NOORD-HOLLAND DE VIJAHD IN TUNESIË TERUG GEWORPEN Distributienieuws i— Verduister DAGBLAD VOOR Aikmaarders lichtten Jood op Marktberichten Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam. C 9. Redactie- en AdMinistratiebureaux: -e„di,t.ie!' Schagen Laan 201 Tel. 444 T 2 Iqnen). Heldersche edi- ^ei ,?e,lder Koningstraat 78 Tel. 2345 (2 Innen). WOENSDAG 17 FSBR. 1M3 SCHA6ER ED TIE 87ste Jaargang. No. 12030 Hooldredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Deze Coulant verschiint dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. Der m.m. Bii contract binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting Ta rieven v de geh ooi od aanvr DUITSCH WEERMACHTBERICHT Mislukte bolsjewistische doorbraakpogingen Hevige strijd om Charkow HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 16 Febr. (D.N.B.) Het opperbe vel van de weermacht maakt bekend: „De zware afweergevechten aan het Oostelijke front duurden ook gisteren voort. Met massale formaties pantser wagens en infanterie zette de vijand lijn doorbraakpogingen voort. Aan het front van het Koeban-brug- gehoofd werden slechts gevechtshande- delingen van plaatselijke beteekenis gevoerd. Vergeefsche doorbraakpogingen van den vijand in het Donetsgebied bezorgden hem zware verliezen aan pantserwagens en rrffenschen. In het gebied rondom Charkof vielen de bolsjewisten met nume riek veel sterkere strijdkrachten de stellingen \an onze taai strij dende divisies aan. In den strijd tegen vijandelijke groepen, die in de buitenwijken der stad waren binnengedrongen, werden twintig pantserwagens vernieligd. Aanvallen, die de vijand deed op de Duitsche stellingen ten noorden van Koersk, werden afgeslagen, plaatselij ke bressen werden gedicht. Ten Zuidoosten van het Ilmenmeer hernieuwde de vijand zijn aanvallen met talrijke pantserwagens en met krachtigen steun van de artillerie. Hier evenals tusschen Wolchof en Ladoga- meer werden alle pogingen om door ons front heen te breken, deels door het geconcentreerde afweervuur, deels ln hevige gevechten van man tegen man afgeslagen, waarWj 93 pantserwa gens werden vernietigd. Tijdens de gisteren geleverde gevech ten aan het Oostelijke front verloren de bolsjewisten in totaal 157 pantser wagens. In Tunesië vielen Duitsch-Ita- liaansche troepen, doeltreffend ge steund door formaties van de lucht-macht, den vijand aan en wierpen hem met zware verliezen 8an gevangenen, wapens en oor logstuig naar het Westen in het ge- COWfANDANT VAN BULGAAR- SCHE LEGIOEN VERMOORD. De vroegere Bulgaarsche minis ter van oorlog, de gepensionneerde luitenant-generaal Lukoff, die commandant was van het Bul gaarsche legioen aan het Oostelij ke front, is Zaterdagavond voor zijn huis door drie onbekend ge bleven daders vermoord. liet slachtoffer was herhaaldelijk op gekomen voor een actieve deel neming van Bulgarije aan den oorlog tegen het bolsjewisme. In politieke kringen neemt men der halve aan, dat zijn dood aan de bolsjewieken moet worden toege schreven. BERLIJN VOEDT 10.000 VARKENS. Meer dan tienduizend va-kens worden jaarlijks van het afval der Berlijnsche huishoudingen vet gemest. Dit keukenafval wordt door het voedingsfaulpwerk ver gaard en in vier-en-twintig meste rijen, welke in de onmiddellijke omgeving van Berlijn zijn gele gen, afgeleverd. Ryti herkozen HELSINKI. 