NOORD-HOLLAND BET AFSCHEID VANJENERAAL SEYFFARDT OMGEVINGNIFUWS Verduister DAGBLAD VOOP Zware afweergeveebten 'vu BEKENDMAKING Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: Schager editie: Schagen Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). Heldersche edi tie: Den Helder Koningstraat 78 Tel. 2345 (2 lijnen). DONDERDAG 11 FEBR. 1M3 SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 12025 2 Pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. oer m.m. Bii contract binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. opl. od aanvr Indrukwekkende rouwplechtigheid Défilé, redevoeringen en kransleggingen op het Binnenhof VGRAVENHAGE, 10 Febr. Met Indrukwekkend eerbetoon is vandaag •i'scheid genomen van den als gevolg van een revolveraanslag overleden luitenant-generaal H. A. Seyffardtj den bevelhebbervan het Vrijwilligers Legioen Nederland, dat aan de fronten in den stijd tegen het bolsjewisme en voor het nieuwe ;Europa zijn belangrij ke taak vervult. Op het historische Binnenhof, welks omlijsting dit plein een prachtig ge heel doet zijn, was te negen uur voor den ingang tot de Ridderzaal de baar met het stoffelijk hulsel van den ge neraal op een katafalk opgesteld, ge dekt door de Nederlandsche vlag en de attributen van den gestorvene en geflankeerd door twee zuilen met eere- vlammen. Daarachter stond op het po dium een eerewacht, gevormd door en kele mannen van het Vrijwilligèrsle- gioen, met den standaard, en verder van de SS, de W.A., de N.S.B. en den Jeugdstorm, met hunnte vaandels. Onderdeden van ers'chillende wa pens der Duitsche weermacht en van de W.A. waren met een militair mu ziekkorps in carrévorm op het bin nenhof geplaatst. Van half tien af schreed een lange stoet van belangstellenden langs de baar, terwijl zij op eerbiedige wijze den Germaanschen groet brachten. Tegen elf uur verschenen de'hooge- re autoriteiten en vertegenwoordigers van partij-instanties van N.S.B.en N.S.D.A.P. en te elf uur precies kwa men de rijkscommissaris, rijksminister Seyss Inquart en de leider van het Nederlsndsche volk, Mussert, op het 'Binnenhof aan. Militaire eerbewijzen worden ge bracht, tamboers slaai^ met gedempte trom den presenteermarsch, de mu,.iek speelt een koraal en dan wordt de treurmuziek uit Beethovens Eroica ten gehoore gebracht. Bij deze plechtigheid hebben achter eenvolgens Mussert, de weermachtsbe velhebber generaal Christiansen, de hoogere SS- en politieleider Rauter na mens den Reichsfuehrer SS. en de rijkscommissaris namens den Führer van het Duitsche volk groote kransen bij de baar gelegd, terwijl eenige Duitschë vliegtuigen eereronden boven het Binnenhof vlogen. Toespraken hielden o.a. de leider vari 't Nederlandsche volk, de hoehere SS- und Polizeifuehger en de rijkscom- missar's. Deze toespraken werden ge volgd door het. spelen van het Deutsch- landlïed, het Horst Wessellied en'•het V/ilhelmus. Daarna werd de rouwstoet opgesteld, waarin een affuit met paardenbe- spanning ter overbrenging van de baar was geplaatst. De dragers van tientallen kransen van tal van Duit sche en Nederlandsche autoriteiten en instellingen sloten zich hierachter aan. Aan het hoofd van den rouwstoet schreed het muziekkorps, treurmar- schen spelend, en verder namen aan den stoet, deei grenadiercompagniecn van weermacht en Waffen SS. eenhe den van de Germaansche SS in Ne derland en van de W.A., en vaandel dragers van het legioen. De affuit werd begeleid door 16, slippendragers en door de eeerwacht. DaarachtéY* volgden de riikscommis- saris, de leider van het Nederlandsche volk en de weermachtsbevelhebber en verder commandeerende generaals, ver tegenwoordfgers der N.S.B. en der