noord-holland Zware strijd aan Oostfront duurt voort Verduister DAGBLAD VOOR Invasie op Euro peesch continent, WILLEM II BEHAALT HET KAMPIOENSCHAP l^> Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: ^li,t.ie: Schasen Laan 201 Tel. 444 f2 Innen). Heldersche edi- ^ei ££c ,£e,v?er Koningstraat 78 Tel. 2345 (2 liinen). MAANDAG II FEBR. 1M3 1 SCHAGER FD'TIE Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Priis der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. Der m.m. Bii contract binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. odI. od aanvr 87ste Jaargang. No. 12628 Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. DUITSCH WEERMACHT BERICHT Krasnodar volgens plan ontruimd Feüe gevechten bij Leningrad hoofdkwartier van den* FüHREH, 13 Fefor. id.n.B Hrt opperbevel der weermacht deelt mede: „Ten Zuiden van Nowdvos- sisk en in het gebied van den beneden-Koeban werden plaatselijke aanvallen van den vijand afge.slagen. In het ka der der voorgenomen bewe gingen tot verkorting van het front werd de stad Krasnodar ontruimd. Aan de midden-Donets brak een Duitsche stormtroep in een hard nekkig gevocht met sterke gepant eerde strijdkrachten door vijande lijke stellingen en wierp de bols jewisten terug. Concentrische aanvallen Van numeriek sterkere vijandelijke in fanterie- en pantserafdeelingen in het gebied ten Oosten en ten Noor den van Gharkof werden in ver bitterde gevechten afgeslagen. Een eigen tegenaanval maakte nieuwe vorderingen. Ten Noorden van Koersk mis lukten aanvallen, welke de vijand in verscheidene golven ^egen onze. stellingen ondernam, onder zware verliepen. Gevangenen en een talrijke buit werd binnengebracht Aan het front tussdhen Wolrjiof en Ladogarrieer en voor Leningrad zette, de vijand ziin heftige aan vallen voort, tot dusverre zn:>der resultaat. De zware gevechten du ren voort. De luchtmacht greep ook giste ren onvermoeibaar met sterke formaties vliegtuigen in deri strijd in. Zij bracht den vijand opnieuw zware verliezen aan men schen. materiaal en wapenen toe. Afdeelingen jachtvliegers dwon gen vijandelijke formaties tot den strijd en schoten gisteren alleen al in het Zuiden van het Oostelijke front 34 Sowjevliegtuigen neer. De l.VIe velddivisip der luchtmacht heeft zich bij de wintengevcchten aan hét Oostelijke front bijzonder onderscheiden. In Noord-Afrika verliep ook de dag van gisteren kalm bij aan houdend slecht weer, StoringisaanvaHen, door afzonder 1 ijk e vijandelijke vliegtuigen overdag en des nachts onderno men met het lukraak neerwerpen van eenige bommen op West- Duitsc.h gebied, veroorzaakten geringe verliezen onder de bevol king en eenige schade aan ge bouwen." Weer machtbericht van Zondag hoofdkwartier van den FUERER, 14 Febr. (DNB) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Plaatselijke aanvallen, die' de vijand na hevige voorbereiding door artillerievuur ten Zuiden van Noworossiisk en in het gebied van den benedenloop van de Koeban ondernam, bleven zonder succes. Duikbommenwerpers vielen stel lingen en troepenconcentraties der Bolsjewisten aan de kust ten Zui den van Noworossiisk, alsmede transportschepen in het zeegebied voor de stad aan en brachten den vijand