NOORD-HOLLAND Vijandelijke stormloop in kracht verminderd Onze wil en onze weg Verduistgr Distributienieuws DAGBLAD VOOR De strijd in het Oosten BEKENDMAKING Uitgave: Dagblad yoor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: Schager editie: Schagen Laan 201 Tel. 444 (2 lijnen). Heldersche edi tie: Den Helder Koningstraat 78 Tel. 2345 (2- Innen). ZATERDAG IS FEBR. 1M3 SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 12827 4 Pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. ooi od aanvr DUITSCH WEERMACHTBERICH7 i Zware strijd bij Leningrad In Noord-Afrika plaatselijke actie HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 12 Febr. (DNB). Het opperbevel der weermacht maakt bekend: „Onder den indruk van zijn zware, bloedige verliezen is de stormloop van den vijand op ons afweerfront in het Oosten in kracht verminderd. Op de brandpunten duren de beweeg lijk uitgevoerde afweergevech- ten echter onverminderd voort. De vijand hernieuwde zijn aan vallen bij Noworossiisk en pro beerde tevergeefs met schepen in de haven der stad binnen te dringen. Troepen van een Duitsche pant serdivisie verijdelden in het Koe- ban-bruggehoofd vijandelijke om singelingspogingen en brachten den vijand zeer zware verliezen toe. In de afgeloopen twee dagen verloren de bolsjewisten in den sector van deze divisie meer dan 1700 dooden. 850 gevangenen. 35 stukken geschut en talrijke infanteriewapens van allerlei soort. In den sector van den Donets en ten Westen van den Oskol-sector heerschte geringere gevechtsactivi teit. dan de vorige dagen. Op en kele plaatsen werden de aanvallen van viiandeliike stormgroepen in een beweegeliike oorlogvoering op gevangen. in deze gevechten wer den een bolsjewistisch regiment en een skibataljon alsmede verscheide ne batterijen vernietigd. In het gebied ten Noorden van Koersk mislukten nieuwe aanvallen der Bolsjewisten op ons afweerfront met zware verliezen. Onsamenhan gende aanvallen van den vijand in liet gebied van Welikije Loeki stort ten ineen. Aanvallen van de lucht macht op gereedstaande troepen hadden tengevolge, dat de vijande lijke aanvallen niet in groot ver band konden worden ondernomen. Aan het front tusschen Wol- chóf en Ladogameer voor Le ningrad herhaalde de vijand zijn aanvallen over een breed front. Ondanks krachtigen steun van vliegtuigen en artillerie en ondanks het feit. dat talrijke pantserwagens in den strijd werden geworpen, werden alle aanvallen in zware gevechten afgeslagen. Daarbji werden 53 pantserwagens stukgeschoten. Talrijke gevangenen werden gemaakt. Een jachteskader schoot gisteren alleer bóven dezen sector van het front bij slechts twee eigen verlie zen 29 vijandelijke vliegtuigen neer Van het Nöord-Afrikaansche oor- logstooneel wordt slechts plaatse lijke gevechtsactivitait gemeld. Britsche bommenwerpers vielen gisteren in de late avonduren Noord Duitsch gebied aan. De bevolking leed verliezen. In de stad Wilhelms haven ontstond eenige schade aan gebouwen. Bij nachtelijke storings- vluchten van enkele Britsche vlieg tuigen boven West Duitsch gebied werden hier en daar bommen neer geworpen. Zij veroorzaakten onbe- te'ekenende schade. De vijand ver loor door marineartillerie en afweer door middel van jagers 7 vliegtui- BERLIJN. 12 Febr. De ANP correspondent meldt: De terugslag, dien de Duitsche troepen gedurende de laatste maan den in het Oosten ondervonden, schijnt thans het critieke stadium, overschreden te hebben. Van Duit sche zijde ontkent men niet. dat de bolsjewisten voordeelen hebben be haald en dat de Duitsche troepen thans practisch weer op hun uit gangsstellingen van het zomeroffen- sief zijn teruggekeerd, hoewel na tuurlijk het frontverloop uitermate onoverzichtelijk is en verscheidene Duitsche steunpunten nog diep in het vijandelijke achterland liggen. Men wijst er te Berliin op. dat de