NOORD-HOLLAND Distributienieuws Verduister DAGBLAD VOOR VIIANDELIIKE DRUK AAN HET OOSTFRONT VERMINDERD Mussert spreekt te Maastricht Twaalf en een lialf iaar Wieringermeer Klinkende overwinningen voor Helder en L.S.V.V» De kampioenscompetitie Deze Courant verschijnt dagelijks y Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureau: Schagen, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen) MAANDAG 22 FEBR. 1943 SCMAGER FDfTIE 87ste Jaargang. No. 12034 Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Ad r t #n t 1 e-t a r i f. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per mm. Bij contract binnen een iaar te Re- bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. ooi. op aanvr. DUITSCH WEERMACHTBERICHT DE DOOI DOET ZIJN INTREDE HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 21 Febr. Het opper bevel der weermacht deelt mede: „Tengevolge van den dooi, die in nieuwe sectoren van het Oostelijke front is ingevallen, en van de zware verliezen, wel ke de bolsjewieken in de tot dusverre geleverde gevechten van den winterslag hebben geleden, verminderde gisteren de vijandelijke druk op som mige plaatsen, In het gebied van den beneden-Koeban lever den plaatselijke aanvallen der bolsjewieken geen resultaat op. 'Aan het front tusschen de Zee ,Van Azov en het gebied ten Zui den van *Orel mislukten talrijke yijandelijke aanvallen. 61 pantser wagens werden kapotgeschoten, waarvan 34' alleen bij den afweer ivan een krachtigen aanval, waar bij de vijand bovendien zware, bloedige verliezen 'leed. Verscheidene aanvallen van Duit fiche afdeelingen in dezen sector brachten plaatselijke successen. De luchtmacht steunde met sterke formaties de troepen te land en bracht vernietigende slagen toe aan vijandelijke voertuigen en con centraties van troepen en pantser wagens. Gevechtsvliegtuigen heb ben met zichtbaar succes spoor wegdoelen achter het .vijandelijke front gebombardeerd. Enkele vijandelijke aanvallen In het gebied van Rzjef werden, ten deele in'den tegenaanval, afgesla gen. In het noordelijke deel van Set Oostelijke front viel de vijand slechts op eenige punten ten Zuid oosten van het Ilmenmeer aan. Hij werd met veel verliezen aigeslagen Ten Zuiden van het Ladogamcef en voor Leningrad heeft de vijand zijn aanvallen niet voortgezet. Twee eigen aanvalsoperaties "wer den in weerwil van den hardnek- ki'gien vijandelijken tegenstand met succes voortgezet; 12 pantserwa- Gandhi's toestand zeer ernstig 1 Onmiddellijke vrijlating ge- ëischt. De Engelsche berichtendienst meldt volgens het DNB. uit Bombay: Een communiqué der regeermg deelt mede. dat wanneer Gandhi Kiet zonder verwijl zijn vasten af- reekt. het mogelijk te laat zal zijn om zijn leven te redden. Meer dan 17000 inwoners van New Delhi hebben, volgens den Britschen berichtendienst, een ma nifest geteekend. waarin de onmid dellijke vrijlating van Gandhi wordt geëischt. Op een conferentie van de politieke leiders van Indic is door de-werkcommissie een resolutie aangenomen, die eveneens de vrij lating van Gandhi eischt. Wegens den ernst van den toe stand is de resolutie onmiddellijk aan den particulieren secretaris van den onderkoning overhandigd. Ontmoeting Rsosevelt-Stalin 7 GENEVE. 