NOORD-HOLLAND Distrihutienieuws Verduister DAGBLAD VOOR Rcstof en Worosjilofgrad ontruimd TIMOSJENKO OP REIS? Uiv plaats is nog vrijl 0MGEVINGN1EUWS Mussert over de gebeurtenissen der laatste weken Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Vocrdam C 9. Redactie- en Admioistratiebureaux: Schager editie; Schagen Laan 201 Tel. 444 (2 lijnen). Heldersche edi tie: Den Helder Koningstraat 78 Tel. 2345 (2 lijnen). DINSDAG 1« FïWR. 1943 SCHA6ER ED'TIE 87ste Jaargang. No. 1M29 2 Pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Pri,js der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bii contract binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. ooi. op aanvr DUITSCH WEERMACHTBERICHT De wintefslag neemt in hevigheid toe Bolsjewistische cavalerie afgesneden HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 15 Febr. (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: ..De vijand probeert aan het Oostelijke front met steeds nieu we formaties, die hii ter ver vanging van zijn zwaar geteis terde troepen in den strijd werpt, door omsingelings- en doorbraakoperaties tot een be slissend succes te komen. De Duitsche legers verijdelen door onwrikbaar verzet. elastische oorlogvoering en vastberaden tegenaanvallen de plannen der bolsjewisten en brengen den vijand steeds w;eer opnieuw zeer zware verliezen toe. De bij Noworossiisk en op en,- kele andere plaatsen van hét Koeban bruggehoofd uitgevoer de aanvallen van den vijand werden met zware, .bloedige ver liezen afgeslagen. De winterslag tusschen de mon ding van den Don en het gebied ten Noorden van Koersk nam weer in hevigheid toe. De aan den middenloop van de Donets in het eigen achterwaartsehe terrein opgerukte vijandelijke for matie cavalerie werd van haar ach terwaartsehe verbindingen afgesne den en gaat haar vernietiging tege moet. In hét kader van de troepen verplaatsingen uit de bocht van de Donets naar de vooraf vast gestelde verkorte verdedigings stelling werden, volgens de plan nen en zonder door den vijand gehinderd te worden, de steden Rostof eg Worosjilofgrad ont ruimd. Aan het front tusschen Wolchof en Ladogameer en voor Leningrad viel ook gisteren de vijand over een breed front aan. De aanvallen stort ten in het geconcentreerde vuur van alle wapens ineen. Formaties van de luchtmacht brachten ondanks de slechte weersomstandigheden den viiandelijken aanvalstroepen gevoe lige verliezen toe en schoten boven deze gevechtsgebieden negentien vijandelijke vliegtuigen neer. In de baai van Kroonstad sloeg een kust- batterii van de marine een viiande lijken aanval af. Aan het front in Noord Afrika heerschte gisteren levendige acti viteit van verkenningstroepen. Duik aanvallen van de luchtmacht .waren doeltreffend gericht op vijandelijke concentraties van tanks, stukken g°-#'1ut en auto's. In luchtgevechten scholen Duitsche jagers elf Spitfi- res neer. In de Straat van Dover werd een formatie lichte vijandelijke vloot- striidkrachten. die Kaap Gris Nez naderde, door het vuur van - een kustbatterij der marine verdreven. Britsche vliegtuigen wierpen gis teravond op enkele njaatsen ;n West Duitschland; voor het grootste deel op dorpen, brand- en brisantbom men. De bevolking, vooral in Keu len. leed verliezen. Er ontstond brandschade' voornameliik in woon wijken. Acht der aanvallende bom menwerpers werden neergeschoten. VieQk^ndere vijandelijke vliegtui- genNfc-erden overdag aan de kust van het Kanaal neergeschoten. Vindingrijke pioniers hebben op het dak van hun bunker aan het front uit een halve fiets en twee rijwiel dynamo's een