NOORD-HOLLAND Land- en Tuinbouw Verduister DAGBLAD VOOR Bolsjewistische divisies vernietigd VERVOLG VAN HET GEELEN-DRAMA DE WIERINGERMEER WOENSDAG 24 FEBR. 1M3 Deze Courant verschijnt dagelijks Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureau: Schagen, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen) SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 12836 2 Pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. A d v e r t e n.t i e-t a r 1 e f. Prijs der gewone advertenties in déze Editie; 11 ct. oer m.m. Bü contract binnen een iaar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. ooi. od aanvr. DUITSCH WEERMACHTBERICHT Verbitterde gevechten bij Charkof en Ore/ Vijandelijke aanvallen in Tunis afgeslagen HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- JtER, 23 Febr. Het opperbevel van d« weermacht maakt bekend: „In den grooten winterslag in het Zuidelijke deel van het Ooste lijke front zijn de vergaande plan nen van den vijand mislukt. Daar het hem niet gelukte het aan den Oostelijken rand van het Donets- Industriegebied hecht aaneenge- smeede front der Duitsche troe pen te doorbreken, probeerde hij het front in Noordwestelijke rich ting afzwenkend, in den rug aan te vallen. De op deze wijze ach ter ons front aan de Mioes geko men bolsjewistische divisies zijn intusschen vernietigd of uiteenge slagen. Evenzoo verging het die bolsjewistische formaties, die nog verder afbuigend uit de streek ten Zuiden van Charkof naar den Dnjepr werden gezonden. Het lot, dat zij den Duitschen legers moes ten bereiden, trof haar zelf. Van haar verbindingen afgesneden en door onze divisies van alle kanten omsingeld, vielen zij ten prooi aan ontbinding of de vernietiging. Re serves, die hen waren nagezonden, werden door de luchtmacht ontdekt en in haar dicht opeengedrongen colonnes door voortdurende lucht aanvallen vernietigend getroffen. Daar de weergesteldheid, die thans reeds afwisselend sneeuwjachten of dooi brengt, groote operaties binnen afzienbaren tijd onmogelijk maakt, verplaatst de vijand zijn in spanningen steeds meer naar het gebied ten Noorden van Charkof, alsmede naar het centrum en het Noordelijke deel van het Oostelijke front. Gisteren viel de vijand op verschei dene plaatsen aan het Koebanbrugger. hoofd met vrij sterke strijdkrachten aan. In het Donetsgebied herhaalden de bolsjewisten met verscheidene divisies de poging,om door te breken. Zij wer den in zware gevechten vol afwisseling opnieuw teruggeslagen. In het gebied tusschen Donets en Dnjepr vielen tan' - en infanterieformaties van het leger en van de Waffen SS, op schitterende wijze gesteund door duikbommenwer pers, gevechtsvliegtuigen en slagvlieg tuigen, den vijand nog steeds concen trisch aan en vernietigden sterke bol- sjewistisdfce strijdkrachten. In het gebied ten Westen van Char kof en Koersk, alsmede ten Zuiden van Orel duren de verbitterde gevechten voort. Ten Noordoosten en ten Noorden van Orel viel de vijand over een breed front met krachtigen steun van tanks, artillerie en slagvliegers aan. De aan vallen mislukten door het taaie verzet van Duitsche infanterie- en gemotori seerde divisies. 