NOORD-HOLLAND OMGEVINGNIEUWS r— Verduister DAGBLAD VOOR MASSALE AANVALLEN EN VERBITTERDE AFWEER Germaansche lanienst Uitgave: Dagblad voor Noord Holland N.V. Alkmaar - VoorÖam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: Schager editie: Schagen Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). Heldersche edi tie: Den Helder, Koningstraat 78 Tel. 2345 (2 lijnen). SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prüs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. oer m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. ooi. on aanvr 87ste Jaargang. No. 20008 2 Pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar VRIJDAG 22 JANUARI 1943 DU1TSCH WEERMACHT BERICHT Gevangenen en buit m Tunesië Luchtaanvallen op Engeland HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 21 Jan. (D.N.B.) Het opperbe vel maakt bekend In het Zuiden van het Oostelijke front hebben de bolsjewieken hun felle aanvallen voortgezet. Zij werden over al met zware verliezen teruggeslagen. Zij verloren op 19 en 20 Januari 52 tanks, waarvan alleen een pantserdi visie in succesvollen tegenaanval 24 vernielde. Sterke formaties van het Duitsche luchtwapen en Roeme'ensche gevechts vliegers dreven in voortdurende actfe troepenconcentraties der bolsjewieken uiteen en bestreden de vijandelijke ra vitailleering. De Dujtsche troepen in het ge bied van Stalingrad stelden tegen over de voortdurende inspannin gen van den vijand om het verde digingsfront in te drukken verder uitersten weerstand en sloegen ïhassaal uitgevoerde aanvallen in verbitterde gevechten af. In den centralen sector van het front èn ten Zuidoosten v.an het Ilpienmeer plaatselijke gevechten, waarbij eigen stoottroepen met succes in den strijd waren gebracht. Bij de aanhoudende, harde gevechten ten Zuiden van het Ladogameer wer den 27 tanks, waarvan 18 door één in fanteriedivisie, vernield. In den tijd van 11 tot 20 Januari zijn aan het Oostelijk front 804 bolsjewis tische tanks door formaties van het leger vernield, buitgemaakt of buiten gevecht gesteld Het Duitsche-Italiaansche pantserle- ger heeft gisteren alle door het achtste Britsche leger met massale infanterie- en pantserstrijdkrachten ingezette aanvallen bloedig afgeslagen. Duijsehe duikbommenwerpers grepen met ver nietigend effect in de gevechten in. Italiaansch Weermachtbericht ROME. 21 Jan. (Stefani). In zijn weermachtbericht no 971 maakt het Italiaansche hoofdkwartier het vol gende bekena Ir. Tripolitanië gaan de strijdkrach ten van de as voort met de vastgestelde krijgsoperaties uit te voeren.. Onze 'formaties vliegtuigen bombardeerden en beschoten herhaalde malen pantser strijdkrachten van den vijand. Duit sche jachtvliegtuigen schoten drie Spitfires omlaag. Twee andere vijan delijke machines werden neergehaald door het luchtdoelgeschut. In den sec tor van Tunesië werden de veroverde stellingen geconsolideerd. In de ge vechten van de laatste drie dagen heb ben wij in totaal 1500 krijgsgevangenen gemaakt. Bovendien werd een aanzien lijke oorlogsbuit veroverd, waaronder twintig kanonnen en eenige tientallen machinegeweren. Honderd motorvoer tuigen werden vernietigd. Tijdens een vijandelijken aanval op de haven van de stad Sousse in Tunesië is een vier motorig toestel door het afweerge schut getroffen. De machine stortte in zee. Italiaansche vliegtuigen rhet gl'oo- ten actieradius hebben de haven van Oran aangevallen. Een schip werd, brandend achtergelaten en een ander vaartuig werd ernstig beschadigd. For maties bommenwerpers hebben de ha ven van Algiers