NOORD-HOLLAND Vruchfelooze massale aanvallen van den vijand lenieuws - OMGEVINGNIF.UWS -= De houding van Turkije DAGBLAD VOOR Dez« Courant verschijnt dagelijks Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureau: Schagen, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen) VRIJDAG 26 FEBR. 1643 SCHAGER EDITIE 87ste Jaargang. No. 12038 Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bü contract, binnen een laar te ge bruiken belangrijke korting. Ta rieven v. de geh. opl. op aanvr. DUITSCH WEERMACHTBERICHT Sowjet-generaal met staf gevangen genomen Plaatselijke gevechten in Tunis HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 26 Febr. (D.N.B.). Het opper bevel van de weermacht maakt be kend: „Terwijl de eigen aanvalsopera- ties in het Zuidelijke deel van het Oostelijke front succesvol verloo- pen, probeerde de vijand op en kele plaatsen van den centralen en Noordelijken sector door veelvul dige op elkaar volgende massale aanvallen op onze verdedingsslel- lingen successen te behalen. Aan de "Mioes-stelling mislukten nieuwe vijandelijke aanvallen. Hpt 'achter, het front ingesloten zevende bolsje wistische gardecorps der cavallerie werd bijna geheel in de pan ge hakt en de bevelvoerende gene raal, generaal Borrissof werd met deelen van zijn staf gevangen ge nomen. Gevechten met afzonderlij ke resteerende groepen van dit corps zijn nog aan den gang. Troepen van' het leger en van de Waffen SS bévinden zich tusschen Do nets en Dnjepr nog steeds succesvol in den aanval. Een Bolsjewistisch pant- serleger werd in hevige gevechten uit eengeslagen. Een der in den strijd ge worpen vijandelijke gevechtsgroepen werd hierbij totaal vernietigd. Sterke formaties van de luchtmacht vielen ook gisteren marcheerende co lonnes. voertuigen, opstoppingen en ravitailleeringsverbyadingen der Bol sjewisten met succes aan. In het gebied ten Westen van Charkof en Koersk stortten nieu we, met steun van tanks onder nomen aanvallen van den vijand ineen. De verbitterde afweerge- vechten ten Zuiden en ten Noor den van Orel duurden met on verminderde hevigheid voort. Bij de zonder eenig suoces onderno men massale aanvallen leden de Bolsjewisten opnieuw zeer zware, bloedige verliezen en verloren zij talrijke pantserwagens. Ook ten Oosten van Gshatsk viel de vijand in verscheidene golven opeen volgens aan zonder successen te kun nen behalen. Eskaders duikbommen werpers en gevechtsvliegtuigen meng den zich in den afweerslag in den cen tralen sector van het Oostelijke front Formaties jachtvliegtuigen bonden den strijd aan met formaties Bolsjewisti sche vliegtuigen en behaalden in de zen sector zonder eigen verliezen 47 overwinningen in de lucht. Ten Zuidoosten van het IJmenmeer zette de vijand zijn sterke aanvallen voort. Hij werd. in hevige gevechten met zware verliezen aan menschen en tanks teruggeslagen. In den sector tusschen Wolchof en het Ladogameer, alsmede voor Lenin grad was de gevechtsactiviteit giste ren geringer. Verscheidene plaatselij ke aanvallen der Bolsjewisten mis lukten. Gisteren overdag verloor de vijand in de gevechten aan het Ooste lijke front in totaal 104 pantserwa gens. FinBche Jachtvliegtuigen schoten in het hooge Noorden 7 vliegtuigen der Bolsjewisten neer. Aan het front in Noord-Afrika slecht3 gevechten van plaatselijke beteekenis. Snelle Duitsche ge vechtsvliegtuigen brachten gemo- toriseerde afdeelingen van den vijand door verrassende aanvallen aanzienlijke verliezen toe en vie- Mct .