NOORD-HOLLAND DOOI IN DEN KAUKASUS I— Verduister De strijd om Stalingrad OMGEVINGNIEUWS Germaanschs landdienst DAGBLAD VOOR Chili breekt met de As Bliksem aanval op Londen Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: Scl^ger editie: Schagen. Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). Heldersche edi tie: Den Helder. Koningstraat 78 Tel. 2345 (2 Innen). SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. Der m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrnke korting. Ta rieven v. de geh. opL od aanvr. 87ste Jaargang. No. 12007 2 Pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar DONDERDAG 21 JANUARI 1943 DU1TSCH WEERMACHT BERICHT Duitsche successen in Tunesië Vijandelijke doorbraken aan Ladogameer afgegrendeld en opgeruimd HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 20 Jan. (D.N.B.) Het opperbe vel der weermacht maakt bekend- In het Noordwestelijk deel van den Kaukasus hebben Duitsche, Roemeen- schè en Slowaaksche troepen plaatselij ke aanvallen'der bolsjewieken afgesla gen. Beginnende dooi bemoeilijkte tusschen Kaukasus en Don de ge vechtshandelingen aan beide kan ten. Een vrij zwakke vijand werd voor een deel in tegenaanval, afge slagen eneen vijandelijk bataillon werd vernietigd. In de gevechtssectoren van het Don- gebied brachten Duitsche troepen met steun van het luchtwapen vijandelijke aanvallen in hier en daar zeer harde gevechten tot staan. Een divisie infan ten^ vernietigde daarbij, tien tanks. De verdedigers van het gebied van Stalingrad weerden ondanks harde ontberingen alle aanvallen der bolsje wieken af. Ten Zuidoosten van het Ilmenmeer is een ingesloten gevechtsgroep van den tegenstander in den pan gehakt. In den aanval werden deelen van een andere afgesneden groep der bolsjewie ken uit. hun -stellingen geworpen en ontlastingspogingen afgeslagen. Sterke vijandelijke aanvallen ten Zuiden van het Ladogameer zijn mislukt in harde gevechten, waar bij plaatselijke doorbraken in te genaanvallen afgegrendeld of opge ruimd werden. In Noord-Afrika duren de bewegings gevechten aan het front van het Duitsch-Italiaansche pantserleger voort SANTIAGO. 20 Jan. (DNB). De Chileensche Senaat heeft de ver breking van de betrekkingen met de As-mogendheden goedgekeurd met 31 tegen 11 stemmen. Drie senato ren waren afwezig. Dinsdag is het in de straten der Chileensche hoofdstad tot botsin gen gekomen tusschen voor- en te genstanders van het verbreken der betrekkingen. Naar Associated Press meldt, heeft de politie talrijke ar restaties verricht. Kort voor het begin van de Se naatsdebatten had president Rios voor de meeste provincies den uit zonderingstoestand afgekondigd. Een geallieerde tysie Hoe ontkomen wij aan den chaos? „Hoe men het keert of wendt, al dus schrijft het bekende Londen- sche blad „New States man and Na- tion". elke eenigermate intelligente dfeliticus erkent, dat de eenige mo gelijkheid om een chaos en wereld- catastrophe te ontkomen de organi satie is eener nieuwe wereld. Stel echter, wij zouden tevreden zijn met den vorm van samenwerking, welke thans bestaat tusschen de ..verfeenigde naties". Dat beteekent. dat wij zouden toestaan, dat de te genwoordige bondgenooten na den oorlog zouden uiteenvallen in ver schillende machtsgroepen, van wel ke elk ijverzuchtig zou waken voor de eigen belangen en zich zou voor bereiden op een derden wereldoor log. In dat geval zouden de impe rialistische Vereenigde Staten in 't bewustzijn van eigen macht pogen, een overheerschenden invloed te verwerven. Een trotsch Groot-Brit- tannië zou naijverig elke beweging van den Amerikaanschen rivaal ga deslaan. Een wantrouwige Sowjet- Unie. definitief gedesillusioneerd in zake de „samenwerking" met de kapitalisten, zou zich terugtrekken om haar krachten binnen eigen grenzen te versterken. China zou eveneens zijn eigen weg gaan." Aldus een realistische visie op de toekomst der wereld na een over winning der Geallieerden. Januari 1943! Vonnissen S.S. und Polizeigericht 'b-GRAVENHAGE. 