NOORD-HOLLAND De strijd aan liet Oostfront Distributienieuws DAGBLAD VOOR Nederlandsche krijgsgevangenen op Malakka KUNST VAN HET FRONT r- Verduister i Germaansche lanienst DE NIEUWE BONNEN Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: Schager editie: Schagen Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). Heldersche edi tie: Den Helder. Koningstraat 78 Tel. 2345 (2 lijnen). SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der'gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. opl. op aanvr 87ste Jaargang. No. 29009 4 oagina's Hoofdredacteur' A. R. JONKER Alkmaar ZATERDAG 23 JANUARI 1943 DU1TSCH WEERMACHT BERICHT Misurata en Homs ontruimd Zware Britsche verliezen ter zee HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 22 Jan. (D N B.) Het opperbe vel van de weremacht maakt bekend- „In den Zuidelijken sector van het Oostelijke front hebben de Duitsche troepen den aan het ge- heele front zich tot de doorbraak gereedmakenden vijand onder zwa re verliezen voor de bolsjewieken afgeweerd enden tegenstander op vele plaatsen, den tegenaanval in zettende, teruggeslagen. Een pant serdivisie sloeg hierbij in vastbe raden aanval een sterke vijandelij ke formatie infanterie uiteen. In den Oostelijken Kaukasus hebben de Duitsche troepen zich, binnen het bestek van de bewegelijke oorlogvoe ring, systematisch van den vijand los gemaakt. De door den tegenstander nauw omsingelde en aan den sterken vijandelijken druk hardnekkig weerstand biedende groep Duitsche strijdkrachten in Stalingrad moest ook gisteren zware gevechten te- Voor de Sowjets: Nü of nooit De militaire correspondent van het DNB. onderwerpt den toestand aan het Oostelijk front aan een nauwkeurige bestudeeying. Hij komt hierbij tot de volgende resultaten: De door de bolsjewisten verrichte inspanningen voor een offensief en de verbetenhéid. waarmede de vij and vasthoudt aan het bereiken van zijn doel. zijn geen gevolg van een vrij initiatief der vijandelijke oor logvoering doch van het ijzeren moeten. Wanneer er nog een succes beschoren zou zijn aan de vijande lijke wapens dan moest hiervoor als tijdstip 'den huidigen Winter geko zen worden. Voor de van haar voor naamste levensmiddelen- en steen- köolgebieden beroofde Sowjet-Unie schoot in den herfst van het vorige jaar als gevolg van deze dwingende noodzaak slechts het.oenvou.dige al ternatief over: Nu of nooit. Dit be- teekende tevens, dat men bereid moest zijn het geheele nog aanwe zige oorlogspotentieel in den strijd te werpen en wel op die punten, van waar uit na het bereiken van het strategisch doel een herovering van het Donetzbekken en de Oekraine het snelste mogelijk scheen. De successen van de Duit sche en verbonden troepen tijdens den zomer van 1942 stelden de bol sjewistische oorlogvoering logischer wijze voor deze beslissing. De aard van het bc^sjewisti- sche besluit tot het offensief impliceerde a priori. dat de te beginnen operaties bovendien door een niet meer te overtref fen massaal optreden van alle krachten en strijdmiddelen de vernietiging van den géheelen Europeeschen afweer moest veroorzaken. Conclusies. Nu de winterveldslag reeds meer dan twee maanden duurt, kan men zich veroorloven een zekere conclu sie te trekken, ongeacht de tijdens de afwisselende gevechten nog mo gelijke frontveranderingen, die ten slotte geen conclusie toelaten over succes of nederlaag. Twee feiten staan evenals voor heen onomstootelijk vast: n.1. 