NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Bolsjewistische landingspogingen bij Noworossiisk Ksuringen voor ile Waffen-SS en het Legioen Mussolini vervangt Graaf Ciano Ilichaam' on Franschs staii Langemarck studium SCHULDENPROBLEMEN Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: Schager editie: Schagen Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). Heldersche 'edi tie: Den Helder Koningstraat 78 Tel. 2345 (2 lijnen). ZATERDAG S FEBR. 1943 SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 12819 2 Pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. oer m.m. Bij contract binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. opl. on aanvr DUITSCH WEERMACHTBER1CHT Misiukte geallieerde luchtaanvallen HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 5 Febr. (DNB). Het opperbevel der weermaoht maakt bekend: Landingspogingen van vrij sterke bolsjewistische strijd krachten in het gebied van No worossiisk zijn door terstond ingezette tegenaanvallen van Duitsche en Roemeensche troe- Een uiteengeslagen. Gelande ataillons zijn ingesloten en gaan hun vernietiging tegemoet Negentien landingsbooten wer den in den grond geboord. Sterke vijandelijke aanvallen in het mondingsgebied van den Don en aan den Koeban werden onder zwa re verliezen voor de bolsjewieken afgeslagen. In het Zuidelijke deel van het front aan de Donets heerschte over het algemeen rust. In den sector aan de Midden-Do nets en aan de Oskol duurt de gioote afweerslag met toenemende felheid voort. Ten Zuiden van het Ladogameer zijn wederom sterke, met steun van ariillerie en tanks uitgevoerde aan vallen voor de voornaamste Duit sche gevechtslinies onder zware ver liezen ineengestort. In Noord Afrika en Tunis ge vechten van plaatselijke beteeke- nis. De poging van een formatie Amerikaansche bommenwer pers" om overdag onder bescher ming van de wolkenlaag West- Duitsch gebied aan te vallen is mislukt. De formatie werd door de jagers en luchtafweergeschut uiteengedreven en over zee teruggedreven. Daarbij verloor de vijand acht viermotorige vliegtuigen. Door blindelings uitgeworpen bommen in het kustgebied ontstond onaanzien lijke schade. In den afgeloopen nacht hebben afzonderlijke vijandelijke bommen werpers zonder effect storingsaan- vallen op West Duitschland onder nomen. Tijdens zware afweergevechten tusschen Don en Donets hebben zich de Westfaalsche 26ste en de Silezische 320-ste divisies infante rie bijzonder onderscheiden. ROME. 5 Febr. (Stefani) Het 986ste communiqué van het Itali- 'aansc'ne hoofdkwartier luidt: In het Westen van Tripolitanië heeft onze achterhoede met succes tegenstand geboden aan versterkte verkenningsbedrijvigheid van den vijand, die talrijke aulo5's verloor. In Tunesië plaatselijke botsingen, waarbij eenige lichte pantserwa gens door afdeelingen der spiltroe- pen werden buitgemaakt. Het aan tal gevangenen, gemaakt tijdens* de operaties, waarvan het weermacht- bericht van 2 Februari gewag maak te. bedraagt meer dan 1000. Tijdens gevechten boven Tunesië hebben Italiaansche en Duitsche jagers 15 vliegtuigen neergeschoten. In de Middellandsche Zee heeft «en sterke formatie tweemotorige Bij onze vrijwilligers. Trouwe kameraden Atlautic-Holland-Paz m Het SS Ersatzkommando deelt Diede: vrijwilligers voor de Waffen- •S en het legioen kunnen zich op onderstaande data bij de genoemde Jdressen vervoegen, ten einde ge- eurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op rcvcstigd. en wel voor hen. die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te vervullen, dat thans de mogelijkheid bestaat, om dienst te nemen in een speciaal wachtbatal jon. De opleiding vindt fn Nederland plaats, terwijl de in zet van dit bataljon ook in Neder- land zal blijven. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 7 Februari '43 Amsterdam. 9 uur school lepenweg 13: 8.2.'43 Utrecht 10 uur. Mariapl. Webrmachtsheim: 9.2.'43 Amersfoort 10 uur. dienstge bouw Leusderweg; 10.2/43 Den Siaag. 9 uur café den Hout. Bezui- enhoutscheweg. Machinegeweer-schutters. ln een dicht oerwoud vechten ze. Steeds geldt het wapen hun voornaamste zorg PK Maltry-PBZ-R-P m bommenwerpers zonder eenig suc ces onze konvooien aangevallen. Een der vijandelijke vliegtuigen werd door het vliegtuigescorte ver nield. Gisteravond laat hebben vijande lijke vliegtuigen in opeenvolgende golven Turijn en omgeving aange vallen. Talriike gebouwen werden getroffen. Het aantal slachtoffers staat nog niet vast. Andere vlieg tuigen drongen door tot het gebied van Spezia, zij lieten bommen val len. die geen ernstige schade ver oorzaakten. Ook Trapani was het voorwerp van nachtelijke aanvallen Bij Bonagia is eeii vijandelijk vlieg tuig brandend neergestort. De operaties aan het Oostelijk front BERLIJN. 5 Febr. (ANP). De ANP-correspondent meldt: De situatie van het Zuidelijk deel van het Oostelijke front is thans zoo. dat de Duitsche strijdkrachten ten Zuiden van Rostof een brugge- hoofd vormen. Alle aanvallen op dit bruggehoofd zijn tot dusver af geslagen. Aan het midden-Donfront ver plaatst het zwaartepunt van den strijd zich meer naar het Noorden, in de richting van Liwnv. Hier stui ten de bolsjewieken op steunpunten die zich reeds lang in handen der Duitschers bevinden, zoodat naar men van militaire zijde in de Duit sche hoofdstad verklaart, tot dusver al hun aanvallen op de Duitsche hoofdweerstandslinie zijn afgestuit. Aan beide zijden worden- de ge vechtshandelingen in het gebied van Woronesj belemmerd door fel le sneeuwstormen, die de sneeuw tot manshoogte doen opwaaien. De strijd is hier zeer onoverzichtelijk en het zal nog eenigen tijd duren, voor de fronten zich duidelijker af- teekenen. Van Duitsche zijde ver klaart men in dit gebied nog over' sterke reserves te beschikken, die nog niet alle in den strijd zijn ge worpen. Een ding is volgens mili taire kringen zeker, namelijk, dat de bolsjewistische voorhoeden, die op sommige punten zich dien in het Duitsche front hebben gewaagd af gesneden en in de pan gehakt zul len worden. Ten aanzien van den strijd ten Zuiden van het Ladogameer ver klaart men te Berlijn, dat de bol sjewisten hier. afgezien van de moe rassige en vrijwel waardelooze oeverstrook, ondanks de feiheid hunner aanvallen geen terreinwinst hebben kunnen behalen. De sluiting der Duitsche bedrijven BERLIJN, 5 Febr. De A.N.P.-cor- respondent meldt- Van de door het Rijksministerie van Economische Zaken uitgevaardigde verordeningen tot mobilisatie van de volkskracht is de meest ingrijpende wel die, welke de sluiting gelast van alle winkels, die voor de voorziening in de levensbehoeften der bevolkingi niet absoluut noodzakelijk zijn. Hier onder vallen in de eerste plaats zaken, die luxe-artikelen verkoopen, juweliers zaken, postzegelhandels, chocoladewin kels e.d. Van andere zaken, zooals die welke meubelen, antiquiteiten, boeken, tabaksartikelen e.d. verkoopen, zal