20 Jan. De Hoehere SS- und Polizeifuehrer deelt mede: Het SS- und Polizeigericht heetf een Nederlander wegens 'n delict tegen de verordening tot bescherming van de orde veroordeeld tot een jaar tucht huisstraf. De veroordeelde had aan den vader van. een Nederlander, die aan het Oos telijke front in den strijd tegen het bolsjewisme was gevallen, een anonie- men gelukwensch gezonden. Het gerecht zal voortaan dergelijke Individuen, die de meest primaire ge boden van menschelijkheid overtreden, met de strengste straffen ter verant woording roepen. DOODVONNIS VOLTROKKEN. De hoehere SS- und Polzeifuehrer deelt mede: Het SS- und Polizeigericht heeft den Nederlandschen halfjood Hijmans uit Den Haag wegens een ernstige daad, van geweld tegenover een lid der Duit sche politie ter dood veroordeeld. Het .vonnis is 19 Januari 1943 voltrokken. Het Duitsche en Italiaansche lucht wapen heeft den Britten zware verlie zen aan tanks en auto's toegebracht. De aanval van Duitsch-Italiaan sche gevechtsgroepen in het Tune sische gebied is met doeltreffenden steun door het luchtwapen voortge zet, belangrijke stellingen werden genomen en ruim 1000 gevangenen binnengebracht. In luchtsteunpun- ten van den vijand ontstonden na' luchtaanvallen uitgebreide bran den. Des nachts werden de haven installaties van Bone opnieuw ge bombardeerd. De gisteren voor Bo ne als beschadigd opgegeven twee koopvaarders zijn gezonken. Daar mede heeft de vijand door den luchtaanval in den nacht van 18 op 19 Januari vier koopvaarders ver loren met tezamen een inhoud van 20.000 brt. Een Duitsche duikboot heeft ten Wes ten van Oran van een krachtig be schermd convooi een schip van 4000 brt. tot zinken gebracht. Felle luchtstrijd boven de stad Gistermiddag is een hevige blik- semaanval ondernomen op het cen trum van Londen door snelle Duit sche gevechtsvliegtuigen. Precies half een verschenen, be geleid door ongeveer 100 jachtvlieg tuigen verscheidene dicht op elkan der volgende golven sneile ge vechtsvliegtuigen boven de groote bocht van de Theems. De uit het Zuidoosten naderende vliegtuigen wierpen bommen op de wijken ten Oosten van het Greenwich park. Terwijl de sirenes nog loeiden, ont ploften reeds de eerste bommen van zwaar kaliber. Vliegend op onge veer 30 tot 50 meter hoogte boven de huizen ten Zuidoosten van de groote bocht van de Theems, wier pen de vliegers hun bommen op de wijken in de omgeving van Trafal- gar Road en op die van de boven- Theems bocht in het terrein der docks. Versperringsballons. die eerst werden opgelaten toen de aanval begon, werden door de Duitsche vliegtuigen onmiddellijk met de wa pens' aangevallen. Zeven ballons werden neergeschoten. Nadat de snelle gevechtsvliegtuigen hun bom men hadden geworpen, vlogen zij in Zuidelijke richting en Vichtten het vuur hunner wapens op voor den oorlog belangrijke installaties. Twee gashouders werden bescha digd. De begeleidende Focke-Wulf en Messerschmittjagers wikkelden de talrijke gealarmeerde Spitfire-jagers bij den aftocht der gevechtsvlieg tuigen in luchtgevechten, die zich tot een van beide ziiden met groote hevigheid gevoerde luchtslag ten Zuiden van Londen ontwikkelde. De poging der Spitfires de gevechts vliegtuigen te dwingen