NOORD-HOLLAND Verduister DAGBLAD VOOR Het Oostfront bolwerk van Europa Keuringen voor de Waffen-SS en liet legioen Zware strijd aan 't geheele front Prof. dr. Goedewaagen treedt af als secretaris-generaal Mr. dr. R. v. Genechten benoemd voor het Duitsche Roode Kruis OMGEVINGNIEUWS Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: Schager editie: Schagen Laan 201. Tel. 444 (2 Innen). Heldersche edi tie: Den Helder. Koningstraat 78 Tel. 2345 (2 liinen). VRIJDAG H JAN. !M3 SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 12014 2 P iglna's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prüs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. oer m.m. Bii contract binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de g^h. opl. op aanvr NEDERLAND BERADE ZICH Stalin klopt aan het geweten A AN het Oostfront vloeit kostelijk bloed in een heroïschen strijd te gen het Bolsjewistische monster. Even als verleden jaar heeft Stalin den win tertijd aangegrepen om zijn kans waar te nemen. Hij weet, dat het zijn laatste kans ls en werpt daarom, menschen- levens niet tellend, dagelijks zijn hor den gewetenloos in het helsche vuur van het Germaansche afweerfront, in de hoop dien beschermingswal der be schaving te kunnen doorbreken en Eu ropa onder den voet te loopen. De ver betenheid waarmede de verbonden le gers strijden en de heldenmoed var den Germaanschen soldaat waarop alle aanvallen stranden-, zijn alleen te ver klaren door den geest welke aan het Oostfront leeft; den nationaal-socialis- tischen geest, die den Duitschen sol daat en zijn bondgenooten geleerd heeft te beseffen, wat Vaderland, wat bloed en bodem beteekenen dat is het le ven waard! In schrille tegenstelling tot dezen ©poffermgswil voor een heilig ideaal, staat de leuterpraat van Keuvels en Klessebessen, menschen die men een normaal verstand toedacht, menschen dia men zelfs tot het intellect had wil len rekenen, meenen weer een juich toon te kunnen aanheffen. „Het gaat goed", zeggen zij, of knip- oogen het veelbeteekenend tegen „geestverwanten". Wat zij bedoelen is maar al te duidelijk. De stormloop van de Bolsjewistische horden op het Euro- peesche afweerfront in het Oosten heeft de „hoop" weer doen herleven; de hoop dus, dat het Sovjet-monster het front zal doorbreken en dan JA, dan! Dan zou geschieden waar Stalin tientallen jaren op gezon nen en de Sovjet-Unie op voorbereid heeft: De overmeestering van Europa en daarmede de vernietiging van de menschelijke waarden en cultuur in ons oude werelddeel, om dan de ove rige wereld voor het Bolsjewisme te veroveren. En de Nederlander die nu zegt: Het gaat goed, zou dan zijn ge vleugeld woord door Stalin zien over genomen. Maar de Bolsjewist-zou meer nemen: De vrijheid, geestelijke waar den, het gezinsleven, kortom alles wat den xnensch dierbaar is. De Nederlan der zou niet veel meer kunnen zeggen, zelfs niet geheimzinnig of geraffineerd en binnenskamers omdat ook de huiselijke kring verdwenen zou zijn, het bolwerk van onze samenleving. Hij zou wanneer hij het geluk had nog te mogen rondloopen, zij het dan gebukt onder den Bolsjewistischen knoet, hoogstens kunnen zien. Zien hoe zijn. geestelijken die hem nu van het nationaal socialisme trachten af te hou den en niet meer over een Bolsjewis tisch gevaar reppen, hoe vurig zij dat ook voor dezen oorlog deden! weg gesleept worden en gedood door den anti-christ; zien wat hem van zijn ge zinsleven restte, van de beschaving, van