1. dat het ondanks de geweldigste inspan ningen die ooit een oorlogsapparaat van een staat zich getroost heeft, voor een offensief, niet gelukt is den Duitschen afweer te breken of zelfs te vernietigen: 2. dat evenals voorheen de Oekraine en het Do netzbekken in handen der Duitsche en verbonden troepen zijn. ja dat de tegenwoordige gevechten zich afspelen in gebieden veel Oostelij ker hiervan. Militaire kringen te Berlijn ont houden zich weliswaar ostentatief van het geven van eenige aandui ding over toekomstige plannen Over het algemeen bestaat echter de ze kerheid. dat op de tegenwoordige periode een periode zal volgen, die ook in het Oosten weer in het tee- ken van de spil zal staan. Op een vliegveld aan het Oostelijk front worden tn de sneeuw en bh koude de bommen klaargemaakt, welke In de He III geladen moeten worden PK Sommer-Atl-H-P gen de met verre superieure strijd krachten aanstormende bolsjewie ken doorstaan. Ondanks heldhafti- gen afweer konden de verdedigers van Stalingrad niet verhinderen, dat de vijand van het Westen af binnendrong, hetgeen dwong tot een achteruit schuiven der eigen stellingen met eenige kilometers. In een strijd van man tegen man werd een vrij groot aantal tanks der bolsjewieken vernield. In de groote bocht van den Don en aan den middenloop van den Don du ren de zware, wisselvallige gevechten voort. Plaatselijke acties van den vijand in den centralen sector van het front en het Zuidoosten van het Ilmenmeer mislukten. Bij Welikije Loeki werden achttien tanks vernield. Ten Zuiden van het Ladogameer zijn felle aanvallen der bolsjewieken ge strand op den vastberaden afweer van onze troepen. De vijand verloor hier 14 tanks. In Noord-Afrika werden Misura ta en Homs na vernieling der voor den oorlog belangrijke instal laties ontruimd. Achterhoedetroe pen sloegen in hardnekkige %ge- vechten de aanvallen van opdrin gende vijandelijke strijdkrachten af. In Tunis werden de succesvolle eigen aanvalsacties voortgezet, tal rijke vijandelijke steunpunten wer den genomen en vijandelijke groe pen strijdkrachten in den pan ge hakt. Duitsche jagers vielen met succes spoorwegdoelen aan en schoten drie Britsche jagers neer. De bestrijding van het. groote vijan delijke cónvooi voor de Noord-Afri- kaansche kust bracht verdere succes sen. Het Duitsch-Itgliaansche lucht- wapen heeft viif vrachtschepen met te zamen 36.000 brt. in den grond geboord en 12 transportschepen voor een deel zoo zwaar beschadigd, dat het verlies van 5 dezer schepen verwacht kan worden. Zwakke strijdkrachten van het Brit sche luchtwapen hebben gisteravond lukraak West-Duitsch gebied gebom bardeerd, de bc-'olking leed verliezen, In woonwijken ontstond schade aan ge bouwen. Doftr jagers en afweergeschut verloor de vijand 9 vliegtuigen. Een rots io de branding Een muur van staal, bezet door ge harde mannen brengt dood en verderf in de rijen van hen, die eens geloofden zelf een wals van staal in Wéstelijke richting te kunnen sturen in de hoop de Europeesche volkeren te kunnen vermorzelen om op hun ruines het Sovjet-paradijs te stichten. Totale geestelijke, materieele en cul- tureele ellende was dan ons deel ge weest. Zoudt gij dat willen? 1 Zoo niet, stort dan op 432100, Verzor gingsfonds van het Vrijwilligerslegioen Nederland. 's-GRAVENHAGE, 21 Jan. Het informatie-bureau van het Nederland sche Roode Kruis, Korte Voorhout 14 te 's-Gravenhage, ontving wederom uit Japan telegrafische opgaven van Ne derlandsche krijgsgevangenen op Ma lakka. Wegens hel ontbreken van adressen en verminking der namen kon over een aantal personen nog geen be richt aan de familie worden gezonden. De namen dezer militairen, allen be- hoorende tot het Ned. Indische leger, en wel meerendeels tot de troepen van Sumatra en Riouw, worden hieronder met de telegrafische verminkingen overgenomen. sergeant le kl. h romeya, landstorm sergeant jw paape, soldaten ea vernes, hw naezer, h bernoski, whh peltzer, gj lijsen, militiesoldaten b schoevers, ra vleeuwenboomkamp, jm nagel, wei de jong, kwlr beynen, roode kruissol- daat we arnold, milicien r vd bosch, 2e luit. thh vessels, sergeant-majoor gw olfermans, sergeants ag ernst, poot van hooren, cvc burg, hopstaken, a vanderbijl, soldaten beurts, b mmder- man, af desceller, j