hun koers te wijzigen, of ze den terugweg af te snijden mislukte door de waakzaam heid der Duitsche jagers. Twee Spitfires werden neergeschoten en twee zoo ernstig beschadigd, dat zii waarschijnlijk ook wel verloren ziin De eigen verliezen kunnen in ver houding tot het groote succes van dezen vermetelen aanval overdag gering genoemd worden. Van de snelle gevechtsvliegtuigen ging slechts één toestel verloren. Een door bolsjewisten verwoest ■lot SSPKW. Zwagers (Vrijw. Leg. Ned.) O H-P ra „Ieder een vesting BERLIJN, 20 Jan. (D.N.B.) Bij de berichten der Duitsche bladen over de gevechten aan het Oostelijke front staat de verbitterde worsteling om Sta lingrad op den voorgrond. De Deutsche Allgemeine Zeitung stelt in het licht, dat het heldendom der Duitsche sol daten aan het Oostelijk front vooral in het gebied van Stalingrad stijgt tot prestaties, die bovenmenschelijk ge noemd moeten worden. Hart en wil van het vaderland, zoo zegt het blad, zijn, gezien de reusachtige worsteling in het Oosten, in deze dagen meer dan ooit bij onze soldaten en meer dan ooit leeft ook juist thans in'het vaderland het besluit door arbeid en houding den beslissingsgevechten van het front rug gesteun te geven. „Ieder een vesting", zoo schrijft de BZ am Mittag, dat is de leuze uit de bunkers van Stalingrad een vesting van taaien wil en verbeten vastberadenheid. Deze leuze van den grooten winterslag in het Oosten, aldus het blad, moet het 'parool zijn van ons geweten en dat blijven, tegen alle ge varen en voor alle taken, die ons ge steld worden, tot deze zwaarste aller oorlogen met de zwaarste aller over winningen voor ons en onze toekomst is beslist. De jongelieden, die In de kampen van den Nederlandschen Arbeidsdienst rijn gearriveerd, ontvangen grondig onderricht in de vele diensten en plichten van den arbeidsman. Dc eerste lessen in het spitten Polygoon-Zeijlemaker-Pax m Waar is Churchill „Exchange Telegraph" meldt, volgens het D.N.B., uit Londen dat het op het oogenfclik onbekend is, waar Churchill zich bevindt. Hij was Dinsdag niet in het Lagerhuis, noc.h heeft hij deelgenomen aan de viering van Lloyd Georgc's ver jaardag. Men vermoedt, dat hij voor belangrijke besprekingen Lon den heeft verlaten. Een Intcrinf-bericht meldt nog: Volgens onbevestigde in neutrale kringen te Stockholm in omloop zijnde geruchten bevindt Churchill zich. in verhand met de politieke moeilijkheden in dte Noord-Afri- kaansc.he kwestie, te Washington ten einde met Roosevelt deze moeilijkheden op te lossen. Er de den reeds ge ruimen tijd geruchten- de ronde over een reis van Euen of Churchill, waarbij ook is gewe zen op de onverwachte moeilijk heden, die deelen van het Ameri ka ansche Congres aan de uitvoe ring van de leen- en pachtwet in den weg leggen. SCHAGEN ZWEMCLUB „DE WIEL". A.s. Zondag 24 Januari is de groote zwemwedstrijd in de Overdekte te Alk maar. De Zaanstreek en Haarlem zul len daar strijden tegen onzen Kring om de hoogste eer, nl. de overwinning. We zijn overtuigd dat de strij^i zeer spannend zal zijn. Van onze vereeni- ging zijn de volgende personen uitge- noodigd den Kring te vertegenwoordi gen, nl. de heeren Jb. Boonacker, J. Raven, en de dames G. Bottema, D. v. Os. G. Wardenaar en N. Bregman. Jb. Boonacker heeft den laatsten tijd zwaar getraind en we zijn benieuwd hoe hij het er in Alkmaar zal afbren gen. De wedstrijden vangen aan om 13 u. Supporters, gaat in zoo groot mogelij ke getale mede om onze menschen den moreelen steun te geven die iedere sportman noodig heeft om het aller uiterste te kunnen geven, Want het al leruiterste is noodig om in de zware