een deel worden gesloten. Ook wordt de mogelijkheid overwogen, dergelijke za ken samen te voegen. In plaatsen, waar zich verschillende warenhuizen bevin den wordt een deel hiervan stilgelegr. De voorraden der gesloten zaken, die doorgaans nog maer zeer bescheiden zijn, zullen in de open blijvende za ken worden verkocht, voozoover zij niet voor bijzodere doeleinden wor den gebruikt. Het is te verwachten, dat het beeld der winkelstraten, zooals bijvoorbeeld de Kurfuerstendam te Berlijn, waar zoovele luxezaken gevestigd zijn, zich tengevolge van de winkelsluiting aan zienlijk zal wijzigen. Hoeveel zakep on der de verordening vallen, is moeilijk te zeggen, doch het zal zeker een ge tal van zes cijfers zijn. Tot de handwerkbedrijven, die stil gelegd owrden, behooren goud- en zil versmederijen, plisseerderijen, luxe kleermakerijen e.d. Het aantal, dat de erordening omvat, is kleiner dan bij de winkelzaken, daar reeds een groot aantal bedrijven in de bewapienngsin- dustrie ingeschakeld is. ROME, 5 F«br. (D.N.B.) Officieel is zoo Juist de vol gende wijziging in de Itali aansche rogeerilng bekend ge maakt: De functie van onderstaats secretaris bij het bureau van den minister-president wordt overgenomen door den n>atio- nalen raad Amilcare Rossi, voorzitter van d«n bond van frontstrijders, dfe generaal Luigi Russo opvolgt. Het ministerie van Buiten- landsche Zaken wordt door den Duce overgenomen. Giu- seppi Bastianini blijft onder staatssecretaris in dat minis terie. Graaf Ciano wordt voor drie jaar benoemd tot lid van den grooten raad van het fascisme. DE MUTATIES. ROME. 5 Febr. (D.N.B.) Met betrekking tot de wijziging van het kabinet wordt verder officieel medegedeeld: Umberto Albini, tot nu toe pre fect van Napels neemt, in plaats van Buffarini Guidi, het onder- staatssecretariaat van het minis terie van binncnlandtsche zaken waar. Alfredo '-de Marsico neemt de leiding over van het ministerie van justitie. De huidige functio naris, graaf Grandi, blijft voor zitter van de kamer van fasces en corporaties. In plaats va" 'Mcinri di Revel is tot minister 1 financiën be noemd baron aromo Acerho, trit nu toe voorzitter van het in ternationale landbouw instituut. Giusenpe Botai word<t als mi nister van opvoeding opgevolgd do:r den rector der universiteit van Pisa, Carlo Biggini. TTet ministerie van onenbare zaben wordt door den nationa'.e.n raad .Zmohe Ronini overgenomen van Ginseppi Gorla. Ho«f Venturi wordt als minis ter van verkeer afgelost dood. CJnï. C.arlo Tienen neemt de functie van minister van corporaties over van senator Rieeo. Aan bet ministerie voor volks ontwikkeling wordt Alessar.dro Pavobni onvevnligd doorv Polve- relli. tot nu toe onderstaatssecre- ta',:s aan dit ministerie. Tot minster voor deviezen is benoemd Ored? Ropomi. o's op volger van minister F,iecardi. TTef ondr'-cipnfcsorrefar'aat. voor oorlof-productie wordt tot mï- n>cter!e vorhevpn. G-»->I— <rro<=<=a, d'e fot nu toe daar onder- staafssecretaris was. is tot minis ter benoemd. PARIJS, 5 Febr. (D.N.B.) De ochtendbladen maken melding van een nieuw Britsch luchtbom bardement op de burgerbevolking van Noord-Frankrijk. Zij berich ten, dat Britsche bommenwerpers Woensdagmiddag een reeds eerder geteisterde stad hebben aangeval len en van zeer groote hoogte bommen liebben laten vallen, die geen militair doel troffen, ln een week heeft men tot dusverre 21 dooden en 60 gewort'en geteld. Tot de slachtoffers beJiooren vrouwen, kin-deren, ouden van dagen en uit Duitsohland terug gekeerde krijsgevangenen. 