NOORD-HOLLAND STRIJD Ml SÏEIMICHTIISTALIDSSAE - OMGEVINGNIEUWS Verduister DAGBLAD VOOR De afweerslag in het Oosten Kctififip vear de Wafiei-SS efl liet Legioen J. B. WILKEN f Langedijk Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: Schager editie: Schagen Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). Heldersche edi tie: Den Helder. Koningstraat 78 Tel. 2345 (2 lijnen). SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. oer m.m. Bij contract binnen een jaar te ge bruiken belangriike korting. Ta rieven v. det geh. ooi. op aanvr 87ste Jaargang. No. 20811 2 Pagina's. Hoofdredacteur- A. R JONKER Alkmaar DINSDAG 2S JANUARI 1343 DUITSCH WEERMACHT BERICHT Woronesj zonder strijd ontruimd Plaatselijke activiteit •in Noord-Afrika HOOFDKWARTIER VAN DEN FU2HRER. 25 Januari. Het op perbevel der weermacht maakt be kend: De afweerslag in het Óósten gaat voort. 'Slechts in deelen van den Zuidelijken sector verzwakte de vii andelijke druk tijdelijk. In het Westen van den Kaukasus en in het Koebengebied heeft stroo- frtnde regen de gerechtsactiviteit •enadeeld. Vrij zwakke aanvallen van de bolsjewieken stortten voor de linies der Duitsche en Slowaak- sche troepen ineen. Tusschen Manyts.1 en Don be reikte de eigen tegenaanval tegen een taai strijdenden vijand de ge stelde doelen. In het Donetzgebied vielen de Sowjets op den Zuidelijken vleugel slechts met vrij zwakke strijdkrach ten aan. De aanvallen werden afge slagen. de eigen stellingen verbeterd Ter verkorting van het front word het brnggchoofd Woronesj systematisch en aonder vijande lijke» druk ontruimd. In don sector te» Zuiden van den stad viel de vijand op een breed front aan. werd echter bloedig afgeslagen. Ten Zuiden van het Ladogameer mislukten overdag en des nachts sterke, door tanks gesteunde aan vallen van den vijand, deels in har de gevechten op korten afstand. In Stólingrad hecht het zesde le ger in BttJdhaftigen en opofferenden strijd tegen een verpletterende overmacht onsterfteMjken roem aan zijn vaandels. Formaties van de Roemeensche twintigste divisie in fanterie en eerste divisie cavallerie strijden met haar Duitsche kamera den tot het laatste en hebben in vollen omvang deel aan dezen roem. Uit het Noord-Afrikaansche ge bied wordt slechts plaatselijke ge vechtsactiviteit gemeld. Eigen ach terhoede troepen hebben vijande lijke verkenningsaan vallen afge slagen. Gevechtsvliegers hebben haven en vliegveld v^n Tobroek gebombardeerd. Italiaansoh Weermschtboricht ROME. 25 Jan. Het 973ste com muniqué van het Italiaansche hoofd kwartier luidt: In het Westen van Tripolita- nië beperkte bedrijvigheid tus- sohen vooruitgeschoven afdee- lingen van den vijand en onze achterhoede. Onze bewegingen Mijven zich op regelmatige wü- ze ontwikkelen in de richting van een nieuw front. Fownaties bommenwerpers heb ben de haven en het vliegveld vap Tobroek krachtig bestookt en groote branden veroorzaakt. Plaatselijke gevechten in ver- Bcheidene streken van Tunesië ein digden in het voerdeel der Spiltroe- pen. Een Spitfire werd door Duit sche jagers neergeschoten. Vijandelijke vliegtuigen lieten eenige bommen vallen aan den bui tenrand van Palermo en op Porto Empedocle. Uit Palermo wordt geen schade gemeld, terwijl te Porto Em- pedocle eenige civiele gebouwen werden getroffen. Hier werden drie der aanvallende vliegtuigen neerge schoten. Twee onzer vliegtuigen zijn van hun operaties niet terugge keerd. In de Algerijnsche wateren heeft een