NOORD-HOLLAND OMGEVINGNIEUWS Verduister i DAGBLAD VOOR Zware strijd aan Oostfront Na 2 maanden afweerslag Mislukte ontvluchtingspoging ■x Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: Schager editie: Schagen Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). Heldersche edi tie: Den Helder. Koningstraat 78 Tel. 2345 (2 lijnen). SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bii contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. opl. op aanvr. 87ste Jaargang. No. 12006 2 Pagina'». Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar WOENSDAG 20 JANUARI 1843 ROME, 19 Jan. (Stefani). Het It*- liaansche weermachtbericht van heden luidt: In Tripolitanië hebben Italiaansche en Dujtsche aldeelingen hardnekkig weerstand geboden aan den voortdu- renden Öruk van den vijand en den te genstander gevoelige verliezen toege bracht. Botsingen tusschen patrouilles in Fezzan eindigden te onzen gunste. DUITSCH WEERMACHTBERICHT Dover gebombardeerd Pantserleger in Noord-Afrika biedt hardnekkigen tegenstand HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 19 Jan. (D.N.B.) Het opperbe vel der weermacht maakt bekend: Duitsche en Roemeensche troepen hebben in het Westen van den Kau- kasus vijandelijke aanvallen afgesla gen. In Noord Kaukasië en in het Donge- bied zijn verdere wisselvallige gevech ten aan den gang, in den loop waar van op 17 en 18 Januari 62 bolsjewisti- »che tanks Werden vernietigd. De troepen in het gebied van Stalin- grad verdedigden zich standvastig ln harde gevechten tegen steeds nieuwe aanvallen van den vijand. Plaatselijke aanvallen der bolsjewie ken in den centralen sector van het front en ten Zuidoost-en van het Urnen- meer bleven zonder resultaat. Ten Zuiden van het Ladogameer viel de vijand met sterken steun van artillerie steeds weer aan. Hij werd in zware gevechten onder zware, bloedige verliezen, afgesla gen. In de beide gevechtssectoren werden 32 tanks vernield. In luchtgevechten, waaraan ook Slo- waaksche jagers met succes deelnamen zijn 16 bolsjewistische vliegtuigen, zon der eigen verliezen, neergeschoten. In Noord-Afrika bood het Duitsch-IJaliaansche pantserleger den vijand ook verdere hardnek kigen tegenstand. Duitsche ge vechtsgroepen in Tunis braken in verscheidene sectoren door de vijandelijke stellingen heen en be stormden door den tegenstander taai verdedigde hoogten. Gevechtsvliegers brachten in den af- geloopen nacht in de wateren van Bo- ne twee transportschepen met tezamen een inhoud van 12.000 brt. tot zinken, beschadigden bovendien twee vracht schepen van gemiddelde grootte. Tien vijandelijke vliegtuigen werden boven Noord-Afrika ten val gebracht. In het gebied van' het Kanaal, in de Duitsche bocht en aan de Noorsche kust verloor het Britsche luchtwapen acht vliegtuigen. Stad en haven van Dover werden in de avonduren van 18 Januari door een formatie Duitsche gevechtsvliegers aan gevallen met brisant-' en brandbom men. Alle vliegtuigen keerden terug. Een beeld van het Oostfront BERLIJN. 18 Jan. De ANP.