NOORD-HOLLAND Distributienieuws Verduister Economischen rechter DAGBLAD VOOR Nieuwe successen voor Duitsche duikbooten Hermes-D.V.S. en A.D.O. beiden verslagen De regeeringswijziging in Italië Keuringen voor de Waffen-SS en het Legioen Plantengroeistoffen in hare practische toepassing Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: Schager editie: Schagen Laan 201, Tel. 444 (2 liinen). Heldersche edi tie: Den Helder Koningstraat 78 Tel. 2345 (2 liinen). MAANDAG 8 FE BR. IMS SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 12022 2 Pagina's. Hoofdredactenr: A. R. JONKER, Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract, binnen een jaar te se- bruiken belangriike korting. Ta rieven v. de geh. ooi. on aanvr. DUITSCH WEERMACHTBERICHT Landingstroepen bij Noworossüsk bijna vernietigd HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 7 Febr. Het opperbe vel der weermacht deelt mede; Het gros van den in het ge bied van Noworossüsk gelan den vijand is vernietigd. Zwak ke overblijfselen zijn op een zeer klein gebied opeengedron gen. In den Westelijken Kau- kasus werden nieuwe vijande lijke aanvallen* met bloedige verliezen voor den vijand afge slagen. Daarbij werden op 5 en 6 Februari 21 pantserwagens buiten gevecht gesteld. Terwijl in de Donetsbocht ten Oosten van Sjachty slechts plaat selijke gevechten plaats vonden, duurt de afweerslag in het mon- dingsgebied van den Don, aan de midden-Donets en ten Westen van den Oskolsector met onverminder de hevigheid voort. De bolsjewis ten leden bij hun aanvallen, die zij ondernamen zonder rekening te houden met vie offers, zeer zware, bloedige verliezen. Tn een onover zichtelijk boschgebied werd een vijandelijk regiment tot den strijd gedwongen en volkomen vernietigd Aan de andere fronten verliep de dag over het algemeen rustig. Sterke formaties der luchtmacht bestookten den geheelen dag raar- eheerende colonnes van den vijand Aan het front in Tunesië leven dige bedrijvigheid van verken- ningspatrouilles^aan weerskanten. Ten Noordoosten van Oran hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen in den afgeloopen nacht een vijande lijk konvooi aangevallen en vol gens de tot dusverre ontvangen berichten drie transportschepen met een gezamenlijken' inhoud van 18.000 ton zwaar beschadigd. Een der schepen geraakte in brand. Bij nachtelijke storingsvluchtcn boven West-Duitschland hebben vijandelijke vliegtuigen, door hier en daar bommen te laten vallen, geringe verliezen onder de bevol king veroorzaakt. Drie vijandelijke vliegtuigen werden neergehaald. Zooals een extrabericht meldt hebben duikbooten in zware, hardnekkige gevechten, uit konvooien, die naar Engeland voeren en bestemd waren voor het Afrikaansche en het Sow- jet-Russischc front, 16 volge laden transportschepen en tank schepen met een gezamenlijken inhoud van 102.500 ton, alsme de 4 zeiltransportschepen tot zinken gebracht. Drie andere schepen werden door torpe do's beschadigd. Een andere Duitsche duik boot heeft in liet Oostelijke deel der Middellandsche Zee een kruiser van de Dido-klas- se in den grond geboord." SPORTNIEUWS Groote zege van D.T.S. In de eerste klasse van Dis trict I lieerscht groote span ning. De laatste wedstrijd moet ADO winnen om gelijk met. Hermes DVS te komen, waarna nog een beslissingswedstrijd zal volgen. Ook in de tweede klas se i3 de spanning groot. EERSTE KLASSE. District L Onder groote spanning nadert het einde. Hemes