zware verliezen aan men- schen en materiaal toe. Twee trans portschepen werden tot zinken ge bracht. Terwijl aan den benedenloop van den Don en de Donets geen belang rijke gevechtshandelingen voor kwamen, nam aan de midden- loop van de Donets den vijandelij ke druk toe. Een in het eigen achterland oprukkende formatie vijandelijke cavalerie werd tot den strijd gedwongen. Gemotoriseerde formaties en tankformaties van Ia het beet*t van den strijd, wanneer de kabelverbindingen door vijandelijk artillerievuur gestoord zijn, moeten de storlngsoekers hun moeilijken arbeid aanvangen en de leidingen herstellen PK Schürer-DV-R-P m het leger en de Waffen-SS drongen in weerwil van hevig verzet van sterke vijandelijke gepantserde- en infanteriestrijdkrachten diep in het door den vijand bezette gebied, ver nietigden een vijandeijke formatie waarbij 35 pantserwagens werden stukgeschoten en verbraken de nchterwaartsche verbindingen dei- Bolsjewisten. Ten Oosten en Noordoosten van Charkof wei-den in onmiddellijk met veel elan volgende tegenaan vallen ook teisteren sterke vijande lijke aanvallen afgeslaeon. Meer clan 4/KX) gesneuvelde Bolsjewis ten bleven op het gevechtsterrein liggen. 20 vijandelijke pantserwa gens liggen vernietigd voor onze stellingen. De vijand zettg zijn aanvallen in hot gebied ten Noorden van Koersk ondanks hevige sneeuwstormen voort. Hij werd bloedig afgeslagen) Op enkele plaatsen binnengedron gen vijandelijke strijdkrachten konden vernietigd worden. Aan het front tusschen Wolchof en Ladogamcer en voor Leningrad stortten nieuwe met krachtigen steun van pantserwagens onderno men aanvallen der Bolsjewisten deels na hevige gevochten van.man tegen man ineen. 40 pantserwagens werden stukgeschoten. In totaal verloor de vijand in de gevechten van gisteren overdag aan het Oos telijke front 129 pantserwagens. Een uit vooruitgeschoven steunpunten teruggenomen in fanteriedivisie is in zware gevechten gedurende negen dagen onder de voorbeeldige .leiding van haar divisiecom mandant, genera a 1-mai oor Postel, door sterke vijandelijke strijdkrachten hee,«gebroken, heeft deze 'vernietigd en ver volgens de eigen linies be reikt. In Koord-Afrika slechts ge vechtshandelingen ran plaatselij ke beteekenis. De lr,.chtinn< ht .viel ihet goed succes doelen in de haven Benghazi, alsmede vijandelijke strijdkrachten in het Tunesisch- Tripolitaansche grensgebied aan. Bij aanvallen overdag en 's nachts van de Britsche luchtmacht op enkele plaatsen in het kustge bied van de, bezette gebieden hi het Westen verloor de vijand vol gens de totdusver ontvangen' be richten 10 vliegtuigen. Enkele bommen, die zonder te mikken werden neergeworpen op West-Duitsehland veroorzaakten geringe verliezen onder de bevol king. Na een aanval van de luchtmacht overdag op een kuslstad in Zuid- Engeland bestookte een formatie Duitsche gevechtsvliegtuigen in den afgeloopen nacht de oorlogs haven Plvmouth met talrijke brand en brisantbommen. Treffers op de werkplaatsen en ravitailleerings- bedrijven veroorzaakten aanzien lijke verwoestingen. NEDERLANDERS IN EUROPA. RIJKSMUSEUM TOT BEGIN MAART GESLOTEN. AMSTERDAM, 12 Febr. In ver band met de voorbereidende werk zaamheden