bolsjewisten dusdanige flanken heb ben gekregen, dat zij bij een conso lidatie'van het huidige front gedu rende de zomermaanden in groote moeilijkheden kunnen komen. De afgeloopen oorlogsjaren hebben be wezen. dat de winter voor de bol sjewistische plannen geschikt is en dat de zomer zich het beste leent voor de Duitsche operaties. In militaire kringen te Berliin twijfelt men er niet aan. of ook de- zen zomer zal dit weer zoo zijn. De verdediger zal dan weer tot aanval ler worden en de versche troepen, welke in den strijd gebracht zuilen worden, hebben voor de bolsjewis ten. aldus Berliin. menige verras sing in petto. Men zinspeelt hier op De stem der SS. Luistert op Zondag 14 Febr. van 11.3011.45 over den zen ier Hilversum 1 op golflengte '415 meter naar de stem der SS. Onderwerp: ..Gelijkberechting in de Waffen-SS." de nieuwe wapens, welke thans in serie vervaardigd worden In verband met het bolsjewisti sche offensief wijst men in militaire kringen op een uitlating van den Amerikaanschen minister van Land bouw en Veeteelt. Wickard. die ver klaarde. dat de bolsjewisten zonder toevoer uit Amerika hun huidige offensief niet zullen kunnen door zetten. Bovendien houdt men te Londen reeds thans rekening met het invallen van de dooiperiode. welke over vier tot zes weken ver wacht wordt. Het spreekt vanzelf, dat men ook van Duitsche zijde met het invallen van den dooi rekening houdt, doch ook als deze langer mocht uitblijven, dan nog meent men reeds te kunnen vaststellen, dat het inkorten der frontlijnen en het hiermede gepaard gaande ver dichten en verdiepen der stellingen tot resultaten geleid hebben, welke het beste voor de toekomst doen verwachten. Nochtans onderschat men de kracht der bolsjewistische reserves niet. al heeft men in de af geloopen week een langzame afmat ting in de vijandelijke aanvallen waargenomen. In hooge mate inte ressant en in het kader der huidige oorlogshandelingen bijkans sensa tioneel is de mededeeling dat de bolsjewisten, na gedurende eenige maanden achtereen met elite-troe pen te hebben aangevallen, thans weer in vele sectoren van het front, gebruik maken van regimenten die uit jongelingen en oudere mannen zijn samengesteld. Ilaliaanscti Weermachlbericht ROME. 12 Febr. (Stefani). In ziin weermachtbericht no. 993 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bejtend: Slecht weer belemmerde de ope raties' in den sector Tunesië. Een Engelsch vliegtuig is door het vuur van een onzer pantserwagensge raakt en neergestort. De havenwer ken van Bougie werden door Ita- liaansche vliegtuigen gebombar deerd. Tusschen Rhodos en Kreta hebben Duitsche iagers twee vijan delijke torpedovliegtuigen neerge schoten. Der Hoehere SS-und Polizeifueh- rer deelt mede: Op Dinsdag 9 Februari 1943 in den laten namiddag is de echtge- noote van den secretaris-generaal Reydon op beestachtige wijze in haar woning door twee schoten ver- moord. De later thuiskomende secretaris-generaal werd eveneens met drie schoten overvallen en hierdoor zwaar gewond. In Haarlem is Woensdag 10 Febr. een W.A.-man, die terugkeerde van de begrafenis van generaal Se.yf- fardt op straat neergeschoten. Wie met zijn stroom niet zuinig is. Zit weldra in de duisternis. Links: Te Den Haag vond Woensdag een indrukwekkende rouwplech tigheid plaats voor luitenant-gene- raal H. A. Sevffardt. leider van het Vrijwilligers Legioen Nederland. De rouwstoet beweegt zich door de straten. Polygoon-Meiier-Pax m Rechts: Bij onze vrijwilligers. Een rustig uurtje na den dienst. Atlantic-Holland-Pax m INDIENING LEDENLIJSTEN COM MISSARIAAT VOOR NIET.COM. MERCIEELE VERELNIGINGEN. 