▼ertorgingsboMDBca". welke aan parachutes worden neergelaten, wor den de strtyders van een egelstelling ua het Oostelijk front van nieuwen aanvoer voorzien PK Sledel-PBZ-R-P m De kuilvisscherij op het IJsselmeer Met het oojr op de schade, welke de kuilvisscherij aan den vischstand kan toebrengen gedurende den tijd dat er weinig of geen aal met dit vischtuig kan worden gevangen, kan deze visscherij op het IJsselmeer thans worden beperkt doordat de kuilvisscherij reglementair thans ook gedurende April en October is verboden. Om echter voor de IJs- selmeervisschers den overgang te vergemakkelijken, zal voor dit jaar wónien bepaald, dat met de kuil- visschsrii op 16 April mag worden aangevangen en dat deze tot 15 Oc tober 1943 kan worden voortgezet. len spoorwegdoelen in het achter- waartsche vijandelijke gebied met goed succes aan. Zes vijandelijke vliegtuigen werden in luchtge vechten neergeschoten. Een eigen gevechtsvliegtuig keerde niet te rug. In den afgeloopen nacht wierpen Britsche vliegtuigen lukraak brand- en brisantbommen op enkele plaatsen in Noordwest- en West-Duitschland, o.a. op Wilhelmshaven. De bevolking leed verliezen. Enkele storingsvliegtuigen vlogen boven Zuid-Duitsch gebied. Cburcbili's meening Churcbill zeide op 23 Augustus 1931: Voor de aan Rusland grenzende landen Is het communisme niet een „mcening", Het is de v|jand en niets dan de vijand. De Nederlandsche Pers over den totalen oorlog De Nieuwe Koerier: Het gaat er om „Wij of Zij". Wij, als dragers der oude cultuur, de baas in het eigen Europeesche huis of de bolsjewisten met hun leer der vernieti ging. Slechts de totale inzet kan ons red den. Dit zal ^vellicht van ons groote offers vergen. Zij zijn het doel echter waard. Het is, zooals de aartsbisschop van Mechelen zegt: Al deze onaange naamheden moeten verbleeken tegen over het gevaar van het dreigende bolsjewisme, waartegen ook de Paus zoo ernstig heeft gewaarschuwd. De Arbeiderspers; Ongetwijfeld is het lot, dat ons land treft, hard. Vele volkeren zijn echter nog harder getroffen, waarbij wij slechts aan Finland behoeven te den ken, dat reeds van 1939 af aan de zwaarste beproevingen is blootgesteld om de volle beteekenis daarvan te be seffen. Klopt een keer het lot aan de deur, dan is het beter het met open oog tegemoet te treden dan te trachten het te ontgaan, want daardoor vernie tigt men slechts eigen kracht en loopt men het later te onontkomenlijker in de armen. Daarom moet ons volk de zen last, die het door de vernietigings- wil van het bolsjewisme en het kapita lisme is opgelegd, aanvaarden om zich zeil' en Europa van den alle leven be- dveigenden druk te bevrijden. Het Twentsche Nieuwsblad: Van 1917 af werden alle menschen en alle grondstoffen van het onmetelijk gebied der Sovjet-Unie aangewend om slechts dit eene doel te bereiken:een militair apparaat, een oorlogspotentieel uit den grond te stampen, dat in een wereldomvattend offensief den droom van Marx en Lenin: de roode wereld revolutie, zou verwezenlijken. Wat de den de volken van Europa In den tijd, dat Siberië reeds dreunde van het werk der mililoenen dwangarbeiders? Hier in het Westen geloofde men mede op gezag van communistische agitatoren, godbetert-aan de sprook*- jes van den Volkenbond, van den we reldvrede, van de algemeene ontwape ning en van bet gebroken geweertje. Hier liet men zich de roode propagan- da voor beperking van het kindertal welgevallen. De Nieuwsbron: In feite zijn er momenteel hier te lande duizenden werkloozen, die wel iswaar een of ander baantje hebben, maar niets uitvoeren. Zij, op de eerste plaats, kunnen in dit arbeidsproces worden ingezet. En dan hebben we nog een leger van vrouwen en meisjes, die best in staat zijn, meestal ook ijveriger zijn, om de plaats in te nemen van de mannen, die elders gebruikt kunnen worden. Door samenwerking kan men het doel bereiken waarnaar ledereen verlangt: Een betere toekomst. Dan moet men echter niet als toe schouwer blijven fungeeren, maar ook willen aanpakken. Wij leven in een S.O.S.