NOORD-HOLLAND Laaiend enthousiasme in het Sportpalast Beslissende strijd der gigantische wereldwor: Verduister i Bolsjewistische aanvallen afgeslagen DAGBLAD VOOR Rijksminister Dr. Goebbels spreekt Geen verdere Evacuatie Geen woorden maar daden Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureaux: Schager editie: Schagen Laan 201 Tel. 444 (2 lijnen). Heldersche edi tie: Den Helder Koningstraat 78 Tel. 2345 (2 lijnen). ZATERDAG 20 FEBR. 1043 SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 12033 6 Pagina's. Hooldredacteur:.A. R. JONKER, Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bii contract binnen een jaar te ge bruiken belangrnke korting. Ta rieven v de geh. opl. op aanvr Tien vragen aan het Duttsche volk In zijn rede zei rijksminister Goebbels, dal nauwelijks drie weken geleden, toen hij het laatst tot het Duilsrhe volk sprak, de crisis, waarin het Oostelijke front zich op het oogonblik bevindt, haar hoogtepunt had bereikt. Het laatste radiobericht der strijders van Stalingrad citeerond, zeide dr. Goebbels; „Een volk, dat. do kracht bezit oiti zulk een ongeluk te dra gen en ook te overwinnen, ja om daaruit nog meer kracht te putten, is onoverwinnelijk." Ik geloof, aldus vervolgens de minister, dat liet geheele Duitsche volk met brandenden hartstocht bij de zaak is, waarover ik u thans spreek. Ik wil derhalve mijn ver klaringen ook afleggen met den vollen heiligen ernst en de vrijmoe digheid. welke dit uur van ons eischt. Wij, Duitschers, zijn gewa- p d tegen zwakheid, tegenslagen en ongelukkige gebeurtenissen in den oorlog geven ons slechts nog meer kracht, vastberadenheid en een geestelijke en strijdvaardige activiteit, die bereid is alle moei lijkheden en hindernissen met re volutionaire geestdrift te overwin nen. Het is thans niet het oogonblik de vraag te stellen hoe alles ont staan is. Dat zal worden overgela ten aan een latere verantwoording, die in volledige openhartigheid zal worden afgelegd en het Duitsche, volk en de wereld zal toonon, dat het. ongeluk hetwelk ons de laatste wpken heeft getroffen, zijn diepe historische beteckcnis heeft. Stalingrad was niet te vergeejsch Het groole heldenoffer, dat onze soldaten in Stalingrad gebracht hebben, is voor liet geheele Ooste lijke front van beslissende histori sche beteckenis geweest. Dit. offer is niet tevergeefs gebracht.. Waar om. dat zal de toekomst bewijzen. Wij gelijken niet op den struisvo gel, die zijn kop in het zand steekt, om het gevaar niet te zien. Wij zijn moedig genoeg om 't rechtstreeks onder de oogen te zien, het koel bloedig en nuchter te taxeeren en het dan met opgeheven hoofd en vastberadenheid tegemoet te tre den. Eerst dan ontplooien wij als beweging en als volk altijd onze grootste deugden, n.1. een hartstoch- telijken en ijzeren wil om het ge vaar te breken en te bannen, een karaktervastheid, die alle hinder nissen overwint, taaie vasthoudend heid bij hel streven naar een een maal gesteld doel en een ijzeren hart, dat tegen alle aanvechtingen van binnen en van buiten gewa pend is. Wij doorstaan thans in het. Oos ten een zwaron militairen druk. De stormloop der steppe tegen ons eer biedwaardige continent is dezen winter losgebroken met een ge weld, dat. alle monschelijke en his torische voorstellingen in de scha duw stelt. De Duitsche weermacht vormt daartegen met haar bondge- nootpn dep eenigen wal, die in aan merking komt. Thans zal men he grijpen. waarom wij onze partijda gen te Neurenberg zoo vaak in het. teeken van den strijd tegen liet bolsjewisme gehouden hebben. Wij hebben toen voor het Duitsche volk en de wereld onze waarschuwende stem verheven, om de menschheid van het avondland te doen ontwa ken en haar de oogen te openen voor de afschuwwekkende,histo rische gevaren, welke voortvloeien uit. het beslaan van het Oostelijke bolsjewisme, dat een volk van bijna 200 millioen zielen had dienstbaar gemaakt aan de joodsche terreur en het voorbereidde tot een aanvals oorlog togen Europa. 