15 Febr. Met overweldigende meerderheid van stemmen is de tegen woordige president van Fin land.' Risto Ryti, voor een periode van twee jaar herjiQ- zen. Omtrent de presidentsverkiezing wordt nog gemeld, dat van de 300 kiesmannen er hjj de geheime stemnning 269, dus 89 procent, hun stem op Ryti hebben utigalbraoht. Het is de eerste keer, dat een Finsdh president voor twee achtereenvolgende ambtsperioden wordt gekozen. In 19i0 behaalde Ryti 2SS van de 204 stemmen. Ter gelegenheid van het 30-Jartg be staan van de Amsterdamsche Red dingsbrigade, werden Zondag in het Sporttondsenbad Oost ln de hoofd stad rwtm- en reddingsdemonstraties gehouden Polygoon-Sagers-Pax m bergte terug. Behalve vele voer tuigen werden 23 stukken geschut en 97 pantserwagens vernietigd of buitgemaakt. Duitsche jagers be haalden twintig overwinningen in de lucht en schoten verscheidene op den grond staande vliegtuigen in brand. F-^rele Britsche vliegtuigen onder namen gedurende den nacht storings- vluchten, boven West-Duitschland. Aan de Kanaalkust verloor de vijand gisteren overdag door at»veer met jachtvliegtuigen en luchtdoelartillerie 5 vliegtuigen, waaronder zware bom menwerpers. DE OPNEMING VAN KLEINE ZELF STANDIGEN IN DE SOCIALE VERZEKERIG. De op 1 April 1940 ingestelde staats commissie-van Bruggen, die zich het vraagstuk van de opneming der kleine zelfstandigen in de sociale verzekering tot arbeidsveld zag aangewezen, heeft thans het eerste deel van haar rapport uitgebracht. Zij komt hierin tot het resultaat dat onder de kleine zelfstandigen in veel gevallen een noodtoestand is ontstaan die kan worden bedreden door de in stelling van een verplichte verzekering voor allen wier inkomen blijft bene den de f 3000 per jaar. Zij adviseert voorloopig af te zien van een invaliditeitsverzekering, en meent voorts, dat de premie, benoo- digd voor de opneming in de ongeval lenwetten, de ziekte- en de kinderbij slagwet zal schommelen om ongeveer 5 pet. van het inkomen. Deze kosten zouden verhaald kunnen worden op den consument, waartoe de overheid het middel in de hand heeft door de vaststelling van een rechtvaardigen prijs. Bij de bepaling hiervan zou de premie voor de verplichte verzekering in de winstmarge dienen te worden ingecalculeerd. RADIO-ALGIERS ROEPT ARA BIEREN OP. De zender Algiers heeft Dinsdag a\ond een oproep gericht tot alle valide Arabische mannen om zich aan te, melden voor dienstneming bij de bevoegde autoriteiten. AANVANGSTIJDEN VOORSTELLIN GEN DEUTSCHE THEATER I. D. N. 's-GRAVENHAGE, 16 Febr. Het Deutsche Theater in den Niederlanden deelt mede: Als gevolg van de ver schuiving van het tijdstip, waarop men zich te Amsterdam en Den Haag niet meer op straat mag bevinden zijn de voorstelilngen van bet Deutsche Thea ter deze week als volgt: De abonnementsvoorstelling in Amsterdam op Woensdag 17 Februari begint om 16.30 uur, de abonnements voorstellingen in Den Haag op Don derdag 18 Februari „La Boheme" be gint om 16.30 uur en db abonnements voorstelling te Den Haag op Zaterdag 20 Februari „Marghuerite III" begint om' 17.00 -uur. De voorstellingen, die niet vallen onder het abonnement, waarvoor vrije kaartverkoop plaats heeft, beginnen op het in het programma vermelde tijdstip. Getuige gearresteerd wegens meineed 1 WARWINKEL VAN LEUGENS EN BEDROG. Daar heeft zich, zooals we Zaterdag j.1. reeds meldden, in