de kunstuitingen zijner fandgenoo- ten, en wij kunnen zoo doorgaan, want een ding is zeker: Als Stalin er in zou slagen het Europeesche Oost- Bü onze vrijwilligers. De top Ie bereikt, eea handdruk bezegelt Am prestatie SS PK Flnk-O B-P m Het SS-Ersatzkommando deelt mede: vrijwilligers voor de Waffeh- SS en het legioen kunnen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde ge keurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd, en wel voor hen. die er ezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te vervullen, dat thans de mogelijkheid bestaat, om dienst te nemen in een speciaal wachtbataljon. De opleiding vindt in Nederland plaats, terwijl de in zet van dit bataljon ook in Neder land zal blijven. Tijdens deze keuringen kunnen 2ich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 1.2.'43 -Rotterdam. 9 uur. Deut- sches Haus. Westzeediik; 2.2.'43 Til burg) 9 uyr. Lange Schijstraat 66: 2.2.'43 Den Bosch. 15 uur. hotel Noord-Brabant. Markt 45: 3.2.'43 Roermond. 9 uur. NSDAP. Swal- merstraat 61; 3.2.'43 Venlo. 15 uur. Deutsches Haus. hoek Willemstraat: 4 2.'43 Arnhem. 9 uur. Weverstraat 16B: 4.2/43 Hengelo. 15 uur Deut sches Haus; 5.2.'43 Zwolle. 9 uur hotel Peters. Markt; 5.2.'43 Assen. 15 uur. dienstgebouw. Vaart Zuid zijde: 6.2/43 Groningen. 9 uur Con- certhuis. Poelestraat; 6.2/43 Leeu warden. 14 uur huize Schaaf. Breed straat; 7.2/43 Amsterdam. 9 uur school IeDenweg 13: 8.2/43 Utrecht 10 uur. Mariapl. Wehrmachtsheim; 9.2.'43 Amersfoort 10 uur. dienstge bouw Leusderweg: 10.2/43 Den Haag. 9 uur café den Hout. Bezui- denhoutscheweg. front te doorbreken, en te vernietigen, zal hij daarmede niet volstaan en tot de Anglo-Amerikanen zeggen: Zie hier, dit heb ik voor U gedaan, doe met Eu ropa wat ge wilt, ik ga weer terug naar mijn Aziatisch Rijk' Neen, hij zou Europa in bezit nemen en daarna En geland om tenslotte de geheele wereld onder het Bolsjewisme te brengen. Hoe de werld dan zou zijn, vertelden onze geestelijken ons reeds voor 1940. Wellicht herinneren zij zich dat en gaan zij ook nu weer hun godsdienst en de menschheid beschermen tegen dat roode monster gaan zij weer col lecteeren voor de verdrukte Christenen in de Sovjet-Unie. ELUKKIG staat Europa pal. Al mogen de menschenmassa's van Stalin onuitputtelijk schijnen, eens aal diens bevel tot massamoord niet meer gehoord worden, omdat zijn volk let terlijk doodgeloopen is op den Ger maanschen muur. Een deel van ons volk moge nu nog juichen: het bedenke echter, dat deze oorlog het vaste land van Europa tot een eenheid heeft ge maakt, waartoe ieder deel of men dat nu prettig vindt of niet onver- breekclijk behoort, zoodat het lot van het eene land onverbiddelijk het lot van de anderen bepaalt. Het bedenke voorts, dat er twee maanden geleden eveneens gejuicht werd, n.1. toen de geallieerden hun rooftocht in Noord— Afrika begonnen. Thans is Tunis een uitvalspoort voor de spil geworden en zijn de geallieerde legers op iai van plaatsen uit hun stellingen vpidreven, terwijl nadat Rommel s leser reeds lang geleden eenige malen /ern etigd was! het achtste Britsche Jegci nog steeds probeert het Duitsch-Italiaan- sche pantserkorps in de pan te hakken, echter niet kan voorkomen, dat dit Af- rika-corps meesterlijk uitwijkt tenein de zijn hoofdmacht zoo ongerept mo gelijk te laten aansluiten aan het front in Tunis.. Het gejuich om Noord-Afri- ka verstomde ook het gejuich om de Sovjet-Unie zal verstommen, als straks het