NOORD-HOLLAND Verduister DE MOORD OP GENERAAL SEYFFARDT DAGBLAD VOOR Wederom 109.000 brt. vijandelijke scheepsruimte vernietigd Keuringen voor de Men-SS en liet Legioen Noord- en Zuid-Holland Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: Schager editie: Schaggn Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). Heldersche edi tie: Den Helder Koningstraat 78 Tel. 2345 (2 lijnen). DINSDAG 9 FEBR. 1943 SCHAGER EDITIE 878te Jaargang. No. 12423 2 Pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. oer m.m. Bii contract binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. opl. od aanvr. DUITSCH WEERMACHT BERICHT Kalme dag aan den Dan ^Vijandelijke aanvallen overal afgeslagen HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- rer, 8 Febr. (D.N.B.) Het opperbe vel van de weermacht maakt bekend: Aan het Kaukasus-front gevech ten van plaatselijke beteekenis. Bij de vernietiging van den op 5 Februari ten Zuidwesten van No- worossisk gelanden vijand wer dén in totaal 31 tanks stukgescho ten. De bloedige verliezen van den vijand zijn hoog. In het mondingsgebied van den Don, alsmede in de groote bocht van de Donetz verliep de dag over het alge meen kalm. Een bolsjewistisch regi ment, dat bij het aanbreken van den dag de Donets was overgestoken, werd in een tegenaanval vernietigd. De'bolsjewisten zetten ook gisteren aan den middenloop van den Dontes en ten Westen van den Oskolsector hun woedende aanvallen, waarbij zij sterke gepantserde strijdkrachten in den strijd w.erpen, voort. Deze aanvallen werden afgeslagen. Ondanks de slechte weers omstandigheden deden sterke forma ties gevechtsvliegtuigen doeltreffende aanvallen op marcheerende colonnes en op kwartierruimten voor de vijan delijke troepen. Ten Zuiden van het Ladögameer bleven nieuwe vijandelijke aanvallen zonder succes of werden in de kiem gesmoord. Bij een eigen tegenaanval werden voor het front van een regi ment 400 gesneuvelde bolsjewisten ge teld. In Noord-Afrika wederzijdsche acti viteit van artillerie en verkennings troepen. Luchtdoelartillerie op schepen van de Duitsche marine in convooi varend met aanvoerschepen naar Tunesische havens schoot 7 Britsche gevechts vliegtuigen neer. Storingsvliegtuigen wierpen in den sfgeloopen nacht enkele bommen neer op West-Duitsch gebied en veroor zaakten hierdoor schade aan gebou wen. Bij een luchtaanval op de^Fransche kust aan den Atlantischen Oceaan wer den volgens de totdusver ontvangen berichten 3 vijandelijke bommenwer- pers neergeschoten. Een Zuid-Engelsche havenstad werd overdag door snelle Duitsche gevechts vliegtuigen aangevallen. Lait.-Generaal Seyffardt gevallen als slachtoffer van revolveraanslag GRVENHAGE, 8 Febr. Op den leider van het Vrijwilligers Legioen Nederland, den voorma- llgen chef van den-Nederlandschen generalen staf luitenant-generaal H. A. Seyffardt, Is op 5 Februari 194S, trocg in den avond voor de deur van zyn woning, een revol veraanslag gepleegd. Luitenant- generaal Seyffardt is op 6 Februa ri aan zijn zware verwondingen bezweken. Luitenant-generaal Seyffardt heeft ln de beslissende Junidagen van 1941, toen Duitschland aantrad tegen het bolsjewisme, den oproep tot vorming van het Nederlandsche Legioen uitge vaardigd. Onvermoeid heeft de gene- rael sedert deze dagen voor het Le gioen in het Oosten vrijwilligers aan geworven. Met dezen man is een van de weinige ver vooruitziende generaals van het oude Nederlandsche leger heengegaan. Van alle kanten heeft generaal Seyf fardt als commandant van het Legioen, dat zich in het Ooosten meermalen schitterend heeft gedragen en dat in het. weermachtsbericht met roem ver meld werd, sympathie en achting ver worven. DE INDISCHE GEÏNTER NEERDEN. 's-Gravenhage. 9 Febr. De femachtigde van den leider voor ndië deelt mede: Aan familieleden en kennissen van" Indische geïnterneerde N.S.B.