21 Febr. (DNB). De Sunday Dispatch verneemt uit. New York. dat welingelichte kringen spreken over een poging tot een spoedige ontmoeting tusschen Roo- sevelt en Stalin. Er zijn talrijke re denen. die een dergelijke biieen-f komst wenschelijk doen schijnen. De Ver. Staten zijn gesteld op over eenstemming omtrent de plannen voor na den oorlog. Men stelt be lang in de Russische vredesoogmer- ken en in het feit. in hoeverre deze overeenstemmen met de Engelsch Amerikaansche aspiraties. gens werden daarbij vernietigd. Luchtdoelgeschut der luchtmacht hee-ft zich gedurende den grooten afweerslag aan alle brandpunten van het Oostelijke front bijzonder onderscheiden. Een jachteskader onder bevel van luitenant-kolonel Trautloff heeft zijn 4000ste over winning jn de lucht behaald. Aan het front, van Kandalaksja slaagden Dnitsche en Finsche t.roe pen er in $en bolsjewistische 'ski- afdeeling In te sluiten en te ver nietigen. Van 11 tot 20 Februari zijn aan het Oostelijke front 774 Sovjet- pantserwagens door afdeelingen van het leger vernield. buitge maakt of buiten gevecht gesteld. Aan het front in het, Zuidwesten van Tunesië duren de bewegings gevechten voort. Een door pant serwagens gesteunde vijandelijke tegenaanval werd afgeslagen. De luchtmacht bestookte met succes Britsche gemotoriseerde troepen en luchtdoelibatterijstellingen. Bij den aanval op Noordwest- Duitsdh gebied op 10 Februari zijn, naar alsnog is geconstateerd, nog twee vliegtuigen door lucht doelgeschut der marine neerge schoten, zoodat de totale verliezen van den vijand bij dozen aanval zijn gestegen tot 13 vliegtuigen. Hei affiche toot de nieuwe actie ean den Nederiandschen Volksdlenst. de kraamvcrpleglng. J. Schlpper-Pa* m GENERAAL ALEXANDER BEVELHEBBER. STOCKHOLM. 20 Febr. (DNB). Naar de Britsche berichtendienst meldt heeft generaal Alexander het bevel over alle landstrijdkrachten der geallieerden in Tunesië op zich genomen. Et moet rust en orde heerschen op de hoogescholen Zaterdag heeft Mussert een be zoek gebraaht aan Maastricht en aldaar het nieuwe districtshuis geopend. Na een bezoek gebracht te heb ben aan den Beauftragte, begaf de leider zich naar het Vrijthof, waar hij onder groote belangstelling de formaties van de W.A., den Jeugd storm en de SS inspecteerde. Na dat de vlaggen aan het nieuwe districtsihuis waren gehesöhen, be traden de leider en de gasten het nieuwe gebouw, waar graaf de Marohant et ó'Ansomibourg de aanwezigen welkom heette. Nadat Kreisleiter Quant had ge waagd van de kameraadschappe lijke samenwerking tusschen, de Duitsche en Nederlandsche natio- naal-socialisten in Limburg, sprak Mussert. Des avonds sprak de leider in de overvolle zaal van den Stadsschouwburg. „Wij beleven een historisch tijd perk in den strijd om het bestaan van Europa en van ons volk. Wij zouden willen aldus de leider dat alle volken schouder aan sohoudcr in dien strijd tegen het bolsjewisme stonden en het doet ons leed, dat slechts een deel van Europa actief aan dien strijd deel neemt. Spr. gaat dan de geschie denis na, die leidde tot dezen oorlog en spreekt over het karak ter van den strijd. Komende tot de huidige positie van ons volk zeide de leider, dat het Nederlandsche volk het op bet oogenblik niet gemakkelijk heeft. Ook het Nederlandsche volk brengt groote offers. Evacuatie, arbeiders naar Duitschland. afbraak van hui zen. straks sluiting van zaken, ver arming en geestelijke verwildering. Er zijn