NOORD-HOLLAND Gevechten in en rondnm Charkow DAGBLAD VOOR Begrafenis weerman Bannink Tegen het bolsjewisme! Alkmaarders lichtten Jood op Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: Schager editie: Schagen Laan 201 Tel. 444 (2 lijnen). Heldersche edi tie: Den Helder Koningstraat 78 Tel. 2345 (2 lijnen). DONDERDAG 18 FEBR. 1943 SCHAGER EDTIE 87ste Jaargang. No. 12031 2 Pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. ooi. op aanvr DUITSCH WEERMACHTBERICHT Duitsche afiveersuccessen HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 17 Febr. (D.N.B.) Het opper bevel van de weermacht maakt be kend: „Aan het Noordelijke front van het Koeban-bruggehoofd werd een vrij krachtige aanval met zware verliezen voor den vijand afgesla gen. In het gebied tusschen de zee Van Azof en het gebied ten Zuid oosten van Orel, in het bijzonder in en om Charkof duren de ver bitterde gevechten voort. Ten Noorden van Koersk was de vijandelijke aanvalsactiviteit ver geleken met de vorige dagen iets minder. Aanvallen der bolsjewie ken werden afgeslagen, plaatselijke bressen werden gedicht. Ten Zuidoosten van het Ilmenmeer •n tusschen Wolchof en Ladogameer zette de vijand zijn aanvallen met nieuw aangekomen sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten voort. Onze in dezen frontsector strijdende divi-, gies behaalden een nieuw afweersuc- ces. Verscheidene aanvallende ge vechtsgroepen werden in de pan ge hakt. Artillerie sloeg door geconcen-^ treerd vuur vijandelijke aanvalsreser- ves reeds bij het punt van uitgang uit een. 43 Tanks werden alleeh ten Zuid oosten van het Ilmenmeer vernietigd. In totaal verloren de bolsjewisten gis teren 101 pantserwagens. In het kader van de aanvalsope- ratle aan het Tunesische front wer den gisteren afgesneden vijandelij ke groepen in de pan gehakt en talrijk ander oorlogsmaterieel buitgemaakt of vernield. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen de den verrassende aanvallen in scheervlucht op gemotoriseerde Britsche colonnes en sloegen deze uiteen. De vorige week is de weerman H. Bannink door laffe moordenaarshand weggerukt uit de gelederen der strij ders, die zich dag aan dag inzetten voor de wederopstanding van het Ne- derland3che volk. Nadat Zondag het stoffelijk over schot was gebaard in het W.A. ban- kwartier, waar zeer velen den doode een laatsten groet brachten, geschied de Maandagmiddag de plechtige uit vaart met W.A.-eer. Omstreeks twaalf uur vertrok de in drukwekkende rouwstoet van het ban- kwartier. Achter het muziekkorps met omfloerste trommen en instrumenten volgden de vendels der W.A., depu taties van de •Germaansche S.S., de N.S.D.A.P., den Jeugdstorm en de po litieke organisatie der N.S.B., verder de commandanten der hoogere en lage re kaderscholen, de inspecteurs der motor W.A., der bereden W.A. en der luchtvaart W.A. In den stoet werden vele kransen meegedragen, o.a. van den rijkscom missaris en van Mussert. De lijkkist was bedekt met de eerevlag der W.A. terwijl de bloedvlag der beweging werd gedragen door een oppervaan- drig en zeven weermannen. Door het centrum der stad trok de stoet naar de begraafplaats, waar een deputatie van den Jeugdstorm stond aangetreden. W A.