iiciitmachine geknutseld. Vrelke door den wind wordt aange dreven. Dank tij den straffen Oosten wind brandt nu dag en nacht in hun bunker het electrische licht PK Schfirer-Atl-H-P m Italiaansch Weermachtbericht ROME, 15 Febr. In zijn weer machtbericht no. 996 maakt het Ita- haansche hoofdkwartier het volgende bekend: Aan het Lybisch-Tunesische front intensieve wederzijdsche bedrijvigheid van verkenningspatrouilles. Tijdens hevige gevechten met de vijandelijke luchtmacht hebben Duitsche jagers elf Spitfires neergeschoten, ltaliaansche bommenwerpers vielen de havenwer ken v. Tobroek en Algiers aan, waar bij uitgestrekte branden ontstonden. Gisteravond laat hebben vijandelijke vliegtuigen in verscheidene golven bommen van verschillend kaliber en brandbommen laten vallen op de stad Milaan,waarbij aan tal van woonhui zen -ernstige schade werd aangericht. Het tot dusver getelde aantal slacht offers bedraagt: 16 döoden, 224 gewon den. Twee vijandelijke viermotorige bommenwerpers werden door het. luchtdoelgeschut neergehaald. een kwam terecht op den weg naar Roffa- lora en een tusschen Mèrcallo en In- veruno. Een vijandelijk officier, die per valscherm uit zijn toestel gespron gen was, werd gevangen genomen. Voorts werd nog een aanval gedaan op Laspezia, waarben een persoon werd gedood en twee gewond werden. De ontruiming van Rostof In aanvulling op het weermacht- bericht van heden verneemt het D.N.B.: De voorloopige frontver korting, ontstaan door de ontrui ming van de steden Rostof en Worosjilofgrad, beteekent voor de Duitsche troepenleiding een zeer merkbare hesparing aan troepen en oorlogsmateriaal. L>e wijzi ging van den Zuidelijken vleugel van liet Oostelijk front en de daaruit voortvloeiende besparing van een reusachtige organisatie voor tle ravitailleering heeft ge leid tot een aanmerkelijke troe- penbesparing. 0 Ook hel recht maken van vooruitspringende doelen van het front in de bocht van de Donets leidt tot een essen tieel e versterking van de ge vechtskracht van de daarachter in verkorte linie voorbereide op- vangstellingen. Frontverkorling beteekent een strategisch voordeel E«n stoottroep keert terug. Achter elkander passeeren de grenadiers hun eigen draadversperring PK Etzold-DV-R-P m voor dén verdediger zonder uit het Duitsche rijk of van andere 'fron ten reserves te gebruiken, die voor komende tijden waren ge-, reed gehouden, kan de Duitsche troopenleiding op verkorte linie met en minimum aan troepen het begin van den dooi en de uüpnt- tm? van de stootkracht -der bols jewisten afwachten. Volgens berichten van buiten- landsche persagentschappen is een' missie van Sowj et-gen eraaks van Dakar komend in Natal (Brazi lië) aangekomen" en naar de .Ver. Slaton vertrokken. Tot deze missie zou ook de Sowjjet-maarschalk Timosienko behooren. In Duitsche politieke kringen wacht men een bevestiging van dit bericht af, dat. wanneer hot juist zou blijken te zijn, hier als zeer belangwekkend wordt be schouwd. liet zou inderdaad op vallend zijn, dat zon kort na de wo-goring van Stalin om deel tc nemen aan de conferentie van Casablanca. een militaire Sowjet- missie naar Washington gaat. Dit kan, naar men te Berlijn van meening is. er alleen on duiden, dat Stalin door middel van bij zonder vertrouwde persoonlijkhe den contact zoekt met Roosevell, achter-den rug van de Engelschcn flm. Dergelijke tende.nzen om met uitschakeling van de Engelse-hen contact te zoeken met de Ameri kanen, zijn, naar men te Berlijn verklaart, hij de bolsjewisten 's meer ongemerkt. De Sowj et-gen era "k zullen hun Amerikaansche collega's a,nn het verstand probeeren te brengen, dat het. voor de totale strategie van den oorlog beter is om het roode leger ruimschoots van ailes tq voorzien in plaats van een cel achtig Amerikaansch leger op de been te brengen, waarvan in Amerikaansche militaire kringen van gedroomd wordt. EXPLOSIE STATION TE BERLIJN. BERLIIN. 