NOORD-HOLLAND Verduister DAGBLAD BOOR TALRIJKE BOLSJEWISTISCHE STRIJDKRACHTEN INGESLOTEN Het resultaat moet en zal onze overwinning zijn Mijnwerker na week DONDERDAG 29 FEBR. IMS Deze Courant verschijnt dagelijks Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureau: Schagen, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen) SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 12937 2 Pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bii contract, binrien een jaar te ge bruiken belahgriike korting. Ta rieven v. de geh. opl. op aanvr DUITSCH WEERMACHTBERICHT Ontlasting saanvallen der Sovjets mislukt Nieuwe successen ter zee HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 24 Febr. Het opperbevel van de weermacht deelt méde: Bij het Koeban-bruggehoofd werden nieuwe aanvallen van den vijand afge slagen, ten deele reeds bij het opstel len der troepen Uiteengeslagen. Aan het Mioes-front zetten de Sow jets hun doorbraakpogingen, onder concentratie van sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten, voort, zonder successen te behalen. Verder naar het Westen werd tijdens dagenlange verbitterde gevechten het achter het Mioes-front ingesloten vier de gemotoriseerde Sowjet-gardecorps vernietigd. Onder de dooden bevindt zich de bevelvoerende generaal van het korps, generaalmajoor Danastis- Jin. Meer dan 1000 gevangenen werden binnengebracht, 44 pantserwagens en talrijke tot nu toe nog niet getelde wa pens, alsmede vele voertuigen en ge reedschap buitgemaakt. Tusschen Donctz en Dnjepr heb ben troepen van het leger en van de Waffen-SS de aanvalsoperaties tegen den Sowjet-Russisehen s om singelingsvleugel voortgezet en tal rijke vijandelijke strijdkrachten in gesloten. Doorbraakpogingen en ontlastingsaanvallen der Sowjets stortten onder groote verliezen in- In het gebied ten Westen van Char- kof en Koersk mislukten tBlrijke vijan delijke aanvallen. Afzonderlijke for maties der Sowjets en de staf van een infanterie-divisie werden opgerold. De afweerslag ten Zuiden en ten Noorden van Orel duurt voort. De Sowjet-Russische aanvolsformaties le den daarbij zeer zware verliezen. Al leen in den sector ten Noorden van Orel bleven bij de vergeefsche aanval len van de laatste drie dagen voor on ze stellingen meer dan 10.000 dooden en gisteren 47 .vernietigde pantserwa gens liggen. Ten Zuidoosten van het Tlmeri- meer ging de vijand over een breed front met sterken steun van pantserwagens en artillerie tot een nieuwen aanval over. Tij dens deze gevechten, die nog niet zijn geëindigd, werden 37 pantser wagens kapotgeschoten, waarvan alleen 32 door een gemotoriseerde divisie infanterie. Ook ten Zuiden van het Ladoga- meer zette de vijand na sterke ar tillerievoorbereiding onder gebruik making van talrijke slagvliegtuigen zijn aanvallen voort. Hij werd ook gisteren weder onder zeer zware bloedige verliezen afgeslagen. Formaties der luchtmacht kwamen ln nauwe samenwerking met de troe pen van het leger in de aanvals- en af- weergevechten tusschenbeide. Troepen concentraties en colonnes der Sowjets alsmede het ravitailleeringsverkeer in het achterwaartsche vijandelijke gebied werden ernstig getroffen, installaties der Moermanskspoorl-n en veel rollend materiaal aan de baai van Kandalaksja werden door duikbommenwerpers ver nield. Duitsche jagers schoten giste ren in tallooze luchtgevechten, terwijl zij slechts zes toestellen verloren, in totaal 99 