NOORD-HOLLAND Verduister DAGBLAD VOOR Roosevclt en Churchill confereeren te Casablanca Keuringen voor de Waffen-SS en het Legioen Winterslag breidt zich uit 0MGEVINGN1EUWS Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: Schager editie: Schagen Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). Heldersche edi tie: Den Helder. Koningstraat 78 Tel. 2345 (2 liinen). DONDERDAG M JAN. 1M3 SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 12013 2 Pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. oer m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. ooi. oo aanvr. Ontmoeting de Gatille - Gtraud Offensieve plannen voor dit jaar besproken STOCKHOLM. 27 Jan. (DNB.) Naar Reuter uit Casablanca meldt, is het volgende communiqué gepu bliceerd: Sedert 14 Januari hebben in de nabijheid van Casablanca besprekin gen plaats gevonden tusschen den president der Vereenigde Staten en den minister-president van Enge land. Daarbij waren de chefs van de Britsche en Amerikaansche ge nerale staven aanwezig. en wel voor de Vereenigde Staten generaal Marshall, chef van den generalen staf. admiraal King. opperbevelheb ber der Amerikaansche vloot en luitenant-generaal Arnold. oppeijbe- - velhebben van de luchtmacht der marine. Voor Engeland admiraal sir Dudley Pound. eerste zeelord. ge neraal Brooke. chef van den gene ralen staf van het empire, en Por tal. die met de functie van lucht- maarschalk bekleed is. Roosevelt was vergezeld van Har- ry Hopkins, lid van de commissie voor wapentoewijzingen. en Harri- rnan. den bijzonderen vertegenwoor diger van Roosevelt. In gezelschap van Cliurchill bevond zich de En- gelsche minister van Oorlogstrans- port. lord Feathers. De gecombineerde generale sta ven hebben tien dagen vergaderd. Twee: of driemaal per dag kwamen zij bijeen en lichtten Churchill en Roosevelt in over de intusschen ge maakte vorderingen. Alle vraag stukken betreffende den oorlog werden behandeld. De besprekin gen hadden betrekking op het eene oorlogstooneel na het andere in de geheele wereld en aan de hand van feiten werden alle hulpmiddelen bestudeerd, die toegepast kunnen worden voor het „intensievere" ver dere verloop van den oorlog ter zee. in de lucht en te land. Een zoo uitgebreide bespreking tusschen dë chefs der beide gealli eerde landen had te voren in dit kader niet plaats gevonden. „Volle dige overeenstemming" werd tus schen de leidende mannen van bei de landen en hun generale staven bereikt ten aanzien van de oorlogs plannen en de operaties, die in 1943 in den strijd tegen Duitschland. Ita lië en Japan ten uitvoer gelegd moeten worden om zooveel mogelijk voordeel te trekken van de gunstige wending in de gebeurtenissen, zoo als die zich eind 1942 voordeed." Stalin was vriendelijk uitgenoo- «digd voor de ontmoeting tusschen president Roosevelt en minister president Churchill. In dat geval zouden de besprekingen gevoerd zijn op een plaats -zeer veel verder naar het Oosten. Stalin was echter niet in staat, op dit oogenblik Rus land te verlaten, aangezien hij als opperbevelhebber het groote offen sief zelf leidt. Churchill en Roosevelt waren BIJ ooze vrijwilliger* Hel Ijzeren Krul» wordt als zichtbaar bewijs vu moed en dapperheid uitgereikt SS PK Altsudt-AtUH-P Het SS-Ersatzkommando deelt mede: vrijwilligers voor de Waffen- SS en het legioen kunnen zich oo onderstaande data bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde ge keurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd, en wel voor hen. die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te vervullen, dat thans de mogelijkheid bestaat, om dienst te nemen in een speciaal vachtbataljon. De opleiding vindt in Nederland plaats, terwijl de in- zet van dit bataljon ook in Neder land zal blijven. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 1.2.'43 Rotterdam. 9 uur. Deut- schcs Haus, Westzeedijk: 2.2.'43 Til burg. 9 uur. Lange Schijstraat. 66: 2.2.'43 Den Bosch. 15 uur! hotel Noord-Brabant. Markt 45: 3.2.'43 Roermond. 9 uur. NSDAP. SwaH merstraat 61: 3.2.'43 Venlo. 15 uur. Deutsches Haus hoek Willemstraat: 4.2.'43 Arnhem. 9 uur. Weverstraat 16B: 4.2.'43 Hengelo. 15 uur Deut sches Haus; 5 2.'43 Zwolle. 9 uur hotel Peters. Markt; 5.2.'43 Assen, 15 uur. dienstgebouw. Vaart Zuid zijde: 6.2.'43 Groningen. 9 uur Con- certhuis, Poelestraat: 6.2.'43 Leeu warden. 14 uur huize Schaaf Breed straat; 7.2.'43 Amsterdam. 9 uur school Ienenweg 13: 8.2.'43 Utrecht 10 uur Mariapl. Wchrmachtsheim; 0.2.'43 Amersfoort 10 uur. dienstge bouw Lcusderwpg: V).2.'43 Den Haag. 9 uur café den Hout. Bezui- dmhoutscheweg. zich volkomen bewust van „de enor me moeilijkheden van dezen oorlog'' en kwamen overeen, dat hun eerste doel de doeltreffende ondersteuning van Rusland aan zijn geheele land- front is en de vermindering van den druk. die op het Russische leger ligt. door den vijand op de meest geschikte plaatsen in even heftige gevechten Ie wikkelen. Stalin is vol ledig ingelicht over de militaire voorstellen. Nadat Roosevelt. Churchill en de chefs van hun staven de ..plannen voor hét offensief in 1943" hadden opgesteld, namen zjj afscheid van elkander om zorg te dragen voor de „actieve uitvoering" van die plan nen. GEHEIM WERD BEWAARD. Naar Reuter uit Casablanca meldt, heeft president Roosevelt op een pers conferentie verklaard, dat de geallieer den de „onvoorwaardelijke capitulatie .van Duitschland, Italië en Japan wil len afdwingen". Hij sprak voorts de hoop uit, dat „het bolsjewistische of fensief de Duitsche reserves aan men- schen en materiaal zou uitputten". Reuter meldt verder, dat Roosevelt en Churchill per vliegtuig naar Casa blanca waren gekomen. KLOOF GIRAUD EN DE GAULLE NIET OVERBRUGD. LISSABON. 27 Jan. (D.N.B.) De diplomatieke correspondent van Reu ter bevestigd, dat het tijdens de poli tieke besprekingen tusschen Giraud en de Gaulle te Casablanca dezen beiden „voor het oogenblik" niet mogelijk is geweest de „kloof tusschen beider meeningen" te overbruggen. EISENHOWER VERVANGEN DOOR MONTGOMERY EN ALEXANDER? Uit Londen wordt gemeld: in wel ingelichte kringen te Londen ver wacht men in verband met de ont moeting tusschen Churchill en Roo sevelt in Casablanca. dat generaal Eisenhower binnenkort zal terug- keéren naar zijn vroegeren post te Londen. Men is verder van opvat ting. dat de generaals Alexander en Montgomery in de plaats van Eisen hower zullen komen. W eermachtbericht HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 27 Jan. (D.N.B.) Het opperbe vel der weermacht maakt bekend: De groote winterslag aan het Ooste lijke front daurt met onverminderde kracht voort en breidt zich uit tot nieu we gebieden. De nog strijdvaardige deelen van het zesde leger bijten zich vast in de ruïnen der stad Stalingrad. Met inspanning van alle verdedi gingsmogelijkheden tegenover on afgebroken aanvallen der sowjets te land en uit de lucht, binden zij de strijdkrachten van verscheide ne bolsjewistische legers. Een Extra bericht: 16 Vijandelijke schepen verloren gegaan I'IT HET HOOFDKWARTIER VAN' DEN FüHRElR, 27 Jan. (D.N.B.) - Het opperbevel vnn de weermacht maakt bekend: Duitsche d'uikbooten hebben in de Mkkiellandsehe Zee en in de Noordelijke IJszee zes schepen met een gozamenlijken inhoud van 28.000 brt., deel uitmakend van kleine, zwaar beschermde aanvoerkonvooien, in den grond geboord. In de wateren van den Atlan- tiscflicn Oceaan hebben zij voorts ondanks een buitenge woon hevigen storm busfeoh/n Groenland en den evenaar nog tien schepen met een ge- zamenlijken inhoud van 75.000 brt. vernietigd. Daarmede ver loor de vijand