NOORD-HOLLAND De N.S.B. ingeschakeld in de Staatsleiding Verduister DAGBLAD VOOR Succesvolle afweer io het Oosten Dr. Goebbels over: „De harde les" Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: Schaeer editie: Schagen Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). Heldersche edi tie: Den Helder Koningstraat 78 Tel. 2345 (2 lijnen). ▼MJDA8 S FE BR. *43 SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 1M19 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Deze Courant verschiint dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. Der m.m. Bii contract binnen een iaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. ooi. op aanvr. DU1TSCH WEERMACHT BERICHT Zware strijd aan het Ladogameer In Tunis werden vijandelijke aanvallen bloedig afgeslagen -HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 4 Febr. (D.N.B.) Het opperbe vel der weermacht maakt bekend: In den Westelijken Kaukasus. in het Koebangebied, en in het gebied van den Beneden-Don, zijn vijan delijke aanvallen, soms ook van vrij krachtigen aard, afgselagen. Aan het front van de Donets heb ben pantserformaties een door den tegenstander gevormde brugge- hoofdstelling aangevallen en sterke vijandelijke strijdkrachten in den pan gehakt. 46 Tanks en 33 kanon nen werden vernietigd of buitge maakt. In aanhoudende zware afweer- en bewegingsgevechten tegen ster ke vijandelijke formaties, die nieu we versterkingen toegevoerd krij gen, hebben de troepen van het le ger, gesteund door sterke forma ties van het luchtwapen, tussehen Don en Boven-Donets alle omsin- gelingspogingen afgeslagen. De slag aan het Ladogameer, die na het optreden van nieuwe vijandelijke strijdkrachten weer in volle scherpte is ontbrand, heeft tot een belangrijk afweersucces geleid. Onze troepen kon den op een breed front verscheidene zware, met sterken steun van artillerie en tanks uitgevoerde aanvallen met zware verliezen voor den vijand af slaan. Concentraties voor verdere aan vallen werden door geconcentreerd ar tillerievuur uiteengeslagen. In Januari zijn 832 Sowjetvliegtuigen vernietigd, daarvan 840 tijdens luchtge vechten, 99 door afweergeschut, 22 door formaties van het leger, de overige zijn op den grond vernield. In Tunis zijn herhaalde 'plaatselijke aanvallen van den vijand bloedig afge slagen. Duitsche duikbommenwerpers en snelle gevechtsvliegtuigen zetten de bestrijding der vijandelijke stellingen en colonnes voort en vielen vliegvel den van den vijand met succes aan. Te genover drie eigen toestellen, die ver loren gingen, werden in luchtgevechten 14 vijandelijke toestellen neergeschoten en nog negen op den grond vernield. Overdag ondernomen aanvallen van gemengde formaties van het Britscbe luchtwapen op eenige plaatsen in het gebied der Fran- sche Kanaalkust hebben talrijke slachtoffers, dooden en gewonden, geeischt onder de bewoners. Door deze militair zonder effect zijnde aanvallen en door bómmen, die ln den afgeloopen nacht op het stede lijk gebied van Hamburg zijn ge richt, leed de bevolking verliezen. Volgens de tot dusver ontvangen berichten zijn minstens 28 Britsche vliegtuigen neergeschoten. Na een aanval overdag van snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen op voor den oorlog belangrijke doelen in Zuid- Engeland heeft het luchtwapen in den afgeloopen nacht haveninstallaties in het Oosten van Engeland aangevallen. ABD EL RRIM REDJVIVUS TANGER, 4 Febr. (Interinf) Vol gens Amerikaansche berichten zouden de Engelschen den voormaligen leider van de Rif-Kabylen, Abd el Krim, die op het eiland Reunion in verbanning leefde, naar Marokko in de buurt van de Spaansch-Marokkaansche grens ge bracht hebben. TWEE MEISJES VERDRONKEN. GRONINGEN. 