moeilijkheden zonder tal. Sprekende over de moorden op generaal Seyffardt. mevr. Reydon en weerman Bannink gaf Mussert als zijn meening te kennen, dat de emigrantenkliek in Londen tot deze moorden aanzet en dat de daders uit Joodsch communistische kringen afkomstig zijn. De rijkscommissaris wil. dat er rust en orde heerscht op de universiteiten en hoogescholen Daartoe heeft de Duitsche over- held het recht. Aan ons. er zorg voor te dragen, dat er alleen studenten komen, die studeeren en niet zij, die agitatie voeren. De studenten, die agitatie voe- ren moeten maar naar Duitsch land om te werken. De verha len over het oppakken van vrouwen en meisjes, zlln ge ruchten. In den grooten striid staan wii. nationaal-socialisten. aan den goe den kant. aan den kant van Eurpa. Aan den kant van ons vaderland. Wij willen helpen aan den opbouw van het nieuwe Europa. Straks moe ten wij kunnen zeggen: toch is Ne derland herrezen. Nederlandsche kustplaats gebombardeerd Zware verliezen onder de burgerbevolking. 's-Gravenhage, 20 Febr. In de vroege middaguren van Vrijdag hebben Britsche vlieg tuigen een aanval gedaan op een kustplaats in het Noorden des lands. De Nederlandsche burgerbevolking heeft volgens de voorloopige berichten 34 dooden, 38 zwaar- en 50 licht gewonden te betreuren. Boven dien werd er aanzienlijke scha de aangebouwen aangericht. Deze luchtaanval is weer een bewijs voor het leugenachtige van de Britsche propaganda., In dit verband zij eraan herinnerd, dat de Engelschcn hun nog niet ver geten snooden aanval op Eindho ven, dien zij juist, uitvoerden op een Zondag, den Sint Nicolaasdag, met de verklaring pi'obeerden te rechtvaardigen, dat zij met opzet een Zondag hadden uitgekozen om de Nederlandsche arbeidersbevol king in de werkplaatsen- te spa ren. In werkelijkheid echter heb ben zij dezen aanval daarom op den Zondag ondernomen, omdat die dag bijzonder gunstig was voor de uitvoering van den s»n- v»' Dat de Engelschcn in het geiheel niet eraan denken, de Ne derlandsche burgerbevolking te sparen, bewijst de aanval van Vrij dag, die plaats had op een week- sohen dag en op "een tijdstip, waar op van tevoren verwacht kon wor- den, uat de burgerbevolking groo te verliezen zou te lijden krijgen. De operaties in Tunesië Voordeelige positie der Duitsche troepen. BERLIJN. 20 Febr. De ANP- correspondent meldt: Omtrent de kansen van het Tu nesische front toont men zich in des kundige kringen te Berlijn alleszins optimistisch. De vesting van de as in Afrika, die den vorm heeft van een vier hoek van 100 km. bij 200 tot 300 km. wordt in den rug gedekt door de zee. Afgezien van twee kleine commando-raids hebben de Engel- schen van zee uit nog geen actie on dernomen. Naar de landzijde heeft het front overal het gebergte be reikt en de vesting Tunis vormt zoo doende als het ware een eiland, met alle voordeelen van dien. In het Zuiden heeft het oude leger van Rommel zich tusschen de nauwe passages der zoutmeren en de zee engte van Gabes genesteld. De troe pen hebben de beschikking over de beste straatwegen, die zich radicaal van de stad Tunis tot de Peripherie uitstrekken. Doordat zij aldus het voordeel van de binnenste linie hebben, is een spaarzame bezetting van het front en een bliksemsnel manoeuvreeren van de op bepaalde plaatsen in reserve gehouden ge mechaniseerde korpsen