NOORD-HOLLAND CHURCHILL OMGEVINGNIEUWS Verduister DAGBLAD VOOR Als Uw vrouw en kinderen in Nederland U lief zijn, Wild-West in Schagen Inbreker bij ontvluchtings- Marktberichten Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: Schager editie: Schagen Laan 201 Tel. 444 (2 lijnen). Heldersche edi tie: Den Helder Koningstraat 78 Tel. 2345 (2 lijnen). VRIJDAG 12 FEBR. 1943 SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 12026 2 Pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertenti e-ta r i e f. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. Der m.m. Bii contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. opl. od aanvr. Een operatieplan voor r 7 9 maanden' aange- l Spreekt in het Lagerhuis kondigd Geallieerde s cheepsverliezen zijn zéér zwaar Mededeelingen over Turkije en N. Afrika Churchill heeft, volgens den Brit- schen berichtendienst, in het La- gerhuis in een verklaring over den oorlogstoestand o.a. medegedeeld, dat het voornaamste punt op de con ferentie van Casablanca is geweest „den vijand te land. op zee en in de lucht in den grootst mogelijken omvang zoo snel mogelijk aan te vallen." Woordelijk voegde Cliur- chill hieraan nog toe: „Wij moeten het klaar spelen, dat de vijand in ieder opzicht physiek en psychisch lijdt." Ten aanzien van de verliezen der koopvaardij weigerde Churchill evenals voorheen cijfers te noemen. Hij motiveerde zijn weigering met. de woorden: ..Naar mijn meening is het beter den vijand de juiste cij fers te laten raden." Vervolgens merkte Churchill op. dat bij Britsche troepenconvooien. waarbij 3 millioen menschen wer den vervoerd. 1348 slachtoffers zijn gevallen. Hij beweerde, dat als ge volg van de nieuwe Engelsche. Ame- rikaansche en Canadeesche schepen de geallieerde vloot thans lVi mil lioen ton grooter was dan- 6 maan den geleden. Diverse mutaties. Voorts werd medegedeeld, dat Eisenhower benoemd is tot opper bevelhebber van de geallieerde troepen in Noord Afrika. Het acht ste leger zal onder zijn bevel staan. Generaal Alexander wordt benoemd tot plaatsvervangend opperbevel hebber onder Eisenhower. Eveneens deelde Churchill mede. dat de door de benoeming van Alexander tot plaatsvervangend op perbevelhebber ontstane vacature in het Midden-Oosten vervuld zal worden door generaal Wilson. die thans het bevel voert in Iran en Irak. Voor deze beide landen zal binnenkort een nieuwe bevelhebber worden benoemd. Giraud heeft zich er mede accoord verklaard, zoo ging Churchill ver der. dat het Fransche leger in Tu nesië geplaatst wordt onder het be vel van generaal Anderson. Operatieplan van 9 maanden. Ten aanzien van de conferen tie te Casablanca heeft Chur chill verklaard, dat Roosevelt, „ondanks de lichamelijke han dicap. die hij op zoo heroieke wiize meester is geworden, be reid was tot, zelfs naar Khar toem te gaan om een drie-mo- gendheden-conferente mogelijk te maken. „Stalin was echter onmisbaar geweest. Overigens hebben de geallieerden thans een voor negen maanden bere kend operatieplan. Voor afloop van deze periode zullen Chur chill en Roosevelt opnieuw een ontmoeting hebben. Als eerste doel is overeengekomen het met alle middelen den vijand van het Russische front afleiden. ..zoodra men den duikbootoor log baas geworden zal zijn." Ten aanzien van de geallieerde