4 Febr. Gisteravond zijn twee dochters van de falimie T. Penning te Weerdingermond, meisjes van 16 en 18 jaar, onder ter Apel in het Hoofddiep geraakt en verdronken. Beide lijken zijn hedenochtend opge haald. Spaansche ruiters voor het voorterrein. Pioniers brengen in het stri|dgebied Zuidoostwaarts van het llmenmeer Spaansche ruiter» in het voorterrein van een afweersteliing PK v. d. Becke-Sche-F-P m „Wij moeten handelen, snel en grondig'1 Berlijn. 3 Febr. (DNB). Minis ter Goebbels verklaart in een arti kel in „Das Reich". dat als opschrift draagt ..De harde les", dat Europa op grond van de ervaringen alle re den heeft zich rond de spilmogend- heden te scharen, daar er voor ons werelddeel geen redding bestaat dan alleen door haar. De bijna sprookjesachtig aandoende strijd om Stalingrad is. naar Dr. Goebbels schrijft, voor de diepere problema tiek van deze worsteling om de toe komst van ons werelddeel het spre kendste» symbool. De manneft van het zesde leger zullen, zoo schrijft hij verder, in de geschiedenis door alle tijden heen geeerd worden als de voorposten van Europa tegen de steppe. De Duitsche natie neemt van hen afscheid met weemoed rouw. doch ook met trots en een belofte tot daden, die zonder weerga zul len zijn. Wij gaan een tijd tegemoet, die aan ons de zwaarste eischen zal stellen. De oorlog zelf beleeft zijn kritieke stadium en wij zullen hier aan alleen het hoofd kunnen bie den wanneer wij voor deze inspan ning onze geheele nationale kracht in den strijd werpen. De toestand veroorlooft ons niet meer om met een omslachtig bureaucratisch pro cédé het alggheele probleem van onze oorlogvoering op te lossen. Wij moeten handelen en wel snel en grondig. Het volk wil niet meer~ge- spaard worden. Het kent de harde waarheid en is vastbesloten ook Tijdens de afweergevechten tussehen Kaukasus en Don heeft het 57ste pant sercorps, onder leiding van den gene raal der pantsertroepen, Kirchner, zich bijzonder onderscheiden. Bij onze vrijwilligers. Voor Het aantreden worden de laarzen nog eens extra onderhanden genomen Atlantlc-Holland-Pax m K«éjj«ii vser ie Waffsn-SS en bet Legioen Het SS Ersatzkommando deelt mede: vrijwilligers voor de Waffen- SS en het legioen kunnen zich op onderstaande data bii de genoemde adressen vervoegen, ten einde ge keurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd, en wel voor hen. die er beswaar tegen hebben hun dienst baften Nederland te vervullen, dat thans de mogelijkheid bestaat, om dienst te nemen in een speciaal waehtbataljon. De opleiding vindt in Nederland plaats, terwijl de in zet van dit batal.jon ook in Neder land zal blijven. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 6 Febr. '43 Groningen 9 uur Con- oerthuis Poelestraat; 6.2.'43 Leeu warden. 14 uur huize Schaaf. Breed straat: 7.2.'43 Amsterdam. 9 uur school Iepenweg 13; 8.2.'43 Utrecht 10 uur. Mariapl. Wehrmachtsheim: 9.2.'43 Amersfoort 10 uur. dienstge bouw Leusderweg; 10.2.'43 Den Haag. 9 uur café den Hout. Bezui- denhoutscheweg. dienovereenkomstig te handelen. Thans roept het front om menschen. In het vaderland moeten menschen, ook wanneer zii voor den oorlog geschikt zijn. achtergehouden wor den omdat hun wers. niet gemist kan worden. Intusschen zijn er ech ter. die wem;g of in het geheel niets doen en alleen maar toekijken. In oorlogstijd geldt echter niet datge ne wat de wet. doch ook dat wat 't persoonlijke plichtsbesef gebiedend voorschrijft. Alles wat wij aan com fort opgeven, wordt in tanks om gezet. hoe meer des te beter. Het begint in de particuliere huishou