NOORD-HOLLAND Winterslag duurt onverminderd voort Verduister DAGBLAD VOOR De verzekering van den boer Feyenoord en Enschede kampioen DE VOETBALUITSLAGEN Fraude bij de gasfabriek Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: Schager editie: Schagen Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). Heldersche edi tie: Den Helder. Koningstraat 78 Tel. 2345 (2 lijnen). SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. oer m.m. Bii contract binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. ooi. od aanvr 87ste Jaargang. No. 20010 2 Pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKËR Alkmaar MAANDAG 25 JANUARI 1943 DUITSCH WEERMACHT BERICHT Toestand bij Stalingrad verscherpt Vijand in Kaukasus teruggeworpen HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 24 Jan. (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De winterslag in het Oosten duurt, met onverminderde hevigheid voort Overeenkomstig de stelselmatige verkorting van het Zuidelijke front hebben de gevechten in het Noorden van den Kaukasus zich verplaatst naar het gebied van den Koeban. waar ook gisteren vrij zwakke aan vallen der Sowjets mislukten. In het Westelijke deel van den Kauka sus wierpen Duitsche bergjagers en Roemeensche troepen, doeltreffend door de luchtmacht gesteund, den doorgedrongen vijand tot ziin punt van uitgang terug. Aan den bene den-Don gelukte het aan snelle Duitsche formaties den sterken vij and in den flank aan te vallen, en hem onder de zwaarste verliezen aan mensclien en materiaal naar het Oosten te verdrijven. Bjj Stalingrad is de toestand door het verdere binnendringen van sterke vijandelijke massa's van het Westen uit verscherpt. Desondanks handhaven de ver dedigers steeds nog ongebroken als lichtend voorbeeld van het beste Duitsche soldatendom den steeds nauwer wordenden ring om de stad. Zij binden door hun heldhaftig optreden sterke vij andelijke strijdkrachten en stag neeren nu reeds eenige maan den den vijandelijken aanvoer op een zijner belangrijkste pun ten. Evenzoo is tusschen Donetz en Don de woedende storm van sterke vijandeliike strijdkrachten gebro ken op -den dapperen tegenstand eener divisie pantserstrijdkrachten, die in deze gevechten 16 pantserwa gens vernietigde. Ten Zuidoosten van het Ilmenmeer werd een viian- delijke afdeeling na dagenlange om singeling in de pan gehakt. In den slag ten Zuiden van het 'Ladoga- meer golfden de gevechten heen en weer. Het front hield op alle plaat sen stand tegen den vi.iandeii.jken druk. Versche aangevoerde regimen ten wierpen den vi.ian^uit alle stel lingen. waar hii den Öag tevoren in was doorgedrongen. Ten Westen van Tripolis vonden gisteren behalve verkenningson dernemingen geen bijzondere ge vechtshandelingen plaats. In Tune sië mislukten vijandelijke aanvallen op de hoogten, die de Duitsche en Italiaansche troepen de laatste da gen hebben genomen. Er werden talrijke gevangenen_ gemaakt en oorlogsmateriaal buitgemaakt. Na een nachtelijken aanval van de lucht macht op het havengebied van Bo- ne ontstonden uitgebreide branden. Bij aanvallen overdag en des nachts op plaatsen in de bezette Westelijke gebieden en in West- Duitschland werden 16 vliegtuigen neergeschoten. Snelle Duitsche gevechtsvliegtui gen wierpen overdag bommen van zwaar kaliber op belangrijke mili taire doelen aan de Zuidkust van Engeland en zetten door beschieting met boordwapens een ravitaillee- ringsbedryf in brand. Kurapa onkwetsbaar voor btokkad» Adantle-Holland-Pax m BEKENDMAKING 's-GRAVENHAGE, 23 Jan. t He- bureau van den bevelhebber der weermacht deelt mede: Voor een Duitsch krijgsgerecht is een strafproces gevoerd tegen de vervaardigers van tegen de Duitsche