NOORD-HOLLAND Verduister DBLAD VOOR Hevige gevechten ten Noorden van Orel 17 Schepen tot zinken gebracht BEKENDMAKING Toont U een waarachtig Nederlander Het löondorschbedrijf in de Haarlemmermeer Gandhi vast Geallieerde na oorlogsche plannen Deze Courant verschijnt dagelijks Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Redactie- en Administratiebureau: Schagen, Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen) ZATERDAG 27 FEBR. 1943 SCHAGER EDITIE Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie II ct. per m.m. feii contract binnen een iaar te ge bruiken belangruke korting. Ta rieven v de eeh ooi. op aanvT 87ste Jaargang. No. 12039 4 Pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. DUITSCH WEERMACHTBERICHT Vijand onder zware verliezen afgeslagen Aanvalsoperatie in Tunesië afgesloten HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 26 Eebr. Het opper bevel van de weermacht maakt be kend: Aan het Koeban-bruggehoofd en aan het Mioesfront werden gisteren bij aanhoudenden dooi slechts krijgsoperaties van plaatselijke be- teekenis uitgevoerd. In het gebied ten Zuidwesten van Isjoem wierpen de aanval lende Duitsche divisies den ver slagen vijand verder naar het Noorden en het Noordoosten te rug. Verscheidene bolsjewisti sche gevechtsgroepen werden ingesloten, andere sterke troe penformaties werden uiteenge slagen. Het aantal gevangenen en de buit nemen toe. Ten Westen van de lijn Charkof- Koersk strijden onze troepen bii een elastische oorlogvoering met op rukkende vijandelijke strijdkrach ten. Eskaders gevechtsvliegtuigen en vliegende artillerie sloegen de voorhoede van vijandeluke pantsers alsmede troepenconcentraties in de gebieden waar zij gereed gehouden werden, uiteen en bombardeerden met groote uitwerking ravitaillee- ringsbewegingen der bolsjewisten Op spoorlijnen en wegen. Ten Zuiden en ten Noorden van Orel hebben onze divisies in zeer hevige afweergevechten opnieuw schitterend gestreden. De vijand. die met versch aan gevoerde formaties infanterie en pantserwagens ook gisteren in het bijzonder ten Noorden van Orel aanviel, werd in zware ge vechten afgeslagen. In enkele bressen duren de gevechten nog voort. De bolsjewisten leden opnieuw gevoelige verliezen aan mensehen en tanks. Ten Zuiden van het Ilmenmeer breidde de vijand zijn krachtige aanvallen tot nieuwe sectoren van het front uit. De met superieure in fanterie- en pantserstriidkrachten uitgevoerde aanvallen mislukten met zware, bloedige verliezen. Een eigen plaatselijke aanvalsoperatie in het gebied ten Zuiden van het La- dogameer bereikte het vastgestelde doel. Tegenaanvallen van den vij and bleven zondet succes. Formaties Duitsche gevechtsvlieg tuigen hebben in de wateren van de Noordkaap van eeh in Oostelijke richting varend convooi. volgens de totdusver ontvangen rapporten, een vrachtschip van 6000 brt. in den grond geboord en vier andere sche pen door bomtreffers beschadigd. Aan het front in Noord-Afrika werd de aanvalsoperatie in de ber gen van centraal Tunesië afgesloten Sterke Amerikaansche en Engel- sche formaties werden uiteen gesla gen of zwaar getroffen. In deze ge vechten. waarbij de vijand zware, bloedige verliezen leed. werden in totaal bijna 4000 gevangenen ge maakt. 235 tanks. 169 gepantserde Chnrchiils meening Churchill zeide bij den eer sten winterveldtocht van de Sovjet-Unie tegen Finland: Finland legt een schitterende ja welhaast verheven houding <3an den dag. De dienst, dien Finland aan den menschheid be wijst. is ontzaggelijk. verkenningswagens en 160 stukken geschut en gemotoriseerd geschut buitgemaakt of verpietigd. Duikboinmenwerpers vielen met goed succes opnieuw bergstellingen van den vijand aan. Bii een aanval van snelle Duitsche gevechtsvlieg tuigen op een vooruitgeschoven steunpunt aan het Zuidoostelijke front weid een vrij groot aantal vijandelijke vliegtuigen op den grond vernield of beschadigd. Britsche vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht, voornamelijk op woonwijken