NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Bolsjewisten bij Noworossiisk teruggeworpen Begrooting van Noord-Holland OMGEVINGNIEUWS Het opperbevel der Weermacht maakt bekend... Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: Schager editie: Schagen Laan 201 Tel. 444 (2 lijnen). Heldersche edi tie: Den Helder Koningstraat 78 Tel. 2345 (2 liinen). VRIJDAG 19 PEBR. 1M3 SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 12032 Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertenti e-ta r i e f. Priis der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. oer m.m. B;i contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de eeh. opl. od aanvr DUITSCH WEERMACHTBERICHT Succesvolle operaties in Tunesië HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 18 Febr. (D.N.B.) Het opper bevel van de weermacht maakt be kend: „In het West-Kgukasische bergland en In het gebied van Krasnodar ble ven de vijandelijke aanvallen overal zonder succes. Bij een eigen aanval ten zuiden van Noworossiisk werd de Vijand naar de kust teruggeworpen. Tusschen de zee van Azof en het gebied ten Zuidoosten van Orel duurden de verbitterde gevechten voort. De stad Charkof werd door onze troepen, nadat volgens de plannen, alle voor den oorlog be langrijke instalalties waren ver nield, ontruimd. Ten Zuiden van de stad sloegen Duitsche tanks in een tegenaanval een vijandelijk regiment uiteen. De luchtmacht viel in het gebied rondom Charkof onophoudelijk vijandelijke storm troepen en marcheerende colonnes aan. Talrijke aanvallen van den vijand in het gebied ten Noorden van Koersk mislukten met zware verliezen van den vijand. In den afweerslag ten Zuiden van het Ladogameer sloegen onze troepen de bolsjewisten, die tevergeefs tracht ten de Duitsche stellingen binnen t^ dringen, opnieuw terug. De vijand ver loor opnieuw 38 pantserwagens en leed zware, bloedige verliezen. In Noord-Afrika werd de sedert dagen aan den gang zijnde aan- valsoperatie me^ succes voortgezet, formaties van de luchtmacht meng den zich in de gevechten te land en brachten den vijand gevoelige verliezen aan zware wapens en ge motoriseerde voertuigen toe. In de wateren ten Westen van Al giers bracht een formatie Duitsche ge vechtsvliegtuigen een transportschip van 8000 brt. tot zinken en beschadig de een ander schip van dezelfde groot te door bomtreffers. In de Egeische Zee schoot een Duit sche duikbootjager van drie aanvallen de torpednvliegtuigen er twee neer en beschadigde het derde zoo zwaar, dat aangenomen kan worden, dat het ver loren is gegaan. Voor de Noorsche kust boorde een kustbatterij van de Duitsche marine door verscheidene voltreffers een vijandelijke duikboot bij een vergeef- schen aanval op een Duitsch convooi In den grond. Enkele Britsche vliegtuigen wierpen ln den afgeloopen nacht bij storings- Turksche persstemmen over conferentie te Adana De oude Turksch-Sowjet- Russische vriendschap opgerakeld ANKARA, 18 Febr. (Interinf) In de commentaren over de verklaringen van Churchill in het Lagerhuis over zijn ontmoeting met den Turkschen president hebben de toonaangevende Turksche bladen zich totdusver bijna uitsluitend beperkt tot goedkeurende verklaringen inzake de instemming van Churchill met de Turksche buiten- landsche politiek. De Turksche pers stemmen waren gericht op het succes volle verloop van deze Turksche poli tiek van loyale neutraliteit .naar alle kanten. Twee hoofdartikelen hebben echter de aandacht getrokken en wel van den afgevaardigde