bezettende macht ge richte ophitsende geschritten en tegen degenen, die deze geschrif ten in het groot verspreidden. Ze ventien beklaagden zijn ter dood veroordeeld. De bevelhebber der weermacht heelt het vonnis be vestigd. Tot vermaning en waar schuwing aan allen, Wien het aan gaat, worde uit de motiveering het volgende medegedeeld: „Wij bevinden ons midden in den oorlog. De omstandigheden,, die een oorlog onvermijdelijk met zich brengt, leggen een groot deel der Nederlandscne bevolking be perkingen op. De schuld daarvoor moet gezocht worden bij haar vroegere regeering. De Duitsche troepen en bezet- tingsautoriteiten hebben zich van den aanvang af beijverd, een kie- sche en correcte houding tegen over de bevolking aan te nemen. Indien nu door bepaalde krin gen de tegemoetkomende houding van de bezettende macht en de Duitsche instanties als zwakheid wordt uitgélegd en hun aanleiding geeft, Duitsche voorschriften en bevelen te negeeren, moge het volgende verklaard worden- Duitschland bevindt zich thans met zijn vijanden in een striid om het zijn of niet-zijn niet alleen van het Duitsche volk, maar ook van Europa en zijn cultuur. Duitsch land wil dezen strijd onder 'alle omstandigheden tot een zegevie rend einde brengen. Degenen, die in strijd met de Duitsche bqvelen en voorschriften anti-Duitsche geschriften vervaar digen en verspreiden, moeten ver wachten, dat zij volgens de gel dende oorlogswetten behandeld en dienovereenkomstig met zware en de zwaarste straffen gestraft wor den." Italiaansch Weermachtbericht Tripolis ontruimd ROME, 23 Januari. (Stefani) Het Italiaansche weermachtbericht no. 973 luidt als volgt: „De strijd tegen vijandelijke pant sereenheden werd gisteren den geheelen dag ten Zuiden van Tri polis voortgezet. De luchtmacht van de spil mengde zich voortdu rend in den strijd en steunde de operaties te land. In den afgeloo- pen nacht is, na de hevige gevech ten tijdens de voorgaande dagen Tripolis door de troepen der spil- mogendheden ontruimd, dich zich in Westelijke richting terugtrek ken. In Tunesië hebben de Italiaan sche en Duitsche troepen hun suc cessen van de vorige dagen uitge breid. Een Armerikaansch vlieg tuig werd neergeschoten door het luchtdoelgeschut van een onzer divisies. Op 22 Januari des avonds heb ben formaties bommenwerpers de haven Bone aangevallen. waar in stallaties werden getroffen en bran den en ontploffingen werden ver oorzaakt. Een formatie torpedo- vliegtuigen heeft ondanks de on*- gunstige weersgesteldheid de baai van Bone aangevallen. Na drie schepen te hebben waargenomen werden deze met torpedo's aange vallen. Twee schepen werden niet zekerheid in den grond gehoord, terwijl het derde schip ernstig be schadigd werd. Een ander koop- Lezing van den heer P. S. Eenhoorn voor de Commissie van Landbou wcoöpe ra ties Zaterdagmiddag hield de heer P. S. Eenhoorn in de serie cursus vergaderingen van de Commissie voor Landbouwcoöperaties een le zing over „De verzekering van den hoer", in hotel Igesz te Schagen. De coöperatieve verzekering is bij den boer nog slechts weinig be kend. Driekwart van de industrie-melk wordt coöperatief verwerkt. Dit beteekent, dat de boeren zich op economisch gebied onafhankelijk van do particulieren hebben ge maakt. Ons land staat ongeveer aan den top van alle landbouw- landen. Desondanks was de sociale positie van den boer slecht. Een verzekering wordt dikwijls als iets willekeurigs beschouwt. Dit is vol gens spreker niet juist. De boeren vormen een groep menschen, die nog weinig ontdek ken van sociale voorzieningen. Voor werknemers worden verzekeringen afgesloten voor ouderdom, ongeval ziekle enz. De premies worden in de prijzen verdisconteerd. Het