weer 16 schepen met een gozamenlijken inhoud van 106.000 brt. vijandelijke groep strijdkrachten, die de stad was doorgedrongen, werd in verbitterde gevechten uit eengeslagen. In het Koebangebied verloopen de eigen.bewegingen volkomen systema tisch. Vijandelijke aanvallen ten Wes ten van de Manytsj zijn deels in tegenaanvallen afgeslagen. De aanval der Duitsche divisies tusschen Ma nytsj en Don ontmoette van den vijand versterkten verbitterden tegenstand. Er werd nieuwe terreinwinst gemaakt. De poging van den tegenstander om den opbouw van het nieuwe afweerfront ten Westen van Woro- nesj te verhinderen en daarin door te breken met gebruikmaking van sterke infanterie- en pantserstrijd krachten, werd bloedig afgeslagen. In den slag aan het Ladogameer wer den sterke aanvallen van tanks en in fanterie, die zich op één plaats tien maal en op een andere achtmaal her haalden, door onze troepen met de zwaarste verliezen voor den vijand af geslagen. Enkele klei'ne bressen wer den in onmiddellijken tegenaanval op geheven. Het luchtwapen ontlastte de forma ties van het leger door talrijke aan vallen op troepenconcentraties en ach- terwaartsche verbindingen van den vijand. Formaties jagers schoten in vijf dagen ten Zuiden van het Ladogameer 97 bolsjewistische vliegtuigen neer te genover slechts een eigen verlies van één toestel. In Noord-Afrika slechts activiteit van verkenningstroepen. Snelle Duit sche gevechtsvliegtuigen hebben in Tu nis gemotoriseerde afdeelingen van den vijand uiteengedreven en op een lucht- steunpunt een vrij groot aantal stil staande bommenwerpers vernietigd of beschadigd. In de wateren van Algiers werd een groot vijandelijk transport schip in brand geworpen. Bij aanvallen overdag en des nachts in de bezette Westelijke gebieden heeft de vijand negen vliegtuigen verloren. Enkeie vijandelijke bommenwerpers zijn in den afgeloopen nacht met schen ding van Zwitsersch souverein gebied naar Zuid-Duitschland gevlogen zonder echter bommen neer te werpen. Een havenstad aan de Zuidoostkust van Engeland en een plaatsje in het Zuidoosten van het eiland is gisteren met bommen van zwaar kaliber aan gevallen. SCHAGEN STAND DER WERKLOOSHEID EN ARBEIDSBEMIDDELING. Op Zaterdag 23 Januari stonden geen werkloozen ingeschreven: op dien datum stond bij het bi.ikantoor Schagen van het gewestelijk ar beidsbureau slechts 1 dienstbode als werkzoekende ingeschreven. In de overeenkomstige week in 1942 be- droek dit aantal 71; in 1941 96: in 1940 110: in 1939 111: in 1938 149 en in 937 159. DIPHTERIE. In deze gemeente doet zich bij een 14-jarig meisje een geval van diphterie voor. DAT LIEP GOED AF. Gistermorgen reed de heer G. M. met een rijtuig, beladen met steenen langs Grootewal. Plotseling wilde het paard een dam opgaan. De wagen raakte van den weg af. kwam met het voorwiel in het wa ter en bleef toen steken. De voer man had zich inmiddels met een sprong in het midden van de sloot in veiligheid gebracht.. Spoedig werd de wagen weer op droge gebracht. De schade viel nog al mee. zoodat alles goed afliep. POLITIE. Gevonden: een blauwe want en een bruin wollen kinderwantje. Verloren: een want. een akte- tasch met schoolboeken een Lips- sleutel. een paarse portemonnaie met inhoud, een spoorwegabonne ment en een blauwe sportriem. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Adriar.us Petrus Maria z. v. Hendricus Cornelis Schneider en van Petronella Geertruida Em ma Meereboer: Johannes Halbe. z. v. Halhe Oldcnburger en van Fintje van Dellen. Overleden: Aagtje Kuiper, oud 68 jaren, echtgenoote van Willem Bij - post: Grietje van Kooten. oud 37 jaren, echtgenoote van Cornelis Pe trus Óudejans. TAXATIE PAARDENMARKT. Aangevoerd 17 stuks, waarvan er 2 weer naar huis toe en 15 stuks getaxeerd werden voor prij zen van f 300—1200. welke voor deze taxatie verdeeld werden. BARSINGERHORN AANTAL INWONERS OP 1 JAN. 1943. Op 1 Jan. 1942 bedroeg het aantal inwoners dezer gemeente 1896. n.1. 