NOORD-HOLLAND Zware en afwisselende afweergevechten7 Stalingrad gevallen OMGEVINGNIF.UWS DAGBLAD VOOR Keuringen voor de Waffen-SS en het Legioen r- Verduister Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: Schager editie: Schagen Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). Heldersche edi tie: Den Helder Koningstraat 78 Tel. 2345 (Z lijnen). DONDERDAG i FEBR. 1M3 SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. ,12019 2 Pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. Der m.m. Bii contract binnen een jaar te ge bruiken belangriike korting. Ta rieven v. de geh. odI. od aanvr fc-xtra bericht] Het roemrucht einde van het zesde leger HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 3 Febr. (DNB). Het Opperbevel van de weermacht maakt bekend: De strijd om Stalingrad is ten einde. Aan hun eed op het vaan del tot de laatste ademtocht getrouw, is het zesde leger onder de voor beeldige leiding van generaal-veldmaarschalk Paulus voor de over macht van den vijand en voor de ongunstige omstandigheden bezwe ken. Zijn lot wordt gedeeld Soor een divisie luchtdoelgeschut van de Duitschg luchtmacht, twee Roemee nsche divisies en een Kr.oatisch re giment. die in trouwe wapenbroederschap met^e kameraden van het Duitsche leger tot het uiterste jiun plicht gedaan hebben. Nog is het oogenblik niet daar. óm het verloop van de operaties te schilderen, die tot deze ontwikkeling geleid hébben. Een ding echter kan reeds thans gezegd worden', het offer van het leger was niet ver- geefsch. Als bolwerk van de historische Europeesche zending heeft het zesde leger vele weken lang de bestorming door zes Sowjetlegers weten te weerstaan. Volkomen door den viiand ingesloten heeft het in de verdere weken van den zwaar sten strijd en de hardste ontberingen sterke strijdkrachten van den viiand vastgehouden. Daarmede heeft het aan de Duitsche leiding den tiid en de mogelijkheid tot tegenmaat regelen gegeven, van welker uitvoering het lot van het geheele Ooste liike front afhing. Voor deze taak geplaatst, heeft het zesde leger tenslotte ook volgehouden, toen de luchtmacht, naarmate de omsinge ling voortduurde en de operaties werden voortgezet, ondanks de uiterste krachtsinspanning en de zwaarste verliezen niet in staat was een toereikende verzorging uit de lucht te garandeeren en de moge lijkheid van ontzet meer en meer en tenslotte geheel verdween. De overgave, die tweemaal door den tegenstander werd verlangd, werd op fiere wijze van de hand gewezen. Onder de hakenkruisvlag die op de hoogste ruïne van Stalingrad ver in den omtrek zichtbaar geheschen werd. voltrok zich de laatste strijd. Generaals, officieren, onder-officieren en manschappen vochten schouder aan schouder tot de laatste patroon. Zij stierven opdat Duitschland leve. Hun voorbeeld zal. in weerwil van alle Onware bolsjewistische propaganda, zijn uitwerking behouden tot in de verste tijden. De divisies van het zesde leger echter zijn reeds bezig op nieuw te verrijzen. OOK HIER TE LANDE ALLE SCHOUWBURGEN EN BIOS COPEN GESLOTEN. VGRAVENHAGE, 3 Febr. De rijkscommissaris voor het bezette NedPrlandtsche gebied heeft, in overleg met den weermachtsbevel- he-bber, naar aanleiding van de verordening van d>'n Duitsche» minister voor Volksvoorlichting en Propaganda, ook voor het be zette Nederlandsche gebied voor den tijd tot en met 6 Februari de. sluiting gelast van alle schouw burgen, bioscopen, variété's en dergelijke plaatsen- van vermaak en elke openbare verlooning van artistiek- of amusementskarakter voor dien lijd verboden. CHURCHILL WAS OOK BIJ KONING FAROEK. Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, heeft Churchill tijdens zijn verblijf in Egypte een bezoek ge bracht aan koning Faroek en aan den minister-president Nahas Pasja. Het SS Ersatzkommando deelt mede: vrijwilligers voor de Waffen- SS en-het legioen kunnen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde ge keurd te worden. Tevens wordt er de aandacht od gevestigd, en wel voor hen. die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te vervullen, dat thans de mogelijkheid bestaat, om dienst te nemen in een speciaal wachtbataljon. De opleiding vindt in Nederland plaats, terwijl de in- zet van dit bataljon ook in Neder land zal blijven. Tijdens deze keui'ingen kunnen zich ook diegenen melden die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 5 Februari 1943 Zwolle. 9 uur. hotel Peters Markt: 5.2.'43 Assen 15 uur. dienstgebouw. Vaart Zuid zijde: 6.2.'43 Groningen. 9 uur Con certhuis Poelestraat: 6.2.'43 Leeu warden. 14 uur huize Schaaf Breed straat: 7.2.'43 Amsterdam. 9 uur school Ieoenweg 13: 8.2.'43 Utrecht 10 uur. Mariapl. Wehrmachtsheim: 9.2.'43 Amersfoort 10 uur. dienstge bouw Leusderweg: 10.2.'43 Den Haag 9 uur café den Hout. Bezui den houtscheweg. V/eermach tberich t Hevige strijd in 1 unesië HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 3 Febr. (DNB.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: „Tusschen Kaukasus en be neden-Don bereikten onze le gers bii de voorgenomen voort zetting hunner bewegingen cie bevolen doelen van den dag. Krachtige aanvallen bij Novo- rossiisk en storingsaanvallen verder naar het Oosten werden afgeslagen. De zware en wisselvallige af weergevechten in het gebied tusschen Don en boven-Donets duren voort. Ook gisteren steun den sterke formaties van de luchtmacht de gevechten van het leger door krachtige aan vallen. Aan het Ladogameer strajidden vrij zwakke aanvallen op de Duit sche linies. Een tegenaanval op een door den vijand genomen hoogte is nog gaande. In Noord-Afrika aan het front, in West-Tripolitanië slechts bedrijvig heid van verkenninesafdeelingen. In Tunesië werden hevige vijande lijke aanvallen door Duitsch-Itali- aansche troepen met zeer zware verliezen voor den viiand afgesla gen, 18 pantserwagens werden ver nield. Britsche vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht West-Duitsch gebied aangevallen. In de woonwij ken van eenige plaatsen werd in hoofdzaak brandschade aangericht. De bevolking leed verliezen. Drie vliegtuigen werden neergeschoten." CHURCHILL naar Lissabon? Engelsche journalisten te Lissa bon spreken van de mogelijkheid, dat Churchill op zijn terugreis van Turkije een kort bezoek aan Lissa bon zal brengen. Voor dit vermoe den voeren zij aan. dat zij aanwij zing hebben gekregen, de eerstvol gende dagen Lissabon niet te veria ten. opdat zü steeds voor bijzonder werk beschikbaar zijn. Distributienieuws NIEUWE ZEEPBONNEN. Tot en met. 28 Febr. 1943 geven de volgende bonnen recht op het koopen van de daarachter vermelde hoeveelheden zeep. De bonnen ..algemeen 490". ,.R eenheidszeep" geven recht: hetzii op een stukje van 24' of 28 gram luchtgevulde eenheidstoiletzeep 40 of 57 pet., hetzij op een stukje van 70 of 75 gram eenheidstoiletzeep 14. 