den nazomer van 1942 te Alk maar en Haarlem een stuk al- gespeeld, dat eigenlijk thuis hoort in de onderwereld van Chicago: eenige Aikmaarders hebben getracht voor enkele tienduizenden guldens een Haaxlenxschen Jood op te lich ten, onder voorspiegeling dat zij hem en zijn familie zouden overbrengen naar Engeland of Zwitserland. Gistermorgen is de slot-acte van het stuk begonnen voor de Alkmaarsche rechtbank, waar de 3 verdachten terecht staan terzake oplichiing. Allererst stond op de rol de zaak tegen den verdachte S. M. H., krui denier te Alkmaar, die er van wurdj beschuldigd in Augustus 1942 te Haarlem, met het oogmerk zich en/ of een of meer anderen wederrech telijk te bevoordeelen. A. Schrijve schuurder te hebben bewogen tot afgifte van een geldswaardig be drag van f 100U, zulks op listige en bedriegelijke wijze. Getuigenverhooren. Getuige S. Hij mans, goudsmid te Alkmaar, vertelde uitvoerig het geen hieraan vooraf was gegaan. Hieruit bleek, dat, H. hem gevraagd had naar rijke Jodenfamilies, die hij tezamen met een marechaussee, die connecties had met de Duitsche autoriteiten en met den Officier van Justitie te Alkmaar, behulp- zaajn zou kunnen zijn een even- tueele vlecht, hetzij naar Enge land, hetzij naar Zwitserland. De kosten zouden pl.m. f 6000 per per soon bedragen. Nadat getuige door verdachte was voorgesteld aan den marechaussee G., zich noemende Giesberts, heeft hij op zijn beurt dcri Haarlemschen Schijveschuurder 't aanbod van de verdachten doorge geven, waarna hij II. met Sch. in kennis heeft gebracht. De verdere onderhandelingen met Sch. werden hoofdzakelijk, gevoerd door Irl., onder den naain Vermeu len. H. had zijn aanbod nog aanlok kelijker gemaakt 'door Sch. te ver zekeren, dat het vervoer zou plaats vinden per politieauto, dat Sclf. een revolver zou krijgen enz. enz. f 8006 zou worden betaald, wan neer Sch. eenmaal in Belgiè was, de rest als de heele familie in Zwit serland was aangekomen. Voor di verse onkosten heeft H. vail Sch. een voorschot van f 1000 ontvangen. Hoe de politie achter de zaak kwam. Getuige 'Th. Berger, reiziger te Alkmaar, is door verdachte H. ge vraagd de zaak mede te deelen aan de Duitsche autoriteiten (immers, iriplaats van het bedrag van f 28000 dat „verdiend" was te verdeelen, had G. ook H. nog opgelicht), op dat G. ter verantwoording zou wor den geroepen. De Duitsche autori teiten hebben de zaak toen door gegeven aan de Alkmaarsche po litie. Verklaring van het slacht offer. De griffier leest dan de verkla ring van Sch. voor, zooals deze die aflegde voor den rechter-commis- saris. Het verhaal komt dan hier op neer; de fam. Sch. zou per auto gehaald worden en op een Maan dag zou het vertrek plaats vinden. Sch. werd tijdig gewaarschuwd, zijn gezin ging loopende vooruit en toen hij met G. de deur uit ging, om naar de auto te gaan, werden ze „gearresteerd"'. Sch. werd echter weer vrijgelaten, kreeg daardoor min of meer achterdocht, liep G. en den „politieman" achterna, ontdek te, dat ze vriendschappelijk met el kaar omgingen en begreep, dat hij was opgelicht. Verhoor van Hoogakker. verdachte Verdachte H. vertelt, dat Geelen hem gewaarschuwd had zeer voor zichtig met deze zaak te zijn, daar de Duitsche autoriteiten het geval wel eens als spionnage zouden kun nen aanmerken. Dit heeft hem be angst gemaakt, zoodat hij tot