1005 m. en 891 vr. In den loop van het jaar vestigden zich alhier 101 m. en 91 vr.. terwijl het aantal ge boorten resp 22 en 19 bedroeg, zoo dat de totale vermeerdering 233 per sonen bedroeg. Er vertrokken 75 m. en 63 vr.. terwijl er 10 m. en 8 vr. overleden: de vermindering bedraagt dus 156 personen. In ver band hiermede bedroeg de totale bevolking op 1 Jan. 1943: 1973 per sonen. te weten 1043 m. en 930 vr. zoodat de bevolking over het afge loopen jaar vermeerderde met 77 personen. BOERENLEIDER. Tot boerenleider in de gem. Bar- singerhorn is benoemd de heer Jb. Kistemaker. landbouwer te Kolhorn SOLLICITANTEN. Het aantal sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer aan de O. L. school te Barsingerhorn is tot op heden 25. DEN HELDER BESLUITEN VAN DEN BURGE MEESTER. Door den burgemeesterf van Den Helder werden o.a. de volgende beslui ten genomen: Besluit van 12 September 1942, tot het vaststellen' van een Regeling van de kindertoelage voor sommige groe pen van personeel in dienst der ge meente Den Helder. Besluit van 24 November 1942, tot het met ingang van 1 Januari 1943 voor den tijd van één jaar, inhuren van de noodslachtplaats te Koegras, van K. Zon, wonende te Julianadorp, tegen een huurprijs van f 262,50 per jaar en overigens onder dezelfde voorwaarden als voor 1942 gelden. Besluit van 15 December 1942, tot het voor het winterhalfjaar 1942/1943, be noemen van J. Henderikx tot hoofd van en onderwijzer aan den landbouw- wintercursus voor volwassenen ln de opvoering der bodemproductie te Ju lianadorp. Besluit van 6 Januari 1943 tot het oprichten van de „Stichting Herbouw Den Helder" en tot het vaststellen van de Statuten voor deze Stichting. De Rijksminister van Buitenlandsche Zaken. Von Ribbentrop en de keizer lijk Japansche ambassadeur, Hirosji Osjima. hebben den 20iten Januari in het Hoofdkwartier van den Führer - een „verdrag tusschen Diiitschland ea Japan inzake de economische •amenwerking" onderteekend Hoffmann-Stapf-Pax m dr. Rijksminister dr. Goebbels geeft in het weekblad „Das Reieh" on der het opschrift „De blik naar voren" het parool van de (otale oorlogsinspanning. De oorlog, al dus de minister, heeft het hardste stadium bereikt en vraagt derhal ve een reserve, die niet te over treffen valt. Het Duitsche volk •heeft veel meer kracht dan het op het oogenblik schijnt te weten, in elk geval meer dan het thans gebruikt om den oorlog don' beslis send en keer te geven. Ilct is der halve slechts een eisch van natio nale moraal wanneer (hans iedere manlijke en vrouwelijke Duit schor van respectievelijk 16 tot 65 en 17 tot 45 jaar door de wet gedwongen wordt door eigen arbeid en pres tatie een persoonlijke bijdrage te leveren tot den oorlog en aldus ook tot de overwinning. In andere oorlogvoerende landen is dit reeds lang het geval. Wij moeten den Führer een ope ratieve reserve geven, die ten vol le opgewassen is tegen alle moge lijkheden van den oorlog en in de plaats der soldaten, die den oorlog ingaan, moeten o.a. onmiddellijk de nog buiten het arbeidsproces staande mannen en vrouwen tre den, I# dit verhand wiist de mi nister op de millioencri vrouwen, die sedert jaar en dag op de meest verschillende plaatsen van het Duitsche economische proces staan, hoewel haar mannen aan het front strijden en zijzelf bo\en dien thuis nog een aantal kinde ren moeten verzorgen. Zij hebben het recht van ons te eisclmn, dat zij niet alle lasten alleen /lragen. doch, dat. degenen, die tot nu toe nauwelijks iets voor den oorlog hebben gepresteerd, op overeen komstige wijze daaraan zulicn deelnemen. Indien de reeds getroffen en nog te nemen