DVS verloor zijn laatsten wedstrijd tegen EDO. Ech ter ook ADO verloor, zoodat de si tuatie aan den kop ongewijzigd bleef. De Hagenaars zullen nu hun laatsten wedstrijd tegen Stormvo gels moeten winnen om gelijk te komen met Hermes DVS, waarna nog een beslissingswedstrijd op het programma staat. Sparta—De Vo- lewijckers eindigde in een neder laag voor de Mosveldbewoners. District II. Ook in dit district is de compe titie geëindigd. Voor de resultaten van de gisteren gespeelde wedstrij den zie men de uitslagen. De eind stand is als volgt: Feyenoord 18 14 3 1 31 48—19 vsv 18 11 3 4 25 60—30 Blauw Wit 18 11 2 5 24 40—31 DHC 18 10 2 6 22 46-36 VUC 18 8 3 7 19 51—50 Ajax 18 6 4 8 16 39—39 RFC 18 7 2 9 16 36—41 Epima 18 4 2 12 10 26-59 Haarlem 18 4 2 12 10 41—54 't Gooi 18 2 3 13 7 26—54 District nL Longa zorgde er voor, dat de theoretische kans, welke het nog heeft, niet verloren ging en klopte BW. Eindhoven moest Picus met de punten naar huis laten gaan. MVV zond PSV mete en nederlaag naar huis. De» wedstrijd NO^D— Roermond, van zoo'n groot belang voor de laatste plaats, kon helaas niet doorgaan. DISTRICT V. Hier werden alleen gespeeld Hee renveen-Leeuwarden en Velocitas- Veendam welke beide in de over winning voor de thuisclub eindig den. Sneek-GVAV en Achilles- Leeuwarden moesten worden uit gesteld. ONS DISTRICT. Tweede klasse A. Op eigen terrein is KFC meester gebleven over West-Frisia en heeft daarmede, dank zij een beter doel gemiddelde, de leiding van OSV overgenomen. Santpoort leed een smadelijke nederlaag tegen Alc- maria Victrix en kwam daardoor vaster op de laatste paats. Derde klasse B. Alleen DTS-Kinheim werd hier daverende overwinning voor D T S geworden. De Deetjes zijn er ein- Voetbaluitslagen EERSTE KLASSE. District I: DFC—ADO £-0, EDO HDVS '2—0, SpartaVolew. 32 District II: 't Gooi—SV 33, AjaxRFC 22, VL'CHaarlem 43. F'oord—BI. Wit 1—0,. DHC Emma 71. District IV: Eind'h.Picus 15, BWLonga 0—2, NO ADRoorm, afg., MVV—PSV 3—1, Maurits- Spek.heide afg. District V: Veloc.Vecnd. 5—2. SneekGVAV afg., Heerenv.LSC 7—2, Achilles— L'arden afg. DISTRICT L Tweede klasse A: OSV—H RC afg., Kenn.—ZFC afg., WFC—Uk- maarsche Bovs afg., Alom. V. Santp. 6—1, KFC—West-Fr. 4—1. Derde klasse: KW— QSC, Zaand. DEM, HP.CBeverw., Schagen GVO, alles afgekeurd. Derde klasse B: DTSKinheim 71, Halfw.Helder afgek. Vierde klass^ A: N. Nied.—Wie- ringen,31. BKC—Atlas 21. Vierde klasse C: Vitessè 1922— USVU afgek. Res. tweede kl. A: RCH 2—VS V 2 52, Helder 2Kenn. 2 afgek. Res. derde kl. A: Alc. V 3—OSV 2, Zaand. 2Assend., OSC 2HR C 2, alles afgek. AFD. NOORD-HOLLAND. IE: Alom. V 4Waterv. 2 afgek.. RKAFC—HRC 3 onb., Helder 3- Winkel 1 4—1. 2D: Dirkshom—VZV afgek, DT S 2Con Zelo afgek., N. Niedorp 2—LSVV 2 uitgest.. Winkel 2—H OSV 2—0, Holl. TTIugo B. afgek. 2E: Succes 2—SRC 6—5, Cal!.— Atlas 2 onb., BKC 2—Schagen 2 2-4. 3F: Helder 4—Winkel 3 4—1. Schagen 3DTS 3 afgek. 4F: Afficmaar 3Sohoorl 4 afg. Zeevogels 3Kolping B. 2 onbek. <G: Hugo B. 2—Alom. V 6 afg., SVW 2—RKAFC 3 onb., Sdhoorl 3 —Petten 2 onbek. 4H: N. Niedorp 3— Holl. J L DTS 5—Dirkshom 2, LSW 4—I„S VV 3, VZV 2—Con Zelo 3, alles afgek: 4J: BKC 3B"horn 80, Waterv. 3Geel Zwart, G.