aangevallen en twee schepen getroffen, waarvan een is ge zonken. Op zee ter hoogte van Algiers heb ben gisteren formaties Duitsche vlieg tuigen een vijandelijk konvooi aange vallen en een schip van 8000 ton in den grond geboord .terwijl acht andere schepen met een g^amcnlijkcn inhoud van' 49.000 ton getroffen werden. Onze torpedovliegtuigen onder bevel van den kapitein-bestuurder Riceiarini Giulio namen geleidelijk aan den aanval op het konvooi deel en brachten met tor pedo's een schip van 6000 ton tot zin ken. terwijl een ander vaartuig van gelijke tonnage ernstig beschadigd werd. In het Westelijke» bekken van de Middellandsche Zee werden des nachts tal van vijandelijke vaartuigen, die in konvooi voeren, dat krachtig be schermd was, herhaalde malen aanval len door formaties torpedovliegtuigen. Kapitein Franco Meilei, luitenant Ales- sandro Setti en luitenant Francesco Cossu boorden elk een schip van 7000 ton, dus gezamenlijk 21.000 ton, in den grond. Een vierde schip werd ernstig beschadigd door den onderluitenant Carlo Phister. Ha een succesvollen tocht weer terug In de thuishaven. Na vele lange en tware weken verlaten de U-boot mannen hun schip en krijgen wee* vasten bodem onder de voeten PK Prokop PBZr-R-P m Drie Britsche jagers werden neerge schoten. In Tunis zijn de in de laatste twee dagen gewonnen nieuwe stel lingen behouden tegen sterke vijan delijke tegenaanvallen in. Op èeni- ge plaatsen werden zij ten aanzien van terrein en streek nog belang rijk verbeterd. Het aantal-gevan genen en de buit wordt voordurend grooter. Het luchtwapen heeft de gevechts handelingen onder troepen op den grond gesteund en iri verscheidene gol ven een volledig beladen groot con- vooi aangevallen 'in de wateren van Algiers. Tot dusver zijn twee trans portschepen met tezamen een inhoud van 18000 brt. in den grond geboord en 9 vrachtschepen zwaar beschadigd, drie daarvan raakten in brand. Ten Westen van Algiers heeft een Duitsche duikboot, bovendien een schip van 6000 brt. in den grond geboord en een tweede schip, welks ondergang niet kon worden waargenomen,- getor pedeerd. Een formatie snelle Duitsche ge vechtsvliegtuigen heeft gistermid dag bij verrassing Londen in scheervlucht aangevallen en bom men van zwaar kaliber geworpen op het stedelijk on havengebied. De begeleidende jagers schoten in felle luchtgevechten drie Britsche jagers en bovendien 10 versper ringsballons neer. Tezelfder tijd bombardeerden andere vliegtuigen verscheidene plaatsen in het Zui den van het eiland. Des nachts bestreden gevechtsvliegtuigen Zuid oostelijk gebied van Engeland. 's GRAVENHAGE, 21 Jan. In het Oosten van Europa wacht een grootsche taak. want daar wordt de toekomst van ons land veilig gesteld. Jongens uit alle Germaan sche landen, uit Noorwegen, De nemarken, Duitschland, Vlaande ren en Nederland dienen daar als de pioniers van weleer hun va derland. Eenige honderden Nederland- sche jongens staan reeds in den Germaanschen landdienst, Geen mooiere en meer verantwoordelij ke taak dan dezen jongens leiding te geven. De gelegenheid hiertoe is thans voor iederen jongen Ne derlander van 20 jaar en ouder opengesteld. Vereischten hiervoor zijn begrip voor de nieuwe orde en belangstelling voor het boeren bedrijf. Na een opleidi«g van vijf maan den, welke gedeeltelijk in Neder land en gedeeltelijk in Duitschland plaats vindt, volgt plaatsing in een der Ncderlandsche landdienst- kampen. Aanmelding dient te geschieden voor 1 Februari aan het adres Koningslaan 9. Utrecht. Jeugd van Nederland! In Oost- land ligt onze