voor de tentoonstelling „Ne derlanders in Europa", zal het Rijks museum van 15 Februari af tot begin Maart gesloten zijn. Het spoorwegmuseum echter, geves tigd in den linkervleugel, blijft wel toegankelijk, behalve op Maandagen. De tentoonstelling „Kunst der Front", ingang Hobbemastraat, zal geopend zijn tot den sluitingsdatum 21 Febr. De schilderijen, thans verdeeld over de wanden van het hoofdgebouw, zul len worden overgebracht naar de af- deeling moderne kunst (ingang Hobbe mastraat), alwaar zij van begin Maart af wederom voor het publiek te be zichtigen zijn. Beschikking van den commissaris-generaal voor de veiligheid over de vervroeging van het sluitingsuur der café's en van het tijdvak waarin men zich niet op straat mag bevinden in de steden Amsterdam en Den Haag. 's-GRAVENHAGE, 13 Febr. —Op grond van par. 52 verordening van den rijkscommissaris voor het be zette Neclerlandsche gebied no. 1/1943 verorden ik met ingang van 14 Febr.. 1943 het volgende: In de steden Amsterdam en Den Haag wordt tot nader order het sluitingsuur der café's en openba re gelegenheden tot 19 uur en het begin van het tijdvak waarin men zich niet op straat, mag bevinden tot 20 uur vervroegd. Voor de overige gemeenten "blijft de be- kend gemaakte algemeene regeling van kracht. Overtredingen worden op grond van de in den aanvang vermelde verordening gestraft. De commissaris-generaal voor de veiligheid, w.g. Rauter, S.S. Gruppenfuehrer en lui tenant-generaal der politie. Roosevelt kondigt aant STOCKHOLM, 13 Febr. (DNB) Volgens een bericht van den Engelschen nieuwslienst uit Washington jieeft President Roosevelt Vrijdagavond in een radiorede v.erklaard, dat de gevolgen een er overwinning van de geallieerden in Tu nesië invasies zouden zijn op het. Europeèsche continent. „.Wij verhelen ons voornemen niet .aldus Roosevelt, tot der gelijke invasies over te gaan" Verder kondigde Roosevelt „beslissende acties tegen Ja pan" aan, waarbij de gealli eerden, naar hij meende, eer der een „rechtstreekschen op mar se h door China" zouden ondernemen dan een „lang-, zanie strategie op elkaar vol gende eilandveroveringen" zouden nastreven. Voorts zeide de president, dat. vele der Amerikaansche troepen overzee ongerust zdn over den toestand aan lift thuisfront. „Tk kon, zoo zeide Roosevelt, tegenover Onze troepen niet ontkennen, dat enkele politici en een paar publi cisten hun persoonlijke ambities of hun eerzucht gesteld hebban hoven de belangen des lands". Roosevelt meende, dat particuliere onderne mingen in staat zouden zijn, den terugkeerenden soldalen posities 'e verschaffen en dat daar. waar dit niet mogelijk is, het congres Ie noodige wetten zal uitvaardigen. Vervolgens ging de president over op de voorbereidingen d t geallieerden in Tunesië en gaf hij als zijn moening te kennen, dat daar een der grootste veldslagen van dezen oorlog zal ontbranden. Het voornaamste doel der gealli eerden in dien slag is het, den vijand „in zee te gooien". Roose velt maakte vervolgens gewag van de overneming van het opperbevel over alle strijdkrachten in Nnord- Afrika door gpneraal Kiscnhower, met wion hij in Cassablanra vele uren tezamen heeft doorgebracht en in wiens leiding met het