-Zw. n. o., Scha gen 4SRC 2 afgek delijk in geslaagd, de laatste plaats te verlaten en deze aan Halfweg over te doen. Vierde klasse A. Door de nederlaag van .Wierin- gerwaard togen Nieuwe Niedorp is de strijd om de bovenste plaats definitief beperkt tot Texel en L. S.V.V. B.K.C. werkte zich door een overwinning op Atlas vrij .van de laatste plaats. Vierling geboren Zaterdagochtend werd in het. R.K. ziekenhuis te Zwolle een vierling in het gezin Kiffers— Westenberg geboren, t.w. drie meisjes èn een jongen. Moeder en kinderen maken het goed. Kammers&ngerin Maria Cebotarl van de Staatsopera Berlijn en Dresden zal op uitnoodiging van intendant dr Wolfgang Nuterals gaste optreden in drl* voorstellingen van het „Deutsches Theater in den Niederlanden" in den Stadsschouwburg te Den Haag. Op 3 en 11 Februari a s. als „Madame Butterfly* en op 9 Februari als Mimi in „La Bohème". De groote kunstenares als „Madame Butterfly*. Stapt-Paxro Fraaie overwinning van D.T»3» Kinheim met 1 verslagen. Op even verrassende als overtui gende wijze heeft D.T.S. gisteren van het bezoekende Kinheim ge wonnen. De 7—1-overvvinning was weliswaar wél at geflateerd, maar toch wel verdiend. Hte leek er i het begin niet veel op, data het zoo'n groote D.-zege zou worden, daar de bezoekers na eenige vergeefsche aanvallen een goed doelpunt maakten en daar door de leiding namen. Maar dit was maar van korten duur, want toen een voorzet, van Groen half door Bos werd gemist, nam Carnus zijn kans waar en ver raste met een goede omhaal de K.-kccper. Welbleef Kinheim met haar aanvallen gevaarlijk maar geleide lijk werd D. sterker en met een rachtig schot bracht Bos de stand op 2—1. Voor de rust werd niet meer gescoord. Nauwelijks was het spel weer be gonnen of een aanval over links gaf Bos een goe ie kans welke de ze speler óok netjes benutte. Even later weer een hooge voorzet van De Waard en nu was het Groen die met een goed schot de stand op 41 bracht. Toen een goede combinatie tus- schen Carnas en De Waard voor Bos weer een goede kans schiep was deze er als do kippen bij, om den bal voor den 5en maal in het K.-doel te plaatsen. Kinheim hield ondanks de groo te achterstand goed vol, maar kon toch niet verhinderen, dat Bos nog tweemaal wist te doelpunten en daardoor de eindstand op 71 bracht. Een toegestane strafschop we gens te zwaar afhouden in het be ruchte gebied werd nog door v. d. Hoven gestopt. Toen het einde daar was verlieten 22 spelers het veld, die onder de beste verstandhou-- ding eikaars krachten hadden ge meten. tiacfceq. TWEE NEDERLAGEN VOOR U.V.O. Gisteren trok U.V.O. met een da mes- en een heeren-elfta.1 naar Hoorn. Beide elftallen kregen een nederlaag te slikken. Bij de dames was U.V.O. wel steeds in de meer derheid, doch het wilde niet ge lukken, deze meerderheid in doel punten uit te drukken. Slechts eenmaal wisten de gasten te scoren dóór A. Boon, waar tegen over Hoorn 2 doelpunten stelde. Bij de heeren waren de partijen ongeveer tegen elkander opgewas sen. Het spel ging op en neer. Met de rust was de stand 3-1. zoodat nog van alles kon gebeuren. Hoorn en U.V.O. maakten na. de rust elk nog een doel punt, zoodat de eind stand 4-2 werd. De doelpunten van U.V.O. werden gemaakt door .T. Mos en C. Tuinman. Van de 4 door Hoorn gescoorde doelpunten werden er twee in buitenspelposi tie gemaakt. Oe hooikist in de huishouding Bazuiniging op gas en oloctiicinii Bij gebruik van de hooikist voor het. bereiden van spijzen, moet men met overleg te werk gaan. Zoo moe ten de pannen van builen goed schoon zijn en bij het inzetten in de kist of de mand, die als hooikist dienst doet, mag niet gemorst wor den. De kist, mand of kranten welke immers