55 Bolsjewistische tanks bleven vernietigd voor onze stel lingen staan. Aan het Wolchoffront mislukte een Vijandelijke aanval op een brugge- hoofdstelling. Ten Zuiden van het La- dogameer leefden de gevechten weer op. De bolsjewisten vielen in een sec tor met massale strijdkrachten aan. Zij werden echter met een verlies van 47 tanks bloedig afgeslagen. In Noord-Afrika probeerde de vijand de in de vorige dagen ver overde domineerende stellingen met versch aangevoerde formaties te heroveren. Hij werd met vele ver werden vernelid. De buit en het liezen afgeslagen. Talrijke tanks aantal gevangenen zijn nog aan zienlijk gestegen. Formaties van de Duitsche lucht- macht brachten vernietigende slagen toe aan een vijandelijk ravitailleerings steunpunt in het Algerijnsche berg land, alsmede aan batterijstellingen ten Westen van Tunis. Militaire installa ties in de haven van Tripolis werden des nachts .doeltreffend met bommen bestookt. BUITENLAND Mevr.Tsjaog-kai-sjek, de ambulante propagandiste Britsche moeilijkheden 3 in Indië Rommels kansen in Tunis Mevr. Tjang-kai-sjek, de ambulante propagandiste voor de zaak van. haar man, die zich op het oogenblik, zooals bekend, in de Ver. Staten bevindt, heeft, naar „Nya Dagligt Allehanda" uit Londen meldt, een uitnoodiging ontvangen ,om een bezoek te brengen aan Groot-Brittaniiië. Men verwaeht dat zij deze uitnoodiging zal aanne men. Intusschen blijft Wang-tsing-wei, de groote Chineesche tegenstander van Tsjang-kai-sjek zeker van z'n zaak. In een toespraak tot het Chineesche volk verklaarde hij, dat naar de meening van militaire deskundigen.de eindover winning zeker door de spilmogendhe- den behaald wordt. Hij zeide voorts: „Het voorjaar zSl aantoonen aan welke zijde overwin ning en nederlaag staan. De toekomst der spilmogendheden, alsmede de af loop van den oorlog in Groot-Oostazië kan men hoopvol tegemoet zien". Terwijl in Britsch-Indië aller blik ken gericht blijven op Gandhi, wiens toestand, volgens de laatste berichten uit Bombay, op eenige beterschap zou wijzen, zet William Philipp, Roosevelts persoonlijke vertegenwoordiger in In dië, zijn onderhandelingen met de In dische leiders voort,. Hij heeft bespre kingen gevoerd met den leider van de oppositiepartij in de Centrale Indische vergadering, tevens lid der Congres partij en met den vorigen minister-pre sident van de Sindh-provincie. De moeiiijkhedeen, waarop de heer Philipp in Indië stuit, zijn wellicht me de oorzaak geweest, dat Roosevelt heel anders oordeelt dan Wang-tsjing-wei. Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, heeft Roosevelt nl. het Amerikaansche volk in een rad'otrede gewaarschuwd voor de illusie, dat de overwinning al ,,op den hoek staat te wachten". De Ver. St. hebben, aldus Roosevelt, reeds veel tegenslagen ondervonden en ze kunnen er nog meer tegemoet zien. Inmiddels ziet men te Londen steeds duidelijker in, dat de pantseraanval van Rommel op den Amerikaanschen sector van het Tunesische front moet worden gezien als een groot opgezet offensief. In verband daarmee wordt de toestand voor de geallieerden er zeer ernstig genoemd. De militaire medewerker van de Evening Standard meent, dat de ge- heele positie der geallieerden in Zuid- west-Tunesië wordt beïnvloed door den doorbraak door den pas ten N.W. van Kasserine. Zouden de strijdkrach teen van Rommel in de richting van Tebessa afzwaaien, dan zou de Britsch Amerikaansche_verbinding in dit ge bied ernstig worden bedreigd. Dit Te- De „vingerstelling*. Deze vooruitge schoven gevechtspost Is van' drie zijden door den vijand omgeven Alle wapens staan bij de hand. naar alle kanten moet opmerkzaam worden uit gezien. daar hier het eerste treffen plaats vindt. Indien de vijand de Duit sche loopgraven probeert aan te vallen PK Schmidt-Scheeder-H H-St-P m De Alkm. oplichtings-atfaire Slot van