- 'ers wordt medegedeeld, dat er aan wijzingen czlin. dat deze niet of niet allen naar Britsch-Indië geëva cueerd zijn. Van vier hunner althans is in den laatsten tijd langs verschillende we gen hier bekend geworden, dat zii zich nog op Java in vrijheid en in welstand bevinden. In overeenstemming daarmede is. dat verschillende aan geïnterneer den geschreven en naar Ramgarh (Br. Indië) geadresseerde brieven door de afzenders als onbestelbaar zijn terug ontvangen. Ook zijn ons geen gevallen be kend geworden, dat door familiele den hier te lande antwoord op hun naar Ramgarh geschreven brieven ontvangen is. BARS EN NACHTLOKALEN IN BERLIJN GESLOTEN. BERLIJN, 28 Febr. (D.N.B.) Het economische bureau Berlijn heeft alle bars en nachtlokalen gesloten, daar zij niet.voor den oorlog van belang zijn. Zooals in een extrabericht is medegedeeld, hebben Duitsche' duikbooten enkele dagen geleden in het Noordelijke deel van den ^tlantischen Oceaan een in Ooste lijke richting varend convooi aan- gevallen, dat met koers naar de Britsche eilanden uit zwaar gela den vrachtschepen en tanksche pen van meer dan gemiddelde grootte bestond en dat overeen komstig de waarde der lading bij zonder krachtig beschermd was. De in den strijd geworpen groep duikbooten boorde van dit convooi, in hevige gevechten, die dagenlang duurden, 14 schepen, waaronder 5 tankschepen, met een gezamen- lijken inhoud van 109.000 brt. in den grond. Een ander schip werd getorpedeerd. Het SS Ersatzkommando deelt mede: vrijwilligers voor de Waffen- SS en het legioen kunnen zich ©p onderstaande data bii de genoemde adressen vervoegen ten einde ge keurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd, en wel voor hen. die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland ts vervullen, dat thans de mogelijkheid bestaat om dienst te nemen in een speciaal wachtbatal.jon. De opleiding vindt in Nederland plaats. terwijl de in. zet van dit bataljon1 ook in Neder, land zal blijven. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden die tot de Germaansehe SS in Nederland willen toetreden. 10 Februari 1943 Den Haag. 9 uur. café den Hout. Bezuidenhoutsohe- weg. SLUITING VAN DETAILZAKEN. BERLIJN, 8 Febr. De A.N.P.- oorrespondent meldt: Volgens de jongste telling bp-droeg het aantal detailzaken in Duitschland rond S33.000, waarvan meer dan 417.000 (>p het gebied van den handel in levens- en genotmiddelen. Of schoon van het totale aantal reeds ongeveer tien proeent, wegens oproeping in militairen dienst of om andere redenen verhand hou dend mo) den oorlog, is ges«&!en, zullen op grond van de jongste verordening in elik geval meer dan 100.000 zaken tijdelijk stilge legd worden. Tegen het desbetref fende besluit is geen beroep mo gelijk. OMGEVINGNIEUWS LANGEPIJK. „TUINBOUWBELANG." Noordscharwoude. Onder leiding van den heer K. van Dijk vergader de de tuinbouwver. „Tuinbouwbe- lang". De voorzitter verwelkomde in het bijzonder burgemeester Schel haas en den heer Mallekote. tuin- bou wonderwi.j zer De filmvoorstelling van de ..Mü- ro" Aardappelfilm. zal niet worden gehouden voor- ..Tuinbouwbelang" en ..De Eendracht", maar waar schijnlijk op de alg. verg. van den Noordermarktbond. De rekening van den penning meester sloot in ontvangsten op f 2303.11. uitgaven f 1945,80. saldo f 357.31. Het aanvangssaldo was f 453.75. Het zeer uitvoerige jaarverslag van den secretaris, den heer J. Klif fen schetste de moeilijkheden, waar mede de tuinbouw te kampen heeft. De financieele uitkomsten worden onbevredigend genoemd. Het leden tal bedraagt 157. De klompen ver strekking baart zeer veel zorg. De aftredende bestuursleden, de heeren K. van Dijk. H. Reek en Abr. de Geus werden herkozen, evenals de heer C. Keeman als lid van het Marktbestuur van den Noorder marktbond. ..Er werd een nieuwe contributie regeling ingevoerd. Deze werd vast gesteld op f 1.50 per lid en per ïaar. zorftler heffing per snees. De ratten- Bij onze vrijwilligers. Een verkenningstroep zoekt verbinding met den