toekomst! Ons vaderland heeft je noodig! Meld je aan voor den Germaan schen landdienst! Nederlanders beschoten op Japansch schip Naar de ,,D. Z. i. d. Niederl." uit Tokio meldt zijn twee Japansche stoomschepen^ waarop zich Neder- landsche gevangenen bevonden, op 15 Januari in de wateren ten Wes ten van het eiland Tavoy voor de Westkust van Birma, door drie vi.i andelij ke bomen werpers aangeval len. Eén schip werd zwaar bescha digd. Ongeveer 500 Nederlanders worden vermist. Jan Pijnenburg, die zich enkele Jaren uit het wleler-strijdperk had terug getrokken, laat weer van zich hooren. Volgende week begint hij weer te trainen voor wedstrijden In België. „De Pijn" met een van zijn kinderen bij een voorstudie voor het a.s. seizoen VNP-De Haan-Pax m Churchill by Roosevelt? BERLIJN, 21 Jan. De ANP- correspondent meldt: Het gerucht, dat Churchill eenige dagen geleden een ontmoeting mét president Roosevelt heeft gehad, neemt steeds vastere vormen aan. Mededeelingen uit Zweedsche bron nen bevestigen, dat men te Londen het stilzwijgen' over Churchills on verwachte absentie strikt bewaart. Churchill zou een persoonlijk onder houd met Roosevelt gewenscht heb ben in verband met de ongunstige wendingen in den slag op de Oce anen en in verband met de Noord- Afrikaansche perikelen. Ook schij. nen de Amerikaansche wapenleve ranties naar de Sovjet-Unie aanlei- ding tot een ruggespraak te zijn geweest. Cunningham bevorderd tot groot-admiraal BERLIJN. 21 Jan. De ANP- correspondent meldt: De Berliner Boerscnzeitung verneemt uit Stock holm. dat admiraal Cunningham door den Engolschen koning tot groot-admiraal bevorderd is. Hier door is Cunningham in rang boven den Amerikaanschcn generaal Eisen hower gekomen, hetgeen nieuwe wrijving tusschen de Britsche en Amerikaansche autoriteiten in Nrd.- Afrika tot gevolg kan hebben. Het vermoeden bestaat, dat Cunning ham het opperbevel in de Middel landsche Zee zal neerleggen, daar hij zich onder meer eenige dagen geleden als een tegenstander van de Aglo-Amerikaansche operaties in dit gebied heeft ontpopt. Londen evacueert STOCKHOLM. 21 Jan. (Stefani) Uit Londen wordt gemeld, dat de autoriteiten aldaar maatregelen ge nomen hebben om zooveel mogelijk burgers uit de stad te evacueeren. Gisteravond waren de openbare slaapzalen op de stations van den ondergrondschen spoorweg propvol mcnschen. De bladen van vandaag uiten scherpe critiek op de diensten van het afweergeschut, en eischen vervanging van de leiders. EMPIRE BUILDING DOOR BRAND VERWOEST. Uit New York wordt gemeld, dat. het grootp hotel „Empire Building" door brand volkomen verwoest is. Er vallen zeven dooden en 42 ge wonden te betreuren. SCHAGEN Vergadering N.S.B. De heer Meyer spreekt over „Onze positie in het nieu we Europa." Gisteravond hield de.N.S.B. een besloten vergadering ten huize van den heer van Erp. Een 40-tal perso nen was aanwezig, toen de heer Buitenhuis de bijeenkomst opende. Spreker was de heer Meyer uit Leiden. Toen de nationaal-socialisten hun strijd begonnen, dachten zij. in ko'-- ten tijd het Nederlandsche volk achter zich te zullen krijgen en het is gelukkig, dat zij zoó optimistisch waren, want indien zij geweten had den. welk een strijd zou wachten, dan zouden zij versaagd hebben. Het volk geloofde, dat de vijand vriend was en de vriend vijand. Ieder is het eens. dat het voor den oorlog niet goed was en toch zijn er menschen die thans zeggen: ..Had den wij dien ouden tijd maar terug. Spr. kan niet gelooven. dat zij dat meenen. Talloos zijn de lasterpraatjes, die thans rondgestrooid