het getuigenverhoor Drie jaar gevangenis straf geëischt Dinsdagmiddag werd de behan deling van de Alkm. oplichtings affaire hervat en waar wij den vorigen keer midden in het getui genverhoor gebleven waren, wer den thans de laatste gestuigen ge hoord. Veel nieuws leverde een en ander niet op: Geelen bleef alles ontken nen, zelfs dan, als er meer dan één getuige was. Tijdens het verhoor van get. mevr. Hoogakker werd deze plot seling zeer fel. Geelen had van alles noodig en dwong mijn man. het gevraagde te geven. Ik be schuldig me zelf: ik had Geelen de deur uit moeten gooien. Getuige in moeilijkheden? Direct daarop stelde .mr. dr. Buiskool aan gel. Hijmans et-n vraag: of deze in Amsterdam van een Jood duizend gulden had ge kregen en dit bedrag aan Hoogak ker had overhandigd? Gct. Hijmans deed toen een lang ,min of meer verward ver haal. Toen mr. Buiskool aan Hoogak ker dezelfde vraag stelde, ant woordde deze, dat hij de 1000 gul den van Hijmans gekregen had en dat die afkomstig waren van een Amsterdamsehen Jood. Die 1000 gulden had Hoogakker on- bessa is van groot belang, aangezien er groote voorraden opgestapeld lig gen. Het is het voornaamst steunpunt der Amerikanen. De val van de-plaats zou met het oog daarop een zware crisis voor de geallieerden in Tunlsië met zich meebrengen. Te meer nog, wijl het eerste Britsche leger dan te vens kans zou loopen te worden inge sloten Rommel heeft, aldus Stockholms Tid- ningen, weer eens getoond, dat verras sing en snelheid meer waard zijn dan het stil blijven staan op een piaats. Hit hadijken van meren it e«i «n de giduliiiti dingen in Holland Bij het koperen jubileum van So wint de lantieeuw lant, So puurt hij gout uit schuym De Lely van de zeventiende eeuw Jan Adriaanszoon Leeghwater, schreef in zijn beroemde Haarlém- mermeerboek: „Het bedijken van meren en het brengen van schade lijke, verderfelijke wateren tot goed land, is een van de noodwen- digste, profijtabelste en godzaligste dingen in Holland De zeventiende eeuwer verstond het al evenzeer deze regelen in practijk te brengen als de negen tiende en twintigste eeuwer. Het was ir. C. Lely niet gegeven zijn levenswerk te zien uitgevoerd. liet is nu twaalf en een half jaar ge leden, dat de Wieringermeerpolder dioogviel, rond 20.000 Ha. land wa ren gewonnen en intusschen is ook de Noord-Oostpolder, meer dan twee maal zoo groot als de Wierin- germeer aan ons landbouwgebied toegevoegd. „So wint de lantieeuw lant, so puurt hij gout uit schuym", dicht te Vondel. Ter gelegenheid van dit Wieringer- meerjv.bileum hebben wij gesproken mei den secretaris van de directie van de Wieringermeer, den heer' C. L. de Bruyn over den sociaal-economischen opbouw van de Wieringermeer. Belangrijke financieele offers hebben zoo zeide de heer de Bruyn de droogmaking en de sociaaleconomische opbouw van de Wieringermeer ge- eischt, maar wanneer men bedenkt, dat hier een gebied van groote sociale- en economische beteekenis op vreedzame wijze aan onzen nationalen bodem is toegevoegd, dan zal men tot de over tuiging komen, dat dit nieuwe land niet te duur is gekocht. Het was geen gemakkelijke opgave om een groote oppervlakte met zout water door drenkte zeebodem te herscheppen in een bewoonbaar en vruchtbaar land bouwgebied. De Wieringermeer zal in de toekomst zoo belangrijk zijn en is dit reeds thans omdat het 'n deel van 't agrarisch overschot der bevolking tot zich kan nemen. Er is van den aan vang af naar gestreefd de Wieringer meer tot een zelfstandig