eveneens een goede hooikist kunnen vormen doe men gedurende de bereiding voor al niet open. Wanneer er in een kist verschillende pannen gaan, plaatse men op iedere pan afzon derlijk een stevig kussentje. Zoo doende behoeft er geen warmte ver loren te gaan. Na het gebruik be hoort. de hooikist open te blijven ,om te luchten". Wie zich aan deze richtlijnen houdt, behoeft niet bang te zijn voor overschrijding van het gas- en electriciteitsrantsoen. ROME. 7 Februari (D.N.B.) De diplomatieke redacteur van Ste- fani schrijft, dat de regeeringswij ziging een dier mutaties op de verantwoordelijke posten is, die bchooren tot de karaktertrekken van het fascistische regime. De omvang der wijziging en het feit, (lat de namen' van sommige schei dende ministers zeer bekend zijn, zou.' bij niét-ingewijden den indruk kunnen wekken, dat deze gebeur tenis van buitengewone beteeke- nis is. In werkelijkheid echter be treft het hier mannen, die vele jaren lid der regeering zijn ge weest en daarom noodzakelijker wijze vroeg of laat vervangen moesten worden om een verstee ning van het bestuur te voorko men, die in strijd met de door Mussolini gegeven richtsnoeren zou zijn geweest. Dat de wijziging in oorlogstijd heeft plaats gevonden, toont aan, dat de oorlogstoestand den normalen gang van het be stuur voor den Duce noch voor het volk kan schaden, vooral doordat de oorlogstoestand in geen enkel opzicht nog iets buitengewoons be teckcnt. De regeeringswijziging kan dan ook geen gevolgen voor de buiten- landsche politiek hebben, omdat de fundamenten daarvan onveran derd belichaamd blijven in den Duce. Het SS Ersatzkommando deelt mede: vrijwilligers voor de Waffen- SS en hét legioen kunnen zich od onderstaande data bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde ge keurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd, en wel voor hen. die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te vervullen, dat thans de mogelijkheid bestaat, om dienst te nemen in een speciaal wachtbataljon. De opleiding vindt in Nederland plaats, terwijl de in. zet van dit bataljon ook in Neder- land zal blijven. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 7 Februari '43 Amsterdam. 9 uur school iepenweg 13: 8.2.'43 Utrecht 10 uur. Mariapl. Wehrmachtsheim: 9.2.'43 Amersfoort 10 uur. dienstge bouw Lemsderweg: 10.2.'43 Den Haag. 9 uur café den Hout. Bezui denhoutscheweg. vrijwilligers. Een Bïftraifleerpost I* sneeuw en Ijs Orbte-HoUeod-Pax m MARGARINE OP BOTERBON 07. Ruiling tegen rantsoenbon nen voor bepaalde personen nog in Februari mogelijk. 's-GRAVENHAGE, 6 Febr. Personen, die niet in staat zijn hun bonnen ..Boter 07" in te leve ren bij een detaillist in de ge meente waar zij zich ten gevolge van oorlogsomstandigheden gaan vestigen, kunnen evenals schippers, woonwagenbewoners, gedetacheerde marechaussee's, de vaste bevolking van kostscholen e.d. de in hun bezit zijnde bonnen „Boter 07" nog tot en met 27 Februari a.s. bij de plaatselijke distributiediensten ruilen tegen rantsoenbonnen „Eén rantsoen margarine of vet". DE MANDARIJNEN- EN SINAAS APPELENBON VERLENGD. 's-G ravenhage, 6 F ebr. De geldigheidsduur vari bon „Re serve 4-03" recht, gevende op 350 gram mandarijnen of sinaasappelen en van bon ..reserve 4-04" recht ge vende op 850 gram mandarijnen of sinaasappelen, is verlengd tot en met. Zaterdag 20 Febr. a.s. POSTVERKEER MET CHILI STOPGEZET. 