worden. V/at wordt er niet, verteld over de eva cuatie van de kustgebieden. Wij moeten niet vergeten, dat Neder land een deel is van de vesting Europa. Ons volk moet begrijpen, dat zijn houding zal bepalen, welke plaats Nederland in het nieuwe Europa zal krijgen. Vele volksae- nooten vragen zich af. waarom juist Mussert tot leider moest wor den benoemd, waarom de N.S.B. juist de partij moet zijn. Spr. stelt daar tegenover de vraag: Zoudt. gij uw vijand uw zaken laten behar tigen? Dagelijks groeit de aanhang van de N.S.B. Wat wij thans bele ven is geen nalionaal-socialisme. het is niets dan kapitalisme en ego ïsrne. De mentaliteit van de menschen zal moeten veranderen, en zal ook veranderen, als de toestanden ver anderen en ieder van een behoor- Lik bestaan verzekerd zal zijri. Reeds in 1930 waarschuwde Mus sert tegen den klassenstrijd. De ar beiders vreezen. dat zij dan hun macht kwijt zijn. Zij vergeten, dat zi| zelf steeds het kind van de reke ning zijn geweest. De grootste fout. die in het ver leden gemaakt werd. is geweest, dat men vergat, dat men den arbeider als consument niet uit kon schake len. Dat zal in de toekogist niet ge beuren. Onze ligging aan de zee. onze scheepvaart, onze visscherii. dat alles waarborgt ons een goede plaats in den Europeeschen staten bond. Ieder zal zich echter moeten inzetten en samenwerken, om iets goeds en schoons te maken van ons vaderland. rOLITIE. Gevonden: een bauw kindermutsje, een roode want en das. Aan komen loopen: een hond en een ram-lam met onduidelijk merk. Verloren- een muts, een want, paar bruine dameskousen, een Osmia vulpen, een kinderparapluie en een rij wiel (DW). Distributienieuws VERLAGING MELKRANTSOENEN. In verband met het heerschende mond- en klauwzeer en het feit, dat de meeste drachtige koeien eerst in het voorjaar zullen kalven, moet het komen tot een verlaging van het melk- en taptemelkrantsoen. Deze, a.s. Zondag 24 Januari, ingaan de beperking zal tijdelijk zijn. Het rantsoen der distributieperiode van 4 weken bedraagt na de beperking voor de a. kinderen van 4 tot 14 jaar in plaats van viermaal 3'1/2 liter gestan daardiseerde melk: driemaal 3 1,2 li ter. b. jeugdige personen van 14 tot 21 jaar en volwassenen in plaats van viermaal 13 4 liter taptemelk drie maal 1 3,4 liter VERLAGING VAN HET VLEESCH- RANTSOEN. Door het gebrek aan geïmporteerd veevoeder moest de veestapel worden ingekrompen. Onze rundveestapel heeft ten naaste bij een omvang gekregen, die voor de tegenwoordige omstandig heden de meest gewensente is. Groo- tere inkrimping zou beteckenen nog minder melk, d.w.z. behalve minder consumptiemelk ook minder boter en kaas. Het vlecschrantsocn echter moet zich in het vervolg aanpassen aan dat gene. wat door den jaarljjkschen aan groei beschikbaar komt van onzen vee stapel. Dat beteckent, dat het tegen woordige vleeschrantsoen niet behou den kan blgvcn. Het vleeschranfsoen zal' met ingang van Zondag 24 Januari, a.s. vooreerst verminderd worden tot 200 gram per persoon per week, been inbegrepen. Moeht de nu nog aanwezige rundvee stapel, die ongeveer 80 pet. is van den vroegeren, moeten worden aangetast, tengevolge van handhaving van het verlaagde rantsoen, dan is verlaging van het vieeschrantsoen het eenige middel om het veel belangrijker vet en melkrantsocn voor nog verdere ver laging te behoeden. 