gebied te ma ken. De randgemeenten hebben aan vankelijk gouden bergen verwacht uit de droogmaking. Dat is tegen gevallen. De Wieringermeer is niet aangewezen op de randgemeenten, het is volkomen zelfstandig gebied met eigen markten o.a. een be langrijke graanbeurs een eigen middenstand, eigen onderwijsinrich tingen, eigen kerken en een eigen bestuur. Het rijk nam de risico Om dit alles binnen een kort tijds bestek te bereiken is er naar gestreefd boeren te doen vestigen, waarvan kon worden aangenomen, dat zij het be heer over hun pachtplaats goed kon den voeren, dat zij dus in het bezit waren van een eigen inboedel of be schikten over f 300 per H.A. Hulp van naaste familieleden was hierbij toege laten. De risico van het in cultuurbrcn- gen van de Wieringermeergronden werd door het rijk gedragen. Zoo voor kwam men, dat de eerste kolonisten ten grond gingen, zooals in andere droogmakerijen vroeger is gebeurd. Een oud rijmpje herinnert er nog aan: „De eerste boer werkt zich dood, De tweede boer lijdt nood. De derde boer verdient zijn brood." Aanvankelijk terughoudend. Toen veilig kon worden aangenomen, dat een behoorlijk onderlegde boer zijn brood kon verdienen, werd met de uit gifte in erfpacht begonnen en wel voor den tijd van «0 jaar. In 1934 konden de eerste 45 boerderijen in onderhandsche verpachting worden gegeven. De be langstelling was nog zeer gering, het is wel merkwaardig te zien, hoe voor zichtig onze Nederlandsche volksaard is. De boer wilde eerst de kat eens uit den boom kijken.. Hoofdzakelijk lichte gronden voor veeteeltbedrijven wer den uitgegeven, enkele akkerbouwbe drijven eneen paar gemende bedrijven waren er bij. De resultaten vielen mee. Voor den eersten oogst in 1935 was overgroote belangstelling. De tjedrijfs- uitkomslen waren zeer gunstig en de belangstelling voor de 67 bedrijven, die dat paar werden verpacht was dan ook ^1 heel wat grooter. In 1936 waren weer ongeveer 40 bedrijven aan de beurt. Er waren niet minder dan duizend ge gadigden. De nieuwe bedrijven waren zeer aantrekkelijk gebouwd, gunstig verkaveld het land was vruchtbaar en de pachtvoorwaarden gunstig. De pachten immers waren de eerste jaren laag gehouden, pas in het vijfde jaar kwamen zij op een peil, dat voor der gelijke gronden elders wordt betaald. De heer de Bruyn bleek een tegenstan der van te kleine bedrijven. Er.zijn bedrijven van ca. 10 H.A., maar ook van 75 H.A^ en meer Er gingen stem men op om het kleinbedrijf te propa- geeren, maar daar moeten we niet aan beginnen. Het agrarisch overschot van onze bevolking zal in de Zuiderzeepol ders zeker niet geheel geplaatst kun nen worden. Oost-Europa of Zuid- Frankrijk zal in groote bedrijven ons agrarisch overschot op kunnen vangen. micüdelllljk aan Geelen ter hand gesteld. Geelen zelf verhoord. Het verhoor van verd. Geelen waa iets teleurstellend. Hij bleef alles ontkennen beweerde, dat alle getuigen hebben gelogen en dat hij slechts één keer zeer zijdelings bij de Jodenaffaire betrokken is geweest. Dat was in het prilste begin ,toen Hoogakker hem ver telde over een Jood, die onder gedoken was. Toen durfde Geelen deze „tip" niet voor kennisgevinr aannemen, omdat Hoogakker wel contact had met Duitsohers en1 N.S.B.