Europeesche front weer aantreedt voor het groote offensief. Het sparen ctmit Rembrand» Theater c« Amster dam Is door brand verwoest Da voorgevel van bat tem too traalv theater ts ineengestort Polvoooa-v. Bllsen-Paz m van mensohen en materiaal zal evenals den vorigen winter, tot front- verkorting en daardoor tot „geweldige successen" van de Bolsjewisten moeten leiden; de aanvalskracht van Europa zal er echter dit voorjaar weer te groo- ter door zijn. Iedere stormloop van Stalin's horden is een klop aan het geweten van den mensch, van ons, die hier nog in betrekkelijke rüst verkeeren, die ter kerke kunnen gaan. die hun gezinsle ven hebben en hun cultuur behouden. Dat is den waren mensch het leven waard en de soldaat, die aan het Oost front zijn leven geeft, offert dit voor Europa, voor ons. Stalin klopt aan ons geweten. Dat. is het eenige wat het Oostfront, de ver dedigers van Stalingrad in het bijzon der, ons te zeggen hebben. Ook wit gedachten met den Bolsjewisten is, heult met den aartsvijand der mensch heid. Hier past alleen de daad van den soldaat, om Europa te beschermen. Moge het geweten spreken. Jr. DU1TSCH WEERMACHT BERICHT Tegenstand in Stalingrad ongebroken Het duikbootwapen weert zich «OOFDKWART1FR VAN DEN FÜH- RER, 28 Jan, (D.N.B.) Het opperbe vel van de weermacht deelt mede: Op de brandpunten van den afweer- slag in het Oosten houden onze legers onder uiterst moeilijke gevechts- en weersomstandigheden onwrikbaar stand tegenover den druk van den vijand. In Stalingrad is de heldhaftige te genstand der verdedigers ongebroken. Bestormingen van de Sowjets, gericht op het Westelijke en Zuidelijke front stortten onder zware verliezen voor den vijand ineen. Sterke, door slagvliegers en tanks gesteunde aanvallen der bolsjewieken in den Westelijken Kaukasus werden afgeslagen. In het steppegebied {en Zuiden van de Manytsj hebben pant serstrijdkrachten hevige vijandelijke aanvallen afgeslagen. De staf van een bolsjewistische divisie infanterie werd gevangen genomen. Gemotoriseerde eenheden hebben den hoek tusschen Manytsj en Don gezuiverd van de laatste resten van den vijand. De zware gevechten ten Westen van Woronesj duren in onverminderde hardheid voort. Na het afweren van alle omsingelingspogingen trekt de troep volgens de bevelen strijdende te rug op haar nieuwe, verkorte linie. Vrij sterke formaties van het lucht- wapen hebben ingegrepen in de ge vechten op den .grond en den aanval lenden bolsjewieken zware verliezen toegebracht aan menschen en materiaal In den centralen sector van het front slechts plaatselijke gevechtshandelin gen. Ten Zuidoosten van het Ilmenmeer zijn de op 28 November door den vijand met numeriek superieure strijd krachten aan menschen en materiaal begonnen zware aanvallen tot dusver voor den tegenstander zonder succes gebleven. Onder leiding van de kol.- generaal Busch hebben troepen van het leger in samenwerking met forma- ROME, 28 Jan. (Stefani) Het 978ste communiqué van het Italiaansche hoofdkwartier luidt: „In Tripolitanië geen bijzondere ac tie. Duitsche jagers schoten in gevech ten 5 Curtiss-toestellen neer. Levendi ge wederzijdsehe verkenninigsbedrij- vigheid in Tunisié, waar vijandelijke pantserwagens door artillerievuur wer den teruggedreven. De vlootbasis La Valetta op Malta is door een onzer formaties vliegtuigen gebombardeerd. Britsche vliegtuigen verschenen boven Roccella Marina, Si- derno en Giojosa (Reggio, Calabrië). Zij lieten eenige bommen vallen