's-G r a v e n h a g e. 12 Februari. De commissaris voor niet-com- mercieelè vereenigingen en stich tingen. gelet op artikel 1. tweede lid. der verordening no. 44/1941 van den rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, be paalt. dat de besturen van de bij zijp commissariaat. Amaliastraat 13 te 's-Gravenhage ingeschreven ver eenigingen en stichtingen, zorg die nen te dragen dat de lijsten van le den. contribuanten, begunstigers, enz. opgemaakt per 1 Januari 1942 en 1 Januari 1943, voor 15 Maart 1943 in tweevoud bij hem worden ingediehd. Voorts herinnert hij aan de ver plichting tot jaarlijksche indiening van een financieel overzicht, als mede een verslag der werkzaam heden van de vereeniging of stich ting. 4 Londen over Churchill's rede De Londensche pers staat geheel in liet teeken van Churchills rede in het Lagerhuis. In de tot dusver verschenen commentaren neemt de benoeming van generaal Eisen hower tot opperbevelhebber van alle geallieerde troepen in Noord- Afrika een bijzondere plaats in. De bladen hopen, dat «F.iscnbower niet zal teleurstellen. Tevens con- stateeren zij. dat Churchill het Lagerhuis geen voldoening hoeft geschonken, daar het vooral een .•erduidelijking van de politiek in fransch Noord-Afrika verwacht hard. In plaats daarvan. zoo schrijft de Times, hepft Churchill de aandacht op andere terreinen afgeleid. Uit de Londensche berichten der Zweedsr.he bladen valt on te ma ken, dat de rede van Churchill wel een groot e gebeurtenis voor Londen is geweest, maar geen volde bevrediging heeft geschon ken. De -Engelse-hen zijn ge schokt. zoo schrijft het blad So- cialdemokraten, over de benoe ming van generaal Eisenhower tot meerderen van generaal Alexander. Svenska Dagbladet meent, dat de rede geen sensatie geweest is Men kan Churchills rerle pen hetoog over den duik bootoorlog noemen en men moet. natuurlijk de concliisuie trekken dat 't duikbootgevaar nog altijd 't gevagrlijkste po dreieendste vraagstuk van dezen oorlog voor de geallieerden is. De leider spreek! op den Oam 's-Gravenhage, 12 Febr. Op Zaterdag 13 Febr. spreekt de leider op een massale open- luchtbij eenkomst op den Dam :e Amsterdam over „Eenheid te gen het bolsjewisme". Aanvang drie uur. Dn aanrander der Conische kiftdsrin gearresteerd HILVERSUM. 12 febr. De de- zer dagen gearresteerde aanrander, de 25-jarige J. W. uit Zuilen, heeft gisteravond aan de politie een be kentenis afgelegd. Iii.j heeft toege geven de aanranding Vrijdagavond j.i. op den Betonweg tusschen Hil versum en Bussum te hebben ge pleegd. Ook heeft hij inmiddels be kend aan nog verschillende andere aanrandingen schuldig te zijn. o.m. twee gevallen te Hilversum, even eens twee te Laren en een te Bus- «um. Verwacht mag worden dat hij zijn bekentenis nog zal uitbreiden. In verband met deze arrestatie »teit de recherche thans een uitge breid onderzoek in. of deze man ook schuldig is aan-de aanranding van kinderen en het verdwijnen van twee jongens in de omgeving van Hilversum. Deswege verzoekt de commissaris van politie een drin gende oproep te publiceeren. dat de wders van kinderen, die in de laat ste jaren door een man zijn meege lokt of gepoogd mee te lokken, zich met hem in verbinding te stellen. De man heeft sinds 1934 o.a. ge woond en vertoefd in de omgeving van Lisse. Haarlem. Zandvoort. La ren. Arnhem, (als'militair). Hilver sum en 's Graveland. Sinds de mo bilisatie lag hij als militair te Utrecht en Bussum. Daarna woonde hij te Zuilen, doch vertoefde veelal in de bosschen in het Gooi en wil de omgeving, waar hij paddestoelen zocht. Ieder die over gevallen als bovenbedoeld inlichtingen kan ver schaffen gelieve zich onmiddellijk met den commissaris van politie in .Verbinding te stellen, - Artikel van dr. Goebbels in Das Reich" Wij staan even krachtig ais op den eersten dag Het voik wil zijn gehcelen kracht in den strijd werpen BERLIJN. 