-ers en daarom stelde hij een „onderzoek" in, teneinde te voorkomen, dat hij beschuldigd zou worden van plichtsverzaking. Het requisitoir. Eindelijk "kreeg de Officier het woord tot het houden van het re quisitoir en vreg spr. de maximum quisitoir en vroeg spr. de max. ting: drie jaar gevangenisstraf. Pleidooi van mn dfr. Buis kool. Mr. dr. Buiskool begon met op te merken, daat zijn taak niet ge makkelijk is, omdat ten eerste het requiusitoir eenige punten be vatte, die het den verdediger moeilijk maken en ten tweede de symnafhie voor dezen verdachte ten eencnmale ontbreekt. Spr. vroeg den officier niet naar veronderstellingen, maar naar concrete feiten te zien cn trok de herkenning van Geelen door Sch ij Vesch uurder in t wij el. - Spr. ging de verklaringen van de andere getuigen na en trachtte duidelijk te maken, dat deze ver k'irinoon wpïp'V waarde hebben Sor. besloot ziin,befnoq met er od <e wijzen dat m'en hi«r te maker, had met emfuigen die z^ch ze]f moesten redden.- met getuigen wier m^onpn gered mopsten worden.... Fn dan.... d^ze mfen was geen marechaussee: bü vps marinier ne- <*en laar lang en hij bad cm blanco strafregister pT<; zoodnie. Als m?re- ehmspee beeft verd. oniuist gehm- maarm.-ur w-n hem dat zon rwaar aanrekenen? Uitspraak over 2 weken. RECORDMAAND VOOR DE RIJKS POSTSPAARBANK. In Januari 1943 werden 22.003 nieuwe Rijkspostspaarbankboekjes uitgegeven, het grootste aantal dat in de 62 jaar van haar bestaan is voorgekomen. Het oude record van 21 409 nieuwe inleg gers stond op naam van Januari 1919. Verdere beperking «nsu'ine-v?rbru k PATIëNTEN DIENEN OVERLEG TE PLEGEN MET GENEESHEER Het is noodzakelijk het gebruik van* insuline te beperken. Daartoe zijn be paalde maatregelen getroffen, waarvan aan alle artsen en apothekers mededee ling is gedaan. Aangezien wijziging van het insuline gebruik een verandering van voeding noodzakelijk maakt, wordt patiënten, die tengevolge van deze beperking minder of in het geheel geen insuline meer kunnen verkrijgen, aangeraden, zich met hun behandelende genees heer te verstaan. Met ingang van 1 Maart a.s. zal de beperking van het insulineverbruik nog worden verscherpt, in verband waarmede aan vele patiënten voor de aanstaande distributie-periode een ge ringer aantal insuline-bonrien zal wor den verstrekt. Er zijn vele voordeelen verbonden aan het grootbedrijf, o.a. de aanschaf fing van en de bewerking emt moder ne landbouwmachines, het uitvoeren van een bebouwingsplan. het speciali- seeren van het personeel, etc. Geleide kolonisatie. In de Wieringermeer is een geleide kolonisatie ten uitvoer gebracht. De boeren, die uit alle deelen van ons land naar de Wieringermeer kwamen, hadden de neiging eigen arbeiders me de te brengen.' Er is door de Wiérin- germeerdirectie echter zooveel moge lijk naar gestreefd de arbeiders, die reeds in den polder werkzaam waren, onder te brengen bij den pachter, wat niet altijd eenvoudig was, omdat die arbeider meestal zeer gespecialiseerd was. Een deel der arbeiders is thans weer in den Noord-Oostpolder werk zaam. Ook de vestiging van middenstan ders is geleid. Voor den middenstand ziet de toekomst in de Wieringermeer er goed uit. Verschillende bedrijven hebben zich reeds uitgebreid. Het bestuur. Betreffende het bestuur herinnerde de heer De Bruyn aan den ouden toe stand: aanvankelijk toen de bevol king nog gering was, was het ge meentelijk bestuur ondergebracht bij de vijf randgemeenten Medemblik, Wieringen, Anna Paulowna, Barsinger- horn en Winkel. Die gemeenten tou cheerden de belastingen zonder noe menswaardige lasten te dragen. Op 1 Januari 1938 werd het openbare li chaam „de Wieringermeer" ingesteld, dat eenerzijds een organisatie inhield voor al hetgeen tot de rijkszorg geacht werd te behooren. anderzijds