- «orrespondent meldt: Het geheele front in het Oosten is op het oogenblik. in een grooten afweerslag gewikkeld. Voor een deel. bijvoorbeeld in het Zuiden, is deze slag uitgegroeid tot een zoo genaamde- beweeglijke afweerma- noeuvre. Reeds twee maanden ach tereen staan Duitsche en de met de Duitschers verbonden Hongaarsche. Italiaansche en Roemeensche troe- f»en hier bloot aan de onophoude- ilke massale aanvallen der bolsje wisten. De strijd speelt zich nu in hoofdzaak ai tusschen de steunpun ten. eilanden en egelstellingen der Duitsche troepen, die van hieruit herhaaldelijk tegenaanvallen onder nemen en de vijandelijke colonnes overvallen. Dikwijls liggen deze steunpunten ver voor het eigenlijke front. Dit is bijvoorbeeld het geval met Stalingrad. waar de Duitsche troepen zich naar alle zijden verde digen moeten tegen de stormloopen der bolsjewisten. De stad staat bovendien bloot aan het vijandelijke artillerievuur en aan de luchtaanvallen. Daar Stalin grad een groote ruïne is en de dek kingsmogelijkheden voor de bezet tingstroepen zeer gering zijn. heb ben de Duitsche troepen het hier zeer hard te verantwoorden. Boven dien wordt van Duitsche zijde ver klaard. dat de ravitailleeringsmoge- liikheden niet gunstiger zijn gewor den. mede door de hevige koude. De eenige frontsector waar een betrek kelijke rust heerscht. ligt benoorden Woronesj. waar de Russen slechts plaatselijke aanvallen ondernemen. Men wijst er te Berlijn op. dat de afweerslag thans reeds twee maan den duurt. Vergelijkt men de bol sjewistische verliezen en de geringe terreinwinst met deze tijdspanne, dan komt men tot een voor de roo- de troepen zeer ongunstige slotsom. Meer en meer blijkt, dat de Duit sche troepen in dezen winter beter op de bolsjewistische tegenopera- ties geprepareerd zijn dan in den vorigen winter. De luchtaanval op Berlijn Het aantal dooden; ten gevolge van den eersten Britse/hen lucht aanval op Berlijn, dus in den nadht van Zaterdag op Zondag, is tot S2 gestegen. Tot deze slachtof fers behooren 50 krijgsgevangenen De jongste Britsche aanvallen op Berlijn waren heviger dan <li«. welke Berlijn in 1940 en 1941 be leefde. De luchtdoelartillerie log de evenwel een dicht spervuur, waardoor slechts een deel van de vijandelijke vliegtuigen het cen trum van de stad kon bereiken. runis j.Tf iv ■sj=g r i r o l i iIa »i£ j /n j A L Y I -n\ \toe» 1 I /..«w..,.* I I mm/ mi 1 1 1 ia dc kampen van den Nederland scW Afbekhdleoat zijn de nèeuwe Bchtlogen gearriveerd voor bot vervuilen van ban arbekhdieortpHcht. De eerste maaitijd in de octraal i Rïrfjn-Pax Aan het front ln Tunis hebben Duitsjh-Itilaansche gevechtsgroepen in geslaagde aanvallen, in den loop waar van eenige dozijnen gevangenen wer den gemaakt, terreinwinst gemaakt. Het luchtwapen heeft in den loop van den dag aanzienlijke activiteit ont plooid. Het steunde de operaties op den grond doeltreffend en viel met succes vijandelijke afdeelingen aan. Jagers van het luchtwapen der spil schoten negen vliegtuigen, o.m. eenige meer- motorige toestellen, neer. Een andere viermotorige bommenwerper stortte, getroffen door het afweergeschut, ter aarde. Bone is door onze vliegtuigen gebombardeerd. In Algerijnsche wateren is een be langrijk convooi door Duitsche vlieg tuigen aangevallen, die twee schepen van gemiddelde tonnage in den grond boorden en drie andere in brand wier pen. Herhaalde luchtaanvallen op Tripolis veroorzaakten aanzlenl'jke schade aan woongebouwen en een zeker aantal slachtoffers onder de Libysche bevol king. Vijandelijke vliegtuigen hebben Por to Empedocle aangevallen. Militaire doleen werden niet getroffen. Lichte schade aan eenige gebouwen, 2 dooden en 