nu toe niet altijd even precies kon zijn in zijn antwoorden. Bovendien had hij al maandenlang last van hevi ge koortsen. De 'president wijst verd. op het onsamenhangende in zijn verkla ring en merkt op, dat verd. nu ze ker nog last van koortsen heeft. Dan hooren we dat G. bij Hli mans in, huis in bijzijn van ver dachte vertelde, dat hij (G.) lid was van eep geheime organisatie cn dat het transport van Joden plaats vond óf per auto óf per watervlietguig. In tusschen klopt het verhaal van verd. niet met zijn verklarin gen \oor den reohter-comimissaris en daarop attent gemaakt, zegt verd., dat hij voor den rechter commissaris zijn houding nog niet goed bepaald had en daarom wat om de zaak heen gedraaid had. De president doet dan voorlezing van een procesverbaal, waarin verd. o.a.-zegt, dat G. en -hij den jood Sch. in de waan zouden brengen, dat zij hem naar Enge land zouden kunnen brengen en dat bij (H.) 10 pet. van de op brengst zou krijgen. Verdachte beweert* dan geloofd te hpbben, dat verd. G. familie van Seyss-Inquart was. En dat G. een zwager was van den hoogsten generaal uit Weenen. Pres.: Heeft u van ScH. 1000 gulden ontvangen? Verd.: Ja. Sch. gaf mij eeij waarborg van 1000 gulden. Pres.: Zijn deze handelincren van u en verd. G. jegens Sch. de eenige die u gepleegd hebt op dit gebied? Verd.: Ja. Pres.: De tijd zal anders leeren, U zult hier nog wel eens komen te staan DE MIDDAGZITTING. Een meineed? Opnieuw is de tribune volzeloo- pen, terwijl thans ook de advoca- tenbanken goed bezet zijn.' De president komt terug on de verklaringen, 's morgens door verd. H. afgelegd en wijst er on. dat deze niet klonpen mot de verklaringen, afgelegd voor den rechter-conumisaris. Verd. doet dan een omslachtig verhaal van de slotscène van het hedriif en vertelt, hoe hij tenslotte ontdekte, dat verd. G. hem had beet eenomen. Toen is verd. naar get. Berger gegaan, opdat deze NIEUWE BONNEN VOOR BRAND-, STOFFEN. De laatsten in het huidige stookseizoen. Van 17 Febr. tot en met 30 April 1943 geeft elk der bonnen „09 BV" en „10 BV" der DV-kaart recht op het koo- pen van één eenheid vaste brandstoffen Voor het huidige stookseizoen zullen geen verdere brandstoffenbonnen meer worden aangewezen. Ook thans wordt het publiek er in zijn eigen belang op gewezen, dat het gewenscht is de thans geldig verklaar de bonnen zoo sppedig mogelijk aan den leverancier, bij wien men als klant staat ingeschreven, te overhandigen om hem zoodoende in staat te stellen van zijn tranportmiddelen een zoo economisch mogelijk gebruik te maken. Ten aanzien van handelaren, die nog bestellingen op reeds eerder geldig verklaarde brandstoffenbonnen hebben uit te voeren, geldt het voorschrift, dat deze bestellingen met voorrang moe ten wofden uitgevoerd.Het mag dus niet voorkomen, dat een gezin reeds brandstoffen ontvangt op de bonnum mers 9 en 'of 10, terwijl een ander ge zin, dat bij denzelfden leveranier staat ingeschreven, nog wacht op brand stoffen van eerder aangewezen bon nen. Het zal den handelaren niet altijd mogelijk zijn op alle geldige bonnen zeer gewilde soorten, b.v, anthraciet of parelcokes, te leveren, ^len neme daarom zoo noodig genoegen met ge deeltelijk levering van andere soorten. Over de wijze waarop gemengd stoken het best kan geschieden, zijn reeds vroeger adviezen gepubliceerd. KLEINERE EN