kijkhuis, jthp doek- brijaer, militiesergeant le kl. fc gerrils, militiesergeanten 2e kl. 1 devries, chp pelinckterhaseborg, soldaat lfc viwerff, stadswacht luits a smit, ke onstenk, gh bekkering, sgt w loonstra lanting, sgt 2e kl wf ballaart, soldaat jg smit, me dische dienst luit hwh kolk, 2e luit jch klem, artillerie militiesoldaat ja hicks, brigadier cca brinkman, militiesgt lh schenkkan, soldaat ok bussemaker, mi litiesoldaat h tjebbes, tj tjebbes, hc veenhuyzen, a vanoyen, 2e luit s van derschouw, landwachtsoldaat ygj voet, militiesoldaten b werkman, sa speyer, f palmboom, h uringa, th bodeker, ah brandsma, landstormsoldaat wf mi- cheisen. genie landstormsoldaat h terp stra, militiesgt 2e kl wd dermochemont, onderluit ij wermunt, sgt hh smeets, sgt le kl je kool, sergeant p agerbeek woic pv bladeren, sergeants hj beek d franzen, a de kluijvdT, v. leipsis, ch. lodde, militieplichtigen r quentin, r rijkschroeff spree, jw stassen, m van wijk, soldaten j boekwijt, ig dela bre- toniere, militieplichtigen h van den brink, rn cramm, h van ede van der fals, h feruerda, e herklobs, g hofland, hjcg hogendsrp, a de iong, pw konis de leau de leeuw, jee molte, ewf orar- dijk, fr schrijn, o smith, ge taylor, p tireer kotra, hr vaillant, th a wittoek. Familieleden enz. gelieven zich onder opgave van zoo volledig mogelijke ge gevens omtrent deze militairen tot bo vengenoemd informatie-bureau te wen den. De stem der SS Luistert op Zondag 24 Januari van 11.30 kot 11.45 uur over den zender Hilversum 1, op golfleng te 415 meter, naar de stem der SS. Onderwerp: Germaansch recht: volksrecht. KIND IN RIOOL GEVALLEN EN GESTIKT. VEENENDAAL. 22 Jan. Het tweejarig kind van de fam. v. d. Brink in de Dahliastraat te Veenen- daal heeft het deksel van een riool putje weten te lichten en is daarbij voorover in het putje gevallen. De moeder vond de kleine in het putje, doch de levensgeesten bleken reeds geweken te zijn. Ruim 40 schilders en teekenaars exposeeren in het Rijksmuseum In het Rijksmuseum te Amsterdam werd Donderdag een tentoonstel ling geopend van leekeningen. aaua rellen en schilderijen, vervaardigd door aan de verschillende fronten en in de bezette gebieden gemobi liseerde Duitsche kunstenaars. Deze tentoonstelling welke ruim 300 werken omvat, werd geopend met redevoeringen van den comman dant der Luftgau Holland en gene raal Siburg. De pers was vooraf in de gelegen heid gesteld de expositie van een 40 kunstenaars in oogenschouw te ne men. Aan de schilders was opdracht gegeven bepaalde gebieden te schil deren en zoo zagen wij ons geplaatst tegenover schilderijen uit Noord- Afrika. in zonnige, warme kleuren, van Helmut en Carl Busch. Angst wekkend doen de.door Helmut uit gebeelde zandstormen aan. Hij gaf ook treffende beelden van de Afri- kaansche eenzaamheid en van het romantische Afrikaansche leven- Met Wilfried Nagel en Mühler be hoort hij stellig tot de meest be gaafden van de exposeerende kuns tenaars. Van Nagel vraagt een geslaagde aquarel van het Theater Graecio te Taormin de bijzondere aandacht. Van Mühlen is aanwezig een zeer geslaagde teekening van den Fülirer en een knap geschilderd zelfportret van den kunstenaar, die in volle uitrusting, met ernstigen blik. in gezelschap van den dood. bewust voorttrekt. Men vindt voorts werk uit Rus land. Finland. Afrika. Frankrijk. Italië. Scandinavië en Holland. Het geheel vormt een interessante collectie teekeningen en schilde rijen. die in den oorlog zijn ontstaan en die voor de toekomst een beeld vastleggen van den gigantischen strijd. Toch omvat de expositie geens zins uitsluitend oorlogsschilderijen. Zoo zijn er in de eerste zaal veel landschappen uit Holland, w.o. een fijne teekening van het dorpje Groet De schilderijen geven echter min der 'geslaagd de sfeer van het Hol- landsche landschap weer. Van Miesch treft ons