-mannen droegen de kist naar de groeve, waar een appèl werd gehouden. Hierna spraken de heerbancomman dant J. Nederkoorn en de comman dant van de W.A. mr. A. I. Zondervan, die o.a. verklaarde, dat voortaan het vendel 1 van heerban 2 den naam Bannink zal dragen. Vervolgens trad de leider naar vo ren om met enkele woorden afscheid van den gevallen weerman te nemen. Namens de beweging en het Nederland- sche volk bracht de leider hem dank. Terwijl de muziek „Ik had een wa penbroeder" speelde, daalde de kist in de groeve. Met opgeheven hand brach ten de honderden op het kerkhof den doode een laatsten groet. Uitvaart mevr. Reydon STILLE, INDRUKWEKKENDE PLECHTIGHEID. 's-GRAVENHAGE, 17 Febr. Aan het stoffelijk overschot van mevrouw W. A. Reydon—Steenhart, die verle den week Dinsdag in den laten namid dag in haar woning te Voorscholen door een sluipmoordenaar om het le ven gebrachte eehtgenoote van den secretaris-generaal van het dep. van Volksvoorlichting en Kunsten, is gis terochtend te 's-Gravenhage op stille, indrukwekkende wijze uitgeleide ge daan, waarna het stoffelijk hulsel per trein naar Lunteren is vervoerd, om daar aan den schoot der aarde te wor den toevertrouwd. De leider van het Nederlandsche volk, Mussert, heeft hierbij doof zijn aanwezigheid in het districtshuis van de N.S.B. aan de Nassaulaan te 's-Gra- venhage en döor het leggen van een grooten krans doen blijken van zijn deelneming. Verder waren bij het af scheid in het districtshuis tegenwoor dig tal van autoriteiten en een depu tatie van het Arbeitsbereich der Nie- derlanden der N.S.D.A.P. Bovendien waren er kransen van het departement van V. en K., van het gewest Zuid-Hol land van den Landstand, van de leid ster der N.-S.V.O. en van de groep Voorschoten dezer organisatie, van den kringleider der N.S.B. en van ver scheidene nevenorganen en onderdee- len der beweging. De baar met het stoffelijk overschot was gedekt door de vlag der N.S.B. Aan den rouwstoet, die zich tegen 10 uur in den ochtend op de Nassau laan opstelde, ging een verfdel van de W.A. vooraf. Bij een aanval overdag van een for matie Amerikaansche bommenwerpers op een havenstad aan de Fransche kust aan den Atltantischen Oceaan werden in luchtgevechten 8 viermoto rige vliegtuigen neergeschoten. De luchtmacht viel overdag met goed succes een havenplaats in Zuid-Enge- land aan en bestookte in den afgeloo- pen nacht het haven- en industriege bied van Swansea met een groot aan tal brand-"en brisantbommen. Eea Italiaansche Flakstelling aan A Corsikaanscbc kust Orbls-Luee-Holland-Pax n Italiaansch Wsermachtbericht ROME, 17 Febr. In zijn weer- machtbericht no. 998 maakt het Ita- liaansche opperbevel het volgende be kend: De aan den gang zijnde plaatselijke operaties aan het. Tunesische front hebben gisteren geleid tot de Vernieti ging van geïsoleerde vijandelijke groe pen, de verovering van nog meer ma teriaal en de vernieling van zware pantserwagens. Aan weerskanten was de luchtmacht actief. Twee Britsche vliegtuigen werden door het luchtdoel geschut neergehaald. Tijdens een aan- alspoging op Castelvetrano werd een viermotorige bommenwerper getroffen door het afweergeschut, waarna hij neerstortte in de omgeving van Porto Palo. 's-GRAVENHAGE, 16 Febr. Het Deutsche Theater in den Niederlanden deelt mede: Als gevolg van de ver schuiving van het tijdstip, waarop men zich te Amsterdam en Den Haag niet meer op straat mag bevinden zijn de voorstellingen van het Deutsche Thea ter deze week als volgt: De abonnementsvoorstelling in Amsterdam op Woensdag 17 Februari begint om 16.30 uur, de abonnements voorstellingen in Den Haag op Don derdag 18 Februari „La Boheme" be gint om 16.30 üur en de abonnements voorstelling te Den Haag op Zaterdag 20 Februari „Marghuerite III" begint om 