12 Febr. (DNB). Minister Dr. Goebbels verklaart in een artikel, dat als opschrift draagt „Onze wil en onze weg", in het weekblad Das Reich. dat de stem ming van het Duitsche volk uitge sproken goed moet worden ge noemd. De Duitsche stemming, zoo schrijft de minister, is hard en vastberaden, zooals dit een oor logvoerend volk betaamt. Er is thans in Duitschland niemand, die van .toegevendheid spreekt of hier ook maar aan denkt. Ons volk gelooft vast aan de overwinning. Bij het einde van de tragisch-heroieke worsteling om Stalingrad heeft de Duitsche natie den oorlog direct in zijn meedoogenloos gelaat gezien. Zij weet nu. dat hij geen gena de kent.. En dat zich daartegen over slechts diegene kan hand haven. die tegen de omstandig heden. het afwisselende geluk en zijn strenge wet is opge wassen. Wij staan even krachtigals op den eersten dag? wij zijn alleen door een schikking van het. lot gehard en gelouterd. Ons volk is thans tot al les bereid. Het w bereid zijn leiding op iederen. al is het nog zoo'n zwa- ren weg. te volgen, wanneer aan het einde maar de overwinning ligt. Geen moeite zal te groot en geen of fer te zwaar zijn. De vijand heeft het ons in dezen winter duidelijk aan het verstand gebracht, dat wij met gebruikmaking van slechts een gedeelte van onze kracht het doel niet bereiken. Het volk wil nu zijn kracht, zijn geheele kracht in den strijd werpen. Met een woord-: de toiale oorlog op alle gebieden is het gebod van het uur. Door het volk zal deze oorlog niet mislukken. De vijand gelooft misschien, dat nog de mogelijkheid bestaat, dat hij zooals in 1918 door zijn leiding verloren zou kunnen gaan. Doch ook dat is zooals de dingen liggen totaal uit gesloten, want deze leiding stamt uit het volk. Zij voert dezen oorlog met het. Duitsche volk als lots- en levensstriid van de Duitsche natie. Wij hebben, zoo schrijft de minister verder, in het Oosten tegenslag te verduren gehad. Dat valt niet te 'ontkennen en moet ook niet ontkend worden. Wij hebben tot dusver veelal oorlog gevoerd volgens het be ginsel weinig troepen in den strijd werpen en zooveel1 moge lijk hiermede veroveren. Dat gaat niet. zooals de ontwikke iing bewijst. Het is niet te laat. doch juist op tijd om het nood zakelijke te doefP. Men behoeft hei reusachtige ap paraat van cxnza volkskracht maar in de gewenschte richting te zetten en in beweging te brengen, de rest komt dan voor een groot gedeelte vanzelf. Heeft iemand den indruk dat wij door Stalingrad moreel zwakker geworden zijn of zijn wij niet veeleer daardoor moreel, ster ker geworden? Het gaat als een groote loutering door ons volk. Wie thans nog niet tot het besef van zi.jn plicht geko men is. behoort heelemaal niet meer bij ons. Doch vormt de uitzondering, die den regel bevestigt, nl. de regel van een volhardende vliit. verbeten taaiheid, een zwijgend enthousias me in het werk en in den strijd, die front en vaderland boordevol ver vullen. Wahneer hebben wij ooit in dezen oorlog een tijd gehad, waarin het hart van ons volk zoo ver geopend was en tot alle heroieke prestaties bereid voor ons lag als thans. Wij bezitten alle voorwaarden voor de totale overwinning. Wij moeten ons slechts hiervan bedienen en wel zoo snel en zoo grondig als maar eenigs- zins mogelijk is. Wij hebben aan onze zijde de machtigste bondgenoo- ten die er maar bestaan, nl. het volk zelf. Het is bereid met den Fuehrer door dik en dun te gaan. welken weg hij ook naar den zegevierenden vrede moge kiezen. Onze soldaten aan de fronten voeren de groote afweerslagen van den winter en achter hen vormen zich reeds de groote le gers voor komende offensieven. Een tot den oorlog bereid en vastberaden volk wacht iederen dag op onzen nieuwen oproep. Het verlangt van ons een groot en koen plan voor de overwin- ning. Daarnaar zal het met ijze ren vasthoudendheid streven. Het staat achter den Fuehrer als één man. Wat willen wij non mee*? Eerst nadenken - dan inschakelen Zoo spaart u op uw electri- citeitsverbruik! 