bezetting, die men mag verwachten, te kunnen zegevieren. Afgesproken dus! Allen Zondag a.s. per trein van 12.13 naar Alkmaar. LAX GEDIJ K VRIJWILLIGE BRANDWEER LANGEDIJK. Het symbool van Langedpk's eenheid in gezellige vergade ring bijeen. De vrijwillige brandweer van' Lan- gedijk hield Dinsdagmiddag haar eer ste jaarvergadering. Aan deze vergade ring werd, zooals bij onze brandweeren te doen gebruikelijk is; een feestelijk tintje gegeven, waarvoor de leden het geheele jaar gespaard hebben. De zaal „De Burg'' was geheel gevuld met brandweermannen, hun vrouwen en genoodigden. De gezelligheid werd ver hoogd door een orkestje. Het is te be grijpen, dat in deze sfeer de zakelijke aangelegenheden vlug werden afge handeld. De commandant, de heer J. M. de Jong heeft in zijn welkomst woord het gemeentebestuur dank ge bracht voor zijn voortvarendheid, waar aan is toe te schrijven, dat de brand weer in Langedijk al op zoo'n hoog peil staat. Voorts dankte spr. den heer Eecen, die zijn brandweermateriaal ter beschikking heeft gesteld van het corps te Oudkarspel. Spr. deelde o.m. nog mede, dat de brandweer zijn eigen E.H. B.O.-er heeft: de heer P. Molenaar te Zuidscharwoude. De heer Jb. Rutsen gaf hierna op soms humoristische wijze een overzicht van het eerste levensjaar van de Lan- gelijker brandweer. Hij deelde mede, dat de donateurswerving een buitenge woon succes is geweest. Na een stukje geschiedenis over den grooten brand van Broek op Langendijk, stelde spr. in het licht van hoe groot belang het is,» dat thans aan den Langedijk 5 motor spuiten, 80 brdndkranen en 70 man per soneel ter beschikking staan. Nadat de penningmeester de heer Jb. Kroon, een overzicht van den finan- cieelen toestand van de vereeniging had gegeven, sprak burgemeester Schel haas de vergadering toe, er op wij zende, dat de eenheid van Langedijk wordt gedemonstreerd door de eenheid van de brandweer. Hij bood namens het gemeentebestuur" een Minimax luchtschuimstraalpijp aan, hetgeen een daverend applaus uitlokte. De heer Eecen voerde nog hët woord waarna werd overgegaan tot het fees telijk gedeelte. H^t is een avond vol afwisseling geworden, die ongetwijfeld aan het doel: het scheppen van een band tusschen de brandweermannen aan den Langedijk, heeft beantwoord. HOOGWOUD KERKELIJKE VERKIEZING. Aarlswoud. Wegens bedanken van de heeren L. Mantel en F. L. Bakker als ouderling en diaken kwam Maan dagavond het Kiescollege wederom bij een. Thans werden gekozen als ouder ling H. Hamming en als diaken D. F. Noé. Rechten en plichten van Nederlandsche arbeiders in Dnifscbland Door den leider van het Nederland sche Arbeidsfront is een dienstvoor schrift gepubliceerd, waarin de rech ten en plichten van in Duitschland te werkgestelde Nederlandsche arbeiders worden geregeld. Een en ander komt in kort bestek neer op het volgende: Leden van het N.A.F., die naar Duitschland gaan en hün lidmaatschaps boekje bij een bureau van het N.A,F. hebben ingeleverd, behouden hun rech ten, zoolang zij in Duitschland werken en hun. bijdrage aan het Deutsche Ar- beitsfront betalen. In Nederland ongeorganiseerde ar beiders, die naar Duitschland gaan en aldaar hun bijdrage aan het D.A.F. be talen, kunnen bij terugkeer*in het va derland de rechten verwerven, welke in het huishoudelijk reglement van het N.A.F. zijn omschreven, mits zij zich bij terugkomst bij één der plaatselijke kantoren van het N.A.F. melden, onder overlegging van de bijdragekaart -van het D.A.F. en een geldig ontslagbewijs. De rechten, verbonden aan het lid maatschap van het N.A.F. voor uit Duitschland terugkeerende Nederland sche arbeiders