NOORD-HOLLAND Geweldige vuurzee te Amsterdam OMGEVINGNIEUWS i— Verduister DAGBLAD VOOR Keuringen voor de Waffen-SS en het Legioen Churchill's bezoek aan Washington Uitgave: Dagblad voor Noord-Hollahd N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: Schager editie: Schagen Laan 201. Tel. 444 (2 liinen). Heldersche edi tie: Den Helder. Koningstraat 78 Tel. 2345 (2 liinen). WOENSDAG 27 JAN. 1943. SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 12812. 2 Pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. E#ze Courant "verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der /gewone advertenties in deze Editie 11 ct. oer m.m. Bii contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. onl. op aanvr REMBRANDT-THEATER AFGEBRAND Brandweer stond machteloos Gisternacht is het Rembrandt- theater aan het Rembrajndtplcin te Amsterdam door brand to taal verwoest Om ongeveer 3 uur werd het alarm „groote brand" gegeven en een uur la ter stonden er van het bioscoop theater nog slechts enkele scha mele resten. Zoo hevig had de brand gewoed, dat de vlam menzee in dezen korten tijd al- les wat achter den hoogen lich te» gevel verborgen was. had verteerd. Met voel materiaal bestreed de Amstecdamsche brandweer het vuur. Van alle kanten waren slan gen uitgelegd en van de hooge da ken der naastliggende groote ge bouwen Werden enorme watermas sa's in de vlammen gespoten. Maar tegen dit geweldige vuur kon men nauwelijks iets uitrichten. Het zeer brandbare filmmateriaal en de niet-minder brandbare stoffeering van het theater, de pluche fauteuils de houten stoelen, de loopers en tapijten waren een gretige prooi voor de vlammen en de brand raas de dan ook door het groote gebouw, dat geen enkele ongekwetste plek scheen te hebben. Alleen de voorgevel brandde niet en de groote reclame voor de film „De Gouden Stad" hing daar nog even uitnoodigend als enkele uren vroeger, toen honderden menschen hier genoten van een boeiend film programma. niet kunnende besef fen dat zij in letterlijken zin de laatste voorstelling in het Rem- brandttheater bijwoonden. Tegen drie uur werd de brand ontdekt en direct rukte de brandweer met groot materiaal uit. Zes motorspui ten. de Jan van der Heyden. acht kleine spuitjes van de hulpposten, vier ladderwagens en een slangen- wagen werden gerequireerd en on der leiding van commandant J. B. Schuitemaker werd de strijd tegen het vuur ingezet. Massa's water werden in de vuur zee geworpen, maar desondanks laaiden de brullende vlammen steeds hooger op. In korten tijd was het geheele dak weggebrand en het gebouw leek een enorme fakkel, die het stadscentrum tot ver in den omtrek verlichtte. I-n West. in Zuid. in Oost en Noord was de brand te zien. De lucht was door den vlam menschijn rose gekleurd. de vonken vlogen tot ver in het rond en werden uitgestort over de omliggende huizen. Het ge vaar voor de belendende per- ceelen was groot. De vlammen begonnen over te slaan naar het restaurant ..De Kroon" en reeds zag men de lijst van het dak smeulen. Onmiddellijk wer den maatregelen genomen om uitbreiding van den brand te voorkomen. De gasten van het hotel ..Het Gouden Hoofd" aan de andere znde werden gewekt en bepakt en bezakt trokken zij naar ..Het Brouwerswapen", waar zij tijdelijk onderdak von den. De huizen aan den Amstel liepen eveneens ernstig gevaar en ook hier werden de bewo ners gewaarschuwd zich gereed te houden en hun woningen te verlaten. Intusschen grepen de vlammen nog steeds om zich heen. Tegen vier uur stortte het grootste deel van den -ziimuur aan den kant van ..De Kroon" met veel geraas in. De voor gevel begon aan twee zijden te scheuren en angstwekkend voorover te hellen en het zag er naar uit dat deze hooge gevel binnen korten tijd eveneens zou instorten. De afzet ting werd daarom uitgebreid. Meer slangen werden uitgelegd en met nog meer kracht werd de strijd voortgezet. Wel laaiden de vlam men nog met hevigheid op. doch het hoogtepunt Was bereikt en het vuur nam in kracht af. Het theater wa?" uitgebrand en alleen het gevaar vqor het Naastliggende café. waar van het dak brandde.