en be schoten twee treinen met machinege weervuur. Er zijn een doode en 13 ge wonden, die allen werden getroffen door ontplofbare kogels. Een trein tus schen Cassibile en Avola (Syracuse) en het station Brolo (Messina) werden eveneens met machinegeweren be stookt. Er zijn een doode en eenige ge wonden. Op den weg naar Vittoria Aagusa loste een ander vliegtuig mi- trailleurvuur. doch het werd door het luchtdoelgeschut getroffen en viel brandend neer. Van de verschillende operaties zijn twee onzer vliegtuigen niet teruggekeerd. Het blijkt, dat het vijandelijke koop vaardijschip van middelbare tonnage, dat volgens het weermachtsbericht van gisteren door een torpedovliegtuig ge troffen was, is gezonken. Commandant van het vliegtuig was Battista Mura." \ies van het luchtwapen onder uiterst moeilijke gevechtsomstandigheden, bi) ijzigen vorst en sneeuwjacht het aan stormen van Üe bolsjewieken in harde wisselvallige gevechten afgeslagen en overal hun stellingen gehandhaafd. Dè laatste gevechten van dezen afweer- slag hebben geleid tot de vernietiging van eenige ingesloten groepen vijan delijke strijdkrachten. Sedert 28 No: vembcr werden 515 tanks vernield, talrijke gevangenen en buit van zware en lichte infanteriewapens, benevens ander oorlogsmateriaal binnengebracht De bloedige verliezen van den vijand zijn buitengewoon zwaar. In den slag aan het Ladogameer heeft de vijand zijn pantser- en infanterie- aanvallen op breed front hernieuwd. Hij werd, evenals de vorige dagen bloedig afgeslagen en verloor daarbij 19 tanks. In Noord-Afrika wederzijdsehe le vendige activiteit van verkenningstroe pen. De haven van Algiers is door het luchtwapen opnieuw zwaar getroffen. Een koopvaarder en ebn benzine-opslag plaats raakten in brand. Duitsche ja gers hebben in het grensgebied tus schen Tunis en Libyë een Britsche for matie jagers uiteengedreven en zonder zelf verliezen te lijden 5 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Een poging van den vijand om over dag onder bescherming van het wol kendek doelen aan de Duitsche bocht met bommen te bestoken, mislukte door den alweer van jagers en afweer geschut. Acht viermotorige bommen werpers en nog een vijandelijke vlieg tuig werden door jagers en afweerge schut der marine neergeschoten. Bij nachtelijke luchtaanvallen op Wcstduitsch gebied leed de bevolking verliezen. Aan openbare gebouwen, cul tuurmonumenten en ziekenhuizeq, be nevens in woonwijken ontstond brand schade. Bij deze aanvallen werden zes bommenwerpers neergeschoten. Duitsche duikbooten hebben, naar in een extra bericht is bekend gemaakt, op de Middell. Zee en de Noord. IJs zee zes schepen met een gezamenlijken inhoud van 28.000 brt., deel uitmakend van kleine zwaar beschermde aanvoer- convooien, in den grond geboord. In de wateren van den Atlantischen Oceaan hebben zij voorts, ondanks den buitengewoon hevigen storm, tusschen Groenland en den evenaar nog tien schepen met een gezamenlijken inhoud van 75.000 brt., vernietigd. Daarmede verloor de vijand weer zestien schepen met een gezamenlijken inhoud van 103.000 brt. NOTA AAN STALIN STOCKHOLM. 28 Jan. (DNB.) Uit Moskou meldt de Britsche nieuwsdienst, dal de Amerikaan- sche ambassadeur en de Engelsche zaakgelastigde Stalin op het Krem- lin een gemeenschappelijke nota van Roosevelt en Churchill hebben overhandigd op hetzelfde oogenblik. dat het communiqué over de be sprekingen te Casablanca gepubli ceerd werd. Stalin las de nota in tegenwoordigheid der beide diplo maten. DE AANVAL OP KOPENHAGEN. KOPENHAGEN. 