mogelijk. Alle rond Tunis gestationneerde troepen zijn thans gemechaniseerd. Ten deele uit Amerikaansche buit. voor het grootste deel echter uit de aanvoer door de lucht en over zee. De ravitailleering is thans even punctueel als 'n sneltreinverbinding Een verder punt van gelang is. dat de troepen zich in Tunesië ten deele zelf kunnen verzorgen. Het Duitsche leger bevindt zich in het Fransche koloniale gebied in een oase. terwijl de Engelschcn en Ame rikanen zich met de dorre gebieden moeten vergenoegen. Het gebèrgte is onvruchtbaar: de boeren daar zijn arm en de sjeiks hebben kleine kud den en tot dit Westelijk gebied zijn de Fransche kolonisten tot dusver nauwelijks doorgedrongen. Dank zii de betrekkelijke autarkie van het Tunische bruggehoofd kan. als mi litaire operaties aan den gang zijn de ravitailleering geheel in dienst van den munitieaanvoer worden ge steld. terwijl de troepen uit de rijk dommen des lands putten. EIEREN VOOR KINDEREN VAN 4 TOT EN M,ET 20 JAAR. Van Zondag 21 Febr. tot en met Za- tecdaB 3 April a.s. zullen voor perso nen van 14 tot en met 20 jaar twee eieren verkrijgbaar zijn op bon „Re serve 2-09". Voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar wordt in hetzelfde tijdvak één ei beschikbaar gesteld op bon „Ré serve 3-10". De bonnen dienen bij den détaillist te worden Ingeleverd op Maandag 22 tot enmet Zaterdag 27 Februari 1943, desgewenscht tegen ontvangstbewijs, waarna de detaillist de eieren in den loop van bovengenoemd tijdvak zal af leveren. Op nader te bepalen tijdstippen tus schen 1 en 21 Maart a.s. zullen de plaat selijke distributiediensten bonkaarten „Voedingsmiddelen 4de periode 1943", nieuwe aardappelkaarten en klanten kaarten voor groente uitreiken. Er wordt onderscheid gemaakt tusschen stad- en landkaarten. Zij, die geboren zijn tusschen 21 Fe bruari en 22 Maart van de jaren 1922, 1929 of 1939, moeten hun inlegvel rui len, alvorens hun bonkaarten in ont vangst te nemen. Wat men ontvangt. De diensten zullen uitreiken: aan houders van een inlegvel K 1 of L 1 een bonk. K 114, twee aardappelk. en een klantenk. voor groente, aan hou ders van een inlegvel K 2 of L 2 een bonk. K 214, drie aardappelk. en een klantenk. voor groente, aan hou ders van een inlegvel K 3 of L 3 een bonk. K 314, twee aardappelk. en een klantenk. voor groente, aan houders van een inlegvel K 4 of L 4 een bon kaart K 414, één aardappelk. en een klantenk. voor groente, houders van L-inlegvellen ontvangen bovendien een toeslagk. voor aardappelen. Men kan de kaarten uitsluitend af halen bij den distributiedienst der ge meente, waar men in bet bevolkings register is opgenomen. Een uitzonde ring kan slechts gemaakt worden voor hen, bij wie uit een verklaring op de stamkaart en op het inlegvel blijkt, dat zij tengevolge van oorlogsomstan digheden tijdelijk elders verblijven en voor schippers, woonwagenbewoners, gedetacheerde marechaussee's, de vas te bevolking van kostschplen e.d. Controleert vooral! Bij de uitreiking van een bonkaart voor voedingsmiddelen en een klanten-, kaart voor groente wordt het vakje R 5. bij de uitreiking van aardappel- kaarten het vakje R 6 van de stam kaart afgekruist. Bovendien wordt de bon van het inlegvel verwijderd, waar van het nummer overeenkomt met dat van de uitgereikte bonkaart voor voe dingsmiddelen. Men moet terstond