hulp aan Rusland verklaarde Chur chill. dat ..alles wat menschelijker - wijze mogeluk is" gedaan is om de geallieerde strijdkrachten ..met vol le snelheid en energie, in zoo groot mogelukep omvang, in den strijd tegen den" vijand te gebruiken." Turkije. Vervolgens behandelde Churchill de besprekingen te-Adana. waarom trent hij verklaarde-dat men in het daarover uitgegeven communiqué niet meer moest zoeken dan het be vatte. Het behoort niet tot de poli tiek van Engeland ..Turkije onaan genaamheden te veroorzaken". Churchill verklaarde met betrek king tot de wapenlever-anties aan dat land. geen eisclren aan Turkije te hebben gesteld. Hij heeft slechts willen „doordrijven", dat. de bewa pening van Turkije, „zonder uitzon dering goed georganiseerd wordt", en dat de gemengde militaire com missie te Ankara bijeen komt. Ernstige verwoestingen. Churchill zeide vervolgens dat duikbooten aan de Oostkust der Vereenigde Staten, „zeer ernstige verwoestingen" hebben aangericht. De landoperaties in Noord Afrika en de ravitailleering van de landle gers stellen natuurlijk de Britsche en Amerikaansche vloten aan ver dere verliezen bloot. Ook de con- vooien door de IJszee naar de Sow- jetunie hebben .zware verliezen" geleden. Hier werden in hoofdzaak Britsche schepen getroffen. Onder die omstandigheden is het. naar Churchill zeide. onvermijdelijk ge weest. dat de gemeenschappelijke Amerikaansche en Britsche verlie zen de afgeloopen 15 .maanden de grenzen hebben overschreden waar mede Engeland rekening had ge houden toen het nog alleen stond, Churchill noemde het ver schrikkelijk plannen voor den bouw van schepen te moeten maken „op den grondslag van een verlies van honderd duizen den tonnen per maand". De verliezen aan kostbare ladingen de vernietiging van „zoo vele mooie schepen", de dood der bemanningen, vormen een „som ber panorama." Tenslotte verklaarde, Churchill. dat bij de beantwoording van de vraag in hoeverre degeallieerden den last der Sowjetunie zouden kun nen verlichten en hoe snel de oor log zou kunnen afgeloopen zijn. al les er van afhangt in hoeverre men door het bouwen van nieuwe sche pen de verliezen kan compenseeren. die „nog steeds een betreurenswaar dig en bedroevend feit" zijn. helpt dan mede in den strijd tegen het bolsjewisme Meldt U aan bij Waffen-SS, Legioen of Wachtbataljon in Nederland. DU1TSCH WEERMACHT BERICHT Aanvallen in den Oskolsector afgeslagen Een kalme dag in Noord-Afrika HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 11 Febr. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend- „Bij het voortduren van de zware gevechten in den Zuidelijken sector van het Oostelijke front werden giste ren op verschillende plaatsen belang rijke afweersuccessen behaald, die den bolsjewisten zware verliezen aan men schen en materiaal kostten. In het Westelijke deel van den Kau- kasus gevechten van plaatselijke be- teekenis. In den strijd tegen opnieuw gelande vijandelijke strijdkrachten ten Zuidwesten van Noworossiisk waren eigen tegenaanvallen succesvol. In het gebied van den bovenloop van de Donets werden alle vijan delijke aanvallen bloedig afgesla gen. De ring om een ingesloten bolsjewistische groep strijdkrach ten werd nauwer aangehaald. Ook gisteren overdag probeerden de bolsjewisten ten Westen van den