-periode. Dan is „alle hens aan dek" geboden. Aldus wordt de ons be dreigende bolsjewistische storm be zworen. En dat is ons aller belang, zeer zeker ook van het Nederlandsche volk, dat naar iets heel wat anders verlangt, dan naar een Stalinsche overheer- sching". De proclamatie van Hitier De Berlijnsche ANP-correspon- dent meldt: De verklaring van Adolf Hitier in zijn proclamatie ter herdenking van de afkondiging van het partii- progracma. dat Duitschland zijn krachtsinspanning nog in ongekende mate zal vergrooten. is in zijn be teekenis verstrekkend en het lijdt geen twijfel, dat 2ij de aankondi ging is van verdere maatregelen tot verhooging van het Duitsche oor logspotentieel. Het was-te verwach ten. dat ook in andere Europeesche landen in de eerste plaats moet hier wel aan de bezette gebieden worden gedacht maatregelen zou den worden genomen in het belang van de Duitsche weerbaarheid, im mers herhaaldelijk is de laatste we ken van toonaangevende Duitsche zijde verklaard, dat het minste, dat men van de Europeesche landen, die niet rechtstreeksch aan den striid tegen het bolsjewisme deel nemen. kan verlangen, is. dat zij hun arbeidskracht ter beschikking stellen. Dit wordt thans nog eens duidelijk uitgesproken in de pro clamatie van den Fuehrer. waar de ze verklaart, dat geen seconde ge aarzeld zal worden ook die landen hun deel in den strijd te laten bij dragen. welke voor het uitbreken van dezen oorlog verantwoordelijk zijn. De verklaring, dat het als een natuurlijke zaak zal worden be schouwd. ..geen vreemde levens té sparen in een tijd. die van ons eigen leven zulke zware offers vergt" laat ruimte, voor de ingrijpende maatregelen. Voorloopig laat men zich hier nog niet üit over de plan nen. die men te dien aanzien heeft. Dat met name de bezette gebieden een nog grooter aantal arbeidskrach ten beschikbaar zullen moeten stel len. kan men wel als zeker aanne men. Hes voor|aar Is In aantocht, de peli kanen in '„Artis" te Amsterdam' maken toilet VNP-De Haan-Pax a HARENKARSPEL POLITIE. Verleren: een blauw wollen kinder- want ,net grijze randjes. Een nieuwe stoffei. Gevonden: een paar regenpijpen, en een kinderhandschoentje. Inl. bij de gem.-politie. ANNA PAUtnWNA BEROEP AANGENOMEN; De heer J. Blokland, cand. en hulp prediker te Oegstgeest, heeft het be roep voor predikant bij de Herv. Gem. alhier aangenomen. Kinderuitzending „In 1942 zijn er uit de provincie Noord-Holland 1317 kinderen door den Nederlandschen Volksdienst uitge zonden naar tehuizen en pleegouders in Duitschland en naar tehuizen in Ne derland. Deze kinderen hebben daar een heerlijke vacantie doorgebracht, waarvan zij gezond en gesterkt zijn te ruggekeerd. Dat deze 6 weken hun goed hebben gedaan blijkt wel hieruit, dat de gemiddelde gewichtstoename 8 pond per kind bedroeg, terwijl sommi ge kinderen zelfs 12 tot 14 pond waren aangekomen! Dit is vooral in dezen tijd een factor van belang. Hier zult U het allen wel over eens zijn. Bovendien doen de kinderen een schat van geestelijke ervaringen op in de mooie streken, waarheen zij worden gezonden, en waar zij anders misschien nooit waren gekomen. In 1943 kunnen er uit onze provin cie 3000 kinderen worden uitgezonden. Laten ook Uw kinderen hierbij zijn! U zult er geen spijt van hebben. Gel delijke bezwaren behoeven er niet te bestaan, want alle kosten worden door den N.V.D. betaald. Indien de kleeding niet volledig is, kan de N.V.D. ook in de kosten hiervoor bijdragen. Indien U de kinderen liever in de vacantie wilt zien uitgezonden, kan hiermede reke ning worden gehouden. Wilt U hen om streeks Augustus uit laten sturen, dan moeten zij nu reeds opgegeven wor den, daar zij vóór hun uitzending