9 gewonden onder de bevolking. Het afweergeschut schoot een aan den aanval deelnemenden bommenwerper neer. Volgens d>e Duitsche «hattingen zijn de aanvallen van Zaterdag ën Zondag met. ongeveer gelijke krachten ondsernomen. Het feit, dat de eerste maal slechts twee en de tweede maal 20 viermotori ge bomnnenwerpem werden neer geschoten, is voor een groot deel te verklaren door de weersge steldheid. Zondagnacht werd on geveer 20 pet. van de aanvallende vlietguigen omlaaggehaald. De aangerichte schade 5e in verhouding tot de zware neder laag der vijandelijke formaties, die tien Lancaster-toestellen, vier Stirlin.ffls, vier Halifax-vliegtuigen, een Manchester en nog een toestel van een onbekend type verloren, gering. FLUISTERCAMPAGNE TEGEN CHILI. MADRID, 19 Jan. (D.N.B.) In hun pogen, Chili te dwingen tot verbreking der betrekkingen met de Spilmogend- heden, hebben de V. St. de regeeringen van Peru en Bolivia bewogen, 'n drei gende houding tegen Chili aan te ne- op grond van vroegere grenstwis- ten. De Amerikaansche fluisterpropa- da zou reeds werken met het gevaar van een aanval van Bolivianen en Pe ruanen op Cihili. De Chileensche - re geering tracht deze Amerikaansche pressie voor het volk verborgen te houden. Dj reis van den koning en keizer Tan Italië door Sicilië. De geestdriftige ontvangst door de bevolking Otbè«-Lo«»-Holia®d-Pax m Strijd tegen de gedachtelooze energieverspilling 's-GRAVENHAGE. 19 Jam Elec- triciteit en gas spelen in het leven en in den arbeid van den mensch een belangrijke rol en het gemak, waarmee men er gebruik van maakt kan in dezen tijd. waarin spaarzaam heid geboden is, als een nadeel wor den beschouwd. Gas en electriciteit immers vlie gen in een handomdraai, waarmee meri een kraan openzet of een schakelaar overhaalt door den me ter en hier ligt dus een groot ge vaar voor een oneconomisch ver bruik ervan, wat verspilling van energie beteekent. De instelling vn ,een energie- wacht in de bed /en. waarbii eén of meer energieconixoleurs optreden als wakers, teneinde er voor te zor gen. dat het licht niet onnöodig blijft branden en de machines met zonder noodzaak blijven ingescha keld. mag daarom zeker niet over bodig worden genoemd. In de huis houding dient eveneens elke gedach telooze energieverspilling te worden vermeden. Ook daar zou een ener giecontroleur goed werk kunnen doen als er niet de huisvrouw was. die ter wille van haar eigen belan gen en die van haar gezin, er zelf van overtuigd behoort te zijn. dat het beter is met minder gas en min der electriciteit om te springer dan van den toevoer te worden afgesne den. Het 'verbruik van kolen, gas en electriciteit speèlt in de bedrij ven en in de huishouding een groote rol. zoodat de taak van den ..ener giecontroleur" om op de kleintjes te letten, waarlijk niet mag worden onderschat. Het is onze taak zuinig om te gaan met alle vormen van energie, teneinde uit elk mud kolen uit elke kwh cn uit eiken kubieken meter gas het grootste nuttige ef fect te verkrijgen. Weest spaarzaam met energie. Distributienieuws KAARSEN VOOR STAL- EN VOER- TUIGENVERLICHTING IN FEBRUARI EN MAART. De distributiediensten zullen van 25 Jan. tot en met 6 Febr. 1943 op nader te bepalen tijdstippen aan verbruikers van kaarsen, die reeds voor Dec. 1942 en Jan. 1943 rantsoenbonnen voor kaar sen ten behoeve van stal- of voertul- genverlichting