15 Febr (DNB). Naar de Berlunsche bladen melden, heeft zich Zaterdag tegen den mid dag een ontploffing voorgedaan op het station ..Nordsüd" in do Frie- dric'nstrasse. Er vallen twee dooden en verscheidene zwaargewonden te betreuren. AFLEVERING VAN RUNDVET OP BOTERBON ,.07". Wellicht ten overvloede wordt er de aandacht op gevestigd, dat van Dins dag 16 tot en mei Zaterdag 27 Fe- 1943 op bon Boter 07" aan hen. die dezen bij den slager hebben ingeleverd per bon 100 gram rundvet zal wor- ,den afgeleverd. DE LEIDER SPREEKT TE MAASTRICHT. De persdienst der N.S.B. meldt: Zaterdag 20 Februari zal de leider een ééndaagsch bezoek aan Maastricht brengen. Des namiddags opent de lei der het nieuwe districtshuis van de Beweging en 's avonds om 6 uur zal Mussert in den Stadsschouwburg spre ken over „Eenheid tegen bolsjewis- OVERMAKING VAN LOON AAN GE ZINSLEDEN VAN IN DUITSCHLAND WERKENDE NEDERLANDERS.' 's GRAVEHAGE, 13 Febr. De centrale persdienst van het Nederland sche Arbeidsfront meldt: In vele gevallen is de overmaking van loon aan gezinsleden van in Duitschland werkende Nederlanders vertraagd, doordat de geadresseerden geëvacueeerd waren en het nieuwe adres ten tijde van de overmaking nog niet bekend was. Het is daarom noodzakelijk, dat ge- evacueerde gezinnen hun nieuwe adres onverwijld mededeelen aan het post kantoor, waar zij tot dusver hun loon ontvingen, opdat dit postkantoor voor doorzending zorg kan dragen. Boven dien is het gewenscht. dat de in Duitschland werkende Nederlanders in alle gevallen het nieuwe adres vap hun gezin aan den Duitschen werkge ver mededeelen, zoodat deze het ver schuldigde loon rechtstreeks aan het gezin kan doen toekomen. DIENST BIJ N.S'.K.K. IS OOK OORLOGSDIENST. 's-GRAVENHAGE. 15 Febr. Het verordeningenblad bevat een verordening van den rijkscommis saris. waarin is bepaald, dat dienst bij een transporteenheid van het Nationalsozialistische Kraftfahr- korps. welke binnen het kader van de Duitsche weennacht wordt of is ingezet, ook valt onder het begrip oorlogsdienst in den zin van de ver ordening no. 137/1942 betreffende sociale verzorging van oorlogsdienst nemers. De tentoonstelling „Huisvrouwen worden vindingrijk", die de activiteit der vrouwen in dezen moeiliiken tijd :ot uitdrukking brengt, wordt thans e Hengelo gehouden. Vooral de tdeelingen „van oud tot nieuw", iraktische wenken voor keuken en mishoudlng. speelgoed e d zijn van veel belang. De Duitsche Vrouwen organisatie. die in Duitschland reeds veel op al deze gebttden presteerde, zorgt voor deskundige voorlichting. Het .zelf vervaardigen van eenvoudig speelgoed VNP-Brusse-Pa* m Meldt u aan bii de Waffen-SS. het legioen of het waohthataljón in Nederland Maan ''P„„ vanavond om 1422 17 co 20 Feb 17.53 uur V AJ tot morgenochtend LK SCHAGEN. HET IN CULTUUR BRENGEN VAN DEN N.O. POLDER. Inleiding ir. S. Smeding. Voor de Vereëniging van oud leerlingen der R.L.W.S. sprak Maan dagmiddag ir. S. Smeding in hel Noordhollandsch Koffiehuis vopr een stampvolle zaal. over het in cultuur brengen van den N.O.polder Eenigen tijd geleden behandelde ir. Smeding deze zelfde materie op een vergadering van de Vei. voor Bedrijfsvoorlichting in de Wierin- gerrneer. Een verslag daarvan ver scheen in ons nummer van 30 Sept. 1942. Inmiddels