moe ten worden ingeërtt tegen roodvonk en diphtheritis en eerst twee maanden na hun laatste enting kunnen worden uit gezonden. Verdere inlichtingen kunt U verkrij gen bij Uw buurtschapshoofd en bij het Provinciaal Bureau te Haarlem, Kenaupark 1, alwaar U bok Uw kin deren kunt opgeven. Veel beloven, weinig geven». De Nederlandsche Volksdienst belooft niets, doch geeft alles. Blijft geen buitenstaander sluit U aan als lid. HONDEN- EN KATTENBROOD OP BON 2. Van 1 tot en met 31 Maart 1943 wordt op bon no. 2 van de voederkaart voor honden volgens dezelfde normen als voor de voorafgaande periode honden brood beschikbaar gesteld. Op bon no. 2 van de voederkaart voor hondenbrood (groep K) wordt voor bovenbedoelde periode 1 1/2 kg. kattenbrood beschikbaar gesteld. Na 31 Maart 1943 zijn de bonnen no. 2 van bedoelde kaarten ongeldig. Zij mogen nadien niet meer aangenomen wordgn. Wcersport staa't het lichaam Tachtig leden van den '..Na tionale Jeugdstorm" hebben een onvergetelijke maand doorge bracht in een weersportkamp in Duitschland. Gestaald en ge spierd zijn zij teruggekomen na een maand, die volop besteed is aan sport, ordeoefeningen. veld werk enz. Op 14 Maart a.s. begint een tweede kamp. En thans niet al leen voor den Jeugdstorm, maar voor de geheele Nederlandsche jeugd, die door de Hitler-Ju- gend uitgenoodigd wordt vier weken in dit kamp door te bren gen tezamen met jongens uit Noorwegen. Duitschland. Dene- marken, Vlaanderen en Wallo nië. Iedere jonge Nederlander van 16 tot 18 jaar en ouder kan zich melden voor dit kamp aan het adres: Koningslaan 9 te Utrecht. De duur van het kamp is vier weken. Kosten zijn er niet aan verbonden, terwijl eventueele loonderving wordt vergoed. LANGEU1JK „HELPT ELKANDER." Zuidscharwoude. De vereeniging ..Helpt Elkander" hield Donderdag avond fiaar alg. jaarvergadering ten lokale van den heer P. Kramer. Het jaarverslag vn den secretaris gaf aan dat het ledental 170 be draagt. Het vorige jaar was dit 179. De rekening van den penningm. sloot op een totaal bedrag van f 2843.28. met een saldo v. f 1178.84 Het beginsaldo was f 1326.04.'Aan contributie was f 1495.05 ontvangen, aan ziekengeld werd f 1344.37 uit gekeerd. Er werden uitkeeringen gedaan aan 44 personen. De aftredende bestuursleden de heeren A. Kout en H. Schrijver, werden herkozen. Vervolgens werd de contributie en de uitkeering besproken. Deze werden ongewijzigd gelaten, e Er werd besloten een ledenwerf actie te gaar. voeren om het ^antal jongere leden te vergrooten. ALKMAAR PARASIETEN DER SAMEN LEVING. Het was den Economischen Dienst van de politie Alkmaar ter oore ge komen. dat ook in onze gemeente personen waren, die hun medemen- schen meenden te moeten helpen door het in pand nemen van distri butiestamkaarten. Deze personen die zeer zeker een gevaar voor on ze samenleving genoemd mogen worden haalden daarna op die stamkaarten de levensmiddelenkaar ten en verkochten die dan weer voor hooge prijzen. Een uitgebreid onderzoek werd.ingesteld en tegen de pandnemers. de koopers. zoowel als tegen de pandgevers, met elkaar een 20-tal personen, zal proces-ver baal worden opgemaakt. Uit dit on derzoek kwam verder vast te staap. dat enkelen van diegenen, die hun distributiestamkaarten in pand ga ven. ook hun overige distributie kaarten. zooals brandstoffenkaart en textielkaart. hadden verkocht. Deze menschen waren dus vrijwel geheel verstoken van distributiebe scheiden. Het is te hopen, dat de justitie tegen deze menschen. en wel in het bijzonder tegen de per sonen. die de stamkaarten in pand namen, met de meeste gestrengheid zal optreden. SCHAGEN DE SCHAGER MARKT. Het heeft er van, dat de prijzen op de gebruiksveemarkt wel v\at terug loopen, vergeleken bij vorige