hebben ontvangen, de rantsoenbonnen voor de derde periode (dus van 1 Febr. tot en met 31 Maart 1943) uitreiken. Deze personen behoe ven geen nieuwe aanvragen ir^ te die nen. A Verbruikers vair kaarsen voor stal- verlichting en verlichting van voertui gen, die voor het eerst een aanvrage tot dit doel wenschen in te dienen, kunnen deze indienen op formulieren MD 333-02 voor stalverlichting, en for mulier MD 333-03 voor voei;tuigverlich- ting. Detbovengenoemde rantsoenbonnen, waarop vermeld staat „een rantsoen kaarsen", zijn voor onbepaalden tijd geldig en geven elk recht op het koo- pen van een pak kaarsen (300 gram). Voor verlichting van auto's, carriers, bakfietsen en gewone fietsen worden geen kaarsen verstrekt. Mededeeling Het SS-Ersatzkommando verplaatst 's-GRAVENHAGE, 16 Jan. Met ingang van 15 Jan. is het SS- Ersatzkommando van de Stadhou derslaan 132 naar de korte Vij verberg 5 verplaatst. Belangheb benden wordt verzocht hiervan goede nota te nemen, SCHAGEN EEN-RICHTING-VERKEER MOLENSTRAAT. Sedert enkele dagen zijn in het centrum van Schagen verkeersbor den aangebracht, waaruit blijkt, dat de ril- en voertuigen daar rechts moeten houden. Met dien verstan de, dat het verkeer, komende van de Gedempte Gracht de Molenstraat moet kiezen, terwijl dat. komende van den spooroverweg de Nieuwe Laagziide dient te houden. Het publiek stoort zich nauwelijks aan deze borden en blijft, als regel, de Molenstraat berijden, onverschil lig uit welke richting het komt. Vooral de wielrijders zondigen op schromelijke wijze. Naar we van de politie vernemen zal deze aanstonds genoodzaakt zijn processen-verbaal op te maken te gen overtreders. In hun eigen be lang richten we daarom een aan maning tot de burgers om zich van nu af aan te houden aan de voor schriften. Men zal daarmee goed geld in de zak houden en zich on aangenaamheden besparen. SPELREGELAVOND U.V.O. Donderdag a.s. zal de Schager Hockyeclub U.V.O. voor haar leden en donateurs een spelregelavond or- ganiseeren. waar mei. Bijvoet zal spreken. WIERINGERMEER DISTRIBUTIE. De nauitreiking van bonkaarten zal niet. zooals aanvankelijk is me degedeeld. plaats hebben op Dins dag 19 Januari, doch op Dinsdag 26 Januari a.s. ALKMAAR GEKNIPT. Vorige week werden uite en ga rage hier ter stede 2 velgen met in goeden staat verkeerende autoban den gestolen. De Alkmaarsche poli tie is er thans in geslaagd, in sa menwerking met de politie uit Am stelveen. de daders op te sporen. Het bleken twee goede bekenden van de politie te zijn. HA l;sl XHFRHnft VERGADERING IJSCLUB, Kolhorn. De iisclub Kolhorn" vergaderde in het café van den heer C. Droog. Na opening van den voorzitter, volgt het lezen van de notulen en een uitgebreid jaarverslag van den secretaris. De penningmeester bracht, in zijn overzicht aan het licht, dat er een batig saldo was van f 62.65 V. terwijl nog eenige re keningen betaald moesten worden. De heeren G. v. d. Wulp en Abr. v. d. Welle werden bü zeer groot* meerderheid als bestuurslid herko zen. terwijl ter uitbreiding van het bestuur werden gekozen de heeren J. P. Pool en D. v. d. Klooster. Al len namen hun benoeming aan. Het verslag van den afgevaardigde naar de algemeene vergadering te Deven ter leverde geen bijzonderheden op. Besloten werd om in overleg met de omliggende iisclubs. het kanaal Kolhorn-—Schagen en de Stolpen