zijn echter reeds weer enkelemaanden verloopen en we meenen hier te mogen volstaan met het weergeven van datgene, wat gedurende de afgeloopen maan den is geschied. Ondanks de weinige beschikbare arbeidskrachten kon in den afge loopen herfst ca. 5000 H.A. met win tergewassen worden bezaaid. Men hoopt hieraan 3000 II.A.. bezaaid met zomergewassen, te kunnen toe voegen zoodat in den a.s. zomer een oogst van ca. 8000 H.A. wordt ver kregen. Op het programma voor 1943 staat voorts het ontwateren van nog 15000 H.A.. waardoor de Oostelijke helft van den polder in cultuur zou zijn genomen. Hiervoor zal echter niet slechts het baggeren en graven van kanalen en tochten in forsch tempo voortgang moeten vinden, er zullen ook veel meer arbeiders, machines, paarden, enz. ter beschikking moe ten staan dan thans het geval is. Er zijn thans een '22 boerderijen, vrijwel gereed en een 17-tal zal de zen zomer nog worden gebouwd. Met deze minimumruimte zal het ontginningsbedriif het moeten doen. Op centrale plaatsen is nog een groot aantal loodsen gebouwd, als ook verdeeld over den polder een aantal paardenstallen, een centrale smederij met magazijn, hulpsmede- riien enz. Overigens spreekt het vanzelf, dat zooveel mogelijk van het land af gedorsch moet worden, terwijl de rest van den oogst in schelven opgetast, moet wachten tot met het afdorschén eerr begin kan worden gemaakt. De groote vraag naar paarden- en motortractie zal af en toe stag natie brengen, aanvulling van trac toren is evenwel te wachten. Spr. besluit, met de verzekering, dat de voo"bereiding plaats heeft van wat r. -»dig is om te zijner tijd de kolonisatie ter hand te nemen. Velen wachten met ongeduld om zich in het nieuwe land te vestigen. De gelegenheid daartoe kan nog niet worden geboden, men mag echter hopen, dat daarin spoedig verandering zal komen. HAR EN K A RSl'E L MUZIEK VER. O.O. Dirkshom. De muziek ver Onder Ons heeft haar 43ste jaarvergade ring gehouden ten huize van den heer Pijper. De voorzitter, de heer J. Smit. kon in zijn openingswoord aan een 30-tal aanwezigen het welkom toe roepen. De notulen werden vastgesteld. Uit het jaarverslag stippen wij aan. dat de ver. 31 werkende leden telt en 7 adspiranten. Op het federa tief concours te Koog aan de Zaan is een 2e prijs behaald in de afd. uitmuntendheid. Er zijn 2 buiten concerten en één zaalconcert gege ven. Het bezoek der repetities was over het algemeen goed. De geest in de vereeniging is uitstekend. De ontv. hadden bedragen f 711.70. de uitg. f 761.35»/». nadeelig saldo dus f 49.64' Tot leden der nieuwe rekening commissie voor 1943 werden be noemd P. Tijsen en P. Hoeve, re serve P. Dam. De aftr. bestuursle den .1. Smit en K. Kant werden her kozen. Tot nieuwe transporteurs werden benoemd P. Slotemaker en J. Kant Jr. Daar er dit j'aar waarschijnlijk geen concours zal worden gehouden, werd besloten, in April nog een zaaluitvoering te geven. Aan 't einde sprak de voorzitter woorden van afscheid tot het eere lid. den heer Homan. wegens ver trek naar Schagen. ..DE DRIE CODONAS". Dirkshom. Voor een stampvolle zaal heeft, het filmbedrijf Nederland Vrijdagavond De drie Codonas op het witte doek gebracht.