NOQRD-HOLLAND 30 Januari 1933 i— Verduister der machtsovername FELLE STRIjD BIJ WORONESJ IN NEDERLAND HERDACHT Speer en Ley spreken Waarom bleef Sialin thuis? Keuringen voor de Waffen-SS en het Legioen zaterdag m jan. mm DAGBLAD VOOR SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 12015 6 Pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: Schager editie: Schagen Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). Heldersche edi tie: Den Helder. Koningstraat 78 Tel. 2345 (2 lijnen). Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. oer m.m. Bij contract binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. ooi. od aanvr Redevoeringen van Rijkscommissaris en Mussert De Führer tijdens zijn rede gedurende de historische Rijksdag zitting van 1 September 1939 HoHmann-Stapf-Pax m IN Mussert schetste hoe de Volken- fcond niet bij machte was na den eersten wereldoorlog orde te schep pen en het geheel dreigde uit te Joopen op een worsteling tusschcn kapitalisme en communisme. In het land, dat men vernederd had en waarvan men dacht dat daar geen kracht meer was, ontstond echter een nieuwe factor: het na- tionaal-socialisme. Een nieuw idee, geboren uit innerlijke kracht na he proeving. die het volk iets beters bracht, den wil namelijk tot. die nen en offeren ten bate der ge meenschap. Hij schilderde de phason waarin het groote nationaal-socialistische opbouwwerk zich voltrok, de pe riode 1920/1933 waarin Adolf Hit- Ier met. zijn aanhangers alles trot seerde, de periode 1933/1939 waarin men zich gereed moest maken om den dreigenden stormloop van communisme en reactionairen te trotsceren. Nadat hij den afweer van den bolsjewistische kolos de historische roeping van den Führer had genoemd en op nieuw getuigenis had afgelegd van de solidariteit van de Ne derlandsche met de Duitsche nationaal-socialisten vooral op dit moment, zette hij uiteen hoe zijns inziens de verhou ding van volk tot volk, van partij tot partij cn van Duit- schen tot Nederlandschen na- tionaal-socialist dient te zijn. Hij vroeg daarbij onder meer erkenning van de offers, die Nederland thans -hoewel voor een deel niet vrijwillig brengt. 'Aan het slot van zijn rede dank te hij den Führer voor hetgeen hij CHEN DIERENTUIN reeds thans voor Europa en daar mee voor Nederland heeft gedaan. de rijkscommissaris. De Rijkscommissaris zette in zijn rede uiteen hoezeer het lot van Europa, steeds verbonden wa l en ook zal zijn met dat van Duitschland. In 1918 heeft men dat wederom niet ingezien en het overwonnen Duitschland bloot ge steld aan economische plundering, het. (oogangelijk gemaakt voor don jood en den wog geopend tot een uiteindelijke boisjewiseering. Hij schilderde hoe het. Duitsche volk stap voor stap naar de ont reddering werd gedreven en het haast, ten prooi zou zijn gevallen aan het communisme, ware het niet dat Adolf Hitier een weg naar de wederopstanding bad ge baand door onvoorwaardelijke of ferbereidheid en geloof in t.ijn volk, naast het stellen van den arbeid tegenover het. goud en de hloedvorhonden volkseenheid als basis voor een gemeenschap te maken tot; de grondslagen van zijn nationaal-socialistisme. l'it de historie won hij de levenswet voor den Duitsohen, voor den Germaan sdhen mensch. Nadiat hij tegenover de vage werekllhervormingsplannen, die de geallieerden Europa willen op dringen en de doeleinden van Stalin de klare plannen van hel nationaal-socialistische. Duitsch land had gesteld, schilderde hij 't geweldig karakter van den strijd aan het Oostfront. Alle- offers, die thans gebracht worden, moeten getoetst worden aan die welke de soldaten daar brengen. Dienovereenkomstig stel de hij eenige algemeene voor waarden, waaraan hier-te lande minstens zal moeten worden vol daan opdat de strijders ginds niet i.r den rug worden aangevallen De nationaal-socialisten bier zijn bereid dezelfde hardheid te tooner als de strijders aan het Oostfront, Ook hij sprak zijn onwrikbaar vertrouwen uit dat de n-ationaai- socialisten tot de uiteindelijke zege zullen blijven optrekken ach ter hem, die het lot van ons allen in de hand heeft genomen. 