door middel van borden voor ge vaarlijk aan te duiden. Bii groote wedstrijden zal in 't vervolg zoo noodig van de leden een lage en tree worden geheven. Zoo mogelijk, zal de scheepvaart worden verzocht bij eventueel dichtvriezen van het Kolhornerdiep. alleen den Zuidkant van de vaargeul open te houden. Na een woord van dank volgt sluiting. winkel. GESLAAGD. Onze plaatsgenooten, de heeren K. Groes, kantoorbediende hij de Coöp. Zuivelfabriek te Lutjewin kel en J. Bilstra, momenteed in den Arbeidsdienst, behaalden het diploma boekhouden van de Ned. Associatie voor Practijkexamens. Op de in Alkmaar gehouden exa mens voor hét practiikdiploma in het boekhouden van de Ned. Ass. v. Practijkdiploma's slaagden de hee ren K. Gries en J. Bulstra. beiden te Winkel. BENOEMING. In de plaats van Me.j. T. M. de Quaasteniet is met ingang van 1 Maart a.s. benoemd tot onderwij zer van de ULO-school te Winkel, de heer B. C. Boxem te Winterswijk. WIJ GAAN OP TOURNEE. Zondag gaf het gezelschap Jan Buisman in concertzaal Wiron van den heer D. Lont een opvoering van de cabarelrevue ..Wij gaan op tour nee". Blijkens het applaus vielen ö.a. vooral Buisman in zijn West- Friesch dialect, mevr. Bakker Breed in de declamatie ..Kerstmis" ,en in haar West Friësch cn de heep Kees van Riiswiik in zijn zangnummer tjes het best in de smaak. CABARET. Jl. Zaterdag en Zondagavond trad in café Veerdig het. Cabaretgezel schap van Willv Alfredo oo. Ge hoord het applaus hebben de aan wezigen zich goed geamuseerd. POLITIE. Verloren: een bruine portemon naie. inh. ongeveer f 7.50 en eenige broodbonnen. InL gem. bode. KOEDIJK. JUBILEERENDE OUDJES. Vrijdag 15 Jan. vierden K. de Geus en A. de Geus-—Struif onder groote belangstelling hun 55-jarig huwelijksfeest. Tot groote trotsch van moeder Antje was ook de zoon aanwezig van den baas. waar ze vóór haar trouwen de laatste zes jaar had gediend. Die zag wel ver schil bii 55 jaar terug. ..Hij zag mij altijd nog met mijn lange zwarte haren over de schouders" vertelde de jubilaresse. ..Maar dat is weest" zei-ie. Ik zei: „Jou zien ik nog as zoo'n kleine pittige dreumes, maar dat is ok weest." Alles bü een is het voor de beide krasse oudjes een onvergetelijke dag geweest. Over 5 jaar. daarover waren ze het samen eens. is de oor log vflel voorbü en dan zullen ze het feest maar in het café van Schuit houden. Ze houden de moed er nog inl Moge dit geluk hun deel worden DU LANCELLE. Zondag 17 Jan. trad voor een stampvolle zaai de heer du Lancelle op. Ónder ademlooze stilte werden de bekende experimenten uitge voerd. In het bijzonder het tweede deel, waarin mededeelingen werden gedaan over familieleden ln het buitenland, dwong groote bewon dering af. GYMN. VER. VOORWAARTS. De grmv. Voorwaarts hield Za terdag haar jaarvergadering. De voorz. G. Molenaar heette allen wel kom en besprak het afgeloopen jaar De secr. H. Bóon ontving dank voor notulen en jaarverslag. Uit het laat ste bleek'. dat de ver. met 17 leden was vooruit gegaan, terwiil het aantal donateurs met 16 was geste gen, De penningm. Jn. Visser had een batig saldo in kas van f 244.651/, tegen f 183.15V>. een jaar geleden. De heer Jn. Visser werd als be stuurslid herkozen. In de plaats van mej. A. Geus. die is vertrokken, werd gekozen de heer M. Barsinger- horn. Besloten werd één uitvoering te geven met de dames en heeren en één