's-Gravenhage. 2 Febr. Op de Veluwe op een open veldje'zijn een paar jongens van 17 of 18 jaar aan het boksen, een twintigtal anderen kijkt toe. Even later wordt er een wedstrijd in hardloopen gehouden, dan gaat -het troepje naar binnen, drinkt koffie en plotseling zitten ze in een kring rond een examinator, die hun vragen stelt van allerlei aard. over dingen, die je niet uit een boekje kunt leeren. Ze moeten geleerd hebben uit hun oogen te kijken en zelf na te denken, als ze deze vragen beantwoorden willen, denk ik zoo en ik vraag: is dat nu het examen? Ja. dat is het examen voor het Langemarckstudium. De voorwaarden om tot dit exa men te worden toegelaten blijken al even nieuw als het examen zelf en de heele opleiding. Want hier wordt een poging gedaan om be gaafde jonge mannen van 16 töt 22 jaar, die door bijzondere omstandig heden op den achtergrond dreigden te geraken, in de gelegenheid te stel len door hard werken de plaats te veroveren in de maatschappij, waar zij door karakter en aanleg recht op hebben. Het is een eisch van so ciale rechtvaardigheid, zoo zeggen de leiders van dit instituut, dat el ke jonge Nederlander, ongeacht zijn afkomst, zijn stand of zijn fi- nancieele omstandigheid een oplei ding ontvangt, die met ziin aanleg overeenkomt. En het is een eisch van den nieuwen tijd. dat de lei dende posten in handen komen van menschen. die daarop door hun ka rakter en hun begaafdheden de meeste aanspraak kunnen maken. Een begaafde timmermansleerling moet architect kunnen worden, een oe- gaafde monteur ingenieur op zijn ge bied. Maar onder de gewone jongens, die door geldgebrek of andere bijzon dere omstandigheden niet in de gele genheid zijn geweest te gaan studeeren zitten zeker ook goede artsen, leeraren, mannen van wetenschap. Wij willen die jonge menschen opsporen en ze in de gelegenheid stellen zonder kosten en uit eigen kracht de hun toeko mende plaats te verwerven. Ik kijk de jongens uit den kring eens aan. Het zijn meest arbeidersjongens, die al weten wat werken en geldver- dienen is. Knappe koppen zijn er bij dat zie je aan hun heldere oogen en de belangstelling, waarmee zij 'het vraaggesprek volgen, .dat hoor je lan de soms verrassende antwoorden. Maar het zijn ook jongens, die weten wat zij willen, geen intelligente slappelingen, maar kerels uit een stuk. Dat merk je aan de manier, waarop zij vechten, aan hun taaiheid en uithoudingsvermo gen bij den wedstrijd. Gezond naar li chaam en geest moeten onze jongens zijn, want het Langemarck Studium stelt zware eisehen. zegt de ieider. Prachtig werk, zeg ik. En hebt u al succes? O ja, we hebben de mooiste ontdek kingen gedaan. Vele Nederlandsche jongens zijn reeds in opleiding. Zoo bespaart U gas en eet U smakelijk. De hoeveelheid water be- noodigd voor het kooken van 2 Kilo aardappelen ot vaste groenten behoeft niet meer te zijn dan I beker. De pan moet dan echter gesloten blijven en de gasvlam wordt kleiner gesteld zoo- dra de inhoud kookt Niet alleen be spaart men op deze wijze gas. maai het voedselgelialte blijft hooge* doot het gebruik van minder water Schim meipen nlngh-Pax «n TeGelsenaar. gemeente Borculo, vindt men nog een ouden mandenmaker, die van boerderij tot boerderij trekt en ter plaatse zijn handwerk uitoefent. Hij maakt de manden van het twijg- hout dat door de boeren zelf ver bouwd wordt Hartgerink-Pax ro UITSTEL VAN OPKOMST VOOR DEN ARBEIDSDILNST. Blijkens een rondschrijven van den secr.