vijand Orbls-Holland-Pax m bestrijding zal dit jaar weer ter hand worden genomen. De teelt van wortelzaad is goed geslaagd, bleek uit het verslag der commissie. Er waren geen voor stellen voor de jaarvergadering van den Noordermarktbond De heer Mallekote stelde zich be schikbaar voor het houden van een lezing over virusziekten. In de rondvraag Werd van ver schillende zijden geklaagd over de verstrekking van de- extra rantsoe nen voor zwaren arbeid, waarvan de meeste tuinders verstoken blijven, althans van de extra rantsoenen. UITSLAGEN SCHAAKMAT. Noordscharwoude. De uitslagen van de voor de competitie gespeelde partijen waren als volgt: le klasse: J. OotjersJ. Kamper 0—1: J. J. Kroon—W. Kaan 0—1: H. HartW. Kaan 0—1: G. Gouds blomC. Witsmeer afgebr.: 2e kl K. de VriesG. van Loenen 10: J. HeidsmaT. de Jong H\A; N. KaanT. de Jong 10; T. de Jong K. de Vries 1—0: J. Smit—S. Pranger 10; 3e klasse: Jb. Bakker J. Lindeboom 01. AUTOBUS IN HET HEK. Een autobus van de- HABO die van den nieuwen weg de richting van Oudkarspel indraaide, moest doordet juiste en andere auto aan kwam rijden, de bocht te wijd ne men en kwam in het hek voor de woning van den heer O. terecht. Het hek werd tameliik ernstig be schadigd. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. VEILINGPRIJZEN. Voor de tuinbouwproducten zul len gedurende deze week dezelfde veilingprijzen gelden als verleden week. 15 JAAR LID VAN KUNST NA ARBEID. Zuidscharwoude. In de Vrijdag avond gehouden vergadering van het fanfarecorps ..Kunst na Arbeid" is de heer P. Kramer gehuldigd in verband met zijn 45-jarig lidmaat schap van deze vereeniging. De voorzitter, de heer C, Oudendijk, heeft de verdiensten van den jubi laris. die zeer veel voor de vereeni ging gedaan heeft in al die jaren, hartelijk toegesproken en hem als herinnering aan dezen dag een boekwerk aangeboden. W1EF1NGEN POLITIE. Verloren: een paar bruine dames bontwanten. Inl. gem.bode. CABARET. Hippolytushoef. Zondagavond werd door het gezelschap Tholen en Van Lier een cabaretavond gegeven in Concordia. Een avond van muziek, ca baretnummers, r<Mue, liedjes, schetsen en één-acters, w^e steeds een dank baar applaus mochten ontvangen van hét publiek, dat de zaal tot in alle hogken vulde. Z1JPE ZIJN SCHAPEN HEBBEN AFTREK Voor de derde maal binnen kor ten tijd is bii den heer Portegiis %en schaap gestolen. MOND EN KLAUWZEER. Wederom zijn hier een drietal ge vallen van mond- en klauwzeer ge constateerd. ANNA PAULUWNA GEREF. KERK. Te Anna Pa,ulowna is beroepen de candidaat J. 'Blokland, hulpprediker te Oegstgeest. HOOGWOUD BENOEMD. De heer F. P. J. Pannemans. kas sier bij den distributiedienst. is thans benoemd tot plaatsvervangend leider van den distributiedienst. kring Spanbroek: in de vacature van den heer A. Wegdam. FLORALIA. Tot penningmeester van Floralia. is. in de vacature van wijlen den heer P. Donker, .benoemd de heer G. Rooker Jaczn. HEEFHUGOWAAFP EEN SLORDIGE EIGENAAR. Door mejuffr. de H., conductrice bij de H.A.B.O., werd bij de politie alhier een dameshandtaschje gede poneerd, dat zij in een der auto bussen gevonden had. Het taschje bleek naast een ta melijk bedrag aan geld, diverse waardezaken te bevatten, o.a. ook het identiteitsbewijs van de be trokkene. ONDERHANDSCHE VERKOOP. Bij ondertiandschen verkoop is in eigendom overgegaan van den heer K. Verdwaald op den heer Jac. van Vuure, beiden te Hens broek, een perceel weiland, gele gen te Heerhugowaard, nabij de Hensbroekèrbrug en wel ter groot te van 2V4 Ha. Voetbal BKC KLOPT ATLAS.. Felle strijd om het winnen de doelpunt. De strijd tusschen BKC en Atlas, had een fel karakter. Linksbuiten van der Woude hield na 10 min. spelen het hoofd koel bij een koene doorbraak en gaf BKC met een kei hard schot de leiding. Na de doel- wisseling wist Atlas gelijk te maken Hoewel tegen wind spelend kwa men de Helderschen geruimen tiid achtereen in den aanval en hun midvoor scoorde uit