's-GRAVENHAGE Poststukken voor Chili kunnen niet meer ter verzending worden aangenomen. Reeds verzonden correspondentie zal aan de afzenders worden te ruggezonden. Berlijn en de reorganisatie van bet Ifaliaansche kabinet BKRLIJN, 6 Febr. (A.N.P.) De reorganisatie van het. Italiaan- sche kabinet wordt in Duitschland algemeen als een nieuwe concen tratie van krachten beschouwd. Niets pleit naar Duitsche meening hiervoor duidelijker dan het feit. dat Mussolini nu ook nog de be langrijke taak van den minister van buitenlandsche zaken op zich genomen heeft. Een verdere be vestiging voor deze opvatting ziet men té Berlijn in de verandering van het Italiaan.sche bureau voor de oorlogsproductie Njt een volle dig ministerie. De concentratie op de oorlogstaak wordt ook duide lijk zichtbaar in het feit, dat bij de nieuwe reorganisatie vrfn het kabinet het frontstrijderselement sterk op den voorgrond treedt, zooals .bv. tot uiting komt in de benoeming van den voorzitter van den bond van oudstrijders, Amil- care Rossi tot onderstaatssecreta ris van het minister-presidium. Hierdoor is, naar de opvatting te Berlijn, de tendens welke aan de reorganisatie van het kabinet ten grondslag ligt op ondubbelzinnige wijze gekarakteriseerd. Hierdoor is echter ook hen, die aan den vij andelijken kant van een vermin dering van krachten bij den Itali- aanschen regeeringschef door een verzonnen zielkt.e gedroomd, heb ben, een grondige les gegeven. Bij de volle waardeering voor de feiten vergeet men te Berlijn niet de hooge verdiensten, die vooral de aftredende minister van bui tenlandsche zaken, graaf Ciano, zich verworven heeft bij het sme den van de spil als uitvoerder van den wil van Mussolini. Maan Maan op vanavond om onder 10.01 t-r 2223 17.37 uur MFeb 12Feb tot morgenochtend V M E k. Q tri 27 Feb 8.10 uur l.k. Door het Noord-Hollandsch Toooeel onder leiding van Jan C. de Vos aal op Zondag a.s. te Utrecht de première gegeven worden van het door bet Departement va» Volksvoorlichting en Kunsten bekroonde oorspronkelijke Nederlandsche tooncelstuk „Dorp la onrust" van Kees Spierings. Een scène uit het derde en laatste bedrijf met v.l.&.r.i J. van Erp (de pastoor): Toe van Otterloo (Govert) en Sheila Clarijs (Anoa) Stevens-Pax m Voor den Weer is een bonnenhandel door dea Ec. Rechter te Alkmaar berecht. Deze keer waren het een paar Tesselaars, die eigen handeltje in bonnen dreven. L. Keyser, die allerlei soorten distri butiebonnen opkocht, om ze weer met winst te verkoopen. De knoeipartij kwam hem op zes weken te staan. Zijn leverancier, J. Keizer, had geluk: zijn vonnis luidde: f 100. AARDAPPELTELERS IN DE NOR. Wie niet hooren wil, moet voelen. Een ontstellend aantal tuinders en telers van aardappelen hebben blijk baar nimmer begrepen, dat zij in de allereerste plaats de voorschriften die nen na te komen. 't Werd echter nog erger: J. Arends, schipper uit Barsinger- horn, vervoerde 12.000 kg. aardappelen en mag nu 2 maanden brommen. De scheepmaker J. de Wit uit Broek op Langendijk kreeg dezelfde straf, om dat hij een 8000 kg. aardappelen ge kocht had. K. Bakker uit St. Pancras werd be boet met f200 voor den verkoop van 250 kg. aardappelen, terwijl J. Beers uit Heerhugowaard voor de leverantie van 3000 kg. aardappelen een maand gelegenheid krijgt om na te denken. BENOEMD TE H. H. WAARD. Met Ingang van 1 Mei is de on derwijzer H. J. Schut benoemd tot hoofd der O. L. school te Heerhu gowaard. Inleiding door dr. Veldstra voor de Ver. van