ding en houdt op in 't huishouden van den staat. Vervolgens wendt dr. Goebbels zich weer tot Europa en schrijft hij Wij beheerschen thans met onze spiipartners practisch bijna het ge heele continent. Zijn geweldige po tentieel is slechts voor een beschei den deel in exploitatie genomen. Te zelfdertijd echter strijdt dit conti nent voor zijn leven. Indien wij zouden toelaten, dat de crisis zich verder verscherpt, indien wij licht zinnig en gewetenloos genoeg zou den zijn om onze oogen voor de be dreiging te sluiten,. dan verdiende Europa niets anders dan wegge vaagd te worden. Dit lot heeft de Sowjet Unie ons togedacht. Zelfs de neutrale wereld, die over onzen strijd in het Oosten veelal slechts niet kwaadaardige kritiek ia zelfs met de grootste verachting pleegt te spreken zoolang deze strijd maar op een respectabelen afstand van hun grenzen wordt gevoerd, begint nu de ooren te spitsen. Zou eenmaal de tragische mogelijkheid ontstaan, dat de Duitsche weermacht niet meer opgewassen zou zijn tegen den storm uit het Oosten, dan zou ons continent aan de voet van het bol sjewisme liggen. Misschien zijn er zelfs in Londen eenige helderden- kende mannen, die zich kunnen voorstellen wat dat ook voor Enge land zou bel eekenen. Achtpr het roode leger marchee- _£en resds de liquidatiecommando's op den voet gevolgd door de massa- terreur en de hel. Dit dient thans met alle duidelijkheid gezegd te worden, vooral aan hen. die nog steeds niet willen inzien. Europa heeft thans alle reden om zich rond de snilmogendheden te scharen, er bestaat voor ons wereld deel geen andere redding dan al leen door haar. De stem der S.S. Luistert op Zondag 7 Februari van 11.30 tot 11.45 over den zender Hilversum 1 op golflengte 415 me ter. naar de stem der SS. Onder werp: „Germaansche vrijwilligers schrijven". Ziskeogeld van Nederlamisciie arbeiders in OuitschM AMSTERDAM, 4 Febr. De centrale persdienst van het Nederlandsche Ar beidsfront schrijft ons: Wanneer een arbeider binnen een maand na ontslag ziek wordt, heeft hij nog aanspraak op ziekengeld, indien hij de twee voorafgaande maanden regel matig gewerkt heeft. Werkte hij in die twee maanden minstens 16 dagen, dan heeft hij gedurende een week nog recht op uitkeering. Deze regel geldt echter alleen, wan neer hij het tijdstip, waarop hij ar beidsongeschikt werd, nog geen ander werk gevonden heelt. Nu kan het voorkomen, dat een ar beider, na te zijn ontslagen, in Duitsch land gaat werken en daar na korten tijd zijn arbeid door ziekte moet opge ven en naar Nederland terugkeert. In de meeste gevallen zal de Krankenkas- se hem geen ziekengeld uitkeeren, om dat de verzekering te koij. van duur was. Pas nadat een arbeider in Duitsch land ecnigen tijd heeft getoond, een volwaardig, normaal gezond arbeider te zijn, heeft hij bij ziek worden recht op uitkeering. Evenmin komt hij ech ter voor uitkeering van het Nederland sche orgaan, waarbij hij, voor zijn vertrek naar Duitschland, verzekerd was. Hij had immers na zijn ontslag weer een anderen werkkring gevonden waardoor zijn aanspraken tegenover dat orgaan eindigden. Door overleg van bet Nederlandsche Arbeidsfront met de Federatie van Be- drijfsvereeenigingen is voor dergelijke gevallen thans een voorloopige rege ling getroffen. Overeengekomen werd. dat, wanneer de Krankenkasse in Duitschland geen uitkeering geeft, de Nederlandsche Bedrijfsvereeniging de vraag of de arbeider werkloos was. toen hij ziek werd, buiten beschouwing zal laten, zoodat de arbeider, wanneer zich overigens geen bezwarende om standigheden voordoen, hier zijn zie kengeld krijgt. Voorloopig betreft het hier dus al leen