's GRAVENHAGE, 21 Jan. Den laatsten tijd doen geruchten de ronde, dat in de eerstkomende weken geen boter meer zal worden verkrijgbaar gesteld. Naar aanleiding hiervan wordt medegedeeeld, dat deze geruchten niet juist zijn. Met ingang van 4 Februari a.s. zal een bon worden aangewezen waarop naar keuze boter of margarine zal kun nen worden verkregen. Er zal vol doende boter zijn, zoodat men op elke der daarvoor aangewezen bonnen bo ter zal kunnen betrekken. DE SCHAGER MARKT. Voor gebruiksvee worden nog altijd hooge prijzen besteed. Dat is geen won der, als men hoort welke prijzen er be taald worden voor bonnen. "Vorige week elders werd er 85 ct. betaald, maar de ze zijn nu toch in dalende richting. Wij hoorden vandaag van 80 a 75 ct. Zoo komt er nogal wat op een koe. Hoogste noteering voor de gelde koeien was hier 1 650 met kalmen handel. Voor tijdkoeien werd voor de besten f 650 betaald. Deze handel was niet beter. De vaarzen liepen van f 400600, een ongekende prijs, met stillen handel, duur. Graskalveren tot f 225. Dit waren nu juist geen zware beesten. Voor de Centrale werden er 85 stuks koeien en vaarzen geleverd, 18 stuks graskalveren, 38 nuchtere kalveren en 2 vette schapen, 18 stuks werden er vrij gegeven voor de weide. Op de wolveemarkt was al heel wei nig aangevoerd. Voor óverhouders was maar één noteering, stug. De biggen schenen wel wat duurder bij de^vorige weken, nu was de hoogste noteering f 40. Veel kooplust bij de boeren was er niet. Geiten zijn nog altijd even duur, hoogst waarschijnlijk stijgen ze in 't voorjaar nog wel meer in prijs. Konij nen weer duur, minder aanvoer. Kip pen prijshoudend. SPELREGELAVOND U.V.O. Gisteravond hield de hockeyclub U.V.O. voor haar leden en donateurs een spelregelavond,waar het woord werd gevoerd door mej. Bijvoet uit Den Helder. De belangstelling was vrij groot, toen de heer Mos de bijeen komst opende. Mej. Bijvoet 'gaf een uit eenzetting over het hockeyspel, waarbij «ij vooral hel positie- en hot samenspel onder de loupe nam. Een hartelijk ap plaus was de belooning voor spreek ster en na afloop ging een ieder vol daan naar huis. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Karei Adrianus, zoon van Adrianus Cornelis Dekker en van Wil- helmina Mane Margarete Baumeister; Dirk, zoon van Arnoldus Johannes Lemstra' en van Elisabeth Catharina Kraak; Johanna Petronella Maria, dóchter van Johan Nicolaas Bres en v. M^rgaretha Johanna Helena Schuijt (woonplaats Den Helder). Overleden: Pieter Sluis, oud 72 ja ren; Maartje Boender, ouc^ 80 jaren, weduwe van Jacob Stipkes. STAND DER WERKLOOSHEID EN ARBEIDSBEMIDDELING. Op Zaterdag 16 Januari stonden geen werkloozen ingeschreven; op dien da tum stonden bij het bijkantoor Scha gen van het gewestelijk arbeidsbureau 6 werkzoekende personen ingeschreven t.w. 6 grondwerkers, 1 metselaar, 1 betonwerker, 1 opperman, 3 landarbei ders en 1 dienstbode. In de overeenkomstige week in 1942 bedroeg dit aantal 72, in 1941 106, in 1940 110, in 1939 111, in 1398 149 en in 1937 168. ANNA PAULUWNA PROMOTIE. Onze plaatsgenoot, de heer D. Blaau- boer, die schrijver 2de klasse was bij de Zuiderzeewerken, is door den Di recteur-Generaal van Waterstaat in vasten dienst aangesteld als schrijver le klasse van den Rijkswaterstaat, met standplaats Arnhem. DE „VLASCHGAERT" VERFILMD De ANP-correspondent uit Berlijn meldt: De Styn Streuvels-film ..Vlaschgaert" is in overleg met den auteur omgedoopt en draagt thans den naam „Wenn die sonne wieder scheint". De opnamen zijn-voltooid en de film over het Vlaamsche boe renleven kan binnenkort op het witte doek verwacht worden. op vanavond om onder 18.23 f\ jl 8.59 >9 Jan 17*06 UUT 12Feb L.K tot morgenochtend E-K 5 Febr. N.M. 8^ y 20 Feb. .36 uur v.m Met handgranaten en machinepistolen tegen