17.00 uur. De voorstellingen, die niet vallen onder het abonnement, waarvoor vrije kaartverkoop plaats heeft, beginnen op het in het programma vermelde tijdstip. DE FRANSCHE OORLOGSSCHE PEN TE NEW YORK. Naar Berlijnsche politieke krin gen aannemen is tijdens de bespre kingen tusschen Roosevelt en Chur- chill te Casablanca overeengeko men de Fransche vloot uit Dakar naar New York over te brengen. De in het officieele communiqué aan gegeven reden, noodzakelijke her stelwerkzaamheden, noemt men hier een niet overtuigend voor wendsel. In werkelijkheid zou het, naar het hier bestaande oordeel, hier reeds de verdeeling van de Noord Afrikaansche buit tusschen Amerikanen en Engelschen betref fen. BeptrKI hel gas- en elecliicitailsverbrifik hel is in im eigen belang Voetbal STRIJD OM CHARKOF NOG NIET GEëlNDIGD. De gevechten om de stad Charkof zijn geenszins, zooals in het buitenland beweerd wordt, geëindigd. Er worden veeleer nog verbitterde gevechtshande lingen gevoerd. De krachtige Duitsche tegenaanvallen staan in het teeken van toenemende zware verliezen der bolsje wisten. De gevechten spelen zich thans reeds in de onmiddellijke omgeving van deze stad af. Van verschillende zijden zijn de bolsjewisten naar de stad opgerukt. Van het Noorden en Noord-Oosten uit staan zij aan den rand van het stads gebied, terwijl zij uit Noordwestelijke richting de stad reeds zijn binnenge drongen. Nadat hedenmorgen van Duit sche zijde reeds gemeld was, dat Char kof werd ontruimd, spreekt het weer- machtsbericht van gevechten in en om de stad. Naar van gezaghebbende mili taire zijden in de Duitsche hoofdstad werd verklaard, hebben de Duitsche troepen in de stad krachtige tegenaan vallen ondernomen, waarbij den tegen stander zware verliezen werden toege bracht. Men kan wel aannemen, dat deze tegenaanvallen ten doel hebben, den terugtocht te dekken. BRITSCHE KABINET IN MOEI LIJKHEDEN. Berichten uit Londen melden een stemmig, dat het Britsche kabinet wordt bedreigd door een ernstige cri sis op het gebied der binnenlandsche politiek, in verband met het plan-Bv* veridge. Niet alleen in labourkringen, maar ook bij den linkervleugel der conservatieven valt een groote ontevre denheid op te merken wegens de ont wijkende en onduidelijke verklaringen van sir John Anderson, die gisteren namens de regeering in het Lagerhuis heeft gesproken. Weliswaar heeft Anderson het plan- Beveridge „in beginsel" aanvaard, doch men verwijt hem, dat hij zooveel voor behouden heeft gemaakt, dat zijn prin- cipieele toestemming nog slechts van academische beteekenis is. De correspondenten, die de bijeen komst van het Lagerhuis hebben bij gewoond, melden, dat Anderson het zeer moeilijk had tengevolge van de verontwaardiging bij den linkervleu gel. In een Amerikaansch radiobericht uit Londen wordt gezegd: „Toen sir John uit voorzichtigheid vermeed, ook maar iets in duidelijken vorm te zeg gen, werd hij steeds weer onderbro ken. Er werd zelfs tegen hem ge schreeuwd". In een ander Ameri kaansche bericht wordt gezegd dat het door verscheidene vooraanstaande ar beidersafgevaardigden ingediende amen demeent waarin de houding der regee ring wordt afgekeurd, een openlijke motie van wantrouwen is. We! trach ten de Labourleden in het kabinet een compromis te vinden, maar de tegen stellingen zijn zoo scherp geworden, dat deze pogingen op de grootste moei lijkheden stuiten. Naar wij vernemen, zal het bondsbe- stuur van den N.V.B. hoogstwaarschijn lijk dezer dagen het besluit