volste vertrouwen stelt. De president vermeldde vervol gens, nat de Amerikaansche sol daten in Tunesië weliswaar goed zijn opgeleid en uitgerust, doch dat zij thans voor lipt eerst in een werkelijke» strijd „met gevaarlijke* tegenstanders" terechtkwamen. De slag in Tunesië zul den geallieer den nog zware offers kosten. Met dit feit dient de Amerikaansche be volking moedig rekening te hou den. Oever de conferentie in Gasa- blanca sprak de president maar kort. Hij verklaarde, dat de daar pesmeede plannen zich niet beper ken tot een oorlogstooneel, tot een continent of oceaan. Het jaar 1913 zal nog vee] nieuws brengen, niet alleen in Europa, doch ook op den Stillen Oceaan. Do president kon digde Vervolgens groote beslissende ondernemingen aan tegen de Ja panners. VOLKORENBROODDIENST. 's GRAVENHAGE. 12 Febr. De secr.-gen. van het dep. van Soc. Z. heeft een stichting tot instandhouding van een volkorenbrooddienst in het leven geroepen. Deze volkorenbrood- dienst hééft, ten doel de bevordering van het gebruik van volkorenbrood door het Nederlandsche volk. Voorzit ter der stichting is de heer H. van der Molen, tandarts te Amsterdam. Dr. E. G. van 't Hoog. arts voor voeding en dietetiek te Amsterdam, treedt op als secretaris-penningmeester. SPORTNIEUWS Verrassende nederlaag van Zaandijk Eindelijk is ook de beslis sing in het Zuiden getallen. \t illej.i 11 kan de kampioens vlug hijschen. Voor een verrassing zorgde gisteren QSC, dat Zaandijk een nederlaag wist toe te die nen. Ook een gelijk spel van Vro- Iic tegen LSYY lag niet in de lijn der verwachtingen. EERSTE KLASSE. District IV. Mei succes heeft Willem II de lastige klip Eindhoven omzeild en daar Spekholzerheide tegen Picus zijn taaiste kans verspeelde, even als Longa tegen MVV, konden de '1 iiburgenaars onder het zingen van kampioensliederen huiswaarts kceren. Roermond en NU AL) vech ten hard om van de laatste plaats af te komen en heicle zagen hun streven beloond door een overwin ning resp. op Maurits en BVV, zoo dat de spanning nog weer toege nomen is. District V. De strijd om 'de laatste plaats is hier uitsluitend beperkt tot Leeuw arden en Sneek. Leeuwarden boek te gisteren tegen Velocitas zijn zesde nederlaag en heeft thans één verliespunt meer dan Sneek. Heerenveen deelde in den laatsteu wedstrijd de punten met 1ISC. LSC-Veendam was voor de bezoe-, kers, terwijl Achilles de punten thuis hield tegen Be.Quick. DISTRICT L Tweede klasse A. KFC struikelde niet tegen Sant poort en gaat nog steeds aan den kop gevolgd door USV met een ge lijk aantal verliespunten. HBC be hield zijn kans door een overwin ning op de Kennemers. De Alk- maarsche derby eindigde in een overwinning voor Alcmaria. ZEC hield tegen WFC de punten thuis. Derde klasse A. QSC is er in geslaagd Zaandijk op zijn weg naar het kampioenschap te remmen. Succes klopte KVV en hield daardoor zijn theoretische kans. Beverwijk moest GVO een punt laten, waardoor de Kromme- niërs er weer eenigszins beter voor kwamen te staan. De stand is thans: Zaandijk 12 8 2 2 18 33-15 Succes 15 6 5 4 17 37-30 QSC 13 6 4 3 lfi 28-18 IIRC 13 6 3 4 15 29-35 Scha gen 14 4 5 5 13 34-35 Beverwijk 14 5 3 6 13 32-30 KVV 13 3 4 6 10 19-23 DEM 12 