beginnen bij de eerste contributie-betaling aan het D.A.F. in Duitschland. Hierdoor zijn vele bezwaren voor de Nederladnsche arbeiders, die in Duitsch lr.r.d werken, ten aanzien van het lid maatschap van het N.A.F. vervallen. „BE QUICK". Adspiranten Uitvoering. De gymnastiekvereniging „Be Quick" trad Maandagavond in De Rustende Jager op voor een eivolle zaal. Om het programma niet te zeer te overladen, was -besloten, de jaarlijksche uitvoe ring over twee avond te verdeelen, één avond voor de adspiranten en een voor voor de ouderen. Deze eerste avond was vooral een avond voor de ouders, die met groote belangstelling en met groote bewondering het werken van hun pupillen volgden. Na opmarsch en vaandelgroet sprak de voorzitter, dé heer P. Blokker, een kort welkomst woord, waarbij hij dank bracht aan do nateurs en donatrices en ook anderen opwekte dit mooie werk voor de licha melijke opvoeding te steunen. Het 19 nummers tellende programma werd in vlot tempo afgewerkt.. De jongens en meisjes voerden uit vrije oefeningen, knotsoefeningen, oefeningen aan brug, ringen, paard, rek, en het publiek werd niet moe te applaudiseeren. De kleuters werden extra toegejuicht. Twee meisjesleden, A. Büter en H. Daatseléar, vergastten het publiek op eenige nummers accordeonmuziek en werden voor deze welkome afwisseling met een daverend applaus beloond. Na de pauze toonde de heerenafdee- ling aan het hooge rek, wat door oefe ning kan worden bereikt. De rhythmi- sche oefening van de damesafdeeling viel buitengewoon in den smaak: twaalf nimfen in een tooverachtig licht, het was een sprookje. Met een menuet, uit gevoerd door een 3-tal leden van de meisjesafdeeling C werd deze eerste turnavond besloten. VERSLAG VAN HET FRUITTEELT- DEMONSTRATIEBEDRIJF TE SCHELLINKHOUT over de maand December 1942. In December zijn ongeveer 30 peren struiken, die vorigen winter door den strengen vorst zijn beschadigd, vervan gen door jonge struiken. De beschadig de struiken waren in hoofdzaak van de variëteiten Bonne Louise d'Avran- ches, verder waren er enkele struiken van de variëteiten Conférence en Sol dat Laboureur bij. Bij de Bonne Louise d'Avranches was het opmerkelijk, dat de beschadigde struiken op kwee C, waren veredeld, terwijl de op kwee A veredelde boomen geen last hebben ge had. Bij dé Conférence-struiken waren ook twee op zaailing veredelde strui ken. Ook hier leek de beschadiging veel op vorstschade, hoewel dit bij boo men op zaailing veredeld, weinig voor komt. Voorts zijn de bessenstekken gesne den en daarna de bessen ook voor een groot gëdeelte reeds gesnoeid. In Januari zal het snoeiwerk verder worden voortgezet. Indien het weer het toelaat, zal ook een begin worden ge maakt met de winterbespuiting. De zwarte bessen zullen worden bespoten met vruchtboomcarbolineum, waarvan nog een kleine voorraad aanwezig is. De pruimen zullen worden bespoten met Shell W.U. 117, dat, naar het schijnt, nog weer geleverd zal worden. Ook de appelen zullen hiermede voor een deel worden bespoten. Verder zal gespoten worden met kleurstoffen, die ook dit jaar nog weer in voldoende mate zijn te krijgen. DRIE JONGENS DOOR LANDMIJNEN ZWAAR GEWOND.' Zondagmiddag hebben drie jongens de gevolgen ondervondeh van hun ver regaande roekeloosheid, toen zij er gens langs de kust onder een prikkel draadversperring doorkropen en verbo den gèbied betraden.. Het waren de gebroeders K., respec tievelijk 17 en 16 jaar oud en de 16- jarige D., allen afkomstig uit Loosdui nen. Zij trapten op landmijnen en wer den zwaar gewond. Eerstgenoemde kreeg wonden aan den rug. Zijn toe stand is ernstig. Zijn