nemen, dat dit seizoen de kampioenen der ver schillende klassen wel zullen promo- veeren, doch dat nergens een club zal degradeeren. Hieruit volgt, dat overal grootere klassen zullen worden ingesteld, wat natuurlijk geen bezwaar is, aangezien de degradatiewedstrijden zijn verdwe- Beslissingswcdstrydcn. Het bestuur van den N.V.B. heeft inzake beslissingswedstrijden voor dit izoen wederom het volgende be paald: Indien na 90 minuten de stand ge lijk mocht zijn, dan wordt de wed strijd opnieuw vastgesteld. Is na den tweeden wedstrijd nog geen beslissing verkregen, dan beslist het'doelgemid- delde van de competitie. Mocht dit ook gelijk zijn, dan beslist het lot. Uit onze Omgeving SCHAGEN Wie slaapt heeft geen feestverlichting nGotéig Wie vermoeid is en wil gaan slapen, heeft geen feestverlichting noodig, en wie in bed ligt moet ook het lampje op het nachtkastje uit doen, alvorens in te slapen. Er zijn menschen, die be weren niet in te kunnen slapen, als zij niet nog urenlang tevoren in bed liggen lezen. Zij vergeten, dat op die manier veel electriciteit wordt ver spild. Te laat zullen zij tot de ontdek king komen, uat de electriciteitsmcter met heeft stilgestaan en het rantsoen is overschreden. Een flinke boete of afsnijding van den toevoer zal er het gevolg varf zijn. Steeds weer moet er aan herinnerd worden: het licht uit, daar waar het niet beslist noodig is! Ook tijdens het werk is het verstandi ger het licht zoo dicht mogelijk bij zich te hebben, dan bij een ver verwij derde, algemeene verlichting te wer ken. Zóó bespaart u op uw electrici- teitsverbruik! In Uw eigen belang. De leeuwin „Mlrxa", welke eenlger tijd geleden dooe den Berltjnschen Dierentuin mi de Haagsche dier gaarde ten geachenke tfl aangeboden ia de beste maatgca m«f den directeur 34 diens ochtendbezoek In haar kooi toont ai) haar aanhankelijkheid op ondubbelzinnige wit ze Schimmelpennlngb-Pax ai Meldt u aan bij de Waffin.SS. het legioen of het wachtbataljon in Nederland EEN KOUD BAD. Gisteren reden D. Tammer en Jb. Blokker met een bakfiets langs den Menisweg, toen het voertuig van den weg raakte en met de jongens in de langs den weg gelegen sloot terecht kwam. De drenkelingen wisten zichzelf te redden en kwamen met oen nat pak en den schrik vrij. De bakfiets werd later opgevischt en bleek eenigszins beschadigd te zijn. SCHAGEN-NIEUW8. Programma Zondag 21 Jan. Schagen IG.V.O. I. Aanvang zie bord J. J. Slikker G. C. Anneveldt, G. Anneveldt H. Grimme, S. Grootes, T. Schoorl Chr. Rijnders, J. v. d. Ben, G. J. Boontjes, R. v. Haren, P. Stam Res.: P. Smit. Koegras—Schagen 2. Vertrek per fiets 12.30 uur. Aanvang 2.30 uur. P. Schoorl H. Hijman, A. v. d. Pijl Th. de Weger, H. Volten, Jb. Molenaar J. Peetoom, J. Kater, J. Kuilman, D. Schoorl, J. Slikker Res.: T. Moransart. Schagen ,3Winkel 3. Aanvang 10 uur. P. Kort J. v. Til, P. Slik J. Slager, N. N., H. Kaper Jb. Ypey, C. de Jager, P. Dekker, Joh. Bremer, H. Middelbeek Watervogels 3Schagen 4. Vertrek p. trein 11.45 uur. Aanvang 2.30 uur. Bios B-terrein. P. Biesboer. R. Coevert, Th. v. Rooy W. Rezelman, C. Slikker, W. Servaas H. de Jong, Jb. Schoorl, J. Berkhouwer A. v. Nieuwkoop, C. Anneveldt Res.: W. Domper. Wieringerwa'ard A—Schagen A. - Ver trek per paard en wagen 9 uur. Aan vang 10.30 uur. S. Koning A. Molenaar, H. N. de Graaf K. Borst, H. Heyligers, Y. Reens Joh. de Nijs, Adr. Duinker, H. de Graaf P. Verra, G. Vel Res.