28 Jan. (DNB). Het aantal slachtoffers van den Engelschen bomaanval op Kopen hagen van gistermiddag is volgens de in den nacht bijeengebrachte be richten grooter dan eerst werd aan genomen. Voor zoo ver tot heden ochtend nagegaan kon worden, zijn zeven personen gedood en ongeveer 70 gewond, van wie 15 zwaar. De rijkscommissaris voor het bezette Nederl. gebied heeft prof. dr. Goede waagen op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijn functies van secreta ris-generaal van hetvdep. van Volks voorlichting en Kunsten en van presi dent van de Nederl. Kultuurkamer, on der dankzegging voor de bewezen diensten. De secr.-gen. van het dep. van Op voeding, Wetenschappen en Kuituur bescherming heeft prof. dr. Goedewaa gen benoemd tot gewoon hoogleeraar in de wijsbegeerte aan de universiteit te Utrecht. De rijkscommissaris voor het bezette Nederl. gebied heeft in zijn plaats den hoofdafdeelingslelder bij den Nederl. Landstand, mr. Hermannus Reydon, Den Haag, benoemd tot secr.-gen. van het dep. voor V. en K. en tot president van de Nederl. Kultuurkamer. tot commissaris van Zuid-Holland Het Rijkscommissariaat maakt be kend: de Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden heeft den procureur-generaal te Den Haag. mr. dr. R. van Genechten. onder gelijktijdig eervol ontslag uit zijn huidig ambt. benoemd tot Com missaris van de provincie Zuid- Hol land. Eerste transport vertrekt s-GRAVENHAGE, 28 Jan. Verle den week is het eerste transport van Nederlandsche verpleegsters uit Den Haag naar een „Landesfuehrerschule" van het Duitsche Roode Kruis vertrok ken. In deze school zullen zij ongeveer drie maanden opgeleid worden, om dan als volwaardig verpleegster in de lazaretten aan het front of in zieken huizen ingezet te worden. Het afscheid geschiedde in het ge bouw van Ijet S&-Ersatzkommando, Den Haag, Korte. Vijverberg 5, waar de commandant van het SS-Ersatz kommando een toespraak hield. In zijn rede wees de commandant erop, dat in September van het vorige jaar de Reichsfuehrer-SS de mogelijkheid ge schapen heeft, dat ook Germaansche vrouwen zich als verpleegster daad werkelijk in kunnen zetten. Zich ten volle bewust van de groote taak, die hen wacht, in den strijd voor een ïw Europa, meldden zich, naast een groot aantal Noorsche en Deensche ;r dan duizend Nederlandsche vrou wen voor het Duitsche Roode Kruis. 'Helaas was het niet mogelijk om al len, die zich zoo spontaan gemeld had den, ook inderdaad op te roepen. Maar thans kunt u, naast de vrijwilligers in de Waffen-SS en het legioen, uw deel bijdragen voor onze toekomst en door De bijeenkomst te Casablanca GENEVE 28 Jan. (DNB). Naar de chef van het Amerikaansche Bu reau van Voorlichting Elmer Davis heeft verklaard, beteekervt Roose- velts uitlatirjg over de ..onvoor waardelijke capitulatie" van Duitsch land. Italië en Japan, dat de Ver- eenigde Staten niet zullen ingaan op een vrede door onderhandeling. Dat Churchill en Roosevelt elkan der in Noord Afrika ontmoet heb ben beteekent. dat zij de benoeming van Peyrouton tof gouverneur-ge neraal van Algerije goedkeuren. Voorts verklaai-de Davis ..niet te ge- looven. dat de afwezigheid van Sta lin aanleiding tot 'ongerustheid geeft." DE HOUDING VAN DE GAULLE STOCKHOLM. 