'De beslissende strijd der gigantische wereldworsteling Toen de Fuolirer op 22 .Tuni 1941 de Duitsche weermacht, in het Oosten tot den aanval liet overgaan, waren wij ons allen bewust, dat daarmede de be slissende strijd van deze gigan tische wereldworsteling aan brak. Wij waren ons ervan be wust, dat de gevaren en moei lijkheden bij een langer af wachten slechts konden toene men, dat wij bij de grootscheep sche camouflage- en blufma- noeuvres van het bolsjewisti sche regiem het oorlogspoten tieel der Sowjetunie niet goed geschat hebben. Eerst thans openbaart het zich in zijn ge- heelen wilden omvang. Hier rijst een bedreiging van het Duitsche rijk en van het Euro- peesche vasteland, die alle ge varen, welke het avondland te voren heeft doorgemaakt., ver in de schaduw stelt. Alles wat wij tot dusverre hebben opgebouwd en gepresteerd, ver bleekt bij de gigantische taak, die hier onmiddellijk aan de Duitsche weermacht en middel lijk aan het Duitsche volk ge steld wordt. Ik wend mij allereerst tot de openbare meening der wereld ejj proclameer ten overstaan van haar drie stellingen van onzen strijd te gen het bolsjewistische gevaar in het Oosten. De eerste luid: Zou de Duitsche weermacht niet in staat zijn het gevaar uit het Oosten te vernieti gen, dan zou daardoor het Duitsche rijk en kort daarna geheel Europa aan het bolsjewisme ten prooi val len. De tweede luidt: De Duitsche weermacht en het Duitsche volk alleen bezitten met hun bondgenoo- ten de kracht, Europa fundamen teel uit deze bedreiging te redden. De derde luidt: In uitstel is ge vaar gelegen. Er moet snel en grondig gehandeld worden, anders is het te laat Het doel van het bolsjewisme Ten aanzien van de eerste stel ling zeide de minister onder meer: „Het bolsjewisme heeft altijd open lijk verkondigd, dat het zijn bedoe ling is niet alleen Europa, maar de geheele wereld te revolutioneeren en ze in een bolsjewistische chaos te storten. Dit doel is sedert het be gin van de bolsjewistische Sowjet unie door het Kremlin op ideolo gisch terrein gepropageerd en op practisch gebied heeft het ervoor gevochten. Het is duidelijk, dat Stalin en de andere Sowjet.grooten, hoe meer zij gelooven nader te ko men tot de verwezenlijking van hun wereldvernielende bedoelingen, er naar streven deze bedoelingen te camoufleeren en te bedekken. Dit kan ons niet misleiden. Doel van het bolsjewisme isr de wereldrevo lutie der joden. Zij willen de chaos over Duitschland en Europa bren gen, om in de daaruit ontstane wan hoop en vertwyfeling der volken hun internationale, bolsjewistisch- gecamoufleerde kapitalistische ty- ranie op te richten. Men moet niet gelooven, dat het bolsjewisme, in dien het gelegenheid kreeg tot een zegetocht tegen het Duitsche rijk, ergens aan onze grens halt zou houden. Het voert een agressiepo- litiek en een agressieoorlog, die juist op de bolsjewiseering van al le landen en volken is gericht, Pa pieren verklaringen, die door het Kremlin of als garantieverplichtin gen door Londen of Washington te gen deze onweerlegbare bedoelin gen worden gegeven, maken geen indruk op ons. Wij weten, dat wij in het Oosten te doen hebben met. een duivelsch politiek spel, dat de betrekkingen, welke anders tusschen menschen en staten gebruikelijk zijn, niet. er kent, Als bijv. de Engelsehc lord Beaverbrook'verklaart, dat Europa aan een Sowjetleiding moet worden overgelaten, als de invloedrijke Amerika ansch-joodsche journalist Brown deze stelling aanvult dooi de cynische uitlating, dat een bol- De cri-sis in het Oosten en de totale oorlog Rijksminister Dr. Goebbels heeft Donderdagmiddag op een massabijeenkomst het woord gevoerd over de crisis in het Oosten en den totalen oorlog. De reusachtige hal, waarin de minister sprak, was overvol met menschen uit alle kringen van het volk, men zag naast rijksministers, Reichs- en Gau- leiter, en andere vooraanstaan de mannen van staat en partij, leiders der oorlogseconomie, soldaten, onder wie veel dra gers van het