Oskolsector door massale aanval - len de Duitsche strijdkrachten in enkele verdedigingsgebiedeo vast te houden en zoodoende de bewege lijke oorlogsvoefang te belemme ren. Desondanks gelukte het door tegenaanvallen van plaatselijke re serves, opgedrongen vijandelijke colonnes te verslaan en te vernie tigen. Veertig vijandelijke tanks werden hier stukgeschoten. De luchtmacht deed met sterke for maties gevechtsvliegtuigen en duik bommenwerpers herhaaldelijk zware aanvallen op de spits van marcheeren- de vijandelijke colonnes en op oneen- hoopingen van troepen en voertuigen. In het Noordelijke deel van het Oos telijke front verplaatste de vijand zijn aanvallen van den sector ten Zuiden van het Ladogameer, waar hij geen enkele vordering meer kon behalen, naar andere sectoren van het front. Zij bleven ondanks krachtigen steun van tanks en slagvliegers zonder succes. Om een plaatselijke bres wordt nog gestreden. Gevechtsvliegtuigen bom bardeerden in dezen sector dag en nacht gereedstaande pantserwagens en de ravitailleeringsverbindingen van den vijand. In de periode van 1 tot 10 Februari werden aan het Oostelijke front 351 bolsjewistische pantserwa gens door formaties van het leger ver nield, buitgemaakt of buiten gevecht gesteld. Aan het front in Noord-Afrika ver liep de dag kalm. Bij aanvallen over dag van vijandelijke vliegtuigen op cie kust van de bezette gebieden in het Westen werden J vijandelijke vliegtui gen neergeschoten"- Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen ook gisteren overdag verscheidene plaatsen in Zuid-Engelnnd met succes DISTRIBUTIE-NIEUWS SINAASAPPELEN VOOR KINDEREN. 's-Gravenhage 10 Febr. Van Donderdag 11 Febr. tot en met Zaterdag 6 Maart 1943 zullen voor kinderen beneden den leeftijd van ongeveer vier jaar wederom si naasappelen beschikbaar worden gesteld, en wel ditmaal 500 gram. De kinderen dienen hiertoe in het Absoluut betrouwbaar. John Buil:en vreest U niets mijne Heerën, met dit machtige wa pen houd ik in het ergste geval de Bolsjewisten zonder meer van Uw grenzen verwijderd!" Teekening Erik-Pax (m.) Zitting kuituurkamer Amsterdam 's GRAVENHAGE, 11 Febr. De Nederlandsche Kultuurkamer deelt aan allen, die bij het gilde voor thea ter en dan zijn aangesloten, mede dat op Maandag 15 Febr. en Maandag 22 Febr. door het gildebestuur spreekuur zal worden gehouden in het gebouw Keizersgracht 786. Zij, die daar wen- schen te verschijnen om hun belangen te bespreken of om inlichtingen in te winnen, dienen daartoe een schrifte lijk verzoek in te dienen (met duide lijke vermelding van beroep en vak groep) aan het voorloopig gewestelijk bureau van de Nederlandsche Cultuur kamer te Amsterdam, Keizersgracht 786. Zij zullen dan bericht ontvangen, op weiken dag en op welk uur hun bezoek door den gildebestuurder kan worden ingewacht. Grootboekbesluit 1913 's-GRAVENHAGE, 11 Febr. De wnd. secr.-gen. van het dep. van Fin. publiceert in St. Crt. no. 28 een over zicht van de staatsschuld. Op 31 Dec. 1942 was deze als volgt verdeeld: 212 pet. nationale schuld 466.358.400 (v. j. 472.364.400). 3 pet. nationale schuld 785.493.000 (v. j. 802.133.000). 3 3 112 pets. nationale schuld 3'3 1,'2 pets. nationale schuld: 1.496 mil lioen (v.j. 1.540 millioen). 3 12 pets. na tionale schuld 1.511.359,800 (v. j. 536.359.800). 