duikboot onder bevel van lui tenant Ciacomo Scano een groot vijandelijk koopvaardijschip, dat in konvooi voer. met twee torpedo's getroffen en in den grond geboord. Duitschlands totale oorlog BEfüLiJX, 25 Jan. CD.N.B.) In een artikel „De tijd is thans geko men". noodigt de „Völkisohe Be- obachter" de Duitsche burgerbevol kiang uit haar burgerlijk bestaan bij de wetten van de totale oor logsvoering aan te passen en een deel van d« lasten, die tfhans door het front worden gedragen op haar schouders te nemen. Met 't oog op de slagen, die nu in het Oosten woeden en op beslissingen al« thans op het spel staan, vervalt het recht op een zoo vreedzaam mogelijk leven, dat het binnen land op het front voor had. Het blad wijst er verder op, dat in Engeland vrouwen de mannen a»n het stuur van all^ auto's heb ben vervangen en op de schee pa-" werven helpen bij klinken en las- scfricn. Ook in de Vereenigde Sta ten en de Sowjet-Unie wordt de „zwee>p van den totalen oorlog" gezwaaid. Tegen de vereen'igde krachtsinspanning der vijanden de Illusie van ongestoorde vreedzaam" beid bewaren zou daarom zelf moord beteekemen. Veel hojyripjpen van hardheid van den strijd zullen In do toekomst niet meer het pri vilege. der soldaten blijvén. De Oorlog wordt, totaal en betroft ome* allen, aldus de „Vöfkischcr Beo- baohter". Alarm in de voorste linies bij Toropex. Bolsjewistisch geschut heett de Duit sche veldstellingen .en grondbunkers onder vuur genomen. De inslagen liggen dicht bij de vooruitgeschoven Duitsche posten. Onmiddellijk wordt de geheele trontsector gealarmeerd, daar een aanval te verwachten ls SS PK Büschel-O H-P m Een heroïsche worsteling BERLIJN. 25 Jan. (DNB.) De militaire correspondent van het DNB schrijft dat de winlerveld- tocht in het. Oosten van dag tot dag in hevigheid toeneemt en dat geen andere macht ter wereld aan dezen reeds twee maanden durenden stox-mloop der bolsjewistische hor den zoo zou standhouden en terug slaan dan de Duitsche weermacht en de met haar verbonden contin genten. Het feit. dat tijdens dezen onge kend verbitterden sjag de aan man schappen en materiaal verre supe rieure bolsjewistische divisies nu reeds sedert twee maanden haar terreinwinst stap voor stap moeten veroveren en wel met offers, die in ;een verhouding staan tot de tot- lusver behaalde terreinwinsten, is het beste bewijs voor de ongebro ken afweerkracht en voor het hooge peil van den strijdgeest der Duit sche en verbonden armeeën. Men verklaart hier. dat de wor- Het SS-Ersatzkommando deelt mede: vrijwilligers voor de Waffen- SS en het legioen kunnen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde ge keurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd, en wel voor hen. die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te vervullen, dat thans de mogelijkheid bestaat, om dienst te nemen in een speciaal wachtbataljon. De opleiding vindt in Nederland plaats, terwijl de in- zet van dit bataljon ook in Neder- land zal blijven. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 1.2/43 Rotterdam. 9 uur. Deut- sches Haus. Westzeedijk: 2.2/43 Til burg. 9 uur. Lange Schijstraat 66: 2.2/43 Den Bosch. 15 uur. hotei Noord-Brabant. Markt 45; 3.2/43 Roermond. 9 uur. NSDAP. Swal- merstraat-61: 3.2/43 Venlo. 15 uur. Deutsches Haus. hoek Willemstraat; 4.2/43 Arnhem. 9 uur. Weverstraat 16B; 4.2/43 Hengelo, 15 uur. Deut sches Haus: 5.2/43 Zwolle. 9 uur. hotel Peters. Markt: 5.2/43 Assen. 