een Oost- Indische inktteekening van een Rus sisch woud bij avond: Alfred tee- kende ontroerend Russische typen en gevangenen. Van Hans Aeberti verdient bewondering de aquarel van de ..Place de la Concorde" te Parijs. Frans Bleyer vraagt aan dacht voor zijn knappe teekeningen van militairen die op liefdesavontu ren uit zijn. Onze indruk is. dat er onder de Duitsche soldaten knappe vakmen sehen zijn. die. ondanks den oorlog, nog zooveel mogelijk gelegenheid krijgen hun kunst te beoefenen. De tentoonstelling, die uitsluitend uit werk besta'at. dat nog niet ge ëxposeerd werd. kan men geduren de een maand dagelijks bezichtigen. D. A. Klomp. Nieuw leven op de boerderij. Her eerste In 1943 geboren kalf wordt door de Westlriesche boerin verwend Polygoon-Kulper-Pax m Groeten naar Ned. vrijwilligers aan het Oostfront HILVERSUM. 22 Jan. De pers dienst van den Nederlandschen Omroep deelt mede, dat met ingang van Maan dag 25 Januari a.s. iederen dag op de golflengte 16.CI en 19.56 meter tusschen 15.10 en 15.15 uur groeten van familie leden aan Nederlandsche vrijwilligers aan het Oostfront zullen worden uitge zonden Het betreft hier groeten, welke op 10 Januari jl. in een der studio's van den Nederlandschen Omroep te Hilversum zijn opgenomen. Dubbele moord te Wolvega Gisteravond is Wolvega opge schrikt. door een gruwelijk mis drijf. Daau heeft een l<>-jarige jon- gen P.K. met een stuk ijzer twee vrouwen neergeslagen met het ge.' volg, dat zij beiden zijn overleden. Ei- bestond tusschen den dader en een zoon van een der dames, mevr. Stroowindcn, een geschil, hetgeen K. gisteravond wilde be slechten. Hij trof echter den zoon niet thuis en -is toen met de moe der tot een woorden-wisseling ge komen, welke zoo hoog liep, dat de jongen de vrouw met een stuk ijzer zoo hard op het hoofd sloeg, dat zij dood neerviel. De andere vrouw, die getuige was van het misdrijf, wilde naar buiten gaan, ten einde de politie te waarschu wen Ook zij w erd door den jongen met het stuk ijzer neergeslagen en is aan de bekomen verwondingen overleden. De jongen is door de marechaussee aangehouden en in verzekerde bewaring gesteld. VERPLAATSING DIENST GEMACH TIGDE VOOR DE PRIJZEN. •s-GRAVENHAGE. 22 Jan. We gens verplaatsing van den centralen dienst van den gemachtigde voor de prijzen naar Deventer moet het telefo nisch en schriftelijk verkeer met dezen dienst met ingang van 23 Ja nuari, tot 1 Februari a.s. worden stop gezet. Met ingang van 1 Februari is het cor respondentie-adres; Dienst'van den ge machtigde voor de prijzen, Deventer. Nadere mededeelingen volgen nog. DE VLEESCHRANTSOENEERINO VGRAVENHAGE, 22 Jan. Ge ruchten, als zouden de hier te lande wonende Duitschers van de jongste verlaging van het vleeschrantsoen zijn vrijgesteld, missen allen grond, Zij worden te dezen aanzien volkomen ge lijkgesteld met de Nederlanders. Mededeeling Het SS-Ersatzkommando verplaatst 's-GRAVENHAGE. 16 Jan. Met ingang van 15 Jan. is het SS- Ersatzkommando van de Stadhou derslaan 132 naar de korte Vij verberg 5 verplaatst. Belangheb benden wordt verzocht hiervan goede nota te Geef den biblioiheken bericht ven adreswijziging Onder hen, die om een of andere reden, hetzij binnen de gemeente verhuizen, hetzij deze metterwoon ..verlaten, bevinden zich vele ge bruikers van bibliotheken. Het is begrijpelijk, dat door de zorgen, die deze verhuizingen met zich brengen, bibliotheekboeken, die zich nog in het bezit van deze ge bruikers bevinden, dreigen mee te verhuizen. In het algemeen is dit niet wen- schelijk. wijl het gevaar niet denk beeldig is. dat dergelijke boeken in het ongereede geraken. Hierdoor zouden niet alleen de particuliere uitleenbibliotheken, maar vooral ook de groote boekerijen, zooals de nationale bibliotheek, de openbare leeszalen, de bibliotheek van het Vredespaleis e.d., die veelal met zesr veel zorgen en groote