4 pets. nationale schuld 1.033.647.400 (v. j. 1.071.201.300). 4,4 pets. nationale schuld 39.035.000 (v. j. 40.615.000). Tot. generaal f 5.331.893.600. tegen per 31 Dec. 1941 f 4.463.273.500. „SCHAGEN EEN SENSATIONEELE NACHT VOOR DE SCHAGER POLITIE. Zaterdagnacht te kwart over twaalf werd de aandacht van twee onzer plaatselijke agenten, de heeren Flapper en v. d. Meer, getrokken, door een aan tal menschen, che schreeuwend en hol lend de Ged. Gracht kwamen afhol len". Toen hun een halt werd toegeroe pen, bleven ze staan en renden terug in de richting van de markt, waar ze zich verspreidden. Er scheen iets bijzonders aan de hand te zijn en de agenten begonnen de markt af te zoeken. In den hoek bij Rijswijk hoorden ze eerst gefluister, waarna enkele personen de Nieuw- straat inholden. De heer Flapper brul de hen na: „Sta! Of ik schiet!?", maar die waarschuwing scheen de vluchte lingen eer vleugelen te geven, dan dat ze deden, wat van hen verlangd werd. Een schot weerklonk! Het was een schot in de lucht, maar de directe uit werking er van was, dat anderen wer den gealarmeerd en assistentie kwa men verleenen. De heer v. d. Meer was inmiddels per fiets het Noord om gereden enhad de genoegdoening één der vluchtelingen te kunnen arrestee ren. In den loop van den nacht wer den er nog twee verdere verdachten binnengebracht. Allen weiden achter slot en 'grendel gezet. Het eigenaardige was, dat men bij een der arrestanten een flescta ben zine vond, zonder dat de man een re delijke verklaring gaf omtrent dit be zit. Toen den volgenden morgen een Schager chauffeur aangifte kwam doen dat de benzinetank van zijn" wagen was leeggestolen, dat de leidingen wa ren verbroken, terwijl verder een ac cu en een hoeveelheid generator-an- thraciet was ontvreemd, begon men verband te zien. En spoedig had men de juiste toedracht der zaak vastge steld. Een zevental heeren uit 't Zand en omgeving waren blijkbaar te Schagen aan het passagieren geraakt. Het wa ren Jb. O., J. J. v. B., J. J. M., H. P. Z., A. Z. en A. C. v. d. L., allen van 't Zand en G. W. J., uit Julianadorp Ze hadden heel lang in een café doorgebracht, tot ver na sluitingstijd. De eigenaar schijnt hen nl., nadat het café ontruimd was, weer te hebben binnengelaten. Ze waren per auto naar hier gekomen en de flesch benzine, die ze Inderdaad schenen te hebben gekre gen, was noodig om hun wagen weer op gang te brengen. Toen echter, als gevolg van het dwaze, verdachte ge doe van de heele ploeg, de man met de benzine was ingerekend, werd voor het gemak maar een andere benzine tank geleegd. De anthraciet en de ac cu schijnen echter al eerder op den dag te zijn ontvreemd. De Schager bevolking, die door het Bij onze vrijwilligers. Onder alle omstandigheden weten de mannen raad. Een oude gebruikte boot wordt gereed gemaakt SS PK Thiele-Atl-H-P m WIERINGERWAARL) Gevonden: een portemonnaie met in houd. Verloren: een gymnasium-agenda en een latijnsch boekwerk. Inl. aan de gemeente-secretarie te Wieringerwaard. bezit te zijn van een textielkaart DE of DF. De sinaasappelen zullen verkrijgbaar zijn: l.Op de beige-gekleurde, niet „LL" gemerkte bonnen der textiel- kaarten DF.; 2. Op de blauwe, met „DD" ge merkte bonnen der textielkaarten DE. In verband mét de bevoorrading van den handel zal het niet