- P. Kip, P. Schroevers. BURGERLIJKE STAND. Geboren- Anna Catharina Jantje, dochter van Johan Zonnenberg en van Catharina Maria Gelder; Maartje, dochter van Jacob de Best en van Aafje Houter. Ondertrouwd: Jan Tames, oud 22 ja ren, koopman, en Krijna van Ouden aarden, dienstbode, beiden wonende te Schagen. Overleden: Aaltje Eriks, oud 81 ja ren, weduwe van Pieter Aker. POLITIE. Gevonden: een zwarte schoen, een étui met passer enz. en een portemon- naietje met ritssluiting. Verloren een portemannaie met roo- kerskaart, een aktetasch, een blauwe want, een portemonnaie met inhoud, gouden polshorloge, een insigne ziekenverpleging, een armbandje, een R.K. kerkboek, een zilveren ringetje, een goud-doublé armband en een pan toffelbon. STAND WERKLOOSHEID EN ARBEIDSBEMIDDELING. Op Zaterdag 13 Februari stonden geen werkloozen ingeschreven; bij het bijkantoor Schagen -van het geweste lijk arbeidsbureau stonden geen werk zoekenden ingeschreven. In voorgaan de jaren bedroeg het aantal werkzoe kenden respectievelijk 99, 91, 116, 104, 140 en 147. W/BR/NGBN D« aardappelen, die maandenlang Ingekuild zijn geweest, worden te voorschijn gehaald om, na gezeefd en uitgezocht te zijn. hun weg naar den verbruiker te vinden A. Stevens-Pa* m Fraude op Hoorn's distributiekantoor Drie personen, de R., den O. en v. B. genaamd, zijn door de politie gearresteerd op vermoeden van fraude met levensmiddelenkaarten op het distributiekantoor te Hoorn. De verdachten waren belast met uitreiken van distributiebeschei den. Twee hunner zijn in het poli tiebureau ingesloten, de derde ver blijft thans in het ziekenhuis, waar hij een operatie moet ondergaan. Het drietal heeft reeds een beken tenis afgelegd. Het onderzoek wordt voortgezet. HUUliWUUU EEN VRIJE KINDERGROEP. Hippolytushoef. Onder leiding van den heer Steeman is ongericht een Vrije Kindergroep afd. Hippolytushoef. Doel is het opvoeren van kinderopè- rettes. Inmiddels zijn reeds ruim 60 kinderen bij deze Vrije Kindergroep en heeft de heer Steeman 3 operettes mt hen in studie genomen. Nadere bij zonderheden hopen wij binnen eenige dag te geven. EEN 80-JARIGE. Aartswoud. Naar we vernemen, zal Aartswoud weldra een 80-jarige tellen. Op 22 Febr. hoopt mej. T. de WitLouw haar 80ste verjaardag te vieren. ZIJPE TE WATER. 't Zand. Dinsdag, toen men van de begrafenis van mej, Veul naar huis terug keerde, geraakte aan den Bosch- weg een wagen, vermoedelijk door dat het paard ergens van schrok, in de .sloot. De inzittenden kwamen er met den schrik en met een nat pak goed af, doch 'de wagen werd tamelijk erg beschadigd. KOEIHJK r~ Verduister Maan Maan 'jp vanavond om °Pf!1er 1614 701 20 Feb 17.57 uur Qïdrt V M tot morgenochtend N.M. 27 Feb y fff E.K. L.K 7.51 UUr 13 Mrt ONDERLING ONDERSTEUNINGS FONDS BIJ ZIEKTE. Zaterdag vergaderde dit fonds onder leiding van den heer Jb. Boon, die ruim 60 belangstellenden kon verwel komen. Uit het jaarverslag kunnen wij mededeelen: Dit jaar is voor het eÊrst winstbelasting betaald. De secr.-penn. bestrijdt dezen aanslag, aangezien z,i. van winst geen sprake kan zijn. Er is een „reserve tot registratie van ver plichtingen" aan de leden. Het hoofd bestuur is van dezelfde meening en zal ter bevoegder plaatse' zijn bezwaren kenbaar maken. Aan ziekengeld is uit betaald aan 40 leden f 1100,83, met to taal 889 ziektedagen. Het ledental is met 4 vooruit gegaan, zoodat de ver- eeniging 160 leden telt. Het bezit ver meerderde met f91.73. De rekening wordt goedgekeurd. De aftredende bestuursleden, D. de Waal en Sm. Klomp, werden herko zen; tot lid der controlecommissie