uitvoering voor de adspiranten De data zulïeh nader worden be kend gemaakt. Hierna sluiting. sint pan cr as. GESLAAGD. Voor het diploma Dtiitsche Han delscorrespondentie van de Ned. Associatie van Practijkexamens. slaagde de heer F. Stenneberg. al hier. narenka rspel. ONDER ONS. Dirkshorn. Zondagavond gaf de muziekver. ..Onder Óns" onder lei ding van den heer P. Pranger haar eerste uitvoering in dit wintersei zoen. De vo. .orz. de hr. J. Smit kon in zijn openingswoord een goed be zette zaal het welkom toeroepen. Een achttal nummers werden ten gehoore gebracht en de aandachtige sfeer in de zaal bewees, hoezeer het publiek het gebodene waardeerde. Vooral de fantasie „Fransche arni- tié" van J. Martin had groot succes. POLITIE. Gevonden: een Engelsche sleutel. Verloren eenkinderwant. Inl. bii de gem. politie. Tc Rotterdam werd Zondag de voet balwedstrijd Feyeooord—V.S.V. ge speeld, welke ln een l—O overwinning voor de gastheeren eindigde. De Rotterdamiche voorhoede onderneemt een gevaarlijken aanval op het doel der Velrenaren. Polygoon-v. P'lsen-Pa* m langedijk HERCULES EN HYGIEA. Noordscharwoude. De vierde uit voering van Hercules en Hygiea met de jubileum-revue is evenals de vo rige keeren, een groot Succes ge worden. De zaal was geheel bezet. Voor de vijfde uitvoering heeft men meer dan honderdvijftig personen moeten teleurstellen. Ook die is al uitverkocht. HOOGOVENTOURNOOI. Bij het dezer dagen te Beverwijk gehouden Hoogoventournooi heb ben de vier leden van Schaakmat die daaraan hebben deelgenomen, zich uitstekend gehouden. Hoewel zwaar ingedeeld, legden zii beslag op 4 priizen. Wim Kaan behaalde in de hoofdklasse een eersten priis met 2'/0 p.. J. Krijgsman van Sint Maarten verwierf een tweede prijs? in de hoofdklasse njet VA P.. C- Wjtsmeer eveneens in de hoofdklas se een derde prijs met 1 p. G. Kep- pel. Zuidscharwoude. die in de eer ste klasse speelde, had een tweeden prijs met 2 p. Een van de partijen van Keppel moest gearbitreerd wor den. De stand was echter zoo inge wikkeld. dat van der Hoek. Mr. Leembruggen. Wolthuis en Cortle- ver .er aan te pas moesten komen om vast te stellen, dat Keppel ver loren had. Maan Maan op vanavond om onder 2wa8, 17.03 uur V.M t«( morgenochtend N.M. 29Jan Q ,12Feb L.K. 8.39 uur EK. Bekanntmachung MUSTERUNG DER GEBURTS- JAHRGaNGE 1901. 1902 UND 1903. Alle mannlichen Reichsdeutschen der Geburtsjahrgange 1901. 1902 und 1903, auch diejenigen. die bereits vor oder wahrend des Krieges ge- dient haben oder durch Wehrer- satzdienststellen der Heimat erfasst. gemustert, unabkömmiich. bereit- gestellt oder zurückgestellt worden sind haben sich zur Musterung wie folgt zu melden: Aus der Provinz Nordholland in Amsterdam-O.. Schule. Iepenweg 13; am 28.1.1943 vorm. 8.30 Ühr die Buchstaben A—J: am 29.1.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben K R; am 30.1.