N.S.D.A.P. en afgevaardigden van militaire formaties, politie, N.S.B., le gioen en W.A. Langs het Buitenhof, den Vijverberg en het Korte Voorhout schreed de stoet naar het Haagsche Bosch, bij welks ingang tijdens het spelen van „Ik had een kameraad" en met drie salvo's de baar werd overgenomen in de auto, die het stoffelijk overschot naar Westerveld bracht. rede van mussert. Luitenant-generaal Seyffardt Is In zijn 71ste levensjaar gevallen voor het vaderland. Wij staan hier nu vereenigd om afscheid van hem te nemen en hem uitgeleide te doen. N.iet alleen wij. zijn volksgenooten en kameraden, maar ook gij mijnheer de rijkscommissaris gij bevelhebber van de, Duitsche weer macht in de bezette Nederlandsche ge bieden, bij SS-Grupenfuehrer zijt ge komen met allen-, die hier staan aan getreden om hem de laatste eer te be wijzen als stichter en leider vSn het Nederlandsche legioen en als Neder- landsch officier. Generaal Seyffardt was militair in hart en nieren van ouder op ouder sol daat. Geboren te Bread in 1872, was hij op 20-jarigen leeftijd luitenant, doorliep hij al'« rangen, om in 1930 de hoogst bereikvVe rang van luitenant- generaal te beV'-ken Een jaar later volgde zijn benoeming tot chef van den generalen staf. In 1934 werd hij gepen- sionneerd. Na zijn pensionneering trad hij in de jaren 1934 en 1935 in tal van belangrijke, plaatsen op in de verga deringen van het verbond voor na tionaal herstel om de noodzakelijkheid te betoogen de Nederlandsche weer macht uit. haar verval op te heffen en om te protesteeren tegen de toenmaals systematisch plaatsvindende afbraak van het leger door de ministers Colijn en Deckers. Ook kwam hij als voor zitter van de afdeeling Den Haag van dat verbond in een vergadering in Oc- tober 1935 met. kracht op tegen de on verantwoordelijke daad van onze toen malige regeering om zich als haantje de voorste aan te sluiten bij de sanc ties tegen Italië. De 4 1,2 dag oorlog bracht de juist heid van zijn inzicht, nl. dat 't Neder landsche leger tot geen landsbeveili- ging kon dienen, omdat het door het heerschende democratische regiem tot diep in de fundamenten was onder mijnd. Zijn Inzicht was juist gebleken, maar geen vreugde welde daarom op in zijn hart., evennvn als dat bij ons het geval was, hetgeen het best begrepen wordt door alle hier aanwezige militairen. Dankbaar waren wij, dat het bloedver gieten in een oorlog tusschen onze vol keren tot een minimum beperkt was. Toen kwam de zomer van het jaar 1941, De teerling werd geworpen. De eindstrijd tusschen nationaal-socialis- me en bolsjewisme begon. Wij weten nu beter dan toen, welk een geweldige militaire macht gereed stond om Eu ropa te overvallen. De Europeesche cultuur te vernietigen en de Europee sche volkeren in slavernij te voeren. GeniAaal Seyffardt gaf gehoor aan het verzoek van den rijkscommissaris om een Nederlandsch legioen te vor men. Anderhalf jaar zijn sindsdien voorbijgegaan, die zonder twijfel het zwaarste tijdperk van zijn leven zijn geweest. Hij had gehoopt, dat vele of- iicieeren van het Nederlandsche leger de juistheid van zijn daad zouden in zien en hem zouden volgen, om der wille van het vaderland. Hij had ge hoopt, dat daardoor eigen bevelvoe ring mogelijk zou zijn, hetgeen van groot belang geweest zou zijn voor het .legioen. Dat heeft niet zoo mogen zijn, Maar wie hem niet ,in den steek gela ten heeft, dat is onze W.A. De kern van het tlegioen werd gevormd door de W.A. en is W.A. Wie legioen zegt, zegt W.A. Zijn groote vreugde heeft hij be leefd toen hij vernam, dat het legioen in den barren winter van 1941 en 1942 stand gehóuden had op het zoo ongun stige gedeelte van het Oostfront aan het Umenmeer. Toen