NOORD-HOLLAND i— Verduister i DAGBLAD VOOR Vijandelijke omsingelingspoging verijdeld Verordecing van den Rijkscommissaris Vormingsdag Duitsche en Nederl. nationaal-socialisfen Deze Courant verschijnt dagelijks Uitgave: Dagbfad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureau: Schagen, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen) DINSDAG 23 FEBR. 1M3 SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 12035 2 Pagina's Hooldredactenr: A. R. JONKER, Alkmaar. Advertenti e-t a r I e t Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bü contract, binnen een iaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. ooi. op aanvr. DUITSCH WEERMACHTBERICHT Bolsjewistische formaties uiteen geslagen Succesvol bombardement op Moermansk HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 22 Febr. Het opper bevel van de weermacht maakt be kend: Vijandelijke aanvallen op het Nooixielijke front van het Koeban- bruggehoofd werden door Duitsche en Roeme'ensche troepen afgeslagen. De vijand werd in een tegenaanval met zware, bloedige verliezen te rug geworpen. In het Donetzgebied en ten Noordwesten hiervan probeer den de bolsjewisten behalve met talrijke plaatselijke aan vallen, met geconcentreerde strijdkrachten op verscheidene plaatsen ons afweerfront te doorbreken. Zij werden in zwa re gevechten met vele verlie zen voor den vijand afgeslagen Vijandelijke formaties, die door een groote omsingeling tusschen Donetz en Dnjepr de verbindingen met ons front in het Donetzgebied moesten af snijden, werden door Duitsche troepen van het leger en van de Waffen-SS in de flank en rug aangevallen en uiteen ge slagen. In dezen sector stelden eskaders gevechtsvliegtuigen en vliegende artillerie 25 vijandelijke tanks bui-, ten gevecht en vernietigden ver scheidene stukken zwaar geschut en talrijk oorlogstuig. In het gebied ten Westen en ten Noordwesten van Charkof viel de vijand ook gisteren zonder succes onze stellingen aan. Sterke vijan delijke aanvallen ten Zuiden en ten Noordoosten van Orel werden in hevige gevechten tijdens een hevi- gen sneeuwstorm afgeslagen. Een Duitsche gevechtsgroep vernietigde in - een tegenaanval het gros van een bolsjewistische skibrigade. In het Noordelijke deel van het De Volendammer visschers zullen dezer dagen ter snoekbaarsvangst uitvaren. De schuiten worden op de helling gereedgemaakt VNP-De Haan-Paz ra Oostelijke front werden gisteren slechts gevechten van plaatselijke beteekenis geleverd. Bi,i een eigen aanvalsoperatie verloor de vijand behalve talrijke dooden. verschei dene honderden gevangenen. 12 tanks en een groot aantal wapen. De luchtmacht profiteerde van het, betere vliegweer en mengde zich met sterke formaties in de gevech ten te land. Aan het Noordelijke front scho ten Duitsche jagers gisteren over dag 31 bolsjewistische vliegtuigen neer. Twee eigen vliegtuigen wor den vermist. Het havengebied van Moermansk en belangrijke losplaat sen van den Moermanskspoorweg werden opnieuw met goed succes gebombardeerd. In Tunesië werden de aanval len voortgezet. Ten Oosten van Tebessa werden sterke onder- deelen van een Engelsche pant serdivisie vernietigend versla gen. Duikbommenwerpers sloe gen vijandelijke pantserwagens die gereed gehouden werden uiteen. Een nachtelijke aanval op Tobroek veroorzaakte in de haven en in de stad groote -ver woestingen. Britsche vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht, brand- en bri santbommen op enkele plaatsen in het Noordwest-Duitsche kustgebied. 