's-G ravenhage, 13 Februari. Iedere huisvrouw weet. dat er vandaag aan den dag zooveel mo gelijk kolen als uitgangsstof voor vele andere onontbeerlijke produc ten. bespaard moeten worden. Wie stroom bespaart, bespaart ook ko len! Wanneer in iedere huishouding slechts één enkele gloeilamp van 25 Watt een kwartier lang uitgescha keld blijft, in plaats van nutteloos te branden (alleen omdat men het uitschakelen ervan vergat) worden hierdoor vele duizenden kilowatt uren bespaard, welke voor andere, gewichtiger doeleinden kunnen worden gebruikt. Van het grootste gewicht is altijd eerst nadenken dan inschakelen! Deze vermaning geldt niet alleen voor de vrouw des huizes, neen, het geheele gezin moet haar behartigen: in ieders eigen be lang. want wie zijn rantsoen over schrijdt. krijgt boete of wordt van den toevoer afgesloten. Half Volendam moet terecht staan Woensdag bood, aldus de Prov. V.H. Crt., de zaal vai het Amster- damsche Kantongerecht een onge- wonen aanblik vanwege al die Vo- lendamsche hullen en wijde broe ken, die de verdachtenbanken stoffeerden. Zooals meegedeeld moesten 46 personen uit het vis- schersdorp terecht staan omdat zij geweigerd hadden zich te laten inenten tegen typhus en paratv- phus, toen in Juni van het vorige jaar ter plaatse een epidemie dreigde. De meesten van de ge- dagvaarden konden het bewijs overleggen, dat zij later tot inkeer waren gekomen en zich alsnog hadden laten inenten. Dezulken werden schuldig verklaard, echter zonder dat zij straf kregen. Dege nen, die onwillig waren gebleven, kregen evenwel zonder pardon zware boeten. Het waren J. Mo lenaar en Jac. Jonk (beiden f 100 boete), Margaretha Snoek (f 50), en Klaasje Schilder (f 20). De ambtenaar van het openbaar mi nisterie deelde mede, dat nog ruim 400 andere Volendammers binnenkort zullen terecht staan terzake dezelfde recalcitrante hou ding. Koot-herdenking te Amsterdam Heden en Zondag zal te Amster dam de op 13 Februauri 1941 ge storven wachtmeester der W. A., Hendrik Koot, worden herdacht. eHdenavond zal in bet Concert gebouw een besloten vergadering van de W.A. worden geihouden, waar de leider en van Geelkerken spreken. Omi half elf Zondagmorgen ma- kon ongeveer duizend W.A.-man nen een marsch jloor Amsterdam.'' Zij verzamelen voor het vendel kwartier Hendrik Koot aan het Singel en trekken langs de Hout markt naar „Zorgvlicd". Op de Houtmarkt, waar Koot viel, staat sinds Zaterdagochtend 6 uur een waciht opgesteld. Om 12 uur wordt op „Zongvlied" een korte herenrienkingsplechtigiheid gehou den. il-Ier zal de commandant der W A., mr'. Zondervan of banleider .T J. v. d. Hout een toespraak hou den, waarna kransen op het graf worden gelegd. GOUDEN TROUWRINGEN VOOR- LOOPIG NOG OP BEWIJS VAN ONDERTROUW. Juwelier niet tot aflevering verplicht. 's Gravenhage. 10 Febr. Onlangs werd gemeld, dat personen, die in ondertrouw zijn. op verzoek een verklaring van ondertrouw ont vangen waaraan een vergunning voor het aanschaffen van gouden trouwringen is gehecht. Naar men ons thans echter meedeelt, zijn gou den trouwringen niet op deze ver gunning verkrijgbaar, doch wel voor zoover voorradig voorloo- pig nog op vertoon van een bewiis van ondertrouw. De juwelier is tot aflevering evenwel niet verplicht. op 12.14 12 Feb EK 20 Feb V M vanavond om 27 Feb LK Ma; cp 12.50 17.47 uur tot morgenochtend 8.00 uur Zondagavond om .17.49 uur tot Maandagochtend 3.57 7.58 uur N.M. 6 Mrt Maan onder BESCHIKKING VAN DEN GOM- MISSARIS-GENERAAL VOOR DE OPENBARE VEILIGHEID. betreffende het verblijf van joden in de gemeenten Haarlem. Heem- stede, Bloemendaal, Aardenhout en Voorschoten. Op grond van artikel 39 der veror dening no. 138/1941 van den rijks commissaris voor het bezette Ne derlandsche gebied betreffenae handhaving der openbare orde be paal ik: Artikel 1. Met ingang van 16 Februari 1943 is het oponthoud van joden in de ge meenten Haarlem. Heemstede. Bloe