die arbeiders, welke bi.i een be drijfsvereeniging verzekrd zijn. Verwacht mag worden dat ook door de Raden van Arbeid stappen zullen worden genomen, om tot eenzelfde gedragslijn te komen. Een definitieve regeling is inmiddels door het departement van sociale za ken in overweging genomen. DRIE VERORDENINGEN VAN DUITSCHEN MINISTER VAN ECON, ZAKEN. Krachtens de totale mobilisatie der Duitsche volkskracht heeft de Duitsche minister van economi sche zaken de drie volgende ver ordeningen uitgevaardigd: 1. alle handelsherlrij- tn, die voor de verzorging der bevolking niet onvoorwaardelijk noodzake lijk zijn, worden gesloten; 2. ook alle handwerkbeidrijven worden gecontroleerd en werk. dat voor de oorlogseconomie niet noodzakeli'k is of. niet de vi;ale behoefte van de bevolkimg dient zal gestaakt vorden. 3. alle instellingen on het etc- bied van het restaurant- en het liotelbedvijf, die voor de oorlogs economie of de verzorging dnr hevolkiivr n'et onvoorwaardelijk nooclig zijn, worden gesVifen Zoo worden o a. gesloten: alle amuee- rnentsnachilöka'cn en bars en alle luve restaurants. De bevoVn maatregelen worden met den groot «ten spoed uitgo- vaard. De geheele actie moet reeds op 15 Vaart voltooid zijn. AfWiiiI Bosc'mwen vat den W. Landstand ingesteld Door den Boerenle-der is bij de Hoofdafdeeling I van den Nederland- schen Landstand ingesteld de afdeeling Boschwezen, welke met de reeds be staande afdeeling Jachtwezen vereend wordt. Als leider dezer nieuwe afdeeling Bosch- en Jachtwezen is benoemd Vg. W. G. Nieuwenkamp te Baarn, tot nu toe leider van de afdeeling Jachtwe zen van den Nederlandschen Land stand. Tot secretaris is benoemd Vg. K. Dilling te 's Gravenhage. Het spreekuur dezer afdeeling wordt gehouden iederen Donderdag van 10 uur tot 12.30 uur v.m., Zeestraat 69, Den Haag. Houdt uw gasverbruik in toom en spaart eiken dag wat stroom Een secretarie van staat der N.S.B. d. N. Gemachtigden benoemd 's GRAVENHAGE, 4 Febr. Aan het hoofdartikel in „Volk en Vaderland" ontleehen wij:: Ten behoeve van de uitoefening van zijn besturende taak in den staat heeft de leider „de secretarie van staat der Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden" gesticht. De secretarie zal het centrum zijn waarbinnen de werkzaamheden van de door den leider benoemde gemachtigden voor staats- aangelegenheden en voor aangelegen heden betreffende de volksgemeen schap tezamen komen, en dat omge keerd, zorg draagt voor de coördinatie en concentratie van deze werkzaamhe den. Voorts zal de secretarie zich bezig houden met die aangelegenheden, die voortvloeien uit de verhouding tus- sche beweging en staat. Door middel van de gemachtigden verkrijgt de leider het voortdurende contact met de onderscheiden departe menten van algemeen bestuur, met de Duitsche dienstinstanties en met de or ganen der volksgemeenschap. 1 In een aantal besluiten van den lei der is benoemd tot hoofd der secretarie dr. J. H. Carp. terwijl tot gemachtig den zijn benoemd: C. van Geelkerken (binnenlandsche zeken ec nationale veiligheid); prof. mr. dr. R. van Genechten (onderwijs, kunsten en wetenschappen): mr. M. M. Rost van Tonningen (financiën, bank wezen, bijzondere economische zaken en Nederlandsche Óost-compagnie); ir. W. L. Z. van der Vegte (waterstaat en verkeer); dr. F E. Posthuma (landbouw en visscherij); C. van Ravenswaay (so ciale zaken); mr. H. Reydon (volksvoor lichting); dr. K. Keyser (volksgezond heid); Tot gemachtigde voor bijzondere diensten, o.m. voor de niet-commer- cieele vereenigingen en stichtingen, is benoemd H. W. Müller Lehning. Tot gemachtigden voor aangelegen heden der