ridderkruis, per sonen uit kunstenaars- en cul- tureele kringen en de in mas sa verschenen bevolking der hoofdstad. sjewiseering van Europa misschien wel juist de oplossing van ons con tinentaal probleem vormt, dan we ten wij precies wat daarmede be doeld wordt. De Europeesche mogendheden staan hier voor het vraagstuk, dat over haar leven beslist, liet. avondland is in gevaar, üf haar regeeringen en haar intellectu- eele kringen dat willen inzien of niet, is daarbij van heel wei nig belang. Het Duitsche volk althans is niet bereid zich aan dit gevaar over te leveren, al was het maar bij wijze van proef. Achter de aanstormende Sowjetdivisies zien wij reeds de joodsche liquidatiecomman do's en daarachter verheft zich de terreur, het spookbeeld van millioenen hongerenden en vol komen anarchie, wij weten da al door, voor welke historische taak wij staan. Tweeduizend jaar opbouw van de menschheid van het avondland is in gevaar. Maar het is ook tee kenend. dat, wanneer men dit ge vaar maar bij zijn naam noemt;, het internationale jodendom in alle landen daartegen met veel la waai protest aanteekent. Zoo ver is het dus in Europa reeds geko men, dat men een gevaar niet meer gevaar mag noemen, wanneer het van het jodendom uitgaat." Ten aanzien van zijn tweede stel ling verklaarde dr. Goebbels: „De Europeesche staten, met inbegrip van Engeland, beweren, dat zij sterk genoeg zijn om bijtijds en op doeltreffende wijze tegen een bolsjc vviseering van Europa op te treden. Deze verklaring is kinderlijk. In dien dc sterkste militaire macht der wereld niet in staat zou zijn, de bedreiging door het bolsjewisme te vernietigen, wie zou dan daartoe de kracht hebben? De neutrale sta ten van Europa bezitten noch het potentieel, noch de militaire machts In de Donderdag gehouden pers conferentie is officieel bekend ge maakt, dat de evacuatie in ons land in groote lijnen is voltrokken en afgezien van enkele details en indien de toestand niet verandert geen verdere uitbreiding meer zal ondergaan. Het blijft dus bij de maatregelen, die tot dusver genomen zijn, het geen ook beteekent, dat reeds ge- evacueerden niet naar hun vroegere woonplaats kunnen tcrugkeeren. In de genoemde conferentie werd er op gewezen, dat de maatrege- len, zooals die tot hu toe genomen zijn, militaire noodzaak waren en niet slechts het belang dienden van de bezettende macht, doch vooral de veiligheid van de burgerbevol king. Deze militaire maatregelen im- mers vormen een afschrikking van invasieplannen en garandeeren der- halve bescherming tegen verwoes- ting, die een inval met zich zou brengen. Er werd echter zooveel mogelijk rekening gehouden met de moei lijkheden voor de bevolking, welke men zoo goed kent, omdat inder tijd in Duitschland zelf bij den bouw van de Westwall de bewoners dikwijls binnen 3 dagen moesten verdwijnen en soms slechts 40 a 50 kg. van hun eigendommen mochten meenemen. In Nederland is de termijn daar om vrij lang genomen en mochten zij, die verdwijnen moesten, toch nog 200 kg. goed per persoon, een fiets en een kachel meenemen. LEGENDE Voorts wees men er ter conferen tie op. dat het gerucht, als zou een groot deel van het huisraad naar Duitschland verzonden zijn, volko men verzonnen is. Alle vrijgeko men goederen werden en worden in Nederland en alléén daar ge bruikt. Trouwens, zonder uitzonde ring, moest steeds alles wat niet spijkervast was, door de bewoners meegenomen worden. Al met al goed nieuws voor de kustbevolking, nu het spook der evacuatie, inderdaad voor zeer ve len een nachtmerrie, goeddeels ver dwenen is. middelen, noch de vereischte gees telijke orienteering van hun vol ken, om het bolsjewisme ook maar den geringsten tegenstand te bie den. Zij zouden zoo noodig door de gemotoriseerde robot-divisies in enkele dagen onder de voet wor den geloopun. In de hoofdsteden van dc middelbare en kleine Euro peesche staten troost men zich met liet voornemen zich geestelijk te wapenen tegen het bolsjewistische gevaar. Maar 