Assim Oes in het blad Vakit, die derhalve in po litieke en diplomatieke kringen te An kara druk besproken worden. In het verloop van dit artikel behan delt Assim een bericht in de Daily Te- legraph over de Lagerhuiszitting. Hier in werd gezegd, dat de ambassadeurs van Turkije en de Sowjet-Unie, Rauf Orbay en Maisky, in de diplomatenlo ge naast elkaar zaten. Dit feit acht de Turksche afgevaardigde zeer opmer kelijk en hij knoopt hieraan een be schouwing vast over de traditioneele Turksch-Russische vriendschap en over den voor Turkije onvergetelijk en steun, dien de Sowjet-Unie aan Turkije heeft verlenend tijdens den onafhankelijk heidsoorlog. Turkije is met de Sowjet-Unie be vriend geweest, voordat het met En geland verbonden was. Sedert dien tijd, waarop de Turksche minister van buitenlandsche zaken Saradzjogloe van zijn vergeefsche reis naar Moskou te rugkeerde een reis, die mislukte als gevolg van de Sowjet-eischen, die on- vereenigbaar waren met de Turksche souvereiniteit is de leuze van de tra ditioneele vriendschap en van den Sowjethulp uit de kolommen der Turk sche pers verdwenen. Diplomatieke pogingen van de Sowjet-Unie om Tur kije in den zomer van 1942 aan deze „dankbaarheidsschuld" te herinneren, hebben geen succes opgeleverd. Men stelt daarom in politieke ge sprekken in de Turksche hoofdstad de vraag, waarom in aansluiting op het het bezoek van Churchill een toonaangevend politiek commentaar weer herinnert aan de nauwe Turksch- Sowjet-Russische betrekkingen van voor het Turksch-Engelsche verdrag. DEMONSTRATIES VOOR VRU- LATING VAN GANDHI. LISSABON. 18 Febr. (DNB). De Engelsche nieuwsdienst meldt uit de Indische stad Poona dat Ma- sani vroeger een vooraanstaand lid van'het congres en 43 andere In- diers. onder wie 23 vrouwelijke stu- den ten. gearresteerd zijn. ornaat zu een optocht gevormd hadden, waar in borden werden meegevoerd met het opschrift: ..Laat Gandhi vrn Alvorens het huis bereikt te hebben, waar Gandhi zich bevindt, was de optocht uiteengejaagd. vluchten boven West-Duitsch gebied lukraak enkele bommen. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen overdag op verrassende wijze kustplaatsen in Zuid- en Zuidoost- Engeland, alsmede patrouillevaartui gen in de kustwateren aan. Italiaansch Weermachtbericht ROME, 18 Febr. In zijn weer machtbericht no. 999 maakt het Ita- liaansche opperbevel het volgende be kend. De troepen van de as hebben nieu we vijandelijke stellingen in Tunesië bezet, waarna zij een vijandelijken te genaanval, die gesteund werd door pantserstrijdkrachten, afsloegen. In het Tunesische luchtruim werden vier vijandelijke vliegtuigen neergeschoten, drie door het afweergeschut en het vierde door jagers. Ten Noorden van Algiers vielen Duitsche vliegtuigen een geëscorteerd convooi aan, waarbij zij een schip van 8000 ton in den grond boorden en een ander .schip van ge lijken tonnemaat beschadigden. Amerikaansche bommenwerpers lie ten brisant- en brandbommen vallen op Cagliari, Quarto Santëlena en Gon- nosfanadiga, waarbij zware schade werd berokkend aan. de huizen en slachtoffers werden gemaakt onder de bevolking. Tot dusver telt men hon derd dooden en 235, gewonden. Door onze jagers aangevallen, zijn drie vijan deïijke vliegtuigen neergestort, en wel een in de omgeving van Sanassi, een in de omgeving van Maramines en een ten Westen van het eiland San Pietro. Twaalf vliegers, die aan een val scherm uit hun machine waren ge sprongen, zijn gevangen genomen. Ter hoogte van Catania is een vliegtuig van het type Spilfire door een van pnze bommenwerpers getroffen en in zee gestort. Verschenen is de begrooting van de provincie Noord-Holland voor het dienstjaar 1943. Hieraan wordt o.m. het •olgende ontleend. Van het batig saldo van den gewo nen dienst over 1940 komt een bedrag van f 1.917.454,61 aan den dienst 1943 ten goede. Op. wensch van den secr.