kosten hun verzameling hebben gecomple teerd. ernstig gedupeerd worden. Daarom wordt een dringend be roep gedaan op de medewerking van gebruikers van bibliotheken, die gaan verhuizen of reeds verhuisd zijn. om de in hun bezit zijnde bi bliotheekboeken zoo mogelijk voor de verhuizing aan de des betreffende bibliothéken terug te bezorgen en in ieder geval aan deze bibliotheken bericht .van adresver andering te zenden. Maan op 19.27 29 Jan I, K 5 Febr N.M. Zondagavond om "t 17-10 uur 20.32 tof Maandagochtend 9.56 8.34 uur vanavond om onder 17.08 uur 129Ffb tot morgenochtend E K 8^-* p* 20 Feb. .35 uur vm 's-GRAVENHAGE. 22 Jan. In het Oosten van Europa wacht ook voor de Nederlandsche meisjes een grootsche taak voor de toekomst van ons land. Reeds dienen meisjes uit alle germaansche landen, n.1. uit Noorwegen. Denemarken. Duitsch- land. Vlaanderen en Nederland, daar hun vaderland. Ook de Neder landsche meisjes kunnen zich actief inzetten voor hun vaderland. Voor Nederlandsche meisjes van 20 jaar en ouder bestaat thans de mogelijkheid als leidster of als huis houdster tot den Landdienst toe te treden. Vereischten hiervoor zijn begrip voor de nieuwe orde en belangstel ling voor het boerenbedrijf. Na een opleiding van vijf maan den. gedeeltelijk in Nederland en gedeeltelijk in. Duitschland. volgt plaatsing in een der Nederlandsche Landdienstkampcn. Aanmelding dient te geschieden voor 1 Februari aan 't adres Koningslaan 9. Utrecht. Jeugd van Nederland! In Oost- land ligt onze toekomst! Ons vader land heeft je noodig! Meld je aan voor den Germaanschen Land dienst! Mededeeling aan de familieleden van de vrijwil ligers in de Waf f en SS en het legioen. Het SS-Ersatzkommando deelt ons mede: de leider van het Neder landsche Arbeidsfront heeft het vol gende bepaald: Alle vrijwilligers in de Waffen- SS en het legioen hebben, evenals hun familieleden, vrij toegang bii alle uitvoeringen van Vreugde en Arbeid. Voor het afhalen van toe gangsbewijzen kan men zich wen den tot de plaatselijke kantoren van het N.A.F.. afdeeling Vreugde en Arbeid. Men dient papieren mede te bren gen. waaruit blijkt, dat men inder daad recht heeft op gratis toegangs bewijzen. Transport van het vcrzorgingsmatcriaal naar het Don- front. Op het eindstation van de transportlijn heerscht groote bedrijvigheid. Hier wordt het materiaal overgeno men, om met alle soorten sleden naar voren gebracht te worden. PK Koerber-H H-St-P m In de montage-werkplaatsen van den Noord Oostpolder te Volienhove heerscht thans groote bedrijvigheid bg bet monteeren der zaai-, ploeg- en bindmachincs, welke bin nenkort den ouden Zuiderzeebodem zuilen bewerken. Groot is het aantal .bindmachincs, die het gouden graan machinaal tot schoven zullen verzamelen. VNP-Zeijlemakér-Pax m Wat er op te verkrijgen is ENKELE BELANGRIJKE WIJZIGINGEN. Ter toelichting op de heden ver schenen lijst van nieuw aangewezen distributiebonnen wordt het volgen de bekend gemaakt. Aangezien het melkrantsoen is te ruggebracht, zijn voor de distribu tieperiode van 24 Jan. t.m. 20 Febr. a.s. de bonnen ..Melk 05". ..Melk 06" en ..Melk 07" elk aangewezen voor het koopen van 13/, liter gestandaar diseerde melk. en de bonnen ..Tap temelk 05". ..Taptemelk 06" en ..Tap temelk 07" elk voor het koopen van 13/, liter taptemelk. De bonnen „Melk 08" en ..Taptemelk 08" zul len niet worden aangewezen en kunnen dus worden vernietigd. Aangezien het rantsoen gestan daardiseerde melk voor kinderen beneden 4 jaar geen wijziging heeft ondergaan, is voor deze categorie, behalve de bovengenoemde bonnen ..Melk 05" ..Melk 06" en ...Melk 07" bovepdien bon Reserve 4 08" aan gewezen Laatstgenoemde bon cecft recht op het koopen van 5V< littsr gestandaardiseerde melk. waardoor de in totaal beschikbaar gestelde hoeveelheid blijft gehandhaafd op 5%, liter per week. Een rantsoen gestandaardiseerde