15 Schepen lot zinken gebracht HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 22 Febr. (DNB). Het opperbevel van de weer macht maakt bekend: „Ondanks zeer hevige stor men en slecht zicht zetten de Duitsche duikbooten den strijd tegen de vijandelijke scheep vaart voert. Zij brachten in den Atlantischen Oceaan en voor de Noord-Afrikaansche havens aan de Middellandsche Zee van krachtig beschermde convooïen 15' schepen met een gezamen lijken inhoud van 103.000 brt. tot zinken, alsmede een korvet een convooivaartuig. een pa trouillevaartuig en vier zeil- transportschepen. Voorts werd een vrachtschip getorpedeerd. TOEGANG VOORSTELLINGEN „VREUGDE EN ARBEID De centrale persdienst van het N.A.F. meldt: De leider van het Nederlandsche Arbeidsfront. H. J. Woudenberg heeft bepaald, dat de gezinsleden van alle in het buitenland werken de Nederlandsche gezinshoofden tot de voorstellingen van „Vreugde en Arbeid" toegang hebben, tegen de voor de leden van het Nederland sche Arbeidsfront geldende prijzen. Toegangsbewijzen zullen worden verstrekt op vertoon van een be wijs, waaruit blijkt, dat het gezins hoofd in het buitenland werkzaam is. Kardinaal-aartsbisschop van Mechelen over strijd tegen bolsjewisme BRUSSEL. 22 Febr. (ANP). De kardinaal-aartsbisschop van Meche len heeft in een richtsnoer aan de geestelijken der roomsch-katholie- ke kerk in België voor de predica- ties op Zondag den 21sten Febr. '43 o.a. het volgende gezegd: „De menschen moeten den haat laten varen en wel in het bijzon der den haat tegen het volk. waar tegen vreemde naties ons steeds weer hebben opgehitst en dat door het verdrag van Versailles jarenlang onderdrukt is. Wat er na den oorlog ook gebeuren moge en welke onaan genaamheden de bezettende macht ook met zich heeft medegebracht, dit alles verbleekt tot niet vergele ken met den strijd van Duitschland tegen het bolsjewisme. De paus heeft -hierover jarenlang verschil lende uitspraken gedaan (hierna volgen aanhalingen uit de verschil lende encyclieken). In het bijzon der wordt gewezen op de offers van de Vlaamscne strijders aan het Oos telijke front.. Hun verdiensten zijn zoodanig, dat de Vlamingen onvoor waardelijk moeten opkomen voor het lot der achtergelaten betrekkin gen". Voorts heeft de kardinaal van Mechelen bepaald, dat op den eersten Zondag van de vasten op 7 Maai't 1943 van alle kan sels gepreekt moet worden te gen het bolsjewisme. Verder is een aanwijzing van den aarts bisschop ontvangen, volgens welke politieke vlaggen, voor zoover zij door een priester zijn gewijd, in de kerken worden toegelaten. In verschillende Belgische steden en dorpen zijn daaroo de plaatselij ke vlaggen van de Vlaamsche na- tionaal-socialisten door de kerk ge wijd en in de kerk medegebracht. DE WIERINGERMEER OP 1 APRIL A.S. GEHEEL ZELFSTANDIG. In aansluiting op een berichtje van gisteren. ..twaalf en een half jaar Wieringermeer" vernemen we nog het volgende. Op 1 Juli 1941 werd de gemeente Wieringermeer ingesteld. In dat jaar had de directie van de Wie ringermeer haar taak volbracht. In den eersten Zuiderzeepolder waren vrijwel alle gronden uitgegeven. Gelijk met de instelling van de ge meente Wieringermeer werd het rentambt Wieringermeer onder lei ding van een rentmeester ingesteld. De zelfstandigheid zal op 1 Arril a.s. geheel voltooid zijn. daar dan t\e overdracht van de waterbouw kundige werken aan het oo I Jan. 1942 ingestelde Heemraadschap Wieringermeer zal geschieden. SLACHTOFFERS VAN RRTrrSCHE SCHAAMTELOOSHEID. 's GRAVENHAGF 22 Febr. Bij den reeds femelden aanval van Britsche vliegtuigen, die Vrijdag in de vroege middaguren op een kust plaats in het Noorden des lands nlaats vond is het aantal slachtof fers onder de Nederlandsche bur gerbevolking tot 44 dooden geste gen. De plaatsvervangend leider van de Natloüaa! Socialistische Beweging der Nederlanden, Van Geelkerken, inspecteert de eereformaties, welke «er gelegenheid van de Zondag te Utrecht gehouden vormingsbijeenkomst van de N.S.D.A.P. en N.S-B. waren aangetreden Bildarchlv^ISDAP-Stapf-Pax m voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende de instandhou ding van de producten en de ver deeling van goederen, alsmede van den