-gen. van het Dep. van Opv.. V/. en K. kunnen de in 1925 geboren mannelijke leerlingen van scholen voor voorbereidend hooger en middelbaar onderwiis. die ar- beidsdienstplichtig ziin ingevolge art. 4 van het arbeidsdienstplichtbe- sluit. teneinde hun studie ononder broken te kunnen volbrengen, een verzoek om uitstel van opkomst voor het vervullen van arbeids dienstplicht indienen. Dit zou dan ten spoedigste moeten geschieden. Er wordt de aandacht op geves tigd. dat deze mogelijkheid ook openstaat voor de oudere leerlin gen van ULO-scholen. die onder ge noemd besluit vallen. Belangheb benden kuunen zich voor inlichtin gen wenden tot den inspecteur van het lager onderwiis in de inspectie, waarin hun schooi is gelegen. OMSLAG NED. LANDSTAND. Krachtens een dezer dagen ver schenen uitvoeringsbesluit zullen alle tot den Nederlandsen en Land stand behoorende natuurlijke en rechtspersonen, die bedri.jfshoofd ziin met betrekking tot het gebruik van cultuurgrond of vischwater. over 1942 een bijdrage verschuldigd zijn aan den Landstand en wel f 1 per hectare voor cultuurgronden, waarop akkerbouwgcwasschcn, boomgaarden, kunstweiden, braak land, blijvend grasland en uiter waarden. f 10 per hectare voor war- moezerijgewassen. vroege aardap pelen en klein fruit in den vollen grond en f 20 per hectare voor pit- en steenvruchten in den vollen grond. warmoezerijgewassen en fruit onder glas. bloembollen en bloem- en boomkweekeriigewassen. Voor gedeelten van een hectare is een evenredige bijdrage verschul digd. Voor vischwater is f 5 per be- driifshoofd verschuldigd. Is het be- drijfshoofd pachter, dan draagt de verpachter V, deel der bijdrage. De staat en andere publiekrechtelijke lichamen of instellingen ziin vrii- gesteld. WINSTON CHURCHILL NOG TE KAIRO. STOCKHOLM, 4 Febr. (D.Js'.B.) Uit een bericht van den Britschen nieuwsdienst blijkt, rlat de Brit sche premier, Churchill, zich gis teravond nog te Kairo bevond. Churchill heeft daar ook een bezoek gebracht aan koning Fa- roek en aan minister-president Nahas Pasja. Houdt uw gasverbruik in toom en spaart eiken dag wat stroom in verleden, heden en toekomst Voor een talrijk publiek hield Dr. Ir. M. D. Dijt Maandagmiddag in het N.H. Koffiehuis een inleiding over bovenstaand onderwerp. waarDii hii de kwestie bekeek in verband met de groote oorlogsuitgaven. Hoezeer er sprake is van een ..pro bleem"'. moge blijken uit den enor- men omvang, welke de schulden der diverse landen langzamerhand heb ben aangenomen. In Engeland b.v steeg de schuld van ca. 80.000.000 in 1801 op ca. 875.000.000 in 1815. Tot 1913 bleef deze schuld ongeveer stabiel waarop ze gedurende den eersten wereldoorlog weer steeg tot ongeveer het 10-voudige. In 1923 bedroeg ze ca. 8.075.000.000. De hoogte van thans is niet nauwkeurig bekend, wellicht bedraagt ze onge veer het dubbele van 1923. De Nederlandsche schuld, die ge durende de geheele vorige eeuw on- geveer 1 milliard gulden bedroeg. elooot nu alles bijeengenomen, ca. 8 milliard gulden. In andere landen was de gang van zaken overeenkomstig. Hoewel terugbetaling ven soortge lijke enorme sommen practisch on mogelijk is. moet men bij een en ander bedenken, dat terugbetaling ook niet zoozeer gew.enscht is. Waar het om te doen is. is de rente en inleider rekent uit. dat de betaling daarvan nog nergens een onoverko melijk bezwaar