- moest bezwo ren worden. Om half zes kon het sein ..brand meester" worden gegeven. De na- blussching vorderde nog uren en zelfs in den morgen zag men nog een vonkenregen neerdalen. Maar het gevaar was toen geweken. De oorzaak. Nader vernemen wij nog. dat is komen vast te staan dat de brand, die door een nachtwaker werd ont dekt. is ontstaan boven op'een der balcons aan de achterzijde van het gebouw. Langs het dak heeft het vuur zich toen voortgeplant naar de voorzijde. Het merkwaardige is. dat de filmcabine geheel gespaard is ge bleven. De toestellen zijn onbescha digd. evenals de film. ..De Gouden Stad". Men overweegt op het oogen- blik de mogelijkheid om de voor stellingen van deze film in het Roxy theater aan de Kalverstraat voort tezetten. Van de belendende perceelen is de bovenverdieping van heb- ach terhuis van café Trip in vlammen opgegaan. Café de Kroon kreeg lichte schade aan het achtergebouw door het instorten van den br^nden- Avond In den bunker. Een brief van moedertje, eenlge versnaperingen, een paar kranten uit het vaderland, voor iedet geeit de avond in den bunker zijn vreugdevolle momenten.een uurtje van bezonnenheid. Het Is een eigen leven, dat zich «oor de soldaten aan het Oostelijk front gevormd heeft t een leven, gevuld van plichtsbesef, gevoel en trouw aan het vaderland PK Schwarz-We-Po-P m den zijgevel van het theater. Het xs nog niet zeker, of de ge- vaarliik'voorover hellende gevel zal worden omvergehaald"! Publieke Werken overweegt den gevel te sloopen. De brandweer heeft met 21 stra len gewerkt. De tram omgelegd. In verband met het instortings gevaar is de route van de tramlij nen 5. 11 en 9 tijdelijk gewijzigd. DU1TSQH WEERMACHT BERICHT Verdedigers coocenfreeren zich op kleine ruimte Sowjets tusschen Manytsj en Don verdreven UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 26 Januari. (DNB.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De bestorming van groote dee- len van het Oostelijke front door de Sovjets nam gisteren weer aan hevigheid toe. In zwa re afweergevechten tegen een vaak superieuren vijand hand haafden zich de Duitsche legers tegen alle pogingen om door te breken en te omsingelen. Te Sta lingrad hebben zich de verde digers. waarbij zich naast de Roemeensche divisies ook een kleine Kroatische formatie be vindt. in het Zuidelijke en cen trale deel der ruïnes van de stad op een kleine ruimte ge- MEDEDEELINGEN AAN DE VRIJWILLIGERS VAN HET LEGIOEN NEDERLAND. Het SS Ersatzkommando deelt mede: op 29 Januari 1943."om 13 uur. zal in den Haag. Wehr- machtheim. Kazernestraat, een bijeenkomst worden gehouden, van alle vrijwilligers, die met eere uit het legioen Nederland ontslagen zijn. Iedere vrijwilli ger. die daarvoor in aanmerking komt, is verplicht aanwezig te zijn- De reiskosten worden ver goed. terwijl er voor gezorgd zal worden, dat een ieder nog op denzelfden dag huiswaarts keeren kan. Bij onze vrijwilligers. Tijdens een marschoefening SS PK Wagner-Atl-H-P a Het SS-Ersatzkommando deelt mede: vrijwilligers voor de Waffen- SS en het legioen kunnen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde ge keurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd, en wel voor hen, die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te vervullen, dat thans de mogelijkheid bestaat, om dienst te nemen in een speciaal wachtbataljon. De opleiding vindt in Nederland plaats, terwijl de in- zet van dit bataljon ook in Neder land zal blijven. Tijdens deze keuringen kunnen ïich ook diegenen melden, die tot dé Germaansche SS in Nederland willen toetreden. J.2.'43 Rotterdam. 