arbeidsinzet. Op grond van par. 5. van het de creet van den Fuehrer over de uit oefening van de regeer in gsbevoegd heden in Nederland van 18 Mei 1940 (R.W.B. 1. blz. 778) bepaal ik: Artikel 1. De rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied (com- missaris-genergal voor financiën en economische zaken of commissaris- generaal voor bijzondere aangele genheden) 'kan alie maatregelen ne men. welke noodzakelijk ziin tot de instandhouding van de productie of de verdeeling van goederen dan wel van den arbeidsinzet. Hij kan het recht tot het bij afzonderlijke be schikking treffen van zoodanige maatregelen ook aan andere instan ties overdragen. Artikel 2. Wordt deze maatregel als bedoeld in artikel 1. bi.j een rechtsvoorschrift getroffen dan wordt deze door de pers. de radio, door aanplakking of op andere ter plaatse gebruikelijke wil ze afgekondigd en wordt deze door deze afkondiging geldig, voor zoover daarin niets anders is be paald. Artikel 3. (1) Wordt een maatregel als be doeld in artikel 1. bij afzonderlijke beschikking getroffen, dan geschiedt dit schriftelijk. (2) De beschikking houdt in: 1) de aanduiding van de instantie, welke de beschikking geeft. 2) den naam en het ad'-es van den geen. op wien de verplichting rust 3) de nauwkeurige aanduiding van het bevolen handelen of nala ten. 4) de plaats waar en het füdstio waarop een bevolen prestatie moet woeden verricht. Strijdt irue tegen het Eo's'ew'sme f Meldt u aan bij de \Vaffen-SS het legioen of het wachtbataljon in Nederland Hauptdienstleiter Schmidt over den herderlijken brief der R.R. kerk Op een te Utrecht gehouden vor mingsdag werd het woord gevoerd door den plaatsvervangend leider der N.S.B.. van Geelkerken en door Hauptdienstleiter Schmidt. De rede van den heer van Geel kerken bevatte in hoofdzaak het zelfde als die. welke Vrijdag j.1.. door hem te Schagen werd gehou den. zoodat we daarvoor naar dit verslag kunnen verwijzen. Hauptdienstleiter Schmidt her haalde de reeds- eerder aangeheven leuze: ..nauwer aaneensluiten!" De geestelijke verwarring, die in het kamp der vijandelijke mogend heden heerscht. werd door spreker gedemonstreerd aan het feit. dat ter gelegenheid van den 25sten verjaar dag van het roode leger in,de kapi talistische landen vreugde-demon straties worde-n gehouden. Daarte- Senover stelde hii de duidelijke lijn ie de NSDAP van den eersten dag af. tegenover het bolsjewisme heeft gevolgd. Waar het bolsjewisme den kop opstak, hetzij in Duitschland. Italië of Hongarije, overal kon men dezelfde methode vaststel- Ion: uitroeiing van den gods dienst. verwoesting van het ge zin en vernietiging van de in telligentie. Achter deze parolen stond de jood en achter de jo den het internationale kapitaal en de vrijmetselarij. Derhalve behoeft men zich ook niet te verbazen als thans te Londen en te New York betoogingen voor het roode leger worden gehouden. Degenen, die in deze uren angstig worden, wees Hauptdienstleiter Schmidt op- de* onwrikbare strijd vaardigheid van het Duitsche leger. Nog steeds leveren wij ginds in het uitgestrekte gebied slag en de dag zal komen, dat de Duitsche grena dier weer voorwaarts marcheert en de horden van Stalin zal vernieti gen. Als men "ons vraagt: waaraan ontleent ge het recht thans op de plaats, waar een Duitsche arbeider stond een ander te zetten? zeggen wij: Uit <^en hemel halen wij dat. recht omdat het noodig is. dat gij in het leven blijft ook als ge thans dat inzicht nog niet hebt. Met het zelfde recht zullen wil hier ook een burgemeester afzetten, die zich we- derspannig betoont en op zijn plaats desnoods een verstandigen arbeider zetten. In dit verband sneed Haupt dienstleiter Schmidt de actie aan gericht tegen de jeugd van dit land, die in gevaarlijke voor stellingen leeft, en hij verklaar, de: „Ik kan slechts onderstree- pen. wat Mussert in Amsterdam