weken. Dit is ook mee .het gevolg van he.t feit, dat de bonnenprijzen zakkende zijn. De stemming was ook wel iets gedrukt, de handel was zeer matig, tegen het stugge aan. Zoo golden de kalfkoeien de zen dag tot f 900, intusschen toch nog flinke prijzen. De geldekoeien tot f 050 en' de tijdkoeien tot f 800 vaarzen niet aangevoerd. Voor de Centrale waren er 39 koeien, 5 graskalveren en 210 nuchtere kalveren. Geen schapen aange voerd, noch voor de vrije markt, noch voor de Centrale. Op de geiten-, konijnen- en kippenmarkt was de drukte weer belangrijk. Wat is daar tegenwoordig een be langstelling Ilóoger dan f 150 voor een geit hebben wij niet gehoord, dat besteed wqrd. Heel kleine beestjes brachten nog f 50 oo. Toch schijnt, dftt de prijzen iets teruggoloopcn zijn. ïn biggen was het eon matige handel, noteering toi f 50, dus prijshSudend. De ko nijnen golden f 1 per kilo en de kippen tot 90 ets. Dit is de juiste noteering. Er worden echter soms rare prijzen besteed voor deze die-' ren. Al wordt er op het oogenblik weinig vee aangevoerd, toch valt het beaoek niet tegen. Bij verslsndig gebruik, kin mm met weinig gas iss! doen Buitenland TOTALE OORLOG Consolidatie aan het Oostfront De Turksche .pers levert uitvoerig commentaar op de rede, welke minister president Saradzjogloe in het parle ment heeft gehouden. De bladen wij zen er op, dat Turkije met Duitschland zoowel als met Engeland overeenkom sten tot het aankoopen van materiaal heeft gesloten. De Tan merkt op, dat Duitschland evenveel belang bij een sterk Turkije heeft als Engeland. Duitschland heeft altijd een sterk Turkije gewenscht en geen bezwaren gemaakt tegen het le veren van wapenen. De wapening van Turkije maakt niemand ongerust. Inmiddels heeft president Inönü ter gelegenheid van de zevende verkiezing voor de groote nationale vergadering een proclamatie gericht tot het Turk sche volk. Vier ja'ar geleden heeft niemand, al dus de president, kunnen voorzien, dat Turkije tot dit oogenblik niet aan den oorlog zou deelnemen. Toen de hori zon duister begon te worden, hadden wij besloten, alle stormen ver van ons weg te houden tot heil van ons vader land. Nooit hebben wij voor de natio nale verdediging van ons land ons zoo groote inspanningen getroost als tij dens de laatste vier Jaar. Mijne medeburgers weten heel goed, zoo vervolgde Inönü, dat het onmo gelijk is de toekomst te voorspellen en daarbij duidelijk te maken, wat onze toekomstige politiek in dezen wereld oorlog zal zijn. Wij weten echter, dat het niet alleen van ons afhangt in de zen oorlog behouden te blijven. In aansluiting op het communiqué over de Engelsch-Turksche bijeen komst te Adana, verneemt Interinf ver schillende bijzonderheden omtrent de spoorlijnen op welker aanleg van En- gelsche zijde zou zijn aangedrongen. Na voorts gewezen te hebben op de voort durende versterkingen, die de Engel- schen en de Amerikanen in de buurt van Adana, Mersin en Alexandrette ontvangen en ten slotte op de oorlogs leveranties van Engeland aan Turkije, eindigt het beericht met de volgend» passage: Zooals bekend huldigt Turkije het standpunt, wapens en oorlogsmateriaal van eiken soort te koopen, waar dit maar te krijgen is, zonder dat hieruit een verplichting ontstaat ten aanzien van het gebruik van dit materiaal. De vraag is alleen maar, welke bijgedach te Engeland heeft met de grootere le veranties en de plannen tot uitbreiding van het Turksche verkeersnet. Eve^n goed a!s de verwezenlijking van deze plannen een uitbreiding van het Turk sche verdedigingspotentieel kan dienen en volgens de heerschende Turksche opvatting ook alleen dienen moet kunnen hierdopr de Engelsch-Ameri- kaansche plannen begunstigd worden. Inmidels gaat men in Europa voort