28 Jan. (DNB). Stockholms Tidningen meldt uit Londen, dat te Casablanca geen al- gemeene politieke overeenkomst tot stand is gekomen, die de vereeni ging van alle Fransche militaire commando's en dr instelling van een Fransch civiel bestuur in Afrika zou mogelijk maken. De Gaulle heeft namelijk beslist geweigerd in het bestuur van Giraud samen te wer ken met ..mannen van Vichy". Hij wil niets uitstaande hebben met Peyrouton en met Lemaigre Du- breuil. den eersten civielen adviseur van Giraud, hij heeft eenvoudig ge weigerd hen te ontmoeten. De eeni ge Franschman. met wien hij zich te Casablanca heeft onderhouden, was Giraud. de daad deel nemen aan den vrijheids strijd van de Germaansche volken. Op het station bevonden zich een vertegenwoordiger van het SS-Ersatz kommando en een Oberfuehrerin van het D.R.K., die de vertrekkende ver pleegsters een goede reis en veel succes bij hun nieuwe taak toewenschten. Na een hartelijk afscheid van familieleden en bekenden vertrok de trein om deze flinke Nederlandsche vrouwen naar hun nieuwen werkkring te brengen. ERNSTIG ONGELUK MET DORSCHMACHINE. TERjSCÜUUR, 2S Jan. Bij den landbouwer B. is een. ernstig on geluk tijdens liet dórschen ge beurd. In de pers van de dorsch- niacliine was de landlxMiwer vun R. aan het werk. Toen door een misverstand de macihine in wer king werd gezet, liep van R. zoo danige verwondingen op, dat hij in zorgwekkenden toestand naar liet ziekenhuis te Amersfoort is overgebracht. Vermoedelijk zal hij een been moetefi missen. SCHAGEN DE SCHAGER MARKT. Weinig handel was er dezen dag en was weinig aangevoerd in gebruiks- vee. Zware tijdkoeien en gelde-koeien waren er niet. De hoogste noteering voor tijdkoeien was f 60Ü en voor gelde koeien f 550. Eén kalf of versche koe werd verkocht voor f 1000, het was echter allerminst een uitvlieger. Hier uit ziet men dat het vee duur was. De handel was kalm. De prijzen van de bonnen lijken wel iets te zakken. Voor de Centrale was er ook geen groote aanvoer, 64 stuks koeien, 4 grasxalve- ren en 24 nuchtere kalveren; geen vet te schapen. De kwaliteit van koeien was heel wal minder. Men zag er ma gere diertjes bij. Op de wolveemarkt was geen enkel schaap aangevoerd, dat is bij weten nog nooit gebeurd. Men had het verbod van vrij vervoer al eerder verwacht, tenminste al lang zien aankomen. De aanvoeren op ver- voerbewijzen zullen voorloopig nog wel niet vlot gaan, wij zullen dit echter moeten afwachten. Vast staat, dat voor een bonafide schapenhouderij de prij zen veel te hoog waren. De geiten wa ren weer prijzig, tot f 100 de hoogste noteering. De biggen konden hooger prijs gelden, nu tot f 50, met een vrij goeden handel. De konijnen werden weer heel duur verkocht, vlugge han del. Kippen prijshoudend. NIEUWE MEIxthl BEGRAFENIS .1. B. WILKEN. Onder groote belangstelling werd gis termiddag te 2 uur het stoffelijk over schot van den heer J. B. Wilken ter aarde besteld. Onder de aanwezigen merkten we o.a. op de heeren Mr. Ee- een, van de Noordhollandsche Brand Waarborg Pftij., Jm. Blaauboer, van de Coop. Zuivelfabriek te Lutjewinkel, Jb. Kooij van de Coóp. Maalderij, de hee ren Keesman en De Raat namens com missarissen en directie der N.V. Trapman, het bestuur van de Gym- nastiekvereeniging Hercules-Hébé, de heer P. Visser, namens de Paaschten- toonstelling, het Kerkbestuur, de heer Pluister, burgemeester van N. Nie- dorp, de president-commissaris van de Maatschappij Ceres met een aantal agenten, waaronder uit ver afgele gen deelen des lands. Voorts vele familieleden, vrienden en bekenden. Talrijke bloemen en bloemstukken dekten de baar. Op verzoek van