heeft gezegd, dat de behoorlij ke zijn studies zal kunnen voort zetten, maar dat de anderen desnoods in een concentratie kamp op den rechten weg moe ten worden gebracht." In scherpe, ondubbelzinnige bewoordingen bepaalde Haupt- dienstlieter Schmidt zijn stand punt ten opzichte van den her derlijken brief, die dezen Zon dag van-de kansels der katho lieke kerken is voorgelezen, om de geestelijkheid terug te wij zen binnen de perken die haar door de wet der kerk zijn ge steld. Waarom klaagt men het bolsje wisme niet aan, dat de kerk wil ver nietigen. zoo vroeg. hij. waarom valt men ons aan. die toch verklaren, dat ieder op zijn wijze mag zalig worden. Waarom b^dt men voor de joden, terwijl honderdduizenden Duitsche zonen zijn gevallen. Waar om stelt de katholieke'kerk- zich niet in de bres voor de 400 millioen Indiërs, die door Engeland onder drukt worden en voor wie Gandhi den hongerdood onder de oogen ziet Wij doen geen stap terug en maken bezwaar om de Nederlanders in een adem met. de joden te noc-men,. Als de katholieke kerk zich thans wil opwerpen tot voorspraak van degenen, die zooals dit heet in de afkondiging van den kansel getroffen zijn door de hardheid van de bezettende macht, kunnen wij daaromtrent slechts zeggen, dat het mooi geweest zou zijn. ais men der gelijke woorden ook had gehoord in de Meidagen van 1940. toen men de NSB-ers in den kerker wierp. De katholieke kerk meent in een brief aan een rijkscommissaris haar be klag te moeten doen over het .on recht". het Nederlandsche volk aan gedaan. Wij vragen daartegenover: Wat heeft de kerk gezegd, dat het Duitsche volk 25 jaar lang onrecht is aangedaan. Gerechtigdheid, barm hartigheid en vrijheid van levens overtuiging. deze woorden heeft de Jterk in de mond. Waarom doet men daarop geen beroep tegenover de heeren Churchill. Roosevelt en Sta lin? Als men wijst op het doodschie ten van gijzelaars moeten wii daar tegenover stellen, dat wii ons moe ten beschermen tegen misdaden waartegen slechts de hardste maat regelen kunnen helpen. Slechts dan draaiden de gijzelaars er voor od als er aanslagen op de Duitsche weermacht werden gepleegd, ter wijl voor de misdaden tegen leden der NSB geen gijzelaars zijn dood geschoten. omdat Mussert het pa rool heeft, gegeven, dat Neder- landscfy;bioed niet mag worden ver zoend bloed, Wel zullen en moeten ëfchter maatregelen worden genomen, om opgehitste volksge- nooten lot rede te brengen. Voorts meent men van kerkelijke zijde de strenge behandeling in het concen tratiekamp op den korrel ,te moeten nemen, doch vergeet, dat dit men schen betreft, die op een oogen blik waarop het Duitsche volk voor ge heel Europa strijd meenen te moe ten conspireeren. Men klaagt, zoo vervolgde spreker, dat jongelieden naar Duitschland worden gevoerd, en doet daarbij alsof Duitschland dertig dagreizen van hier lag. De waarheid is evenwel, dat Nederland sche arbeiders zich bij ons heel prettig voelen. Men meent tenslotte, ook een tegenspraak tusschen onze maatregelen en het evangelie te kunnen construeeren. terwijl wij daartegenover slechts kunnen vra gen. of het niet in tegenspraak met hel evangelie en zijn gebod is. dat men geen NSB-ers wil begraven. .Godsgebod staat boven de wereld lijke »macht'. zoo wordt verder in de verkondiging gezegd. Wij kun nen daaromtrent slechts opmerken: dat is ook ons geloof en deze be lijdenis waarborgt ons de overwin ning op het bolsjewisme. In scherpe bewoordingen keerde Hauptdienstleiter Schmidt zich te gen de niet-medewerking aan voor den oorlog belangrijke maatregelen, die aan het slot van de katholieke afkondiging is geëischt. Als men het ambtenarencorps wil opstoken om do bezettende mogendheid bij de uitvoering van noodzakelijke maat regelen samenwerking te ontzeg gen. kunnen wii daartegenover slechts verklaren, dat wij al wat ko men kan met. rust. maar ook