in enkele plaatsen in West- en Zuid West Duitschland brand- en brisantbommen, o.a. op het stadsgebied van Neurenberg. De bevolking leed verliezen. Zes der aanvallende bommenwerpers wer den neergeschoten. Itaüaansch Weermachtbericht Rome, 26 Febr. In zijn weermacht- bericht no. 1007 maakt het Italiaan- sche hoofdkwartier het volgende be kend: In den Tunesischen sector bedrijvig heid van patrouilles. Formaties jacht vliegtuigen van de As hebben met suc ces een vijandelijk vliegveld aange vallen, waarbij zij vijf vliegtuigen op den grond vernielden. Vijf andere ma chines werden in luchtgevechten neer gehaald. Ondanks het slechte weer en de hevige vijandelijke reactie hebben Italiaansche torpedovliegtuigen in den afgeloopen nacht een aanval gedaan op de haven van Böne, waarbij zij drie schepen torpedeerden en tot zinken brachten. De olieraffinaderijen van Haifa. en de haven van La Valetta werden doeltreffend door onze vlieg tuigen gebombardeerd. In dg Middel- landsche Zee heeft een van onze t.or- pedobooten onder bevel van den luite nant ter zee Baroli Bruno een vijan delijke duikboot in den.grond geboord Vijandelijke vliegtuigen nebben eeni- ge plaatsen gelegen tusschen Kaap Passero en Pozzallo (Ragusaj, alsmede Trabia (Palermo) gebombardeerd en beschoten. Onder de burgerbevolking vallen 12 dooden en 24 gewonden te betreuren. De huizen leden hevige schade. Ëên vijandelijk vliegtuig werd door het afweervuur getroffen en stortte in zee nabij Pozzallo. Bij «srstandig gibiuik. kan man met weinig gas vee! doen e.X'1'RA BEKlCti l 1 HOOFDKWARTIER VAN DEN FUKUIHER, 26 Febr. (DNB; Het opperbevel der weermacht deelt mede: „Duitsche duikbooten hebben nieuwe slagen toegebracht aan de vijandelijke ravitaillecring. Zij hebben de resten van liet in het extra bericht van 21 Februari ge noemde groote convooi achter volgd. De strijd \egen dit convooi, die thans zes dagen duurt, stelde de zwaarste eischcn aan comman danten en bemanningen. Op den Atlantisclien Oceaan en in de .Middellandsche Zee hebben duikbooten andere prachtig be schermde convooien aangcv alten en ter hoogte van Kaapstad zware al zonder hjke gevechten geleverd. Hij deze operaties hebben zij we derom zeventien "schepen met een gczamcnlijkcn inhoud van 167.800 ton tot zinken eabracht en vijf an dere schepen getorpedeerd, waar van eenigë eveneens als gezonken kunnen worden beschouwd." De crisis van Europa Dr. Goebbels over de con stellatie van dezen oorlog. In een artikel in Das Keich. on der hei, opsenrut ..De crisis van europa', veralaart dr. Goebbels: ..Men moet net jodenvraagstuk Ken nen om de tegenwoordige constel latie van den oorlog te Degriipen." De Spilmogendheden strijden eenerzijas tegen het Oostelijke ool- sjewisme. de radicaalste uiting van het internationale socialisme, ander zijds tegen de Westelijke plutocra tieën. de radicaalste uiting van het internationale kapitalisme. Het in ternationale Jodendom kent twee manieren om de heerschappij over volken te krijgen en te Handhaven, het internationale kapitalisme en het internationale bolsjewisme. Het eene is de radicalere broeder van het andere. Het Jodendom streeft er voort durend naar den natuurlijken af weer van staten en volken te ver lammen en te doen insluimeren en tracht het gevaar zoo klein en on schuldig mogelijk voor te stellen, tot het onafwendbaar is geworden. In dit stadium van het proces ver-*" keeren wij op het oogenblik. Wij be leven het meest kritieke stadium van het avondland. Dr. Goebbels zegt verder dat het bolsjewisme in den loop der laatste twee jaren niet gelouterd is en een meer burgerlijk aanzien heeft ge kregen. doch dat de plutocratie veeleer zich aan het bolsjewisme heeft geassimileerd Het bolsjewistische atheïsme is Onder het wapenteeket» van den schorpioen dringen dagelijks vanuit het voorlooplg Duitsche stcur-punt kleine en grootere groepen ter verkenning in de naaste en verdere omgeving door, onderzoekend en beveiligend. De snelle wottttijnwagens rijn met machinegeweren