bunkers SS PK Klerk (Vrijw. Leg. Ned.) O H-P m Houdt Uw gasverbruik in toom en spaart VER. „OUD-ALKMAAR". Nadat de heer Wortel, bij ont- stenis van den heer de Lange, dc aanwezigen welkom had geheeton, vertelde de heer S. H. van Drunen Ons liet 'een cn ander over „Alk- maarsche boekdrukkers en boek- vorkoopers vanaf 1515". Spr. geeft eerst een interessante beschouwing over de ontdekking van de boekdrukkunst en begint dan in 1515, omdat toen voor het eerst in onze stad werd gedrukt- Dit was, Joh. v. Deventer, soms blijkbaar ook Joh. v. Hagen ge noemd. Hij verdwijnt, waarna in 1346 opnieuw een drukker wordt genoemd. Successievelijk kouien er dan meer. In den regel woonden ze bij elkaar op de hoeken van de Hout til en daar.in de buurt. Het was J. W. Duit, die korte pam» flett.cn uitgaf, voorloopcrs van de latere kranten. Hoe primitief liet soms ging, blijkt uit het feit, dat een*drukker in een meetkundig werkje alle figuren zelf leckendc! We ontmoeten dan. J. de Meester, wellicht de beroemdste aller Alk- maarsche drukkers, die veel druk te voor anderen, o.a. eenige muien liet N. Testament. Van een zijner boeken weet men alleen, dat het bestond .aangezien het ecnig he rkende exemplaar de overwintering op Nova Zennhia heeft meege maakt, waar liet een 300 jaar later werd teruggevonden. Overigens ontdekte hij eens in een zijner boekjes 342 fouten. Tul. brengt ons in, kennis met Drebbei, met G. I' S afthen, A. Valkoogh en geefi een' massa interessante bijzonder heden. Te veel om op ie noemen. Vermelden we nog. dat in 1741 voor het eerst verscthijnt de naam Coster, boekdruk kor op de Voor- dam, een naam die tot op heden bewaard is gebleven. Tn 1S66 ver scheen de nog bekende firma Kluitman. Een hartelijk applaus was inlei ders verdiend loon. H.O.V. ABONNF.MENTS-CONCERT^ Zaterdag 23 Januari a.s. zal de H O V onder Jeiding van Marinus Adam. in de' concertzaal Harmonie te Alkmaar het vierde abonnements-concert geven. Het concert wordt geopend met de Symphonie No. 33 in Bes. gr. terts K.V. 319 van W. A. Mozart. Hierna zingt de soliste van dit concert, Corry Bijster, sopraan, met orkestbegeleiding „Excultate Jubllate" van W. A." Mo zart. Na de pauze wordt de vijfde Sym phonie in e. kl terts Op. 95 „Aus der neuen Welt" van A. Dvorak uitgevoerd. ZIEKENHUISPREDIKANT. Dooi den Kerkeraad der Gerefor meerde Kerk van Alkmaar werd ds S. Idema, emeritus-predikant van Win- sum, wonende aldaar, tot ziekenhuis predikant ter stede benoemd. KOFFIE AD F 124.— PER POND! De alhier wonende caféhouder L. kocht van den kruidenier V. in den zwarten handel 25 kg. gebrande koffie- boonen voor den formidabelen prijs van f124.— per kg., of wei f3100.— in totaal. Een onderzoek werd ingesteld en een groot gedeelte van de koffie kon worden inbeslaggenomen. Uit het onderzoek bleek, dat de caféhouder niet alleen koffie kocht in den zwarten handel, doch ook eieren, vet en boter. Ook van deze goederen werd een flin ke hoeveelheid inbeslaggenomen. WIERINGEN POLITIE. Gevonden een portemonnaie, inh. eenig geld en een versnaperingskaart. BEVOLKINGSAANWAS. Wederom nam de bevolking van Wie- ringen in 1942 in beduidende mate toe, in hoofdzaak wel als gevolg van het feit, dat vele Heldersche vluchtelin gen die hier een vaste behuizing von den zich in het bevolkingsregister lie ten inschrijven. De vestiging overtrof daarom verre het vertrek. Bovendien was er een geboorte-overschot. Als le venloos werden aangegeven 6 kinde ren. Het aantal voltrokken huwelijken bedroeg 44, echtscheidingen 3. Buiten deze gemeente overleden 9 inwoners van Wieringen, terwijl alhier 1 per soon van elders overleed. JACHT EN VISSCHERIJ. In het jaar 1942 werden in deze ge meente 359 consenten voor de kustvis- scherij uitgereikt. 