9 uur. Deut- sches Haus, Westzeedijk; 2.2.'43 Til burg. 9 uur. Lange Schiistraat 66: •2.2.'43 Den Bosch. 15 uur. hotel Noord-Brabant. Markt 45: 3.2.'43 Roermond. 9 uur. NSDAP. Swal- merstraat 61: 3.2.'43 Venlo. 15 uur. Deutsches Haus. hoek Willemstraat: 4.2.'43 Arnhem. 9 uhr. Weverstraat 16B; 4.2.'43 Hengelo. 15 uur. Deut sches Haus: 5.2.'43 Zwolle. 9 uur. hotel Peters. Markt: 5.2.'43 Assen. 15 uur. dienstgebouw. Vaart Zuid zijde: 6.2.'43 Groningen. 9 uur Con certhuis. Poelestraat: 6.2.'43 Leeu warden. 14 uur huize Schaaf. Breed straat; 7.2.'43 Amsterdam, 9 uur school Iepen weg 13: 8.2.'43 Utrecht 10 uur. Mariapl. Wehrmachtsheim: 9.2.'43 Amersfoort 10 uur. dienstge bouw Leusderweg; 10.2.'43 Den Hdag. 9 uur. café den Hout. Bezui- denhoutscheweg. concentreerd. Onder leiding van hun generaals blijven zij daar heldhaftigen tegenstand bieden waarbij zij door de luchtmacht onder de zwaarste omstandig heden naar krachten gesteund worden. In het gebied van den Koeban en den Manytsj werden vijan delijke aanvallen in felle ge vechten afgeslagen. De bewe gingen naar de bevolen front- verkortingen verloopen overi gens* volgens de plannen. Pant sertroepen ert gemotoriseerde formaties zetten tusschen Ma nytsj en Don hun aanval met succes voort. De vijand werd verder naar het Noordoosten verdreven. In het Don- en Do- netzgebied duren de verbitter de afweergevechten voort. Ten Zuidwesten van Woronesj viel de vnand met versch aange voerde strijdkrachten over een breed front opnieuw aan. De aanval werd in den kern bloe dig afgeslagen. De gevechten duren nog voort. Plaatselijke aanvallen der Sovjets bij Rzjef en ten Zuidwesten van Welikiie Loeki wgrden verijdeld. Ook ten Zuiden van het Ladogameer stortten nieuwe vijandelijke aan vallen, die metpantserwagens werden uitgevoerd, na verbit terden strijd ineen. In Noord Afrika bedrijvigheid van verkenners. In Tunesië mislukten pogingen van den vijand om de stellingen die hij de vorige dagen verloren had te heroveren. Zijn ver liezen in den tijd van 18 tot 24 Ja nuari 1943 bedroegen: 4000 gevan genen. 21 pantsergevechtswagens. 70 stukken geschut. 200 voertuigen, ruim 100 machinegeweren en tal rijk ander oorlogsmateriaal. Aan de Nederlandsche kust ver loor de vijand bij een militair on- doeltreffenden aanval overdag vier bombardementsvliegtuigen. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen overdag met goed succes een plaats aan gelegen aan de Zuidkust van Engeland. De vermoedelijke besprekingen BERLIJN. (ANP). In politieke kringen der rijkshoofdstad zoo verluidt van welingelichte zijde neemt men op grond van zekere aanwijzingen aan. dat Churchill in het Witte Huis vooral twee eischen zal stellen: 1. in plaats van generaal Eisenhower den Engelschen gene-v raai Alexander te belasten met de leiding der geallieerde troepen in Noord-Afrika, en 2. Peyrouton te vervangen door Catroux. In dit verband constateert men in Berlijn, dat lot dusver hel eerste Amerikaansche leger ..zeer tot on genoegen van de Engelschen" toch slechts op geringe wijze deelgeno men heelt aan de rechtstreeksche gevechtshandelingen en daarbij op treedt volgens het oude Errgelsche recept anderen voor zich te laten bloeden, in dit geval nu eens den voornaamsten last van den strijd over te laten aan het achtste Brit- sche leger. Men acht het te Berlijn op grond van de volkomen tegenstrijdige be doelingen van Roosevelt en Chur chill in Noord Afrika tamelijk on waarschijnlijk. dat in de huidige be sprekingen te Washington ten aan zien van deze problemen een op lossing tot stand zal worden ge bracht welke geheel in overeen stemming is met de Engelsche. eischen. Men gelooft, op grond van SCHAGEN VREUGDE EN ARBEID. Maandagavond organiseerde ..Vreugde en Arbeid" een ontspan - ingsavond voor de arbeiders in het Noordhollandsch Koffiehuis, waar