15 uur. dienstgebouw. Vadrt Zuid zijde; 6.2/43 Groningen. 9 uur Con certhuis. Poelestraat: 6.2/43 Leeu warden. 14 uur. huize Schaaf. Breed straat: 7.2/43 Amsterdam 9 uur. school Iepenweg 13; 8.2/43 Utrecht. 10 uur. Mariapl. Wehrmachtsheim; 9.2/43 Amersfoort 10 uur. dienstge bouw Leusderweg: 10.2/43 Den Haag. 9 uur. café den Hout. Bezui- denhoutscheweg. steling om Stalingrad de vergelij king opdringt met den strijd van de Grieken in den pas van Thermo- pylae en den heldhaftigen strijd van de kadetten van Toledo in het Al- cazar. De omvang van de worsteling bij Stalingrad stemt overeen met den omvang van den strijd in het Oosten. Millioenen strijders staan aan dit front, dat loopt van de Noor delijke IJszee tot aan de Zwarte Zee Overeenkomstig deze cijververhou dingen nemen vele Duitsche troe pen deel aan de heroieke worsteling van Stalingrad. En toch is hun aan tal gering, wanneer men hen ver gelijkt met de overmacht van den aanvallenden vijand. Want nooit in dezen oorlog kwamen op een Duü- schen soldaat zooveel vijanden als hier. De materieele superioriteit van den vijand aan oorlogstuig is nog enorm. Wanneer de verdediging van de dagelijks nauwer wordende Duitsche stellingen zich desondanks tot nu toe heeft gehandhaafd, dan geschiedt dit uit een dubbel bewust zijn. Op den ijzeren gevechtswil van de verdedigers van Stalingrad loopen nu al sinds vele weken de beste divisies van den vijand zich te pletter. De bolsjewistische aan- valskracht, wordt hier op een wijze verspild, bolsjewistische menschen en materiaal worden hier op een wijze gebonden, die voor de ove rige deelen van het oogelijke front van beslissende beteekenis is. Hoe de ongelijke strijd voor Sta lingrad ook moge afloopen. hij zal en hiervan., is men juist in Duitsche militaire kringen overtuigd het fanaal zijn voor de eindover winning. Weekkaarten en verkorte werkweekkaarten Uitsluitend op Zaterdag en Zondag verkrijgbaar. Teneinde de overstelpende druk te aan de stationsloketten des Maan dagsmorgens zooveel mogelijk te verminderen, is bepaald, dat met ingang van Maandag 1 Februari a s. weekkaarten en verkorte werk weekkaarten. waarvan de geldig heid op Maandag ingaat, uitsluitend worden afgegeven op den vooraf- gaanden Zaterdag of Zondag. Pionier» slaan een bres SS PK Zwager» (Vrljw. Leg. Ned.) O H-P m Distributienieuws UITREIKING NIEUWE DISTRI BUTIEBESCHEIDEN. Op nader te bepalen tijdstippen tusschen 1 en 21 Febr. 1943 zullen de plaatselijke distributiediensten bonkaarten ..Voedingsmiddelen 3e periode 1943". nieuwe aardappel- kaarten en klantenkaarten voor groenten uitreiken. Er wordt onder scheid gemaakt' tusschen stad- en landkaarten. Zij. die geboren zijn tusschen 25 Jan. en 22 Febr. van de jaren 1922. 1929 en 1939. moeten hun inlegvellen ruilen, alvorens hun bonkaarten in ontvangst te nemen. De diensten zullen uitreiken: aan houders van een inlegvel K 1 of L 1 een bonk. K 113. twee aardao- pelk. en 1 klantenk. voor groente; aan houders van een inlegvel K2 of L2 een bonk. K 213. drie aardappelk. en 1 klantenk. voor groente: aan houders van een inlegvel K 3 of L 3 een bonk. K 313. twee aardappelk. en 1 klantenk. voor groente, aan J Beperkt het gas- en electriciteits- I verbtuik, het is uw eigen belang houders van een inlegvel K 4 of L 4 een bonk. K413; 1 aardappelk. en 1 klantenk. voor groente. Houders van L-inlegvellen ontvangen bo vendien een toeslagkaart voor aard appelen. Men kan de kaarten uitsluitend afhalen bij den distributiedienst