- gen. van Binnenl. Z. zal dit bedrag- dienen te worden gereserveerd.Daar toe zal het gestort kunnen worden in een in het leven te roepen fonds voor de reserveering van batige saldi. De op de begrooting voor 1943 te ra men uitgaven kunnen, nu voor de werkloosheidsbestrijding met een be drag van f 50.000 kan worden volstaan en nu een storting in het ontginnings fonds achterwege kan blijven, met in begrip van een storting in het wegen fonds tot het gedurende een reeks van jaren gebruikelijke bedrag van f250.000 door de overige beschikbare middelen worden gedekt. De inkomsten en uit gaven worden derhalve geraamd op f61.849.200. De opcenten op de grondbelasting vastgesteld op 18 voor gebouwde en ongebouwde eigendommen, kunnen worden geraamd op f 1.134.000, tegen voor 1942 geraamd f 1.116.000. Voor de uitkeerlrigen uit de op brengst der inkomstenbelasting en uib de opbrengst der vermogensbelasting behoorde, evenals bij de opstelliflg van begrooting voor 1942 te worden uitgegaan van de onderstelling, dat de regelingen, die voor 1941 golden, be stendigd blijven, en konden gesteld worden op rond f2.890.000. De uitkeering uit de opbrengst der vermogensbelasting kan op genoemden grond gesteld worden op ten minste f 850.000. Voor onvoorziene uitgaven zal een bedrag van f 351.448,12 overblijven. ACCU'S IN DEN VORM VAN EEN BATTERIJ. Men Roestere geen groote ver wachtingen. In de dagbladen is dezer dagen een bericht verschenen over een uitvin ding, waarmede het probleem, dat door gebrek aan batterijen is ontstaan, zou kunnen worden opgelost. Van bevoegde zijde wordt er op ge wezen, dat men zich geen al te groote voorstelling hiervan moet maken, daar de grondstoffenpositie een productie van dergelijke accu's op eenigszins groote schaal niet toelaat. De drievoudige moord te" Schiedam Donderdag 13 Aug. 1942 werden on der Schiedam in de Nieuwe Maas, ter hoogte van de Industriehaven, twee vrouwenlijken drijvende gevonden. Het waren de lijken van twee Joodsche vrouwen, de 79-jarige R. de V.-S. en haar 52-jarige dochter, die met nog een dochter samenwoonden aan de Claes de Vrieselaan te Rotterdam, De drie vrouwen, die oRtterdam clande stien wilden verlaten, kwamen in con tact met zekeren P. II. uit R'dam, die met twee andere mannen het plan be raamde om de vrouwen uit den weg te ruimen en zich haar bezittingen toe toe eigenen. Met de vrouwen werd een samen komst afgesproken, ze werden daarop overvallen, bewusteloos geslagen en beroofd. Vervolgens smeten de on verlaten de vrouwen ln de Maas., Het lijk van de derde vrouw werd eenige dagen later door de rivierpolitie opge haald. De Rotterdamsche rechtbank maakte gisteren een aanvang met de behan deling van deze zaak. Gedagvaard zijn wegens doodslag met voorbedachten rade en diefstal m. geweldpleging Joh. Bemond, 31 jaar, los-werkman te Rot terdam, Joh. M. Woltering, 49 jaar, stoker te Rotterdam, P. Hartland, 39 jaar, groentenhandelaar tc Rotterdam, Magdalena Ligthart, 25 jaar, dienstbo de te Schiedam, en wegens medeplich tigheid en heling M. Korporaal, 52 jaar transportarbeider te Schiedam. Na uitvoerige verhooren werd tegen de verdachten B. en W. levenslang ge- eischt. en mr. Churchill, zou het tweede front in de eerste plaats geen ver schrikkelijke gevolgen hebben voor de bevolking?" „Ach slechts de eerste 24 uur, dan zou alles voorbij zijn Teekening Erik-Pax m. AANVANGSTIJDEN VOORSTELLIN GEN DEUTSCHE THEATER I. D. N. 