broertje bekwam wonden over het geheele lichaam. De 16-jarige D. liep wonden op aan een be%n. De onvoorzichtige knapen zijn Maan op 17.23 21 Jan. V M •29 Jan L.K. Maan vanavond om ouder 17.04 uur Spfbr. tot morgenochtend N.M. 8 o o 12 F eb .38 uur ek 's GRAVENHAGE, 20 Jan. Neder landsche jongemannen en vrouwen "van 20 jaar en onder die begrip toonen voor de nieuwe orde en belangstelling" aan den dag leggen voor het boerenbedrijf, kunnen na een opleiding van v.jf maanden in Nederland en Duitschland worden geplaatst 'als leiders, leidsters en huishoudsters in de Nederlandsche kampen van den Germaanschen land dienst in het Oosten. Het dienstverband is bepaald op 1 12 jaar. Het zakgeld tijdens de opleiding bedraagt ongeveer f 15 per maand, ter wijl het salaris in de kampen is vast gesteld op f 45 tot f 60 per maand plus kost, inwoning, kleeding, en doktersbe handeling. Aanmeldingen kunnen geschieden van heden af, doch uiterlijk 1 Fe bruari a s. aan het adres Koningslaan 9, Utrecht. Bij de aanmelding moet duidelijk worden vermeld ol men in aanmerking wenscht te komen voor de functie van leider, leidster oi huishoudster. opgenomen in het R K. ziekenhuis aan het Westeinde te 's pravenhage. Een en ander moge nogmaals een aansporing inhouden verboden gebied niet te betreden. Ouders dienen hun kinderen hierop nadrukkelijk te wij zen. BARSIXGERJIORN DAT KWAM BEST AF. Kolhorn. Dinsdagmorgen vroeg bespeurde men rookontwikekling in de uit pakken stroo bestaande deklast van een in de haven liggend schip. De oor zaak was. vermoedelijk toe te schrijven aan enkele vonken uit den schoorsteen. Spoedig werd het onheil ontdekt, en wist men door overboord gooien van de brandende pakken, erger te voor komen. Ter plaatse aanwezige burgers boden den schipper de helpende hand en wisten zoodoende de schade tot eenige tientallen pakken stroo te be perken. Houdt Uw gasverbruik in toom en spaart KOEGRAS-NIEUWS. Zondagmiddag kwam B.K.C. 2 op bezoek. Dit was een aardig partijtje voetbal. Koegras pakte direct goed aan en had met de rust een 2—0 voorsprong Na de rust wist B.K.C. eenmaal en Koegras tweemaal het net te vinden. De eindstand werd dus 41 voor Koe gras. De invaller Stompedissel voldeed goed, en de scheidsrechter leidde tot aller tevredenheid. A.s. Vrijdagavond buitengewone' algemeene vergadering om half acht uur bij A. Doorn, waar aller opkomst gewenscht wordt. Wieringermeer BURGERLIJKE STAND. Geboren- Willem Ferdinand, zoon van W. E. Dijkhof en F. v. d. Berg. Teunis, zoon van H Soering en O. L. Séhmidt. Alfred Cyrillus, zoon van Th. de Caluwé en A. A. Vermeulen. Eli- sabeth Catharina, dochter van C. J. den Engelse, en C. v. Dis. LOOP DER BEVOLKING IN DECEMBER 1042. Gevestigd: W. J. F. HertToghs, van Roosendaal n. Wieringerwerf, Meeuw- str 8. J. Schoenmaker, van Grouw naar Oosterterpweg te Wieringerwerf; J. W. Vroom van Amersfoort naar Slootdorp, Klieverweg E 87. Jacob Dijkstra van Menaldumadeel naar Sternstr. 23, Wie ringerwerf. Martha Visser van Wym- bitseradeel naar Wierweg E 25, Sloot- dorp. Jacoba Rost van Wymbitseradeel naar Ulkeweg A 27, Slootdorp. R. Pij per van Haarlemmermeer naar Hoorn- scheweg H 24,, Middenmeer. Gezin L. de Bruyne van Medemblik naar Sloot- ewg 3, H. Laan van Wieringen naar Oosterkwelweg L 9. C. Trvde Leeuw van Amsterdam naar Klieverweg 79, •Wieringerwerf. C. Th. H. Brouwer van Deventer naar Waardweg A 10, Sloot dorp. Gezin M. L. Konings van Wie- ringerwaard naar Slootweg 5 te Sloot dorp. Joh. Snikkers van Rotterdam naarnaar Koggenrandweg D 78, Mid denmeer. Gezin C. W. yan Zijll Lang- hout van Bergambacht naar Raadhuis- str. 6. Wieringerwerf. P. G. Brauwers van Bergen naar Wagenpad H 52 te Middenmeer. T. Huizenga, echtg. M. Scholtens van Ulrum naar Slootweg 5, Slootdorp. J. Boerhave van Kampen naar Slootweg G 116, Middenmeer.