daarna de Duit- 6ch.e commandant tot onze mannen sprak, dat zij met de beste Duitsche troepen konden wedijveren, verklaar de deze: De Nederlander is een slecht kazernesoldaat, maar een goed vecht- soldaat van oudsher. Wanneer zijn mannen van het Oostfront terugkwa men, hem bezochten enhem vertelden van hu i strijd en hun inzet voor ons vaderland, dan vergat generaal Seyf- "fardt, hetgeen hem bezwaarde en vond de kracht om blijmoedig voort te gaan zich te blijven inzetten, waar jongeren de armen gekruist hielden. Zijn leeftijd belette zijn daadwerke lijken inzet als commandant. -Dit ie hebben verdragen hier te moeien blij ven, is het grootste offer, dat hij voor Het vaderland heeft gebracht. In den avond van den 4en Februari stonden plotseling twee individuen in het duister tegenover hem en vroegen hem of hij de generaal Seyffardt was. Geen aarzeling Het antwoord hard en duidelijk: Ja, ik ben generaal Seyf fardt. Twee schoten en zwaar gewond zeeg hij ineen. Met inspanning van zijn uiterste krachten heeft hij nog te lefonisch mededeeling kunnen doen van zijn verwonding. Tot zijn laatste wilsuiting, behoorde, dat om zijnent wille geen gijzelaars zouden worden gefusilleerd. Hij heeft het groote voor- recht»gehad om op een leeftijd, waar op anderen sterven in hun bed, te zijn gevallen als soldaat. Dit vervult ons met ontroering en tempert onze smart. Generaal Seyffardt, wij zijn niet al leen gekomen om u Ie herdenken en uitgeleide te doen. Wij zijn gekomen ook om u te danken en om in het aan gezicht van den dood u een gelofte te doen. Ik weet te spreken uit naam van de duizenden mannen, die op uw en op mijn oproep gekomen zijn uit de rijen der W.A., uit de rijen der politieke or ganisatie der N.S.B. en uit de kringen die begrip hebben voor hetgeen het aderland in dezen tijd van noode heeft, om u te danken voor al hetgeen gij geofferd hebt en dat was veel, zeer veel. Honderden zijn gevallen in het legioen en gij hebt hun lot nu gedeeld, de legionnairs zullen uw doó*d met ont roering hebben vernomen en begrij pende dat de schoten werden gelost door bolsjewieken of hulpkrachten daarvan, zullen zij als goede Holland- sche jongens tot elkander gezegd leb ben- maar nu meer nog dan voordien is de bolsjewiek onze vijand. Uit naam van de oude strijders der beweging, dg verantwoordelijke gezag drager der beweging, zeg ik, dat wij, zooals gij generaal, bereid zijn ons le ven te geven voor ons ideaal: de her rijzenis van ons vaderland. Wij willen graag leven om te bouwen, maar ver kiezen den dood boven schuldig zijn, De oudste spreuk van de W.A. is: „Al les voor het vaderland". Daaraan blij ven wij allen 'getrouw, met u, die ons zijt voorgegaan in den dood. Uit naam van het Nederlandsche volk. - zoover het begrip heeft van de enorme Dt-orsteling van dezen tijd zeg ik u generaal Seyffardt, dat wij het communisme hier zullen uitroeien met wortel en tak. eD groote worsteling van Duitschland en Italië met hun ver bondenen, is ook onze worsteling. Wij zijn solidair met elkander tot de over winning bevochten zal zijn. In den geest leeft gij luitenant-generaal Seyf- stichter en leider van het Nederland- che legioen voort in onze harten, als nan van eer, als man van karakter, als man van hooge hoedanigheden, die was den vaderland getrouwe tot In den dood. Zoo waarlijk er een God is, zoo waarlijk geloof ik dat Hij uw ziel ge nadig is. Na Mussert trad de weermachtsbe velhebber in Nederland, generaal der vliegers, Fr. Christiansen. voor de baar en legde met de woorden „Generaal Sjeyffardt, van de Duitsche weermacht den laatsten kameraadschappelijken groet" een krans neer. Daarna nam de hoehere SS. en