vertoond werd de cabaret-revue ..Lachen is leven". De uitvoeringen van Vreugde en Arbeid blijken steeds meer belangstelling te trek ken. Dezen avond was de zaal flink gevuld en de menschen zullen er geen spijt van gehad hebben, dat zij gegaan ziin. Er is gelachen. Drie uur lang heeft men zijn zorgen ver geten. In bonte afwisseling volgden de nummers van het programma op elkaar en zij werden op geestige wijze aan elkaar gepraat door den conferancier Herman Diederichs. Mr. Gordonni bracht de aanwezi gen in verbazing met ziin goochel-' trucjes, terwijl Willy Nus met haar liedjes voor de vroolijkheid zorgde. De drie Holborns dwongen be wondering af met hun acrobaten toeren. Ellis bracht eenige dansen ten tooneele. welke met belangstel ling gevolgd werden. Het muzikale gedeelte werd verzorgd door Pierre Blauw, die vooral met zijn accorde on veel succes oogstte. EEN PRIMA HORLOGE! Omstreeks 14 jaar geleden verloor de heer R. Stammes. Nes. alhier, een Horloge. Vermoedelijk was hij het kwijt geraakt bij het wallen steken, maar alle pogingen om het terug te vinden, bleven vergeefs. Het klok je was zoek en bleef zoek.. Maandag j.1. weer aan hetzelfde karwei op hetzelfde land. zag hij iets glinsteren. Hij keek wat nauw keuriger en wie schetst zijn verba zing. toen hij zijn oude horloge in de hand hield! Wat doet een mensch. wanneer hij een klokje in de hand houdt? Onwillekeurig begint hij het uur werk op te draaien. Zoo ook de heer Stammes. En ziet. het ouwe. trouwe horloge liet weer zijn ge lijkmatig tik tak hooren. Er man keerde niets afin. Het had alleen 14 lange jaren in den slootkant liggen wachten om zijn dagelijksch werk van den juisten tijd aan te geven, te hervatten. RECTIFICATIE. In het verslagje over den vertrek- kenden heer Zonnenberg is een zin storende drukfout geslopen. Men vindt er in het woord „vermoeiig- heid'. Dit moet zijn „rumoerigheid". SCHOOLVERPLEEGSTER BENOEMD. Ter bestrijding van de pediculosen is voor de Schager scholen tijdelijk een verpleegster aangesteld. die zeer spoedig haar werkzaamheid zal beginnen. LANGEDIJK MOTORBOOT GEZONKEN. Zuidscharwoude. Maandagmid dag is een met breek peen geladen motorboot van den heer S. alhier op de Machinesloót gezonken. De bestuurder kwam er met een nat pak af. Het zal toch evengoed een flinjte schadepost zijn. Voor den Politierechter GEEN KATJE OM ZONDER HANDSCHOENEN AAN TE PAKKEN. Mej. C. S. V. uit Alkmaar is lang niet mis. Toen de Heldersche agent van politie J. Rondeel haar verzócht met hem mee te gaan naar het bu reau om zich te verantwoorden we gens te duur verkocht elastiek, ver weerde ze zich als een razende. Ze schopte en trapte, beet en krabde, zoodat er versterking aan móest rukken en ze per politieauto moest worden weggevoerd. Deze tweede Kenau Simons Hasselaar, was nu merkwaardig gedwee, ze herinner de zich totaal niets meer. was Oost- Indisch doof. schoof alles op de ze nuwen. kortom er was van haar vervaarlijke natuur weinig meer te bemerken. Toch zal ze voor deze gratis-Voorstelling niet alleen, geen honorarium ontvangen, maar nog f 25 moeten neertellen, wil ze niet 6 dagen brommen. Inventarisatie van molens Vorming van een overzicht van de nog bestaande mo lens. In verband met het in September j.1. verschenen besluit betreffepde de slooping of verandering van mo lens waarin o.m. de toestemming tot slooping enz. van molens afhanke lijk wordt gesteld van een vergun ning. te verleenen dóór den secr.