met hardheid tegemoet zien. Spreker roept in dit verband uit: al wat ons hier bekommert is tegenover den striid tegen het 'bolsjewisme slechts bijzaak. Onze strijd gaat tegen het bolsjewisme, maar niet tegen het christendom. Slechts de Duitsche soldaat gestaald door het nationaal socialisme is in staat de hordon van Stalin terug te slaan. Zoo geldt ook tjians in Nederland de strijdkreet van Dr. Goebbels: ..Het avondland is in gevaar". Met een dringend beroep zich ook in de toekomst nauw aaneen te "sluiten besloot Hauntdienstleiter Schmidt zijn uiteenzettingen, waar bij hij uiting gaf aan het onwrik bare vertrouwen in de overwinning 1 5) de plaats en het tijdstip van de uitvaardiging. 6) de onderteekening van de in stantie. welke de beschikking geeft, (3.) De instantie, welke de be schikking geeft, maakt deze aan dengeen. op wien de verplichting rust. bekend. Is dit volgens haar oordeel niet mogelijk, dan wordt de beschikking bekend gemaakt aan den burgemeester der gemeente, waarin degeen. op wien de ver plichting rust. hier te lande ziin woonplaats heeft of laatstelijk heeft gehad. (4) Als bekendmaking van de be schikking is in ieder .geval te be schouwen: 1) beteekening. 2) overhandiging tegen bewijs van ontvangst of 3) mededeeling middels aangetee- kend schrijven. ,(5). Door de bekendmaking treedt de beschikking in werking. Artikel 4. 1) Hij die opzettelijk in strijd handelt met een volgens de artike len 1 tot en met 3 gegeven bevel, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 5 jaren en met geld boete van ten hoogste honderddui zend gulden,of met een dezer straf fer,. (2) Poging is strafbaar. (3) Wordt het feit door schuld ge pleegd. dan wordt de dader gestraft met gevangenisstraf van ten hoog ste een jaar of met geldboete van ten hoogste vijftigduizend gulden. (4) De strafvervolging vindt slechts plaats op klachte van den rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied (commissa ris-generaal voor financiën en eco nomische zaken of commissaris-ge neraal voor bijzondere aangelegen heden). Deze klacht kan worden in getrokken totdat het vonnis in tweede instantie in kracht van ge- wy~de is gegaan. (5) De bij de leden 1 tot en met 3 strafbaar gestelde handelingen :;:jn slr-fVre feilen, als bedoeld in artikel 2. lid 2. der verordening no. 52.'1940 betreffende de Duitsche rechterlijke macht voor strafzaken, zooals deze luidt ingevolge de be kendmaking no. 72/1942. Artikel 5. Deze verordening treedt in wer king op den dag harer afkondiging. 's-Gravenhase. 19 Febr. 1943. De rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied Seyss-Inquart. De verordening is het practische gevolg van de rede die de rijks commissaris op 30 Januari 1943 ge houden heeft en waarin hii de nood zakelijkheid betoogde van de totale concentratie der krachten in Neder land. i De rijkscommissaris zeide: „Het spreekt vanzelf, dat thans in dezen strijd om Europa, nu het Duitsche volk den toestand van den totalen oorlog ingaat, ook Europa dienovereenkomsti ge bijdragen moet leveren, reeds om zichzelf te handhaven en zijn aanspraak voor de toekomst te behouden. Er zal derhalve een zelfde totale concentratie der krachten ook hier in Ne- derland plaats vinden. Bij deze gelegenheid zou ik met allen ernst en nadruk erop willen wijzen, dat de toestand van he den geen beroep duldt op eeni- gerlei vroegere omstandigheden en betrekkingen. Ik zal mijn orders geven. Zij moeten door allen strikt worden uitgevoerd. In den huidigen toestand zou de weigering tot uitvoering van een dergelijke order niet anders kunnen worden opgevat dan als sabotage." In aanvulling hierop wordt gewe zen op den tekst van de bepalingen tegen sabotage vervat in de op 29 Januari 1943 uitgevaardigde veror dening van den rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche ge bieden inzake de handhaving van