2 4 6 8 17-26 GVO 12 2 4 6 8 17-33 Derde klasse B. Helder gaf Halfweg geen kan«. zich van de laatste plaats te ver wijderen. Schoten beëindigde de competitie met een \pederlaag to gen T IJ B B. Vierde klasse A. Texel is één punt ingeloopen op LSVV. Hel taaie Vrone boekte een keurig gelijk spel tégen de leiders terwijl Texel, zij het met uiterst kleine cijfers, won van Atlas. Oudesluis behaalde met een zwaar gehavend elftal een verdienstelijke zege op Nieuwe Niedorp. A'cmaria won de ,,p!aatseliike" Sneller spel gaf den doorslag. Wanneer wij in gedachten nog eens den wedstrijd \Allun. Boys—Alcmaria nagaan, dan komen we tot de conclu-* s.e, dat de Boys zener niet minder in den aanval zijn geweest. En toch was de uitslag 0—2 volkomen normaal en geheel verdiepd. Dat kwam, omdat de Alcmaria-voorhoede iets sneller speel de en het spel iets meer open hield. De wedstrijd was niet mooi en zeits voor een groot deel niet spannend. Overigens valt er weinig te zeggen van spel en spelers. Er waren in beide ploegen een paar zwakke plaatsen, er werd een enkele keer al te vinnig ge speeld, zonder dat dit echter tot onge lukjes leidde. De eerste 20 minuten waren de beste en toen was het spel het aankijken volkomen waard. In die periode kwam het eerste doelpunt: een voorzet van links benutte Godvliét, nadat de bal eerst nog even onderschept was. Ge leidelijk aan verslapte toen het spel, zonder nochtans vervelend te worden. De tweede helft bracht aanvankelijk een klein Boys-overwicht, zonder dat dit echter de witte verdediging in moeilijkhden bracht. Een laatste en beste periode volgde, toen Alcmaria een vrije trap te nemen kreeg. In die periode bleef Alcmaria ongetwijfeld het beste van het spel houden. Toen kwam ook, ongeveer 10 minuten voor het einde, het tweede doelpunt. Helder doet zijn plicht Halfweg met 21 geslagen. Een wedstrijd, die maar weinig bekoring bood, heeft Heider weer met een overwinning beëindigd en zoodoende is de vijfde zege in successie achter den rug. Geen der spelers kon zijn vorm vinden. Dat Helder desondanks won, dankt het aan het nog slechter spelende Halfweg en aan een vinnige 10 minuten periode. In die 10 min. lukte alles en juist toen vielen ook de twee doelpun ten. Eerst was het Kiesewetter, die met een magnifieke omhaal den keeper het nakijken gaf, terwijl kort hierna Gast handig het twee de doelpunt scoorde. De druk bleef nog even aanhouden, maar het ge luk was niet aan den Heldorkant, terwijl vooral de doel verdediger der gasten handig de verschillende schoten onschadelijk maakte.. De eenige speler die in de Half- wegvoorhoedc nog iets presteerde was de linksbinnen, die ook kans zag met. een vliegend schot inval ler-doelman Boogaard te passoeren' en de rust zoodoende met 01 te doen ingaan. De tweede helft gaf de reeds genoemde, 10 minuten, i waarmede we gelijk wel het be langrijkste vermeld hebben. De bekende jonge Waalwijksche biljarcet Kees de Ruyter zal binnen kort deelnemen aan het 2de klasse kampioenschap van Nederland groot biljart 45-2. Tijdens zijn trainings- wedstrijden «peelde hij reeds tegen Swcering en De Leeuw, van wie hij de twee laatste partijen wist te winnen. Kees flinks) bestudeert met zijn vader in ouJe tijdschriften de verrichtingen van zijn toekomstige rivalen Polygoon-Sagers-Pax ra Voetbaluitslagen EERSTE KLASSE. District IV: Eindh.