- gen. van het dep. van Opvoeding Wetenschap en Kuituurbescherming heeft laatstgenoemde de noodzake lijkheid gevoeld om te beschikken over een volledig overzicht van alle nog bestaande onder dit besluit val lende molens. Genoemde secr. gen. heeft in ver band hiermede aan de burgemees ters gegevens verzocht over de in hun gemeenten zich bevindende molens van onderscheidene soorten. de in Berlijn ontvangen inlichtin gen. dat Roosevelt zich waarschijn lijk slechts zal laten vinden voor een platonische verklaring in deze aangelegenheden, welke de En- gelschAmerikaansche tegenstel ling, nauwelijks uit den weg zal rui men. In de Wilhelmstrasse hoort men het vermoeden uitspreken, dat ChurcH'ill eventueel na de bespre kingen te Washington nog naar Mos kou'zal reizen. GEEN NIEUWE PRIJZEN. Broek op Langendijk. Voor de tuinbouwproducten zullen deze week dezelfde prijzen gelden als verleden week. VERANDERING IN DE KOOL- AFLEVERING. Nu per 18 Januari de voorraad stapelproducten opnieuw is geïn ventariseerd. is in de aflevering een verandering gekomen. De tuinbou wers zullen nu iedere ke» 7 pet. van den voorraad per 18 'Januari met een minimum van 2000 kg. te gelijk kunnen opgeven. Een nieuwe bepaling is voorts, dat de af te leveren kool ..op de 100 kg." wordt gelegd. Dit beteekent. dat bij het inladen-telkens een kooi ondersteboven wordt gelegd, wan neer de 100 kg. völ is. W1EMNGERMEER BENOEMD. Wieringerwerf. Bij beschikking van den secr.-gen. van het Dep. van Fin. is benoemd tot opziener 2e klasse in de rentambten Wieringer werf (gem. Wienngermeer) F. H. J. J. van Roosmalen. WIERINGEN POLITIE. Verloren: een Lips sleutel no. 361 en een portémonnaie. inh. ong. f 14 en twee boterbonnen. Gevonden: een donkerblauw puntmutsje. Inl. gem. bode. „AMICITIA." Hippolytushoef. Zondagavond had de eerste uitvoering plaats van de nieuw opgerichte tooneelclub Amicitia. waarover wij eenige da gen geleden in ons blad schreven. Het publiek bleek het stuk Gebroe, ders Kalkoen ten volle te waardee- ren. De heeren J. Bosker en Js. Bos- ker Oz. vertolkten de rollen van de beide broers Kalkoen. Mei. A. Bruul was hun tegenspeelster in juffrouw Fientje. Verder hadden mevr. MostertLont. mej. C. ter Burg. de heeren S. Duynker. S. de Jong. J. Takes en P. de Graaf hun deel in het succes. Rest ons nog te vermelden de nieuwe decors, welke met zorg wa ren samengesteld. Het was voor het nieuwe Amicitia een goefle avond zoodanig, dat deze voorstelling nog door een tweede gevolgd zal wor den. HEERHIJGOWAARI) op 23.56 vanavond om onder 11.05 29Jan 17.15 UUr 12Feb L.K -tot morgenochtend E K 5Febr. 0 on 20Feb. n.m. 8.30 uur v m *S Avonds was het woord aan de grooten en de lof over het werken was onverdeeld groot. Er werd ge turnd aan hoog- en laagbrug. zoo wel als aan hoog- en laagrek. Dit werk. evenals de vrije- en knots oefeningen en de balletten ontlok ten een daverend applaus aan het zeer talrijke publiek. De ingelaschte cabaretnummers zoowel als de mu ziek werden ook weer zeer ge waardeerd. Z1JPE HULP IN NOOD. Burgerbrug. Zaterdag 23 Jan. werd de algemeene ledehvergade ring der ver. Hulp in Nood te Bur- gerbrug gehouden. Notulen werden goedgekeurd. Uit h$t finantieel verslag bleek, dat de ontv. over het afgeloopen jaar f 327 en de uitg. f 356.41 hadden bedra gen. Het kassaldo ad f 1429.24VÓ en de reserve f 777.45 gaven een to taal bezit van f 2206.69*/». wat een vooruitgang beteekende van f 7.82. Aan ziekengeld werd in 1942 uit gekeerd f 257.01. Het ledental was en bleef over het geheele jaar 36. De aftredende bestuursleden C. Kok en D. Nanne werden herkozen met groote meerderheid van stemmen Voor den secretaris W. Watertor, die bedankt had. werd gekozen P. Veu- ger. De voorz. sloot met een woord van dank aan den scheidenden secre taris. HOOGWOUD TAVENU. Zondag j.1. gaf de gymnastiekver. TAVENU o.l.v. den heer Jb. Schuit een uitvoering in de zaal van den heer K. Rus. 's Middags waren de kleuters en de grootere kinderen aan de beurt. Het was een lust te zien hoe ze hun best deden en hoe ze geen oog van den directeur af wendden. Er bleken voor later al zeer goede krachten onder hen te schuilen. De verschillende nummers werden afgewisseld door cabaret nummers. gegeven door een clubje leden van de zusterver. uit Koedijk. FRAUDULEUS VERVOER OP GROOTE SCHAAL. Door ambtenaren van den C.C.D. werd een vrachtauto aangehouden op den Westfrieschen dijk te Aarts woud. waarop ruim 3000 kg. aardap pelen. 