melk en een rantsoen taptemelk blijven gesteld op l3/, liter, zoodat rantsoenbonnen recht blijven geven op die hoeveelheid. VLEESCH. Aangezien voorts met ingang van 24 dezer in plaats van 250 gram vleesch per week 200 gram beschik baar wordt gesteld, geven in den vervolge zoowel de A-bonnen als de B-bonnen voor vleesch per stuk recht op 50 gram vleesch. been in begrepen. In verband hiermede zjjn voor de week van 24 tot en met 30 Jan. a.s. de bonnen ..Vleesch 05A" en ..Vleesch 05B" aangewezen voor het koopen van 50 gram vleesch. been inbegrepen, of een half rant- soen vleeschwaren. De aandaGht wordt, er in dit verband op geves tigd. dat een rantsoen vleesch blijft gesteld op 100 gram. zoodat de met een rantsoen vleesch" gemerkte bonnen recht blijven geven op 100 gram vleesch. been inbegrepen. Tenslotte zij met betrekking tot de vleeschdistributie nog opgemerkt dat het bloerlworstrantsoen is ver hoogd van 150 gr?m oo 300 gram. Men kan dus in den vervolge op een rantsoenbon voor vleesch 300 gram. en op een A-bon of een B bon voor vleesch l^o bloedworst kocpco. Deze v/'i-iging 'mudt. ver bond met het fe;t de' b]oed c"1 bloedniee.mii voostaon buit"" de vleeschdistributie vallen, zoodat bii aflevering daarvan geen distribu tiebescheiden behoeven te worden afgegeven. PEULVRUCHTEN. Voor de komende distributiepe riode wordt een algemeen rantsoen van 250 gram peulvruchtei/bescnik- baar gesteld. Bon .Algemeen 485" is hiervoor aangewezen. Be aandacht wordt er op gevestigd. Bat men niet een bepaalde soort ''peulvruchten kan verlangen, doch genoegen dient te nemen met hetgeen de winkelier in voorraad heeft. Bovendien moet men er rekening mede houden, dat het in verband met den met de be voorrading van de winkels gemoei- den tijdsduur niet overal mogelijk zal zijn het peülvruchtenrantsoen reeds bij den aanvang van de distri butieperiode te betrekken. GORT EN HAVERMOUT. Voor het. tijdvak van 24 Januari tot en met 20 Febr. is bon ..Alge meen 482" aangewezen voor het koopen van 250 gram gort.- bon Algemeen 484" voor het koopen van 125 gram havermout en bon Algemeen 483" voor het koopen van 125 gram gemengd meel. Voor laatstgenoemd artikel geldt evenajs "voor peulvruchten, dat men niet overal dadelijk bij den aanvang der periode het rantsoen zal kunnen opnemen. EIEREN. De voor het koopen van drie ~i~ren aangewezen bon ..Reserve 3-07" van de aan kinderen van 4 tot c.n me' 13 inar uitgereikte kaart moet. uiterlijk oo Zaterdap 30 Jan. a.s. bij den winkelier worden inge leverd. desgewenscht tegen ont vangstbewijs. De winkeliers worden in de gelegenheid gesteld zich met de door hen van hun klanten ont vangen bonnen te bevoorraden, waarna aflevering der eieren aan het publiek zal kunnen plaats heb ben in den loop van het tijdvak van 7 tot en met 20 Febr. a.s. SINAASAPPELEN EN MANDARIJNEN. De aandacht wordt tenslotte nog gevestigd op de verlenging van den geldigheidsduur van den voor het koopen van 350 gram manderiinen of sinaasappelen aangewezen bon „Reserve 4-03" tot en met 6 Febr. AFLEVERING VAN MARGARINE EN RUNDVET. Van Zaterdag 23 Jan. tot en met 3 Febr. 1943 zal op de bii den de taillist ingeleverde bonnen „Boter 04" per bon 125 gram margarine worden afgeleverd. Zooals bekend, geven deze bonnen uitsluitend recht op het koopen van margarine. Zij. die niet in de gelegenheid ziin geweest de genoemde bonnen bii den handelaar in te leverert zooals schippers, woonwagenbewoners. pa- tienten in ziekenhuizen e.d. kunnen met ingang van 23 Jan. a.s. zonder vóór-inlevering margarine op deze bonnen koopen. Voorts kan men den bon .Boter 04" ook in hotels e.d. gebruiken. Degenen, die in het tijdvak van Woensdag 30 Dec. tot en met Zater dag 2 Jan. i.1. boven genoemden bon bii den slager hebben ingeleverd, ontvangen per bon 100 gram rund- vet

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1