en kanonnen bewapend PK Bayer-O H-P m niet geliquideerd, zoo gaat dr. Göb bels voort, doch wacht op een ge schikt oogenblik om het uitroeien van honderdduizenden geestelijken, in de Sovjet-Unie tot stand gebracht in de Europeesche statqn voort te zetten. Wellicht zullen dan qerst de christelijke kerken ervaren. wat strijdbare godsdienstviiandschap be- teekent. Minister Göbbels noemt het naïef, geloof te hechten aan de beweringen van Engelschen en Amerikanen, dat zii Europa eens gewapenderhand voor bolsjewiseering zullen behoe den. Wat de Duitsche weermacht niet tot stand bracht, dat zou geen enkele andere militaire macht ter wereld tot stand kunnen brengen. Met nadruk wijst dr. Göbbels er op. dat het Joodsche terrorisme in de Sowjet-Unie niet alleen tegen in'.ellectueele kringen is gericht, doch meer nog tegen de arbeiders- en boerenklasse, tegen deze meest duivelsche aanslagpoging op de Europeesche staten en volken be staat slechts één middel: gewapende tegenstand tot de viiand ten val is gebracht. Het schenkt voldoening aldus de minister, dat de erkenning van het gevaar zooals uit de internationale discussie blijkt, toeneemt met de nrdering ervan. De materieelë en geestelijke crisis van Europa nadert haar dramatisch hoogtepunt. Wie dan het best in vorm is zal de over- w.nning behalen. Daarom geldt voor ons thans meer dan ooit: ge reed zijn is alles. - De stem der SS. Luistert op Zondag 28 Febr. van 11.30 tot 11.45 over den zen der Hilversum 1 op golflengte 4.15 M. naar de stem der -8.S. Onderwerp: Germaansch sol datendom." s-GRAVENHAGE, 26 Febr. ficieel wordt medegedeeld: Het door het Deutsche Oberge- richt op 2 Februari 1943 wegens sabotage tegen de Nederlanders Hendrik Molenkamp uit Utrecht en Pietcr Franciscus van den Kam uit Delft gevelde doodvonnis is, nadat het verzoek om gratie was afgewezen, voltrokken. Molenkamp en van den Kam zijn als communisten, sedert vele ia- r lid der communistische artii in de groepen van de illegale C.P. N. in een leidende functie werk zaam geweest en hebben bovendien ophitsende geschriften verspreid om op deze wijze de openbare orde or» do veiligheid van het openbare li'ven in de bezette Nederlandsche gebieden in gcv.""" te brengen. TELEGRAM "VAN STALIN A AN AARTSBISSCHOP VAN CAN- TERBURY. Volgens den Russischen nieuws dienst- heeft Stalin den aartsbis schop van f.:r Tbury voor diens gelukwenschtelegram ter gelegen heid van den 25sten verjaardag van bet roode leger een telegrafische dankbetuiging gezonden. Daarin wordt gezegd, dat de „onvermoeide actie van den aartsbisschop, welke "oricht is op de versterking van de wapenbroederschap en op een beter wederzijdsch begrip tusschen beide landen" in de Sowjet-Unie ten zeerste gewaardeerd wordt. Inzet van alle krachten W ET doodelijke gevaar, waarin 1 1 Europa door Stalin's bedoeling de wereld te bolsjewiseeren. is ko-s men te verkeeren. is stilaan een' ieder duidelijk geworden. Sommige kringen trachten het nog wel voor te stellen dat Stalin bij Winterswijk of Oldenzaal halt zal houden en ons goede landje bij de zee met rust zal laten, doch er is zelfs geen kind meer. dat dit nog gelooft. A 1 s Sta lin ten koste van zooveel offers het ten slotte klaar speelt de Duitsche weermacht te vernietigen zal hij zeker tot het uiterste probeeren ook zooveel mogelijk munt uit ziin suc ces te slaan. Het gevaar voor de Europeesche landen is derhalve niet denkbeel dig. maar zeer dreigend. Het e i s c h t optreden en van ieder mensch een ondubbelzinnige uit spraak. Wie vóór het bolsjewisme is zal éven onschadelijk gemaakt worden als de Sovjet-horden en de Sovjet-beschouwing. En wie tegen het bolsjewisme is zal desnoods met terzijdestelling van alle andere argumenten moeten samen gaan met allen die te dezen opzich te van dezelfde gevoelens zijn en alle krachten moeten inspannen om den wereldviiand te vernietigen ter bescherming' van onze Wester- sche beschaving. Goebbels heeft het in zijn jongste groote redevoering onomwonden gezegd: het gevaar is groot en slechts de uiterste krachtsinspan ning zal dit gevaar het hoofd kun nen bieden. Daarom heeft Duitsch land zich thans tot het uiterste ge mobiliseerd. HTOTALE oorlog is kortste oorlog. A zei Goebbels voorts. Dit betee- kent. dat alle in aanmerking ko mende krachten gemobiliseerd moe ten worden en zoo noodig zelfs ri goureus ingegrepen wordt. Immers, Europa staat voor de keus: leven of sterven! Het zal daarom niemand verwon- Maan OP 1.25 27 Feb LK 6 Mrt N.M. Maan vanavond om ondeJ n i 10.58 18.13 uur l3M,t (ot morgenochtend E 7.32 uur 21v!m. Zondagavond om 18.15 uur (ot Maandagochtend 7.30 uur Maan onder 11.39 wat zij zullen inhouden. Men zie hiervoor slechts naar Duitschland. dat reeds het voorbeeld geeft zooals het steeds eerst zelf het voor beeld gaf' alvorens iets van anderen, te verlangen.-—' Hel'zal er dus op neerkomen, dat zaken en instellingen, die niet ge richt zijn op de oorlogsomstandig heden. gesloten zullen worden, an dere beperkt, om zooveel mogelijk werkkrachten vrij te krijgen voor de oorlogsindustrie. Meisjes en vrouwen zullen niet naar Duitsch land uitgezonden worden. Mussert maakte dit reeds duidelijk in zijn te Maastricht uitgesproken rede maar wel wordt verlangd dat vrou welijke arbeidskrachten de plaatsen der mannen hier te lande zullen gaan innemen. AND en volk zullen zware of- fers moeten brengen. Velen zullen het waarom nog niet kun nen of willen begrepen de mees- ten vonzer zal het echter duidelijk ziin. al zouden zij alleen maar den ken aafo de waarschuwingen die de geeslelijkheid reeds sinds jaren te gen het bolsjewisme gaf. Men bedenke voorts dat de toe stand. waarin Europa verkeert, thans geen twijfel meer laat en da den eischt oo straffe van ondergang. Dat is een Eurooeesch belang! In- zét van alle Euroneesche krach ten is dus noodzakelijk. Het gaat Meldt u aan bii de Waffen-SS het legioen of het wachtbatalj^n in Nederland deren dat de mobilisatie van alle beschikbare krachten óók in andere Europeesche landen wordt doorge voerd. Velen zal dit nu nog. minder prettig in de ooren klinken, maar het is voor de toekomst van ieder mensch afzonderlijk, van ziin land en volk. gebiedende eisch. Eens zal het zelfs voldoening ge ven zich voor het nationale en Euro peesche gemeenschapsbezit ingezet te hebben. Ook óns land zal ziin deel heb ben bij te dragen, Er wordt niet verlangd, dat ieder ziin leven aan het Oostfront veil heeft zooals de tienduizenden Nederlandsche vrij willigers dit toonen. Er wordt ech ter wél verlangd, dat ook onze totale volkskracht wordt gegeven om den totalen oorlqg tot,een voor Europa noodzakelijk zegevierend einde te brengen. Nederland in den totalen oorlog! De maatregelen, aangevende op wel ke wijze wij ons deel hebben bij te dragen zullen zeker niet te lang op zich laten wachten. Men behoeft echter niet in twiifel te verkeeren. QAls de nood op het hoogst is Aan „Het Volk" ontleenen we de volgende interessante mededeelingen omtrent de loondorschers in de Haar lemmermeer. Het loondorschersbedrijf in de Haar lemmermeer, het oudste bedrijf in de zen polder, na de wording ontstaan, heeft wel «en harden tijd n\egemaakt, maar is uit den strijd weer bloeiend opgekomen. Buitenland Woensdag heeft de quaker Alex: ander als eerste Europeaan Gandhi bezocht. Na afloop van het bezoek verklaarde hijMen mag verwach ten. dat Gandhi het vasten zal door staan. Reeds maakt de mahatma plannen voor zijn werkzaamheden na afloop van de vastenperiode, die hii op drie weken gesteld had en waaraan thans nog vijf dagen ont breken. Gandhi brengt den tiid door op een rustbed en ontvangt bezoe kers. Elke bezoeker mag echter slechts drie minuten blijven. Gan dhi fluistert slechts en zijn woor den ziin moeilijk te verstaan. Tot dusver ziin er in Indië geen onlus ten naar aanleiding van Gandhi's vasten ontstaan, maar wel heeft de actie van de mahatma de Indische massa diep bewogen. In het Lagerhuis werd er. naar de Britsche berichtendienst meldt, vandaag op aangedrongen, dat