oplevert. De gedachte der regeering dient Inleiding van Dr Ir. M. D. Dijt voor de Ver. v. Oud-leerlingen der R.L.W S. dan ook meer te ziin: hoe kunnen ve de productie verder opvoeren, ielukt dit. dan zal de last op den .uur minder zwaar drukken. Overigens is het niet doenlijk de oorlogslasten geheel uit de belastin gen te financieren. Doordat de belastingtechniek sterk is verbeterd, is liet percentage der oorlogsuitgaven, dat uit belas ting kan worden geheven, opgeloo- pen tot ca. 40 pet., tegen in den vo rigen oorlog nog geen 10 pel. .Spr. toont aan hoe het echter niet juist zou zijn, indien alles uit de belastingen werd gevonden aan gezien men te doen heeft met ach teruitgang van kapitaal. Inleider behandelt dan de vraag tot hoever de staat kan doorgaan met het leenen van geld. Hierbij kan een inflatie ontstaan die echter weer kan worden vermeden door prijsbeheersching. geldik wij die te genwoordig kennen. Spr. waarschuwt tegen de gednch te van terugbetaling der schuldei van het eene land aan het andere. In 1871 kon Frankrijk zijn cdrlo.gs; schuld nog met goud betalen, in 1918 was zooiets ten eenen male on mogelijk. Al het goud der wereld 1 zou ontoereikend zijn geweest. I Spr. toont aan. hoe het uitge- schudde Duitschland van 1918 niets I kon koopen en hoe er eerste weer export naar Duitschland plaats had. toen de wereld het land credieten verschafte. Deze export zakte in een. toen men geen geld meer leen de. Zoo zal er dus bij het sluiten van den vrede van de oplegging van oorlogsschulden geen sprake kun nen zijn. Bii een oplegging daarvan gaat de handel, ook die van den ovei^tvinnaar. ten gronde. Ten aanzien van het probleem der terugbetaling der nationale schul den. betoogt spr.. dat geheel of ge deeltelijk schrappen niet meer mo gelijk is. Alle polissen zouden scheef ko men te zitten. Wat dit beteekent. wordt duidelijk, wanneer men be denkt. dat er in Nederland een 12 millioen in omloop zijn. Men be hoeft zien dan ook geen zorgen te maken. De schulden zullen niet worden geschrapt. Een vermogens heffing biedt ook haar onoverko melijke moeilijkheden. Industrie en landbouw wordert er door bezwaard ten opzichte van de buitenlandsche concurrentie. Het streven zal moeten uitgaan naar nroductieverhooging en hoe wel hieraan eveneens schaduwzij den zijn naar rentevoetverlaging. Spr. besluit met de meening dat men zich straks bij de regeling der i-«ter T.tionale schu'clon door geen enkele wraak gedachte moet laten stuwen. Indien in dit opzicht be grip bestaat, blinkt een lichtere toe komst. i Ma Maan op vanavond om onder 907 17.33 uur 12 Feb tot tnorgeoocbteBd V M E.K. o ia 27 Feb 8.14 uur lk Zoodagavond om Ma17.35 uur Ma,an op onder 9.35 tot Maandagochtend 21.05 8.12 uur Kellner nam goederen in beslag Een kapper uit de Bakkerstraat te Amsterdam had goederen van joden in bewaring genomen. In zun woning in de Pieter van der Does straat had hij een doos met tapijten en een doos met kleedingstukken verstopt. Zijn boezemvriend en diens zwager waren op de hoogte van dit feit. en zij meenden, dat zii van die wetenschap gebruik konden maken. Zij probeerden de goederen in hun bezit te krijgen en zij na men daarom een békend recidivist, een kellner. in vertrouwen. De kellner wist wel raad. Hij ging naar den kapper, in gezelschap van een man. die zich in een Duitsch uniform had gestoken en zelf sprak hij Duitsch. om den indruk te ge ven. dat hij in opdracht van Duit sche