100 groote- en 8 klei ne vischakten. Voorts 6 hengelakten, terwijl 145 amateurvisschers hun bij drage voor. de instandhouding der vis- scherij hebben gestort. 3 Groote jacht akten werden afgegeven, waarvan 2 aan kooikers en 1 aan een jachtopzie ner. HARTVERLAMMING GEDURENDE DEN ARBEID. Zekere D. de L., werkzaam op de dorschmachine bij P. M. te Wester- land, kreeg Woensdagmiddag een hart verlamming, terwijl hij in dc trechter van de dorschmachine stond voor re paratie. De ongelukkige was op slag dood. Dank zij het feit, dat de machine op dat moment defect was, werd het lijk niet verminkt. Z1JPE HET NUT VERGADERT. St. Maartensbrug. Maandagavond vergaderde de vereeniging „Nut en Genoegen" alhier in zaal Kossen. De vice-voorzitter, de heer L. Bestevaar, sprak een woord van welkom, waar na een financieel verslag volgde. Voor de aftredende bestuursleden L. Bestevaar, Zr. Kuilman en Groot wor den gekozen G. Schuit, G. Dekker en K, Borst. Besloten wordt om zuster Kuilman tot eerelid te benoemen. Bij de behandeling der ingekomen stukken wordt besloten, de vereeni ging te Koedijk uit te noodigen voor een optreden alhier met het tooneel- stuk „Zeemansvrouwen". De contributie zal voortaan f 1.50 per half jaar bedragen. Hierna volgt slui ting. WINKEL. DAMMEN. Door de Damclub Winkel en die van "t Veld werd Dinsdagavond een vriend schappelijke wedstrijd gespeeld, waar van de uitslag als volgt luidt: J. Helder—T. Broersen 20. T. Man tel—J. Plijter 0—2; C. LodderJ. Blan- kendaal 2—0, J. Korff—B. Ruiter 20; J. v. d. MolenW. Schouten 02; D. WiedijkE. Wijnker 0—2; P. Bakker— H. de Graaf 0—2; B. van Dijk—S. Valk 2—0; C. Hartog—W. Spaan 1—1; K Zwagerman—A. Pater 0—2; J. Nobel A. Moras 0—2; Jb. Kos—A. Tesselaar 2—0. Totaal 11—13. KOEGRAS JAARVERGADERING HARMONIE „KUNSTZIN". Julia^iadorp. Bovengenoemde vereeniging verga derde met 29 werkende leden in de zaal van A. Doorn. De eere-voorzitter J. Henderikse, opende met een woord vftn welkom. De secretaris F. M. van der Woude las de notulen en het jaar verslag over 1942, waarvoor hem dank werd gezegd. De kas en de boeken van den pen ningmeester C. Purnter, waren nage zien door C. J. Timmerman en J. van Bodegraven. Alles was in orde bevon den cn de penningmeester werd gede chargeerd. De ontvangsten bedroegen in totaal f 1186.97, de uitgaven f 1024.93, saldo derhalve f 162.04. De directeur P. van Glabbeek, die zelf niet ter vergadering kon komen, stelde per brife voor de repetities in Den Helder voort te zetten. Dit voor stel wordt aangenomen en het bestuur wordt opgedragen in Den Helder naar een geschikt lokaal uit te zien.. Beslo ten wordt tijdens het niet repeteeren aan den directeur het volle loon uit te betalen, en van de leden de gewone contributie le blijven heffen. De aftredende bestuursleden J. J. Constant en C. Bregman Pz. worden bij acclamatie herkozen. De kascommissie wordt samengesteld uit de heeren L. van Zoonen, C. Wolt huis en H. Arts en als reserve L. F. van den Bogaerde Sr. Bij de rondvraag wordt er de aan dacht op gevestigd, dat leden die door tijdelijke verhuizing niet op dc repe tities kunnen komen, verplicht zijn hun instrument, muziek, pet, enz., bij het bestuur in te leveren. De eere-voorzitter sloot hierop met de aanmoediging om, niettegenstaande alle moeilijkheden, met het beoefenen der muziek door te gaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1