der gemeente, waar men in het bevol kingsregister is opgenomen. Een uit zondering kan slechts gemaakt wor den voor hen. bij wie uit een ver klaring op de stamkaart en op het inlegvel blijkt, dat zij tengevolge van oorlogsomstandigheden tijdelijk elders verblijven, en voor schippers, woonwagenbewoners, gedetacheer de rnarechaussse's. de vaste bevol king van kostscholen e.d. Bij de uitreiking van een bon kaart voor voedingsmiddelen e:i een klantenk. voor groente wordt het vakje Q5. bij de uitreiking van aardappelk. het vakje Q6 van de stamkaart afgekruist. Bovendien wordt de bon van het inlegvel ver wijderd. waarvan het nummer over eenkomst met dat van de uitgereik te bonkaart voor voedingsmiddelen. Voorts zullen de diensten tegelijk met bovengenoemde kaarten bon nen voor zeep en toiletzeep voor kinderen uitreiken. Kinderen, gebo ren na 21 Febr. 1941. ontvangen 3 bonnen voor eenheidszeep, drie bonnen voor waschpoeder en drie bonnen voor toiletzeep. Kinderen geboren na 21 Febr. 1935. doch voor 22 Febr. 1941. ontvangen alleen drie bonnen voor eenheidstoiletzeep en drie bonnen voor waschpoeder. Bij uitreiking van deze kaarten wordt het vakje 08 van de stamkaart af- cekruist. Men moet terstond bij ontvangst nagaan, of men alle bescheiden heeft ontvangen. Latere reclames «orden niet in behandeling geno men. Een stoottroep zuivert een ruïne van den vijand SS PK Klerk (Vrljw. Leg. Ned.) P ra NIEUWE N1EDORP. Zooals we gisteren reeds zeer kort mededeelden is Zondag in den ou derdom van 75 jaar overleden de heer J. B. Wilken. Velen zullen de zen trouwen Nieuwe Niedorper. die met duizend vezelen in ons gemeen schapsleven was geworteld, noode missen. Hij was een man. die altijd zijn gansche persoonlijkheid heeft ingezet om zijn medemensch en in het bijzonder zijn standgenoot den boer. een schrede verder te bren gen. waar dit slechts mogelijk was. Het publieke leven had ziin onver deelde belangstelling en tal van bloeiende ondernemingen en instel lingen danken hun bestaan mede aan hem. Sedert 30 jaar landbouweren veehouder op het bedrijf ..De Boo- men" hadden landbouw en veeteelt in de eerste plaats zijn aandacht. Hiervan getuigt de Onderlinge Brand- en Bedrijfschade Mij. „Cé- rès". waarvan de heer Wilken me deoprichter was en sedert de op richting in 1896 directeur.. Het be drijf kwam onder zijn leiding tot grooten bloei en in het bijzonder in deze functie heeft de heer Wilken voor zijn collega's boeren groot en belangrijk werk kunnen verrichten. Daarnaast was hij een vooraan staand figuur in de veefokkerij, ge tuige het feit. dat hij verschillende jaren voorzitter was van den Bond van Fokvereenigingen in Noord- Holland. Aanvankelijk directeur van de plaatseliike kaasfabriek was hij la ter mede-oprichter en vice-voorzit- ter van de Coöp. Zuivelfabriek ..West Wriesland" te Lutjewinkel. Medeoprichter ook en voorzitter was hij aan de Coöp. Maalderij ..De Toekomst". Hij was voorzitter van de Paaschtentbonstelling. geduren de verscheidene jaren hoofdbe stuurslid vah de Hollandsche Maat schappij van Landbouw. Ook in het waterschapswezen was hu een geziene en vooraan staande persoonlijkheid. Gedurende niet minder dan 40 jaar was hij be stuurslid. later secretaris-penning- meester van de Banne. tevens was hij hoofdingeland van het Hoog heemraadschap Hollands Noorder kwartier. Vermelding verdient voorts ziin medeoprichterschap van de thans te Den Haag gevestigde Neder la ndsche Nering Verzekering