bij ontvangst na gaan, of men -alle bescheiden inder daad heeft ontvangen. Latere reclames worden niet in behandeling genomen. VASTE BRANDSTOFFEN EN PETRO LEUM VOOR KOOK DOELEINDEN. Zij, die voor de bereiding van hun warme maaltijden uitsluitend zijn aan gewezen op vaste brandstoffen of pe troleum, dienen ter verkrijging van nieuwe brandstoffen- of petroleum- kaarten voor kookdoeleinden een aan vraagformulier in te vullen bij de plaatselijke distributiediensten, in het tijdvak van 22 tot en met 27 Febr. 1943. De kaarten zullen worden ge bruikt gedurende het seizoen van 1 Mei 1943 tot en met 30 April 1944. Gisteren, Zondag 21 Februari, was het twaalf en een half jaar geleden, dat de Wieringermeer droog viel. In de Wieringermeer is dat heuglij- ke feit gegrift in de muren van en kele scholen: „Op 21 Augustus 1930 viel de Wieringermeer droog". Het werk der indijking werd in 1926 aangevangen en was voltooid op het einde van 1929. Daarna kon men met het leegmalen beginnen. Op 21 Augustus 1930 was oqk dit werk geheel voltooid. De nieuwe slikbodem moest daarop bouwrijp gemaakt worden, door den afvoer van het zout en door een inten sieve ontwatering. Na de verzorging van de ontwatering en de ontzilting kon met de bewer king van den bodem worden aange vangen. Het zou echter nog tot November 1934 duren, eer de bodem in handen der definitieve grondgebruikers zou worden gegeven. Vóór dien datum was het de staat, die in de landbouwcul- tuurmaatschappij „De Wieringermeer" de gronden exploiteerde. De vraag, op welke wijze de bedrij ven uitgegeven zouden worden, heeft de gemoederen lang beziggehouden. De staat kon den grond verkoopen en hij zou den bodem kunnen behouden en als ondernemer exploiteeren met behulp van gehuurden arbeid. eD gulden mid denweg werd gekozen. Behoudens een enkele uitzondering heeft de staat den gewonnen grond in eigendom behou den. Niet om dezen zelf te exploitee ren. Dit zou geschieden door den boer- ondernemer. Aldus behield de staat de voordeelen van den grondeigendom terwijl het gemeenschapsnut, dat te verwachten viel uit het particuliere ondernemen, eveneens gewaarborgd bleef. De maatschappelijke invloed werd vergroot, doordat de overheid ook de woningvoorziening ter hand nam, zoo wel door het bouwen der boerderijen ais duor dal der arbeiderswoningen in de dorpen. Het resultaat? Men mag dat zonder voorbehoud bijzonder gunstig noemen. Natuurlijk- zijn er fouten gemaakt. Doch daarvan heeft men geleerd voor den aanleg en de kolonisatie der ove rige Zuiderzeepolders. In een periode van 12 1/2 jaar is aan onzen bodem een uitgstrekt, vruchtbaar landbouwgebied toegevoegd, bewoond door een kloeke welvarende bevolking van boeren en arbeiders. De. Goebbel* spreekt tot het Duitsdie Volk tijdens de groote bijeen komst In het Sportpalast te Berlijn op Donderdag 18 Februari 1943 Te'efoto Hoffmann-Statif-Pair m Maan Maan op vanavond om onder 2038 io r\A 909 27 Feb 18.04 Ulir |3Mrt LK tol morgenochtend RR 6Mrt n ao 2iMrt. N.M. uur V.M. De oplettende huisvrouw 's-GRAVENHAGE, 19 Febr. In vele gezinnen worden weinig gebruik te nevenvetrekken totaal verduisterd en de lamp van een verduisterings kapje voorzien, zoodat er slechts een spleet licht door de onderste opening valt. Op zichzelf moge het gemakkelijk zijn, het is niet bevorderlijk voor een spaarzaam gebruik