Poli- zeifuehrer, SS. Gruppenfuehrer Rau ter met de volgende woorden van den doode afscheid: „Generaal Seyffardt. Tn opdracht van den Reichsfuehrer SS. en van de door hem geleide Waffen-SS, in wier naam ook het Nederlandsche legioen thans daarginds' in het Oosten strijdt en dat op dit uur met ontbloot hoofd aan u denkt, groet ik u en dank ik u zijn naam voor uw optreden. In zijn brief van condoleance aan de familie leden heeft de reichsfuehrer SS. ge schreven: ,Hij is als dapper en oprecht man Duitsch Weermachtsbericht PLAATSELIJKE ACTIVITEIT IN NOORD-AFRIKA HOOFDKWARTIER ,VAN DEN FUEHRER. 10 Febr. (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „De zware afweergevechten in het Zuidelijke deel van het Oostelijke front duurden ook gisteren met onverminderde hevigheid voort. In taaien af weer en bij krachtige tegenaan vallen werden den bolsjewisten opnieuw zware verliezen toe gebracht. Bii oplevende gevechtsactiviteit in het Westelijke deel van den Kau- kasus werden alle vijandelijke aan vallen. die deels met steun van pantserwagens werden gedaan, af geslagen. In het gebied van den boven loop van de Donets en- ten Westen van. den Oskol-sector brachten de Duitsche divisies op vele plaatsen den opmarsch van den vijand niet alleen tot staan, doch wierpen de bolsje wisten met zware verliezen naar het Oosten terug. Hierbij werd een vijandelijk regiment cavalerie bijna totaal vernie tigd. In deze gevechten hebben zich de 168ste en 45ste divisie infanterie bijzonder onderschei den. Oskolsector In den centralen sector en in- het Noordelijke deel van het Oosteliike front verliep de dag over het alge meen kalm. Aan het front in Noord Afrika slechts plaatselijke activiteit var. artillerie en verkenningstroepen. Duikbommenwerpers bestookten doeltreffend vijandelijke batterijen in het Tunesische hoogland. Bii een aanval overdag op de haven Bone Bij verslandiq gebruik, lm men mei weinig ges ml deen het slachtoffer geworden van een schandelijken moordaanslag, gepleegd door lieden, die meenen zijn ridderlijk Germaanseh gevoel slechts op deze verraderlijke wijze te kunnen onder drukken. Ik hoop. dat het geheele Ne derlandsche volk, onverschillig van welke richting, eensgezind is in de ver eering van den dooden generaal en in de veroordeeling van de moordenaars en van heijf*Hie hierachter zitten". Wij echter généraal Seyffardt, staan hier en nemen uw nalatenschap over, wel ke wij. Nederlandsche kameraders en GermaanscHe broeders, eens zullen vervullen." Laatste spreker was de rijkscommis saris, rijksminister Sevss-Inquart, die de volgende rede hield- Generaal Seyffardt stierf omdat hij overeenkomstig zijn offervaard'g en moedig karakter zijn tegenstanders openlijk tegemoet trad. Hij stierf den soldatendood. De hand echter, die het wapen op generaal Seyffardt richtte, is en blijft snood. Doch aan de baar van een zoo edel man willen wij niet van wraak spre ken. Het was de wensch van den dóo- de, idat een passende vergelding ach terwege blijft. Maar niet aan hen zal de geschiede nis en het dankbare vaderland den krans van roem der overwinning en eener waarlijk vaderlandslievende ge zindheid verleenen, die in bekrompen ja kwaadwillige bezetenheid vasthou den aan hetgeen zij meenen te z.ijn, ook wanner zij zich daarmede schrap zetten tegen den stroom van het volle leven van hun volk en de toekomst van dat volk op het spel zetten, doch aan dengene. die zich. op het oogenblik van de beslissing met overwinning van zichzelf in dienst gesteld heeft van de groote taak. Generaal Seyffardt heeft de nauwe kringen en de bekrompen gezindheid van deze kringen overwonnen op het oogenblik, toen het lot ons allen plaat ste voor de beslissing over zijn of niet zijn en daarmede over onze eigen waarde of waardeloosheid. Hij besliste niet voor datgene dat voorbij was, maar voor de toekomst van zijn volk en van onze Europeesche en germaan- sche gemeenschap. Hij gaf zichzelf en viel als een echte Nederlandsche pa triot. 