-Het is een. arti.stengeschiedenis. waarin de lief de doodeliiker blijkt te ziin dan het gevaarlijke beroep. De muzikale omlijsting is van den bekenden componist Peter Kreuder. De geheele schooljeugd was des middags present bii de sprookjes film ..De zeven raven" en keerde enthousiast uit Pijpers zaal terug. KERKELIJKE VERKIEZING. Dirkshom. Het kiescollege der Ilerv. Gem. alhier verkoos tot lid van den kerkeraad den heer P. Tij - sen. waarmee is voorzien in de va cature. ontstaan door het bedanken van den heer J. Homan wegens ver trek naar Schagen. DAMMEN. Waarland. De stand der damclub is als volgt: 2e klas (het le getal is aantal gespeelde partijen, het 2e ge tal het aantal punten): Jb. Schraina 16 23: P. Dekker 16 21: Jb. Moras 16 21: G. Borst 16 19: H. Kamper 17 14: J. Bakker 14 10: A. Zwagerman 15 9; Th. v. d. Gulik 16 9; 3e klas: S. Ruiter 17 23: B. Busker 15 20; F. Danenberg 16 29: P. Danenberg 17 19: C. Pater 17 19; W. Zwagerman 17 16; G. Kamper 16 9: N. Kok 17 6. POLITIE. Verloren: een kinderwantje. Inl. bii de gem. politie. WINKEL. WINKEL 1—OUDORP. Zondagmiddag speelde Winkel 1 onder tamelijk groote belangstelling tegen Oudorp. Winkel wist voor de rust te scoren (10). Hierna drong Winkel over het algemeen niet zoo sterk op als in het begin, met het onvermijdelijke gevolg, dat Oudorp een tegenpunt maakte. (11). Winkel bN. Niedorp a 18. Dat deze wedstrijd verloren werd. is hoofdzakelijk te wijten aan hét niet-opkomen van verschillende le den. Dit is niet zooals het behoort. Belangrijke rede in volksvergadering op den Dam te Amsterdam. AMSTERDAM. 15 Febr. Am- Sterdam heeft'Zaterdag zijn groote betooging tegen hetk bolsjewisme ge had. Op den Dam is een volksver gadering gehouden, die door dui zenden belangstellenden is bii ge woond en hier heeft de leider in felle bewoordingen zich gekeerd te gen het bolsjewistische gevaar, dat mede door de Nederlandsche volks eenheid bezworen moet worden. Reeds lang voor het aanvangsuur verzamelden zich de menschen op het middendamterrein. Tegen wit ten achtergrond stond voor het pa leis een spreekgestoelte opgesteld. Terzijde van dit spreekgestoelte hadden strijders van het vrijwilli- gers-legioen Nederland. de Ger- maansche SS en leden van de NS- KK. die uit Stalingrad waren terug gekeerd. plaats genomen. Van half drie af marcheerden re gelmatig troepen van de VLA. en van den jeugdstorm op naar den Dam en tegen drie uur was het grootste gedeelte van het Damplein geheel gevuld met W.A.-mannen in nun zwarte uniformen en stormers en stormsters in hun blauwe hem den en met de oranje-zwarte mut sen. Nadat de heer Jan de Haas een kort begroetingswoord had gespro ken. arriveerde de leider op den Dam. Fen stormachtig gejuich steeg uit de menigte op. Een meeuwke en een meeuw traden naai' voren en boden den leider een foto in lust van den jeugdstorm aan. Na een korte begroeting van enkele func tionarissen betrrd He leider direct h"t n",:r -•> en bi-'d ziin reJe over Ned-.-'-ndr.eNe volkseenheid tegen bolsjewisme." de strijd op leven i gajöch Europa te- s.iewisme. MUSSERT SPREEKT. Mussert stelde in het eerste deel van zijn rede vast. dat er lieden zijn. die de schuld van den oorlogstoestand, van de mobilisatie van alle werkkrach ten. het arbeiden in Duitsch land. de schaarschte. de dreiging van invasie, de evacuatie en de huisuitzettingen, willen werpen op de Duitschers en de N.S.B. en die verwachten, dat Enge land zal komen om ze weg te vagen en het gezellige leven te herstellen- Tegenover zooveel domheid, welke slechts verach ting verdient, stelde de leider de waarheid: de ^trijd op leven en dood van gs gen Het bolsje1 Een overwinning van Stalin betee kent. dat het bolsjewisme heerscht van de Japansche zee tot in het hart van Europa en na enkele weken, maanden of jaren, ook in de West- strook: Spame. Frankrijk en de Ne derlanden. Wat dit beteekent. werd in 1936 geschreven in de Maasbode: Het communisme is steeds zonder voorbehoud absoluut verwerpelijk. Het