een schermut seling. In den strijd om de leiding, die zich hierna ontspon, zegevierde BKC. Rechtsbuiten Post schoot uit een snellen aanval, voorbereid door van Doon. ferm raak (21). Afwis selende kansen deden zich over en weer voor met A. iets in de meer derheid. De verdedigingen bleven echter de baas. De Schipper verving bij BKC den afwezigen Paardekoo- per op de spilplaats naar behooren. Na een spannenden wedstrijd waar in de oude tegenstanders elkaar fel be dreden, is de thuisclub er in geslaagd met 3—1 te zegevieren. Aanvankelijk had W.W. het beste van het spel, wat na 20 min. met een goed doelpunt werd beloond. Daarna echter was het vrijwel steeds N.N. dat den toon aangaf. Vooral de achterhoe de was in puike conditie. Ter Haar scoorde op fraaie wijze den gelijkma ker. Even na de rust benut dezelfde speler een mooie voorzet van Rootjes, waarmede dus N.N. de leiding nam, 21. Steeds maar weer kwam de bal in het \V.W. doelgebied terug, doch de Niedorper voorhoede bleek niet bij machte van de fraaie kansen te profi- teeren. Faus permiteerde zich de luxe een penalty rustig in Dukers handen te plaatsen. Ten slotte bracht Roenhorst den stand op 31. De scheidsrechter floot zijn partijtje heel goed. MaanMaan nP vanavond om onder 10.26 or» 23.34 17.39 uur 20Feb 12 Feb tot morgenochtend V M E K- Q AQ 27 Feb o.Uo uur l.k Der hoehere SS.- und Polizeifueh» rer Nordwest und Generalkommissar fuer das Sicherheitswesen deelt mede: Met onmiddellijke inwer kingtreding wordt voor de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland het sluitings uur voor café's en restau rants e.d. van 23.00 uur op 21.00 uur en het tijdsip, waar na men zich niet op sfraat mag bevinden, van 24.00 uur op 22.00 uur gesteld. Verder gaande plaatselijke bepalin gen-, die reeds genomen zijn, worden hierdoor niet aange tast. w.g. Rauter, der hoehere SS- und Polizei- - fuehrer Nordwest und General kommissar fuer das Sicher heitswesen. Den Haag, den 8en Februari 1943. De hooikist bewaart de warmte, maakt er een nuttig gebruik van Geoeraloberit Paulus, de opperbevel hebber van het heldhaftige éde leger, werd iot Generaalveldmaarschalk be noemd PK Hahle-A tl-H-Pax m Vorminqsdaq N.S.D AR - N.S B. Wat van Nederland verwacht wordt Het woord ..nauwere aaneenslui ting" is voor allen, die aan den we deropbouw van dit land meewerken, een aanvurende leus geworden. Zoo stond ook de vormingsbijeenkomst, die de ambtdragers van NSDAP en NSB in de provincie Zuid-Holland gisteren te Leiden bijeenbracht in het teeken der onverbrekelijke ka meraadschap. Dat geen offers te groot zijn om de nationaal-socialistische gedachte ter overwinning te voe ren. demonstreerde de plaats vervangend leider der NSB van Geelkerken, aan den offer dood van den commandant van het Nederlandsche vrijwilligers legioen, luitenant generaal Sev/ fardt. die tot zijn laatsten adem tocht als soldaat leefdë en viel. in zijn laatste oogen blikken slechts het welzijn van zitn volk voor oogen had. daar hij de laf fe daad van een sluipmoorde naar niet door het bloed van zijn landslieden vergolden wil de hebben. Dat evenwel de sfeer, waaruit dergelijke laffe daden kunnert ontstaan., moet worden gezuiverd, stelde van Geelkerken als onvoorwaarde lijken eisch hetgeen alle nat.-so cialisten uit het hart gegrepen was. naar de stormachtige bij val bewees. Deze taal van den ouden volgeling van Mussert. waaruit hardheid en strijdvaar digheid sprak, gaf op dit uur aan de bijeenkomst van Duit sche en Nederlandsche natio naal-socialisten den biizonderen stempel en mag door het Ne derlandsche volk niet worden misverstaan. REDfe HAUPTDIENSTLEITER SCHMIDT. Hauptdienstleiter Schmidt. wees er om te beginnen op. hoe het de gewoonte der vroegere democratisch -marxistische partijen was. slechts dan tot het volk te spreken als verkiezingen voor de deuf stonden of als zij door eert-parlementair be sluit meenden iets bijzonders te hebben