1 mud rogge en 4 mud tarwe geladen waren. Eerst leek het of al leen de tarwe en rogge frauduleus vervoerd werden. maart daarna kwam uit dat voor de aardappels een vervalscht vervoerbewijs was opgemaakt. Proces-verbaal is opge maakt. VCL I—HUGO BOYS I 4—5. Hugo Boys heeft dezen wedstrijd verdiend gewonnen. Het samenspel was wat beter en de voorhoede wasf productiever dan in de ciifers tot uiting kwam. daar de V. keeper be ter werk heeft verricht dan zijn col lega in het andere doel. Enkele V- doelpunten waren niet onhoudbaar, maar feitelijk heeft de H.-zege geen oogenblik gevaar geloopen. BENOEMD. De heer j. List. 2e ambtenaar ter secretarie is benoemd tot schrijver 2e klas tpr secretarie te 's-Graven- hage. afd. Bevolking. Dr. J. POOL ONTVANGT ZIJN GESCHENK VAN DE BURGERIJ VAN HOOGWOUD Zaterdag j.1. werd aan dr. J. Pool het geschenk van de burgerij van Hoogwoud overgedragen. Van links naar rechts: de heer Wegdam, rus tend hoofd der R.K. school te Hoogwoud, dr. J. Pool (met de handen aan het schilderij), Ds. Kreb, pred. Ned. Hen'. Gem. (achter het doek) de heer Hoogeboom (geheel rechts), voorzitter van het huldigingseo- mite. die het geschenk overhandigde. Foto Kuiper. CALLANTSUÜG. VERGADERING HULP IN NOOD. Algemeene vergadering van de ver. Hulp in Nood te Callantsoog in het lokaal van den heer Jb. van Scheijen te Groote Keten. /De notulen van de vorige verga dering. gelezen door den heer A. Toes werden onveranderd onder dankzegging goedgekeurd. Door J. Bakker Pz. werd verslag uitge bracht over het. beheer der gelden Alles was in go'ede orde bevonden. De penningm. J. Weii Pz. had op 1 Jan. 1942 een saldo van f 813,051/., De ontvangsten over 1942 bedroegen t 506.75. uitg. f 563.99. Een nadee- lig saldo van f 57.24. Uit het ver slag bleek dat er o.a. 144 volle ziek tedagen waren uitgekeerd. Het aan tal leden bedroeg op 1 Jan. '43 74. Het aantal donateurs 16. De heer G. Kruit Gzn. werd we derom voor een jaar als bode be noemd. fBij de nu volgende bestuursver kiezing werden J. Bakker Az. en J, Bakker Alwz. met groote meer derheid van stemmen herkozen. Voor den heer W. Roos (aftr.) werd bij een herstemming tusschen K. Hollander Sr. en K. Hollander Rz. de heer K. Hollander Sr. als be stuurslid gekozen. Als lid van de controle-commis sie werd in de plaats van den heer D. Slot. gekozen K. Hollander Kz. De contributie werd over 1943 on veranderd vastgesteld. In het bestuur was een minder heid. die meende de feestdagen niet meer te moeten uitkeeren. De geld middelen leverden echter geen be zwaren. waarop met bijna algemee ne stemmen werd besloten de zaak onveranderd te laten. Hierna slui ting. MOND- EN KLAUWZEER. Ook in deze gemeente is de zoo gevreesde gesmettelijke veeziekte uitgebroken. Onder het vee van den heer G. werd hier het eerste geval geconstateerd. PAARD EN WAGEN IN HET WATER. Dezer dagen was men bezig met onderhoudswerk aan den Ooster- weg. ,Toen de heer de J. ftet ziin met één paard bespannen driewiel- de kar wilde passeeren schrok het paard vermoedelijk van den teer- wagen en sprong opzij, waarbij de heele bespanning in de wegsloot te recht kwam. Bestuurder, paard en kar werden echter weer behouden op het droge gebracht en kwamen er zonder letsel af. WINKEL. VOETBAL. Winkel 2 speelde Zondagmiddag tegen N. Niedorp. Voor de rust wa ren de tegenstanders aan elkaar ge waagd. hetgeen ook bleek uit den stand 11 bij het wisselen. Doch hierna was N. N. aanmerkelijk ster ker. zoodat de einduitslag 4—1 luid de in het voordeel van N.N. Het ééne doelpunt van Winkel is gezet door d. Landman.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1