volksgemeenschap zijn Be noemd; H. J. Woudenberg (Neder- landsch Arbeidsfront); E. J. Roskam, Hzn. (Landstand en de bedrijfschappen op Landbouwgebied); dr. ing. W. A. Herweyer (Nederlandsche omroep); M. Meuldijk (Nederlandsche arbeids dienst); F. W. van Vloten (Nederland sche volksdienst); arts C. C. A. Croin (artsenkamer). Tot gemachtigden, resp. voor de aan gelegenheden betreffende het Neder landsche legioen, het bibliotheekwezen en het museumwezen zijn benoemd U; gen. H. A. Seyffardt, F. H. M. Ouwer- ling, dr. D. Hannema. "•Tenslotte wordt ingesteld een kabi net, dat rechtstreeks onder den leider ressorteert. Tot chef hiervan is be noemd jhr. D. de Blocq van Scheltin- ga, terwijl het. kabinet tijdelijk zal zijn gevestigd Willem de Zwijgerhuis, Zee straat 76, 's-Gravenhage. Aan den eersten dag van Februari 1943, mag, blijkens het bovenstaande, bijzondere historische beteekenis wor den gehecht voor de beweging, maar ook voor het Nederlandsche volk. Op den eersten Februari 1943 toch werd een tijdperk ingeluid, waarin ons volk were zelf zal zijn ingeschakeld in het staatsbestuur, zij het dan ook, dat de oorlogstoestand er toe dwingt, dat de ze inschakeling nog slechts gedeeltelijk kan geschieden. Gezien het feit, dat het Nederlandsche volk gedurende 2 1/2 jaar geen deel had aan het landsbe stuur, moet het eiken waren vader lander in zijn nationaal zelfrespect deugd doen, dat ons volk thans weer zelf bij het staatsbestuur is betrokken. De opdracht aan de beweging: het brengen van het nationaal-socialisme aan ons volk, blijft daarbij van de grootste beteekenis. Het spreekt van zelf dat de vruchtbaarheid van den ar beid van den leider voor ons volk des tc grooter zal zijn naarmate het ver trouwen, dat het Nederlandsche volk hem schenkt, groeit. De verantwoorde lijkheid van de beweging, van de krin gen en groepen tegenover den leider is daarom thans grooter dan ooit. De beweging, die wortelt In het volk en uit het volk is voortgekomen, is te vens geroepen om de volksleiding op zich te nemen. Daarom is het een be langrijke taak van de beweging om haar geest tot den geest van het volk te maken, opdat heel ons volk in Mus- sert zijn leider zal erkennen. En de persoon van den leider staat er borg voor. dat dat vertrouwen niet zal wor den beschaamd. Deutsche und Staatcnlose deut- scher Herkunft in Amsterdam und Nordholland. Der Polizeioffiizer beim Beauftragten des Reichscommissars für die Stadt Amsterdam und Nordholland gibt be- kannt: Ab 1.2.43 befindet sich die Melde- stelle für die Stadt Amsterdam bisher Museumplein 19 und für die Provinz Nordholland (bisher in Haarlem, Ke naupark 19) in Amsterdam, van Mierp- veldstr. 1. Gleichzeitig weise ich nochmals da- rauf hin, das jeder Deutsche und Staa- tenlose deutscher Herkunft verpflichtet ist, sich binnen 7 Tagen bei der vorbe- zeichneten Dienststelle anzumelden falls sein Aufenthalt in den Niederlanden langer als 6 Wochen dauert. Beim Woh- nungswechsel in den Niederlanden und beim Wegzug ins Reich usw. hat sich jeder Deutsche bezw. Staatenlose deut scher Herkunft binnen 7 Tagen abzu- melden. An- und Abmeïdevordrucke sind bei den s.Zt. eingerichteten Dienst stelle des Polizei-offiziers in Amster dam, van Miereveldstr. 1, erhaltlich. LUGUBERE VONDST. 's GRAVENHAGE. 4 Febr. Een voorbijvaren schipper deed in het water van de Conradkade, ter hoogte van de Laan van Meerdervoort alhier een lugubere vondst. Hij haalde nl. een paar beenen op, waaraan zich een cor- sert en een kous bevonden. De C.O.D. stelt thans een onderzoek in, of hier sprake is van misdrijf. OMGEV1NGNIEUWS DE SCHAGER MARKT. Er was een goede handel in ge- bruiksvee. De aanvoer was grooter dan de vorige week. Ook de drukte was grooter dan de vorige week. De tijdkoeien golden tot f 800: gelde- koeien tot f 750: kalfkoeien tot f 1000. Hooge prijzen dus. Vaarzen niet aangevoerd. Voor de centrale waren er 38 koeien. 