met den inzet van alle beschikbare werkkrachten. De reeds door minis ter-president Quisling aangekondigde wet inzake den nationalen „Arbeitsein- satz" is officieel gepubliceerd met een toelichting, waarin o.a. is Vermeld „Ook het Noorsche volk moet zich aaneenge sloten en zonder acht te slaan op ge boorte, vermogen, stand en positie ge ven als kracht in den strijd die Eu ropa thans op leven en dood met het Bolsjewisme voert". De juist gepubliceerde uitvoerings bepalingen dezer wet voorzien in een aanmeldingsplicht voor mannen van 18 tot 55 jaar en voor vrouwen van 21 tot 40 jaar. Ook de bevolking van de randstaten worden opgewekt hun uiterste te ge ven. Rijkscommissaris gouwleider Loh- se heeft een .oproep gericht tot de be volking van Oostland, waarin hij Est- landers, Letten en Lithauers aanspoort zich te scharen in de strijd- en lots- gemeenschap van het nieuwe Europa. Het Bolsjewisme dreigt Europa te ver nietigen. Daarbij verkeert het vader land der volken van het Oostland bij zonder in gevaar. Het Duitsche volk geeft het voorbeeld. Het aanvaardt de totale oorlogsvoering. Tot de volken van het Oostland wordt de oproep ge richt hetzelfde te doen. Overigens is voor deze landen een verordening uitgevaardigd over het herstel van het particuliere eigendom. Naar,in de preambule van deze ver- ordefiing wordt gezegd, geschiedt dit inde verwachting, dat de eigenaars hun plicht, die voortspruit uit het be zit vooral jegens de Duitsche oorlogs industrie zullen vervullen. ft De tendens van consolidatie aan het Oostelijke front houdt aan, naar van daag ingewijde kringen in de hoofd stad verklaren. In het bijzonder wordt de toestand ten Zuiden van Charkof toenemend gunstig voor de Duitschers en hun bondgenooten beschouwd. Het in den strijd werpen van nieuwe divi sies is, naar hier verklaard wordt, niet alleen te bemerken, doch moet tevens beschouwd worden al een symptoom voor de komende oorlogvoering in het teeken van het superieure strijdmo- reel. Ten Noorden van Charkof is, naar men hier verder hoort, de stabilisee ring aan den gang, hoewel hier nog zware gevechten tusschen alle maar eenigszins beschikbare wapenonder- deelen zoowel te land als ook in de lucht uitgevochten worden. Als verder kenmerk voor den tegenwoordigen toe stand wordt te Berlijn het steeds groo ter wordende optreden van de Duit sche luchtmacht beschouwd. De samenwerking tusschen de lucht macht en de troepen te land mag in het bijzonder op grond van de ervarin gen van den afgeloopen winter ideaal worden genoemd. Maah Maan °p vanavond om onder 0'H q 10.23 27 Feb lO.Il UUP 13 Mrt K fnf mornennrhfend E.K H Mrt N.M. rot morgenochtend 7.34 uur 21 Mrt. V.M. Het einde der Schager gemeentepolitie DE AGENTEN GAAN OVER NAAR DE MARECHAUSSEE. Tijden als die, welke we tegenwoor dig beleven, brengen soms veranderin gen mee, waarvan men vroeger een voudig niet had gedroomd. Wanneer men luttele jaren geleden aan iemand zou hebben gevraagd: „Hoelang zal on ze gemeentelijke politie nog bestaan" dan zou de gevraagde vermoedelijk een gezicht hebben getrokken van niet begrijpen. En wanneer we dan zelf het antwoord hadden gegeven met de me- dedeeling: „Over enkele jaren is het er mee afgelopen", dan zou de ander wellicht op zijn voorhoofd hebben ge tikt en hij zou ons in ieder geval heb ben versleten voor een dier profeten, die .