Maatschappij, een instelling, die uit Nieuwe Nie- dorp stamt en die tot groote ontwik keling is gekomen. Ook was de heer Wilken commis saris van de N.V. Trapman te Scha gen. Hoezeer het algemeen publieke leven intussc'nen den heer Wilken voor zich opeischte, moge blijken uit het feit dat hij lange jaren lid van den gemeenteraad was en daarbij geruimen tud de 1 functie van wethouder vervulde. Hij was secretaris en later voorzitter van Alg. Armenadministratie en Tehuis voor Ouden van Dagen, voorzitter van de sociëteit ..Over de helft" lid van het hoofdbestuur van den Ned. Kolfbond. gedurende 24 jaar was hij secretaris van de i,isclub. terwijl de gymnastiekvereeniging ..Hercu- les-Hébé" zich in zijn belangstel ling en groote steun mocht verheu gen Wat dit beteekende heeft de vereeniging nog de laatste iaren mogen ondervinden. Hij was kerk voogd, later president-kerkvoogd van de Ned. Herv. kerk en we slui ten de lijst met het lidmaatschap der gezondheidscommissie. Een opsomming als die. welke we hierboven konden geven en we hebben de overtuiging, dat de lijst allerminst volledig is zegt meer dan woorden kunnen doen. wat de heer Wilken voor zijn omgeving is geweest. De dood heeft een nuttig en werk zaam leven afgesloten, de geest van den overledene echter zal nog lang in zijn werken blijven voortleven. PROPAGANDA-AVOND VOOR DE IJSSPORT. De ijsclub ..Volharding" hield Za terdagavond in ..Concordia" een propaganda-avond voor de iissport. waarvoor een groote belangstelling bestond. Ir. de Boer heeft een interessante inleiding gehouden over het schaat senrijder. in het algemeen, hoe men leert schaatsenrijden, speciaal hoe men leert goed schaatsenrijden. Te betreuren is. dat door het Neder- landsche „schaatsenrijdende volk" zoo slecht gereden wordt. Spr. weet dit aan de zucht naar snelheid, door de vereering van de hardrijders. Aan de manier waarop wordt min der aandacht besleed: 90 pet. van de schaatsenrijders, ook van de hardrijders, staat verkeerd op de schaatsen. Het is in de eerste plaats noodig. goed te leeren rijden als men iets wil bereiken. Spr. wees op de funeste invloed van de Frie- sche kortebaanstijl. Bij de school jeugd moet men met de opleiding beginnen. Aanleg moet men hebben en deze aanleg moet worden ont wikkeld door een goede opleidmg. Den kinderen moet buitenover ril den worden geleerd. Na een interessant praatje over de techniek schoonrijden. werden een paar films vertoond. Dr. ir. van der Scheer hield hier na een praatje over de hardrijsport. wijzende op de banden, die hem met Oudkarspel binden. Spr. her innerde op sympathieke wijze aan V illem Kos en ziin vriendschap met Jan Langedijk. waarna hii schetste hoe de wedstrijdrijders in onze meestal zeer korte winters voor de weds.'rijden worden klaar gemaakt. De ph.ysical culture onder goede leiding, hardloopen. wielriiden en droog trainen, werden achtereen volgens behandeld. Spr. raadde de aanwezigen aan. wanneer zij niet voldoende verstand hebben van schaatsenrijden, zich te onthouden van raadgevingen, aan goed-rnden- de kinderen, doch dit over te laten aan de daarvoor door den Schaat- senriidersbond ingestelde commis sie. Goede rijders komen vanzelf onder haar aandacht. Het acrobaten-trio Stanley gaf eenige luid toegejuichte staaltjes van acrobatiek te zien. Hiermee was de goed geslaagde avond ten einde. OPHAALDIENST AFVAL LEVENSMIDDELEN. Naar wij vernemen is aan den heer J. Goudsblom op ziin verzoek ontslag verleend als