steeds mogelijk zijn. de sinaasappelen on middellijk te koopen. Met nadruk wordt er op gewezen, dat de stad- en landregeling niet voor sinaasappelen geld. Ook de tot en met 20 Febr. a.s. verlengde bon nen „reserve 4-03" en „reserve 4-04" zijn dus zoowel in het stad- als in het, landgebied geldig. Voorts wordt bekend gemaakt, dat ook de verklaringen „geldig voor 1200 gram mandarijnen", tot en met 20 Febr. zijn verlengd. Deze verklaringen zijn uitgereikt voor kinderen, geboren tusschen 30 Nov. en 28 Dec. 1938. tegen inleve ring van bon „reserve 3-02" bii de distributiediensten. Bovendien kan voor kinderen, die geboren zijn tus schen 30 Nov. en 28 Dec. 1938. als nog bon „reserve 3-02" bii de distri butiediensten worden ingeleverd ter verkrijging van bovenbedoelde ver klaring. wanneer zulks tot dusver verzuimd is. HARENKARSPEL REKENING VEEFONDS. In de gehouden besturusvergadering van bovengenoemd fonds werd de re kening vastgesteld over de maanden Nov. en Dec. '42 en Januari 1943. Gedurende bovengenoemd tijdvak waren verzekerd resp. 665, 660 en 661 stuks vee. De omslag werd bepaald op resp. f 0.50, f 0.50 en f 0.40 per stuks vee. Besloten werd bij eventueele ver liezen, zulks wegens de abnormale prijzen, 2 taxateurs het vee zullen schatten. ONDERHANDSCHE VERKOOP. Naar wij vernemen is bij onderhand- schen verkoop in eigendom overgegaan het woonhuis en erf te Kalverdijk. eigenaar de heer G. Kuiper en be woond door den heer P. Hoogeboom Pz„ aan den heer J. J. Pronk te Kal verdijk. EEN SCHAAP GESTOLEN. Van den veehouder C. B. is de vo rige week een schaap uit de weide ge stolen. Daar de daer(s vergeten heb ben hun naamkaartje aan het damhek te hangen, zal het wel moeilijk zoeken zijn om hen te achtehalen. SCHAKEN. Dirkshorn. De uitslagen van de voor de competitie gespeqjde partijen luiden als volgt: Wit—Zwart S. CnossenJan Bakkum 10 J. K. Slot—W. Bakkum 0—1 P. BurgerJ. Komen 0—1 P. HoeveE. H. Wirid 10 R. Kant—P. Verstraten 0—1 Jb. Bakkum—J. K. Slot 1/2—1/2 S. Cnossen—J^ Levendig 1—0 P. Burger—P. Verstraten 0—1 C. Schuit Az.—Jan Komen 0—1 R. MeinemaE. H. Wind 01 J. K. Slot—Jb. Bakkum 1—0 rumoer even werd gewekt, zal een oogenblik hebben kunnen denken in het wilde Westen te zijn verplaatst. En het resultaat der brooddronken heid van de jongelieden? In totaal 11 processen-verbaal wegens te laat op straat zijn. verblijf in een ,café na den gezetten tijd. diefstal. Het zal een reisje zijn, dat de hee ren lang zal heugen! SCHAPENDIEVEN GEARRESTEERD. Den laatsten tijd werden in onze omgeving nog al eens schapen uit de weide gestolen. Zoo verdween er voor 5 weken een uit het land van den heer K. Schouten, Bonkelaarsdijk, voor 3 weken een uit de weide van den heer Sleutel, Tjallewal, terwijl op 1 Fe bruari een schaap gestolen* werd bij den heer Groot, Tjallewallerweg. Het waren wederom de heeren Flapper en v. d. Meer, die in deze samenwerkten en die het genoegen smaakten de da ders achter slot en grendel te kunnen brengen. Als de daders zijn gearres teerd J. W., Tjallewal en voorts J. P. L., Adr. G. en Anne G., allen te Schagen. De beide eerste schapen werden ge slacht bij L. door L. en W., het laatste bij -Arie G„ die daarmee gelegenheid heeft gegeven tot clandestien slachten, door Adr. G., Anne G. en W. In alle drie diefstallen schijnt