Sowjetvliegtuigen neer. Lucht Churchills meening Churchill zeide op 23 Augustus 1931: Langs de grenzen van Rusland, van de Oostzee tot aan de Zwarte Zee ligt een gordel van nieuwe of •lerboren staten, die hun ontstaan of vergrooting te danken hebben aan den ondergang van Rusland ln den wereldoorlog. Zy vormen de keten van voorposten in Eu ropa tegen de denkbeelden van het Aziatische communisme. Voor al deze staten is het Russische stelsel een verslindend monster, aan welks wraak zy ternauwer nood sUn ontsnapt. doelartillerie der luchtmacht bracht nog 19 toestellen ten val. Van het front in Tunesië werd giste ren slechts plaatselijke gevechtsactie gemeld. Duitsche vliegerformaties sloegen door duik- en scheervluchten vijandelijke ravitailleeringscolonnes uiteen. Zooals in een extra bericht Is medegedeeld, hebben formaties Duitsche duikbooten op den At- lantischen Oceaan een krachtig beschermd konvooi aangevallen. In zeer zware gevechten brachten zij 17 schepen met een gezamen- lijken inhoud van 104.000 brt. ton tot zinken. 3 Andere schepen wer den getorpedeerd. Duitsche politie en Fransche gendar merie zorgen gezamelijk voor de handhaving der orde In Marseille PK Kreutzer-Atl-H-P m PROCLAMATIE VAN HITLER De oudste strijders de sterkste fanatici De groote kerk tc Naarden. waar Jaarlijks de Mattheus Passion wordt uitgevoerd, wordt gerestaureerd. De dakbedekking wordt grondig herzien Stevens-Paz aj MUENCHEN, 24 Febr. (DNB) Bij de heden te Muenchen gehou den herdenking van de stichting der partij heeft staatssecretaris Es- ser een proclamatie van den /Füh- rer voorgelezen, waarin onder wordt gezegd: „Ik heb partijgenoot Esser ver zocht in mijn naam tot u te zeggen, wat ik, door de omstandigheden genoopt, ten tweeden male zelf niet kan uitspreken. De Duitsche weermacht, die, zoo als steeds sedert het begin van den oorlog, zich ook dezen winter voor treffelijk geweerd heeft, is gewik keld in een verbitterde worsteling tegen het wereldgevaar,* dat. door de bankiershuizen van New York en Londen is opgeroepen in samen werking met de bolsjewistische jo den te Moskou. Ikzelf bevind mij in het Oosten en kan daarom van daag helaas niet in uw midden zijn, maar mijn gedachten zijn dit jaar nop meer dan vroeger bij u Want welk lot zou ons volk en geheel Europa getroffen hebben, indien niet op 24 Februari 1020 in deze zaal de stellingen der naüo- il-socialistisohe revolutie zou den zijn verkondigd, die het Duit sche volk wisten te grijpen en het brachten tot de kracht, die thans in staat is het Joodsehe wereld- gevaar niet alleen tot staan te brengen, maar het tenslotte te verpletteren. U allen zijn de omstandigheden bekend, waardoor hot den vijand in het Oosten gelukt is, zooals den vorigen winter door de natuur krachten ook in dezen winter een deel van de successen ongedaan te maken, die gedurende den zo mer door den heldenmoed van onze solaten bevochten werden. Maar gij weet ook, dat de weg vanronze partij eveneens geen vei lige of gemakkelijke weg naar het succes was, maar dat ons tallooze moeilijkheden en tegenslagen wer den bereid door dezelfde vijanden, die wij thans, tegenover een gc- heele wereld, moeten bestrijden. Voorheen en thans. Na een korte herinnering aan het jaar 1020. toen Adolf Hitier als eenzame onbekende zijn strijd betfon, vervolgde de Fu&hrar: „Welk een verschil met don strijd van thans. Want hoe groot ook de coalitie onzer vijanden moge