werd aangewezen D. Snip. De bestuursvoorstellen om als voor gaande jaren het presentiegeld te stel len op 50 cent, de wachtdagen uit te keeren en de leden boven 65 jaar vrij te stellen van contributiebetaling wer den met al"emeene stemmen aangeno men. Verder werd met algemeene stemmen besloten een gratificatie,te ge ven aan bode en penningmeester van f25 elk. Tot afgevaardigden naar de alge meene bondsvergadering werden uit het bestuur Jb. Boon en C. Bregman aangewezen. Hierna sluiting. vertelde, dat ze iets wist over een Joden-affaire, maar niet de fines ses kende. Get. Hij mans verklaart dan, dat mevr. Geelen bij hem geweest is als mevr. Giesberts en hem verzocht had, bij een eventueel verhoor den naam van haar man niet te noe men. Off. tot mevr. Geelen; U verklaar de aan de politie, dat Vroegop u gezegd had, zich niet ongerust, te maken over haar man, omdat. Vroepop het geld gehaald had in Haarlem. Waarom ontkent u dat nu? Een afdoend antwoord hooren we niet. Het verhoor van Vroegop. De president leest dan de ver klaring van Schijveschuurder voor, waarin deze een beschrij ving geeft van den persoon, die p bij hem geweest is en die 8000 gulden van hem in ontvangst heeft genomen. Deze persoonsbeschrijving klopt met den persoon van verd. Vrueg- op. Ten overvloede herinnert de pres. eraan, dat Sch. bij confrontatie Vroegop als den man herkende. Vroegop blijft ontkennen en doet dan een prachtig verhaal om zijn onschuld aan te toonen. Hij zegt o.a.: Stel, dat ik in Haarlem aan een Jood 8000 afban dig maak en er mee naar hius ga, dacht u dan, dat ik zoo stom zou zijn geweest, om een biljet van 1000 gulden te wisselen bij iuffr. Volger ,dat een loopend nieuws blad is? Opnieuw een eisch van drie jaar. De Off. gaat in zijn requisitoir eerst in groote trekken alles nog eems na wat gebeurd is. Geelen haaide V. in de combina tie en trachtte H. geleidelijk weg te werken. Dat gelukte, V. kwam in contact met den Haarlemmer Sch. en »orgde voor de laatste voorbereidselen voor het „ver trek". x V. is dan op den kritieken avond bij Sch. thuis en vraagt om het geld: 8000 gulden. En als Sch. en V. de woning verlaten, worden ze aangehouden door iemand, die vraagt: „Bent u Gies berts?". waarop V. bevestigend antwoordde. Dan gaan V. en de onbekende weg naar het station., vriend schappelijk. Een dag later vertelt Geelen, dat hij den vorigen avond was aangehouden en dat. hem de duizenden guldens waren afgeno men. Het is logisch, alus de Off., dat hier de dader zit. Spr. brengt, hulde aan de Alk- maarsehe politie voor haar voor treffelijk werk. Vroegop heeft, deze ergerlijke, lage oplichting gepleegd. Spr .hetrenrt het, dat de mow straf voor dit feit slechts drie jaar is en vraagt veroordeeüng tot deze straf. MLR. DR. BUISKOOL VRAAGT VRIJSPRAAK VOOR GEELEN. Toen de zitting Woensdagmorgen hervat werd, gaf de president di rect het wooru aan mr. dr. Huis- kool, raadsman van verdachte Geelen. Deze negou met te w.izon op het groote oelang, dat verd. heeft hij deze zaak en dal er twee dingicn mogelijk zijn; ut Geeien is geheel te goeder trouw geweest óf inj is buitengewoon geialu' neerd te werk gegaan. Ut nug duwielijker: heelt verdaente ue hoofdrol ol slechts een nevenroi gespeeld? Verd. heeft H. slechts inlichtin gen verschaft, lioogakker wist echter, dat deze inlichtingen oe diog waren. Het lijkt spr. onge rijmd, dat dergelijke onware nie- dedeeiingen iemand bij een mis daad steunen. Bovendien had Hoogakker het voornemen tot op lichting van Sch, reeds vóór G. erbij betrokken werd, zooals ook door den Officier in zijn requisi toir is vastgesteld.