's-GRAVENHAGE, 16 Febr. Het Deutsche Theater in den Niederlanden deelt mede: Als gevolg van de ver schuiving van het tijdstip, waarop mer: zich te Amsterdam en Den Haag niet meer op straat mag bevinden zijn de voorstelilngen van het Deutsche Thea ter deze week als volgt: De abonnementsvoorstelling in Amsterdam op Woensdag 17 Februari begint om 16.30 uur, de abonnements voorstellingen in Den Haag op Don derdag 18 Februari „La Boheme" be gint om 16.30 uur en de abonnements voorstelling te Den Haag op Zaterdag 20 Februari „Marghuerite III" begint om 17.00 uur. De voorstellingen, die niet vallen onder het abonnement, waarvoor vrije kaartverkoop plaats heeft, beginnen op het in het programma vermelde tijdstip. Installatie Raad van Bijstand Op 16 Februari jl. werd de Raad van Bijstand van den Nederlandschen Co- operatieven Raad door den secr.-gen. van de dep.ten van L. en V. en van H., N. en S., ten departemente ge- installeferd. De secr.-gen. wees er in zijn rede o.m. op dat de taak van het nieuwe orgaan de behartigin v. de gemeen schappelijke belangen van de coöperatieve vereenigingen en van de centrale organisatie is. De Raad van Bijstand bestaat statutair /.lit 20 leden, nl. uit 9 vertegenwoordigers der cen trale organisaties en uit 11 vertegen woordigers der coöperatieve vereeni? gin. Geen dezer vertegenwoordigers mag zijn positie echter zien als die van mandataris, daar ook voor hen de al- gemeene coöperatieve gedachte op den voorgrond moet staan. SCHAGEN DE KINDEREN BRACHTEN HET AAN HET LICHT. Voor eenigen tijd miste een zekere S., lijncontroleur bij de spoorwegen, alhier, een wollen sjaal. Navraag bij zijn collega's had geen resultaat en S. had de hoop zijn eigendom terug te krijgen reeds opgegeven, toen zijn doch tertje thuis kwam met het bericht, dat een meisje van een zekeren v.-d. W. eveneens lijncontroleur, op school kwam met vaders das. De politie werd in de zaak gemengd en de heer v. Ha ren had de aangelegenheid spoedig in het reine gebracht,échter niet zonder dat v. d. W. een proces-verbaal tegen zich opgemaakt zag. NEDERL. VOLKSEENHEID TEGEN BOLSJEWISME. In het kader van de actie „Neder- landsche Volkseenheid tegen bolsje wisme" zullen op Vrijdag 19 dezer, al dus de persdienst van de N.S;B., en kele bfelangrijke vergaderingen wor den gehouden. Te Schagen voert het woord de plaatsvervangend leider van Geelker ken in hotel -Igesz. De bijeenkomst vangt aan om 7 uur. DE SCHAGER MARKT. De handel in gebruiksvee was dezen dag wel wat stroever en ook in prijzen minder. Voor de kaifkoeien claat de noteering tot f 900, voor de gelde-koei.en tot f 600 en voor de vaarzen» tot f 700. Deze handel leek wel iets beter. Voor pinken werd tot f 375 be steed. De aanvoeren zijn hier an ders zeer gering. Misschien is het nog wat vroeg in den tijd. De bonnen zijn ook weer zoo hoog, wat ook bezwaarlijk werkt. Voor de Centrale waren 28 stuks aan gevoerd, 6 graskalveren en 83 nuchtere kalveren, geenschapen. Wat de wol veemarkt betreft, schijnt geheel uitgestorven er was geen schaap aangevoerd. Do big- gemmarkt had bij zeer kleine aanvoer nog een prijshoudend verloop, tot f 50 hoogste notee ring. Er waren weer heel wat geiten aangevoerd. Men hoort daar raar hooge prijzen voor vragen. Zoo vlug met den handel als vorige weken leek het wel niet. Voorheen zag men haast geen bokken, en geiten op de markt en het geeft nu een heele drukte op die markt met veel belangstelling. Wat de konijnen betrof, die waren weer duur. Iets minder aangevoerd. Kinpen prijshoudend, Z1JPE DOOR VALLENDEN BOOM GE KWETST. 