een ge meentelijke organisatie in het leven riep. Duidelijk bleek, hoe ongewenscht het was om het eigen gemeentebestuur zoo lang te laten uitblijven, daarom is reeds thans voor den Nord-Oostpolder een publiekrechtelijk lichaam voor ge meentelijke zaken ingesteld. Op 1 Juli 1941 werd de gemeente Wieringermeer ingesteld# VOORSTEL TOT STOPZETTING DER VEEMARKTEN. Tijdens de maandelijksché verga dering van dorpsboerenleiders uit Noord Holland heeft de heer Vink uit Middelie zijn plannen ontvouwd om door bevriezing van den ge- bruiksveehandel een einde te ma ken aan den willekeur, waaraan de veeboeren thans nog zijn overgele verd. Een gevolg van al te eenzij dige oi'dening is volgens den heer Vink geweest^ dat de prijzen van het melkvee fantastisch hoog ziin geworden en er in het geheel geen verband meer bestaat tusschen de prijzen van het af zet vee en de prij zen van het vee. dat de boer als een noodzakelijke aanvulling heeft. De lieer Vink ziet slechts één middel om verder onheil te voorkomen en wel stopzetten van alle veemark ten. weike alleen nog zouden moe ten worden gebruikt als voorleve- ringsplaatsen voor het z.g. „centra le vee". De leveringsplicht blijve dan voorlodpig gehandhaafd op hét peil van den jaarlijkschen uitstoot de vleeschdistributie worde inge steld op het. op deze wijze vrijko mende surplus aan runderen. Ver grooting van den jaarlijkschen aan- fok kan stimuleerend werken om de vleeschrantsoeneering in de toe komst te verhoogen. leveringsplicht moet alleen gelden voor eigen be drijf. aankoop en overdracht van leveringsbewijzen mag niet meer niogelijk zijn. Het nieuw gestichte in- en verkoopbureau van den prov. bond ter verbetering van de rund veefokkerij zou volledig kunnen worden ingeschakeld. Het plan zou een sterke decentralisatie met zich brengen, daar in elke plaats een agentschap voor in- en verkoop gevestigd zou moeten worden. De heer Vink ziet in de bestaande coö peraties in Noord Holland voldoen de waarborg, dat de belangen der veeboeren op de juiste wijze zullen worden behartigd. De veehouderij- commissie uit den Landstand in Noord Holland heeft het veelom vattende plan van den heer Vink in studie genomen en zal op korten termijn haar oordeel over een en ander geven. VARKENS VOOR LANDARBEI- DERS. Uit besprekingen tijdens de ver gadering van de ..onderafdeeling varkens" van den Ned. Landstand in Noord Holland bleek dat in 1943 ook aan landarbeiders de gelegen heid geboden zal worden een var ken te mesten. Voetbal SUCCES—DEM 2—4. DEM won verdiend. Succes heeft de competitie beslo ten met een nederlaag tegen het bezoekende DEM. Succes kwam met. 4 invallers uit. nl. voor Pos-i thumus. Schmidt Hartman cn Do- ves. drie voorhoedespelers dus waardoor de kracht van de S. aan val tot een minimum was geredu ceerd. Toch zag deze voorhoede nog kans Succes in de eerste helft een 20 voorsprong te bezorgen, beide doelpunten werden gescoord door Wigbout. die er steeds beter inkomt. DEM toonde zich in de eerste helft wel de zwakkere. Na de rust pak ten de gasten echter geheel anders aan en Succes, blijkbaar reeds ze ker van de overwinning, vatte de zaak vee! te gemakkei'ik op. Voor S. het gevaar inzag was de stand reeds 23 want DEM be stond het in 10 minuten tijds 3 doel punten te fabriceerön. Dat hierbij door de verdediging van Succes groote fouten werden gemaakt laat zich begrijpen. Succes wierp zich in de resteerende 10 minuten in den strijd om nog een gelijkmaker te forceeren. De S. voorhoede was