zijn, als macht is zij kleiner dan de kracht van het bondgenootschap der volkeren, die tegen de bol si e- wistisöh-plutocratische vernieti ging ten strijde trekken. Altijd is de partij bezield ge- weest door het onwrikbare be sluit, onder geen omstandig heden te capituleeren en in geen geval den strijd op te geven, alvorens de samenzwe ring onzer tegenstanders in liet binnenland vernietigd zou zijn. Dit fanatisme hebt gij van mij geleerd. Aanvaardt de verzekering, dat hetzelfde fa natisme mij than£ bezielt, dat het mij nooit verlaten zal, zoo lang ik leef. Ook het geloof hebt gijvan mij ontvangen; weest ervan verzekerd, dat ook dit gfiloof sterker in mij is dan ooit tevoren. Wij zullen de macht der joodsöhe wereld- coalitie breken en vernietigen en de mensehheid, die strijdt voor haar vrijheid, haar leven en het dageliiksche brood, zal in dezen strijd den eindzege bevechten. Zooals in dien strijd van de wor steling om de macht elke aanslag van onze tegenstanders en elk hunner schijnbare successen mij slechts verbetener maakten in mijn vastbeslotenheid, geen stap at te wijken van_ den >weg, die vroeg of laat tot het doel mo8st lolden, zoo ben ik thans vervuld van denzelfden wil om de taak, mij door het lot opgelegd, tot de laatste consequentie te volbren gen. De voorzienigheid bestennlq den Fiihrer tot zijn taak. Ik heb het recht te gelooven. dat de Voorzienigheid mij bestemd heeft om deze taak te volbrengen, •want zonder haar genade had ik, als onbekend man, nooit den weg kunnen betreden, die uit deze zaal door alle hindernissen en aapslagen zou leiden tot het over nemen van de macht en tenslotte tot dozen strijd, bekroond met overwinningen, zoo als de wereld geschiedenis tevoren niet kende, weliswaar ook bel Ast met zorgen, waaronder wellicht tallooze zwak kere karakters zouden zijn bezwe ken. Maar ik heb van.de Voorzie nigheid ook hot geluk ontvangen, dat ik in dergelijke uren om mij heen steeds een gezworen gemeen schap bezit, die met toegewijd ge loof haar lat a's een ondeelbaar gemeenschappelijk lot beschouw de. en ïhij als don leider in dezen tijd steeds trouw terzijde stond en zal staan. Wanneer ik deze boodschap tot u richt, clan doe ik dat evenals het vorige jaar uit groote dankbaar heid, dat ik in u. mannelijke en vrouwelijke partijgenooton, de eer ste dragers heb gevonden niet al leen van de nationaal-socialistische wereldbeschouwing, maar ook van de nationaalsocialistische levens houding, ffe levenshouding, die juist in tijdSfi van de zwaarste be proevingen van zoo reusachtige sterkte is gebleken. De opportunis ten van ons burgerlijke leven bob ben deze korakterdeugd even slecht begrepen als de door hot jodendom opgehitste massa van onze oude partijen. Waarom zou het dan thans an ders zijn. Er is slechts één onder- Rche'd. De gigantische massa van het Duitsche volk staat thans ach ter het nieuwe rijk. 7.ii is vastbe sloten. onvoorwaardelijk toe te stemmen in de nieuwe rijksgedach te en de nationaalsocialistische ge- dach ten wereld, welke die rijksge dachte aanvult De taak der partij De partij nu is de onveranderlij ke belichaming van rlez.e macht geworden en thans de inwendige garant niet alleen van het behalen van de overwinning, „maar daar door ook van het behoud vnn ons volk voor de. toekomst. Speciaal in deze maanden en misschien in de komende jaren heeft zij haar twee de groote, historische taak te vol brengen; Het Duitsche volk