instanties handelde. De kap per #ees de goederen aan en de kellner begon toen te^dreigen met arrestatie. Hij zeide, dat hii de doos den volgenden dag zou laten weg halen. Inderdaad verscheen hij den volgenden dag per taxi en nam de goederen mee. Later kwam de kap per te weten, dat in de voering van een der kleedingstukken f 2000 was genaaid. Hii vertelde dat weer aan zijn boezemvriend, die niet aarzelde het geld uit de jas te halen. Hii deelde de f 2000 met zijn zwager. De kellner. die te loslippig was. raakte aan het praten en het duur de niet lang of het complot werd ontdekt. Vandaag stonden de mannen te recht voor de reohtbank te Amster dam.'De Officier van justitie. Mr. Dr. P. Kleene. eischte tegen den kellner wegens oplichtine een jaar en zes maanden gevangenisstraf en tegen den boezemvriend en diens zwager wegens heling resp. een jaar eri drie maanden en twee jaar gevangenisstraf. De rechtbank eischte de onmid- delijke gevangenneming van den kellner. die niet verschenen was. Uitspraak Vrijdag 19 Febr. Schrikbarende prijzen en goede vangsten 's-Gravenhage 5 Febr. De ambtenaren van de prijsbeheer sching hebben zich de laatste maan den duchtig geweerd op verschil lend terrein. Zoo werden van een zeepproduct waarvoor de fabrikant f 23.50 per 100 kilogram rekende en dat door den winkelier voor 90 gul den werd verkocht, eenige tiendui zenden kilo's in beslag genomen. Een afvalhandelaar verkocht vet voor technische deoleinden. waar van de waarde 6 cent per kg. be droeg. voor 22 gulden per kg. Voorts werd aandacht besteed aan de prijzen van turf en brand hout. Is voor het baggeren van turf een prijs van f 1.15 per roede nor maal. een ambtenaar van het fa- briekskantoor voor turf te Assen, die zelf vier veenmachines bezat, rekende daarvoor f 1.80. Duizend ton brandhout werden verder in verband met prijsopdrijving in be slag genomen. Ook de prijzen voor schoenre-pa- raties werden onder de loupe geno men. Hoewel niet alle verstelwerk om den schoen ..levensvatbaar" te houden is na te gaan. kon toch in vele gevallen prijsopdrijving wor den geconstateerd. Doodelijke val van zolder Vermoedelijk doordat een luik niet goed gesloten was. viel Woens dagmiddag de 66-jarige bakkers knecht J. v. d. B. te Putten van den zolder der bakkerijEen andere knecht, die eveneens op den zolder werkzaam was, miste hem na eeni gen tijd. Hii kwam toen tot de ont dekking. dat de man. badend in ziin bloed in het achterhuis op den vloer lag. Geneeskundige hulp werd in geroepen, waarna men v. d. B. naar ziin woning overbracht. Korten tijd nadien overleed het slachtoffer aan de bekomen verwondingen. Kerknieuws MOTIE. De classis Warffum der Gerefor meerde kerken besloot, in verband met de instructies van eenige ker ken. in een schrijven aan de gene rale synode mee te deelen: dat de classis niet bevredigd is over de langdurige zitting der svnode. dat de classis ook niet bevredigd is over de verklaring der svnode. waar in zii haar continueering motiveert, dat de classis er daarom ten sterk ste op aandringt dat de svnode er alles op zette, het saamknmen der volgende synode zoo spoedig moge lijk te doen plaats vinden. De clas sis meent, dat dit de rust en den vrede der kerken zal kunnen die nen. DTEN<Srn T)pV GEMACHTIG DE VOOR DE PRIJZEN. De dienst van den gemachtigde voor de prijzen is van Den Haag verplaatst naar Deventer, waar het telefoonnummer is 4991.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1