communisme is geen mensche. liik. maar een duivelsch stelsel, is een God-hatend stelsel, zich rich tend welbewust rechtstreeks tegen God. Wie het communisme in le vend beeld' voor zich ziet. ziet de hel losgebroken." Niemand kentd en omvang van cl" FovietT"ht die in 25 jaren is r>-rtov,o"\vl. De voorloopige misluk- ■:nrf van het communisme tusschen 1919 en 1933 is te danken aan Mus- solini en Hitier. Sedert 1931 voerde de N.S.B. een consequenten striid tegen het communisme, dat in ziin beteekenis vaak werd onderschat. Behalve de C.P.N. waren er echter niet minder dan vier organen, een jeugdbond, een, vrouwenbond en ook negentien ^-mantelorganisaties. De bestrijding van de zijde der re geerders was slechts schijnbaar. Om hun ambten en waardigheden, hun geld en hun effecten te beschermen tegen waarlijk socialisme, bestreden zij de N.S.B. In de oorlogsdagen gin gen zij er van door en lieten het volk striidend achter, na de oorlogs dagen hitsten zij uit hun veilige schuilhoeken, het volk op tot sabo tage en tot sluipmoord. Dat is drie maal verraad aan ons eigen volk. Sluipmoord- Wat in rde laatste dagen ge schiedde. aldus de leider, was sluipmoord. In Haarlem, op een Duitschen Feldwebel. waarvoor tien gijzelaars zijn geëxecu teerd. Verder sluipmoord op lui tenant-generaal Seyffardt. op mevrouw Reydon. op een W.A. man in Haarlem en poging tot. moord op procureur-generaal Feitsma cn op den secretaris generaal Reydon. De daders ziin nog onbekend. Als zij niet uit Londen gezonden ziin. zijn ze toch door Londen er toe aange zet. door den oranje-zender, de Nederlandsen sprekende joden en hun hantHanger Gerbrandy. Is dit Nederlandsch? Wii verafschuwen sluipmoord. liet is het bolsjewistische beest, dat hier losgebroken is. eerst N.S.B. ers ver moorden. dan anderen. Mussert herinnerde hier aan den roofmoord te Hóf ter dam op een dame on haar dochter. Stalin maakt vorderingen cp 3000 km. afstand, en als gevob' daarvan beginnen hier de moorden. Zij. die nu juichen, zouden co" maand na den intocht der holsie wieken dood ziinmf in Siberië om komen. Gijzelaars. Er zal gevraagd worden, zoo ging Mussert voort, waarom er na deze moorden geen vijftig of honderd giizelaars zijn dood geschoten. Dat is niet geschied, omdat generaal Seyffardt. in zijn laatste levensuren, en ik daarna voor hen zijn ingespron gen. Wij hebben dit nog weten te voorlj-omen. Hoelang nog? Ik ben voor hen ingesprongen, omdat deze gijzelaars wel te genstanders zijn. maar omdat ik niet geloof, dat sluipmoord op hun programma heeft gestaan. Ik geloof ook niet. dat uit hun kringen, de sluipmoordenaars komen. De bandieten ziin bol sjewisten of hun handlangers, liet Nederlandsche volk zelf moet ze vinden en uitleveren. De eer van de Nederlandsche politie is er mee gemoeid. Ik zeg dit niet. omdat wij bang zijn voor dit tuig. Ik heb er nog geen straatje voor om geloopen. Maar wij allen. N.S.B.-ers en niet- N.S.B.'ers moeten ons mooie vader land er voor bewaren, dat het een land wordt van moord en doodslag. Grijp de ellendelingen, vernietig ze en veracht de aanstokers in Lon den. Als het doorgaat met sluip moorden komt er een oogenblik. aldus de leider, waarop in Den Haag niet heer naar mij geluisterd zal worden. Dan geef ik voor het leven van de gijzelaars geen cent meer. Bewapening der N.S.B. Aan mijn verzoek de N.S.B. te bewapenen, wordt het spoed gevol" gegeven. De N.S.B. wordt bewapend in, duizenden mannen o.m. in de hulppolitie, en in de nieuw od te richten landwacht, De verh^.lUr-- over een bijltjesdag moeten niv maar eens uit ziin. De heeren ve--> de bultjes