den gestorvene werd niet gesproken. Alleen de zoon dankte de aanwezigen namens de familie voor de belangstelling en de laatste eer aan den overledene bewezen. In het bijzon der dankte hij mej. Fijnheer voor haar liefderijke verzorging, ook tijdens de ziekte. „Er is een lieve vader heenge gaan, hij ruste in vrede", zoo besloot hij. LANGEDtJK DE LAATSTE EER. Broek op Langendyk. Woensdag avond hield de Begrafenisver. „De Laatste Eer" haar jaarvergadering ten lokale van den heer J. de Boer. Het jaarverslag van den secretaris, den heer H. Vinke, vermeldde o.m., dat het ledental thans 745 betalende en 77 niet-betalende bedraagt. Er zijn 24 be grafenissen uitgevoerd, waarvan 1$ voor niet-leden en 8 voor leden. De rekening van den penningmees ter, den heer C. Timmerman, sloot op een totaalbedrag van f 906.57, met een voordeelig saldo van f 35.94. Het bezit der vereeniging nam toe met f 41.33 en beloopt thans f 3093.73. Nadat verslag was uitgebracht van de bondsvergadering, werd de heer D. Bakker benoemd tot afgevaardigde naar de bondsvergadering. Het bestuürsvoorstel, om jaarlijks f 200 van de reserve te storten in het kleedingfonds, werd aangenomen. Bij de gehouden bestuursverkiezing werden de heeren J. de Boer en H. Vinke herkozen. In plaats van den heer C. Timmerman, die zich niet meer be schikbaar stelde, werd gekozen de heer G. Groen. De voorzitter dankte hierop den heer C. Timmerman voor de vele diensten door hem aan de vereeniging bewezen en sloot de bijeenkomst. WIERINGRN POLITIE. Verloren een portemonnaie, inh. on geveer f9.50. Inl. gem.-bode. DIERENBESCHERMING. Woensdagmiddag en -avond werden 2 filmvoorstellingen gegeven in Cinema De Haan, uitgaande van de Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren. Biede kee ren was de zaal vol en werd een mooie film vertoond met inleiding en toelich ting door den heer Nieuwenhuijsen. Velen gaven zich op als lid. HOOGWOUD BENOEMD. Aartswoud. Onze plaatsgenoot J. List, thans werkzaam als ambtenaar op de secretarie te Hoogwoud, is als zoo danig benoemd te Den Haag. WINKEL MaHn Maan op vanavond om onder 109 i«r in n.53 5Febr 17.19 UUT 20Feb ■VM tot morgenochtend v M 12Feb Q 27 F eb ek ö.27 uur lk Distributienieuws MARGARINE EN RUNDVET. Boterbon 07 uiterlyk Zaterdag a.s. inleveren. Op'de bonnen „Boter 07" van de bon kaart voor voedingsmiddelen, welke geldig zijn van Dinsdag 16 tot en met Zaterdag 27 Febr. 1943, zal naar keuze rundvet of margarine verkrijgbaar zijn Per twee bonnen zal men 200 gram rundvet of 250 gram margarine kun nen betrekken. Zij, die rundvet wenschen te ontvan gen, dienen de genoemde bonnen bij hun slager in te leveren, desgewenscht tegen ontvahgstbewijs, in het tijdvak van Donderdag 28 tot en met Zaterdag 30 Jan. as Wenscht men margarine te ontvangen, dan moeten de bonnen in hetzelfde tijdvak bij den detaillist in Margarine worden ingeleverd, even eens desgewenscht tegen ontvangstbe wijs. Zy. die de inlevering b|j hun slager of margarineleverancier verzuimen, zullen niet zooals een vorige maai in de gelegenheid worden gesteld later nog van hun bonnen gebruik te maken. Een uitzondering op het bovenstaan de geldt slechts voor schippers, woon wagenbewoners, e.d„ Deze categorieën van verbruikers zullen de in hun be zit zijnde bonnen „07" t.z.t.' bij de plaat selijke distributiediensten kunnen rui len voor rantsoenbonnen. Een nadere mededeeling hieromtrent volgt nog. Wie geregeld gas- en electriciteitsverbruik controleert, kan