6 graskalveren, 48 nuchtere kalveren en 10 schapen. Dit wordt blijkbaar ook aanzienlijk minder. In geiten was het bijzonder vlug en duur. Men zag een klein beestje verkoopen voor f 85.en de duurste werd verkocht voor f 270. Wat een prijzen! De bonnen niet gerekend koopt men er haast een koe voor. Het schijnt dat de bonnen weer oploonen. Bij de maatregelen, die genomen zijn in zake het vervoer van wolvee, was wel te voorzien dat er stagnatie in den vrijen handel zou komen. Er was dan ook geen schaap aangevoerd. De be kende kooplui waren wel aanwezig, haar hadden natuurlijk niets te doen. Wij zullen hopen, dat er aanstonds nog wel wat lamschapen ter markt komen, maar dat zal ook wbl heel wat minder zijn dan wij gewoon zijn. Biggen matigen handel, hoogste no teering f 45. Konijnen weer duur en vlug verkocht. Kippen hoegenaamd niet aangevoerd. NIEUWE \1EU0RP DE DUIVEL IN DE VROUW. Dinsdagavond .trad voor het Nut in de Prins Maurits op het too- neelge-zelscliap „De spelers van Stad en Lande" uit Blaricum, onder leiding van Anton Ver- heijen. Uitgevoerd werd een spel \an hebzucht in 5 bedrijven, ge titeld ,.I)e duivel in de vrouw". Het gezelschap bestond uit slechts 3 medespelenden. Het. waren Leo- nie Madier als de, vrouw, Anton Ver;heijen als de 'man, terwijl de rol van de brigradier vertolkt werd door Peter van Straten. De geheel bezette zaal was aan het eind van den avond gul met rijn applaus. LANGEDUK TAFELTENNISCLUB VITBSSE. De uitslag van de voor de competi tie gespeelde wedstrijden luiden als als volgt- Schagen I—Vitesse I 46; Schagen 2—Vitesse 1 1—9; Schagen 1 Vitesse 3 73; Schagen 2—Vitesse III 2—8. DE STAND DER COMPETITIE. De stand van de competitie in de 3e klasse B is thans: Vitesse I gesp. 9, 17 pt.Lycurgus I 8, 14; Schagen I 9, 11; Helder I 7, 9; Vi tesse 3 9. 9; Lycurgus 2 8, 6; Schagen 2 9, 2; ATTC 2 9, 0 Derde klasse A: Horna 2 gesp. 7, 12 pt.; Luto 3 7, 11; Horna I 7, 10; Disnie I 7. 9; ATTC I 7, 7; Vitesse 4 7, 2; Dis nie 2 7, 1. ZAL HET SCHOOLJAAR OP 1 SEP TEMBER BEGINNEN? Er worden pogingen gedaan om den aanvang van het schooljaar te wijzigen van 1 April in 1 September. Het zou ongetwijfeld een groote verbetering zijn, vooral in verband met de aanslui ting bij het voortgezet onderwijs. IN DE BONNENDOOS GEGRABBELD. Bij den winkelier K. te Noordschar- woude zijn dezer dagen een aantal distributiebonnen, tabaks-, boter-, sui ker- en andere levensmiddelenbonnen uil een doosje uit den winkel gestolen. Bij het door de politie ingestelde on derzoek bleek, dat een klant in de bon nendoos gegrabbeld had. Tegen dezen onvoordceligen klant is proces-verbaal opgemaakt. POLITIE. Broek op Langendjjk. Gevonden: Een heerenwinterjas. Inlichtingen bij den gemeenteveldwachter alhier. VELDWACHTER PRINS IN T ZILVER. Zuidscbarwoude. Naar wij verne men, zal ht 16 Februari a.s. voor den gemeenteveldwachter van Zuidschar- woude, den heer F. H. Prins, een heu gelijke dag zijn. Hij herdenkt dan nl. zijn 25-jarig jubileum als gemeente veldwachter in dit dorp. Ongetwijfeld zal deze dag voor den sympathieken veldwachter niet ongemerkt voorbij gaan. Maan Maan op vanavond om onder 8.32 yj «ma» *3.24 5Febr *7 .32. uur 20Feb M M tot morgenochtend V M 12 Feb Q w 27 Feb EK 0.10 uur LK ll-bootmannen aan het kanon. Vhig en zeker worden de voor de uitvoering der bevelen noodzakelijke hand grepen en bewegingen uitgevoerd