moeten begrijpen. dat zij met alle geweld rv.ie wi'1- ''ebben onze revolvm esrd-r z»'1 km schieten dan z.ii hun bijltjes kunnen opheffen. Wii nationaal so cialisten voelen echter onze verant woordelijkheid tegenover het gehee le volk. wij willen geen land van moord en doodslag, maar een volk. vereenigd in het besef, dat iedere directe of indirecte ondersteuning van de bolsjewieken 'verraad is aan Europa, verraad aan eigen volk. Studenten. Komende tot het oppakken van honderden studenten door de Sicherheitspohzei. zeide de leider, dat terwiil tienduizenden Duitsche en andere studenten aan het, front staan en Europa met hun leven beschermen, hier studenten denken ongestoord te kunnen partijkiezen tegen de bezettende macht. Het geheele universitaire leven wordt hier door bedreigd. Ik heb gisteren gedaan gekregen, dat bona fide studenten, die zich behoorlijk aan hun studie wijden en geen streken uKnalen in den rug van het front, hun studie zullen kun nen voortzetten. Zuivering is echter noodig van de ophitsers en saboteurs, om onze hooge- scholen en universiteiten in stand te houden, hetgeen van groot belang is voor ons volk. juist in dezen tijd. Nu zoovele tienduizenden behoor lijke. Tlinke arbeiders hun gezinnen moetcp verlaten om in Duitschland te werken, zie ik niet in, dat jonge kerels van 20 tot 26 jaar. die den godganschen dag niets te doen heb ben dan hun vaders geld opmaken, hier zouden blijven rondlummolen en ophitsen tegen hel natio-aal-so- cialisme. Die gaan ook in Duitsch hnd werken en dat zal hun goed doen! Men moet de zaak ook eens van Duitschen kant bezien. Zii be schermen Europa zij bloeden er voor. Hun ionge s vallen aan hel front en kim nen niet stude**ren. Zii zun als bezettende macht hier zoo grcolmoed'g de universiteiten niet te sluiten. Op ons rust dan de plicht er voor te zorgen, dat* de slechte elementen daar verdwijnen. De bona fide studenten, de hoog leeraren. zij moeten er zelf voor zorgen, zoonoodig helpen wii een handje! In het laatste deel van ziin toe spraak zette Musesrt uiteen, dat het onze taak is hier te helpen de orde en rust te verzekeren, mede te hel pen in fabrieken en werkplaatsen, hier en in Duitschland. de oorlogs lasten zoo bereidwillig mogelijk te dragen en mede te helpen aan het front. Huidebrengend aan het legi oen. dat voor de tweede maal eer vol is vermeld, herdacht de leider 300 N.S.K.K.-mannen van Neder- lendschen stam. die mede in Stalin grad ziin gevallen. De keus tusschen soldaat of slaaf geldt ook nu nog. Het Is de eer van iederen man tegen het bolsjewisme te strijden. Het is de eer van het geheele volk de misdadigers uit te roeien, opdat niet het geheele volk de dupe wordt van de misdaden der sluipmoordenaars. Laten wij ons. aldus besloot de leider, als volksgenooten vinden in ons godsvertrouwen, onze' liefde voor volk en vaderland en on zen eerbied voor den arbeid, en als Nederlandsch volk een eenheid vormen tegen het menschonteerende bolsjewisme - Europa zal leven, ons Nederland zal herrijzen, dood aan de bol. sjewieken! Aan het eind van de rede bracht de menigte den leider een ware ovatie. Na het, zingen van de zesde strophe van het Wilhelmus begaf Mussert zich naar de gewonde Ne derlandsche strijders van het Oost front. met wie hij zich eenigen t'id onderhield. Daarna vertrok hii. on der stormachtig houzee-eeroen en kon zich met moeite een weg ba- nen door de meniete. Het was een voortreffelijk gc^ag dn massabelooging en een veelbe lovend begin van de froote be'o'1- ging tegen het bolsjewisme.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1