van .electrischen stroom. Zoo'n duurzame verduistering maakt het noodzakelijk, dat, als men overdag in zoo'n vertrek moet zijn,"tel kens de lamp wordt aangedraaid en omdat de kleine lichtschijn nauwelijks wordt bemerkt, laat men het licht vaak per abuis branden. Dergelijke verduis teringen moeten door rolgordijnen of afneembare luiken worden vervangen. Voor de oplettende huisvrouw zijn er nog velerlei mogelijkheden om er in haar eigen rijk voor te zorgen, dat de kostbare stroom niet wordt verkwist. Weest zuinig met overleg! Het is Uw eigen belang. Beperkt het electriciteitsverbruik, het is Uw eigen belang I Voetbaluitslagen eerste: klasse. District I: Sparta—Stormvogels 3-2. District IV: Eindhoven—Maurils '32, Willem II—Roermond 4-^2, P£VNAC 1—0, NO ADMVV 2—2 District V: GVAV—Achilles 0—3, LSC—Leeuwarden 0—1, Veendam— Sneek 3—3. DISTRICT I. Tweede klasse A: De Kenmetnres OSV 3—4. WFCHBC 3—3, Al cm. Victrix—ZFC 2—3. KFCAlkm. Boys 4—1, RCH—Santpoort 8-3. Derde klasse A: KW-Zaandijk 0—1, Succes-DEM niet opgek. Vierde klasse A: LSW 1926— Vrone 7—1. BKC—Texel 0—2. Vierde klasse C: Bergen-—CSV 3—1, USVU—IEV 50. Res. tweede klasse A: RCH 2-- De Kenneimers 2 21, AFC 3WF C 2' 2-2, HFC—VSV 0—1. Res. derde klasse A: Assendelft 2HRC 2 1—4, Zaandijk 2—KW 2 2—6. Alc. Victrix 3—ZFC 3 0—5, QSC 2—OSV 2 2—3. Derde klasse B: Halfw.Zandv.m. 1—3, Helder—Kinh. 8—1, DTS Terrasv. 11. ONDER-AFD. NOORD-HOLLAND. 1D: OudorpSVW 1—3. HRC 3— Helder 3 2—8, Alcm. 4—Winkel 1 -4. 2C: RKAFC 2—Schoorl 2 3—3, 2D: Con Zelo—VZV 1—1, Dirks hom—HOSV 2-0. 2E: BKC 2—Succes 2 7-4. Geel Zwart 2—W.waard 2 12, Call'oog SRC 3—7. 3F: Helder 4—DTS 3 0—4, Scha gen 3Winkel 3 84. 4G: DTS 4—Alcm. 6 12 0, F.K AFC 3—Petten 2 0—4. 4H: LSW 3—Dirksihorn 2 4-2, N. Niedorp 3—Con Zelo 3 gest. Adksp.: W .waard aSchagen a 0—3, Helder b—HRC a 0—0, VZV bCon Zelo 11. UoeJttol Verrassende uitslagen vielen er ditmaal niet te noteeren. hoe wel in Ons district vooral Hel der en LSW goed voor den dag kwamen. EERSTE KLASSE. District I. Sparta kon het met 5 invallers spelende Stormvogels maar net aan. getuige de 32 overwinning. District IV. Willem II won van Roermond met 42; Eindhoven klopte Maurits met 32. terwijl PSV zich uit de ge vaarlijke zone werkte doér een 10 overwinning op NAC. NOAD-MVV eindigde 22. zoodat de spanning er voor de laatste plaats nog een beetje in blijft. District V. GVAVAchilles werd een be sliste 30 overwinning voor de As senaren. terwijl, Leeuwarden met een 10 overwinning thuiskwam uit Sneek tegen LSC. Ook Sneek behaalde 1 winstpunt tegen Veen- dam 3—3 zoodat hier nog van al les mogelijk is. ONS DISTRICT. 2e klasse A. De race tusschen KFC en OSV is voortgezet en beide rivalen heb ben wederom een overwinning ge hoekt. OSV won in Bfeverwijk met 4-3 van de 'Kennemers, terwijl KF C de Boys er met 4-1 onder liieUl. HBC viel af, doordat zij het niet verder bracht dan een gelijk spel 3—3 tegen WFC, terwijl Alcm. met 2-4 van ZFC verloor. RCH Santpoort leverde een 8-3 uitslag, zoodat de Santpoortenaren defini tief onderaan zijn geëindigd. 3 e klasse A. SchagenGVO en Succes—DEM vonden geen doorgang. Zaandijk won wederom met 1-0 van KW en omzeilde daarmede dus een lasti ge klip. ^e klasse B. Helder verpletterde Kiriheim .met 8-1 en noteerde hiermede de zesde achtereenvolgende overwin ning. Zondag a.s. HFC nog? Half weg moest de punten aan Zand- voortm eeuwen laten (13) en loopt dus nog steeds de kans on deraan te eindigen. DTS verzamel de weer één punt n.1. 