zou niet erg zijn, aldus spr., als die laatste procenten, dié noodig zijn om den boer te verzekeren, ook in de prijzen verrekend wordt. In het begin van de sociale voor zieningen ondervond ditbij den boerenstand hevige tegenstand, doch langzaam aan werd dit beter. Waarom wordt op dit gebied voor den boer nog niets gedaan. Ook hij heeft toch recht op deze voorzieningen. Hij werkt immers ook in het algemeen belang. Spr. is er van overtuigd, dat eens de tijd zal komen, dat deze voorzieningen wettelijk zullen wor den vastgelegd. Waarom zullen wij, aldus spr.. zoolang wachten tot het ons wordt opgelegd. Het is reeds sedert lang mogelijk, zich te verzekeren. De eerste officieelc verzekerings vormen waren gericht op het ma ken van winst, het verzekeren was slechts middel. Bij de particuliere maatschap pijen is deze toestand nog zoo. In het Rijksmuseum te Amsterdam Is Donderdag een tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen en beeldhouwwerken, vervaardigd doot leden van de Duitsche weermacht en verzameld onder den titel „Kunst der Front 1942" officieel geopend door den Riikscommissaris, Rijksminister dr. Seyss-lnquart. Tijdens den rondgang van den Rijks commissaris over de tentoonstelling Polygoon-Zeijlemaker-Pax m SPORTNIEUWS Nieuwe nederlaag van Schagen H.R.C. herstelt zich Feyenoord en Enschedé heb ben het kampioenschap ver overd. Nu is de wacht nog op District I en IV. In het Wes ten zal de beslissing uiterlijk over 3 weken vallen, doch het Zuiden duurt langer. Inmiddels kan de kampioenscompetitie in gezet worden. oVor de laaisle plaats zijn nog geen beslissin gen gevallen, doch ook hier zullen er spoedig eenige bekend zijn. EERSTE KLASSE. District I. Hermes-D.V S. won na harden strijd van D.F.C., doch ook A.D.O. behaalde tegen Xerxes de volle buit. Nog twee wedstrij den spelen en .nog staan beide clubs met gelijk aantal punten aan den kop. É.D.O. speelde gelijk tegen H.B.S. en zakte daardoor iets af. De Volewijckers wist tegen D. Vv'.S. één punt te bemachtigen pn verbeterde daardoor zijn positie. De laatste plaats zal wel voor Xerxes gereserveerd blijven. District II. Feyenoord moest een harden strijd voeren om een overwinning op D.H.C, te kunnen boeken. Deze overwinning bracht echter ook het kampioenschap voor de Rotterdammers. Haarlem be haalde een fiksehe overwinning op 't Gooi en daardoor is de kans om de laatste plaats verlal-u, voor d" Hilversummers om de laatste plaats te verlaten wel heel klein geworden. V.S.V. won van R.F.C. en V.U.C. had met Emma weinig moeite. District HL. Ook Enschedé kan na de overwinning op zijn stadge noot de kampioensvlag hijschen. Om de onderste plaats wordt nog fel gevochten. P.E.C. die haar thans bezet, won van N.E.C., doch ook Tubantia won zijn partij tegen Wageningen. A.G.Ó.V.V. klopte vaardijschip werd in den havenin gang getroffen. Al onze vliegtui gen zijn op hun bases terugge keerd. Onze duikbootcn 'hebben in de Middellandsche zee twee vijande lijke koopvaardijschepen tot zinken gebracht. Vijandelijke vliegtuigen hebben Ispica in de provincie Syracuse, Pachino (Syracuse) en Noto ge bombardeerd. Drie burgers werden gedood en een gewond. Dit gaf aanleiding tot oprichting van het Coöperatieve Boerenfonds te Leeuwarden. De zuivelfabrieken geven hun medewerking en hou den de premie van het melkgeld af. zoodat de administratiekosten laag blijven. Hoewel oogcnschijn- lijk veel op een particuliere onder neming lijkend, verschilt de on derlinge verzekcringsvorm hier van veel. Overschotten komen weer terug naar de verzekerden of worden voor een algemeen, landbouwbelang aangewend. Ilci bestuur wordt door en uit, de le den gekozen. Hoe gróót het belang is