7,oo is generaal Seyffardt thans op gegaan in de gelederen van die man nen, die in dezen wereldbeslissenden strijd voor ons allen den weg naar de toekomst hereiden en ons voor altijd als voorbeeld zullen voorgaan. De Führer heeft aan de eerste com pagnie van het Nederlandsche legioen den naam generaal Seyffardt verleend ter verplichting van de mannen van 't Nederlandsche legioen en ter eere van den soldaat generaal Seyffardt, die wegens zijn antibolsjewistische ger- maansche overtuiging door moorde naarshand gevallen ls. Met dezen krans groet de. Führer generaal Seyf fardt. Hij blijft als kameraad voor al tijd met ons vereenigd. Bij onze vrijwilligers. Exerceeroefeningen in het vrije veld SS PK Wagner-Atl.-H-P m troffen snelle Duitsche gevechts vliegtuigen een groot vrachtschip met zware bommen en vernielden verscheidene opslagplaatsen. In luchtgevechten schoten Duitsche ja gers 16 vijandelijke vliegtuigen r.eer. Enkele Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht sto- rinesaanvallen gedaan op West- Duitsch gebied, die in militair op zicht zonder eenige uitwerking ble ven. Duitsche gevechtsvliegtuigen bom bardeerden gisteren" overdag ver scheidene plaatsen in Zuid- en Zuid oost Engeland. VGRAVENHAGE, 10 Fetor. „Sonderausweise", die door de ..Beauflragten des Reichs-kommis- sars-Polizeioffiziere" zijn ver strekt voor de nachtelijke uren. tan middernacht tot 4 uur, waar in het verboden is zic-h op straat te bevinden, gelden zonder meer ook wanneer de verboden nach telijke uren worden uitgebreid RAUTER, S.S.-Gruppenführer en luit.-generaal der politie^ japanners ontruimen Guadalcaoar Het keizerlijk Japansche hoofd kwartier maakt beend: Voorhoeden van Japansche land- en vlootstrijd- krachten. die sinds den zomer van het vorige jaar nieuwe strategische stellingen in de buurt van Boena op Nieuw Guinea hadden voorbereid, hebben deze thans bijna voltooid. Op Guadalcanar zijn in het begin van deze maand de zich aldaar be vindende strijdkrachten weggetrok ken. nadat zij hun taak hadden ver vuld. nl. vijandelijke strijdkrachten te binden en te verdrijven. Behalve de reeds gemelde resul taten werden den vijand de volgen de verliezen toegebracht: meer dan 25000 dooden en gewonden. 230 vliegtuigen. 30 kanonnen en 25 tanks vernield of zwaar beschadigd De Japansche verliezen bedragen 16.734 dooden. gewonden of man schappen die gestorven zijn aan ziekten of kwetsuren. 89 Japansche vliegtuigen keerden niet terug of hebben zich op hun doelen gestort. De Nederlandsche Volksdienst kent geen medelijden of barm hartigheid. Hij kent alleen volksche plicht. SCHAGEN. PAARD DOOD GEVALLEN. Toen de heer W. van Nieuwe Nie- dorp Dinsdag met zijn paard en wa gen van de hooilevering huiswaarts keerde; viel het paard op den pro vincialen weg dood heer. Dit betee ken t voor den eigenaar een groote strop. LANGEIH/K BRIDGEN. Zuidscharwoude. In hotel ..De Roode Leeuw" van den heer P. Kramer werd een briagewedstriid gehouden. Ook nu was de belang stelling goed. Gespeeld werd aan negen tafels. De uitslag was als- volgt: Oneven lijn: A. KeppelM. Beer- se 38'/, p.; J. v. d. AbeeleK. Glas 52 p.; Jb. RietveldK. v. Meurs. 