30 Januari 1933 De Führer groet uit het venster der Rijkskanselarij te Berlijn de herp toejuichende menigte HoHmann-Stapf-Pa* m de dertigste januari. Ter gelegenheid van den tienden ver jaardag van het overnemen der macht zal de Groot-Duitsche radio op 30 Ja nuari de volgende betoogingen uitzen den: Om 9 uur spreekt Reichsjugend- fuehrer Axmann tot de Duitsche jeugd. Om 11 uur spreekt de rijksmaarschalk van het Groot-Duitsche rijk, Hermann Goering, tot de Duitsche weermacht. Om 16 uur spreekt rijksminister dr Goebbels op een openbare betooging, Aan het slot van zijn rede leest dr. Goebbels een proclamatie van den Führer voor. Geen nieuws uit 1 unis HOOFDKWARTIER VAN DEN FuH- RER, 29 Jan. (D.N.B.) Het opperbe vel der weermacht deelt mede: „In harden, vastberaden afweer sloegen de legers aan het Oostelijke front alle massale aanvallen der bolsjewisten af en brachten zij hun voorgenomen bewegingen al strij dend ten uitvoer. In Stalingrad zijn tegen het Zuidelijke front woeden de vijandelijke aanvallen gaande, waartegen de verdedigers in wder- wil van de grootste ontberingen en de veelvuldige meerderheid van den vijand stand bleven houden. De massale vijandelijke doorbraakpo gingen in den Westelijken Kaukasus stortten voor de Duitsche en R-emeen- sche stellingen ineen. In he, Koeban-' gebied en in de steppe ten Zuiden van cle Manytsj werden vijandelijke pant- ser»anv-allen tot rtcan gebracht. In een tegenaanval verstrooiden Duitsche ge- Over de intensiueecing van den arbeid BERLIJN, 29 Jan. (DNB). Op de vergadering van de Reichsar- heitskammer ter gelegenheid van den tienden verjaardag van de machtsaanvaarding heeft 'cle Duit sche minister 'voor bewapening 'én munitie, Speer het woord gevoerd. De Fuehrer heeft, zoo zeide de minister o.a„ in zijn nieuw jaarspro- clainatie verklaard, dat hij iu 1943 een buitengewone productieverhoo- ging van Duitsche bewapeningsin dustrie verwacht, en moet, cischen. Wij hebben in 1942 dank zij de be kwaamheid en het onvoorwaarde lijke overgave van onze arbeiders, technici en bedrijfsleiders cle pro ductie aanzienlijk kunnen verhoo- gen. Op vele belangrijke gebieden is in de laatste'maand van 1942 hei tien- en twintigvoudige van„dé pro ductie in dezelfde maand van h°t vorige jaar bereikt. Hierdoor is de productie van December 1942 op al le gebieden tot een in de Duitsche bewapeningsgeschiedenis tot dusver niet bereikt peil gestegen. Tegelij kertijd hiermede, zoo verklaarde de minister, zijn echter ook in hot laatste jaar m onvermoeiclcn arbeid door het oprichten van zeer groote fabrieksinstallaties, de reorganisa tie en de uitbreiding van bestaande fabrieken, het vervaardigen van nieuwe werktuigniachineriecn, door talrijke verbeteringen in de bedrij ven en door rationalisatie cle voor waarden geschapen voor een ver dere nog belangrijk hoogere stij ging van cle Duitsche béwapenings- industrie in 1943. De productiedoclstellingen zijn buitengewoon. Het is thans voor alles noodig, zoo verklaarde de minister verder, dat de geheele volksgemeenschap de bewapeningsindustrie met alle mi 'delen steunt, dat de fabricage van alle nog eenirszins te missen pantserde afdeelingen een divisie bol sjewistische gardecavalerie en een in- fanteneformatie. Aangevoerde reserves wierpen tusschen de Donets en het ge bied van den Midden-Don de bolsje wisten naar het Oosten terug. Tegen de Westelijke flank van het geve.hstgeb.ed bij Woronesj voerde de vijand sterke strijdkrachten aan, die in vastberaden afweer bloedig werden teruggeslagen. Ten Noordwesten van Woronesj duren de zware, heen en weer-goivende gevechten voort. Ten Zuiden van het Ladogameer viei de vijand slechts in den sector van één divisie aan. Na harde gevechten werd hij met zware verliezen teruggeslagen in Afrika zijn vijandelijke strijd krachten, die onze stellingen in hei Westen van Tripolitanië aanvielen, te ruggeslagen. in Tunis alleen gevechïs- act'.e van plaatselijke beteekenis. Snel le Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen viimdcbjke gepantse-'de ve/ke uiShgs- Wi 'cns en spoorwegdoelrn aan D.iit- S'.he en .1 tal ia arische jagers c.i a.v.ve.