de minister voor Britsch-Indië. Amerv. een verklaring over Gandhi's vas ten zou afleggen. Amery zeide daar op dat. Gandhi met ziin vasten wil •bereiken, dat hii onvoorwaardelijk wordt, vriigelaten. Indië heeft bii de geallieerde oorlogvoering ..een be langrijke rol te spelen." Amery ver klaarde zich niet gerechtigd te Re- voelen tot het vrijlaten van man nen. die zich tegen die taak kee ren. Er is ook geen reden om on derscheid te maken tusschen Gan dhi en de andere congresleiders. Niettegenstaande ziin ziekte heeft Churchill het vasten van den ma hatma blijkbaar van genoeg impor tantie'geacht. om zich er mee te be moeien. Naar de Britsche berichten dienst meldt, heeft Churchill aan den leider der Indische liberalisten. Bahada Sabhroe een verklaring ge zonden inzake de hongerstaking van Gandhi. In -deze verklaring zegt Churchill. dat de Britsche regeering de houding der Indische regeering om zich bij het doen van haar plicht jegens het Indische volk en de geallieerden niet door Ganhi's vasten te laten beinvloeden. be krachtigt. Naar Anne McCormick in de Ti mes verklaart, heeft Stalin duidelijk te verstaan gegeven, dat de Sowjet- Unie minstens die grenzen zal her stellen. die voor den Duitschen aan val in 1941 bestonden. Deze voornemens, die op dit oogen blik bestaan, zullen, zoo verklaart McCormick misschien na nieuwe Russische successen of een invasie in West-Europa veranderd worden. Stalin herinnert er ons op onver bloemde wijze aan. dat de Sowjet- Unie op het oogenblik een groote militaire macht is. die van plan is haar volle aandeel te aanvaarden in de vorming van de toekomst. Het zou kunnen zijn. dat de ken nis omtrent Russische toekomstplan nen verband houdt met de uitingen van geallieerde statenlieden. om trent na-de-oorlogsche-opgaven. Soortgelijke uitingen toch heeft men tegenwoordig nog al eehs aan. Zoo verklaarde de Engelsche mi nister van Binnenlandsche Zaken dezer dagen o.a.: De eerste taak van de geallieer den na den oorlog is de ontwapening van hun tegenstanders. Op de vier groote mogendheden: de Sowiet- unie. de Ver. Staten, het China van Tsjoengking en Groot-Brit^annië. rust een bijzondere verantwoorde liikheid. daar zij tezamen de groot ste gewapende macht ter wereld zullen vormen. Het zwaard van de gerechtigheid en van de wereld heerschappij zullen dan liggen in de handen van deze vier mogendheden. Engeland heeft met de Sowjet- Unie tezamen de dringende taak de vraagstukken der reorganisatie en nieuwe ontwikkeling van Europa na den oorlog op ie lossen. Met de Ver. Staten heeft Engeland gemeen schappelijke belangen ten aanzien van de zeevaart en den handel met de geheele wereld. Naar de meening van de Wil- helmstrasse bevestigt deze rede dat de toonaangevende kringen in Groot Brittannië. ondanks alle woorden van grootspraak en verzekeringen omtrent de in het geallieerde kamp heerschende eensgezindheid ten aanzien van de plannen voor na den oorlog volledig in het onzekere ver keeren. Naar men te Berlijn meent wordt men te Londen blijkbaar door de ondoorzichtigheid van de politieke plannen van Stalin. waarop ook door bladen als ..New York Herald Tribune" en ..New York Times" na drukkelijk wordt gewezen, tot deze houding gebracht. Intere«sant in dit verband is ook het volgende bericht, dat welinge lichte emigrantenkringen te Lissa bon uit Londen zeggen te hebben vernomen en waarin wordt gezegd dat Roosevelt bij zijn besprekingen met den Braziliaanschen president Vergas te Natal ook de kwestie ter tafel zou hebben gebracht of 500.000 Polen zich in den Braziliaanschen staat Parana zouden kunnen vesti gen. Churchill en Roosevelt zijn in Casablanca overeengekomen om op deze wijze generaal Sikorski een zekere compensatie te geven voor de groote deelen van Polen, waarop Stalin na den oorlog aanspraak maakt. De staat Parana is voor de kolo nisatie van nog meer Polen in zoo verre geschikt dat zich daar reeds vroeger 200.000 Polen hebben geves tigd en wel met een gunstig resul taat. Churchill