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben SZ. Die Meldepflichtigen haben Wehrpass und sonstigeAusweisepapiere sowie drel Passbilder 37X52 mm. in bürgerlicher Kleidung, ohne Kopfbedeckund, Bril- lentrager das Brillenrezept, mitzubrln- gen. Inhaber eines Wehrpasses haben diesen, sofern sie ihn nicht bei sich führen, umgehend anzufordern und zur Musterung mitzubringen. Juden haben nicht zu erscheinen. Den Meldepflichtigen wird das Fahr- geld, 3. klasse gagen vorzeigen der Fahrkarte bei der Meldung zurücker- stattet. Sie erhalten ferner bei einer Abwesenheit vom Wohnort von mehr als 8 Stunden ein Zehrgeld. Den Haag, den 12 Januari 1943. Der Reichskommissar für die bezetz- ten Niederlandischen iGebiete, der Generalkommissar för da» Sicherheitswesen, gez. RAUTER, SS-Oruppenführer und Gene- ral-leuntnant der Pollzei. JONGE DAME SPRINGT VAN DE MAASBRUG. Een door de politie aangehouden juffrouw heeft op de Maasbrug te Maastricht getracht door een koene sprong in het Maaswater haar vrijheid weer te herkrijgen. De jongedame, de 24-jarige H., en een zekere D. W., bei den uit Haarlem, waren te Sittard aan gehouden, verdacht van diefstal, en werden overgebracht naar Maastricht, om daar voor den officier van justitie te worden geleid. Op de Maasbrug bukte het meisje zich om haar schoen vast te maken en snélde naar de brug leuning om gekleed en wel van de brug in het vrij onstuimige Maaswater te springen, dat zeker tien meter beneden het brugdek staat. Het meisje bleek een goede zwemster te zijn, want ondanks haar hinderende kleeding en het koude water iwom xij, met den stroom mede, naar de volgende Maasbrug, waar xij ha8r merkwaardige ontvluchtingspo ging moest opgeven, wegens bedreiging van de verraste politiemannen om krachtige middelen te gebruiken, al6 zij niet onmiddellijk uit het water kwam. In het sportfondsenbad kon de arresi tante van kleeding verwisselen, waar na xij des middags voor den officier van justitie werd geleid. UITSLAGEN SCHAAKMAT. De uitslagen van de voor de win tercompetitie gespeelde partijen luiden als volgt: le klasse: J. Klin- kert—G. Goudsblom 10: J. Klin- kerïJ. Kamper 10: H. HartD. Koorn 01; G. GoudsblomJ. Oot- jers 01; K. BiermanC. Witsmeer 01; 2e klasse: J. SmitG. van Loenen 10; A. v. d. LubbeJb. Veldman Vo—V>: K. de VriesS. Pranger VoV>: 3e klasse: N. v. d. AbeeleE. Warnders 10; P. Rus tenburgC. Kliffen 10; C. Kliffen P. Rustenburg 01. sint maarten. GESLAAGD. Onze plaatsgenoot, de heer J. Kult behaalde op het te Alkmaar gehou den examen het diploma boekhou ding. ZWIJNTJESJAGERS OP DE KUST De heer J. Bloemen alhier, liet zich bü den heer Bekker de baard krabben en kwam daarna tot de onaangename ontdekking, dat een ander zich over zijn rij wel had ont fermd. Hij had het op slot gedaan en voor de zaak neergezet. SCHAPENDIEVEN. De heer A. Roos kon Zondagmor gen slechts 9 van zijn 10 schapen terug vinden. Onder een laagje hooi op het land waarin de schapen liepen, werd later door hem de huid van no. 10 ontdekt. Daarin bevon den zich de ingewanden en 3 on voldragen lammeren. UITSLAG SCHAAKCOMPETÏTIE. le klas: B. Jonker,T. ten Hoeve 10. J. H. WoltersC. Krijgsman 10. C. GroetR. Kooiman 01: R. KooimanC. Groet 10: 2e klas: C. DirkmaatK. Boontjes 01; P. BronderP. Heneweer 10: C. SchrijverA. Boontjes 10: J. GroetW. Koordes 01. INWONERTAL. Het aantal inwoners dor gemeen te vermeerderde in het. afgeloopen jaar met 33 inw. (21 m. en 12 vr.) door geboorte, met 119 inw. (56 m. *en 63 vr.) door vestiging, en ver minderde in dat tiidvak met 17 inw. (6 m. en 11 vr.1 door overlijden en met 121 inw. (50 m. en 71 vr.) door vertrek naar elders. Het inwonertal bedroeg op 31 Dec. 1942 1408 (747 m. en 661 vr.) In totaal werden 19 huwelijken voltrokken-, terwijl 1 echtscheiding werd ingeschreven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1