- Volgens spr. zal men niet tot me deplichtigheid kunnen komen. Ook de vraag of sprake is van uitlok king meent spr. ontkennend te moe ten beantwoorden. Verder vroeg Mr. Buiskool zich af, of de rechtbank G. zal veroor- deelen op bezwarende verklaringen van H„ een man, die n.b. gisteren is gearresteerd, verdacht van meineed. Spr. gaf toe. dat. Geelen dom heefi gehandeld en dat de straf voor ziin domheid en nonchalance zwaar is. Waar spr. echter voor zichzelf geen enkele aanwijzing van diens me de schuldigheid aan de bekende ernstige feiten heeft, vraagt hii te willen vrijspreken van alles wat hem is ten laste gelegd. De Officier repliceerde uitvoerig. Nadat, ook Mr. Buiskool nogmaals eenige punten had toegelicht,, werd de uitspraak bepaald over veertien dagen. Precies 12 uur begint de zaak te gen J. Vroegop, die beschuldigd wordt den Haarlemmer Jood Sch. te hebben opgelicht, voor pl.m. 8000 gulden, zulks op listige en sluwe wijze. Om te beginnen: Vroegop ver klaart onmiddellijk, dat hij aan de heele zaak onschuldig is. Get. S. M. Hoogakker doet een zeer omstandig verhaal, dat al weer niet klopt met zijn vroegere verkla ringen, zelfs niet klopt met de le zing van Dinsdag. Get. II. Volger-Kossen, nog al doof, verklaart, dat Vroegop bij haar geweest was om 1000 gulden te wisselen. Verd. Vroegop kan zich dat niet herinneren, temeer niet. waar hij nooit, een biljet van 1000 gulden heeft, gehad. Mevr. S. Geelon-Datting zal dan als getuige worden gehoord, maar deze beroept zich op het versrhoo- ningsrerht, omdat haar man in de affaire betrokken is. De Officier stelt er echter toch prijs op deze getuige onder eede te hooren. waar toe de rechtbank na in raadkamer te zijn geweest. beslist- De president leest de verklaring van get. voor. Mevr. Geelen dan Pleidooi va: nr. Bulskool. Nadat mr. dr. Buiskool er on gewezen bad. dat deze verd. alles ontkent, ging bij de verklaringen van de verschillende getuigen na, bestreed d-e waarde daarvan en meende, dat niet, heiveren was, dat de onbekende van Sch. een 8000 gld. in ontvangst. genomen heeft. Spr. kwam tenslotte tof de conclusie, dat, deze verd. ral moe- den worden vrijgesproken. Ook in- dit geval wilde spr. geen clemen tie vragen. De zitting wordt geschorst tot Woensdagavond 7 uur. DE AVONDZITTING. Dp avondzitfine begon met de re- nliek van den offieier. die echter hii zijn requisitoir bleef. Ook Mr. Buiskool, bleef zijn eigen meening topgpdnan, waarna Vropg- on als laatste de opmerking maak te: ..Ik ben onschuldig". Dan wordt de verd. Geelen vonr de tweede maal voorgeleid. Hij staat nu terecht, verdacht van op lichting van f 8000.althans van uitlokking tot. dit misdrijf. Derelfde getuigen worden gehoord. Zij bren gen weinig nieuws naar voren, doch als de president hem nader aan de tand voelt, moet hij. die tot. nog toe alles ontkende, een paar kle'nighe- den toegeven. Veel nieuws hooren we niet, alleen verharen wij ons over de houding van verdachte en over de „koude" antwoorden die hij geeft. Dat.' gaat zoover, tot de pre sident tenslotte opmerkt; ...Tij hebt de uniform ten onrechte gedragen. Jij hent een bedrieger en opl-cbter en bovendien een lafaard. Bah!" Dat rno iemand ooit pen nmbtseedig nroces-verhnnl heeft kunnen opma ken is gruwelijk." De ritting wordt dan geschnrscht tot Dinsdag a.s. kwart voor twee. X

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1