15 of 21 pet., hetzij op het doen wasschen van vijf kg. droge vuile wasch. De bonnen ..algemeen 491". R waschpoeder" geven recht hetzij op 250 gram waschpoeder of zeeppoe der (oude of niéuwe samenstelling) hetzij op het doen wasschen van negen kg. droge vuile wasch. De, bon ..R toiletzeep" geeft recht od één stuk van 50 of voor zoo ver voorradig 75 gram toiletzeep (oude samenstelling). De geldigheidsduur van de bon nen ..algemeen 474" ..Q-eenheids zeep". ..algemeen 475" en .Q wasch poeder" is verlengd tot en met 28 Febr. 1943. BOTER OF MARGARINE OP BON 06. Van Donderdag 4 tot en met Maandag 15 Febr. 1943 is de met boter 06" gemerkte bon van de bonkaart voor voedingsmiddelen aangewezen voor het koopen van boter. Pér tweetal bonnen kan men 250 gram boter verkrijgen. Zii. die de voorkeur geven aan margarine kun- neh op dezen bon desgewenscht oer tweetal bonnen 250 gram margarine koopen. wanneer de handelaar deze in voorraad heeft. De wekelijksche audiëntie van den Commissaris der Provincie Noordholland op Vrijdag. 5 Februari a.s. wordt niet gehouden. DUITSCHE SCHOUWBURGEN EN BIOSCOPEN DRIE DAGEN GESLOTEN. BERLIJN, 3 Februari (D.N.B De minister voor Volksvoorlichting en Propaganda hoeft, na het be kend worden van het coiiwnuniqué van* liet opperbevel der weer macht over liet einde \an den hel de nst rijd van liet zesde leger aan de Wolga de sluiting gelast van alle schouwburgen, bios men. variété's en dergelijke plaatsen van vermaak \oor den tiid van Donedrdag 1 Febr. tot en niet Za terdag 6 Febr. Evenzoo wo\lt el ke openbare vertoonimg met arlis- tiok of amusementskarakter voor dien. tijd verboden. Op den lOden rer|aardag van de overname der macht dpor Adolt Hitiet bezochten de Rijkscommissaris. Rijks minister dr. Seyss-Inquart en Haupt- dienstlelter Schmidt verscheidene hospitalen In Nederland SS Bildber. Fritz-Stapl-Pax a Verspilling pan energie moet worden vermeden Het gaat er thans om het verbruik van kolen, gas en electriciteit te verminderen zonder afbreuk te doen aan de arbeidsprestatie in de fabrie ken en op de kantoren, doch ook zonder afbreuk aan de prestaties in de huishouding. Zooals het de plicht is van eiken werkman en eiken employé van hoog tot laag om zich in het bedrijf, waar hij werkt, voor deze bezuinigingsactie in te zetten, zoo dient ook elk gezin het zijne ër toe bil te dragen, dat in ieders eigen belang de toegewezen rantsoenen voor de huishouding niet worden misbruikt. Men vermiide verspilling van energie. Wie dit niet begrijpt, zal te laat tot de ontdekking komen dat hem de toevoer van gas en electri citeit wordt afgesneden. HARENKARSPEL DAMMEN. Waarland. De stand der eerste klas van de damclub „Perseveren- tia" is als volgt: N. Bruin gesp. 15. pnt. 22; A. Bruin gesp. 16. pnt. 20: N. Pancras gesp. 15, p. 17: N. Vol kers gesp. 15. p. 17: P. Beemsterboer gesp. 15. p. 15; J. Dekker gesp. 13. d. 14: G. Dekker gesp. 15. p. 14: A. Komen gesp. 16. p. 15: G. Jonker gesp. 14 p. 11: F. Ruiter gesp. 12. p. 11: A. Ruiter gesp. 15. p. 11: D. v. d. Gulik gesp. 14. p. 7. ANNA PAULOWNA GEREF. KERK. Op het tweetal zijn geplaatst de