Oud-Leer lingen der R.L.W.S. De voorzitter kon weer een groot aantal belangstellenden welkom hee- ten, waarna onmiddellijk inleider het woord nam. Plantegroeistroffen oefenen hun wer king uit in sterk verdunden toestand evenals vitaminen en hormonen. Ze zijn regulatoren en geen bepaalde voe dingsstoffen De geschiedenis van het onderzoek dateert uit ca. 1880. De eerste proefne mingen bestudeerden de invloed van het licht op haverkiemplantjes. Om streeks 1930 trachtte men uit dg kop pen daarvan de chemische stof af te zonderen welke bij 't groeien der plant jes blijkbaar haar werking deed voe len. Dit bleek onmogelijk, men vond echter elders overeenkomstige stoffen, die men den naam Auxine a en Auxine b gaf. De structuur er van is zeer in gewikkeld, van kunstmatige samenstel ling was geen sprake. De Auxine (auxe- re doen groeien) komt voor in urine. Men vondt ten slotte enkele andere stoffen, die dezelfde eigenschappen be zaten en die men merkwaardigerwijze reeds kende. Ze waren synthetisch te bereiden en zijn thans in den handel bekend als Rhizopon A en B. Ten slotte bleek, dat deze groeistof fen niet één, doch verschillende invloe den ten goede bij de ontwikkeling van de plantponden uitoefenen. Spr. laat zien aan de hand van verschillende lantaarnplaatjes, hoe bij behandeling met groeistoffen de planten veel be ter wortel zetten, hoe ze zich veel be ter laten stekken en hoe ook sprake Is van een betere latere ontwikkeling. Bladen en bloemen bleven voorts lan ger hangen. Dit laatste was aanleiding om te onderzoeken of door bespuiting met groeistof de ontijdige vruchtafval kan worden vermeden. Dit bleek in derdaad juist, het aantal afgevallen vruchten kon sterk worden verkleind. Op het oogenblik is het spuiten met gro,eistof bij veel kweekers reeds van zelfsprekend. Na de pauze geeft inleider weer, hoe door een bepaalde doseering het groei proces ook kan worden vertraagd. Deze kennis werd practisch in toepagsing gebracht bij de late aardappel, ten ein de te trachten het spruiten er van te gen te gaan. Aan de hand van plaatjes laat spr. zien, hoe frappante resultaten werden verkregen. Voor het gemak wordt hier de groeistof in poedervorm toegediend. Een bezwaar bleek voorloopig, dat het rotten hier en daar scheen toe te nemen. Vooral deed zich dit voor bij kuilen. Desbetreffende proeven loopen nog in verschillende deelen des lands. Voor bewaren door particulieren lijkt het middel echter van gewicht. Ook viel het op, hoe bij toediening van groeistof met remmende werking bij pootaardappelen korte stevige sprui ten ontstonden. De onderzoekingen op dit gebied zijn nog niet ten einde. Op het proefbedrijf te Koedijk wor den mét dezelfde stof proeven .geno men om het breken van bewaarkool tegen te gaan. Omtrent de resultaten is nog niets bekend. Door zaadbehandeling kon opbrengst verbetering worden verkregen. Ook de ontwikkeling van zaadlooze vruchten bleek mogelijk. Indien dit op groote schaal toepassing kan vinden, zal de nachtvorst aanmerkelijk minder kwaad kunnen doen aan onze vruchtboomen. Tot slot wees spr. nog op de moge lijkheid om het rijpingsproces bij vruch ten ten bespoedigen. De resulaaten op dit gebied zijn zeer uiteenloopend. Een groot gebied ligt hier braak voor onderzoekingen, doch een deel ervan is reeds in bewerking. Steeds zal daar bij samenwerking noodig zijn tusschett chemicus en landbouwkunde.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1