36 p.: 2e prijs; A. WeelL. Over toom 39 p. 3e prijs; C. BrasG. Kamper 40 p.; Jb. ZijpN. Jonker 32'/, p.: Ie pri.is; Nc. KaanP. Deu- tekom 39p. 4e prijs: K. Bruin Gerb. Bruin 69 p.; P. BruinA. v. Kleef 58'/ó p. Even lijn: H. BoonBurger 49 p. P. GoetA. Dekker 45 p.. A. Bak kerC. Borst 44 p.. P. EecenW. Goudsblom 43 p. 4e prijs: P. v. d. MolenK. de Boer 34 pt. Ie prijs: H. KramerJ. Kcomen 38'/> p. 2e prijs; H. de VriesM. v. d. Molen 42'/o p. 3e Drijs: C. BakkerC. Goudsblom 45'/> PG. v. Nuland Jac. Beerse 63'/9 p. „HULP IN NOOD" Oudkarspel. Onder leiding van den heer G. IJff vergaderde de vereeniging „Hulp in Nood'' ten lokale van den heer C. Jansen De voorzitter merkte op, dat het afgeloop-en jaar niet schitterend is geweest. Toch kreeg; men een aanslag voor de Winstbelasting. Wel een tegenvaller. Men zal hiertegen reclameeren. N.a.vj. de notulen zeide de voorz., dat verhooging van de uitkeering ontraden wgrdt bij zoo'n kleine vereeniging. De voorzitter heeft hierna den lieer I.. de Wit, die 25 jaar be stuurslid der vereen, is, hartelijk toege sip roken. Den jubilaris werd een bloemstuk aangeboden. Do heer De Wit was voor deze hulde zeer dankbaar. De rekening van den penning meester, den heer H. de Geus, sloot op een totaal bedrag van f 1740.67, met een batig saldo van f 29.73. Het bezit der vereen, bedraagt thans f 2740.93. Er wer den 256 uitkeeringen aan 49 per sonen gedaan met 1322 ziekteda gen. Het jaarverslag vermeldde o m dat het ledental stationnair is gebleven. Bij de gehoiwien bestuursverkie zing werden de aftredende heeren G. IJff en N. Slooves herkozen. In zijn verslag van de honds- Vergadering drong de heer P. K Volkers aan op meer uniformiteit in uitkeeringsduur enz. Ook ver hooging van de iiitkeeringen ver dient. aanbeveling, al geeft dit moeiliijkbeden. Tot afgevaardigde naar de honds vergadering werd de heer P. K. Volkers henoemiid. De hoer K. van Dijlt, vertegen woordiger van de "kas te Noord- scharwoude, heeft de aandacht gevestigd op de mogelijkheid van het samenvoegen van de kassen aan den Langedijk. Dat. yru on getwijfeld de draagknicht verste vigen. De voorzitter en de heer Volkers meemden, dat dit wel iets kon zijn voor de toekomst. De, vergoedingen voor de dag bestuursleden werden iets verhoogd Ook de. vergoeding van den bode zal onder oogen worden gezien. BURGERLIJKE STAND van 29 Jan. t.m. 4 Febr. Geboren: Everardus. z. v. J. Bruin en V. Tesselaar: Thomas, z. v. J. Bruin en V. Tesselaar: Thomas, z. v. H. Swager en L. Wijnstra. Overleden: Maartje Jongejeugd. 76 jaar. wed. van KI. Visser, eerder vap Jan Boeiier; Evert Duijf. 46 jr.. eebtg. van Maria E. Morel: Johan- na Roskam, 62 jaar. echtgenoote van Dirk Quax. ALKMAAR H.O.V. ABONNEMENTSCONCERT. Op Zaterdag 13 Febr. a.s. 's mid dags te 3 uur zal de Haarlemsche Orkestver. in de concertzaal ..Har monie" te Alkmaar het 5de Abon- nements-coneert ö.l.v. Drs. Arend Koole geven. Als solist zal op dit concert optre den Henk van Wezel, cello. Hii zal met orkestbegeleiding het cellocon cert van Haydn en een Capriccio voor cello en orkest van Theo van der Bijl spelen. Het concert wordt geopend met de ouverture ..Euryanthe" van C. M. von Weber. Hierna speelt Henk van Wezel het celloconcert in D. gr. terts van Jos. Haydn. Na de pauze volgen twee eerste uitvoeringen, n.1. ..Maannacht op zee" van G. H. G. von Brucken Fock en Capriccio voor violoncel en or kest van Theo van der Bijl. De solo partij in dit laatste werk wordt ver vuld door Henk van Wezel. Tot slot wordt de Ouverture ..Le Carnaval Romain" van H. Berlioz uitgevoerd. KOEDIJK. ANDRE DU LANCELLE. Zondag 7 Febr. trad voor de 2de maal voor een eivolLe zaal op de heer du Lancelle. Het eerste gedeel te van den avond werd weer ge vuld met telepatische experimenten terwijl in het 2e gedeelte verschil lende vragen werden beantwoord, omtrent in het. buitenland vertoe vende familieleden. BENOEMD. Onze plaatsgenoot" de heer