GROOTERF. HUIS BRANDVERBRUIKERS. In hetzelfde tijdvak van 17 Febr. tot en met 30 April 1943 geven de met „Eén eenheid negende periode", „Eén eenheid tiende periode", „Eén eenheid elfde periode" en „Eén eenheid twaalf de periode" gemerkte bonnen elk recht op het koopen van een eenheid vaste brandstoffen. Deze laatste periodebonnen zijn uit gereikt ten behoeve van kleinere huis brandverbruikers in de groepen B, C. D en E-rood. Groote huisbrandverbruikers in de groepen B,C, D en E-rood (dat zijn zij. die van de brandstoffencommissie, waaronder zij ressorteeren, een iden titeitskaart hebben ontvangen) zullen ^binnenkort door den plaatselijken dis- tributiedienst worden opgeroepen. Zij kunnen dan op een door dezen dienst nog nader bekend te maken dag, de toewijzingen ter* aanzien van de grootverbruikers van de groepen B3, C en D voor de negende, tiende, elfde en twaalfde periode en ten aanzien van de grootverbruikers van de groepen BI, B2 en E-rood voor de negende en tiende periode in ontvangst nemen. „BOTER 05" VOOR MARGARINE. Niet iedereen heeft dezen bon bewaard. Naar gebleken is, zijn sommige men- schen niet meer. in het bezit van den bon „Boter 05", welke tot en met Dins- ''J> vanavond om ''jP'1*'1 1516 1-7 cc 6'23 20Feb 17.55 uur NrM V fof morgenochtend Mrt 27 F eb 7 co EK I.K uur 13Mrt dag 16 Febr. 1943, bij de détaillisten kan worden ingeleverd ter verkrijging dat deze bon niet meer zou worden aangewezen. In verband hiermede zij er nadrukkelijk op gewezen, dat men nimmer bonnen van'loopende kaarten moet vernietigen, ook al meent men, dat deze worden overgeslagen. TWEE BOTERBONNEN GELDIG GE DURENDE 24 DAGEN. Boterbon oti is, gelijk bekend, geldig van 28 Febr. tot en met 23 Maart. Bovendien zal voor de genoemde pe riode een tweede bon worden aange wezen, welke recht geeft op het koo pen van boter of desverlangd voor zoover voorradig margarine. Het nummer van dezen tweeden bon, die niet zooals bon 05 van te voren behoeft te worden ingeleverd, wordt nog nader bekend gemaakt. Ditmaal zullen dus twee bonnen te gelijk geldig zijn voor een periode van 24 dagen in plaats van zooals ge bruikelijk één bon voor een tijdvak van 12 dagen. lil 1 gHBSR Links: Uitstekend beveiligd verlaten Duitsche oorlogsschepen in groot-verband hun steunpunt In het hooge Noorden voor een tocht naar het vijandelijk gebied, P.K. Adler-Atl-H-P m - Rechts: Een overzicht van de massale bijeen komst der N.S.B., welke Zaterdag op den Dam te Amsterdam werd gehouden, waarbij de leider van de Natio naal Socialistische Beweging der Nederlanden, ir. A. A. Mussert, een rede hield.. Stapf-Borrius-Pax m. det zaak kon aanbrengen bij' de Duitsche autoriteiten. De zaak van verd. H. wordt dan geschorst tot Dinsdagavond 7 uur. Verdachte Geelen staat te recht. Dan wordt de inmiddels ontsla gen marechaussee G. binnengeleid. Hij wordt eveneens beschuldigd van oplichting subs. uitlokking of me deplichtigheid. 