mataregelen al.diep ingrijpen in het léven, vaak ook in het gezinsleven, van elk indi vidu, zoo herinnert de min. (laar- tegenover aan de enorme offers, die het front dagelijks moot bren gen. Wij-in het. vaderland, aldus dr. Goebhels verder, vervullen slechts een primitieven plicht van dankbaarheid. Wanneer wii daarbif de soldaten aan het front ter zijde staan en al les doen om naar bosle krachten ons deel tot besnoedieimr van de overwinninsr te leveren. Wii willen onze vijanden overwinnen en ons niet. door hen laten overwinnen. Wii willen hen niet. alleen evenaren, doch hen met alles overtreffen. SINT MAARTEN. POLITIE. Verloren: twee vulpennen. Gevonden - een hooge kinderpantoffel UITSLAG SCHAAKCOMPETITIE. Ie klasse: B. JonkerJ. H. Wolters 01 C. GroetJ. Krijgsman 0—1 W. v. d. SteenC. Krijgsman 01 2e klasse: J. Groet—C. Schrijver 10 NUT EN GENOEGEN. Valkkoog. Dé ver. Nut en Ge noegen hield Zaterdag in café van den heer Schoorl haar ontspannings avondje en de verzorging hiervan was opgedragen aan de tooneelver. van de St. Maartensvlolbrug. welke opvoerde een blijspel, getiteld Geen dubbeltje in zijn zak. De talrijke aanwezigen volgden met aandacht dit stuk en genoten zeer van het gebodene. De rollen waren goed verdeeld en werden naar behooren uitgebeeld, zoodat de kans bestaat dat hun hulp voor eenzelfde gele genheid nog wel eens zal worden ingeroepen. KOEGRAS VOETBALV. ..KOEGRAS." Julianadorp. Buitengew. alg. ver gadering der voetbalver. .Koegras'' De voorz. opent de vergadering met een welkomstwoord. De groote opkomst bewijst de noodzakelijk heid der vergadering. In verband met de tijdsomstandigheden deelt de heer Speur mede dat het in de be doeling van het bestuur ligt om de competitie uit te spelen ondanks di verse verhuizingen. Besloten wordt op .den ouden voet door te gaan. De heer Zon bericht dat zijn func tie moeilijker wordt, daar hij naar Rijksweg 56 verhuist. Hij zal er ech ter van blijven maken wat er van te maken is. Het beste beentje moet voor. Daarna sluit de voorz. deze aan gename besprekingen. Alkmaar DE EEUWIGE GASKRAAN. Maandagmorgen te omstreeks 9 uur werd door omwonenden aan de politie medegedeeld, dat de alleen wonende 69-jarige vrouw T. M. aan de Oudegracht, op herhaald bellen «een gehoor gaf en dat er in de na- ijheid van haar woning een gas- lucht werd waargenomen. De vrouw werd bewusteloos op haar bed aan getroffen. Terstond werden de noo- dige maatregelen getroffen, waar door ze spoedig weer bij kennis kwam. Bij onderzoek bleek dat zij vergeten nad in een aan haar slaap kamer grenzend vertrek het gas- kraantje te sluiten. WIEHINGERWAARD. POLDERVERGADERING. Dijkgraaf D. Kaan zeide bij de ope ning, dat ten gevolge van de omstan digheden nieuwe objecten moeilijk zijn uit te voeren. Notulen werden onver anderd vastgesteld. Mededeelingen. Dit jaar is er heel wat slootwerk. De moeilijkheid daarbij is het weinige personeel De pompinstallafie is gewijzigd, re sultaat bevredigend. De iepenziekte veroorzaakte dit jaar weinig schade. Van de polderboomen waren er 9 aangetast. Het egalisatieplan Molenkolk, Oude- sluis tot Driemolens is nog hangende. Op de 100 pet. subsidie valt niet te re kenen. Ook het bemalingsplan is nog in voorbereiding. Slechts het uitdiepen van de molensloot zou volgend jaar door kunnen gaan. Ingekomen stukken. a. Goedkeuring Prov. Bestuur be legging f 17000 opbrengst boomen. b. Proces-verbaal kascontrole. In kas was f 17012.92, hetgeen klopte met de boeken. c. Een afschrift van den Commissa ris van de Provincie hetreffende de be noeming van den heer P. Visser Az. tot Heemraad. d. Goedkeuring overeenkomst met het Hoogheemraadschap omtrent de be- harding onderkant Westfr.dijk ten behoeve van den heer C. Spaans De bagrooting sloot op een bedrag yan f 44023.91, met