1-1 tegen Terrasvogels. 4e klasse A. LSW nam nu geen halve inaat regelen en stuurde Vrone met een 7-1 nederlaag naar huis. BKC ver loor met 2-0. van Texel, zoodat de nok aan nek race tusschen de lei ders nog voortduurt. Helder verplettert Kinheim Het Heldersche elftal heeft zich vol ledig gerehabiliteerd van de slechte beurt van verleden week, door in een goed gespeelden wedstrijd Kinheim met 81 in te maken. Zonder de overige spelers te kort te doen, heeft het bin- nentrio wel 't grootste aandeel in het succes gehad en vooral de linksbinnen van Helder speelde als in zijn beste dagen. De midvoor was door zijn groo te snelheid een .doorloopend gevaar en scoorde dan ook vier doelpunten. Spel techniek moet hij echter nog veel lee- ren van zijn binnenspelers, want ook de rechtsbinnen verdeelde het spel heel goed en gaf met eenige harde tref fers blijk het schieten nog niet ver leerd te zijn. Kinheim viel ons tegen, vooral .de voorhoede en doelverdedi- ger waren onvoldoende, de eenige die zich kranig weqfde, was de midhalf, die later als rechtsback ook veel werk verzette. Aanvankelijk leek het er niet op, dat het zoo'n groote overwinning zou wor den, want de Velsenaren waren, hoe wel niet gevaarlijk, toch ook niet veel minder dan Helder. Het eerste doel punt van Helder ontstond toch al vrij gauw na het begin. Prima combinatie werk van midvoor en rechtsbuiten, een trekbal'volgde en dc linksbinnen knal de ineens in, 1—0. Kort hierop kreeg de Helder rechtsbuiten een kans van zijn midvoor en het was 20. Geheel onnoodig maakte de Helder-rechtshalf daarna hands en hieruit ontstond het tegenpunt, 2L^-Nog juist voor de rust werd het al 31 door den witten mid voor. In de tweede helft kreeg Helder's rechtsbinnen een vrije schop te nemen (o.i. de eenigstc fout van den scheidsrechter) en feilloos hard was het 41. Dezelfde speler knalde ook de vijfde in het net, 51. Kinheim bleef hard door werken en toonde zich daarmede een goed ver liezer, hoewel hun aanvallen niets had den te beduiden. De volgende drie doelpunten kwamen weer op naam van Helder's midvoor, waarbij vooral zijn sprintcapaciteiten hem een handje hielpen. Scheidsrechter Augustein leid de uitstekend! In een vergadering van den NVB. met de kampioenen der verschillen de afdeelingen is de kampioenscom petitie opgesteld. Zij ziet er als volgt uit: 28 Februari: ADOStormvogels (competitie): HeerenveenEnsche de: FeyenoordWillem 2. 7 Maart: EngeschedeFeyenoord. Willem 2Heerenveen. Eventueel een beslissingswedstrijd tusschen ADO en Hermes DVS in het Feyen- oord-stadion te Rotterdam. 14 Maart: HeerenveenFeyen oord. Enschedekampioen district 1 (ADO of Hermes). 21 lyiaart: Willem 2Enschede, kampioen district 1Heerenveen. 28 Maart: Technische dag. 4 April: Feyenoord—karn pioen district 1. HeerenveenWillem 2. 11 April: kampioen district 1 Feyenoord. EnschedeWillem 2. 18 April: FeyenoordHeerenveen en "\yillem 2kampioen district 1. 25 April (lsten Paaschdag): FevenoordEnschede. 26 April: kampioen district 1— Willem 2. 2 Mei: Willem 2Fevenoord. Hee renveenkampioen district 1. 9 Mei: EnschedeHeerenveen. 16 Mei: kamp. distr. 1Enschede.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1