onvermoeid wakker te houden, het den om vang der gevaren duidelijk voor oogen te stellen, het heilige ge loof aan de overwinning dier gevaren te versterken, zwak ken naturen kracht in te geven erx saboteurs .onverbiddelijk te vernietigen. Ophelderend moet zij, zooals vroeger werkzaam zijn, daar, waar men gewillig opheldering aanvaardt, terreur met een tien maal grootere ter reur breken, verraders uit roeien, waar zij zich ook bevin den en onverschillig onder welk mom zij hun volksvijandige oogmerken willen verwezenlij- 1 ken. Al staat ook de bloei der mannen van de nationaal-socialistische be woging aan het front en vervult hij daar als soldaat thans nog altijd de sterkste fanatici voor het be houd van den Duitschen levenswil en bij hen voegt zich jaar na jaar oen nieuwe lichting der Duitsche jeugd, volkomen opgovood in dc nationaal-socialistische beginselen, vergroeid met de gedachte 'onzer volksgemeenschap en met den wil op te treden tegen ieder, die het zou wagon, zich aan onzen vrij- j heidsstrijd te vergrijpen. En zooals ten tijde van den strijd der partij om de macht juist de vrouwelijke partijgenooten, de Duit De pompmachinist H. J. Kousen uit Heerlen, die sinds anderhalve week in een neerbraak van de mijn Laura te Eygelshoven was opgesloten, is gis termorgen omstreeks zeven uur vrijge komen. Tegen dien tijd waren de laatste moeilijkheden overwonnen en kon Kousen op eigen kracht naar boven klimmen, waar hij allerhartelijkst door vrouw en familieleden werd begroet. Een arts heeft hierna een onderzoek naar zijn gezondheidstoestand inge steld. Dit wees uit, dat Kousen gezond en wel de vermoeienissen van zijn avontuur had doorstaan Daarna is de man naar zijn woning te Heerlen te ruggekeerd. Gas is kostbaar WEEST ER ZUINIG MEE IN UW EIGEN BELANG. Gas is kostbaar en mag slechts zoo spaarzaam mogelijk verbruikt worden. Evenals bij het electricitgitsverbruik heeft de huisvrouw hier een verant woordelijke taak. Wanneer men na gaat, hoeveel gezinnen er dagelijks op gas koken, dan kan men zich gemak kelijk voorstellen, dat door welover- legde handgrepen bij het gebruik van de gastoestellen en handig huishouden een beduidende hoeveelheid gas be spaard kan worden voor andere ge wichtige doeleinden. Trouwens, wie zijn rantsoen overschrijdt, krijgt boete of wordt van den toevoer afgesneden. Het is dus ieders belang zoo zuinig mo gelijk met gas om te gaan. Bij het koken met gas is het voor al les noodzakelijk, dat het gasstel schoon is. Wie toch zou er in een wuile pan koken? Iedere nette huisvrouw zou een der- gelijlcen eisch verontwaardigd van de hond wijzen. Welnu, het gasstel mag dezelfde oplettendheid en zorg ver wachten als het overige keukengerei. Boerenleider Roskam naar de Oekraïne 's-GRAVENHAGE, 24 Febr. Naar wij vernemen is de boerenleider, hoofd van den Nederlandschen Landstand, een dezer dagen, vergezeld van eenige tientallen Nederlandsche boeren, naar de Oekraine vertrokken. Boerenleider Roskam zal eenigen tijd in de Oosteiyke gebieden vertoe ven, ten einde een bezoek te brengen aan de verschillende groepen boeren, die reeds eerder aldaar hun krachten voor de voedselvoorziening van Europa hebben ingezet, alsmede alle voorbe reidingen te treffen tot bet stichten van een Nederlandsche modelboerderij als ook van zes groote bpdrijven, welke uitsluitend door Nederlandsche boeren kullen worden beheerd. VoMal Maatregel tegen het euvel der invallers De Juiste oplossing van het gevonden? Het bestuur van den Nederlandschen Voetbalbond heeft het volgende beslo ten ten aanzien van het invallerprp- bleem. Aangezien van het bestuursbe sluit, waarbij bepaald wordt, dat in competitiewedstrijden gewonde spe lers mogen worden vervangen, mis bruik wordt gemaakt, wordt in aanvul ling van dit besluit bepaald, dat 1e, Voor den wedstrijd een af spraak moet worden gemaakt ten over staan van den scheidsrechter. 