- gC- vernielden 9 vijandelijke vlieg tuigen". Volgens den Amcrikaanschen be richtendienst wordt de afwezigheid yan Stalin tijdens de conferentie in Casablanca inkringen te Was hington in dier voege \an comfuen taar voorzien, dat Stalin waar schijnlijk niet voornemens is ge weest op liet oogenblik politieke problemen met Hoosevék en Chur- chill ie bespreken. De motieven van Stalin zijn nog steeds geheel en al onduidelijk. Misschien wenscht Moskou ten aanzien van de bijzondere problemen, die zou den kunnen voortvloeien uit de toekomstige betrekkingen van de Sowjet-Lnie niet Finland, de Oost zee en Balkanlandcn, alsmede met andere landen de banden vrij te houden. Misschien koestert Moskou naar in genoemde kringen verder verklaard wordt, ten aanzien van de na-oorlogsche vraagstukken der democratische mogendheden een zekere verdenkig. Wat ook de re den moge zijn. een diig staat vast nl. dat door de conferentie van Casablanca nog lang niet de alge heele politieke eenheid en harmo nie onder de geallieerden, waarna reeds zoolang gestreefd wordt be reikt is. inspectiereis generaal-veld- maarschalk von runstedt. De opperbevelhebber West, generaal- veldmaarschalk von Runstedt, heeft de laatste dagen een inspectiereis door Nederland gemaakt. Bij deze gelegen heid woonde de veldmaarschalk oefe ningen van alle wapens der in Neder land staande troepen bij en overtuig de hij zich van de voortdurende pa raatheid en gevechtskracht der voor de kustverdediging bestemde weermachts- onderdeelen. Voorts inspecteerde gene- raal-veldmaarschalk von Runstedt op zijn reis nieuwe kustverdedigingswer- ken. producten wordt gestaakt en dat onze geheele levenshouding nog meer dan totdusver zich aanpast aan de noodzakelijkheden van den oorlog. Wij allen weten, zoo besloot mi nister Speer, dat het. Duitsche volk de hierdoor noodzakelijk wordende offers gaarne draagt want Uiv- door zal onze bewapening haar tot dusver gewei digé prestaties nog verre overtreffen. In aansluiting hierop sprak Reichsorgariisationsleitèr Dr. Lcy. Deze verklaarde o.a.; Hef is de laatste dagen iederon Duilscher duidelijk geworden, dat deze strijd een strijd is op leven en dood en dat het gaat om het zijri of niet te zijn van de natie. Onze parolen, zoo zeide Dr. Ley, moeten luiden: „lot, verlang van ons wat ge wilt, wij weten, dat. wij de kracht bezit ten aan alles het. hoofd te hieden.'' Deze oorlog, zoo besloot. Dr. Ley, is in dieperen zin een strijd van het geloof, doch niet van een geloof in een mystieke kracht, doch in de na tuurlijke wet en het natuurlijke recht.. De stem der SS Luistert op Zondag 31 Januari van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I. od golf lengte 415 meter, naar de stem der SS. Onderwerp: „Het rijk .•n wij." Maan Maan op vanavond om onder s2f2L 17.20 uur /"3b VM tot morgenochtend v M l2Feb q syj- 27Feb EK o.2o uur L.K. Zondagavond om M»; 17.21 uur Zr. 3.29 tot Maandagochtend 12.53 8.25 uur 's-GRAVENHAGE. 29 Jan. De B. Z. am Mittag" geeft, ter gele genheid van den lOden verjaardag van de machtsovername in Duitsch land door Adolf Hitier. een speci aal nummer uit. waarin de leiders der verschillende Europeesche ver- nieuwings-bewegingen hun waar deering en vertrouwen uitspreken in den arbeid van den Fuehrer. Van de hand van den leider werd de volgende boodschap in de bla den opgenomen: „Wij weten met volstrekte zeker heid. dat er zonder nationaal-socia- lisme en fascisme nu geen Europa meer zou zijn. Terwijl in Europa, na den gruwelijken strijd van 1914 1918. de democratie en de ontwape ning werden gepredikt door de aan hangers van Moskou, werd van 1917 af in het hermetisch afgesloten Russische continent het grootste wapenarsenaal gevormd, dat ooit ontstaan is. met het doel Europa te veroveren, de volkeren in bolsje wistische slavernij te voeren en de Europeesche cultuur te vernietigen. Indien, nu tien jaren geleden, de macht m het Duitsche rijk niet overgegaan was in de handen van. Adolf Hitier en zijne mannen, in dien het democratische regime in Duitschland zou hebben voortge duurd. zou er in 1941 geen macht geweest zijn in staat om het bolsje wisme te keeren uit Duitschland en daarmede uit Europa. Eens zal geheel Europa dit erken nen en met die erkenning zal komen de dank van allen, dat God nog juist bijtijds aan Europa geschon ken heeft Adolf Hitier en Benito Mussolini met allen, die trouw om hen heen geschaard zijn, dragende de roeping Europa te bewaren en tot nieuw leven te wekken. Tn de.zp dankbaarhe'd °n erken ning staat de herdenking van de tien jaren 1933 tot 1943 en ons ver trouwen. dat de gebrachte offer* niet tevergeefs zijn. Mussert." Stichting voor het onderhouden van de Duitsch-Nederlandsche betrekkingen •s-GRAVENHAGE. 