't Begin is al moeilijk: volgens de agent van politie Ilogeweg zou verd. bekend geweest zijn met den naam Sch., wat verd. ontkent. Ver der had verd. tegenover Ilogeweg, beweerd, den naam Giesberts op dat oofcenblik voor 't eerst, te heb ben gehoord, wat echter niet waar blijkt te zijn. Dan wordt nogmaals voorgeroe pen get. Hijmans, die eenzelfde ver klaring aflegt als 's morgens. Verd. G. houdt vol den naam Giesberts niet genoemd te hebben. Verd. doet dan een fantastisch verhaal over vluchten naar Enge land, dat heel gemakkelijk zou gaan. Over een reis naar Zwitser land is heelemaal piet gesproken; alleen over-een reis naar Enge land. Even wordt het fel, als verd. G. zich totaal onschuldig zegt te voe len. Hij zou slechts een loopje met Hijmans genomen hebben en ver wijt dezen getuige, dat hij staat te liegen, waarop de president verd. tot de orde roept. Vervolgens wordt verdachte Hoog akker in deze zaak als getuige gehoord. Getuige, die reeds des morgens als verdachte een warwinkel van leugens en bedrog ten beste had gegeven, raakte 's middags in de door hem zelf gespannen netten verstrikt. Nadat hij wederom een nieu we lezing trachtte ingang te doen vinden, wees de presi dent hem bij herhaling op de beteekenis van zijn eed. Getui ge volhardde echter bij zijn laatst afgelegde verklaring. Nadat hiervan acte genomen was, gelastte de president een onderzoek wegens meineed. De verdachte werd hierop on middellijk gearresteerd. De zitting werd hierop geschorst tot Dinsdagavond 7 uur. AVONDZITTING. Als om zeven >iur tyjer begonnen wordt, wordt allereerst mevr W. R. Hongakker-lnbrfnk als get. ge hoord. Zij verklaart o.a. dat verd. G. op den morgen van de z.g. mis lukking hij haar geweest is, welke verklaring zij kan bewijzen door een nieuwe getuige. Dan wordt verd. G. zelf gehoord, doch het resultaat is nihil. Al de getuigen hebben gelogen. Hij is nooit in Haarlem geweest. Hij heeft nooit geld aangenomen. Kortom hij heeft met de heele zaak niets te maken. Dan komt de officier aan het woord. In een requisitoir van een 'uur gaat hij alles na en meent, dat er bewijzen voldoende zijn voor een vonnis. Hij eischt tegen verd. H. drie jaar en tegen verd. G. twee jaar gevangenisstraf. OMGEVINGNIEUWS LANGËDUK UITSLAGEN TAFELTENNIS- COMFETITIE. De uitslagen van de voor de ocm- petitie gespeelde wedstrijdêh luiden als volgt: Vitesse I- Lycurgus I 8—2; Vitesse I—Lycurgus II 10—2; Vitesse 3—Lycur gus I 2—8; Vitesse III—Lycurgus II 82; Disnie.I—Vitesse II 73; Disnie 2 —Vitesse II 64; Disnie.IVitesse IV 10—0; Disnie II—Vitesse IV 8—2. Vitesse I heeft hierdoor zijn kans op het kampioenschap weer vergroot. Volgende week van Helder I winnen en 't kampioenschap is binnen. NIEUWE PRIJZEN GROENTEN EN FRUIT. Met ingang van Dinsdag 16 Februari gelden de volgende veiljngprijzen voor de tuinbouwproducten: Raapstelen (glas) f 42, roode kool f 7.80, gele kool f 7.20, witte kool f 5.40, groene kool f 7.40, boerenkool f 7.40, spruitkool ongeschoond f21, geschoond f31, peen z. lof (roode), ongewasschen sort. II f5.40, sort. 111 f4.30, sort. IV f 3.60. Gewasschen roode peen z, lof van 2050 gr. f9.60, witte uien f8.10, schor- seneeren I f 18.80, II f 12, prei boven 15 m.m. f 9, tot 15 mm. f 6.50, koolra pen A f 3.30, B f 2.60, veldsla f 35, peen zonder lof (gele) f 3.50, kroten sort. I tot 1/2 kg. per st. f6, sort. II van 1/2— 1 kg. f4.50 en sort. III van 11 1/2 kg. f3 50, postelein (glas) f60, sla (glas), snij en dunsel f 57, spinazie (glas) f 47, (natuur) f30. rabarber (glas) f42, an dijvie (glas) f 30, witlof (ten hoogste 15 st. p. kg.) f 26, meer dan 15 st. f 22, spruitenkoppen f6.50, gekookte kroten 3 st. of meer per kg. f 12.90, minder dan 3 st. f 10-70, knolselderij z. lof van 4—6 cm. f 9, roode uien f 