2e. Indien geen afspraak is ge maakt, geen invallers mogen worden toegestaan. 3p. De scheidsrechter geen invaller mag toelaten, indien hij overtuigd is dat er van verwonding geen sprake is. De praetijk zal moeten bewijzen of hiermede het invallers-vraagstuk af doende is opgelost. De technische dag 's-GRAVENHAGE, 22 Febr. Voor den op 28 Maart a s. te houden techni- schen ,dag heeft het bestuur van den N.V.B. o.a. de volgende wedstrijden vastgesteld: Districtswedstrijden Leeuwarden: Noord-Zuid. Nijmegen: Oost-West. Afdeelingswedstrijden: Amsterdam. Amsterdamsch Elftal Haagsch Elftal. Rotterdam: Rotterdamsch elftal Haarlemsch elftal. Alkmaar: Noord-Hollandsch elftal Gooisch elftal. Leiden: Leidsch elftal—Amster- damsche 2e en 3è klassers. Utrecht* Utrechtsch Jeugd-elftal— Amsterdamsch Jeugdelftal. sche vrouwen en meisjes, de be trouwbaarste steunpilaren der be weging waren, zoo is ook thans weer de groote massa avn onze vrouwen en meisjes het sterkste dement in den strijd voor het voort bestaan van ons volk. Want. welk lot vooral het Duitsche volk toge- daeht is, hebben niet alleen de jo den in Londen en New York, maar ook die van Moskou' gode zij dank ondubbelzinnig uitgesproken. Maar wij zijn vastbesloten hun een niet minder duidelijk antwoord te ge ven. Deze strijd zal dan ook niet, zooals men bedoelt eindigen met de vernietiging der arische mensch- heid, maar met de uitroeiing van het, jodendom in Europa. Boven dien zal de gedachtenwereld van onze beweging, zelfs voor onze vij anden, dank zij dozen strijd, ge meengoed van alle volken worden. Staat na stat zal, terwijl hij zelf met ons in oorlog is, steeds meer gedwongen zijp voor het voeren van den door deze sta ten geprovoceerden oorlog, na tionaal-socialistische stellingen toe te passqn en daardoor ook zal juist door dezen oorlog het besef van het met vloek belas te, misdadige ageeren van het jodendom zich onder alle vol ken verbreiden. Do eeuwigo jood. Toen oze tegenstanders in 1923 meenden do nationaal-socialisti sche partij voorgoed te hebben neergeslagen en mij door een pro ces voor het Duitsche volk als afgedaan beschouwden, hebben zij juist daardoor, als door een ont ploffing de nationaal-socialisti sche wereldbeschouwing onder 't geheele Duitsche volk verbreid en het besef ven het. karakter van het jodendom met één slag aan zooveel milioencn measdhon ge- eeven als wij in normale omsinn dignbden nooit zelf hadden kun nen bereiken. Zoo zal het inter nationale jodendom, doordat bet dezen nieuwen oorlog heeft aan gestookt, ervaren, dat volk na volk zich steeds met dit vraag stuk zal bezighouden om tenslotte dit wereldprobleem in zijn geheele dreigende grootte te begrijpen Door dozen oorlog wordt in de eerste plaats onomstootelij'k hewe zen, dat plutocratie en bolsjewis me van volkomen gelijken aard zijn en dat. het eeuwig onveran derlijke doel van alle joden is, de volken uit te blunderen en tot slaven van bun internatiorfnoi misdadlgersgide