van het ter beschikking stellen van de overschotten aan den landbouw toont spr. aan. aan de hand van de crisis in 1937 toen al het par ticuliere geld uit den landbouw werd terug getrokken. Natuurlijk is de premie voor de jongeren het laagst. Dit is ook de reden, dat het Boerenfonds boerenzoons en -dochters in de gelegenheid stelt, zich via vader3 melkrekening te verzekeren. Hiervan wordt, een veelvuldig gebruik gemaakt en voor spr. is dit een bewijs, dat het inzicht baan breekt, dat het Roerenfonds de verzekering voor den boer is. In Friesland stellen reeds vele Heracles terwijl Go Ahead het moest afleggen tegon Quick. District IV. Willem II kon tegen PSV niet verder komen dan gelijk spel. De gevaarlijkste concurent en B.V.V. en LONGA, verloren echter, resp. van Eindhoven en MVV, zoodat tenslotte de positie der leiders toch weer versterkt werd. Picus behaalde een overwinning op NOAD. Maurits kon tegen NAC niets uitrichten. District V. Heerenveen heeft zijn kampioen schap bevestigd door Be Quick een dikke nederlaag toe te dienen. Vecndam en GVAV deelden de punten. Aan de staart is de toe stand erg onduidelijk. Sneek is hekkesluiter en verloor ook giste- n i van Achilles. H.S.C. verbeter de zijn positie door een overwin ning op Velocitas. Ons district. Tweede klasse A. O.S.V. handhaafde zich aan den kop door de overwinning op ZFC, dat er minder goed voor is komen te staan. KFC beging tegen RC11 geen misstap en volgt OSV op de hielen. De Kennemers nagelde Santpoort nog vaster op de laat ste plaats. Alkmaarsche Boys ver loor van HBC. Derde klasse A. Zaandijk heeft Schagen ook op eigen terrein geklopt en hoe. Met 7-1 gingen dc geelzwarten onder en zij zullen op moeten passen want de onderste plaats komt reeds dicht bij. II.R.C. herstelde zich en versloeg KW. GVO en Bh verwijk deelden de punten. De uitslag van den wedstrijd Succes-DEM ontvingen wij nog niet. Derde klasse B. HFC had met Halfweg weinig moeite en stevent recht op het kampioenschap af. Ook Zand voort- meeuwen laat echter geen steek vallen en wacht, op een misstap van HFC. TUBB stelde erg teleur door van Terrasvogels te verlie zen. Scholen bracht het tegen Kin- heim ook a! niet verder dan ge lijk spel. DTS verloor van Helder en blijft de laatste plaats bezetten Als zij aanpakken hebben de Dect- jes echter nog een behoorlijke kans om die plaats over te doen aan een ander. Verdiende zege van Helder DTS met 31 geslagen Helder heeft in Oudkarspel een lastige klip omzeild. Reeds met de rust hadden de Helderschen een 30 voorsprong weten te behalen en deze is niet meer in gevaar ge weest. Het eerste doelpunt, gefabriceerd door Rottier was een absoluut onzui vere goal. Met de hand werd de bal uit een voorzet in doel geslagen, maar scheidsrechter Hoek kende het punt toe. Kalverdijk werd bij DTS vervan gen door Bakhuys en bij een bot sing met Kiesewetter liep Carnas een bloedende hoofdwond op. hii kon echter doorspelen. Het tweede doelpunt kwam uit een kopbal van Rottier en bij een gewirwar voor 't fabrieken de verzekering ver plicht. Ook in andere oostelijke provincies gaat de ontwikkeling snel. In Noord-Holland gaat het niet slecht, doch het kan veel beter. Ook de Noordhollanrlsche hoer zal wel komen, doch hij komt wat la ter clan dc rest. Het gaat hier om de sociale positie van den hoer. Spr. spreekt de hoop uit, dat deze cursus zal leiden tot ontwikke ling van de coöperatieve, boeren- verzckcring. Na dc pauze beantwoordde de heer Eenhoorn een aantal vragen op duidelijke wijze, waarna slui ting volgde. EERSTE KLASSE. District I. ADOXerxes 1—0 DFCH.D.V.S. 2-3 DWSVolew. 1—1 EDO—HBS 9—0 District IL VSV—RFC 4—1 't Gooi—Haarlem 07 VL'CEmma 51 Feyenoord'DHC 32 B slrict III. Tub.Wagen. 