^C. M. Qroot van Heerhugowaard naar Slootweg 6, Slootdorp. Joh. Huisman, van Wonseradeel naar Oudelanderweg C. 39, Middenmeer. C. Luyendijk van Klaaswaal naar Noorderkwelweg J 62. te Wieringerwerf. Gezin J. Verpoorte van Axel naar Molenweg B 67, Sloot dorp, Vertrokken: A, van Keulen van Hoornscheweg G 69 naar Olst, F 30. G. Ansink van Kon. Emmastr. 4 naar Blokzijl, Zuiderkade 343. R. de Jong van Ulkeweg A 28 naar Heerenveen, Oudeschoot 141. W. H. M. Roelofs van Wagenpad H 60 naar Herwen en Aerdt A 195. W. B. J. Lubbers van Tusschen- weg H 31 naar Gendringen. Groot Breedenbroek D 19. IJ. v. d. Velde van Ooslermiddenmeerweg K 59 naar Utin- geradeel, Oldeboorn A14. H. B. Bou- man van Tusschenweg H 42 naar den Noordoostelyken Polder, Vollenhove kamer 22 (kamp). Th. Hajjer, van Nieu- wesluizerweg B 28 naar Sneek, Lem merweg 20. W. Melis van Meeuwstr. 13 naar den Noordoostèlijken Polder, Rampspol. H. H. Tijink van Wester- terpweg G 3' naar Denekamp, G. A 37. Arrondissementsrechtbank te Alkmaar GESTOLEN SIGARETTEN GEKOCHT. De handelsreiziger P. J. S. uit Schagen, nief afkeerig van eten zwarten handel, kocht in Oct. van het vorig jaar 1S00 pakjes sigaret ten in twee partijen. Ho.ewel er juist in die dagen hij een grossier in tabaksartikelen te Sdhagen is ingebroken en o.a. sigaretten ont vreemd waren, informeerde S- nauwelijiks naar de afkomst van de gekochte waar, ofschoon hij na tuurlijk wel kon nagaan, dat het hier geen zuivere koffie was. De Officier eisohte negen maan den terzake schuklihelitng. Mr. Mulder bepleitte vrijspraak op verschillende gronden. R. Vos, van Brugstr. 9 naar Bussum, Kon. Emmalaan 4. J. de Groot, van Schagerweg G 51 naar Smallingerland, Opeinde A 119a. Jac. Pool, van Kolhol- nerweg C 17 naar Berkel en Rodenrijs. K. Roije van Hoornscheweg H 4 naar Heerde, B 130. E. Tigchelaar van Praamweg G 38 naar Anna Peulowna, Boermansweg 5, M. de Vries van Brug str. 18, vertr. onb. waarh. J. H'.emstra, van Wierweg F(59o, naar Kollumer- land, Ca., Kollumerzwaag 10. J. G. Munster van Wierweg F 63 naar den Noordoostelijken Polder, kamp Ramps pol, kamer 14. Adr. Janssens van Zui derdijkweg M 34 naar Andijk., Broek oord 229. E. H. Kramer van Noorder kwelweg J 65 naar Workum, G 261. W. Gelder van Slootweg 5 naar 's-Graven- hage, Schenkstr. 5. M. v. Hoesel van Klieverweg J 29a naar Wieringen, Noordstroe. B. W. tc Voortwis van Klie verweg E 85 naar Winterswijk, Corle 37. Th. Boerman vari Amstélmeerweg 4 naar Anna Paulowna, Ewijcksluis, Amsteldijk 3. E. de Jong, van Meeuw str. 25 naar Vollenhove, Parallelweg A 22. Gezin Jac. Visser van Kliever weg naar Vollenhove. F. W. Brouwer, echtg. van M. de Jonge, van Terpstr. 7 naar Alkmaar, Jan van Scorelkade 11. J. Akkerman van Kon. Emmaweg 4 naar Noorddijk, Oosterh brug A 269. Ge zin J. Jaspers van Raadhuisstr. 13, Wieringerwerf naar Vollenhove, Pa rallelweg A 22. ALKMAAR. „ZWART" AARDAPPELMEEL. He.t. was den Ec. dienste van de politie te Alkmaar bekend ^wor den, dat een viertal personen een smokkelhandel dreef in aardappel meel. Bij een ingesteld onderzoek werden alle vier personen gesnapt Een partij aardappelmeel werd in beslag genomen; tegen elk der personen wordt proces-verbaal op gemaakt. Twe» Duitsche U-booten, terv.g- keerend van een succesvollen tocht tn het vijandelijk gebied, zetten koers naar het vaderland PK Schlemmer-DV-R-P na

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1