candidaten J. Blokland hulppredi ker te Oegstgeest en W. G. Visser, hulpprediker te Voorburg. WINKEL Ba onze vrijwilligers. - Gemotoriseerde troepen SS PK Baumsnn-Ad-H-P i schagen KOEDIJK stand der werkloosheid en arbeidsbemiddeling. Op Zaterdag 30 Januari stonden ge.cn werkloozen ingeschreven; op dién datum stonden ook bij het bn- kantcor Schagen van hetgeweste lijk arbeidsbureau geen werkzoe kende personen ingeschreven. In de overeenkomstige week in 1942 be droeg dit aantal 85: in 1941 109: in 1940 119: in 1939 121; in 1938 145 en in 1937 191. bêrgfklijke stand. Geboren: Anton Karei, zoon van Klaas Herman Bok en van Roelof.ie Klok: Catharina Longina. dochter van Christiaan van Lint en van Afra Cornelia Schaap. Ondertrouwd: Willem Jan Moran- sard. oud 25 jaren, hulobesteller. wonende tc Schagen en Margjuetha van der Klooster oud 24 jaren. z. beroep, wonende te Barsingerhorn. Overleden: Petrus Josephus Blee- ker. oud 64 jaren, echtgenoot van Agatha Meiten. politie. Gevonden: een grijze want. een beursje, een bruine jportemonnaie een dames en een heerenhoed een witte want. Verloren: een damesporte-feuille met inhoud een damestaschje met inhoud, een paar blauwt wanten met kappen, een bruine pet. een bruine handschoen en een bruine want. UITSLAGEN ..DE PION." Ie klas: N. VerwerM. Barsinger horn 0—1W. Wagemaker—J. Visser 0—1; K. HoutmanP. Vingerling afg.: M. BarsingerhornH. J. Schut i,,1/0K. HoutmanN. Verwer 0l: J. VisserP. Vingerling 1 -Vo 2de klas: S. BloothoofdA. Hee- man 1—0: C. HartlandK. Mole naar 0—1: W. Otto—J. Geus 1-0: J. MastelingS. Bloolhoofd 10; N. v. LoenenA. Heeman 01: S. BloothoofdM. Stam 0l; M. Sloo- tenW. Otto 01: K. MolenaarJ. Geus 0—1; J. MastelingN. v. Loe nen afg. 3de klas: R. PloegerJ. Bloot hoofd 0—1: .1. HartogP. Hartland 10; N. HartlandJ. Beek 10; P. MulderN. Hartland 01: J. Eloot- hoofdJ. Hartog 10; R. Ploeger J. Beek 10. AcIsd.: P. Vingerlingd. Snip 1-0: N. Otto—J. Zv/etsman 10; J. de WitH. Kramer 10. WIERINGBRWAARD EEN DUUR KONIJN. Onzen plaatsgenoot, den heer G. Kromkamp werd voor den grijzen ram 2 WR-3193. waarmee hii op de tentoonstelling te Tiel 2 hooge on derscheidingen behaalde, f 150. geboden. Het bod werd echter afge slagen. HEEItnriioWAAHD POLITIE. Verloren: een zwart kinderschoen- tje. NEDERL. KONIJNENFOKKERS. BOND. De volgende leden van de Pluim vee- en Konijnenver. „Winkel en Omstr." behaalden op de op 23 en 24 Januari 1.1. gehouden bondsten- toonstelling van de Ned. Koniinen- fokkersbond diverse onderscheidin gen: G. Kromkamp te Wieringerwaard. Ie en eereprijs met koniingriize Vlaamsche Reus ram jong. in een klasse van 28 stuks; Jan Kaaii Kzn. te Winkel, le Z.G. en twee eereprii- zón met jonge zwart Weener voed ster. w.v. de eereprijs voor de beste Weener van 310 ingezonden exem plaren. tevens een 2e priis met blauw Papilion ram: L. den Hol- 'lander te Wieringefwerf een le en een eereprijs met blauw Vlaamsche reüs jong. en een le en eereprijs met middenkruin Zilver voedster jeugd. J. F. Hannema te Winkel: 4 le prijzen. 1 2e en 1 3e waarvan 2 praed. Z.G. en diverse eerepriizen. meft Japanners. Tevens een eerste prijs met praed. Z.G. en 2 eereprii zen, met donkerzwart Zilver voed ster jong. BEVOLKING IN 1942. Op 31 Dec. 1941 bestond de be volking uit 1022 mannen en 898 vr.. totaal 1920 personen. Geboren wer den 14 mnl. en 17vrl. kinderen inge komen zijn 61 m. en 78 vr Er over leden 8 m. en 6 vr.. er vertrokken 87 m. en 73 vr. Op 31 Dec. 1942 be stond daarmee de bevolking uit 1010 mannen en 914 vrouwen, to taal 1924 personen. Z UPE SCHAAP GESTOLEN. 