echter te zwak. De gasten zagen kans de voorsprong nog te vergroo- ten. zoodat met 24 het einde kwam.. DTS I—TERRASVOGELS 1 1—1. Nog heeft DTS zich niet geheel vei lig weten te stellen en met dit eene puntje mocht DTS zich niet slecht bedeeld achten, daar het spel dei- gasten zeker beter was dan dat der Deetjes. Terrasvogels nam de leiding, toen een door den rechtsbuiten goed voorgezette bal door zijn recht- schen collega werd ingezet Door iets meer op de vleugels te spelen, wer den de D. aanvallen wel wat ge vaarlijker. maar verder dan een paar flinke schoten kwam men toch niet. Bijna hadden de bezoekers er 20 van gemaakt, toen een uitste- Maan vanavond om »nder 9.58 27 Feb LK fi Milt N.M. 18.08 uur 13Mrt tot morgenochtend E-K 7.38 uur 21 Mrt. V.M. Terug van een tocht naar vijandelijk gebied. „Acht wimpel» aan deo periscoop" De laatste manoeuvre n* een lange vaart: meren In het steun punt PK Scböppe-O H-P m kende kopbal van den midvoor net naast ging. Uit een door Carnas prachtig aan De Waard gegeven bal ontstond ten slotte de gelijkmaker. Een schot van Groen werd nog cor ner gewerkt en een voorzet van denzelfden speler werd door Carnas net naast geplaatst. Maar de stand bleef 11. 0MGEVINGN1EUWS LANGEMJK BILJARTEN. Zuidscharwoade. Maandag vond de tweede ontmoeting plaats tus schen de sociëteit uit Nieuwe Nie- dorp en ..Op Maat", alhier. De uit slag was: üp Maat 1268 punten. N. Niedorp 1120 punten. Te samen met da beide vorige ontmoetingen is het totaal resultaat: Op Maat 2485 pt.. N. Niedorp 2433 pt. SCHAKEN. De voorloop:ne uitslag van de ont moeting Zaandam III en Schaak mat H is 54 in het voordeel van Zaandam III. Eén partij moet wor den gearbitreerd. zoodat het nog een gelijk spel kan worden. WIERINGEN. BUSDIENST WIERINGEN—ANNA PAULOWA. Door tusschenkomst van den dorps- boerenraad van Wieringen is na ge houden conferentie met de verkeersin- spectie bereikt, dat de busdienst op den trein van tien uur te Anna Paulowna en de dienst van twee uur af Anna Paulowna weer is ingelascht. Hierdoor is het voor Wieringen zoo* klemmende vraagstuk ten deele opgelost. (L.S.P.D.) VOLKSTUINTJES TE WIERINGEN. Er zijn op Wieringen vier gegadig den voor de uitgifte van volkstuintjes. Wanneer er meerdere aanvragen ko men zal de Landstand ter plaatse trachten nog weer wat grond beschik baar te krijgen. (L.S.P.D.) POLITIE. Verloren: een doublé armbandhorlo ge met doublé bandje en een porte- monnaie, inh. f 0.26. Inlichtingen gem.-bode. HOOGWOUD SCHAKEN. Aartswoud. Bij de jl. gehouden ontmoeting Aartswoud—Middenmeer was de uitslag 6 1/2—3 1/2. Z1JPE „VLIEGERSVROUWEN". St. Maartensbrug. Op de in ca fé Kossen gehouden uitvoering van „Nut en Genoegen" te St. Maartens brug, bracht het „Alkmaarsch Too- neel" een tooneelspel in 3 bedrijven van Jan van Ees en Henk Bakker. Het publiek bleek niet teleurgesteld Een groot aandeel in het succes had mej. Rie de Waal, als Riny. Hoezeer het publiek het gebodene wist te waar- deeren bewees het spontane applaus, dat na elk bedrijf weerklonk. De ver- eeniging „Nut en Genoegen" kan op een geslaagden middag terugzien. Onder groote belangstelling vonden' In de Amsterdarosche Turn bal de wedstrijden plaats om de Nederlandsche vcreeni gin ge kampioen schap pen gymnastiek, in verband met het 40-jarig jubileum van den Amsterdamschen Turnbond. Overzicht t^dens de rhytmische oefeningen, uitgevoerd door de vcreenlging „Aspasia" rrtt Rotterdam VN P-De Haan-Pax m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1