't Zand. De heer A. Baken, woon achtig aan den Belkmerweg, had het ongeluk, bij het boomenrooien, een boom op het been te krijgen. Over brenging naar het ziekenhuis te Alk maar bleek noodzakelijk. Bejierkt het gat- en electriciteitsveibruik hel is ie uw eigen belang Militaire uitdrukkingen en haar beteekenis. I. Het opperbevel der weermacht maakt bekendde woorden zijn zoodanig gemeengoed geworden, dat men ze niet of Rauwelijks meer ziet staan aan het begin van een der be langrijkste stukken, die de krant ons dagelijks brengt. Men luistert of kijkt alleen naar datgene, wat na deze formule komt en verneemt dan van de laatste verrichtingen van het Duitsche leger op 'de uitgestrekte oorlogsgebieden. Doch vaak komen in de diverse berichten termen en uitdrukkingen voor die voor den gemiddelden leek moeiliik te vatten zijn. Het gevolg hiervan is. dat bii de over de be richten gevoerde gesprekken vaak de meest zonderlinge misverstanden ontstaan en juist om hieraan een einde te maken, hebben wil ons tot de militaire overheden gewend, die ons bereidwillig over een en ander inlichten. De organisatie van de weer macht. Om te beginnen zij vastgesteld, dat de weermacht bestaat uit drie afzonderlijke eenheden: het leger de vloot en het luchtwapen. Terwnl het opperbevel over de geheele weermacht berust bij Adolf Hitier. i hebben de drie deelen ieder een af zonderlijken opperbevelhebber, ter zijde gestaan door den staf der een heid. Het leger zelf bestaat uit t veld leger en de reserve. Het spreekt wel vanzelf dat het veldleger bestaat uit alle te velde staande troepen, terwijl het reserve-leger bestaat uit al die deelen. die niet te velde staan. Beide worden gecomman deerd door den opperbevelhebber van het leger. Het veldleger zelf is verdeeld in meerdere ..legergroepen", die ver deeld zijn in .armeeën". Iedere le gergroep heeft weer een eigen op perbevelhebber. Een armee omvat verscheidene ..armeecorpsen" plus bijzondere armeetroepen en het op perbevel berust bij het armee-op percommando. Ieder armeecorps omvat eenige divisies en bijzondere corpstroepen, die tezamen door een commandee- rend-generaal» gecommandeerd wor den. Een divisie is een uit verschil lende wapens bestaande eenheid die zelfstandig opereeren kan. Er bestaan infanterie-, pantser-, berg- jagers- en cavaleriedivisies. Front en oorlog. Ef zijn verschillende soorten van oorlog. Op de eerste plaats is er de z.g. ..totale oorlog". Hieronder wordt een oorlog verstaan, die niet alleen door strijdende soldaten uitgevoch ten wordt, doch waarin de geheele bevolking deel heeft. Een dergelij ke oorlog vindt men vooral in dèn nieuwsten tijd. waar de geheele in dustrie van een land ingesteld wordt op den door dit. land gevoerden oor log. De „bliksemoorlog" is 'n soort, oorlog die'zich met de snelheid van" een bilksemfiits voltrekt, m.a.w. die onverwacht snel na zijn begin zijn einde reeds bereikt heeft. Verder maakt men onderscheid tusschen den bewegingsoorlog en den stellingsoorlog. De bewegings oorlog speelt zich in het open veld af en men neemt aan. dat het de eenige soort oorlog is, waardoor een beslissing kan worden afgedwongen. Bovendien heeft in een bewegings