„brood eten", wier voorspellin gen echter even v/einig met de waar heid te maken hebben als de reus van Klein Duimpje met oi\ze hedendaag- sche distributieperikelen. Intusschen, de dagen onzer gemeen- tepöitie zijn geteld. Zondag zal het de laatste dag zijn van haar bestaan, want Maandag gaat de dienst over naar de maréchaussée, waarbij óok de agenten zullen worden ingedeeld. Het bureau in het_oude waaggebouw- tje wordt gesloten "en het bord „Poli tie", dat een onafscheidbaar deel van Schagen scheen te zijn geworden, ver dwijnt. Het eind is daar. Bij het heengaan van personen en diensten is het gebruikelijk een korte nabetrachting te houden over de ge schiedenis. We willen die gewoonte hier niet laten varen, temeer niet, waar we te doen hebben met een meer dan 100-jarige. De heer Holtrop, die zoo vriendelijk was de gemeentelijke archieven hier op na te slaan, kon ons vertellen, dat de eerste gemeenteveldwachter werd benoemd in September 1840. Dit was een zekere J. Zwaag, die echter op dat oogenblik reeds bij de gemeente in dienst was als „dienaar van politie". In* het jaar 1830 schijnt men de nood zakelijkheid tot. het houden van iets als een politie-agent nog niet te heb ben gevoeld. Misschien was dat in het rustige Schagen niet noodig. Althans, er was geen ambtenaar, die tot taak had datgene te doen, wat men tegen woordig van een dienaar van den H'. Hermandad verwacht. Enkele jaren la ter was er een „dienaar". De titel werd later „dienaar van politie" en ten slotte in 1840 „veldwachter". Of zich veel heeft voorgedaan ge durende deze eeuw, dat de moeite van het vermelden waard is? We gelooven, dat het antwoord ont kennend moet luiden. Het feit, dat er een tijd was, waarop men de' noodza kelijkheid van een politieman niet in zag, duidt reeds op ehn zekere rust. Het groote evenement in de afgeloo pen 102 jaar, want dat schijnt de leef tijd te zijn van den gemeentelijken dienst, waff stellig de moord door Klaas Bbes, een gebeurtenis, die nog leeft in veler geheugen, zij het ook, dat ze nog plaats had in de vorige eeuw. Wanneer we zeggen, dat sedert dien de Schager politie betrekkelijk rusti ge dagen had, dan zouden we daaraan kunnen toevoegen het woordje ge lukkig. Want de bevolking stelt nu eenmaal prijs op rust. Tevens beteo- kent dit, dat de politie haar taak goed heeft vervuld, want het doel, waar voor de dienst in het leven was ge roepen, werd vervuld. En al werd bij gelegenheden als keuveltjesdag de rust onzer veldwach ters soms dusdanig verstoord, dat het misschien „niet meer mooi was", toch hoorden we uit hun eigen mond, dat ze nimmer konden klagen over te groote ovetlast. Zoodat de kwajon gensstreken vermoedelijk zijn verge ten en vergeven. De laatste jaren, door de romp slomp van distributie- en prijsbepalin gen, zwarte handel, clandestiene slachting, enz., enz., werd het drukker. En nu is de periode der gemeente politie ten einde. Als maréchaussée zullen de agenten hun taak echter blijven vervullen. Zoodat de bevolking niet bevreesd be hoeft te zijn voor een wending ten kwade. SCHAGEN-NIEUWS. Programma Zondag 28 Febr. Schagen 2S.R.C. I. Aanvang 2.30 u. P. Schoorl. H. Hijman, A. v. d. Pijl Th. de Weger, H. Volten, P. Smit J. Peetoom, J. Kater, J. Kuilman, D. Schoorl, Joh. Fransen. Res.: A. v. Nieuwkoop. Schagen 3D.T.S. 3. Aanvang 10 uur. P. Kort N. N., P. Slik J. Slagter, Th. Moransart, H. Kaper Jb. Ypey, C. ,de Jager, P. Dekker, J. v. Til, Jb. Molenaar Res.: H. Middelbeek, Joh. Bremer. B.K.C. ASchagen A. Vertrek per trein 9.45 uur. Aanvang 10.30 uur. Chr. Bakker A. Molenaar, H. N. de Graaf P. Kip, H. Heijligers, K. Borst Joh. de Nijs, O. de Graaf, H. de Graaf, P Verra, G. Vel Res.- S. Koning, P. Wardenaar, Y. Reens. Geleider: de heer Westenberg. Training: De veldtraining voor de adspiranten begint Zaterdag a.s. des middags 3 uur op het veld aan de Loet De zaaltraining onder leiding van den heer Meinders wordt vanaf heden iede- ren Woensdagavond in de zaal van den- heer Igesz gehouden. Voor de ad- spiranten van 6 tot 6.45 uur. Voor de leden van 6.45 tot 8.— uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1