voorts W. de hand te hebben gehad, de eerste maal werd hij daarbij geassisteerd door L., de tweede maal door Adr. G„ de der de maal door Adr. G. en Anne G. De afval van de slacht werd telkens in een zak gestopt en in een sloot ge worpen. De Schager politiemannen verdienen zeker een woord van lof voor de vlotte wijze, waarop ze de drie diefstallen uit de weide heeft w^en op te hel deren. DB SCHAGER MARKT. De drukte en de stemming schijnt er wat uit te raken wat het ge- brui ksvee betreft. Niet zeer zwa re beesten gaan heel duur van de hand, b.v. de tijd'koeien liepen tot f 800.met een vrij goede han del. De melkkoeien of verselie koeien liepen tot f 900 en de gel- dekoeien tot f 550. Dc handel was matig te noemen. Vaarzen waren ook hoog in prijs. Voor de duurste werd f 650 besteed, handel vrij goed. We zagen- een graskalf voor den prijs,van f 325. De aan voer voor de Centrale is op 't oogcribl-ik zeer kalm: 26 koeien, 9 graskalveren. 54 nuchtere kal veren en geen schapen. Nuchtere kalveren neemt weer toe. De wolveehandcl ligt volkomen stil, niets aangevoerd. Qeiten waren er heel wat. De belangstelling was groot. De duurste geit ging hier voor f 125 van de hand. Geen uitvliegcrs aangevoerd. Biggen matige handel, de duurste golden f 50. Konijnen f 1 per kilo. Kippén prijshoudend, tot f 4.50. Er was veel bezoek. SCHAGEN-NIEUWS. Programma Zondag 14 Febr. Schagen 2Succes 2. Aanvang 2.30 u. P. Schoorl H Hijman, A. v. d. Pijl Th. de Weger, H. Volten, P. Smit D. Schoorl, J. Kater, J. Kuilman, J. Peetoom, Joh. Fransen Res.: Jb. Molenaar. Schagen AHelder B. Aanvang 10.30 u. S. Koning A. Molenaar. H. N. de Graaf K. Borst, H. Heiligers, Y. Reens Joh. de Nijs, Adr. Duinker, H. de Graaf, P. Verra, G. Vel Res.: P. Kip, P. Schroevers. TRAINING: Maandagavond 15 aJn., des avonds 7.30 uur houdt de heer Meinders een spelregelavond in de zaal van den heer J. Peetoom. LANGEDIJK PROEFALARM. Op Maandag 15 Februari zullen de luchtbeschermingssirenes bij wij#e van proef in werking worden 'gesteld. Daarbij zal het signaal „luchtalarm geëindigd", (één minuut gelijkmatige toon) gegeven worden. W1ERINGERMEER N.H. GEMEENTE (RECHTZINNIG-GEDEELTE) Slootdorp. Tot hulpprediker der N.H. gemeente is benoemd de heer Rienstra, cand. t. d. H. D. Door deze benoeming zullen straks 3 dienaren ile geme,ente Wieringermeer bewerken, t. w. in Middenmeer, Ds. Germans uit Kubaerd te Wieringerwerf eand. Bloemhof en te Slootdorp cand. Rien stra. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Johanna, dochter van G. Snikkers en C. J. Glerum. Reinder Oebele, zoon van I. I. Spriensma, en E. Tillema. Huwelijksaangiften: F. J. v. Hoeve, 33 jaar, administrateur, Wieringerwerf en G. Ferkes, 26 jaar, winkeljuffrouw, Wieringerwerf. K. Smits, schipper, 25 jaar, te Sleeuwijk en A. Smits, 19 jr., z. b. te Middenmeer. Gehuwd: Geen. Overleden: van Vegten, Maria, Nel- leke, oud 14 jaar, te Middenmeer. WIERINGERMEER BENOEMD. Wieringerwerf. Bij beschikking van den Secr.Gen. van Fin. van 1 Febr. 1943 is, gerekend te zijn inge gaan 1 Jan. 1943, benoemd tot opzie ner 2de klasse in de rentambten te Wieringerwerf (gem. Wieringermeer), KI. Meijer. IN VASTEN DIENST. Dirkshorn. De heer E. H. Wind, centralehouder van rijksradiodistribu- tie alhier, wordt met ingang van 15 Februari a.s. in vasten