gedaan. De nationaal-socla- listen hebben het oude gebruik te alle tijde tot het volk te spreken niet verleerd. Zoo heeft de Fuehrer in Octobex tot Duitschland gespro ken. In November' tot zijn oude strijdmakkers en daarmede tot de wereld. Ook 30 Januari heeft de Fuehrer in zijn proclamatie gezegd wat hij te zeggen had. Wij hullen ons dus niet in stilzwijgen, als de tijd moeilijk is. .De hardheid van den strijd in het Oosten leert ons. dat de gevaarlijkste tegenstander der menschheid is het communisme. Op sarcastische wijze schets te spreker de gemoedsgesteld heid van de Nederlandsche krin gen. welker oogen thans door de geweldige botsing in het Oos ten voor het bolsjewistische ge vaar opengaan. Voor de nationaal-socialisten luidde de vraag sedert het begin van den strijd: ..zij of wij!". Opeens zien de angstige zieltjes dat wij. nationaal socialisten, de eenige waarborg voor hun bur ger leven zijn en beginnen te sidderen vanwege hun buikje en hun sigaren. Wij niet. kameraderi. want voor ons is dit de tijd. dien wij. natio naal-socialisten. steeds hebben voor speld. Des te nauwer moeten wij ons aaneensluiten. In dergelijke tij den blijkt, wie een beproefd strij der is. Stalirigrad heeft de krachti- gen voor ons doen verrijzen. Over gebleven is de groote gemeenschap der kameraadschap, die ook na den dood bliift bestaan. Spr. herinnerde in dit verband aan het woord dat de Fuehrer in 1939 eens in den intiemsten kring heeft gezegd: ..Veldslagen worden niet steeds gewonnen, veldslagen worden ook verloren." Wij zijn be reid offers te brengen Wij weten, dat er geen keus is en roepen al len volksgeftooten toe: ..Komt lot ons. slechts wij kunnen gestalte ge ven aan dezen tijd." Nationaal-socialisme bolsjewisme. of Als thans uit het internationale krantenwoud heel angstig de vraag naar de oogmerken van Stalin weer klinkt, is dat voor ons nationaal- socialisten. geen vraag. Stalin wil de wereldrevolutie. Tusschen den nationaal-socialistischen eisch ..werk en brood voor Duitschland en alle volken maar vernietiging van jo dendom" en den bols.jewistischen eisch omtrent wereldrevolutie is geen compromis mogelijk. De we reld moet hieruit de consequentie trekken en deze luidt: ..Ondergang van het avondland of overwinning voor het nationaal-socialisme." De consequentie voor Ne- derland. Als wij op den tienden verjaar dag der nationaal socialistische re volutie tot den totalen oorlog zijn overgegaan, dan spreekt het van zelf. dat deze maatregelen ook hier in Nederland stuk voor stuk moeten worden uitgevoerd. Iedere plaats, die in Duitschland vrij komt. door dat de man. die haar bezet hield, het geweer ..ter hand neemt, moet uit de gelederen der andere Germa nen worden aangevuld. Zoo zullen •wij machines en kanonnen bouwen. "De moord op generaal Seyf fardt en de krijsgevangen of ficieren. Omtrent den moord op lui tenant generaal Seyffardt wees Hauotdienstleiter Schmidt op het feit. dat wü geruimen tijd geleden hebben verklaard, dat het beter was -de actieve offi cieren jn Duitsche krijgsgevan genschap over te brengen. Als deze heeren thans nog in het land waren, rou wellicht de een of ander in het belang van ziin eigen leven inzien: als een generaal valt. zou het recht vaardig zijn als daarvoor vijf honderd officieren van de te genpartij .van het leven worden beroofd. Wii. nationaal-socialis ten. hebben evenwel als voor zorgsmaatregel deze officieren in krijgsgevangenschap ge bracht en hun daardoor belet een verkeerden weg in te slaan. Bovendien hebben wii hen daardoor voor hun gezinnen ge- snaard. Als men destijds dit be sluit van den Wehrmachtsbe- fehlshaber. dat ik eens zeer wijs heb genoemd, niet heeft begre pen. zal men het thans beter vérstaan. Voor de hardheid van den oorlog moet het particuliere leven wijken. Meer dan driehonderdduizend Ne derlandsche arbeiders werken thans in Duitschland.' Zij hebben het juis te besluit genomen en zullen eens