J. P. Molenaar is tot tijdelijk hoofd der openbare lagere school benoemd te Ursum. ..AURORA" PAKT AAN. Voor de muziekver. „Aurora" zal op 21 Febr. optreden het gezelschap „Tholen en van Lier". W1ER1NGEN Maan op vanavond om onder "Z 17.43 uur J>* 12 *eD 27 Feb E K- tot morfeBockteid l.k. 20 Feb. 8.04 uur N.M. v M fi Mrt POLITIE. Verloren: een bruine actetasch. inh. 3 overhemdboorden. Inl. gem. bode. Arrondissementsrechtbank te Alkmaar Brandspiritus verkocht ioplaats van alcohol? VRIJSPRAAK GEVRAAGD VOO* CAFÉHOUDER TE DEN HELDER. Indertijd veroordeelde de Hel dersche kantonrechter den ca féhouder A. A. aldaar tot f 1000 boete, omdat hij aan bezoekers in een van zijn café's in plaat» van likeur brandspiritus getapt zou hebbenl A. was van dit vonnis in hoo- ger beroep gegaan bij de recht bank te Alkmaar, waar zijn zaak Dinsdagmorgen diende. Het re sultaat was goed voor hem: de Officier eischte vrijspraak, al was het op andere gronden dan die. welke de verdediger, mr. de Groot, aanvoerde. 't'Was een eenigszins eigenaarvii- ge zaak. Eenige Heldersche schoe nen hadden op een avond in Sept. „met haar vrienden het café van verdachte bezocht en daar de noo- dige glaasjes likeur gedronken. Maar het was volgens deze dames, die thans als getuigen optraden, geen likeur, maar ordinaire brand spiritus. Dat hadden ze direct gero ken. Desondanks slurpten zij het gele goedje op. doch na gebruik van vier of vijf glaasjes waren ze on- Kasseliik geworden: de een had oofdpijn gekregen, de ander maag krampen. de oogen waren begonnen te tranen en het was met een der schoonen zoo gesteld, dat zij door haar vriend naar huis moest worden gedragen Natuurlijk hadden ze nergeng anders wat gebruikt, zoodat de oor. zaak'van de pijn, kramp, duizelig, heid, enz. in de likeur gevonden moest worden. Maar Mr. de Groot wist inmiddels te vertellen, dat de jongedame, die naar huis gedragen had moeten worden, in een ander café na het drinken van de twijfelachtige li keur nog veertien borreltjes ge bruikt had, wat deze dame echter pertinent ontkende. De Officier. Mr. de Brueys Tack meende, dat hij vrijspraak moest vragen, omdat verdachte was ten laste gelegd, dat hij aan de dames brandspiritus verkocht had in plaats van likeur, terwijl in werkelijkheid de vriendjes van de dames de bor reltjes besteld hadden en deze aan de dames hadden aangeboden. Mr. de Groot wilde natuurlijk wel accoord gaan met een vrij. spraak, maar hij vroeg dat op ge heel andere gronden. Spr. toch toonde aan. mede door de verkla ring van een getuige a décharge, dat zijn cliënt geen brandspiritus verkocht kón hebben omdat er geen brandspiritus in huis was! De president tenslotte had nog slechts woorden van afkeuring aan het adres der twee dames.- die de „likeurtjes" toch maar lekker had den opgedronken, terwijl ze gero ken hadden, dat het spul slechts brandspiritus was! Uitspraak over een week. t HELER OP DE VERDACH- TENMAT. J. K. uit den Helder kocht in De cember van het vorige jaar eenige fietsbanden, afkomstig van een ge stolen fiets. Verdachte zei. dat hij de banden normaal gekocht had van iemand, dien hij niet kende. De wel iswaar soepele prijs had hem niet wakker geschud, omdat verd. meen de. dat de verkooper geldgebrek had. De officier vroeg vijf maanden voor schuldheling. Vele boerenvrouwen In ons land. voor al van de oudere generatie dragen nog de typische „knip-" of ploot mutsen. Zoo treft men nog In verschillende dorpen de „mutsennaaister" aan. dte deze hoofdbekleedlng wascht en weet in orde maakt. Een „mutsennaaister" uit de omgeving van Laren fGld) bezig met het plooien van een muts Hartgerlnk-Pax m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1