ophaler van de afvallen van levensmiddelen. Als nieuwe ophaler is aangesteld de heer Jb.. Blom te St. Pancras. Zoo als men weet. is men verplicht de levensmiddelenafvallen te bewaren en aan den ophaler af te geven, BURGERLIJKE STAND 15 t.m. 22 Jan. Geboren: Klaas, zoon van Cornelis Huibers en Antje Bak: Annemane Agatha. d. v. Johannes Jonker en Geertruida M. Weel; Anja d. v. Pie- ter Blokker en Hendrika Wage naar; Gijsbertus Antonius. z. v. Cor nelis A. Dudok en Cornelia Smit: Jan Pieter. z. v. Jan Vroegop en Pieternella C. Kfeinmer. Overleden: Geertje Jonker, echt- genoote van Jan Schuffelen. oud 79 jaar; Gijsbertus A. Dudok. oud 3 dagen. z. v. C. A. Dudok en C. Smit; Jacob Voogt. oud 66 jaar. BENOEMD. Zuidsch&rwoude. De heer K. Bierman, onderwijzer aan de O. L. school te Broek op Langendijk is met ingang van 1 April a.s. be noemd tot hoofd der O. L. school te Driesum (Friesland). De heer Bier man was gedurende 13 jaren werk zaam bij het openbaar onderwijs aan den Langedijk; 12 jaar te Noordscharwoude en 1 jaar te Br. op Langendijk. De Langedijk ver liest in hem een bekwaam en ge zien onderwijzer. JAARVERGADERING ZIEKENIIUIS VERPLEGING Oudkarspel. Onder leiding van den heer L. Kalverdijk hield de Vereeni- girlg voor Ziekenhuisverpleging Vrij dagavond haar jaarvergadering in ca fé De Ruiter. De rekening 1942 is gesplitst in 2 af- deelingen. Tot 4 Mei was men zelf standig, daarna opgenomen in het „Ne- zifo". Het aanvangssaldo was op 1 Ja nuari f 1174.22; aan het einde van de zelfstandige periode was het saldo f 174.66, na betaling van f 1000 als en- trée-storting aan het Nezifo. De re serve van ruim f 500 is daarmede ook geliquideerd. Als afdeeling van het Nezifo heeft men f 1602.21 netto afge dragen. Er zijn in die periode 24 pa tiënten met in totaal 497 ligdagen ver pleegd, zoodat dit wel nadeelig zal zijn. In de periode tot 4 Mei werden 14 patiënten met 276 ligdagen verpleegd. Het jaarverslag vermeldde o m. dat het ledental thans 786 bedraagt (v. j. 1240). De aftredende bestuursleden, de heeren J. Bruin, L. Kalverdijk en N. Slooves, werden herkozen. De heer P. K. Volkers bracht verslag uit van de vergadering van het Streekverband en van de overdracht van de vereeniging. De nieuwe inrich ting van het fonds geeft nogal eens moeilijkheden. De vergoeding voor de functionarissen is veel te laag. Men zal vragen, hierin verbfetering aan te brengen. POLITIE. Gevonden: een paar heerenregenpij pen. - Inlichtingen bij den gemeente veldwachter te Oudkarspel. ALKMAAR MR. FRUIN PRESIDENT GE. RECHTSHOF AMSTERDAM. Het rijkscommissariaat maakt be^ kend: De rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied heeft den president van de rechtbank in Utrecht, Mr. M. H. Fruin. voorheen te Alkmaar, benoemd tot president het gerechtshof in Amsterdam. Maan Maan op vanavond om "nder 22.46 7 ,o 10.42 29 Jan UUT l2Feb L K col morgenochtend R K 5 Febr. Q 20Feb. N.M. o. J1 uur V M VERHUIZING VAN HET DEPAR. TEMENT VAN BIJZONDERE ECO- NOMISCHE ZAKEN NAAR I AMSTERDAM. 's-G ravenhage. 