tijdig zelf ingrijpen POLITIE. Aan komen loopen: een ramlam. In lichtingen bij de politie. HARENKARSPEL OP HET NIPPERTJE GERED. Dirkshorn. Dinsdag zou de heer V. uit de Woudmeer een wagen met rails vervoeren. Waarschijnlijk is de last beginnen te „werken", met het ge volg, dat deze van den wagen gleed en in de sloot terecht kwam. De heer V. raakte mee te water en een oogen blik zag het er duister voor hem uit, daar hij onder de vracht terecht kwam Zijn knecht begaf zich onmiddellijk te water, en hoewel deze zijn baas eerst niet kon vinden, wist hij hem tenslotte toch uit zijn benarde positie te bevrij den. Hoewel oogenschijnlijk de heer V. geen nadeelige gevolgen van dit onge val heeft ondervonden, moet hij op dokters advies eenige dagen het bed houden. POLITIE. Gevonden* Een heerenmotorhand- schoen, een handwarmer en een rolle tje halsterband. Inlichtingen bij de ge meentepolitie. SINT MAARTEN MOEDERUITZENDING PLATTE LANDSVROUWEN. Vanwege den N.V.D. zal in de komende maanden een moederuitzending plaats vinden, waarvoor in aanmerking ko men vrouwen uit kleine boerderijen en vrouwen van landarbeiders. Aanmel dingen moeten vóór 6 Februari a.s. op het gemeentehuis geschieden. KLOMPENREGELING. De beschikbare voorraad klompen is thans verdeeld. In de eerste helft van Februari zal een tweede verdeelirig plaats hebben. Zij, die reeds voor de eerste verdeeling een aanvraagformulier hebben ingediend en daarop geen toewijzing hebben ont vangen, behoeven voor de tweede ver deeling geen nieuw aanvraagformu lier in te dienen. TUINBOUW VEREENIGING „GROENTENTEELT". Woensdag vergaderde de tuinbouw- vereeniging „Groenteteelt" in café Schrijver alhier. Na opening en goed keuring der notulen, bracht de voorzit ter dank aan de aftr. bestuursleden J. Glas en C. de Geus, voor het vele door hen ten goede gedaan. De heer Glas, aanwezig, dankte voorzitter hiervoor. Voorzitter deelt mede, dat er einde Maart in café Zwakman een z.g. aard appelfilm zal worden vertoond, toegan kelijk voor belanghebbenden. Voor Winterhulp wordt wederom f 5 beschik baar gesteld, evenzoo voor den Plan- tenziektenkundigen Dienst f5. Volgt jaarverslag, waaruit blijkt, dat de vereeniging een lid rijker is gewor den en 56 leden telt. In het bezit der vereeniging is nog voor f 120 perio- dine. Besloten wordt dit voor de leden beschikbaar te houden. Het verslag van den penningmeester geeft een ont vangst van f 419.72, uitgaaf f 309.87, sal do f 109.86. Hierna wordt door den heer Rein- ders uit Warmenhuizen een uiteenzet ting gegeven over het nut van een be- drijfsboekhouding. De overtuiging vatte post, dat hieraan groote voordeelen wa ren verbonden. Als bestuursleden worden herkozen de heeren D. Swart, P. Breed en G. Bijpost. in de vacatures J. Glas en C. de Geus worden gekozen de heeren J. de Pee en G. Paarlberg. Als leden van het Centr. Bestuur wordt herkozen de heer D. Swart en in de vacature C. de Geus werd benoentd de heer P. Breed. De heer G. Paarlberg wordt pl.v.v. Op voorstel van den heer Paarlberg zal op den beschrijvingsbrief der alg. ergadering gebracht worden het voor stel om de andijvie in de maand Oct. tot begin Nov., evenals in Dec. bij huis te mogen verladen. Bij de rondvraag werd de waptoe- stand der veilingsgoot besproken en het te weinig toezicht hierop, benevens de onbevaarbare sloot. Een en ander zal te bevoegder plaatse onder oogen worden gezien. Hierna sluiting.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1