oorlog de aanvaller het voordeel, dat hij den vijand een bepaalde handelwijze kan opdringen. ïn een stellingoorlog treedt meestal een ge lijkheid van krachten op. daar de eene partij de andere niet uit ziin bevestigingen weet te drijven. Wanneer in een bewegingsoorlog door een der partijen totd en aan val wordt overgegaan of wanneer in een stellingoorlog een der par tijen overgaat tot een handeling, die de fronten weer in beweging brengt, spreekt men van een ..offensief'. Wordt ter bereiking van een be paald doel een beweging uitgevoerd, dan heet zulks een ..operatie". Het gebied waar deze beweging zich af speelt. heet dan natuurlijk het ope ratiegebied. Uitdrukkingen als ..opmarsch en ..opmarsehgebied" spreken wel voor zichzelf, evenals .uitgangsstelling" en ..ontplooiing". Worden de ont plooide troepen nog verder uitge- SDreid met het doel tot den vuur- strijd over te kunnen gaan, dan spreekt men Van „ontwikkeling". LANGEDIJK BEGRAFENISVEREENIGING Zuidscliarwoude. Het onderling begrafenisfonds hield de alg. jaar- vergaderingo. onder leiding van den heer Jb. Kaan Az.. in cafe Kramer. Het jaarverslag van den secretaris, den heer K. de Boer vermeldde o.m. dat het ledental 507 bedraagt. Er ziin 14 begrafenissen uitgevoerd, waarvan 4 leden en 10 niet-leden. De rekening over het afgeloopen jaar sloot op een totaal bedrag van f 1086.67. met een batig saldo van f 383.62. Het bezit der vereen, is toe genomen tot f 4384.39. De reserve pensioen- en kleedingfonds is thans f 278.95 groot. De aftredende bestuursleden. de heeren Jb. Kroon en C. Schrieken. werden herkozen. In de plaats van den heer J. Bierman is de heer J. Kout genozen. Er worden pogingen in het werk gesteld om een pniforme regeling voor de vergoedingen van het per soneel te verkrijgen. Het voorstel luidt voor den voorlooper f 12. den rondzegger f 8 en de dragers f 2.75 uit te keeren. Men ging hiermee accoord. Ook de vergoeding van den secre taris werd besproken. De mogelijk heid zal worden onderzocht. Daarna sluiting. UITVOERING HARMONIE „EXCELSIOR." Noordscharwoude. De tweede uitvoering van de harmonie „Excel sior". wélke Woensdagavond in de zaal van den heer J. de Bakker werd gehouden, mocht zich in een zeer groote belangstelling verheugen. De zaal was totaal uitverkocht. Zoowel Excelsior als de zangvereen. Cres cendo en de zangeres Marie Kliffen oogstten zeer veel succes. Het pu bliek toonde zich heel voldaan. DE OUDSTE INWOONSTER 94 JAAR. Zuidscharwoude. Naar wij ver nemen. heeft de oudste inwoonster van ons dorp. de wed. J. Wayboer- Visser. Woensdag haar 94sten ver jaardag in goede gezondheid temid den van haar familie gevierd. EEN DROEVE PLECHTIGHEID. Oudkarspel. Donderdagmiddag is op de algemeene begraafplaats alhier het stoffelijk overschot van mei. Rie Prijs, die op 24-jarigen leeftijd vrij plotseling is overlede.n, ter aarde besteld. Een zeer groote schare belangstellenden, vrienden en vriendinnen uit de verschillende vereenigingen. in welke de overle dene een belangrijke plaats heeft ingenomen, heeft haar naar haar laatste rustplaats begeleid. Een schat van bloemen dekte de baar. Aan de groeve heeft de heer G. Kooiman van Bergen, oom van de overledene een ontroerende schets gegeven van het leven van Rie en woorden van troost gesproken tot haar ouders en verloofde. ONDER WELK TEEKEN ZIJT GIJ GEBOREN? Zaterdag a.s. zal Winterhulp Ne derland wederom een straatcollec te houden. Ditmaal ziin het speld jes. voorstellende teekens van den Dierenriem. Volgens de