te makpn. Dezelf de alliantie, welke indertiid in Duitsohland als geimeenscbaopp- lijke vijand tegenover ons stond vertoont zich thans weer tusschen de joodsehe bankiershuizen van Now-York, de {oodsch-rdMtoerBtl- sc'-e leidersgrnep te Londen cv de joden van het Kremlin te Moskou. Zooals echter het Duit sche volk door dit inzicht den binnenlandschen joodschen vijand met succes heeft, bestreden en op het punt staat hem voorgoed liquideeren, zoo zullen ook de andere volken in don loon van 'dezen oorlog zich steeds meer op zichzelf bezinnen en tenslotte ge meenschappelijk front maken te gen het ras, dat bon allen tracht te vernietigen. De joden, die tijdens onzen strijd in het binnenland bij lede ren vermeenden tegensifig jubel dén en de harde werkelijkheid verwarden met hun koortsachtige hoop. meen en ook lirans, precies als den vorigen winter, reeds voor de verwezenlijking van hun dui zendjarig doel te staan. Maar evenals het vorige jaar zullen zii ook thans de vreesclijkste ontnuch tering beleven. Een nooitg eziene krachts inspanning. Want het Duitsche volk zal thans eerst goed al zijn krachten oproe pen en inspannen in een omvang, als in de geschiedenis der mensch- heid nog nooit voor een oorlog ge schied is. Wij zullen ook geen se conde aarzelen om de landen, die voor het, uitbreken van dezen oor log verantwoordelijk zijn te betrek ken bij de prestaties in dezen his- torischcn slrijd. Wij zullen het als een natuurlijke zaak beschouwen, geen vreemde levens te ontzien in een tijd, die van ons eigen ley.en zoo zware offers vraagt. Wij zul len in onwrikbaar trouwe gemeen schap met onze hondgenooten een mobilisatie van de geestelijke en stoffelijke waarden van Europa ten uitvoer leggcnj. zooals ons wereld deel in zijn geschiedenis van dui zenden jaren nog niet heeft gezien. Deze mobilisatie is ook noodig om geheel Europa het eigen volk- sclie leven te verzekeren, dat, de grondslag is geweest niet alleen van onze groote gemeenschappelij ke cultuur, maar ook van het. stof felijke bestaan van dit werelddeel. U, partijgenooten, groet ik ajs al tijd met een overvol hart. Mijn ge dachten zijn in dit uur bij u, zooals zij steeds geweest zijn. De plicht echter dwingt mij, in deze maanden, weken en da gen onvermoeid te denken, te werken en het, komende keer punt voor te bereiden voor hen, die als strijders van ons volk met onze hondgenooten het lot der woreld vormen, bij onze broeders en kameraden, bij de Duitsche soldaten vooral aan het strijdende front in het. Oos ten, want daar Wordt beslist over de toekomst van Duitsch- land en geheel Europa. Het re sultaat. moot en zal onze over winning zijn." Duizenden flinke Nederlanders strijden in het Oosten! Meldt u aan bij de Waffen-SS het legioen of het wachtbataljon in Nederland Maan Maan op vanavond om »nder 27 Feb 18.10 UUr l3Mrt L K rot morgenochtend EK fiMrt qa ,.«,n 21Mrt n.m /.«iö uur v.m. OMGEVINÜNIEUWS TAXATIE-PAARDENMARKT. Op de taxatiepaardenmarkt waren er 16 stuks opgekomen van de 40 stuks die opgeroepen waren. 7 stuks 2-jari- ge paarden f 750—f925, 5 stuks paar den f375—f600, 4 stuks hitten f450— f 725. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Tineke Marleentje, dochter van Jan Kooger en van Henrietta Cla- ra van der .Laag. Getrouwd: Willem Jan Moransard, en Margaretha van der Klooster. Overleden: Trijntje Broekhuizen, oud 64 jaren, echlgenoote van Jacob Sluis; Jan Schager, oud 88 jaren, echtgenoot van Marijtje Oostindie; Jan Obdam, oud 69 jaren, echtgenoot van Immetje Hoogeboom. POLITIE. Gevonden: een handpompje, een blauwe want, een textielkaart, een wollen want. Verloren: een vulpen en vulpotlood in étui; een portemonnaie met inhoud, een pop, een kinderwantje, en een roo- de vulpen. DIPHTHERIE. Alhier doet zich in het gezin van M. een geval van diphthene voor. KINDERUITZENDING N.V.D. Door den Nederlandschen Volks- dienst zullen begin April uit de stad weer kinderen uitgezonden worden naar het platteland. Zij, die een of meerdere kinderen voor pl.m. 6 weken willen opnemen, worden verzocht aich vóór 5 Maart a.s. op te geven ter Ge meente-Secretarie te Schagerbrug. Voor het opnemen van kinderen wordt geen vergoeding gegeven. verstandig gebruik, kan men met weinig gas veel doen LANGEÜUK BRIDGEN. Zuidscharwoude. In café „De Schelvisch" werd een bridge-wedstrijd gehouden, waarvoor goede belangstel ling bestond. Gespeeld werd aan negen tafels. Na een spannenden strijd was de uitslag als volgt* Oneven lijn: A. Keppel—N. Kaan 30 1/2 p., Ie prijs; C. Bras—H. Kramer, 36 p., 2e prijs; A. Bruin—C. Bruin, 36 1/2 p., 3e prijs; P.. Bruin—A. v. Kleef 44 p., 4e prijs. Even lijn: M. Goudsblom—P. Eecen 35 p,, le prijs;.P. v. d. Molen—K. de Boer, 38 p., 2e prijs; G. Kamper—G. Kamper 43 p., 3e prijs; Jb. ZijpJ* Huigen, 46 p., 4e prijs. HARENKARSPEL. SCHAKEN. Dirkshorn. De uitslagen van de voor de competitie gespeelde partijen luiden als volgt: Wit-Zwart. J. Komen—R. Kant 1—0 P. Verstrate—P. Burger 1/2—1/2 P. VerstrateR. Kant 10 J. Komen—C. Schuit Azn. 10 A. van Dijk—R. Meinema 0—1 P. Burger—P. Hoeve 1/21/2 KERKELIJKE VERKIEZING. In de Zondagmorgen gehouden ver gadering van notabelen der Herv. Gem. Harenkarspel is tot kerkvoogd geko zen den heer S. van der Oord, zulks in de plaats van den heer. J. Dom, die om gezondheidsredenen had bedankt. De heer Dam heeft tal van jaren de ze functie bekleed, terwijl hij geduren de dien tijd de kerkelijke administratie op de meest accurate wijze heeft ge voerd. W ARMENHUI ZES. TUINBOUWVER. „DE NOORD". De voorzitter, W. Gutker, opende de vergadering en schetste in korte be woordingen den toestand van den tuin bouw. Ingekomen stukken. Een schrijven van den burgemeester met het verbod enkele soorten aardappelen te verbou wen. Een schrijven van de veiling om trent een opgericht instituut, waar in lichtingen zijn te bekomen omtrent huur, verhuur, koop. verkoop enz. Hier over kan men zich wenden tot den heer W. Dekker Hz., alhier. Ook kunnen die genen zich tot hem.wenden, die voor de voedselvoorziening hun rantsoenen gas en electriciteit hebben overschre- Jaarverslag. De vereeniging telt 74 leden, 3 leden zijn overleden, 2 nieu we leden traden toe en 1 lid heeft be dankt Rekening en verantwoording. Ont vangsten f 650,41, uitgaven f209.55, ba tig saldo I 440.86. Op voorstel van den heer B. Barsln- gerhorn, wordt aan den penningmees ter décharge verleend. De periodiek aftredende bestuursle* den A. Hopman, Jac. Dekker en P. J. Mink, worden herkozen. De heer Hopman werd met algemce- ne stemmen herkozen als bestuurslid der C.V.V. Als lid dor rekeningcommissie werd aangewezen de heer P. de Geus Wz. Bij de rondvraag werd het klompen- vraagstpk besproken. Dit wordt voor de tuinbouwers een hopelooze kwestie, evenëls die van de raamlijsten en de koolmanden. Hierna sluiting.'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1