heeft onlangs generaal Sikorski. van dit plan op de hoogte gesteld en hem medegedeeld, dat Roosevelt bereid is ziin invloed bii de Braziliaansche regeering aan te wenden voor een zekere autonomie van den Polen in Parana. De loorfdorschers hebben in het be gin een gouden tijd meegemaakt. De boeren dorschten op de deel hun koren met de hand, hetgeen een langdurige bezigheid was. Slechts enkele kapitaal krachtigen schaften zictween dorschma- chine aan. zoo deed b.v. Van Amers- foordt, de bewoner van de vermaarde Badhoeve, die later burgemeester van deze gemeente werd. Andere boeren lieten het dorschwerk over aan de loondorschers, die het zoo .druk kregen, dat zij verschillende dorschstellen kochten. De oude Groen, een de» oudste loondorschers. kreeg een druk beklante zaak, later volgden de Lansers, Kaslanders enz. Hoewel de boeren aanvankelijk pas in den winter begonnen te klepelen, verlangden zij van de loondorschers onmiddellijke dorsching van den oogst. Bij wien bet een beetje kon lijden, werd daarom een dorschmachine aan geschaft en het werk uit de handen der loondorschers genomen, die dit al spoe dig gingen voelen. Nog erger zou. de toestand voor hen worden. De door de boeren aange schafte dorschstellen waren duiïr, ze deden dit daarom in combinatie met buren of familieleden De loondor schers waren door zoo'n aankoop dus in eens verschillende klanten kwijt. Bleken de dure dorschstellen in coi i- binatie nog niet rendabel, dan ging de boer zelf uit dorschen bij anderen of verhuurde de machines. Zoo werd de toestand onhoudbaar en een oud bedrijf dreigde ten onder te gaan. Velen zochten zich een neven- bedrijf. konden er niet meer van ko men. We kennen enkele dorschers die 's winters kolenhandelaars zijn. Op het meest kritieke moment is voor de loondorschers een gunstige re geling gekomen, die inhoudt, dat slechts erkende loondorschers dit be drijf mogen uitoefenen. Daardoor is weer ruimer werkgelegenheid-ontstaan en trekken de tractoren weer de zwa re dorschstellen over Haarlemmer meers wegen, ten einde overal, waar geen ..eigen" machine aanwezig is, het goudgele koren van kaf en stroo te scheiden. niet meer om individueele offers, maar om een lot. dat wij gezamen lijk moeten dragen. Het is beter een zaak voor korten tijd te moeten sluiten, gedurende eenigen tijd on der groote moeilijkheden gebukt te gaan. in de weteaschap dat straks het licht om ons weer zal stralen dan dat de Sovjets bedrijven niet alleen, maar allereerst de kerken, in elkaar komen slaan. Luxe zaken, bars. dure restaurants en tal van banken zullen gesloten moeten wor den totdat er weer tijd is voor zulke frivoliteiten. Er wordt positieve ar beid gevraagd! Negativisme en kla gen beteekenen nu zich door het noodlot laten overloopen en ver raad aan christendom en vaderland positivisme de redding van Europa, van Nederland, van cultuur en godsdienst. Jr. Een weerbare jeugd, een weerbaar volk Wie wil er niet eens een maand heelemaal ..uit" ziin. uit den sleur van fabriek of kantoor. Uit de sleur van de school. De mogelijkheid hjaptoe is thans opengesteld voorde geheele Ne derlandsche jeugd van 16 tot 18 jaar. Op 14 Maart komen in een weersportkamp in Duitschland jongens samen uit Noorwegen. Denemarken. Duitschland. Ne derland. Vlaanderen cn Wallo nië. om een maand volop te be steden aan harde en aan gezon de sport, veldwerk ordeoefe ningen enz. Iedere Nederlandsche jongen kan zich melden vooi^dit kamp aan het adres: Koningslaan 9 te Utrecht. De duur van het kamp is vier weken. Kosten ziin er niet aan verbonden, terwijl eventueele loonderving wordt yergoed. Een niet alledaagsche opdracht ont ving de 76-|arige A Meerwijk te Blaricum van het Arnhemsche open luchtmuseum, nl het vervaardigen van een erelsjuk. Vijftig jaar geleden werden deze (ukken in het Gooi veel vuldig gebruikt door de melkmeisiej, die met een ezel gingen melken De oude baas heeft het werk nog niet verleerd J. A. Stevens-Pax m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1