een post onvoorzien ad f 1470. De polderlasten bleven on veranderd f 13 per H.A. Aldus vastge steld. De pensioengrondslag van den pol derbeambte A. A. Gijsel werd vastge steld op f 1635. Rondvraag. De heer J. W. Metse laar wees op den afvoer van het water, dat van den weg in zijn tuin liep. De situatie zal worden opgenomen. De heer C. Boekei vestigde de aan dacht op het doode hout in de boomen aan het einde van den Walingsweg en dat gebruikt kan worden als brand hout. Deze en andere boomen zullen worden gesnoeid. De heer Boekei merkte verder op, dat de greppel langs den Westfriesche- dijk geheel verstopt is. Deze is in on derhoud bij het Hoogheemraadschap. De aangelegenheid zal daar ter sprake worden gebracht. Hierna sluiting. LANGED1JK POLITIE. Oudkarspel. Gevonden: een zil veren dam es polshorloge. Inl. bij den gem. veldw. alhier. Br. op Langendijk. Ge. vond en: een roode damesportemonnaie met inhoud. In. bij wachtmeester Wil brink. alhier. HEERHUGüWAARI) EEN AANWINST VOOR DE PAARDENFOKKERIJ. Naar wij vernemen hebben gebr. Kuiper aangekocht de warmbloed- hengst van het Gron. type: „Adel- slag vader „Ridderslag" preferent G.P.S. Moeder Orivie. premiemer rie Dr. P.S. Deze jonge hengst heeft in Overijsel prima werk verricht en zijn nakomelingen zoowel, hengst- als merrieveulens. werden op de premiekeuring te Wijke aan den kop geplaatst. BERGEN BE QUICK TURNT. De gymnastiek ver. Be Quick kwam Maandagavond met het twee de gedeelte van haar jaarlijksche uitvoering en weer was de Rusten de Jager overvol met een enthou siast publiek, dat niet moe werd de turners en turnsters toe te juichen. De voorz. de heer P. Blokker, heette in zijn openingswoord o.m. de afgevaardigden uit Alkmaar en Schoorl welkom en sprak vervol gens woorden van hulde en waar deering tot den directeur den heer van Zoonen. die 15 jaren lang de o.efeningen had geleid. Het 18 nummers tellende pro gramma werd in vlot tempo afge werkt. Het, publiek kreeg van de oudere leden staaf- en knotsoefenin gen. oefeningen aan brug. ringen en rek te zien. Bijzonder in den smaak vielen de oefeningen aan het rek. de vrije oefeningen van de heeren en de rhythmische oefening van de dames. Costumes en verlichting ga ven aan deze laatste oefening een fantastisch effect. Mej. J. Dijs. lid van de keurploeg van de Turnkring Alkmaar en O. demonstreerde de voor die ploeg verplichtend gestelde oefeningen en had daarmee een groot succes. Nog eenmaal ging het doek open en.... eeri kreet van verrassing klonk door de zaal: de apothese. het schitterende slotnummer. De door een twaalftal dames uitgevoerde dans. wekte ieders bewondering. Het tot een ovatie aangroeiende ap plaus hield niet op voor dit num mer werd herhaald. W1ER1NGEN POLITIE. Verloren: een donker blsuwe gabar dine ceintuur en een geldbuideltje, inh. f 1.62, dichtgeknoopt met een bandje, waaraan twee sleuteltjes zijn bevestigd. Inlichtingen gem.-bode. ZUPE l SCHOOLVERZUIM. Oudesluis. In een. gehouden bijeenkomst van de commissie tot wering van school verzuim te Oudesluis werd als voor zitter gekozen de heer A. de Goede en tot secretaris de heer H. Jippes. Maan op Maan vanavond om onder 11.28 29 Jan L.K 17.17 uur tot morgenochtend 12 Feb EK 5 Febr. q aq 20 Feb. N.M. o.