PK Vater-PBZ-R-P m CALLANTSUUG. GESLAAGD. Bij het dezer dagen gehouden examen voor het diploma ..Kraam hulp" te Alkmaar, zijn geslaagd on ze plaatsgenooten de dames Ennie Weij en Mevr. T. Hoekstra-de Jong. WIJZIGING AANVANGSDATUM CURSUS. Naar wij vernemen zal de toelating van de kinderen op de O. L. scholen alhier voortaan op 1 September in plaats van op 1 Mei geschieden. WIERINGEN KEES PRUIS EN ZIJN ENSEMBLE. Dinsdag trad in Cinema De Haan op het gezelschap Kees Pruis met „Avond melodie". Het geheel, dat vol van zotte handelingen is, werd door het publiek met een dankbaar applaus beloond. We noemen onder de medewerkers: Kees Pruis inzijn repertoire, voorts Toon Herman o.a. als „Het Mannetje uit de Maan", Amsy Moina met Indische lied jes, accordeonsoli van Bert Hoogland, terwijl in de één-acters medewerking werd verleend door Jesje v. Marle, Polly v. Rekom en Louis Zegswaard. Met de finale „Parijsche Straatscè ne" werd deze amusante avond beslo ten. HOOGWOUD AFBRAAK PERCEEL. Aan den heer K. Silver is vergunning verleend tot het afbreken en het we- deropbouwen van het perceel Lange- reis A.24. DE BEVOLKING IN 1942. De bevolking dezer gemeente op 1 Januari 1942 bedroeg 1235 mannen en 1118 vrouwen, totaal 2353. In den loop van het jaar 1942 zijn geboren 30 jon gens en 23 meisjes, gevestigd 49 man nen en 50 vrouwen, overleden 8 man nen en 13 vrouwen, vertrokken 64 man nen en 66 vrouwen. De bevolking op 1 Januari 1943 bestond dus uit 1242 mannen en 1112 vrouwen, totaal 2354. ZITDAG GEMEENTE-ONTVANGER. De aandacht der ingezetenen wordt er op gevestigd, dat de gemeente-ont vanger voortaan zijn maandelijksche zitting ter secretarie zal houden op den eersten Dinsdag der maand, en wel van 912 uur, en niet meer op den eersten Woensdag der maand. 48 JAAR VRACHTRIJDER. De heer D. Mol, wonende aan de Gouwe, hoopt op 9 Februari a.s. den dag te herdenken, waarop hij 40 jaar geleden een vrachtdienst opende op Hoorn. Het zal hem op dezen dag ze ker niet aan belangstelling ontbreken. TE WATER. Maandagmorgen is de heer F. B. uit Aartswoud, terwijl hij zich per fiets huiswaarts begaf, mede door het feit, dat hij een koffer in de hand hield, van den weg geraakt en in de sloot te rechtgekomen, zoodat hij reeds op «den vroegen morgen een frisch bad kreeg. BERGEN. BUITENGEWONE VERGADERING VAN B.S.V. Dè Berger Sport Vereeniging kwam Dinsdagavond in buitengewone verga dering bijeen in Hotel „Spoorzicht". Het financieel verslag en het verslag van de kascommissie zullen ter visie worden gelegd bij den secretaris. Medegedeeld werd, dat de financielee toestand niet erg rooskleurig was over het afgeloopen jaar. De training had veel geld gekost en de toegezegde bij dragen bleven helaas nog al eens uit. De contributie kwam goed binnen. Hoofdschotel van dezen avond was bespreking van de vraag: Wat nu? Het lste elftal heeft nog 3 thuis- en 2 uit wedstrijden te spelen. Zullen er ge noeg spelers blijven om dit elftal vol ledig te houden? Dit zou wel gaan. Maar waar te spelen? Het bestuur stel de voor, uit te zien naar een terrein te Alkmaar. Accoord. Ook het volgende voorstel, om bij den bond uitstel agn te vragen, voor het 2de elftal, werd aangenomen. De trainer, de heer C. Hoek, bepleitte niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar vol te houden en te redden wat er te redden is. De binnentraining zal worden stop gezet en straks de veldtraining worden voortgezet. In zijn slotwoord wenscht de voor zitter den trekkers alles goeds en den blijvers alle succes bij hun pogingen om de mooie vereeniging in stand te houden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1