29 Jan. De rijkscommisaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft bij de creet van 27 Januari 1943 een stich ting voor het onderhouden van de Duitsch-Nederlandsche betrekkin gen opgericht. Bij de taken van deze stichting gaat het om de oprichting van in stellingen van algemeen belang, zoo als b.v. moedertehuizen en kinder- vacantiehuizen e.d. benevens van wetenschappelijke instellingen, die dienstig zijn voor het onderhouden en bevorderen van de Duitsch-Ne derlandsche overeenstemming. De taken worden de stichting door den rijkscommissaris naar behoefte van geval tot geval opgegeven. Wet over de hereeniging van Oostenrijk met het Duitsche Rijk van 13 Maart 1938. Na de overname van Oostenrijk door het Rijk vond op 15 Maart 1938 op den Heldenplatz in Weenen voor den Führer een groote troepenparade plaats. Een afdeeling Qostenrijksche cavalerie trekt voorbij HoHmann-Stapf-Pax m DUllSCH WEERMACHT BERICHT Verdedigers van Stalingrad blijven stand houden Bij onze vrijwilligers. Bedrijvigheid tijdens het poetsuur Atlantic-Holland-Pax tn Het SS Ersatzkommando deelt mede: vrijwilligers voor de Waffen SS en het legioen kunnen zich op onderstaande data bii de genoemde adressen vervoegen, ten einde "ge keurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd en wel voor hen. die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te vervullen, dat thans de mogelijkheid bestaat om dienst te nemen in een speciaal wachtb?tal.jcn. De opleiding vindt in Nederland plaats, terwijl de in zet van dit bafaljon ook in Neder, land zrl blijven. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 1.2/43 Rotterdam. 9 uur. Deut- sches Haus. Westzeedijk; 2.2.'43 Til burg. 9 uur Lange Schijstraat 66: 2.2.'43 Den Bosch. 15 uur hotel Noord-Brabant. Markt 45: 3.2.'43 Roermond. 9 uur. NSDAP Swal- merstraat 61: 3.2.'43 Vcnlo. 15 uur. Deutsches Haus hoek Willemstraat: 4.2.'43 Arnhem 9 uur. Weverstraat 16B; 4 2.'43 Hengelo 15 uur Deut sches Haus: 5.2.'43 Zwolle. 9 uur. hotel Peters Markt: 5.2.'43 Assen. 15 uur dienstgebouw Vaart Zuid zijde: 6.2.'43 Groningen. 9 uur Con certhuis Poelestraat: 6.2.'43 Leeu warden 14 uur huize Schaaf Breed straat: 7.2.'43 Amsterdam 9 uur school leoenweg 13: 8.2.'43 Utrecht. 10 uur Mariapl. Wehrmachtsheim: 9.2.'43 Amersfoort 10 uur dienstge bouw Leusderweg: 10.2.'43 Den Haag. 9 uur café den Hout. Bezui- denhoutscheweg. Aan een van de vele herdenkingsbijeenkomsten, die in verschillende plaatsen van ons land worden ge houden ter gelegenheid van het feit, dat de Führer van het Duitsche rijk lieden tien jaar geleden tot Rijkskan selier werd benoemd, hebben de Rijkscommissaris, Rijksminister Seyss Inquart en Mussert bijzondere be teekenis verleend door het uitspreken eener herden kingsrede. Het was de bijeenkomst, die gisteren, op den vooravond van den dertigsten Januari, werd gehouden, in de groote Dierentuinzaal in Den. Haag, en welke werd bijgewoond door tal van vertegenwoordigers van staat, weermacht en partij, Nederlandsche autoriteiten en vertegenwoordigers der Nederlandsche nationaal- socialistische formaties. De zaal, waarvan de balcons waren ingenomen door het vroolijke wit en blauw van de blouses der natio naal-socialistische jeugd, was met rood vlaggedoek, gouden adelaars, bladslingers cn witte seringen omge- tooverd in een imposante ruimte. Eenige duizenden Duitsche en Nederlandsche na tionaal-socialisten hebben daar geluisterd naar woor den, die getuigden van ijzeren vastberadenheid en een onwrikbaar geloof in de toekomst. Uitgesproken, rus tig en waardig op een moment waarin het harde heden van den stijd rond Stalingrad de herdenking van den glorieusen fakkeloptocht, tien jaar geleden in de Wil- helmstrasse te Berlijn, haast op den achtergrond dringt. Als zoodanig hadden zij specifieke beteekenis. Zij legden getuigenis af van de verantwoordelijkheid, die beide nationaal-socialistische leiders weten te dragen op dit historische oogenblik, waarin een worsteling zonder weerga zal beslissen over de toekomst van ons continent, en van hun vertrouwen in den Führer, in wiens handen het lot van Europa en van de Germaan sche landen in het bijzonder is gelegd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1