^o uur V M Woekert met uw gas- en electriciteifsrantsoen Wanneer er in elke huishouding op wordt toegezien, dat het licht niet on- noodig brandt, het radiotoestel niet on- noodig blijft ingeschakeld, het daglicht zooveel mogelijk wordt benut, de fluit ketel niet onnoodig lang de buren hin dert, wanneer het water aan de kook is, kortom wanneer met overleg te werk wordt gegaan bij het gebruik van gas en electriciteit, kan het niet andera of het resultaat ervan zal zijn een nut tiger gebruik van het toegewezen rant soen. Het is nu eenmaal zoo, dat met de rantsoenen moet worden gewoekerd. Bezuiniging is noodig. Het is ieders eigen belang, want hoe minder ver bruik van energie in den vorm van kolen, gas en electriciteit, des te lan ger komen wij met onze rantsoenen toe. Weest dus spaarzaam! Max Blokzijl sprak in zijn radio praatje van Maandag 18 Jan. jl. de hoop uit, dat vele landgenooten hem zouden helpen om jeugdstormertjes, die uit arme gezinnen komen, in de blauwe uniform te steken. Deze hoop is niet ijdel gebleken, want velen of ferden reeds voor dit mooie doe). Er is echter veel geld noodig om aan alle aanvragen te voldoen. Wij mogen daar om nog eens de aandacht er op vesti gen, dat bijdragen gestort kunnen wor den op gironummer 401004 ten name van Max Blokzijl te Wassenaar. V^ie geregeld gas- en electriciteitsverbruik controleertkan tijdig zelf ingrijpen Langedijk TUINBOUWVEREENIGING DE TOEKOMST. Zuidscharwoude. In de Maandag middag gehouden jaarvergadering van de tuinbouwver. De Toekomst heeft de voorz. de heisr S. de Boer Kz. den gang van zakjw in den tuin bouw besproken. Ife omzetcijfers zijn wel hooger. maar ook de on kosten zijn gestegen. Betreurd wordt dat door de nieüwe regeling voor de extra rantsoenen voorzwa- ren arbeid de zelfverzorgers voor aardappelen buitengesloten worden. Daardoor vallen heel veel tuinbou wers buiten deze extra rantsoenen, hoewel zij wel zwaren arbeid heb ben te verrichten. Spr. liet een waarschuwing hooren tegen de hooge huurprij zen. welke voor koolland in de polders worden besteed. Verle den jaar gaf men f 600 tot f 800 per H.A.. hetgeen alleen goed gemaakt kan worden door een goede oogst. Nu wordt er al over nog hoogere huurprijzen gesproken. Zet de stok niet verder dan ge springen kunt. zoo adviseerde spr. De rekening van den penning meester werd goedgekeurd. Er was een batig saldo van f 34.20. Het re servefonds bevat thans f 478.09. De aftredende bestuursleden, de heeren C. de Boer Cz. en W. Muller werden herkozen. Tot bestuurslid van de L.G.C. werd de heer P. de Geus Jz. herkozen. Het bestuur werd gemachtigd zoo noodig één cent per snees contribu tie te heffen. De vergoeding voor den koolbesteller kan niet gedekt worden uit de 2/10 pet., welke daar voor door de veiling betaald wordt; het tekort zal betaald worden uit de kas der vereenigjfng. Het bodeloon werd verhoogd van f 50 tot f 75; van den secretaris van f 40 tot f 50 per jaar. Er is 81350 kg. kunstmest aangekocht (v. j. 87975 kg.). Het jaarverslag van den secr. vermeldde o.m. dat het ledental met 2 is toe genomen tot 76. Voorstellen voor de alg. verg. van de L.G.C. waren er niet. Het hou den van een rattenverdelgingsdag werd sterk aanbevolen. Goed tuinbou wonderwijs een noodzaak. De heer Krabbendam, adi.-dir. van de Rijkstuinbouwschool te Hoorn heeft in een met groote aandacht gevolgde rede het nut van het tuin- bouwonderwijs geschetst, Hii heeft er op gewezen, dat er verschillende mogelijkheden zijn. de gewone tuin- bouwcursus. de lagere tuinbouw school en het middelbaar tuinbouw- onderwi.is aan de school te Hoorn. Hij legde er den nadruk op. dat het van groot belang is. voordat men een besluit neemt over het door zijn kinderen te volgen onderwijs, voor lichting te vragen aan deskundigen op dit gebied. De rijkstuinbouwcon- sulent is daartoe gaarne bereid. UITSLAGEN SCHAAKMAT. De uitslagen van de voor de winter competitie van Schaakmat gespeelde partijen luiden als volgt: Eerste klasse: J. Kamper—J. Kroon 1—0; D. Koorn—G. Goudsblom 0—1; J. Ootiers—J. Klinkert 0—1; J. Ootjers— J. Kroon 1—0; C. Witsmeer—H. Hart 1/21/2; W. KaanK. Bierman 1—0. Tweede klasse: G. van LoenenN. Kaan 10; Derde klasse* A. de Wit—J. Linde boom 1—0; N. v. d. AbeeleP. Rusten burg 10; C. KliffenE. Wamders 1-0.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1