't Oostelijke bolsje wisme is niet alleen een terroris tische leer, het is ook een terroris tische praktijk. Het jaagt zijn doel na met volkomen uitputting van zijn potentieel en zonder ook maar eenigszins rekening te houden met hot geluk, den welstand en den vrede van de onderworpen volken. Wat zouden Engeland en Ameri ka willen doen, als in het ergste geval het Europeesche continent een prooi van het bolsjewisme werd? Wil men misschien Europa van Londen uit wijsmaken, dat een dergelijke ontwikkeling aan de Ka- naalgrens halt zou houden? liet bolsjewisme heeft reeds in den vorm van de communistische par tijen zijn vreemdelingenlegioenen op den grond van alle democrati sche landen staan. Geen dezer sta ten kan beweren, dat hij voor een bolsjewiseering van binnen uit im muun is. Alle territoriale verplich tingen, die de Sowjetunie op zich neemt, hebben in onze oogen geen werkelijke waarde. Het bolsjewisme pleegt zijn grenzen ook ideologisch en niet alleen militair op te trekken en daarin bestaat juist het gevaar, dat geen acht slaat op de grenzen der vólken. De wereld heeft geen keus tusschen een in zijn oude ver snippering terugvallen en een on der leiding der spil nieuw geordend Europa, maar slechts tusschen een onder de militaire bescherming der spil staand en een bolsjewistisch Europa. Bovendien ben ik er vast van overtuigd, dat de lamenteercn- de lords en aartsbisschoppen Londen heelomaal niet. het voorne men hebben daadwerkelijk op te treden tegen- het bolsjewistische gevaar, dat bij een verder opdrin gen der Sowjetlegers voor de Euro peesche staten zou bestaan. Het. jodendom heeft, de Angelsaksische staten op geestelijk en politiek ter rein reeds zoo diep doordrongen, dat zij dit gevaar zedf niet meer willen erkennen. Zooals het zich in de Sowjetunie van de bolsjewis tische camouflage voorziet, zoo draagt het in de Angelsaksische staten een plutocratisch-kapitalis- tisch mom. Óver ons land heen rei- Meldt u aan bij de Waffen-SS. het legioen of het wachtbataljon in Nederland ken het West-Europeesclie, pseu- do-beschaafde jodendom en dat van het, Oostelijke ghetto elkaar reeds de hand. Europa in doodsgevaar. Daarmede verkeert Europa in doodsgevaar. Ik vlei mij niet met de hoop, door deze verklaringen de openbare meening in de neu trale en zelfs in de vijandelijke staten te kunnen alamieeren. Dat is ook niet de bedoeling. Ik weet, dat de Engelsche pers morgen zal beweren, dat ik met het oog op den druk, die wij aan het Ooste lijke front doorstaan, de eerste voelhorens voor den vrede heb uitgestoken. Daarvan kan in het geheel geen sprake zijn. In Duitschland denkt thans niemand aan een laf compromis. Het ge heele volk denkt slechts aan een harden ooVlog, maar als verant woordelijk spreker van het leiden de land van dit continent maak ik voor mij aanspraak op het souvereine recht een gevaar te noemen, als het niet alleen ons eigen land, maar ons geheele werelddeel bedreigt." Dr. Goebbels zekle ten aanzien van zijn derde stelling, dat de verlamimingsversohijnselen bij de W est-Europeésche democratieën tegenover de doodelijkste DCdrei- ging benauwend zijn. Ilot in ter- Mi op 18.22 20 Feb v t\r 27 Fcb LK vanavond om onder 18.01 uur 826 rot morgenochtend 7.46 uur Zondagavond om 18.02 uur tot Maandagochtend 7.44 uur 6 Mrt N.M. EK. 13 Mrt Maan onder 8.51 nationale jodendom bevordert die verschijnselen uit alle macht, zooals de tegenstand tegen het communisme in onzen strijd om de macht in ons eigen land kunst matig door de joodsche kranten: in slaap werd gewiegd en pas door het naIionaal-socialistisme gewekt werd. Het Jodendom toont zich hier weer eens den demon van het verval en den drager van een in ternationale cuituurverrtielende chaos. Men zal, om daar even ge wag van te maken, in dit verband ook onze consequente jodenpolitiek kunnen hegrijpen. Wij -zien in het jodendom voor ieder land een onmiddellijk gevaar. Iloe andere volken zich tegen dat gevaar te weer stellen, is ons onverschillig. Maar