mendaal. Aardenhout en Voorscho ten. alsmede het betreden van deze plaatseri verboden. Artikel 2. De in bovengenoemde gemeenten wonende joden moeten met ingang van 15 Februari 1943 hun domicme in de stad Amsterdam opslaan en onverwijld bij het jocdsche mel- dingsbüreau van de gemeente Am sterdam aangifte doen. Artikel 3. Jood in den zin van deze verorde ning is hij. die volgens artikel 4 van de verordening no. 189/1940 over de aanmelding van ondernemingen jood is of als jood geldt. Artikel 4. Vroegere verordeningen van het de partement van Binnenlandsche Za ken betreffende verhuizing van jo den uit de bovengenoemde gemeen ten blijven van kracht. Artikel 5. (1) Hij. die in strijd handelt met de bepalingen der artikelen 1 en 2 of ze ontduikt, wordt voor zoover niet ingevolge andere voorschriften een zwaardere 'straf is bedreigd gestraft met hechtenis van ten hoog ste zes maanden en een geldboete van ten hoogste duizend gulden of met een dezer straffen. Hij. die ont duikingen van deze bepalingen in 'Ie hand <w/erkt. deze mo-geliik maakt of er aan meewerkt, ontvangt de zelfde straf. (2) Het nemen van maatregelen op het gebied van de Sicherheitspolizei blijft onaangetast. 's-Gravenhage. 12 Februari 1943. De commissaris-generaal voor de openbare veiligheid: RAUTER. SS-Gruppen fuehrer und Ge- neralleutnant der Polizel. Inhonding loooen voor vereveningsheffing AMSTERDAM, 11 Febr. De Cen- tral£ Persdienst van het Nederland sche Arbeidsfront meldt: Het Nederlandsche Arbeidsfront doet een beroep op de „Betriebsfuehrer" voor zoover het hun is toegestaan 1 1/2 pet. van de loonen in te houden, ten bate van de vereveningsheffing, om thans deze heffing voor eigen re kening te nemen, ten bewijze van hun voornemen degenen, die in hun onder neming werkzaam zijn, juist thans zoo veel als in hun vermogen ie bij te staan. MARGARINE OP BOTERBON 85. Inlevering bij den winke- lier tusschen 13 en 16 Febr. Gedurende de distributieperiode, welke op Zondag 28 Februari a.s. aanvangt, zal men op de boterbon nen uitsluitend margarine kunnen verkrijgen. In verband hiermede dient men de bonnen „boter 05" reeds tus schen Zaterdag 13 en Dinsdag 16 Febr. a.s. bij den detaillist in te le veren. desgewenscht tegen ont vangstbewijs. De detaillisten zullen aan de hand van het door hen inge leverde .aantal bonnen 05 bevoor raad worden, zoodat zij met ingang van 28 Februari a.s. in staat zijn de margarine af te" leveren. Aflevering vóór 28 Febr. is verboden. Zij. die gewoon zijn hun maaltij den buitenshuis te gebruiken, kun nen van 12 tot en met 16 Febr. hun bonnen „boter 05" bij de plaatselij ke distributiediensten inwisselen te gen wisselbonnen voor 1/50 rant soen boter. De bonnen „boter 05" worden niet in hotels e.d. aangeno men. Ook ondernemers en perso neel van hotels e.d. dienen hun bon nen gedurende dit tijdvak bij den detaillist in te leveren. Zij. die door bijzondere omstan digheden naar een andere gemeente vertrekken en daardoor niet in staat zijn hun bonnen 05 tijdig in te le veren bij een handelaar in de gev meente. waar zij zich gaan vestigen, alsmede schippers, woonwagenbe woners en dergelijke personen, kun nen bon 05 en 13 tot en met 16 Febr. a.s. bij de plaatselijke distributie diensten inwisselen tegen rantsoen bonnen voor margarine. SLUITING VAN BARS IN SLOWAKIJE. De Slowaaksche minister van Bin- nenl. Z. heeft bij verordening be paald. dat alle bars en dergelijke gelegenheden, die door de politie beschouwd worden als centra van kaartspelers, worden gesloten, even als de gelegenheden, waarin her haaldelijk strafbare feiten of exces sen tengevolge van dronkenschap zijn voorgekomen. Het algemeene sluitingsuur wordt voor steden met meer dan 10.000 in woners en badplaatsen vastgesteld op 24 uur. voor alle andere gemeen ten op 22 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1