-Willem II 1—3, Noad—BVV 1—0. MVV—Lon ga 00, Roerm.Maurits 20, Pi cusSpek'heide 62. District V: HSC—Heerenv. 1-1, LSCYeendam 03, AchillesBe Quick 1—0, I/ardënVeloc. 2—3. DISTRICT L Tweede klasse A: HBCKenn. 2—1 Z FC-WFC 2 -1. Al km. B Alcm. Victr. 0—2, Santp.KFC 0-6. Derde klasse A: QSCZaand. 2—0. KVV-r-Succes 0—2, Beverw.— GVO 2-2. Derrie klasse B: HelderHalfw. 21, DTSZandv.m. uitgest., TIJ BB—Schoten 21. Vierde klasse A: N. Niedorp Oudesl. 24, VroneLSVV 22, Atlas—Texel 12. Vierde klasse C: Vite®se 1922 VVB 0—0. BergenADO 1920 2—1, Uitgeest—CSV 11—2. Res. tweede klasse A: F-DO 2-- Alcm. V. 2 64, Kenn. 2Helder 2 3-3. WFC 2—BCIT 2 2—3. Reserve derde klasse A: Assend. 2Alcm. 3, Alcm. n. o.; OSV 2 WFC 3 afcr., HRC 2—Al km. B 2 afrr.. KW 2—QSC 2 2—2, Zaand. 2 ZFC 3 1—2. AFDEELING NOORD HOLLAND. 1D: Alkm. B 3—HRC 4 afe.. Wa- torv. 2—Helder 3 3—9, Winkel— O i'dorp 11. 2D: Con ZeloWinkel 2 30. LSVV Ilollnndia T 2—1. Hugo BDirksihorn 32. N. Niedorp 2— V7.V 5—3. 2E: Schagen 2—Succes 2 131, Gepl Zwart—Atlas 2 6-4), SRC— BKC 2 uitgest. 4G: RKAFC 3— Alem. V 6 2—7. 4H: Dirksihoni 2N. Niedorp 3 afg.. VZV 2 —Con Zelo 2 1—2. 4J: Koegras 2—SRC 2 22, Bar- singephorn—*BKC 3 afg. Adspiranten: Alcm. V a—RKAFC a afg., Alcm. V bBergen a afg Alkm. B aBerdos a afg., Koedijk a—Alkm. B b afg.. BKC a—Helder a uitgest., Oudesluis a-HRC b, HRC n. o., Sohagen aHelder b afg.. Succes a-HRC a 014,. N Niedorp h-HOSV a afgek., Winkel' hN. Niedorp a 18. YZ V aVios a 21. Atlas was niet productief Texel wint met 2f De Texelaars hebben dankzij een veel beter ploegverband. gepaard gaande met meerdere techniek een 21-zege weten te behalen op Atlas. Aanvankelijk leek het een mak kie te worden voor Texel want het spel was nog maar kort aan den gang of Looy had al twéémaal den bal uit het net kunnen halen. De eersten maal kon hij zelf een hal niet. onder controle krijgen, waar door de rechtsbuiten kon scoren, terwijl even later Beiier faalde en de rechtsbinnen de kans benutte. De druk bleef aanhouden en de Atlas-aanvallen waren sporadisch, hoewel Post toch éénmaal een uit stekende kans kreeg, maar hope loos faalde. Trouwens Post is geen buitenspeler, want spelopvatting heeft, hij niet. iets wat hij meerde re malen demonstreerde door maar op den lijn te blijven staan. Kort voor de rust kreeg Atlas een penalty, die Wij kor netjes he- nutte en zoodoende den stand op 12 bracht. Na de hervatting ging de strijd gelijk op en wist Texel ondanks de moeilijke omstandigheden goed stand te houden. Atlas was zonder de Boer. die geschorst is, iets wat het karakter van den strijd ten goede kwam. Het was nu tenminste een faire wedstrijd. Maan op 1334 vanavond om onder 1T AT 12 Feb 17 A7 uur 27Feb E K- tot tnorgeoochteid L.K MFeb 8.00 uur NM V M RMrt Biljarten Hoogland kampioen eerste klasse klein biljart LEEUWARDEN, De eerste dag van het tournooi om het kampioen schap van Nederland eerste klasse klein biljart kenmerkte zich reeds door zeer sterk spel van de meesten der acht deelnemers. Aanvankelijk ge leek het er op dat de kampioen Th. Schmidt uit