per 100 kg. Koolrabi met lof (glas) boven 4 cm. f 8 per 100 stuks: peen zonder lof sort. II van 51200 gr. onge- wasschen f 5. van 201500 gr. f 4. boven 500 gr. f 3.40. van 2050 gr. gewasschen f 9.20. witte uien A f 7.50. B f 6. schorseneeren I f 18. II f 11.50. knolselderij z. lof boven 6 cm. f 11. van 46 cm. f 8.30. spruit kool. ongeschoond f 19 geschoond f 29. prei boven 15 mm. f 8.10. tot 15 mm. f 5.70, koolrapen A f 2.90. B f 2.30. veldsla f 30. gele peen f 3.30. kroten tot Vo kg. f 5.60. van i/o—1 kg. f 4.10. van 1—1 Vo kg. f 3.30, gekookte kroten 3 st. of meer per kg. f 12.30. minder dan 3 st. f 10.10. Boerenkool f 6.70. andijvie glas f 20. spinazie (blad) (glas) f 30 roode uien f 9. witlof ten hoogste 15 st. p. kg. f 26. meer dan 15 st. per kg. f 22. ramenas f 9.30. sjalot ten f 11.30. herfstknollen gewas schen f 3.30 ongew. f 2.60 per 100 kg., bosselderii f 11. peterselie en kervel f 12. radiis f 7 per 100 bos glassla (snij) f 60. spruitenkoppen f 5 per 10Ö kg., druiven groep I f 100. groep III f 85 p. 100 kg. Ap pelen ziin met f 3. f 2.f 1.50 en f 1 naar gelang van de soort en de grootte per 100 Kg. verhoogd. Pe ren resp. met f 2. f 1.50 en f 1 per 100 kg. Afgekeurde of stek-uien mogen worden geveild tegen een prijs van ten hoogste f 3.50 per 100 kg. BURGERLIJKE STAND van 8 t.m. 14 Januari. Geboren: Nicolaas. z. v. N. Broer sen en C. Vreeker; Annie. d. v. T. Kossen en A. Arends. Magda. d.v. W. F. Frikken en C. Visser: Adria- nus Theodorus Wilhelmus Maria. z. v. P. A. J. Ruiter en W. C. G. M. Dekkers: Catharina Alida Maria. d. v. P. Bergen en A. Bien. Voel&at Succes door Beverwijk verslagen Teleurstellend spel van de Wieringers. Het elftal, dat Beverwijk in het veld bracht bestond uit spelers, van het eerste, tweede en derde elftal. Dat dit elftal het tegen Succes tot een overwinning heeft gebracht, zal wel ieder verwonderen. Toen Suc ces het eerste doelpunt maakte, rees de vraag: met hoeveel zal Bever wijk verliezen? De aanvallen van Succes waren talrijker, maar voor het doel werd lang getreuzeld. Gra- pendaal in de Wiiker goal redde eenige malen goed. Als Wortman een vrije trap neemt, treft deze doel. zoodat de stand 11 is. Een goede doorbraak van Beverwijk zet A. v. Lint in een doelpunt om. Na de rust direct een hoekschop voor Succes, zonder resultaat even wel. De thuisclub breekt door. Wort man zet hoog voor en invaller Koek maakt 31. Dit wordt Succes te bar. Overweldigend komt het opzetten. De Wij kers zetten den buitenspel- val open. Niettemin weet de links buiten van Succes den stand op 3—2 te brengen. De strijd gaat ver der. doch de stand verandert niet meer. Weer heeft D.T.S. een overwin ning behaald en wel in den uitwed strijd tegen Terrasvogels, dat met 54 het onderspit moest delven. Reeds na 2 minuten spelen nam D.T.S. de leiding, maar het ver anderde gauw, want met twee goede aanvallen, hadden de Ter ra svogels de stand op 21 ge bracht,. Groen maakte met een verras send schot den stand weer gelijk. D.T.S. bleef aanvallen. Bos bracht den stand op 32. Voor de rust kwam toen geen verandering meer. Nade rust kwam de thuisclub steeds meer naar voren en werd D.T.S. somtijds ingesloten. Enkele snelle doorbraken gaven De Waard echter kansen en hij benutte er twee van. Terrasvogels gaf de moed nog niet op en wist zoowaar nog eens te doelpunten. Hierdoor weer op gang gebracht kwamen de gast- heeren opzetten en zoowaar werd het na een misverstand nog 5—4. Spanning heerschte nog in de laatste nianutcn, maar de stand bleef 54. Overleden: Maartie Schoen, oud l jaren. wed. v. K. Leiien: Maar ten Kaas. oud 80 jaren. wed. van M. Kroon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1