3—2 AGOW— Hcracl. 3—2 QuickGo Ahead 6-0 Ensch. B.—Ensch. 02 PEGNEC 3—0 District IV. LOXGA—MVV Eindh.BW NACMaurits PicusNoad Willem II—PSV District V. Hccrenv.-Bo Quick 9-1 Velocitas—HSC 3—4 VeendamGVAV 1 1 SneekAchilles 0—1 DISTRICT L Tweede klasse A. OSV—ZFC 4—1 HBC—Alikm. B. 3—2 1-2 3—0 8—1 1—1 5-0 1—2 6—0 3-3 Kenn.Santp. WFC—W est-F r. KFC—RCH Derde klasse A. HRC-KVV SchagenZaand SuccesDEM GVO—Beverw. Derde klasse B. TUBB—Terrasv. 3-5 Halfweg:—II FC 0-3 Kinheim-Schoten 11 Bloemend.—Zand- voortni. 3—i DTS—Helder 1—3 Vierde klasse C. Vitesse 1922-Zeev. 10 IEVUitgeest 9—2 Bergen—USVU 1—3 ADO 1920—CSV 2—1 Res. tweede kl. A. RCH 2-Alcm. V. 2 3 AFC 3—EDO 2 HFC 2—Kenn. 2 VSV 2WFC 2 Res. derde kl. A. WFC 3—ZFC 3 Alkm. B. 2—Al cm. Victrix 3 Sfi QSC 2 Assend. 2 2—1 Zaandijk 2—OSV 2 2—4 KW 2—HRC 2 scheidsr. n. o 1—3 1—6 5-3 3—3 Afd. Noord-Holland. 1D: Oudorp—RKAFC 14 Waterv. 2:Helder 3 afg HRC 3—Winkel afg. IE: PettenKoedijk 2—3 Limmen Berdos 2—3 2C: Berdos 2—Alkm. 2 -i—0 Sohoorl 2Alkm. B 4 afg. 2D: Winkel 2—N. Nied. 2 1-4 C. Zelo—Holl. T 5-1 VZV—DTS 2 2—4 LSVV 2—Dirksh. 0-4 2E: Schagen 2Succes 2 afg. W.waard 2-BKC 2 15 3F: Oudesl. 2—Schagen 3 1-2 4G: Schoorl 3—SVW 7—2 4H: Con Zelo 3—Dirksh. 2 5-3 X. Nied. 3-LSW 3 4—4 D.-doel werd de stand 30. DTS had toen nog geen kans gezien het Helder-doel in gevaar te brengen, maar in de tweede helft, toen de Waard een bal naar Bos plaatste, passeerde deze Kenter met een knappe schuiver. DTS zette toen even door en had het schot van Bos doel getroffen, inplaats van via de paal weer in het veld te stuiten, dan had het voor Helder nog wel eens benauwd kunnen worden. Nu bleven de verdedigingen overheer- schen en kon Carnas nog wel een doelpunt maken, echter in buiten spelpositie. het bleef 31. een uit slag. die de verhouding goed weer gaf. ZAANDIJK KLOPT SCHAGEN Bittere nederlaag voor de geel-zwarten. Ook op eigen terrein heeft Scha gen het niet kunnen bolwerken te gen Zaandijk. Was in Zaandijk het krachtsverschil niet groot, thans was dit. vooral in de tweede helft, bij zonder groot. Voor de rust hield Schagen goed stand, was dikwijls zelfs iets sterker. Na de rust lieten de geelzwarten den moed gauw zak ken en het was toen voor Zaandiik een klein kunstje om den stand op te voeren. Onmiddellijk na den aftrap is Schagen in den aanval en er doen zich mooie kansen voor. Doch dan komt Zaandijk los en het spel gaat verder op en neer. Enkele malen ontsnapt het Zaandijk doel op won derlijke wijze aan doorboring, ter wijl aan den anderen kant de Wit weer eens een bal van de doellijn haalt. Zoo verstrijkt de eene minuut na de andere zonder dat een der partijen het doel kan vinden, tot een minuut voor de rust de midvoor van Zaandijk een kalme schuiver op doel geeft en deze onder Schoorl door in het net verdwijnt (01). Met dezen stand breekt de rust aan. Nauwelijks is het spel* hervat of Zaandijk gaat er vandoor. Na eeni ge vergeefsche aanvallen ontstaat een misverstand in de Schagen-ver- dediging en de stand is 02. Nog is de tegenstand van Schagen niet ge broken. doch een strafschop ver dwijnt via een hoofd in de touwen (03). Schagen zet nu alles op al les en uit een voorzet van Rijnders weet van'der Ben te schoren (13) Dan breekt Zaandiik weer door en brengt den stand op 14. Daarna speelt Schagen een verloren partij en de bezoekers voeren geleidelijk de score op tot 17. met welke for midabele cijfers het einde komt. Beperkt het gas- en electriciteits- verbruik. het is uw eigen belang Vermijdt gemakzucht en vergeetachtigheid Besparing van gas en elec- triciteit dringend noodzake lijk. 