23 Jan. In verband met verhuizing, zal het de partement voor bijzondere economi sche zaken van 25 tot en met 28 Jan. gesloten zijn. Na laatstgenoem den datum zal het departement ge vestigd ziin te Amsterdam. Keizers gracht 666. Voor den Politierechter Wanneer menschen goed verdienen, zitten ze vaak heel gemakkelijk op hun geld. De gemakkelijkheid echter, waar mee de beide Oudkarspelaren, de tim mermansknecht N. P. K. en B. J. P. zich in de luren lieten leggen, liep al heel erg de spuigaten uit. en Alkmaar- sche chauffeur behoefde hen slechts een fantastisch verhaal voor te draaien omtrent bespottelijk goedkoope pakjes shag en omtrent jenever, die zoo goed als te geef was, om hen een paar hon derd gulen uit de zak te troggelen. Na tuurlijk was het zwarte-hnndelsgoed later nergens te vinden en het geld spoorloos zoek. De chauffeur, C S., kwam er met 2 maanden af. omdat de beide getuigen het hem al heel ge makkelijk hadden gemaakt. SCHAGEN ONZE STATIONSCHEF VER. TREKT. Gisteren vernamen we. dat de heer T. Zonnenberg. de stationschef van Schagen. ons dezer dagen gaat verlaten. Dit bericht bleek juist te gijn. De heer Zonnenberg deelde oiis mede. dat hij per 1 Maart a s. reeds is overgeplaatst naar Zand- voort. Op zichzelf beteekent dit een be vordering. maarhij zou liever hier ziin gebleven. Sedert 1 Mei '37 te Schagen in dienst getreden, heeft hij onze plaats zoodanig lee ren waardeeren. dat hij er noode afscheid van neemt. Omgekeerd ge- looven wij hetzelfde te mogen zeg gen: velen hier zullen hem ongaar ne zien ga^n. Uit den aard der zaak kwamen wij veel met hem in aan raking en we hebben hem steeds leeren kennen als een welwillend en hulpvaardig beambte. Die erva ring hebben ook anderen opgedaan, altijd stond hij klaar tot het geven van de inlichtingen, waarom aan een spoorweg-ambtenaar zoo dik wijls wordt gevraagd. Gekomen in een betrekkelijk rus- tigen tijd, besluit hij zijn Schager periode in $en tijdperk van onge kende drukte en vermoeiigheid. We hopen, dat in zijn nieuwe stand plaats, Zandvoort, allengs de rust. die onze samenleving voorheen ken merkte, mag terugkeeren en we ge- looven de wensch van velen uit te spreken, wanneer we den heer Zonnenberg voor de toekomst het allerbeste wenschen. SINT MAARTEN. SCHAPEN UIT DE WEIDE GE- GESTOLEN. 't Is lang goed gegaan, maar ook nu wordt deze buurt onveilig ge maakt en moeten de schapenhou ders hun bezit terdege bewaken. De heer M. Koning alhier miste een best ramschaap en de heer Leegwater, op den rand dezer ge meente, kwam tot de ontdekking, dat niet minder dan 4 schapen bij hem waren ontvreemd, 't Wordt al te erg. ,41 ANNA PAULOWNA TARWEDIEFSTAL. De politie hield in deze gemeente een auto aan. waarmee acht mud tarwe vervoerd werd. die in de Wie- ringermeer gestolen bleek te zun. W1ERINGERMEER Wieringerwerf. De wnd. burgemeester heeft met ingang van 1 Januari j.1. benoemd tot schatter der plaatselijke dtank- localiteiten den heer J. Dijkstra, gemeente-architect alhier. tt&ei&ot H.R.C.-K.V.V. 4-2 HRC overspeelt KW en wint verdiend. Het is KW niet mogen gelukken een punt uit Den Helder weg te slepen. In de eerste helft was het lot reeds bezegeld, nadat de Zaan- kanters een 2—1 voorsprong had den bereikt door W. Bak en Vleesch houwer. De HRC-druk werd hierna echten te zwaar voor de rood-zwar- ten en voordat scheidsrechter Prins rust floot, was de stand 42 voor de thuisclub. Het waren hoofdzakelijk keeper de Boer en rechtsachter Vis ser. die erger onheil voorkwamen. Na de rust was het spel van de KVV-spelers beter dan in de eerste helft. Met iets meer fortuin had de stand minder ongunstig geweest. Harde schoten van Bak. Vleesoh- houwer en Donker gingen rakelings naast. Ook HRC kon niet tot doel punten komen, dank zij de beste verdediging van de Zaansche ach terhoede. KW kan op een goede» .wedstrijd terugzien.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1