dankbaar denken aan den tijd, waarin zij. werkten voor de verplet tering van het communisme. Wii. Duitsohers, zijn hard genoeg om te gen het communisme te vechten. V/eest gij zoo verstandig en zoo hard daaruit leering te trekken en het werk over te nemen, dat de Duit sche soldaat moet achterlaten. Slechts als deze geheele Germaan sehe lotsgemeenschap zich aaneen sluit. blijft ons leven gespaard. „Wie niet werkt, zal niet eten." ook Bii deze gelegenheid gaf Hauptdienstleiter Schmidt een nadere verklaring van ziin re cente aankondiging, dat de zoon ties der plutocraten in dit land ook eens zouden moeten wer ken. Hij z^i: ..Thans zou men bemerken, dat wii in den tota len oorlog aan de driehonderd duizend Nederlandsche arbei ders in Duitschland en aan de hier werkende Nederlanders verschuldigd zijn. dat ook zij eens aan de beurt komen, die tot dusver nog nooit iets hebben gedaan. De fundamenteele wet ..wie niet werkt zal ook niet eten", is de harde consequentie die wij zullen trekken. Hoe dankbaar mogen wij het lot zün. dat de almachtige ons den Fuehrer heeft gegeven, die voor ons uit marcheert en ons als stra lend voorbeeld steeds voor oogen staat. Hoe dankbaar kunnen wij ziin, dat deze groote gemeenschap groeit. In den strijd der volkeren moet al les door arbeid en strijd worden verworven. Sluit u derhalve in deze kameraadschap aaneen, reikt elkan der de hand en roept den echroom- valligen en zwakken toe: ..Gij kunt zwak zijn omdat wii sterk zijn! Stormachtige bijval op deze rede vormde de gelofte de nationaal-so cialistische strijd en lotsgemeen schap ook in de toekomst tot richt snoer van alle handelingen te ma ken. VAN GEELKERKEN SPREEKT. De plaatsvervangende leider der NSB. van Geelkerken, stelde aan alle Nederlandsche mannen en vrouwen, die trouw hebben gezwo ren aan de nieuwe wereldbeschou wing. den eisch een voorbeeld van nationaal-socialistische houding ook in het dageliiksch leven te zijn. Een. onwrikbaar geloof en vast vertrou wen moet den nationaal-socialist kenmerken. HOE GENERAAL SEYFFARDT VIEL. Als voorbeeld stelde van Geel. kerken luitenant-generaal Seyffardt door laffe moordenaarshand geval len: Hij aarzelde geen oogenblik. toen hji in het late avonduur arg listig naar de voordeur werd gelokt, op de vraag van zijn moordenaar: ..Bent u luitenant-generaal Seyf fardt?" met een onvei'schrokken ..ja" te antwoorden. Zijn soldateske houding komt tot uiting in de woor den. die hij kort voor zijn dood sprak: ..Dus zal ik toch nog als sol daat sterven". De edele gezindheid, die dezen waarachtigen man beziel de. kwam tot uiting in het verzoek, terwille van zijn dood geen bloed te vergieten. Dat Seyffardt tot ziin laatsten dag met zijn jongens aan het front bleef verbonden.' is het schoonste getuigenis voor zijn sol dateske opvatting en houding. Als thans zekere maatregelen worden genomen, benogen die niet den of ferdood van Seyffardt te doen boe ten. doch aan een zeker deel van het Nederlandsche volk gelegenheid te geven zich door zware offers vrii te maken van den geest, waarmee zii zich door de gewetenlooze pro paganda van vijandelijke zijde heb ben laten besmetten.. Als in deze dagen de W.A. als hulppolitie werd opgeroepen, moge men ook daaruit begrip pen. dat de .weg der Nederland, sche nationaal-socialisten recht en onverbiddelijk is. Met zwak. ke hand kan men geen volk van den ondergang redden. De Germaansehe stammen zijn voor de bestaansvraag gesteld: als zii zich nieta aneensluiten. als zi.i zich niet aaneensluiten, in het Oosten een muur opwer pen tegen de Aziatische horden, is het lot van het Germaansehe ras bezegeld. Als het gelukt de goede krachten in het Neder, landsche volk te mobiliseeren. behoeven wii geen vrees te koesteren voor de toekomst van dit volk. In de volksliederen vond de bij eenkomst. die een mijlpaal in een bewogen tijd vormde, haar verhèf- fend slot.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1