't Zand. Voor de tweede maal is bii den heer Portegiis aan den Zij- perdiik een schaap uit de weide ge stolen. op Maan vanavond om <>nder ™br 17.30 uur HZ V M tot morgenochtend V M 12 Feb oio 27 Feb EK 8.18 uur LK TE WATER GERAAKT, 't Zand. Mej. B. fietste door de duisternis misleid, in de naast den weg gelegen sloot. Gelukkig bekwam zii geen lichamelijk letsel. SINT PANCRAS. Ongelukkige val. De heer Oukes. bode van verschil lende vereenigingen. had het onge luk van-zijn fiets te vallen. De val kwam zoo ongelukkig aan. dat de heer Oukes een heup brak. Over brenging naar het ziekenhuis te Alkmaar was noodzakelijk. AUTO-ONGELUK. Zondagmiddag kwam een zoontje van den heer S. spelenderwijze voor een luxe auto terecht. Het knaapje werd omvergeworpen en werd op genomen met een gebroken been en een bloedende hoofdwonde. Over brenging naar het ziekenhuis was noodzakelijk. SINT MAARTEN. UITSLAG SCHAAKCOMPETITIE. le klas: Wim KoordesJ. Jonker 10: Wim KoordesB. Jonker 1-0: J. Krijgsman—J. ten Hoeve 10: R. KooimanJ. ten Hoeve 10: J. KrijgsmanC. Krijgsman afgebr.: 2e kl.: J. GroetC. Dirkmaat 1—0. NIEUWE \lEDORP. ONVERWACHTE LOGEER. PARTIJ. Ons eerste elftal trok Zondagmor gen naar Texel. De boot was jn Texel zoo laat. dat alles in hoog tempo moest worden afgewerkt. Ondanks het feit dat de voetballers in shirt en broek per auto naar de steiger werden gebracht, was men toch te laat en zag men met leede(?) oogen de boot juist de haven uit varen. Er schoot niets anders over dan te blijven tot Maandagmorgen. Dank zii de welwillende medewer king van de directie van hotel de Lindeboom heeft ieder ziin maag goed kunnen vullen en een heerlijk bed gehad. Naar we vernemen wil men voorstellen de reis naar Texel voortaan altijd in twee dagen te doen. CALLANTSOOG. BEGRAFENISVEREENIGING. Op 1 Febr. vergaderde de begra fenisver. Callèntsoog ten huize van den secr. Na opening en lezing der notulen werd de rekening van den penningmeester goedgekeurd. Hoe wel de ver. met groote moeilijkhe den te kampen heeft gehad, doordat bestuur en dragers zijn verhuisd, konden rente en aflossing betaald worden. Aan een drietal dragers, die ver weg wonen, zal worden ge vraagd de pakken enz. af te staan aan reserve-dragers. Na invulling der iaarli.iksche formulieren, wordt de vergadering gesloten. WIEP.INGEN POLITIE. Gevonden: een groene ceintuur en een wollen jongenswant. Verloren: een bruine portefeuille, een bruine dameswant en een por- temonnaie. inh. f 4.50. Inl. gem. bode. VER. TOT BESCH. V. DIEREN. Het voorloopige bestuur van de afd. Wieringen der Nederl. Ver. tot Bescherming van Dieren bestaat uit Mevr. Kolff-van Heurn en de heeren E. L. Lansink. L. Noorden. Nipperus. en Jb. Mooii. De bestuursfuncties zullen nog nades verdeeld worden. Lanqediik NA ZES WEKEN... Oudkarspel. Het is nu ruim zes weken geleden, dat op een zeer donkeren ochtend de heer E. D. naar zijn werk ging. maar daar niet aankwam. Len ongeluk werd ge vreesd. De politie heel'l een onder zoek ingesteld. Men heeft verschei dene malen de heele omgeving af- gedregd. maar