hoe wij ons daartegen ver weren. is onze eigen zaak. waar in wij geen inmenging dulden. Het jodendom is een infecteerend verschijnsel, dat hesmet. Als het vijandelijke buitenland schijnhei lig protesteert tegen onze anti- joodsehe politiek en huichelachti ge krokodillentranen vergiet over onze maatregelen tegen het joden dom. dan ons da.t niet beletten het noodzakelijke te doen. Duitsch land althans is niet van zins zich voor deze bedreiging te buigen, maal veeleer bijtijds en zoo noodig met de radicaalste maatregelen tegen haar óp te treden. In het teeken van al deze overdenkingen staat de mili taire druk tegen het Duitsche rijk in het Oosten. De oorlog der gemechaniseerde robots tegen Duitschland en Europa is op zijn hoogtepunt. Het Duitsche volk vervult met zijn bondgenooten in den volsten zin van het woord een Euro peesche zending, wanneer het met de wapenen optreedt te gen deze rechtstreeksche en allerernstigste levensbedrei ging. Deze strijd kan en mag slechts met een overwinning eindigen. DUITSCH WEERMACHTBERICHT Succesvolle operaties in Tunesië HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 19 Febr. Het opper bevel van de weermacht maakt be kend: In den West-Kaukasus en aan den benedenloop van de Koeban von den bij invallende dooi slechts krijgsoperaties van plaatselijke be- teekenis plaats. Hierbij maakte een eigen aanval ten Zuiden van Nowo- rossiisk nieuwe vord'eringen. Aan het Donetzfront en in het gebied van Charkof viel de vijand opnieuw met sterke strijdkrachten aan. Hij werd in deels zware gevechten afgesla gen. Talrijke vijandelijke aan vallen ten Zuidoosten van Orel mislukten. De vijand werd door een tegenaanval teruggeslagen. Hierbij werden verscheidene tanks vernietigd. De luchtmacht viel concentraties van tanks, artilleriestellingen en marchee- Te Lunteren heeft de begrafenis plaats gehad van het stoffelijk overschot van mevrouw W. A. Reydon Haak Steenhart. echtgenoote van den secretaris-generaal van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, mr, H. Reydon. die door sluipmoord is gevallen. De stoet op weg 'naar de begraafplaats Polygoon-v. Bilsen-Pax m Cor Ruys vervult den titelrol in het blijspel .De Boekenwurm", dat te Dordrecht werd opgevoerd C Kraracr-Pax m rende colonnes van den vijgnd aan en ontlastte de formaties van het leger zoodoende aan- merkelijk. Bij de voortzetting van de krach tige aanvallen ten Zuidoosten van het Ilmenmeer leed de vijand op nieuw zeer zware verliezen aan menschen en materiaal. Ondanks zeer krachtigen steun door tanks en «slagvliegers werd de vijand voor de Duitsche hoofdlinie overal terug geslagen. Ook de voortgezette po gingen der bolsjewisten om ons front ten Zuiden van het Ladoga- meer en voor Leningrad te doorbre ken, stortten bloedig ineen. In een tegenaanval werd hierbij een vij andelijke groep strijdkrachten inge sloten en vernietigd. De Spaansche vrijwilligersdivisie had een succes vol aandeel aan den afweer der bol sjewistische aanvallen. Een nachtelijke aanval van ge vechtsvliegtuigen op stad en haven van Moermansk had een goede uit werking. In Tunesië gaan de krijgsope raties met succes voort. In het zeegebied van Algiers behaal den Duitsch-Italiaansche vlieg tuigen in den strijd tegen een krachtig beschermd vijandelijk ravitailleeringsconvooi nieuwe successen. Een lichte kruiser en drie groote transportschepen kregen torpedotreffers. Aange nomen kan worden dat een der koopvaardijschepen vernietigd Gisteravond laat viel een forma tie vijandelijke gevechtsvliegtuigen Noordwest-Duitschland aan en wierp brand- en brisantbommen op het gebied van Wilhelmshaven. De bevolking, vooral in de omliggende plaatsen, leed verliezen. Negen der aanvallende bommenwerpers wer den neergeschoten. De stem der S.S. Luistert op Zondag 21 Februari van 11.30 tot 11.45 over den zender Hilversum 1. op golflengte 415 me ter. naar de stem der SS. Onder werp; „SS en rassenhygiëne".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1