de openbare orde. In afdeeling 1 van deze verordening wordt gezegd: (1) Hij die opzettelijk een inge volge geldende rechtsvoorschriften strafbaar feit pleegt, hetwelk tot oogmerk heeft dan wel aanleiding kan geven tot het in gevaar brengen van de openbare orde of van de veiligheid van het openbare leven in het bezette Nederlandsche gebied wordt als saboteur gestraft met den dood. (2) Poging tot. en deelneming aan het strafbaar feit ziin op gelijke wijze strafbaar als het voltooid strafbaar feit. Maan Maan op vanavond om onder 21'4? ÏO t\^ 9.33 27 Feb 18.06 uur 13Mrt L.K. tof morgenochtend E-K 6 Mrt N.M. BMrt 7.40 uur 'VE OMGEVINGNIEUWS LANGEDIJK BURGERLIJKE STAND 12-28 Febr. Geboren: Wijnandus Egbertus, z. v. C. Groot en P. M. Mul: Elisabeth. d. v. A. Wijker en J. Hollander: Jan Willem, z. v. J. W. Cats en J. Smit: Janny. d. v. J. Dekker en J. Kroon; Alida Mferia. d. v. J. Brink en M. Kos. Ondertrouwd: Pieter Bekker te Harenkarspel. 25 jaar en Geertrui- da M. Droog. 20 jaar. Huwelijksafkondiging van: Pie ter Bruin te Langedijk en Elizabeth Uil te Langedijk: Taeke Dijkstra te Langedijk en Wi.jke de Boer te Ber gen. Overleden: Maartje Over. 65 jaar. geh. met J. Muller; Petrus Bekker. 79 jr.. wed. van Trijntje Kardinaal:, Jacob Homan. 5 dg., z. v. J. Homan en G. Wit; Grietje Nol Pover. 72 jr.. wed. van Corn. Kieft. SCHAKEN. De uitslagen van de voor de com petitie gespeelde wedstrijden van Schaakmat luiden als volgt: le klasse: W. KaanG. Gouds blom 10; J. KlinkertW. Kaan 01; D. KoornJ. Kamper VoV->\ H. HartK. Bierman 01: 2e klasse: J. HeidsmaK. de Vries 01; N. KaanJ. Smit 0—1; J. HeidsmaH. Stins 01: 3e klasse: J. LindeboomC. Klif fen 10; N. v. d. AbeeleG. Wink 1—0; G. WinkN. v. d. Abeele 01; A. de WitWarnders 10. TAFELTENNIS. Vitesse I kampioen van de 3e kla&se B. De uitslagen van de Zondag ge speelde tafeltenniswedstrijden voor de competitie luiden: Vitesse 1Helder 1 82; Vitesse 3Helder 1 37. Hiermede heeft Vitesse 1 het kampioenschap V3n de derde klasse afd. B. behaald. Nu is t v/achten op de kampioen van afd. A om met die ploeg den strijd aan te binden voor de hoogste plaats in N. Hollands Noorderkwartier. UITVOERING KUNST NA ARBEID Zuidscharwoude. De Zondag avond in de zaal van den heer P. Kramer gegeven uitvoering van het fanfarecorps heeft zich niet in een overweldigende belangstelling mo gen verheugen. Nadat het fanfarecorps onder lei ding van den heer Pranger een zes tal nummers ten 'gehoore had ge bracht. waarvan vooral de gr. fan tasie van J. B. de Lannoy met een solo voor bariton saxophoon. solist de heer J. W. Oudendijk, luide werd toegejuicht, heeft Emil Moretti de aanwezigen eenigerj tijd aangenaam bezig gehouden met goocheltoeren, telepathie enz., hetgeen blijkens het applaus, dat vele malen opklonk, zeer op prijs werd gesteld. NIEUWE N1EDORP. EXCELSIOR. Zondagmiddag gaf het fanfare corps Excelsior, dir. L. Olie. een uit voering in zaal Kossen. In totaal werden een 20-tal nummers uitge voerd. zoodat het een gevarieerd programma was. Ook het jeugdcorps zette ziin beste beentje voor. Ver der was er nog zang van G. Olie. viool van B. Persiin. terwijl de di rigent twee trompetsoli gaf. Alles met elkaar had men veel succes. Jammer was. dat slechts zoo'n ge ring aantal bezoekers aanwezig was. WEERHUGOWAARD. POLITIE. Verloren: Een blauwe damesceintuur. Gevonden: een geborduurde hand schoen. WINKEL. BENOEMING. De heer A. D. de Veer te Anna Pau- lowna is met ingang van een nog na der te bepalen datum benoemd tot on derwijzer aan de U.L.O. school te Winkel. 6«n der grootste bewaarplaatsen van pootaardappelen In Gelderland is dezer dagen door de CoOp Landbou w- Vercenlging tn gebruik genomen. Tienduizenden kilo's poters liggen hier gereed, om aan de schoot der aarde te worden toevertrouwd VNP-Zeijleuaaker-Pax m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1