zonder resultaat. Za terdagmiddag werd het lijk van den heer D. drijvende aangetroffen in de sloot achter zijn woning. DE NIEUWE VEILINGPRIJZEN. Met ingang van 2 Februari zullen voor verschillende tuinbouwproduc ten nieuwe veilingpriizen gelden. Dezg zijn voor koolrabi m. lof glas II boven 4 cm. f 9 per 100 stuks: roode kool f 7.30. savoye kool (geel) f 6.80, groen f 7. witte kool f 5 peen zonder lof sort. II ongew. f 5.20. III f 4.10. IV f 3.50. sort. I. eewasschen f 9.40, witte uien A f 7.80. B f 6.20. schorseneeren I f 18.50. II f 11.80 knolselderij z. lof boven 6 cm. f 11.50. spruitkool ongeschoond f 20. geschoond f 30. prei boven 15 m.m. f 8.50. koolrapen A f 3.10. B f 2.50. veldsla f 33. peen z. lof gele f 3.40. kroten sort. I tot kg. p. stuk f 5.80. van U1 kg. f 4.30 III van 1—1 Vo kg. f 3.40 p. 100 kg. Sla (dunsel en snij) f 60. raapste len (glas) f 45. spinazie (glas) f 50 rabarhar (glas) f 45. andijvie (glas) f 30. witlof ten hoogste 15 st. p. kg. f 26. meer dan 15 st. p. kg. f 22 boerenkool f 7 spruitenkoppen f 5. gekookte kroten 3 st. of meer dan 3 st. per kg. f 12.60. minder dan 3 st. f 10.40. prei tot 15 mm. f 6.10 roode uiten f 9.30. sjalotten f 11.60. ramenas f 9.40. herfstknollen gewas schen f 3.50. ongewasschen f 2.80 pastinaken f 4.50. druiven, gr. III f 90 per 100 kg. Kropsla sort. I f 14. II f 12.50. III f 7 p. 100 st.. radijs (glas) f 7.50. bc^peen (glas) 20 st. p. bos 0V4 kg. peen f 30. bosselderij (glas) f 11. peterselie en kervel f 12. per 100 b. De prijzen der appelen zijn naar gelang van de soort en de sortee- ring verhoogd met resp. f 3. f 2. f 1.50 en f 1 per 100 kg. de peren met resp. f 2.50. f 2. en f 1 p. 100 kg. POLITIE. Broek op Langendijk. Gevonden: een heerenregenjas. Inl. bii de ma rechaussee. Spoorstr. 82 alhier. GROENTECULTUIJR. Broek op Langendijk. De tuin- Douwver. „GroentecultuuiF hield Maandagmiddag haar 40sle alge- nfeene jaarvergadering. De voorzitter, de heer H. Glas gaf een terugblik op het tijdperk, sinds liet 25-jarig jubileum. Voor het hui dige oogenblik bepleitte spr. een priisverliQOging. Ondanks de moei lijke tijdsomstandigheden zal de tuinbouw den grond weer zoo goed mogelijk in cultuur brengen Het jaarverslag van den secreta ris. den heer Jb. Wagenaar, ver meldde o.m. de bemoeiingen van het bestuur inzake de klompenmi- sere en het tekort aan laarzen. Het ledental is 190. evenals verleden jaar. De rekening van den penning meester, den heer C. Wit. sloot op een totaal van f 1309.42 met een voordeelig saldo van f 113.99. In de plaats van den heer C. Wit. die niet herkiesbaar was. werd de heer G. Strijbis tot bestuurslid gekozen, met 68 stemmen. De heer H. Glas werd herkozen als bestuurslid van de L.G.C.. met 91 van de 93 stemmen. De heer C. de Groot Jr. bracht ■hierna verslag uit van het aardap pelenproefveld. De heer Witteveen. hoofd van de Chr. lagere tuinbouwschool, gaf een overzicht van de op het observatie- veld alhier uitgeplante aardappel rassen. Hij geeft Frühbote die wei nig ziek vertoont, wel eenige kans voor vervanging van de Eersteling. Magneto is volgens spr. een aard appel. welke eens geprobeerd kan worden. Vervolgens gaf spr. een uiteenzetting van hetgeen op het gebied van de uienteelt door de Üienfederatie w>rdt gedaan. Hii adviseerde aandacht te besteden aan de