9.30, sjalotten 112, ramenas f 9.80, herfstknollen (ge wasschen) f3.80 (ongewasschen) f3, tuinkers f95, druiven, groep III f95, per 100 kg. Koolrabi m. lof, glas II A boven 4 cm. f9.50, IIB boven 4 cm. f7.50, krop sla (glas) sort. I boven 11 kg. f 13.50, van 911 kg. f 12 en van 69 kg. f 6.80 per 100 stuks. Radijs (glas) f 7, bospeen (glas) 0 4 kg. peen f 30, bosselderij (glas) f 10.80, peterselie en kervel (glas) f 11.80 per 100 bos. Appelen -zijn naar gelang van - de sorteering en soort verhoogd met f 3, f2, f 1.50 en f 1 per 100 kg. Peren met resp. f 2, f 1.50, en f 1 per 100 kg. HOOGWOUD NOTABEL GEKOZEN. Aartswoud. Bij de gisteren ge houden herstemming voor een Notabel in de vacature D. F. Noë, is gekozen de heer W. Hartog. W1ERING E.V. PLUIMVEE- EN KONIJNENFOK. VEREEN. „NUT EN GENOEGEN Bovengenoemde ver. hield j.1. Zon dag haar jaarvergadering. Na ope ning door den heer J. Mooi en le zing der nbtulen. bracht de pen ningmeester. de heer R. Siegers zijn verslag uit. Er was een batig saldo. Hjj wordt hierop gedechargeerd. Uit het verslag van den secretaris stip pen wij aan: het ledental steeg van 90 tot ruim 150. Er werden 9 leden vergaderingen gehouden en 12 be stuursvergaderingen. verder 1le zing. 1 Jongdierendag en een Cluh- tentoonstelling. Verscheidene leden kwamen met hun dieren op groote nationale tentoonstellingen uit. waarbij bleek, dat Wieringen en O. goed materiaal herbergt. De tatou- eerders. de heeren W. Pathuis en J. Klos. hebben in 1942 ruim 1100 dieren genummerd. Het bestuur is voor 1943 als volgt samengesteld: J. Mooi. voorz.. J. J. Vinke, secr. R. Sieger. penn.. H. J. de Jong. 2e secr.. S. de Jone. .biblio thecaris. W. Pathuis en R. Bugel ta- toueerders. Het ligt in de bedoeling in 1943 een Jongdicrendag en een nationale tentoonstelling te organiseeren. waarvoor eenige vooraanstaande keurmeesters zullen worden uitge- noodigd. Voor de vele werkzaamheden, die de tentoonstellingsecr.. de heer J. Vinke heeft verricht werd hem een vulpen aangeboden. Nadat nog eeni ge hiysh. aangelegenheden ziin be sproken. sluit voorz.. er aan herin nerende dat het 5 jaar geleden is dat de ver. werd opgericht. RA RSINGERHORV. OMSLAG VEEFONDS. In de gehouden vergadering van het veefonds alhier, werd de omslag over het afgeloopen kwartaal bepaald op f 2.20 per koe. BENOEMING ONDERWIJZER. Met ingang van 1 Maart 1943 is be noemd tot onderwijzer aan de O. L. school te Barsingerhorn de heer H P. Stelma, thans tijdelijk onderwijzer aan de U.L.O. (school te Apeldoorn. WINTERHULP. Bij de in de vorige week plaats ge had hebbende 3e uitkeering van Win terhulp Nederland in deze gemeente hebben ruim 60 gezinnen een gave ontvangen, welke zij ongetwijfeld goed zullen kunnen gebruiken. POLITIE. Gevonden voorwerpen* 1 portemon- naie met inhoud. PURMEREN, 16 Febr. 1943. Kaasmarkt, gewicht 100 kg. lst. kl. Boeren f 56. Handel vlug. Runderen, totaal 345 st. 40 vette koeien, levering, 166 gelde koeien f700 —850, matig; 105 melkkoeien, f 900 1100, matig; 4 stieren, levering: 20 pin ken f 225—360, matig; 202 nucht. kal veren, v. d. slacht, levering; 13 vette varkens, v. d. slacht, levering; 146 big gen f3055, matig; 30 schapen, leve ring; 256 bokken, f 100—360, en hoo- ger, goed; 600 oude kippen en hanen (wit en rood) f 0.90. Konijnen f 1 p. ko.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1