astrologen wordt ons leven beinvloed door een dezer teekens. afhankelijk van den geboortedatum. Ongetwijfeld zullen deze aardige speldjes het wel doen. JAARVERGADERING BEGRAFE- NISVEREENIGING. Oudkarspel. In de onder leiding van den heer C. Rootjes gehouden jaarvergadering van de begrafenis- vereeniging. op Donderdag in café Jansen gehouden, heeft de secreta ris. de heer C. Voogt. het jaarverslag uitgebracht, waaraan wii ontlee- nen, dat het ledental met 6 is toe genomen tot 720. Er werdsn 24 be- Muun "P 17,17 20 Feb V.M 27 Feb LK vanavond om onder 17.59 uur BC tot morgenochtend N.M. 7.48 uur De groen cenkweekers te Wij den es zijn reeds begonnen met zaaien ln de zgn. platglasbakkcn. Een tuinder beeft vroege worteltjes tn een platglasbak gezaaid en harkt nu den grond gelijk Polyg oon-Kttlpef-Pa x m grafenissen uitgevoerd, waarvan 13 voor leden. Het financieel verslag van den penningmeester, den heer P. K. Vol kers gaf aan dat men in het afge loopen jaar bijna f 160 is achteruit gegaan. Op voorstel van het bestuur werd besloten.' de contributie met 20 pet. te verhoogen. Bij de gehouden bestuursverkie zing werden de aftredende heeren J. Boot. H. Oud en G. Zeeman her kozen. De heer C. Voogt bracht het ver slag uit van de bondsvergadering. Voorstellen voor de komende bonds vergadering waren er niet. Tot af gevaardigden naar die vergadering werden de heeren C. Voogt en P. K. Volkers benoemd. De heer Carnas werd herkozen als adviseur van de dragers. Ahn de kascommissie werd de heer G. Zee man Gz. toegevoegd. DTS PROGRAMMA VOOR ZONDAG 21 FEBRUARI AJS. Oudkarspel. Oudk. 11 u.: DTS 1-Terrasvogels 1 Den Helder 12 u: Helder 4-DTS 3. Oudk. 2.30 u.: DTS 4-Alcm. Victr. 6 H.Hugow. 1 u.: SVW a—DTS b. LSVV-PROGRAMMA VOOR ZONDAG 21 FEBRUARI A.S. Noordscharwoude. t Noords. 2.30 u.: LSW 1—Vrone 1. Noords. 12 u.: LSW 3-Dirkshorn 2. SINT PANCEAS. „DE TUINBOUW". De vereeniging „De Tuinbouw" hield haar jaarvergadering in café Bouw- stra, onder leiding van den heer Jb. de Vriès. Spreker opende met een opwekkend woord, over het algemeen zijn dev prij zen en de teelten niet slécht te noe men: witte kool is de meest< verdruk te, en de teelt hiervan zal wel inkrim pen. Het bestuur heeft een verandering ondergaan, in de plaats van den secre taris, den heer Hoogland, is gekomen, de heer Jb. Kloosterboer. Het ledental is statiónnair gebleven. De rekening van den penningmees ter gaf een ontvangst van f 1502.49, uit gaaf f 1439.21, saldo f63.28. Het bezit der vereeniging bedraagt thans f 1845.90 Het bestuur stelt voor een reserve fonds te stichten; de vergadering gaat hiermee accoord. Ingekomen is een verzoek van den Plantenziektenkundigen Dienst om sub sidie, toegestaan. Bespreking zaadkoolregeling. Deze zal in andere banen worden geleid. De secretaris geeft een uiteen zetting. Met de „Zuid" zal overleg worden gepleegd. De heeren Jb. Kloosterboer en A. Hoogland worden beiden als bestuurs lid herkozen, voor bestuurslid van de L.G.C. werd de heer Hoogland even eens herkozen. Aan den heer Hoogland, die reeds 25 jaar bestuurslid der vereeniging is, werd als blijk van waardeeririg een wandelstok aangeboden. De heer Hoogland dankté voor deze hulde. Na nog eenige besprekingen van huishoudelijkcn aard volgde sluiting. De wederopbouw van Rhenen Is na een arbeid van ruim twee en een halt jaar practlsch voltooid. Aan den voet van den fraaien Cuncratorcn zijn tal van nieuwe woningen verrezen. Schimmelpennlngh-Stuvcl-Pax m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1