's-GRAVENHAGE, 23 Jan. In dezen tijd, waarin men beslist moet uitkomen met de toegewezen rantsoenen gas en electricitcit, heD hen wij al eens eerder gewezen op Ie noodzaak om in de huishouding "en eaiergiecontroleur aan te stel en. Hot is een toeken van een Hinder economische huishouding, .vanneer lampen, strijkijzer, stof figer of radiotoestel ingeschakeld blijven, wanneer zij niet worden gebruikt. Alle enerige dient zoo te worden aangewend, dat het hoog ste nuttige effect vvordit bereikt. Wie wel eens in een fabriek hoeft kunnen nagaan hoe een product lot stand komt, zal dikwijls heb hen kunnen constateeren, dat door een doelmatiger gebruik van de transportmiddelen de werkzaam heden vlotter zouden kunnen ver- loopen, zonder dat men daarbij bedenkt hoeveel overbodige ener gie dit kost. Ook in de huishou ding zijn er dergelijke omwegen waarvan men zich pas bewusl wordt, wanneer men er opmerk zaam op wordt gemaakt. Er is niet alleen vereenvoudi- Maa op 21.38 29 Jan L.K 5 Febr N.M. vanavond om onder 0 10:20 17.12 uur 12Feb tot morgenochtend E.K o o o 20 Feb- 8.32 uur v m Drie personen in arrest. Wederom hebben ambtenaren van den Economischen Dienst der ge meentepolitie ingegrepen, toen bleek, dat het mis ging bij de co- kesaflevering aan de gasfabriek al hier. Het was opgevallen, dat een brandstoffenslijter hier ter stede nogal veel gascokes omzette. De slij ter werd geducht aan den tand ge voeld en weldra kwam vast te staan dat de 49-jarige bedrijfsknecht bii de gasfabriek. A. van Kooten. die belast was met de afgifte van de gascokes. zijn plicht schromelijk ver zaakte door aan enkele slijters steeds méér eenheden cokes af te leveren dan waarop zij volgens de afgegeven bonnen recht hadden. Natuurlijk verdween de aldus ge stolen cokes in den zwarten handel. Hiervoor zorgden de 41-jarige brandstoffenslijter C. de Ruygh en zijn 58-jarige collega W. Ranziin. OOK BIJ DE BRANDSTOFFEN. COMMISSIE WAS HET NIET PLUIS. Een bediende en drie tus- schenpersonen gearresteerd Tezelfdertijd hebben rechercheurs van den Economischen Dienst een bediende van de Brandstoffencom- missie. den jeugdigen Leo van Wes ten. moeten arresteeren. Deze veelbelovende knaap ging geraffineerd te werk. door bonnen van het afgeloopen jaar te kapen en te vervalschen. Hij heeft zoo aan» enkele scharrelaars voor een paar honderd mud verkocht, tegen den prijs van één gulden per mud. Een van ziin klanten was de reeds bij het andere fraudegeval betrokken C. .de R. Daarenboven heeft de po litie in deze zaak drie verdere ar restaties gedaan. NIEUWE N1EDORP. J. B. WILKEN f Juist voor het ter perse gaan van dit nummer bereikt ons het bericht van overlijden van den heer J. B. Wilken op gisteren. 24 Jan. Wij ko men hierop morgen terug. tioc&ey. U.V.O.—PIONIERS 3—2. Gistermorgen kwam een mixed- el tfal van Pioniers van Texel op bezoek bij U.V.O. Na een spannen- den strijd slaagde U.V.O. er in, de overwinning in de wacht te sie- pen. Een gelijk spel of een over winning der gasten zou echter be ter op zijn plaats geweest zijn, want de Texelaars waren wel iets sterker. Reeds spoedig nam U.V.O. de leiding, doch nog voor de rust wist Pioniers de gelijkmaker te scoren. Na de rust scoorden de gasten het eerst en langen t.iid behielden zij hun voorsprong. Kort voor het einde kwam echter d% gelijkmaker en even later kon de doel verdediger van de gasten voor de derde maal visschen. ging, maar ook meer overleg bij het, werk noodig. Gemakzucht of vergeetachtigheid leiden er dik wijls toe dat. energie in den vorm van electriciteit, en gas wordt ver bruikt, wat bij eenig nadenken had kunnen worden voorkomen. En men bedenke: Wie zijn rant soen overschrijdt, krijgt boete of wordt van den toevoer afgesneden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1