dienst der P.T.T. gesteld. Maan op vanavond om onder 11.43 Maan nder 1.52 12 Feb 17.45 uur „Fa> E.K. tot morgenochtend L.K. VA" 8 02 UUr 0Mrt De eerste lenteboden. In Westfrles- land staan de sneeuwklokjes In bloei, hetgeen voor dezen tijd van het Jaar een groote zeldzaamheid Is J. Kulper-Pax m Den Helder Had Ingebroken in confectie zaak in de Keizerstraat. Eergisteravond, te omstreeks half negen, kwant op het Hoofdbureau van politie aan de Kerkgracht het bericht binnen, dat er onraad gesig naleerd was in de Keizerstraat en wel in het pand van de confectie magazijnen der fa. Neela. Terstond begaven zich twee agen ten op pad, *erw\jl eveneens twee leden van den Ordedienst naar ge noemd perceel gezonden werden. Aldaar aangekomen bleek dat er inderdaad ierrfand bezig was en wel op zeer verdachte wjjze. Men nam maatregelen tegen een eventueele ontvluchting en nadat men het pand wilde binnengaan,, bemerkte men plotseling, dat een man zich van het dak af liet zakken, teneinde op deze wijze te pogen de beenen te nemen. Hij werd gesommeerd te blijven staan en even later mocht men hem arres teeren. De boeien werden aangedaan en een en ander >;ou verder zonder sen satie afgeloopen zijn als de man, een zekere F. C., chauffeur, uit den Ouden Helder, niet verzocht had zijn fiets, die hij in de brandsteeg naast het perceel had neergezet, te mogen ophalen. Hieraan hechtten de agen ten hun goedkeuring. Van deze gelegenheid maakte de gearresteerde echter misbruik. In de steeg gekomen rukte hij zich van zijn begeleiders los en poogde .te vluchten. Verscheidene ma'en werd hij gewaarschuwd, dat op hem ge schoten zou vorden, Indien hjj pogin gen deed de beenen te nemen. Van deze waarschuwingen bleek de man zich echter niets aan te trekken, en hjj rende door. Een der agenten schoot daarop en raakte den man on gelukkigerwijze "n den rug. Zwaar gewond blee" hij liggen. Zoo vlug mogelijk werd C. naar den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst getransporteerd, alwaar hjj verbonden werd, om vervolgens naar het Centraal 7iekenhuls in Alkmaar te worden overgebracht. Naar wjj vernemen was zijn toestand gisteren ernstig. Bij het ingestelde onderzoek kwamen diverse wel zeer bezwa rende bijzonderheden aan het licht. Op het dak van het pand, waar ingebroken was, trof men een zak met inbrekerswerktuigen aan, o.a. een boor en eei glassnijder.,. Met deze beide apparaten schijnen ter plaatse meerdere inbraken ge pleegd te zyn. Het onderzoek daar naar is nog in vollen gang. Bij de huiszoeking, gedaan in de woning van C. in^ den Ouden Helder, trof men voorts een vrij groote hoeveel heid spek. ham en worst aan, die eveneens van inbraak afkomstig schijnen te zijn. Tengevolge van de ernstige verwonding was het isteren nog niet mogelijk den man een verhoor af te nemen. Zoodra dit mogelijk is, verwacht men nadere bijzonderheden omtrent 's mans manipulaties te vernemen. SCHAGEN', 11 Febr. 8 Tijdikoeien f 750—800. 6 gelde koeien (magere) f 450—650, 25 irl. (vette) voor de Centrale, 2 kalf koeien f 800—900, 4 vaarzen f 350 650. 9 graskalveren voor de Gen trale, 54 nuchtere kalveren voor de Centrale, 21 bokken en geiten f 40—125, 16 biggen f 30—50. 90 konijnen f 1 per kilo, 19 kippett t 2.50-4.50.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1