Amsterdam were de lei ding zou nemen, want in zijn eerste en tweede partij maakte hij eenige zeer hooge series (drie van meer dan 150) en zijn bijzonder fraai spel trok aller aandacht. In de ontmoeting tegen den Fries van der Veen was hij er echter geheel uit, terwijl zijn tegenstander uitstekend op dreef was. Met het re sultaat dat Schmidt een smadelijke ne derlaag te' slikken kreeg. Hierdoor heeft Hoogland na den eersten dag de beste papieren en de prestaties van dezen speler bewegen zich in stijgende lijn. Tegen van der Veen was hij niet onfortuinlijk, want driemaal strandde een serie van de Fries. Toch was het gemiddelde van Hoogland nog uitste kend en in zijn partij tegen Mönch wist hij dit te verbeteren om de derde par tij zelfs in negen beurten te beëindi gen. De uitslagen van den eersten dag luidden: le ronde a. p. brt. h. s. gem. Schmidt 400 16 151 25 Lubach 244 16 61 15.25 Poyck 400 24 79 16.66 Wolthekker 400 24 61 16.66 v. d. Veen 336 17 95 19.76 Hoogland 400 17 113 23.52 Monch 260 27 44 9.62 Westerling 400 27 94 14.81 2e ronde: v. ,d- Veen 400 20 61 20 Westerling 385 20 68 19.25 Monch 137 14 32 9.78 Hoogland 400 14 95 28.57 Schmidt 400 9 164 44.44 WKolthekker 153 9 46 17.— Poyck 400 ik 93 25.— Luback 382 16 156 23.87 3e ronde- Schmidt 116 12 37 9.66 v. d. Veen 400 12 121 33.33 Luback 135 9 70 15.— Hoogland 400 9 95 44.44 Westerling 377 16 68 23.56 Wolthekker 400 16 93 25.— Poyck 400 15 139 16.26 Monch 224 15 83 16.26 De tweede dag van het tournooi was weer rijk aan verschillende zeer ho. .oge series en in iedere par tij kwamen er een of meer van over de honderd voor. De tweede dag heeft in zooverre de beslissing gebracht, dat het om den kampioenstitel alleen nog gaat tusschen Schmidt en Hoogland. De jiitslagen luiden: 4e ronde: Westerling 52 6 26 8.66 Schmidt 400 6 187 66.66 Monch 400 11 98 36.66 Luback 193 11 50 17.54 Poyck 143 11 76 13— Hoogland 400 11 144 36.66 v. d. Veen 370 22 72 16.80 Wolthekker 400 22 182 18.18 5e ronde: Luback 400 9 104 44.44 Westerling 95 9 29 10.55 Poyck 53 12 38 4.41 v. d. Veen 400 12 156 36.36 Wolthekker 229 11 55 20.63 Hoogland 400 11 135 36.36 Schmidt 400 17 88 23.52 Monch 329 17 69 19.35 6e ronde: Schmidt 400 12 251 33.33 Poyck 117 12 27 9.75 Wolthekker 400 15 124 26.66 Luback 308 15 114 20.53 v. d. Veen 400 15 175 26.66 Monch 273 15 89 18.20 Westerling 400 19 86 21.05 Hoogland 400 19 77 21.05 Hoogland kampioen. Schmidt heeft het in de beslis sende partij tegen Hoogland niet kunnen bolwerken en den kampi oenstitel heeft hij moeten afstaan. Toen Hoogland een achterstand van ruim 100 caramboles wist in te ha len. speelden de zenuwen den Am- niets meer van terecht. Poyck 400 16 137 25— Westerling 267 16 128 16.68 Monch 250 15 53 16.66 Wolthekker 400 15 166 26.66 Luback 400 20 71 20— v. d. Veen 337 20 85 16.85 Hoogland 400 17 95 23.52 Schmidt 322 17 96 18.04 Eindstand: gew. car. brt. h.s. gem. Hoogland (kamp.) 6V, 2800 98 144 28.57 Schmidt 5 2438 89 251 27.39 Wolthekker 4i/, 2380 112 182 21.25 v.d Veen 4 2643 118 175 22.39 Poyck 31/, 1913 106 139 18.04 Luback 2 2062 96 156 21.47 Westerling 1976 113 128 17.48 Monch 1 1893 114 89 16.60

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1