plantuienteelt. Riienzaai is te verkiezen boven breedwerpig zaaien Voorstellen voor de algemeene vergadering van de L.G.C. waren er niet. De secretaris deelde mede dat 7 a 8 pet. van de per 18 Jan. geïnven tariseerde voorraad kjtn worden aangeboden. De klompenmoeiLrRheden kwa men hierop nogmaals ter sprake. Verscheidene heeren bespraken de extra rantsoenen, waarvoor de tuinbouwers niet in aanmerking ko men. Er werden verschillende op vattingen kenbaar gemaakt. AFSCHEID DR. RICHEL. Noordscharwoude. Zondagmid dag heeft dr. P. J. Richel wegeus vertrek naar Oosterbeek. afscheid genomen van de geref. gemeente al hier. Er bestond voor dit afscheid zeer veel belangstelling. Aanwezig waren verscheidene predikanten uit de omgeving, ds. Bosma namens de classis Alkmaar en burgemeester Schelhaas. Aan het einde van den dienst richtte de scheidende predikant zich tot de leden van den kerkeraad. tot •de gemeente en tot de catechisan ten. Ook tot ds. Bosma de collega's uit de omliggende gemeenten en den burgemeester heeft dr. Richel woorden van dank gesproken. Namens de gemeente bracht de heer Schuil den scheidenden lee- raar dank. Ds. Bosma schetste de samenwer king in den classis Alkmaar. De col lega's zullen dr. Richel noode mis sen. Nadat de burgemeester nog het woord had gevoerd, werd de dienst gesloten met het zingen van gez. 24: 1 en 4. FEESTAVOND Dtfs. De Zondagavond in Concordia al hier gehouden feestavond van de voetbalver. DTS is een succes ge worden. De groote zaal was tot de laatste plaats bezet, toen de heer J. Eecen. als vice-voorzitter de bijeen komst opende en de aanwezigen een prettigen avond toewenschte. Nu dat is het geworden en het was elf uur voor men er erg in had. BURGERLIJKE STAND van 22 tot en met 29 Jan. Geboren; Nelly. d. v. Teunis Kei zer en van Elisabeth Koedijk; Klaas, z. v. Cornelis Maas en van Louiza C. Bakker; Pieter. z. v. Evert Jong en Johanna Wevër; Dick. z. v. An- dries v. d. Valk én Maria Maats. Overleden: Dieuwertje Bakker, oud 72 jaren, echtgenoote van Jan Kos; Jacobus Kouwen. Oud 67 ja ren. weduwnaar van Maatie Ver hagen: Trijntje Pover, oud 71 jaren UITSLAGEN SCHAAKMAT. Noordscharwoude. De uitslagen van de voor de competitie van de Ned. Schaakbond gespeelde wed strijden waren als volgt: Schaak mat IDOS te Alkmaar, te Alk maar gespeeld: J. Krijgsman (Schaakmat)H. A. Schouten (DOS) 01; H. StinsJ. Kooij 10; J. Klinkert—J. B. Je Brake 10; J. KroonC. M'aze- reeuw 10: H. HartR. Godijn 1-0: C. WitsmeerH. Slenters 01D. KoornP. Manté 10; J. Kamper N. Vos 01; J. Ootjers—M. N. Pranger 10; G. GoudsblomO. Slikker 10; totaal Schaakmat 7. DOS 3. Schaakmat II—VVV III (Alkmaar) te Noordscharwoude gespeeld: H. BouwensJ. Geurts 10: Jn. Smit J. Boon 01; G. van LoenenJ. Schuurman 10; Jn. HeidsmaP. B. Holzmann 1/0Vó; K. de Vries J. v. Don 10; S. Pranger—Jb. Fer- nee 01: J. LindeboomP. Ziip 01; N. v. d. AbeeleF. Mosch 1-0; G. Keppel—A. Visch 10: A. v. d. LubbeM. Morbus ViV->. Totaal Schaakmat 6. VVV 4. NIEUWE BRANDMEESTER. Broek op Langendijk. In de va cature C. Timmerman is de heer H. Vinke benoemd tot brandmeester, tevens penningmeester van de vrij willige brandweer alhier. POLITIE. Noordscharwoude. Gevonden: een paar heerenhandschoenen met kappen. Inl. bh den gem.vveldw. al hier.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1